36
 Şcoala cu clasele I-VIII Numărul 16,Oradea Disciplina: Limba şi literatura română Clasa a V-a Editura : Petrion Profesor: Nr. de ore/săptămână: 5 COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE 1. Rece pt ar ea mesaj ul ui oral în d if er it e situaţ ii d e co muni ca re 2. Ut ilizar ea cor ec t ă ş i adecvat ă a li mbii române în produce rea de me saje ora le în situ aţ ii de comu ni ca re monologată şi dialogată 3. Rec ept area mes aju lui scris, din tex te literare şi non lit era re, în sco puri diverse 4. Util izarea corectă şi ad ecvată a limbii româ ne î n prod ucerea de mesaj e scr ise, în di ferite contexte de re alizare, cu scopuri diverse VALORI ŞI ATITUDINI Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală CONŢINUTURI 1. Lectura 1.1. Cartea - obiect cultural . Titlul. Autorul. Tabla de materii. Aşezarea în pagină. Volumul. Biblioteca . 1.2. Teoria literară 1.2.1. Raportul dintre realitate şi literatură. 1.2.2. Textul şi opera. Opera literară. 1.2.3. Structura operei literare. Textul în proză. Ce se povesteşte: naraţiunea; cine participă la acţiune: personajul (portretul fizic şi portretul moral al personajului); cine  povesteşte: naratorul. Modurile de expunere: naraţiunea, descrierea, dialogul . 1.2.4. Figurile de stil . Personificarea. Comparaţia. Enumeraţia. Repetiţia. Epitetul. 1.2.5. Textul în versuri. Versificaţia. Versul şi strofa. Rima.

0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion

Embed Size (px)

Citation preview

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 1/37

Şcoala cu clasele I-VIII Numărul 16,Oradea

Disciplina: Limba şi literatura românăClasa a V-aEditura : Petrion

Profesor:

Nr. de ore/săptămână: 5

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicaremonologată şi dialogată

3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare,cu scopuri diverse

VALORI ŞI ATITUDINI

• Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii

• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate

• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de afolosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social

• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontuluicultural

• Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturalăCONŢINUTURI

1. Lectura1.1. Cartea - obiect cultural . Titlul. Autorul. Tabla de materii. Aşezarea în pagină. Volumul. Biblioteca.1.2. Teoria literară 1.2.1. Raportul dintre realitate şi literatură.1.2.2. Textul şi opera. Opera literară.1.2.3. Structura operei literare. Textul în proză. Ce se povesteşte: naraţiunea; cine participă la acţiune: personajul (portretul fizic şi portretul moral al personajului); cine povesteşte: naratorul. Modurile de expunere: naraţiunea, descrierea, dialogul .1.2.4. Figurile de stil . Personificarea. Comparaţia. Enumeraţia. Repetiţia. Epitetul.1.2.5. Textul în versuri.Versificaţia. Versul şi strofa. Rima.

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 2/37

1.3. Textul 1.3.1. Texte literare în proză şi în versuri – populare şi culte – aparţinând diverselor genuri şi specii. Specii obligatorii: schiţa şi basmul.1.3.2. Texte nonliterare: articolul de dicţionar, reclama.Se vor selecta 5-7 texte literare de bază, destinate studiului aprofundat. Între acestea vor fi incluse în mod obligatoriu şi fragmente din operele scriitorilor clasici ai literaturiiromâne. Ele pot fi însoţite de scurte texte auxiliare (literare sau nonliterare, inclusiv contemporane). Se sugerează ca textul de bază să nu depăşească, de regulă, două pagini. Dintextele mai lungi pot fi oferite fragmente semnificative, lectura integrală urmând a constitui obiect al lecturii personale a elevilor. Autorii de manuale şi profesorii au libertatea săaleagă texte-suport în măsură să evidenţieze noţiunile cuprinse la punctele 1.2.1 – 1.2.5 şi 1.3.1 – 1.3.2. Aceste texte trebuie să respecte următoarele criterii: valoricestetic,formativ, adecvare la vârsta elevilor.

2. Practica raţională şi funcţională a limbii 2.1. Comunicarea orală 2.1.1. Situaţia de comunicare. Aplicaţii pentru înţelegerea noţiunilor de: emiţător, receptor, mesaj, context, cod, canal. Situaţia de comunicare dialogată.2.1.2. Structurarea textului oral Ideea principală, ideea secundară. Planul simplu şi planul dezvoltat de idei. Rezumatul oral. *Constituenţii textului oral. *Selectarea cuvintelor. *Organizarea propoziţiei şi a frazei.*Dispunerea şi funcţionarea simultană a elementelor verbale şi nonverbale (aplicativ). Organizarea dialogului simplu. Formule elementare de menţinere a d ialogului.*Se recomandă ca elevii, folosindu-şi deprinderile de exprimare orală, să poată realiza următoarele acte de vorbire:- identificarea unei persoane, a unui obiect, a unui grup de persoane sau de obiecte;- adresarea către o persoană, salutul;- formularea de întrebări;- iniţierea sau încheierea unui schimb verbal;- susţinerea unei discuţii directe sau telefonice;

- cererea sau oferirea unei informaţii despre: identitatea, starea, ocupaţia, calitatea socială a unei persoane; forma, calitatea, utilitatea unor obiecte; mediul familial, mediul social alunei persoane; un orar, un itinerar, desfăşurarea unei acţiuni;- exprimarea acordului sau a dezacordului, a gusturilor, a punctelor de vedere în legătură cu un fapt sau o persoană;- descrierea unui obiect sau a unui ansamblu de obiecte;- prezentarea unei acţiuni sau a unei înlănţuiri de acţiuni.2.2. Comunicarea scrisă 2.2.1. Procesul scrieriiPărţile componente ale unei compuneri (actualizare). Aşezarea corectă a textului în pagină. Elemente auxiliare în scriere (sublinieri, paranteze etc.). Semnele de punctuaţie: punctul, virgula, două puncte, ghilimelele, linia de dialog, semnul întrebării, semnul exclamării, cratima.2.2.2. Contexte de realizarePovestirea unor întâmplări reale sau imaginare. Transformarea textului dialogat în text narativ. Aprecieri personale referitoare la textele literare studiate (referitoare la personaje,figuri de stil, moduri de expunere etc.). Notiţele. Lucrarea semestrială.

3. Elemente de construcţie a comunicării În toate clasele gimnaziului, modalitatea tradiţională sau de altă natură, de ordonare, de combinare şi de tratare didactică a unităţilor de conţinut din acest capitol ţine exclusiv deopţiunea autorului de manual şi a profesorului. Se recomandă ca abordarea acestor aspecte să fie corelată cu studiul textului literar şi nonliterar, inclusiv din punctul de vedere alvalorilor stilistice, exigenţă absolut necesară, mai ales în cazul elementelor de lexic. Concepţia pe care s-a întemeiat prezentul curriculum este că, în şcoală, predarea-învăţarea vaurmări „limba în funcţiune”, în variantele ei orală şi scrisă, normată şi literară, iar nu „limba ca sistem abstract”. Interesează viziunea comunicativ-pragmatică a prezentei programe, nu interesează predarea în şi pentru sine a unor cunoştinţe gramaticale, ci abordarea funcţională şi aplicativă a acestora în calitatea lor de elemente care contribuie lastructurarea unei comunicări corecte şi eficiente. În acest sens, se recomandă, în toate cazurile, exerciţii de tip analitic (de recunoaştere, de grupare, de motivare, de descriere, dediferenţiere) şi de tip sintetic (de modificare, de completare, de exemplificare, de construcţie). Se vor evidenţia aspecte ţinând de ortografie, de punctuaţie şi de ortoepie, de

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 3/37

exprimare corectă în toate situaţiile care impun o asemenea abordare. Se sugerează ca, în predarea problemelor noi, profesorul să se sprijine de fiecare dată pe actualizareacunoştinţelor asimilate anterior de către elevi, pornind de la un text, de la o situaţie concretă de comunicare, şi nu de la noţiunile teoretice.Începând cu anul şcolar 2006-2007 se vor respecta normele prevăzute de DOOM, ediţia a II-a.3.1. Lexicul Vocabularul limbii române. Cuvântul – unitate de bază a vocabularului. Forma şi conţinutul. Cuvântul de bază. Cuvântul derivat. Rădăcina. Sufixele. Prefixele.Sinonimele. Antonimele. Câmpuri lexico-semantice (aplicativ).3.2. Noţiuni de fonetică . Sunetul şi litera: corespondenţa dintre ele. Vocalele. Consoanele. Semivocalele. Grupurile de sunete (diftongul, triftongul). Hiatul. Silaba.3.3. Noţiuni elementare de sintaxă (actualizarea cunoştinţelor din ciclul primar). *Părţile gramaticii (morfologia şi sintaxa). Propoziţia şi părţile de propoziţie. Propoziţia simplă şi

 propoziţia dezvoltată. Dezvoltarea unei propoziţii simple. Propoziţia afirmativă şi propoziţia negativă. Propoziţia enunţiativă şi propoziţia interogativă. Fraza.3.4. Morfosintaxa3.4.1. Verbul .Timpul, persoana, numărul (actualizare). Modurile personale şi modurile nepersonale (recunoaştere). Timpurile modului indicativ: prezent, imperfect, perfect compus, perfectsimplu, mai-mult-ca-perfectul, viitorul I. Verbele auxiliare: a fi, a avea, a vrea . Funcţia sintactică: predicatul (actualizare). Predicatul verbal. Predicatul nominal (verbulcopulativ a fi şi numele predicativ).3.4.2. Substantivul .Substantivele comune şi substantivele proprii. Genul. Numărul. (actualizare) Articolul. Articolul hotărât. Articolul nehotărât.Cazurile substantivului

 Nominativul. Funcţii sintactice: subiect şi nume predicativ. Acuzativul . Prepoziţia. Prepoziţia simplă şi compusă. Funcţii sintactice: complement şi atribut (fără precizarea felului). Dativul. Funcţii sintactice: complement (fără precizarea felului).

Genitivul . Articolul genitival (posesiv). Acordul în gen şi în număr al articolului genitival cu substantivul determinat. Utilizarea corectă a substantivelor proprii în dativ-genitiv.Funcţii sintactice: atribut (fără precizarea felului).Vocativul .3.4.3. Substituţi ai substantivului3.4.3.1. Pronumele

 Pronumele personal : persoana, numărul, genul (actualizare). Formele accentuate şi neaccentuate ale pronumelui personal. Funcţiile sintactice: subiect, atribut, complement. Pronumele personal de politeţe. .Formule reverenţioase de adresare٭3.4.3.2. Numeralul Numeralul cardinal . Numeralul ordinal . Funcţii sintactice: subiect, atribut, complement.3.4.4. Determinanţii substantivului Adjectivul Adjectivul propriu-zis şi adjectivul provenit din verb la participiu. Adjectivele variabile (formele flexionare) şi invariabile. Acordulcu substantivul în gen, număr şi caz. Funcţii sintactice: atribut şi nume predicativ. Topica adjectivului.3.4.5. Părţile de vorbire neflexibile3.4.5.1. Adverbul 

Adverbele de loc, de timp, de mod. Adverbele provenite din adjective. Funcţia sintactică: complement.3.4.5.2. Interjecţia.3.5. Sintaxa propoziţiei

3.5.1. Predicatul. Predicatul verbal (exprimat numai prin verb la moduri personale) Predicatul nominal (numai cu verbul copulativ a fi). Numele predicativ simplu şi multiplu.Valorile sintactice şi semantice ale verbului a fi.3.5.2. Subiectul Subiectul exprimat (simplu şi multiplu) şi subiectul neexprimat (subînţeles şi inclus). Părţile de vorbire prin care se exprimă subiectul (substantiv, pronume,numeral). Acordul predicatului cu subiectul în persoană şi număr (actualizare).3.5.3. Atributul Elementele regente ale atributului.3.5.4. Complementul Elementele regente ale complementului (numai verbul).

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 4/37

3.6. Sintaxa frazei. Propoziţia principală. Propoziţia secundară. Fraza formată din propoziţii principale şi propoziţii secundare. Elementele de relaţie în frază:conjuncţiile (simple şi compuse). Coordonarea copulativă şi prin juxtapunere. Subordonarea.

Structura anului şcolar 2011- 2012

Semestrul al II-leaSemestrul I Săptămâna Data

I 16-20. 01. 2012II 23-27. 01. 2012III 30.01 – 3.02. 2012IV 6-10. 02. 2012V 13-17. 02. 2012VI 20-24. 02. 2012VII 27.02 – 02.03. 2012

VIII 5-9.03. 2012IX 12-16.03. 2012X 19-23.03. 2012XI 26-30.03. 2012

ŞCOALA ALTFEL 02-06.04. 2012VACANŢA DEPRIMĂVARĂ

07 – 22.04.2012

XII 23.04.-27.04.2012XIII 30.04-04.05. 2012XIV 07-11.05. 2012XV 14-18.05. 2012

XVI 21.05 -25.05. 2012XVII 28.05-01. 06.2012XVIII 05-08.06.2012XIX 11-15.06. 2012

VACANŢA DEVARĂ

23.06 – 09.09.2012

Săptămâna DataI 12-16. 09. 2011II 19-23.09. 2011III 26-30.09. 2011IV 3-7. 10. 2011V 10-14. 10. 2011VI 17-21. 10. 2011

VII 24-28. 10. 2011VIII 31. 10. – 4. 11. 2011IX 7-11. 11. 2011X 14-18. 11. 2011XI 21-25. 11. 2011XII 28. 11. – 2. 12. 2011XIII 5 – 9. 12. 2011XIV 12 – 16. 12. 2011XV 19 – 23. 12. 2011

VACANŢADE IARNĂ

22.12.2011 – 15.01.2012

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 5/37

Planificare calendaristică

Clasa a V-a

Structura anului şcolar: 2011/2012Cursuri: 36 de săptămâni; 144 de ore/anSemestrul I: 15 săptămâni, 4 ore/săptămână =  60 de ore (din care 1 Decembrie 2011 este zi liberă)Semestrul al II-lea: 21 de săptămâni 4 ore / săptămână =   84 de ore (din care 1 mai 2012, 4 iunie 2012 sunt zile libere)Săptămâna 2 – 6 aprilie 2012: ŞCOALA ALTFEL (activităţi extraşcolare şi extracurriculare, având orar specific);Teze: sem. I, până pe 30 noiembrie 2011 (săpt. 11).; sem. II, până pe 25 mai 2012 (săpt. 17)Zile libere: 1 Decembrie, 2011, 1 Mai 2012, 4 iunie 2012

Semestrul IUnitatea de

 învăţare

CS Conţinuturi Nr. de

orealocate

Săptă-

mâna

Obser-

vaţii

Prezentarea programei şi amanualului;evaluare predictivă;actualizareacunoştinţelor)

1.1. identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesajoral, în scopul înţelegerii sensului global al acestuia;

2.4. adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia decomunicare/situaţii de comunicare diverse;2.1. înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral;

Prezentarea şi îndrumarea lecturii textelor–suport pentru parcurgerea programei clasei a V-aEvaluarea competenţelor de lectură şi deînţelegere a unui text literar/nonliterar Familia de cuvinte, cuvinte cu acela i sens;cuvinteș  cu sens opus, despăr irea cuvintelor în silabeț  (actualizarea cunoştinţelor);*Părţile gramaticii (morfologia şi sintaxa)

  Noţiuni de morfologie i de sintaxă(analizăș  gramaticală,construc ii -actualizarea cunoştinţelor ț  din ciclul primar)Propoziţia şi părţile de propoziţie. Propoziţiasimplă şi propoziţia dezvoltată.Părţile componente ale unei compuneriAşezarea corectă a textului în pagină. (actualizare)Semnele de punctuaţie: punctul, virgula, două

  puncte, ghilimelele, linia de dialog, semnulîntrebării, semnul exclamării.

10 I-II

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 6/37

Unitatea 11.1. identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesajoral, în scopul înţelegerii sensului global al acestuia;1.2. identificarea secvenţelor de dialog, de naraţiune şide descriere dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegeriimodului de structurare a acestora;1.3. sesizarea unităţilor lexicale necunoscute în fluxulvorbirii, în scopul clarificării acestora;1.4. sesizarea corectitudinii/incorectitudinii gramaticalea unui enunţ şi/sau a formelor lexicale;2.1. înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral;2.2. selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de comunicare;2.4. adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia decomunicare/situaţii de comunicare diverse;2.5. participarea la diferite situaţii de comunicare;3.3. identificarea expresiilor şi a cuvintelor noi într-untext literar sau nonliterar;

3.5. folosirea unor tehnici/strategii de lucru cutextul/cartea;4.1. redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă,urmărind un plan;4.2. utilizarea, în redactare, a unor sinonime, antonimeşi derivate adecvate temei date;4.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punctde vedere gramatical, folosind corect semneleortografice şi de punctuaţie;

Evaluare predictivă

Cartea - obiect cultural .Titlul. Autorul. Tabla de materii. Aşezarea în

 pagină. Volumul. BibliotecaPropoziţia şi părţile de propoziţie. Propoziţia

simplă şi propoziţia dezvoltată. Dezvoltarea unor   propoziţii simple. Propoziţia afirmativă şi  propoziţia negativă. Propoziţia enunţiativă şi propoziţia interogativăSituaţia de comunicare. Formularea de întrebări.Iniţierea sau încheierea unui schimb verbal.Adresarea către o persoană, salutulAplicaţii pentru înţelegerea noţiunilor de:emiţător, receptor, mesaj, context, cod, canalProcesul scrierii. Părţile componente ale uneicompuneri .Aşezarea corectă a textului în pagină.

Elemente auxiliare în scriere (sublinieri, parantezeetc.)

9 III - IV

Unitatea 2 1.1. identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesajoral, în scopul înţelegerii sensului global al acestuia;

1.2. identificarea secvenţelor de dialog, de naraţiune şide descriere dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegeriimodului de structurare a acestora;1.4. sesizarea corectitudinii/incorectitudinii gramaticalea unui enunţ şi/sau a formelor lexicale;2.1. înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral;2.2. selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de comunicare;2.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct

Raportul dintre realitate şi literatură.Textul şi opera. Opera literară.

,,Fiind băiet, păduri cutreieram”, de MihaiEminescu. Lexicul . Vocabularul limbii române. Cuvântul – unitate de bază a vocabularului. Forma şiconţinutul. Cuvântul de bază. Cuvântul derivat.Rădăcina. Sufixele. Prefixele.Sinonimele. Antonimele. Câmpuri lexico-semantice (aplicativ). 

18 IV-VIII

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 7/37

de vedere gramatical;2.4. adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia decomunicare/situaţii de comunicare diverse;2.5. participarea la diferite situaţii de comunicare;3.1. identificarea ideilor principale după citirea globală aunui text;3.3. identificarea expresiilor şi a cuvintelor noi într-untext literar sau nonliterar;

3.5. folosirea unor tehnici/strategii de lucru cutextul/cartea;4.1. redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă,urmărind un plan;4.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punctde vedere gramatical, folosind corect semneleortografice şi de punctuaţie;

  Noţiuni de fonetică . Sunetul şi l itera:corespondenţa dintre ele. Vocalele. Consoanele.Semivocalele. Grupurile de sunete (diftongul,triftongul). Hiatul. Silaba.,,Sfârşit de toamnă, de Vasile AlecsandriCunoa terea textuluiș

Exerci ii de vocabular ț

Figuri de stil – repeti ia, compara iaț ț

Câmpuri lexicale

Situaţia de comunicare. Situaţia de comunicaredialogată. Povestirea unor întâmplări reale sauimaginare.Aprecieri personale referitoare la textele literarestudiate.

Unitatea 3 1.2. identificarea secvenţelor de dialog, de naraţiune şide descriere dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii

modului de structurare a acestora;1.5. aplicarea principiilor ascultării active înmanifestarea unui comportament comunicativ adecvat;2.1. înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral;2.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punctde vedere gramatical;2.5. participarea la diferite situaţii de comunicare;3.1. identificarea ideilor principale după citirea globală aunui text;3.2. recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text narativ;3.4. sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor 

gramaticale învăţate;4.1. redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă,urmărind un plan;4.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punctde vedere gramatical, folosind corect semneleortografice şi de punctuaţie;4.4. redactarea unor texte imaginative şi reflexive înscopuri şi în contexte variate;

Structura operei literare. Textul în proză.,,Când stăpânul nu-i acasă, de Emil Gârleanu

Ce se povesteşte; cine participă la acţiune; cine  povesteşte (naratorul). Modurile de expunere -naraţiunea.Verbul . Timpul, persoana, numărul (actualizare).Modurile personale şi modurile nepersonale(recunoaştere). Timpurile modului indicativ:

  prezent, imperfect, perfect compus, perfectsimplu, mai mult ca perfect, viitor I. Verbeleauxiliare: a fi, a avea, a vrea. Funcţia sintactică:

  predicatul (actualizare). Predicatul nominal(verbul copulativ a fi şi numele predicativ).

,,Domnu Trandafir”, de Mihail SadoveanuCunoa terea textuluiș

Exerci ii de vocabular ț

Personajul literar Mijloace de realizare a personajului literar Caracterizarea personajului literar Planul de caracterizare a personajului literar Portretul literar 

22 VIII-XV

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 8/37

Transformarea textului dialogat în text narativ.Susţinerea unei discuţii directe sau telefonice

Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezeiObs.: Discutarea tezei poate avea loc în altă săptămână, spre sfârşitul semestrului

3 XI

Ore pentru dezvoltarea competenţelor de lecturăObs. Orele consacrate lecturii şi înţelegerii textelor literare/nonliterare pot fi repartizate de profesor în funcţie denecesităţile şi ritmul colectivului de elevi

12 II-XV

TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 74

Semestrul al II-lea

Unitatea de învăţare

CS Conţinuturi Nr. deore

alocate

Săptă-mâna

Obser-vaţii

Unitatea 4

1.2. identificarea secvenţelor de dialog, de naraţiune şi dedescriere dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii modului destructurare a acestora;3.1. identificarea ideilor principale după citirea globală a unuitext;3.2. recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un textnarativ;3.4. sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticaleînvăţate;4.1. redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă,urmărind un plan;4.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de

vedere gramatical, folosind corect semnele ortografice şi de punctuaţie;4.4. redactarea unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şiîn contexte variate;

Textul . Schiţa

,,Bunica’’, de Barbu St. DelavranceaCunoa terea textuluiș

Exerci ii de vocabular ț

Schi a – specie a genului epicț

Variante lexicale.Sinonime.AntonimeTransformarea planului simplu în plan dezvoltatRezumatul

Substantivul . Substantivele comune şisubstantivele proprii. Genul. Numărul(actualizare).Articolul. Articolul hotărât. Articolul nehotărât

Cazurile substantivului Nominativul . Funcţii sintactice : subiect şi nume predicativ Acuzativul . Prepoziţia. Prepoziţia simplă şicompusă. Funcţii sintactice: complement şiatribut (fără precizarea felului)

 Dativul . Funcţii sintactice: complement (fără precizarea felului)Genitivul . Articolul genitival (posesiv). Acordul

21 II-VI

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 9/37

în gen şi în număr al articolului genitival cusubstantivul determinat. Utilizarea corectă asubstantivelor proprii în genitiv-dativ. Funcţiisintactice: atribut (fără precizarea felului)Vocativul 

*Constituenţii textului oral*Dispunerea şi funcţionarea simultană aelementelor verbale şi nonverbale (aplicativ).

Reclama

Unitatea 5 1.2. identificarea secvenţelor de dialog, de naraţiune şi dedescriere dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii modului destructurare a acestora;3.1. identificarea ideilor principale după citirea globală a unuitext;3.2. recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un textnarativ;3.4. sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale

învăţate;4.1. redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă,urmărind un plan;4.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct devedere gramatical, folosind corect semnele ortografice şi de

 punctuaţie;4.4. redactarea unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şiîn contexte variate;

Textul . Basmul Figurile de stil . Personificarea,,Aleodor Împărat”Cunoa terea textuluiș

Exerci ii de vocabular ț

Planul simplu de ideiBasmulCrea ia literară tiin ifico-fantasticăț ș ț

Dialogul-ca situa ie de comunicareț

Substituţi ai substantivului

 Pronumele. Pronumele personal : persoana,numărul, genul (actualizare)Formele accentuate şi neaccentuate ale

 pronumelui personalFuncţiile sintactice: subiect, atribut,complement

  Pronumele personal de politeţe. *Formulereverenţioase de adresare

 Numeralul. Numeralul cardinal. Numeralul

ordinal.Functiile sintactice ale numeraluluiExprimarea acordului sau a dezacordului, agusturilor, a punctelor de vedere în legătură cuun fapt sau o persoană

15 VI-IX

Unitatea 6 1.2. identificarea secvenţelor de dialog, de naraţiune şi dedescriere dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii modului destructurare a acestora;

Textul în versuri. Versificaţia. Versul şi strofa.Rima ,,Fulg” , de Nicolae Labiş

  Figurile de stil . Comparaţia. Enumeraţia.

22 IX-XIII

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 10/37

2.1. înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral;2.2. selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor decomunicare;3.1. identificarea ideilor principale după citirea globală a unuitext;3.2. recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un textnarativ;3.4. sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale

învăţate;4.1. redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă,urmărind un plan;4.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct devedere gramatical, folosind corect semnele ortografice şi de

 punctuaţie;4.4. redactarea unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şiîn contexte variate;

Repetiţia. Epitetul,,Ardealul” , de Nicolae BălcescuModuri de expunere – descrierea.

 Determinanţii substantivului

 Adjectivul . Adjective propriu-zise şi adjective provenite din verbe la participiuAdjective variabile (forme flexionare) şiinvariabile

Acordul cu substantivul în gen, număr, cazFuncţii sintactice : atribut, nume predicativTopica adjectivului

 Părţile de vorbire neflexibile

 Adverbul . Adverbele de loc, de timp, de mod.Adverbele provenite din adjective. Funcţiasintactică : complement

 Interjecţia

Descrierea unui obiect sau a unui ansamblu deobiecte

Unitatea 7 1.2. identificarea secvenţelor de dialog, de naraţiune şi dedescriere dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii modului destructurare a acestora;2.1. înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral;2.2. selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor decomunicare;3.1. identificarea ideilor principale după citirea globală a unuitext;3.2. recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un textnarativ;3.4. sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale

învăţate;4.1. redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă,urmărind un plan;4.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct devedere gramatical, folosind corect semnele ortografice şi de

 punctuaţie;

4.4. redactarea unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şiîn contexte variate;

Textul literar ,,Puiul”, de Ioan Al. Brătescu-VoineştiCunoa terea textuluiș

Exerci ii de vocabular ț

Personificarea

Sintaxa propoziţiei

 Predicatul . Predicatul verbal (exprimat numai prin verb la moduri personale)Predicatul nominal (numai cu verbul copulativa fi). Numele predicativ simplu şi multiplu.

Valori sintactice şi semantice ale verbului a fi.

Subiectul 

Subiectul exrpimat (simplu şi multiplu) şisubiectul neexprimat (subînţeles şi inclus).Părţile de vorbire prin care se exprimă subiectul(substantiv, pronume, numeral).Acordul predicatului cu subiectul în persoană şinumăr (actualizare).

18 XIV-XX

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 11/37

,,Amintiri din copilărie”, de Ion CreangăCunoa terea textuluiș

Exerci ii de vocabular ț

Regionalisme i arhaismeș

 Atributul 

Elementele regente ale atributului

Complementul Elementele regente ale complementului (numaiverbul)

Sintaxa frazei. Propoziţia principală. PropoziţiasecundarăFraza formată din propoziţii principale şi

 propoziţii secundare.Elementele de relaţie în frază : conjuncţiile(simple şi compuse).Coordonarea copulativă şi prin juxtapunereSubordonarea

Cererea sau oferirea de informaţii. Formulareade întrebări

Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezeiObs.: Discutarea tezei poate avea loc în altă săptămână, spre sfârşitul semestrului

3 XVII

Ore pentru dezvoltarea competenţelor de lecturăObs. Orele consacrate lecturii şi înţelegerii textelor literare/nonliterare pot fi repartizate de profesor în funcţie denecesităţile şi ritmul colectivului de elevi

19 II-XX

Total ore pentru semestrul al II-lea  98

TOTAL ORE/AN 172

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 12/37

Sugestii de activităţi extraşcolare şi extracurriculare pentru săptămâna ŞCOALA ALTFEL

Competenţe specifice1.11.52.12.22.4

2.53.13.34.14.3

Activităţi Poveştile oraşului meu- atelier de scriere creativă, ca expresie a înţelegerii

literaturii Concurs de postere : Citeşte şi tu! – campanie de promovare a cărţilor autorilor 

locali şi ale autorilor copii din fiecare judeţ Călătorie în jurul lumii – lectura scrierilor enciclopedice - proiect pluridisciplinar  Şcoala lecturii - copii, părinţi şi profesori-masă rotundă, dezbatere, joc de rol,

 pentru promovarea lecturii, ca spaţiu al cunoaşterii lumii interioare şi exterioarefiinţei umane.

În laboratorul unei cărţi – întâlniri cu autori de literatură beletristică şi ştiinţificăşi cu editori (activităţile se vor înscrie în recomandările programei şi nu vor depăşi particularităţile de vârstă ale elevilor).

De la realitate la basm, prin ficţiune - cunoaşterea valorilor moralefundamentale, reflectate în basme; dezbateri de caz la nivel transdisciplinar, pornind de la relaţia persoană – personalitate – personaj ; model – antimodel în basmele româneşti şi universale

Literatura şi scena – lectura dramatizată ca modalitate de înţelegere a mesajuluişi a diferenţelor dintre arta cuvântului şi arta dramatică Internetul ca mijloc de cunoaştere – exerciţii de informare prin accesarea

internetului

Nr. de ore

4

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 13/37

Proiectul unităţii de învăţare

Săptămâna INr. de ore alocate: 5

Conţinuturi (detalieri) Competenţespecifice

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareTimp(nr.ore)

Materiale

didactice

 Forme de

organizare

Prezentarea manualului şi a programei

1.12.4

Observarea manualuluiStabilirea de relaţii între conţinuturile prevăzute în programă şi parcurgerea lor 

1 Programaşcolară,manual

Activitate frontală

Recapitularea materiei din clasa aIV-a.

4.1. Rezolvarea de exerciţii 1 Fişă deevaluare

Activitateindividuală

Apreciereafişelor deevaluare

Verificarea competenţelor delectură şi de înţelegere a unui textliterar/nonliterar 

1.12.1.2.4.

Lectura expresivă a unor texte,demonstrarea înţelegerii textelor prin  participarea la discuţii pe marginea lor şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice

1 Fragmentede texteliterare/nonliterare

ActivitateindividualăActivitate frontalăActivitate în grup

Aprecierearăspunsurilor 

Prezentarea şi îndrumarea lecturiitextelor-suport pentru parcurgerea programei clasei a V-a

1.12.1

1 Programaşcolară,manual

Activitate frontală

Actualizarea cunoştinţelor 1.12.1.2.4.

Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor 1 Fişă delucruAuxiliare

didactice

ActivitateindividualăActivitate frontală

ObservareasistematicăAprecierea

răspunsurilor 

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 14/37

Săptămâna IINr. de ore alocate: 5

Conţinuturi (detalieri) Competenţe

specifice

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareTimp

(nr.ore)

Materiale

didactice

 Forme de

organizareRecapitularea materiei din clasa aIV-a.

1.12.4

Rezolvarea de exerciţii 1 Fişă deevaluare

Activitateindividuală

Recapitularea materiei din clasa aIV-a.

4.1. Rezolvarea de exerciţii 1 Fişă deevaluare

Activitateindividuală

Apreciereafişelor deevaluare

Verificarea competenţelor delectură şi de înţelegere a unui textliterar/nonliterar 

1.12.1.2.4.

Lectura expresivă a unor texte,demonstrarea înţelegerii textelor prin  participarea la discuţii pe marginea lor şi

 prin rezolvarea unor cerinţe specifice

1 Fragmentede texteliterare/

nonliterare

ActivitateindividualăActivitate frontală

Activitate în grup

Aprecierearăspunsurilor 

Actualizarea cunoştinţelor 1.12.1

Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor 1 Fişă delucru

Activitateindividuală

EVALUAREA INIŢIALĂ 1.12.1.2.4.

Exerciţii de evaluare a cunoştinţelor 1 Test predictiv

Activitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 15/37

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 1Nr. de ore alocate: 14

Conţinuturi (detalieri) Competenţe

specifice

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareTimp

(nr.ore)

Materiale

didactice

 Forme de

organizareCartea, obiect cultural 1.1.

1.2.1.3.3.3.

Exerciţii de explicare a sensului cuvintelor în contextExerciţii de identificare a cuvintelor cheie

1 ManualFişe delucru

Activitate frontalăşi individuală

Observareasistematică

Cartea, obiect cultural (Căr ile auț  suflet)

1.1.1.2.1.3.

Exerciţii de înţelegere a textului literar 1 ManualFişe delucru

Activitate frontalăşi individuală

Aprecierearăspunsurilor la întrebări

Cartea, obiect cultural (Căr ile auț  suflet)

1.1.2.1.2.2.

Exerciţii de interpretare a textului literar 1 ManualFişe delucru

Activitate frontalăşi individuală

Aprecierearăspunsurilor la întrebări

Cartea, obiect cultural.Titlul. Autorul. Tabla de materii.Aşezarea în pagină. Volumul.Biblioteca

1.1.2.1.2.2.3.5.

Exerciţii de prezentare a unor cărţiExerciţii de identificare a tipului tablei demateriiExerciţii de identificare a volumelor într-o bibliotecă

1 ManualVolumediverse

Activitate frontalăşi individuală

Observareasistematică

  Noţiuni elementare de sintaxă(actualizarea cunoştinţelor dinciclul primar)

2.5.2.1.

Exerciţii de identificare a părţilor de propoziţie

Exerciţii de identificare a tipurilor de propoziţii

1 ManualFişe delucru

Activitate frontalăşi pe grupe

Aprecierearăspunsurilor Observareasistematică

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 16/37

*Părţile gramaticii (morfologia şisintaxa)Propoziţia şi părţile de propoziţie.Propoziţia simplă şi propoziţiadezvoltată. Dezvoltarea unor   propoziţii simple. Propoziţiaafirmativă şi propoziţia negativă.

Propoziţia enunţiativă şi propoziţia interogativă

2.5.2.1.2.3.

Exerciţii de identificare a părţilor de propoziţie

Exerciţii de identificare a diferitelor tipuride propoziţiiExerciţii de construire a unor propoziţiisimple şi dezvoltateExerciţii de transformare a propoziţiilor 

simple în propoziţii dezvoltateAlcătuirea de enunţuri în care să aparădiferite tipuri de propoziţii

1 ManualFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăşi individuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Fraza 2.5.2.1.2.3.

Exerciţii de segmentare a frazelor în propoziţiiExerciţii de diferenţiere a propoziţiilor şifrazelor Exerciţii de alcătuire de fraze

1 ManualFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăşi individuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Situaţia de comunicare.Formularea de întrebări. Iniţiereasau încheierea unui schimb

verbal. Adresarea către o persoană, salutul

1.1.1.2.1.3

2.4.

Exerciţii de iniţiere şi de încheiere a unuischimb verbal. Formule de adresare şi desalut

1 ManualFişe delucru

Auxiliaredidactice

Activitate frontalăşi individuală

ObservareasistematicăAprecierea

răspunsurilor 

Aplicaţii pentru înţelegereanoţiunilor de: emiţător, receptor,mesaj, context, cod, canal

1.1.1.4.2.2.

Exerciţii de identificare a emiţătorului,receptorului, a mesajului, contextului,codului şi canalului dintr-o situaţie decomunicare

1 ManualFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividualăActivitate pe grupe

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Procesul scrierii. Părţilecomponente ale unei compuneri(actualizare)

1.1.4.3.4.1.

Exerciţii de actualizare a părţilor componente ale unei compuneriExerciţii de redactare a unor compuneriscurte pe teme date

1 Fişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Aşezarea corectă a textului în  pagină. Elemente auxiliare înscriere (sublinieri, paranteze etc.)

1.1.4.3.

Exerciţii de identificare a modalităţilor deaşezare corectă a textului în paginăDiscutarea rolului elementelor auxiliare(sublinieri, paranteze etc.) în scriere

1 Notiţele ladiferiteobiecteFişe delucru

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 17/37

Semnele de punctuaţie: punctul,virgula, două puncte, ghilimelele,linia de dialog, semnul întrebării,semnul exclamării, cratima

1.1.4.3.

Exerciţii de identificare a rolului semnelor de punctuaţie în texte dateExerciţii de construire a unor enunţuri cufolosirea adecvată a semnelor de punctuaţie

1 ManualFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

*Selectarea cuvintelor.*Organizarea propoziţiei şi a

frazei.

3.3.3.5.

Exerciţii de folosire corectă a cuvintelor îndiferite situaţii de comunicare orală

1 Fişe delucru

Activitate frontalăActivitate

individuală

Observareasistematică

Aprecierearăspunsurilor  Evaluare Unitatea 1 1.4.

2.2.4.3.

Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor însuşite

1 Fişe deevaluare

Activitateindependentă

Apreciereafişelor deevaluare

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 2

Nr. de ore alocate: 18

Conţinuturi (detalieri) Competenţespecifice

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareTimp(nr. ore)

Materiale

didactice

 Forme de

organizare

Raportul dintre realitate şiliteratură. Opera literară,,Fiind băiet, păduri cutreieram”,de Mihai Eminescu.Lectura textului suport, selectat înfuncţie de indicaţiile oferite de programa şcolară în vigoare

1.1.2.5.3.3.

Exerciţii de identificare a sensurilor cuvintelor necunoscute din textul-suportExerciţii de evaluare a lecturii

1 ManualDicţionar Fişa delectură

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Lectura aprofundată a textuluisuport (1)Caracteristicile operei literare

3.5.4.3.

Exerciţii de identificare a caracteristicilor textului literar 

1 ManualFişe delucru

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 18/37

Lectura aprofundată a textuluisuport (2)Raportul dintre realitate şiliteratură

3.5.4.3.4.1.

Exerciţii de identificare a asemănărilor şideosebirilor dintre realitate şi literaturăExerciţii de redactare a unor texte pe temedate

1 ManualAuxiliaredidacticeFişe delucru

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

LexiculVocabularul limbii române

1.3.1.4.

2.2.

Exerciţii de identificare a categoriilor lexicale

Alcătuirea de enunţuri din care să rezultesensurile cuvintelor aparţinând diverselor categorii lexicale

1 ManualFişe de

lucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitate

individuală

Observareasistematică

Aprecierearăspunsurilor 

LexiculCuvântul – unitate de bază avocabularului. Forma şiconţinutul

1.3.1.4.2.2.

Exerciţii de identificare a rolului cuvântuluiîn comunicareExerciţii de ilustrare a legăturii dintre formaşi conţinutul cuvântului

1 ManualFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Articolul de dicţionar 3.3.3.5.

Exerciţii de folosire a dicţionaruluiExerciţii de identificare şi e explicare asensului unor cuvinte prin utilizarea

dicţionarului

1 DicţionareFişe delucru

Auxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierea

răspunsurilor 

LexiculCuvântul de bază. Cuvântulderivat. Rădăcina. Sufixele şi prefixele

1.3.1.4.2.2

Exerciţii de identificare a cuvintelor derivateExerciţii de identificare a rădăcinii, acuvântului de bază şi a cuvântului derivatExerciţii de creare a unor cuvinte derivatecu sufixe şi cu prefixeExerciţii de integrare în context a unor cuvinte derivate

1 Fişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividualăActivitate pe grupe

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

LexiculSinonimele. Antonimele

2.2.3.3.1.4.4.2.

Exerciţii de identificare a sensuluisinonimelor şi antonimelor Exerciţii de integrare în context asinonimelor şi antonimelor 

1 ManualFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividualăActivitate pe grupe

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 19/37

LexiculCâmpuri lexico-semantice

3.3.4.2.2.1.

Exerciţii de identificare a câmpurilor lexico-semantice în texte dateExerciţii de integrare în context a unor termeni aparţinând unor câmpuri lexico-semantice

1 ManualFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

 Noţiuni de foneticăSunetul şi litera: corespondenţa

dintre ele.

1.4. Exerciţii de identificare a corespondenţeidintre sunete şi litere

1 ManualFişe de

lucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitate

individuală

Observareasistematică

Aprecierearăspunsurilor 

 Noţiuni de foneticăVocalele. Consoanele.Semivocalele

1.4.2.1.

Exerciţii de identificare a vocalelor,consoanelor şi a semivocalelor în cuvintedateConstruirea de enunţuri cu termeni în caresă apară tipurile de sunete învăţate

1 ManualFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividualăActivitate pe grupe

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

 Noţiuni de foneticăGrupurile de sunete (diftongul,triftongul). Hiatul

1.4.2.1.

Exerciţii de identificare a diftongilor,triftongilor şi hiatului.Construirea de enunţuri cu termeni în care

să apară grupurile de sunete învăţate

1 ManualFişe delucru

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierea

răspunsurilor 

 Noţiuni de foneticăSilaba

1.4.2.1.

Exerciţii de despărţire corectă a cuvintelor în silabe

1 ManualFişe delucru

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

,,Sfâr it de toamnăș ”, de VasileAlecsandriCunoa terea textuluiș

Exerci ii de vocabular ț

1.1.2.5.3.3

Exerciţii de identificare a sensurilor cuvintelor necunoscute din textul-suportExerciţii de evaluare a lecturii

1 ManualAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

,,Sfârşit de toamnă”, de VasileAlecsandriFiguri de stil – repeti ia, compara iaț ț

Câmpuri lexicale

2.1.2.3.2.5.4.4.

Exerciţii de identificare a caracteristicilor textului literar Exerciţii de identificare a repetiţiilor şicomparaţiilor în textul datExerciţii de identificare a câmpurilor lexicale ale cuvintelor 

1 Fişe delucru

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 20/37

Situaţia de comunicare. Situaţiade comunicare dialogată.Povestirea unor întâmplări realesau imaginare.

2.4.2.5.

Exerciţii de relatare orală a unor întâmplărireale sau imaginare

1 Auxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Structurarea textului oral . Ideea  principală, ideea secundară.

Planul simplu şi planul dezvoltatde idei. Rezumatul oral.

2.1.2.3.

2.5.

Exerciţii de formulare a ideilor principaledesprinse dintr-un text dat

Exerciţii de rezumare orală a unui text dat

1 Fişe delucru

Auxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitate

individuală

Observareasistematică

Aprecierearăspunsurilor 

 Evaluare Unitatea 2 1.4.2.2.4.3.

Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor însuşite

1 Fişe deevaluare

Activitateindependentă

Apreciereafişelor deevaluare

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 3

Nr. de ore alocate: 22

Conţinuturi (detalieri) Competenţespecifice

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareTimp(nr. ore)

Materiale

didactice

 Forme de

organizare

Textul în prozăLectura textului-suport ,,Cândstăpânul nu-i acasă”, de EmilGârleanu

1.5. Exerciţii de evaluare a lecturiiDiscuţii asupra evaluării lecturiiExerciţii de vocabular 

1 Fişa deevaluare alecturii

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Lectura aprofundată a textului-suport. Ce se povesteşte. Planulsimplu şi planul dezvoltat de idei

2.1.3.4.

Exerciţii de formulare a ideilor principaleExerciţii de relaţionare a ideilor principalecu ideile secundare

1 ManualFişe delucru

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 21/37

Lectura aprofundată a textului-suport. Rezumatul oral

2.1.1.5.

Exerciţii de rezumare a textului-suport;Exerciţii de identificare a etapelor acţiunii

1 ManualFişe delucru

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Lectura aprofundată a textului-suport. Cine participă la acţiune

1.5.2.1.

Exerciţii de identificare a personajelor care participă la acţiune în textul literar Exerciţii de identificare a trăsăturilor 

 personajelor din textul studiat

1 ManualFişe delucru

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierea

răspunsurilor Lectura aprofundată a textului-suport. Cine povesteşte(naratorul)

1.5.2.1.

Exerciţii de identificare a mărcilor naratorului în textul studiat

1 ManualFişe delucru

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Lectura aprofundată a textului-suport. Moduri de expunere întextul literar (naraţiunea)

1.5.2.1.3.2.

Exerciţii de identificare a caracteristicilor naraţiunii, având în vedere textul studiatExerciţii de exprimare a opiniei asuprasemnificaţiei globale a textului studiat

1 ManualFişe delucru

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Lectura aprofundată a textului-suport. Autor, narator, personaj

4.4. Redactarea de texte pe baza textului studiat(texte imaginative, reflexive)

1 ManualFişe de

lucru

Activitate frontalăActivitate

individuală

Observareasistematică

Aprecierearăspunsurilor 

Lectura aprofundată a textului-suport. Figuri de stil.Personificarea

2.1. Exerciţii de identificare a p ersonificării întexte dateExerciţii de integrare a unor personificări înenunţuri proprii

1 ManualFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

VerbulTimpul, persoana, numărul(actualizare)

3.4.4.3.

Exerciţii de identificare a timpului, persoanei, numărului verbelor din texte dateAlcătuirea de enunţuri în care să aparăverbe la categoriile gramaticale menţionate

1 ManualFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

VerbulModurile personale şi modurilenepersonale (recunoaştere)

3.4.4.3.

Exerciţii de recunoaştere a modurilor  personale şi nepersonale ale verbelor Alcătuirea de enunţuri în care să aparăverbe la moduri personale şi nepersonale

1 ManualFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 22/37

VerbulTimpurile modului indicativ: prezentul

4.3.2.3.

Exerciţii de identificare a verbelor la modulindicativ, timpul prezentExerciţii de analiză gramaticală corectă averbelor la modul indicativ, timpul prezentAlcătuirea de enunţuri în care să aparăverbe la modul indicativ, timpul prezent

1 ManualFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Verbul

Timpurile modului indicativ:imperfectul 4.3.2.3.

Exerciţii de identificare a verbelor la modul

indicativ, timpul imperfectExerciţii de analiză gramaticală corectă averbelor la modul indicativ, timpulimperfectAlcătuirea de enunţuri în care să aparăverbe la modul indicativ, timpul imperfect

1 Manual

Fişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontală

Activitateindividuală

Observarea

sistematicăAprecierearăspunsurilor 

VerbulTimpurile modului indicativ: perfect compus

4.3.2.3.

Exerciţii de identificare a verbelor la modulindicativ, timpul perfect compusExerciţii de analiză gramaticală corectă averbelor la modul indicativ, timpul perfectcompus

Alcătuirea de enunţuri în care să aparăverbe la modul indicativ, timpul perfectcompus

1 ManualFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

VerbulTimpurile modului indicativ: maimult ca perfect

4.3.2.3.

Exerciţii de identificare a verbelor la modulindicativ, timpul mai mult ca perfectExerciţii de analiză gramaticală corectă averbelor la modul indicativ, timpul mai multca perfectAlcătuirea de enunţuri în care să aparăverbe la modul indicativ, timpul mai mult ca perfect

1 ManualFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

VerbulTimpurile modului indicativ:viitor I

4.3.2.3.

Exerciţii de identificare a verbelor la modulindicativ, timpul viitor Exerciţii de analiză gramaticală corectă averbelor la modul indicativ, timpul viitor Alcătuirea de enunţuri în care să aparăverbe la modul indicativ, timpul viitor 

1 ManualFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 23/37

VerbulVerbele auxiliare: a fi, a avea, a

vrea

4.3.2.3.

Exerciţii de identificare a verbelor auxiliareExerciţii de diferenţiere a verbelor  predicative şi a verbelor auxiliareAlcătuirea de enunţuri în care să aparăverbe auxiliare

1 ManualFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

VerbulFuncţia sintactică: predicatul

(actualizare).

2.1.

4.3.

Exerciţii de identificare a predicatelor întexte date

Exerciţii de analiză gramaticală corectă a  predicatelor exprimate prin verbe în textedate

1 ManualFişe de

lucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitate

individuală

Observareasistematică

Aprecierearăspunsurilor 

VerbulPredicatul nominal (verbulcopulativ a fi şi numele predicativ)

2.1.4.3.

Exerciţii de identificare a predicatelor nominale în texte dateExerciţii de analiză gramaticală corectă a predicatelor nominale din texte dateAlcătuirea de enunţuri în care să apară predicate nominale

1 ManualFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

,,Domnu Trandafir”, de MihailSadoveanu - Lectura aprofundată

a textului-suport.

1.5.2.1.

Exerciţii de identificare a sensurilor cuvintelor necunoscute din textul-suport

Exerciţii de evaluare a lecturii

1 ManualAuxiliare

didactice

Activitate frontalăActivitate

individuală

Observareasistematică

Aprecierearăspunsurilor 

,,Domnu Trandafir”, de MihailSadoveanuPersonajul literar Mijloace de realizare a personajuluiliterar 

1.5.2.1.3.2.4.4

Exerciţii de identificare a caracteristicilor textului literar Caracterizarea personajului literar Planul de caracterizare a personajului literar Portretul literar 

1 Auxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Transformarea textului dialogat întext narativ

2.1.1.5.2.1.

Exerciţii de transformare a textului dialogatîn text narativExerciţii de identificare a modificărilor 

apărute la transformarea textului dialogat întext narativ

1 Fişe delucruAuxiliare

didactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierea

răspunsurilor 

 Evaluare Unitatea 3 2.1.2.3.4.4.3.4.

Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor teoretice însuşite

1 Fişă deevaluare

Activitateindependentă

Apreciereafişelor deevaluare

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 24/37

SEMESTRUL AL II- LEA

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 4Nr. de ore alocate: 21

Conţinuturi (detalieri) Competenţespecifice

Activităţi de învăţare Resurse EvaluareTimp(nr. ore)

Materiale

didactice

 Forme de

organizare

SchiţaLectura textului suport,,Bunica”, de B. St. Delavrancea

1.2.3.2.

Exerciţii de evaluare a lecturiiDiscuţii asupra evaluării lecturiiExerciţii de vocabular 

1 Fişa deevaluare alecturii

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

SchiţaLectura aprofundată a textuluisuport. Planul simplu şi planuldezvoltat de idei

1.2.3.1.4.1.

Exerciţii de înţelegere a textuluiExerciţii de identificare a ideilor principaleale textului studiatRedactarea planului simplu şi a planului

dezvoltat de idei

1 ManualFişe delucru

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

SchiţaLectura aprofundată a textuluisuport. Rezumatul oral

1.2.3.1.4.1.

Alcătuirea rezumatului oral al textuluistudiatExerciţii de identificare a personajelor şi amărcilor naratorului

1 ManualFişe delucru

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

SchiţaLectura aprofundată a textuluisuport. Moduri de expunere -dialogul

3.2.Exerciţii de identificare a modurilor deexpunere în textul studiat

1 ManualFişe delucru

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

SchiţaLectura aprofundată a textuluisuport. Acţiune, evenimente,timp, spaţiu

3.1.4.3.

Exerciţii de identificare a indicilor de timpşi de spaţiu în textul studiatExerciţii de prezentare orală a acţiunilor şievenimentelor la care participă personajeleîn textul dat

1 ManualFişe delucru

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 25/37

SchiţaLectura aprofundată a textuluisuport. Caracteristicile speciei

4.3.4.4.4.1.

Exerciţii de identificare a caracteristicilor speciei, având în vedere textul studiatRedactarea unor texte reflexive pe margineatextului studiat

1 ManualFişe delucru

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

SubstantivulSubstantivele comune şisubstantivele proprii. Genul.

 Numărul (actualizare)

3.4.Exerciţii de identificare a substantivelor comune şi a substantivelor proprii în textedate

Exerciţii de identificare a genului şinumărului substantivelor, pentruactualizarea noţiunilor însuşite în aniianteriori

1 ManualFişe delucru

Auxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitate pe grupe

ObservareasistematicăAprecierea

răspunsurilor 

SubstantivulSubstantivele comune şisubstantivele proprii. Genul. Numărul

3.4.Exerciţii de analiză corectă a substantivuluiîn texte dateExerciţii de folosire corectă a substantivelor comune şi proprii, prin integrarea acestoraîn diferite contexte

1 ManualFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Articolul. Articolul hotărât.Articolul nehotărât

3.4.4.1.

Exerciţii de identificare a articolelor hotărâte şi nehotărâte, în enunţuri date

Exerciţii de folosire corectă a articoluluihotărât şi nehotărât în diferite contexte

1 ManualFişe de

lucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitate

individuală

Observareasistematică

Aprecierearăspunsurilor 

Cazurile substantivului  Nominativul. Funcţii sintactice:subiect şi nume predicativ

3.4.4.1.

Exerciţii de identificare a substantivelor încazul nominativExerciţii de analiză gramaticală corectă asubstantivelor în cazul nominativAlcătuirea de enunţuri în care să aparăsubstantive în cazul nominativ, cu funcţiasintactică de subiect şi de nume predicativ

1 ManualFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Cazurile substantivuluiAcuzativul. Prepoziţia. Prepoziţiasimplă şi compusă

3.4.Exerciţii de identificare a prepoziţiilor simple şi compuseAlcătuirea de enunţuri în care să aparăsubstantive precedate de prepoziţii simple şicompuse

1 ManualFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 26/37

Cazurile substantivuluiAcuzativul. Funcţii sintactice:complement şi atribut (fără precizarea felului)

3.4.4.1.

Exerciţii de identificare a substantivelor încazul acuzativ, precedate sau nu de prepoziţii specificeExerciţii de analiză gramaticală corectă asubstantivelor în cazul acuzativAlcătuirea de enunţuri în care să aparăsubstantive în cazul acuzativ, cu funcţiile

sintactice de complement şi de atribut

1 ManualFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Cazurile substantivuluiDativul. Funcţii sintactice:complement (fără precizareafelului)

3.4.Exerciţii de identificare a substantivelor încazul dativExerciţii de analiză gramaticală corectă asubstantivelor în cazul dativAlcătuirea de enunţuri în care să aparăsubstantive în cazul dativ, cu funcţiasintactică de complement

1 ManualFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Cazurile substantivuluiGenitivul. Articolul genitival(posesiv). Acordul în gen şi în

număr al articolului genitival cusubstantivul determinat

3.4.Exerciţii de identificare a substantivelor încazul genitivExerciţii de identificare a articolului

genitival (posesiv)Exerciţii de folosire corectă a articoluluigenitival în diferite contexteExerciţii de diferenţiere a articoluluigenitival de prepoziţie

1 ManualFişe delucru

Auxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierea

răspunsurilor 

Cazurile substantivuluiGenitivul. Funcţii sintactice:atribut (fără precizarea felului)

3.4.Exerciţii de analiză gramaticală corectă asubstantivelor în cazul genitivAlcătuirea de enunţuri în care să aparăsubstantive în cazul genitiv, precedate saunu de articol genitival, cu funcţia sintacticăde atribut

1 ManualFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 27/37

Cazurile substantivuluiVocativul 3.4.

Exerciţii de identificare a substantivelor încazul vocativExerciţii de analiză gramaticală corectă asubstantivelor în cazul vocativAlcătuirea de enunţuri în care să aparăsubstantive în cazul vocativExerciţii de identificare a particularităţilor 

cazului vocativ al substantivelor 

1 ManualFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Substantivul. Consolidare 3.4.4.1.

Exerciţii de folosire corectă asubstantivelor, la diferite cazuri şi cudiferite funcţii sintactice, în diferite contexte

1 ManualFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitate pe grupeActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

*Constituenţi i textului oral. 1.2. Exerciţ ii de identificare a constituenţilor textului oralAlcătuirea unor texte orale pe teme date

1 Fişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

*Dispunerea şi funcţionarea

simultană a elementelor verbale şinonverbale (aplicativ)

1.2. Exerciţii de identificare a elementelor  

verbale şi nonverbale în cadrul unor situaţiide comunicareAlcătuirea de situaţii de comunicare prinintegrarea unor elemente verbale şinonverbale adecvate

1 Manual

Fişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontală

Activitateindividuală

Observarea

sistematicăAprecierearăspunsurilor 

Textul nonliterar Reclama

1.2.4.4.

Exerciţii de identificare a elementelor specifice textului nonliterar Exerciţii de identificare a caracteristicilor reclameiAlcătuirea unor reclame

1 ManualFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitate pe grupeActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

 Evaluare Unitatea 4 3.1.3.2.4.4.

Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor teoretice însuşite

1 Fişă deevaluare

Activitateindependentă

Apreciereafişei deevaluare

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 28/37

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 5Nr. de ore alocate: 15

Conţinuturi (detalieri) Competenţespecifice Activităţi de învăţare

Resurse

EvaluareTimp(nr. ore) Materialedidactice  Forme deorganizare

BasmulLectura textului suport,,Aleodor Împărat”

1.2.Exerciţii de evaluare a lecturiiDiscuţii asupra evaluării lecturii

1 Fişa deevaluare alecturii

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

BasmulLectura aprofundată a textuluisuport selectat. Planul simplu şi planul dezvoltat de idei

1.2.3.1.4.1.

Exerciţii de înţelegere a textuluiExerciţii de identificare a ideilor principaleale textului studiatRedactarea planului simplu şi a planuluidezvoltat de idei

1 ManualulFişe delucru

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

BasmulLectura aprofundată a textuluisuport selectat. Rezumatul oral

1.2.3.1.4.1.

Alcătuirea rezumatului oral al textuluistudiatExerciţii de identificare a personajelor şi amărcilor naratorului

1 ManualulFişe delucru

Activitate frontalăActivitate pe grupe

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

BasmulLectura aprofundată a textuluisuport selectat. Acţiune,evenimente, timp, spaţiu

3.1.4.3.

Exerciţii de identificare a indicilor de timpşi de spaţiu în textul studiatExerciţii de prezentare orală a acţiunilor şievenimentelor la care participă personajeleîn textul dat

1 ManualulFişe delucru

Activitate frontalăActivitate pe grupeActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

BasmulLectura aprofundată a textuluisuport selectat. Personaje

3.1.4.3.

Exerciţii de identificare a tipurilor de  personaje din basmul popular, pe bazatextului studiat

1 ManualulFişe delucru

Activitate frontalăActivitate pe grupeActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

BasmulLectura aprofundată a textuluisuport selectat. Caracteristicilespeciei

3.1.4.3.4.4.

Exerciţii de identificare a caracteristicilor speciei, având în vedere textul studiatRedactarea unor texte reflexive pe margineatextului studiat

1 ManualulFişe delucru

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 29/37

Figurile de stil. Personificarea 3.1. Exerciţii de identificare a personificărilor  din texte dateAlcătuirea de enunţuri în care să apară personificări

1 ManualulFişe delucru

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Substituţi ai substantivuluiPronumelePronumele personal: persoana,

numărul, genul (actualizare)

3.4.

Exerciţii de identificare a pronumelor întexte dateExerciţii de identificare a persoanei,

numărului şi genului pronumelor, pentruactualizarea noţiunilor însuşite în aniianteriori

1 ManualulFişe delucru

Auxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierea

răspunsurilor 

PronumelePronumele personal: persoana,numărul, genul

3.4.Exerciţii de analiză corectă a pronumelui întexte dateExerciţii de folosire corectă a formelor   pronominale, prin integrarea acestora îndiferite contexte

1 ManualulFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

PronumeleFormele accentuate şineaccentuate ale pronumelui

 personal

3.4.4.1.

Exerciţii de identificare a formelor accentuate şi neaccentuate ale pronumelui personal

Exerciţii de analiză gramaticală corectă a  pronumelor personale identificate în textedateAlcătuirea de enunţuri corecte cu formeleaccentuate şi neaccentuate ale pronumelui personal

1 ManualulFişe delucru

Auxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierea

răspunsurilor 

PronumeleFuncţii sintactice: subiect, atribut,complement

3.4.4.1.

Exerciţii de identificare a funcţiilor sintactice ale pronumelui personalAlcătuirea unor enunţuri în care pronumele  personal să îndeplinească diferite funcţiisintactice

1 ManualulFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 30/37

Pronumele personal de politeţe.*Formule reverenţioase deadresare

3.4.4.1.

Exerciţii de identificare a pronumelor  personale de politeţe în texte dateAlcătuirea unor enunţuri cu pronume personale de politeţeExerciţii de identificare a formulelor reverenţioase de adresareAlcătuirea de enunţuri în care să apară

formule reverenţioase de adresare

1 ManualulFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

 Numeralul. Numeralul cardinal. Numeralul ordinal

3.4.4.1.

Exerciţii de identificare a numeralelor întexte dateExerciţii de identificare a formelor numeraluluiExerciţii de analiză gramaticală corectă anumeralelor identificate în texte date

1 ManualulFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitate pe grupeActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Funcţiile sintactice alenumeralului

3.4.4.1

Exerciţii de identificare a funcţiilor sintactice ale numeralelor Alcătuirea unor enunţuri în care numeralul

să îndeplinească diferite funcţii sintactice

1 Fişe delucru

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierea

răspunsurilor  Evaluare Unitatea 5 3.4.

4.1.4.4.

Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor teoretice însuşite

1 Fişe deevaluare

Activitateindependentă

Apreciereafişei deevaluare

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 6Nr. de ore alocate: 22

Conţinuturi (detalieri) Competenţespecifice

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareTimp(nr. ore)

Materiale

didactice

 Forme de

organizare

Textul în versuriLectura textului suport,,Fulg”, de Nicolae Labiş

1.2.

2.1.

4.3.

Exerciţii de evaluare a lecturiiDiscuţii asupra evaluării lecturiiExerciţii de vocabular 

1 Fişa deevaluare alecturii

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 31/37

Lectura aprofundată a textuluisuport. Versificaţia

2.1.2.2.

Exerciţii de identificare a cuvintelor-cheieExerciţii de identificare a structurii textului

1 ManualulFişe delucru

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Lectura aprofundată a textuluisuport. Versul şi strofa. Rima 2.1.

2.2.

Exerciţii de recunoaştere a tipurilor destrofe dintr-un text în versuri

1 ManualulFişe delucru

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierea

răspunsurilor Lectura aprofundată a textuluisuport. Rima 2.1.

2.2.

Exerciţii de recunoaştere a tipurilor de rimădin texte în versuri

1 ManualulFişe delucru

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Texte suport pentru figuri de stil.Comparaţia. Enumeraţia 2.1.

4.1.

Exerciţii de identificare a comparaţiilor şienumeraţiilor în texte dateAlcătuirea de enunţuri în care să aparăcomparaţii şi enumeraţii

1 ManualulFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Texte suport pentru figuri de stil.

Repetiţia. Epitetul 2.1.4.1.

Exerciţii de identificare a repetiţiilor şi a

epitetelor în texte dateAlcătuirea unor enunţuri în care să aparărepetiţii şi epitete

1 Manualul

Fişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontală

Activitateindividuală

Observarea

sistematicăAprecierearăspunsurilor 

Figurile de stil. Versificaţia.Consolidare

2.1.4.1.

Exerciţii de interpretare a rolului figurilor de stil în obţinerea expresivităţii unui textliterar 

1 ManualulFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Determinanţii substantivuluiAdjectivulAdjective propriu-zise şi adjective provenite din verbe la participiu

3.4.Exerciţii de identificare a adjectivelor  propriu-zise şi a adjectivelor provenite dinverbe la participiu în texte dateExerciţii de analiză gramaticală corectă aadjectivelor 

1 ManualulFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 32/37

AdjectivulAdjective variabile (formeflexionare) şi invariabile

3.4.4.1.

Exerciţii de identificare a adjectivelor variabile şi invariabile din texte dateExerciţii de analiză gramaticală aadjectivelor variabile şi invariabileAlcătuirea de enunţuri în care să aparădiferite tipuri de adjective

1 ManualulFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Adjectivul

Acordul cu substantivul în gen,număr, caz3.4.4.1.

Exerciţii de folosire corectă a adjectivelor în

diferite contexteEfectuarea acordului corect al adjectivuluicu substantivul, în diferite contexte

1 Manualul

Fişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontală

Activitateindividuală

Observarea

sistematicăAprecierearăspunsurilor 

AdjectivulFuncţii sintactice: atribut, nume predicativ

3.4.4.1.

Exerciţii de identificare a funcţiilor sintactice ale adjectivului în texte dateAlcătuirea de enunţuri în care să aparăadjective cu diferite funcţii sintactice

1 ManualulFişe delucru

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

AdjectivulTopica adjectivului

3.4.4.1.

Exerciţii de identificare a rolului topiciiadjectivului în ortografia acestuiaAlcătuirea de enunţuri în care adjectivul să

ocupe diferite poziţii în raport cusubstantivul determinat

1 ManualulFişe delucru

Auxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierea

răspunsurilor 

Adjectivul. Consolidare 3.4.4.1.

Exerciţii de analiză a adjectivelor identificate în texte dateAlcătuirea de enunţuri în care adjectivul săîndeplinească diferite funcţii sintactice

1 ManualulFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Părţile de vorbire neflexibileAdverbulAdverbele de loc, de timp, demod

3.4.Exerciţii de identificare a adverbelor întexte dateAlcătuirea de enunţuri cu adverbe de loc, detimp şi de mod

1 ManualulFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

AdverbulAdverbele provenite din adjective 3.4.

Exerciţii de identificare a adverbelor  provenite din adjective, în texte dateExerciţii de diferenţiere a adjectivelor şiadverbelor 

1 ManualulFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 33/37

AdverbulFuncţia sintactică: complement 3.4.

4.1.

Exerciţii de identificare a funcţiilor sintactice ale adverbelor, în texte dateExerciţii de analiză gramaticală corectă aadverbelor Alcătuirea de enunţuri în care adverbul săaibă funcţia sintactică de complement

1 ManualulFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Interjecţia 3.4. Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri

de interjecţii în contextAlcătuirea de enunţuri în care să aparădiferite interjecţii

1 Manualul

Fişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontală

Activitateindividuală

Observarea

sistematicăAprecierearăspunsurilor 

Părţile de vorbire neflexibile.Consolidare 3.4.

4.1.

Exerciţii de analiză a părţilor de vorbireneflexibileAlcătuirea de enunţuri în care să apară părţide vorbire neflexibile

1 ManualulFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Textul literar Lectura textului suport

,,Ardealul”, de Nicolae Bălcescu-opera epică descriptivăModuri de expunere: descrierea

3.2. Exerciţii de identificare a caracteristicilor  descrierii într-un text literar 

Exerciţii de identificare a diferitelor tipuride descriere

1 ManualulFişe de

lucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitate

individuală

Observareasistematică

Aprecierearăspunsurilor 

Moduri de expunere: descrierea 3.2. Exerciţii de diferenţiere a descrierii ca modde expunere într-un text literar 

1 ManualulFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Descrierea unui obiect sau a unuiansamblu de obiecte

4.1.4.4.

Exerciţii de integrare a descrierii în texte proprii

1 Fişe delucruAuxiliare

didactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierea

răspunsurilor  Evaluare Unitatea 6  2.2.

3.2.3.4.4.3.

Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor teoretice însuşite

1 Fişă deevaluare

Activitateindependentă

Apreciereafişei deevaluare

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 34/37

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 7Nr. de ore alocate: 18

Conţinuturi (detalieri) Competenţe

specifice

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareTimp(nr. ore)

Materiale

didactice

 Forme de

organizareTextul literar Lectura textului suport,,Puiul”, de Ioan Al. Brătescu-Voineşti

1.2.

2.1.

4.3.

Exerciţii de evaluare a lecturiiDiscuţii asupra evaluării lecturiiExerciţii de vocabular 

1 Fişa deevaluare alecturii

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Lectura aprofundată a textuluisuport

1.2.2.1.4.3.

Exerciţii de identificare a elementelor specifice textului literar 

1 ManualulFişe delucru

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Lectura aprofundată a textului

suport 2.1.4.3.

Exerciţii de identificare a modurilor de

expunere din textul studiat

1 Manualul

Fişe delucru

Activitate frontală

Activitateindividuală

Observarea

sistematicăAprecierearăspunsurilor 

Sintaxa propoziţieiPredicatulPredicatul verbal (exprimat numai prin verb la moduri personale)

3.4.4.3.

Exerciţii de identificare a predicatelor verbale din texte dateExerciţii de analiză gramaticală corectă a predicatelor verbale

1 ManualulFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontală

Activitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

PredicatulPredicatul nominal (numai cuverbul copulativ a fi). Numele  predicativ simplu şi multiplu.Valori sintactice şi semantice aleverbului a fi

3.4.4.3.

Exerciţii de identificare a predicatelor nominale în texte dateExerciţii de analiză a numelui predicativsimplu şi multipluExerciţii de identificare a valorilor sintactice şi semantice ale verbului a fiAlcătuirea de enunţuri în care verbul a fi săaibă diferite valori semantice şi sintactice

1 ManualulFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 35/37

SubiectulSubiectul exprimat (simplu şimultiplu) şi subiectul neexprimat(subînţeles şi inclus)

3.4.4.3.

Exerciţii de identificare a diferitelor tipuride subiect exprimat şi neexprimat în textedateAlcătuirea de enunţuri în care să aparădiferite tipuri de subiect

1 ManualulFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

SubiectulPărţile de vorbire prin care se

exprimă subiectul (substantiv, pronume, numeral)

3.4.

4.3.

Exerciţii de analiză a subiectelor din textedate

Alcătuirea de enunţuri în care subiectul săfie exprimat prin diferite părţi de vorbire(substantiv, pronume, numeral)

1 ManualulFişe de

lucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitate

individuală

Observareasistematică

Aprecierearăspunsurilor 

Acordul predicatului cu subiectulîn persoană şi număr (actualizare)

3.4.4.3.

Exerciţii de identificare a modului derealizare a acordului predicatului cusubiectul în texte dateAlcătuirea de enunţuri în care să se realizezeacordul predicatului cu subiectul

1 ManualulFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Textul literar Lectura textului suport,,Amintiri din copilărie”, de Ion

Creangă

1.2.

2.1.4.3.

Exerciţii de evaluare a lecturiiDiscuţii asupra evaluării lecturiiExerciţii de vocabular 

1 Manualul

Auxiliare

didactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierea

răspunsurilor 

Lectura aprofundată a textuluisuportCunoaşterea textului

1.2.

2.1.4.3.

Exerciţii de identificare a elementelor specifice textului literar Exerciţii de identificare a modurilor deexpunere din textul studiat

1 Manualul

Auxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Lectura aprofundată a textuluisuportRegionalisme şi arhaisme

1.2.

2.1

Exerciţii de identificare a regionalismelor şiarhaismelor în texte date

1 Manualul Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Sintaxa frazeiPropoziţia principală. Propoziţiasecundară

3.4.4.3. Exerciţii de identificare a propoziţiilor  

 principale şi secundare în texte dateExerciţii de alcătuire de propoziţii principale şi secundare

1 ManualulFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 36/37

Fraza formată din propoziţii principale şi propoziţii secundare

3.4.4.3.

Exerciţii de identificare a diferitelor tipuride propoziţii în fraze dateAlcătuirea de fraze în care să apară diferitetipuri de propoziţii

1 ManualulFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Elementele de relaţie în frază:conjuncţiile (simple şi compuse)

3.4.4.3.

Exerciţii de identificare a conjuncţiilor înfrazăAlcătuirea de enunţuri în care să aparădiferite tipuri de conjuncţii

1 ManualulFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Coordonarea copulativă şi prin juxtapunere

3.4.4.3.

Exerciţii de identificare a diferitelor tipuride coordonare în frazăAlcătuirea de fraze în care să apară raporturisintactice de coordonare copulativă şi prin juxtapunere

1 ManualulFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

Subordonarea 3.4.4.3.

Exerciţii de identificare a subordonării înfrazăAlcătuirea de fraze în care să apară raporturi

sintactice de subordonare

1 ManualulFişe delucru

Auxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierea

răspunsurilor 

Cererea sau oferirea de informaţii.Formularea de întrebări

1.2.2.1.

Exerciţii de iniţiere şi coordonare aschimbului de informaţiiAlcătuirea de situaţii de comunicare în caresă fie formulate întrebări referitoare la uneveniment sau la o persoană

1 ManualulFişe delucruAuxiliaredidactice

Activitate frontalăActivitateindividuală

ObservareasistematicăAprecierearăspunsurilor 

 Evaluare Unitatea 7  2.2.3.2.3.4.4.3.

Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor teoretice însuşite

1 Fişă deevaluare

Activitateindividuală

Apreciereafişei deevaluare

SEMESTRUL I – SĂPTĂMÂNA XI - TEZA ŞI DISCUTAREA TEZEISEMESTRUL AL II-LEA – SĂPTĂMÂNA XVII - TEZA ŞI DISCUTAREA TEZEI

5/10/2018 0_0_limba_si_literatura_romana_v_petrion - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/00limbasiliteraturaromanavpetrion 37/37