001 Terminologija Sportske Gimnastike

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gimnastika

Text of 001 Terminologija Sportske Gimnastike

 • 5/22/2018 001 Terminologija Sportske Gimnastike

  1/15

  e-mail: [email protected]

  TERMINOLOGIJA

 • 5/22/2018 001 Terminologija Sportske Gimnastike

  2/15

  TERMINOLOGIJA

  Poznavanje terminologije olakava kominikaciju meu

  strunjacima i izmeu vjebaa i pedagoga.

  Istovremeno, ona pomae da se pojednostavi

  opisivanje vjebi tako da se skrate vrijeme i prostor

  koji bi se za opisivanje upotrjebili.

 • 5/22/2018 001 Terminologija Sportske Gimnastike

  3/15

  TERMINOLOGIJA

  Najvei znaaj terminologija ima kada je u pitanju procesobuavanja pojedinih vjebi iz sportske gimnastike.

  Da bi se formirala jasna predstava o kretnji ili kretnjamakoje vjeba treba da izvede, neophodno je

  angaovanje svih analizatora (vidnih, slunih, konih ...).

 • 5/22/2018 001 Terminologija Sportske Gimnastike

  4/15

  TERMINOLOGIJA

  U dobijanju predstave o pokretu ili pokretima uestvuju

  tzv. drugi signalni sistemi (rije, govor).

  Zbog toga je neophodno da se, prije objanjavanja i

  pokazivanja, tano imenuje ono to e se raditi - kretnja

  ili kretanja koja e se izvesti.

 • 5/22/2018 001 Terminologija Sportske Gimnastike

  5/15

  TERMINOLOGIJA

  Termini, znai, imaju znaajnu ulogu u formiranjukretnih navika.

  Oni pomau vjebau da se bolje koncentrie na

  izvoenje vjebe, da stvori predstavu o vjebi i izvedeje sa vie uspjeha.

  Termin je jeziki izraz odreenog pojma. On se razlikujeod rijei koje upotrebljavamo u svakodnevnom

  razgovoru, pored ostalog, i po tome to ima tano

  odreeno znaenje u oblasti u kojoj se upotrebljava.

 • 5/22/2018 001 Terminologija Sportske Gimnastike

  6/15

  TERMINOLOGIJA

  Osnovna naela terminologije:

  Sveobuhvatnost (univerzalnost)

  Egzaktnost (tanost)

  Pristupanost (dostupnost)

  Jednostavnost (kratkoa)

 • 5/22/2018 001 Terminologija Sportske Gimnastike

  7/15

  TERMINOLOGIJA

  Sveobuhvatnos t (univerzalnost)

  Ona oznaava mogunost da se pavilno imenuje

  svaka vjeba u sportskoj gimnastici, kao i mogunost

  da se svaka nova vjeba koja e se pojavitimoe imenovati.

  Egzaktnost (tanost)

  To znai da termin mora da odraava sutinu svake

  vjebe, odnosno njene najkarakteristinije osobine.

 • 5/22/2018 001 Terminologija Sportske Gimnastike

  8/15

  TERMINOLOGIJA

  Pristupanost (dostupnost)

  Termin treba da bude izgraen na osnovu rijei koje

  postoje u naem jeziku i da odgovara duhu naeg

  jezika. Pri tome treba da se potuju zakonitosti koje

  postoje kod obrazovanja novih rijei i gramatike.

  Samo tako e termin biti dostupan svima i

  razumljiv za sve.

 • 5/22/2018 001 Terminologija Sportske Gimnastike

  9/15

  TERMINOLOGIJA

  Jednostavnost (kratkoa)

  Za praktinu primjenu jedan od najvanijih zahtjeva jeste datermini budu kratki. Dobro je da jedna ili dvije rijei izraze kratko

  ali jasno i razumljivo odreeno kretanje ili poloaj.

  To, meutim, ne moe uvijek da se postigne pa se pored

  osnovnog termina stavljaju i odreenja koja karakteriu sutinu ikarakteristike odreene vjebe.

  Za sada se koriste mogunosti za skraivanjem terminologije.

  Skraivati znai izostavljati rijei koje daju dopunska ili druga

  objanjenja koja su sama po sebi razumljiva. Ove rijei bi, u stvari,optereivale vjebaa i nastavnika (trenera), a ponekad bi

  unosile konfuziju.

  ARGONI skraeni naziv nekog tekog, dugakog ili

  kompliciranog kretanja, vjebe, elementa.

 • 5/22/2018 001 Terminologija Sportske Gimnastike

  10/15

  TERMINOLOGIJA

  Podjela sprava u odnosu na visinu:

  Do glenja

  Do koljena

  Do kukova

  Do prsa

  Do ramena

  Do glave

  Dohvatna visina

  Doskona visina

 • 5/22/2018 001 Terminologija Sportske Gimnastike

  11/15

  TERMINOLOGIJA

  Poloaj vjebaa u odnosu na spravu:

  Iza sprave

  Ispred sprave

  Ispod sprave

  Pored sprave

  U spravi

  Na spravi

 • 5/22/2018 001 Terminologija Sportske Gimnastike

  12/15

  TERMINOLOGIJA

  Hvatovi u sportskoj gimnastici:

  Nadhvat

  Podhvat

  Dvohvat

  Ukrteni hvat

  Obrnuti hvat

 • 5/22/2018 001 Terminologija Sportske Gimnastike

  13/15

  TERMINOLOGIJA

  Terminologija vjebi na spravama:

  Visovi (prednji, stranji, strmoglavi, uznijeto, o

  potkoljenicama, mjeoviti visovi...)

  Potpori(prednji, stranji, o pdlakticama, u

  skleku, na rukama, uznijeto, promjene iz

  potpora u upore i obratno...)

  Sjedovi i promjena sjedova(zasjed, sasjed,

  presjed, presjed u sjed...)

  Pomicanja (raznoruke, suruno...)

 • 5/22/2018 001 Terminologija Sportske Gimnastike

  14/15

  TERMINOLOGIJA

  Terminologija vjebi na spravama:

  Njihanja (prednjih, zanjih, ponjih, meunjih,klim, podmetni njih, ljuljanje ...)

  Okreti (pola okreta 90, cio/puni okret 180,dvojni/dupli okret 360 ...)

  Uzmaci (uzvlak, svlak)

  Naupori (upor, naupor, usklopno, zavjesom,zanjihom, prednjihom ...)

 • 5/22/2018 001 Terminologija Sportske Gimnastike

  15/15

  TERMINOLOGIJA

  Terminologija vjebi na spravama:

  Premasi(prednji, stranji)

  Kovrtljaji (nazad, naprijed, jaui, raznim

  hvatovima...)

  Metanja(odnona , zanona, prednona,

  odbona ...)

  Izdraji(u raznim stavovima minimalno 2 sek.)

  TERMINOLOGIJA ELEMENATA

  SPORTSKE GIMNASTIKE !!!