008. Segmentacija, Ciljanje i Pozicioniranje Ponude

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 008. Segmentacija, Ciljanje i Pozicioniranje Ponude

 • 8/13/2019 008. Segmentacija, Ciljanje i Pozicioniranje Ponude

  1/37

  SEGMENTACIJA,

  CILJANJE IPOZICIONIRANJE

  Ne znam koji je klju uspjeha, aliklju propasti je pokuavati

  udovoljiti svima

  Bill Crosby

 • 8/13/2019 008. Segmentacija, Ciljanje i Pozicioniranje Ponude

  2/37

  CILJNI MARKETING

  Ciljni marketingje usmjeravanje napora tvrtke premausluivanju jedne ili vie grupa klijenata koji imaju zajednikepotrebe ili karakteristike

  Podrazumijeva:

  1. Segmentaciju tritapodjela trita na zasebne grupekupaca s razliitim potrebama, karakteristikama iliponaanjem, koje bi mogle zahtijevati posebne proizvode ilimarketinke spletove

  2. Odabir ciljnog tritaproces vrednovanja privlanostisvakog segmenta trita i odabiranje jednog ili viesegmenata na koje e se ui

  3. Pozicioniranje na tritusmjetanje proizvoda na jasno,zasebno i poeljno mjesto u odnosu na konkurentske

  proizvode u umovima ciljnih potroaa

 • 8/13/2019 008. Segmentacija, Ciljanje i Pozicioniranje Ponude

  3/37

 • 8/13/2019 008. Segmentacija, Ciljanje i Pozicioniranje Ponude

  4/37

  ODREIVANJE CILJNOGTRITA

  Pristupi segmentaciji:

  a) Nediferenciranim (masovnim) marketingom- ignorira razlike meu trinim segmentima

  - jedan proizvoda za sve kupce na tritu- usmjerenje na ono to je zajedniko kupcima

  Kvaliteta, masovna distribucija i masovnooglaavanje

  Najvee potencijalno trite - najnii trokovi -nie cijene

  Vei trini segmenti mogu biti manje

  profitabilnijer privlae konkurenciju

 • 8/13/2019 008. Segmentacija, Ciljanje i Pozicioniranje Ponude

  5/37

  ODREIVANJE CILJNOGTRITA

  Segmentirani marketing, marketing nia, lokalnimarketingi individualni marketing

  a) Diferencirani (segmentirani) marketing

  polazi od razlika izmeu kupacai izoliraju se irisegmenti

  Cilja se nekoliko trinih segmenatas posebnomponudom

  Nudi prednost bolje prilagodbe ponude proizvoda i

  usluga potrebama kupaca

  U pravilu stvara veu ukupnu prodaju

 • 8/13/2019 008. Segmentacija, Ciljanje i Pozicioniranje Ponude

  6/37

  ODREIVANJE CILJNOGTRITA

  c) Koncentrirani marketing(marketing nia)se odnosi na ue definirane grupe kupaca

  Potie globalizacija Tvrtke s ogranienim resursimaVeliki udio na malenim tritima Marketeri nia tako dobro poznaju svoje kupce

  da ostvaruju njihovo vee zadovoljstvo i postiuviu cijenu

  Da li je za malu tvrtku prikladan diferenciranimarketing?

 • 8/13/2019 008. Segmentacija, Ciljanje i Pozicioniranje Ponude

  7/37

  ODREIVANJE CILJNOGTRITA

  Nia treba biti dovoljno velika, profitabilnaiimati mogunost razvoja

  Iako privlai malo konkurenata ta jestrategija rizina, pa je alternativadjelovanje na vie segmenata

  d) Mikromarketingje praksa prilagoavanjaproizvoda i marketinkih programaukusima pojedinaca ili lokacijama

 • 8/13/2019 008. Segmentacija, Ciljanje i Pozicioniranje Ponude

  8/37

 • 8/13/2019 008. Segmentacija, Ciljanje i Pozicioniranje Ponude

  9/37

  ODREIVANJE CILJNOGTRITA

  Individualni marketingje posljednja razina

  segmentacije

  Marketing prilagoen kupcu ili jedan premajedan marketing

  Masovno prilagoavanje pojedincujesposobnost pripremanja individualno

  dizajniranih proizvoda i komunikacija na

  masovnoj bazi kako bi se ispunili zahtjevi

  svakog pojedinanog kupca

 • 8/13/2019 008. Segmentacija, Ciljanje i Pozicioniranje Ponude

  10/37

  Omoguuju ga nove tehnologije: kompjuteri,baze podataka, robotika i direktni komunikacijski

  mediji (e-mail, faks)

  Osobni marketingje oblik individualnogmarketinga u kojem potroa s vieodgovornosti odreuje koje proizvode i marke

  kupuje Kupci provode svoju vlastitu potragu za

  najboljom ponudom proizvoda

 • 8/13/2019 008. Segmentacija, Ciljanje i Pozicioniranje Ponude

  11/37

  MARKETINKA DEBATA: Je limasovni marketing mrtav?

  Zahvaljujui tome to marketinki strunjaci razvijajusve sloenije obrasce segmentiranja trita uzpomo Interneta i ostalih naina prilagoavanja

  specifinim potrebama potroaa, neki kritiari tvrdeda je masovni marketing mrtav. No, uju se i tvrdnjeda e uvijek ostati prostora za marketinkeprograme uz pomo kojih e velike marke osvajati

  masovna trita. Zauzmite stajalite:

  Masovni marketing je mrtav

  Masovni marketing jo je uvijek odriv nainizgradnje profitabilne marke

 • 8/13/2019 008. Segmentacija, Ciljanje i Pozicioniranje Ponude

  12/37

  SEGMENTACIJA TRITA

  Heterogeno tritese dijeli na manjesegmente

  Varijable za segmentaciju trita krajnjihpotroaasu:

  1. Geografske(regija, gradovi, podruje, klima)

  2. Demografskenajpopularnija metoda,(godine, veliina obitelji, spol, prihod,zanimanje, obrazovanje, vjera, rasa,

  generacija, nacionalnost)

 • 8/13/2019 008. Segmentacija, Ciljanje i Pozicioniranje Ponude

  13/37

  SEGMENTACIJA TRITA

  1. Psihografske(drutveni sloj, ivotni stil,osobnost)

  2. Prema ponaanjuprema znanju, stavovima,

  koritenju ili odgovoru na proizvod (prilike,koristi, status korisnika, stupanj koritenja,status privrenosti, stav prema proizvodu,spremnost na kupnju)

  Zato je za marketere vano provoditisegmentaciju?

  Prema kojem kriteriju primarno segmentiraju

  proizvoai mobitela?

 • 8/13/2019 008. Segmentacija, Ciljanje i Pozicioniranje Ponude

  14/37

  USMJERENJE NA ETIKU

  Trite elektronskih igara ubrzano raste. Ovisno opojedinim zemljama postoji sustav kojim se

  oznaava prikladnost igre za pojedinu dob. U

  novije vrijeme postoji napredak u regulaciji sobzirom na razinu nasilja u takvim igricama.

  1. to se moe uiniti ako proizvoai kre zakon ilinisu u skladu sa samoregulacijom?

  2. Openito, to mislite o praksi ciljanja djece?3. Da li postoje trite gdje je ciljanje djece

  odgovarajue?

 • 8/13/2019 008. Segmentacija, Ciljanje i Pozicioniranje Ponude

  15/37

  SEGMENTACIJA TRITA

  Najvanije varijable za poslovna tritasudemografske varijable(djelatnost, veliina tvrtke ililokacija). Specifine su: varijable poslovanja, pristupnabavi, situacijski faktorii osobne karakteristike.

  Korisnitrini segmenti imaju sljedee karakteristike:

  a) Mjerljivostmogu se mjeriti veliina, kupovna mo i dr.

  b) Veliinadovoljno veliki i profitabilni

  c) Dostupnostmogu se djelotvorno dosegnuti i opsluitid) Razliitostsegmenti su meusobno razliiti

  e) Operativnostmogu biti formulirani uinkoviti programi

 • 8/13/2019 008. Segmentacija, Ciljanje i Pozicioniranje Ponude

  16/37

  ODREIVANJE CILJNOG TRITA

  Odreivanje ciljnog trita ukljuuje: procjenu razliitihsegmenatai donoenje odluke na kolikoi na koje e setvrtka usmjeriti

  1. Vrednovanje razliitih trinih segmenataukljuujeprocjenu: ukupne privlanosti segmenta, te ciljeva isredstva tvrtke

  Privlanost segmenta npr. odreuje veliina, rast,profitabilnost, ekonomija obujma, nizak stupanj rizikai sl.

  Ako nisu u skladu s ciljevima, sredstvima i

  sposobnostima tvrtke segmenti se odbacuju Usmjerenje na one segmente kojima se nudi superiorna

  vrijednost

  to je to superiorna vrijednost?

 • 8/13/2019 008. Segmentacija, Ciljanje i Pozicioniranje Ponude

  17/37

  ODREIVANJE CILJNOGTRITA

  2. Obrasci odabira:

  Usredotoenje na jedan segment

  Selektivna specijalizacija Specijalizacija proizvodaodreeni proizvod

  na nekoliko segmenata

  Trina specijalizacija vie proizvoda zajedno trite

  Pokrivanje cijelog trita

 • 8/13/2019 008. Segmentacija, Ciljanje i Pozicioniranje Ponude

  18/37

  ODREIVANJE CILJNOG TRITA

  Pri vrednovanju i odabiru trinih segmenata trebadodatnorazmotriti:

  a) Etiki odabir ciljnih trita

  b) Meusobni odnos segmenata i supersegmenata(s trokovne, izvedbene i tehnoloke strane.Supersegmentiskup segmenata s odreenim

  slinostima)c) Planovi osvajanja segment po segment

  d) Meu voditeljima segmenata bi trebala postojati

  suradnja

 • 8/13/2019 008. Segmentacija, Ciljanje i Pozicioniranje Ponude

  19/37

  POZICIONIRANJE NA TRITU

  Mjesto na izabranim tritima

  Poloaj proizvodaje nain na koji se proizvoddefinira od strane kupaca prema znaajnim

  obiljejima mjesto koje proizvod zauzima usvijesti kupaca u odnosu na konkurentske

  proizvode

  Sloeni skup percepcija, dojmova i osjeajakoje kupci imaju u odnosu na konkurentskeproizvode

 • 8/13/2019 008. Segmentacija, Ciljanje i Pozicioniranje Ponude

  20/37

  POZICIONIRANJE NA TRITU

  Kupci na odreeni nain sami pozicionirajuproizvode

  Percepcijesu suvie vane da ih se prepusti

  sluaju, pa tvrtke trebaju provoditipozicioniranje kao in oblikovanja ponudetvrtke i imida tako da oni zauzmu znaajan iistaknuti konkurentski poloaj u svijesti ciljnihkupaca

  Zato je pozicioniranje vano?

 • 8/13/2019 008. Segmentacija, Ciljanje i Pozicioniranje Ponude

  21/37

  POZICIONIRANJE NA TRITU

  U izboru strategije pozicioniranjatvrtka diferencira

  svoju ponuduizgradnjom jedinstvenog skupa koristi

  koje odgovaraju ciljnom segmentu

  Stoga strategija pozicioniranja zapoinjediferenciranjem ponude

  Diferencijacijaje in oblikovanja grupe znaajnihrazlika kako bi se ponuda neke tvrtke izdvojila od

  ponude nekih konkurenata

  Dimenzije diferencijacije: proizvod, usluge, osoblje,

  kanalte imid

 • 8/13/2019 008. Segmentacija, Ciljanje i Pozicioniranje Ponude

  22/37

  DIFERENCIJACIJA PONUDE

  Diferencijacija proizvoda

  Diferencijacija je stalno prisutna

  Visokostandardizirani proizvodi k

Search related