of 19 /19
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, wypadki w budynkach mieszkalnych Każdy zarządca obiektu zamieszkania zbiorowego, bez względu na jego wielkość, ma obowiązek zrobić wszystko, aby zapobiec wypadkom, którym można zapobiec. Równie ważne jest posiadane środków do walki z konsekwencjami katastrof – naturalnych, lub spowodowanych przez człowieka. Katastrofy naturalne: powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, burze. Katastrofy spowodowane przez człowieka: akty terroryzmu, wojny, pożary, zalania, wybuchy. W osiąganiu należytej gotowości wobec nagłych wypadków można zastosować podejście „fazowe”. Oznacza to, że na początek należy opracować kilka zagadnień choćby w szkicowej formie - skupiając się najpierw na sprawach największej troski. W następnej fazie stopniowo należy dopisywać nowe – w miarę zyskiwania wiedzy oraz postępów w dochodzeniu do zgody na temat tego, jak zarządca ma organizować działania podnoszące gotowość do działań. Planowanie na wypadek zagrożenia obejmuje pięć podstawowych etapów: - ocena zagrożeń: ustalenie niebezpieczeństw dla budynku oraz mienia - zapobieganie: zastosowanie wszelkich środków, w celu usunięcia lub zmniejszenia groźby niebezpieczeństw - gotowość: stworzenie planu gotowości, działania i odtworzenia - reakcja: procedury postępowania w razie nagłego wypadku - odtworzenie: odtworzenie miejsca wypadu oraz zniszczonych elementów i przywrócenie ich do stanu używalności. 1. Ocena zagrożeń Należy ustalić wszelkie zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne dla nieruchomości i jej mieszkańców oraz ocenić niedostatki podjętych do tej pory środków zapobiegania nagłym wypadkom. Konsultacje ze strażą pożarną na pewno pomogą znaleźć potencjalne zagrożenia, które w bezpośredni sposób nie wydawały się oczywiste. 1.1. Ustalenie zewnętrznych zagrożeń środowiskowych Należy dokonać opisu dzielnicy, w której znajduje się nieruchomość (mieszkaniowa, przemysłowa, centrum handlowe, okolica wiejska, tereny wypoczynkowe). Czy w pobliżu miejsca zamieszkania występują jakieś zagrożenia przemysłowe bądź naturalne (port lotniczy, linia kolejowa, autostrada, naturalne akweny i drogi wodne, obszary dzikiej roślinności, inne budynki)?

000-Awarie, pozary, kleski zywiołowe, wypadki w budynkach ... · Katastrofy naturalne: powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, burze. ... Awarie, pożary, klęski żywiołowe, wypadki

Embed Size (px)

Text of 000-Awarie, pozary, kleski zywiołowe, wypadki w budynkach ... · Katastrofy naturalne: powodzie,...

Awarie, poary, klski ywioowe, wypadki w budynkach mieszkalnych Kady zarzdca obiektu zamieszkania zbiorowego, bez wzgldu na jego wielko, ma obowizek zrobi wszystko, aby zapobiec wypadkom, ktrym mona zapobiec. Rwnie wane jest posiadane rodkw do walki z konsekwencjami katastrof naturalnych, lub spowodowanych przez czowieka. Katastrofy naturalne: powodzie, huragany, trzsienia ziemi, burze. Katastrofy spowodowane przez czowieka: akty terroryzmu, wojny, poary, zalania, wybuchy. W osiganiu naleytej gotowoci wobec nagych wypadkw mona zastosowa podejcie fazowe. Oznacza to, e na pocztek naley opracowa kilka zagadnie choby w szkicowej formie - skupiajc si najpierw na sprawach najwikszej troski. W nastpnej fazie stopniowo naley dopisywa nowe w miar zyskiwania wiedzy oraz postpw w dochodzeniu do zgody na temat tego, jak zarzdca ma organizowa dziaania podnoszce gotowo do dziaa. Planowanie na wypadek zagroenia obejmuje pi podstawowych etapw:

- ocena zagroe: ustalenie niebezpieczestw dla budynku oraz mienia - zapobieganie: zastosowanie wszelkich rodkw, w celu usunicia lub

zmniejszenia groby niebezpieczestw - gotowo: stworzenie planu gotowoci, dziaania i odtworzenia - reakcja: procedury postpowania w razie nagego wypadku - odtworzenie: odtworzenie miejsca wypadu oraz zniszczonych elementw

i przywrcenie ich do stanu uywalnoci.

1. Ocena zagroe Naley ustali wszelkie zagroenia zewntrzne i wewntrzne dla nieruchomoci i jej mieszkacw oraz oceni niedostatki podjtych do tej pory rodkw zapobiegania nagym wypadkom. Konsultacje ze stra poarn na pewno pomog znale potencjalne zagroenia, ktre w bezporedni sposb nie wydaway si oczywiste.

1.1. Ustalenie zewntrznych zagroe rodowiskowych

Naley dokona opisu dzielnicy, w ktrej znajduje si nieruchomo (mieszkaniowa, przemysowa, centrum handlowe, okolica wiejska, tereny wypoczynkowe).

Czy w pobliu miejsca zamieszkania wystpuj jakie zagroenia przemysowe bd naturalne (port lotniczy, linia kolejowa, autostrada, naturalne akweny i drogi wodne, obszary dzikiej rolinnoci, inne budynki)?

Awarie, poary, klski ywioowe, wypadki w budynkach mieszkalnych

Jakie jest bezporednie otoczenie i ogrodzenie budynku (mury i bramy, granice naturalne: rzeki, jeziora, brzeg morski; ciemne zauki, wystpy, miejsca zapewniajce ukrycie).

Czy otoczenie daje gwarancj bezpieczestwa (regularne patrolowanie, skuteczne owietlenie, zabezpieczenie wejcia)?

Czy zanieczyszczenia fabryczne, komunikacyjne i rodowiskowe (kurz, gazy) stanowi problem?

Jakie jest bezpieczestwo przeciwpoarowe i przeciwpowodziowe budynku; czy w pobliu znajduj si rda potencjalnych zagroe naturalnych (lasy, parki, rzeki) bd te wytworzonych przez czowieka (np. fabryka petrochemiczna)?

Czy w ostatnich piciu latach zdarzy si jaki wikszy wypadek bd katastrofa (groba zamachu bombowego i sam zamach, zakcenie porzdku publicznego, rozruchy, wojny, katastrofy naturalne: powd, trzsienie ziemi, poar, burza piaskowa; akty wandalizmu)?

1.2. Ustalenie wewntrznych zagroe rodowiskowych

Jakie materiay tworz konstrukcj budynku? Czy konstrukcja zewntrzna i struktury wewntrzne budynku s

ognioodporne? Czy istniej ognioodporne ciany oddzielajce czci budynku, i

ognioodporne drzwi? Czy w jakich miejscach dozwolone jest palenie? Czy w nieruchomoci przechowuje si materiay atwopalne (np.

odczynniki w laboratoriach, paliwa itp.)?

1.3. Ocena istniejcych rodkw zapobiegawczych

Czy budynek posiada system wykrywania dymu, ognia, wody? Czy jest zainstalowany automatyczny system gaszenia ognia? Jakiego rodzaju podrczne rodki ganicze s dostpne (ganice wodne,

pianowe, CO2, we ganicze itp.)? Czy przegldy systemw wykrywania i / albo gaszenia ognia dokonywane s

regularnie? Czy budynek jest wyposaony w odgromniki? Czy przy podejmowaniu potencjalnie niebezpiecznych prac, takich jak

wymiana okablowania albo renowacja wntrz bd na zewntrz budynku zachowywane s specjalne rodki ostronoci?

Czy system alarmowy w budynku (jeli istnieje) ma poczenie ze stra i policj?

Czy nieruchomo posiada sporzdzony na pimie plan gotowoci i dziaania? Oto elementy, ktre powinien on zawiera: opis procedur alarmowych; zarys dziaania w nagych wypadkach; lista materiaw potrzebnych w nagych wypadkach; priorytety odtworzenia; fachowcy w dziedzinie konserwacji; lista ochotnikw spord uytkownikw; inne.

Czy mieszkacy, uytkownicy s przeszkoleni w zakresie procedur dziaania (osoba odpowiedzialna, regularne szkolenia, prbne ewakuacje)?

Awarie, poary, klski ywioowe, wypadki w budynkach mieszkalnych 2. Zapobieganie

Po dokonaniu oceny zagroe naley podj wszelkie kroki, niezbdne do zapewnienia bezpieczestwa dla nieruchomoci. Naley przy tym dziaa w porozumieniu ze subami alarmowymi (stra poarna, policja, szpital).

2.1. Przeciwpoarowe systemy alarmowe Wszystkie czci budynku powinny by objte systemem wykrywania ognia i dymu, alarmujcym jednoczenie mieszkacw i lokalny oddzia stray poarnej. Urzdzenia do wykrywania dymu pozwalaj wczenie odebra ostrzeenie o powstajcym poarze, stwarzajc moliwo stumienia go rcznie. W caym budynku powinny te by rozmieszczone obsugiwane rcznie aparaty alarmowe, przy pomocy ktrych mieszkacy mogliby w potrzebie alarmowa o pojawieniu si dymu lub ognia.

2.2. Rczne systemy ganicze Jeeli w budynku nie ma automatycznego systemu ganiczego, powinny w nim by zainstalowane:

we na szpulach bd stojakach tak rozmieszczone, aby kade miejsce w budynku znajdowao si nie dalej ni 6 metrw od kocwki w peni rozwinitego wa;

system hydrantw bd hydrofor jeeli wysoko budynku przekracza 30 metrw albo powierzchnia pomieszczenia wynosi wicej ni 1000 metrw kwadratowych;

gwny zawr hydroforu bd hydrantw powinien by zlokalizowany tak, aby stra poarna w potrzebie miaa moliwo zwikszenia z zewntrz cinienia w rurach;

zawsze powinny by pod rk przenone ganice nawet po zainstalowaniu systemu automatycznego. Odpowiednia ich ilo powinna by rozmieszczona w strategicznych miejscach budynku (CO2, wodnych i pianowych zalenie od moliwej przyczyny poaru, natury elektrycznej czy te chemicznej).

2.3. Automatyczne systemy ganicze Zacz trzeba od rozwaenia korzyci, jakie daje automatyczny system ganiczy.

System z uyciem CO2 nadaje si tylko do mniejszych pomieszcze, ktre dadz si uszczelni i nie s przeznaczone do zajmowania przez ludzi.

Produkcja systemw halonowych zostaa zarzucona z uwagi na ich szkodliwo dla rodowiska naturalnego, szczeglnie dla ziemskiej ozonowej warstwy ochronnej.

Systemy tryskaczowe mokre s niezawodne, bezpieczne i stosunkowo atwe w eksploatacji. W przeciwiestwie do rozpowszechnionego przekonania,

Awarie, poary, klski ywioowe, wypadki w budynkach mieszkalnych

uruchomienie jednego tryskacza nie pociga za sob uaktywnienia caego systemu; nie naley zatem przecenia niebezpieczestwa przypadkowego wyrzutu wody. Przecitny tryskacz wyrzuca okoo 90 litrw wody na minut, podczas gdy w straacki ma wydajno w granicach 540 1125 litrw na minut. Wane jest te, e dziaanie wody na rodowisko i wpyw na bezpieczestwo ludzi s znane czego nie mona powiedzie o moliwych efektach dziaania rnych substancji chemicznych. Co wicej, techniki odtwarzania materiau uszkodzonego przez wod take s znane i sprawdzone.

Systemy tryskaczowe suche s zasadniczo zbudowane w ten sam sposb, co systemy mokre, z t modyfikacj, e rury w chronionych pomieszczeniach zawieraj sprone powietrze. Uruchomienie tryskacza otwiera zawr, ktry wpuszcza wod do rur. System ten minimalizuje niebezpieczestwo wycieku w pomieszczeniach, gdzie s przechowywane zbiory.

Prowadzi si te prace nad systemami rozpylania, ktre rozpryskuj ograniczone iloci wody pod bardzo wysokim cinieniem, co wyjtkowo skutecznie schadza atmosfer i pozwala opanowa ogie przy maym zuyciu wody. Testy wykazay, e dziki temu zapobiega si nasyceniu materiaw bibliotecznych wod, co czsto nastpuje przy typowych metodach walki z ogniem.

2.4. Biece utrzymanie Systemy ochrony przeciwpoarowej i systemy ganicze, substancja budynku oraz instalacje hydrauliczne, elektryczne, gazowe itp. Powinny by stale konserwowane i okresowo sprawdzane zgodnie z wymogami przepisw prawnych, w iloci dostosowanej do warunkw indywidualnych. Wszystkie prace powinny by dokumentowane, a dokumentacja zachowywana. 3. Gotowo

Zawsze gotowe, przejrzane i regularnie aktualizowane powinny by nastpujce dokumenty i plany dziaa:

Plany kondygnacji w budynku, ze wskazaniem, okien, wej i wyj, pomieszcze mieszkalnych; lokalizacji ganic; ogniowych punktw alarmowych; tryskaczy; wykrywaczy dymu i ognia; rur wodocigowych, gazowych i c.o.; tablic rozdzielczych windy; tablic rozdzielczych elektrycznoci; gwnych zaworw wody.

Oddziaowe listy priorytetw ratowniczych, wskazujce, ktre przedmioty z ktrych pomieszcze naley ratowa. Stra poarna w czasie akcji moe udzieli zezwolenia na wejcie do budynku na krtki czas w celach ratowniczych i wtedy trzeba wiedzie, co i skd wynosi.

Wybranie i przeszkolenie ochotniczej ekipy ratowniczej spord osb zamieszkujcych nieruchomo. Zesp powinien by przewiczony w udzielaniu pierwszej pomocy, ewakuacji osb i godny zaufania, co do podejmowania decyzji o wyborze technik ratowniczych. Nieodzowne dla niego

Awarie, poary, klski ywioowe, wypadki w budynkach mieszkalnych

bdzie przeprowadzenie prbnych alarmw, w czasie ktrych dojdzie do symulacji nagego zdarzenia i przewiczenia rnych technik.

Szczegowa instrukcja, obejmujca krok po kroku wszystkie etapy operacji ratowniczej, uwzgldniajca rne moliwe wypadki (przeciek z dachu, wyciek z rur, powd, ogie), z uwzgldenieniem zmian w otoczeniu (niespodziewane przeszkody na trasie ewakuacji kszesa, szafy, wiadra itp.)

Lista kontaktw zewntrznych oraz nazwiska, adresy i telefony subowe i domowe osb odpowiadajcych za dziaania alarmowe.

Miejsca tymczasowego rozlokowania mieszkacw i ich dbr materialnych odzyskanych po nagym wypadku.

Umowy z lokalnymi wacicielami baz noclegowych, ewentualnie dyrektorami szk (sale gimnastyczne).

Porozumienia z firmami transportowymi. Formularze: due iloci wszelkich formularzy, ktre mog by przydatne w

dziaaniach ratowniczych w tym: spisy osb, spisy inwentaryzacyjne, spisy zawartoci, zamwienia itp.

Informacje ubezpieczeniowe: przedmiot ubezpieczenia, procedury zgaszania roszcze, wymagania w zakresie dokumentacji, zastrzeenia w kwestii dostpu mieszkacw / ochotnikw do miejsca wypadku, informacje o pastwowych procedurach pomocy w nagych wypadkach.

4. Reakcja

Podjcie dziaa wedle ustalonych regu ogaszania alarmu, ewakuowania

mieszkacw i zabezpieczania miejsca wypadku. Kontakt z kierownikiem alarmowego zespou ratowniczego dla omwienia

sytuacji i pokierowania dziaaniami zespou. Po tym, jak zostao wydane pozwolenie wejcia na miejsce wypadku,

dokonanie wstpnej oceny rozmiarw zniszczenia oraz oszacowania potrzeb w zakresie sprztu, materiaw i usug z zewntrz, wymaganych do usunicia szkd.

Jeeli to konieczne, podjcie rodkw przeciwdziaajcych powstawaniu pleni. Sfotografowanie zniszczonych elementw dla potrzeb roszczenia

ubezpieczeniowego. Urzdzenie miejsca do spisywania i pakowania dbr i mebli oraz

wymagajcych osuszenia na powietrzu urzdze, mebli i sprztu lekko zmoczonego a take do innych drobnych zabiegw.

Urzdzenie miejsca do spisywania i pakowania mokrych urzdze mebli i sprztu lekko zmoczonego oraz uszkodzonego w wyniku nagego wypadku.

5. Panika podczas ewakuacji i sposb jej

przeciwdziaania Strach jest wyrazem mechanizmu obronnego czowieka, bowiem mobilizuje ona cay jego potencja w celu ochrony przed niebezpieczestwem. Jest on podanym przejawem, ktry wyczula poszczeglne osoby na niebezpieczestwo i zapobiega podejmowaniu dziaa, ktre mogyby wyrzdzi jej jakkolwiek szkod. Negatywnym przejawem takiej obrony jest panika. Obecnie literatura przedmiotu

Awarie, poary, klski ywioowe, wypadki w budynkach mieszkalnych powica wiele uwagi temu problemowi jednake gwnie w odniesieniu do pojedynczych osb. Panika moe powsta w wyniku faktycznegob d urojonego zagroenia podczas sytuacji dnia codziennego np: w wyniku kontaktu z przedmiotami, osobami, zwierztami itd. Zazwyczaj wtedy powstaje ona bez wyranej przyczyny. Natomiast mwic o panice podczas dziaa ratowniczych, panika przejmowana jest w potocznym znaczeniu jako zachowanie osb poszkodowanych dziaajcych gwnie pod wpywem strachu. Na wystpienie paniki wpywa wiele czynnikw do podstawowych zalicza si niebezpieczestwo realne bd urojone, brak orientacji w sytuacji, strach u osb towarzyszcych, zaskoczenie, uczucie bezsilnoci wobec sytuacji, dezorientacja, brak obycia z niebezpieczestwem, wystpowanie duej zbiorowoci bd izolacja. W przypadku duej zbiorowoci dochodzi dodatkowo naladownictwo zachowa ludzi i inne elementy psychologii tumu. Istotnymi czynnikami wpywajcymi na zmniejszenie zagroenia wystpienia paniki s:

1. wczeniejsze rozpoznanie obiektu przez strae poarne i suby wspdziaajce umoliwia zwrcenie uwagi na ewentualne utrudnienia w akcji ratowniczej i umoliwia usunicie racych niedocigni w tym zakresie,

2. sporzdzenie odpowiednich planw niezbdnych do sprawnego prowadzenia dziaa ratowniczo-ganiczych dokumenty te mog znaczco uatwi i usprawni dziaania ratownicze w szczeglnoci, gdy wystpuj szczeglne utrudnienia np: materiay niebezpieczne, atwopalna konstrukcja itd.,

3. systematyczne wiczenia stray poarnych i sub wspdziaajcych na terenie danego obiektu i w jego bezporednim ssiedztwie usprawniaj akcj ratownicz i zapobiegaj pomykom. Przykadem moe by uwizienie ludzi przez poar na poddaszu w budynku wielokondygnacyjnym z kilkoma klatkami schodowymi, z ktrych tylko jedna prowadzi na ostatni kondygnacj. W takiej sytuacji wybr niewaciwej klatki schodowej, ktra prowadzi jedynie do przedostatniej kondygnacji bez moliwoci przedostania si na poddasze moe zakoczy si tragicznie dla osb zagroonych

4. przygotowanie osb przebywajcych w budynku do podejmowania waciwych dziaa w razie zagroenia poarem, wybuchem, awari lub innym niebezpieczestwem.

Szczeglnie pomocne w czasie ewakuacji s dodatkowe systemy usprawniajce jej przeprowadzenie jak np. fluorescencyjne oznaczenia drg ewakuacyjnych i pasw prowadzcych oraz wiata bezpieczestwa. Niestety przy duym zadymieniu oraz dla osb o sabym wzroku nie s one wystarczajce. Dlatego te wprowadzane s i inne np. porcze, ktre s duo chodniejsze od otoczenia i pomagaj za pomoc dotyku odnale waciw drog. Podczas analiz akcji stwierdzono jednak, i niektre z osb w stanie zdenerwowania skupiaj si bardziej na prbach odnalezienia dodatkowych znakw zamiast poszukiwania drogi wyjcia, tracc przez to cenne minuty, a co za tym idzie moliwo bezpiecznego opuszczenia zagroonej strefy. Z tego te powodu bardziej przydatne wydaj si by sygnay dwikowe. Oczywicie podczas ewakuacji naley rwnie pamita, e rne grupy osb bd zachowyway si odmiennie. I tak:

Awarie, poary, klski ywioowe, wypadki w budynkach mieszkalnych

- osoby modsze bd porusza si szybciej ni osoby starsze. Najszybciej bd porusza si osoby w wieku ok. 20 lat, a szybko poniej 1 m/s osign dzieci poniej 10 i powyej 70

- kobiety bd poruszay si wolniej ni mczyni w wieku 20 lat mczyni osign szybko 1,6 m/s, a kobiety 1,4 m/s, natomiast w wieku 60 lat odpowiednio 1,4 m/s i 1 m/s

- kobiety po usyszeniu alarmu bd raczej staray si powiadomi suby ratownicze (11.4%, m czyzn dotyczy to w 6,1%), natomiast mczyni znale miejsce zagroenia (14,9%, a tylko 6,3% kobiet podejmie takie dziaanie)

- szybciej bd porusza si osoby sprawne ni niepenosprawne, przy czym naley zaznaczy, e grupy osb z osobami niepenosprawnymi bd porusza si wolniej ni osoby bez takich osb

- przy przechodzeniu gdzie na metr kwadratowy przypada mniej ni jedna osoba ruch odbywa si z prdkoci powyej 1.3 m/s, w grupie idcej bez kontaktu (ma jeden metr kwadratowy przypada 1,8 osb) ok. 1 m/s, a przy obecnoci 4 osb na m 2 praktycznie osoby stoj (przemieszczanie poniej 0,4 m/s) dane podane dla powierzchni paskiej, przy przechodzeniu na schodach wartoci te znacznie si obniaj osoby spokrewnione, szczeglnie te opiekujce si dziemi lub osobami starszymi / niepenosprawnymi porusza si bd w mniejszej odlegoci od siebie

- osoby opuszczajce miejsce drog ewakuacyjn bez przeszkd w postaci np. klatek schodowych poruszaj si szybciej

- osoby przebywajce w dobrze oznakowanym budynku z kilkoma wyjciami ewakuacyjnymi szybciej opuszczaj zagroone miejsca

- osoby w silnym stresie trudniej zachowuj prawidow postaw podczas ewakuacji

- wystpowanie trudnych warunkw jak dym, wysoka temperatura drastycznie zmniejszaj szybko ewakuacji, nie tylko powodujc stres, ale take faktyczne ograniczaj zdolno odnalezienia drogi, bd powodujc uszkodzenia ciaa (podranienie bon luzowych wywoujce kaszel i zy, oparzenia)

- osoby znajce miejsce i procedury postpowania szybciej i sprawniej podejmuj ewakuacj.

Z polskich dowiadcze wynika ponadto, i ludzie s cakowicie nie przygotowani na moliwo ewakuacji. Typowymi zdarzeniami jest niech opuszczenia miejsca pobytu, jeli nie widz bezporedniego zagroenia, brak hierarchii w ratowaniu mienia (np. wyjcie bez dokumentw, ale z pamitkami), brak podjcia waciwych dziaa, stan zagubienia si. Uwzgldniajc powysze przed rozpoczciem ewakuacji kierujcy akcj powinien oceni jakie grupy osb trzeba ewakuowa i dostosowa do nich warunki opuszczania miejsca zagroonego. W zapobieganiu panice istotn rol odgrywaj dziaania ratownikw Stray Poarnej, ktre winny zapewni midzy innymi:

- usunicie z terenu zagroonego osb wykazujcych najwikszy czynnik lkowy,

- informowanie tumu o wypadkach, wielkoci i rodzaju zagroenia (nie zawsze zgodnie z sytuacj faktyczn),

- kierowanie ewakuacj,

Awarie, poary, klski ywioowe, wypadki w budynkach mieszkalnych

- skuteczne i zdecydowane prowadzenie akcji ratowniczej, - autorytet dowdczy

Reasumujc naley rwnie zwrci uwag na konieczno edukacji i treningu uytkownikw. Osoby znajce dane miejsce i zaznajomione z systememi umoliwiajcymi wyjcie ze strefy zagroonej s mniej naraone na powstanie paniki, a dziki temu ewakuacja przebiegnie sprawniej i bezpieczniej. Ze wzgldu na istnienie duej iloci zagroe, jakie mog wystpi podczas ewakuacji z wykorzystaniem sprztu ratowniczego, podstawowym niebezpieczestwem jest panika, ktrej mog ulec oczekujcy na pomoc, ktra w ich przekonaniu moe przyj zbyt pno. Dlatego celowym jest wykorzystywanie do ewakuacji, o ile jest to moliwe, drg komunikacji oglnej. Natomiast inne rodki (rkawy ratunkowe, poduszki, kosze zamontowane na podnonikach, drabiny) naley stosowa w sytuacjach, gdy zawiod dostpne moliwoci, liczc si z moliwoci powstania paniki wywoanej zwolnieniem tempa ewakuacji. Ponadto, aby ewakuacja moga by prowadzona sprawnie naley uwzgldni dziaania:

- zmierzajce do opanowania przez spoeczestwo procedur na wypadek zagroenia i ewakuacji,

- prowadzenie treningw majcych na celu zaznajomienie si z drogami ewakuacyjnymi i znakami sygnalizacyjnymi,

- edukacja spoeczestwa o sprzcie uywanym podczas prowadzenia dziaa ratowniczych,

- edukacja sub ratowniczych w zakresie ograniczania paniki (np. jak podawa komunikaty, jak prowadzi ewakuacj),

- zaznajomienie sub ratowniczych z waniejszymi obiektami na terenie ich dziaa

6. Procedura ewakuacji mieszkacw oraz osb trzecich z nieruchomoci (przykad)

6.1. Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji osb obecnych na terenie nieruchomoci w stytuacji wystpienia zagroenia.

6.2. Przedmiot i zakres stosowania procedury Procedura okrela tryb postpowania oraz uprawnienia i odpowiedzialnoci osb realizujcych niezbdne dziaanie poczwszy od stwierdzenia symptomw wskazujcych na konieczno podjcia czynnoci zwizanych z ewakuacj osb z budynku.

6.3. Podstawy uruchomienia procedury

Poar (gdy nieskuteczna jest likwidacja poaru podrcznymi rodkami);

Awarie, poary, klski ywioowe, wypadki w budynkach mieszkalnych

Zamach terrorystyczny (otrzymanie informacji o podoeniu adunku wybuchowego lub innego rodka niebezpiecznego);

Zagroenie chemiczne (jeeli czas dojcia skaonego oboku powietrza jest wikszy ni 15 minut);

Zagroenie katastrof budowlan; Zagroenie wybuchem gazu spowodowane awari instalacji gazowej; Inne.

6.4. Sposb ogaszania alarmu

5. Alarmowanie o zagroeniach w budynku mieszkalnym odbywa si z wykorzystaniem rcznych urzdze gono mwicych.

6. W kadym wypadku zagroenia wymagajcego ewakuacji kilkakrotnie powtarzamy /sowny komunikat EWAKUACJA oraz sygna dwikowy trwajcy 3 minuty/.

7. Komunikat o ewakuacji przekazuje si indywidualnie w kadym lokalu i przystpuje do natychmiastowej ewakuacji.

8. Ewakuacj naley prowadzi w sposb zorganizowany kierujc si ustaleniami procedury i aktualnie zaistnia sytuacj.

9. Komunikat o ewakuacji powinien by sownie doprowadzony do wszystkich osb znajdujcych si w rejonie zagroenia.

WIADEK NIEBEZPIECZNEGO ZDARZENIA /ODBIORCA INFORMACJI/ ZOBOWIZANY JEST NATYCHMIAST POWIADOMI ZARZDC NIERUCHOMOCI TEL ......................................

6.5. Organizacja dziaania

1. Wstrzymanie wejcia na teren nieruchomoci. 2. Powiadomienie specjalistycznych sub ratowniczych stosownie

do zagroenia. 3. Powiadomienie zarzdcy obiektu o zaistniaym zdarzeniu. 4. Podjcie decyzji o czciowej lub cakowitej ewakuacji. 5. Przeprowadzanie oraz nadzorowanie ewakuacji ludzi. 6. Uruchomienie elementw procedury:

a. otwarcie wyj b. ogoszenie alarmu dla mieszkacw c. nakazanie opuszczenia budynku d. wskazanie miejsca, z ktrego odbdzie si transport e. transport osb (w zalenoci od potrzeb) f. zapewnienie miejsca lokalizacji poszkodowanych (j.w.) g. zapewnienie kocy, piworw, ciepych posikw i napojw

dla poszkodowanych (j.w.) h. zapewnienie lokalizacji i zabezpieczenie mienia ewakuowanego

podczas akcji

Awarie, poary, klski ywioowe, wypadki w budynkach mieszkalnych

i. zabezpieczenie instalacji: gazowej, elektrycznej, wodnej. j. organizacja akcji ratowniczej k. ewakuacja pojazdw z terenu posesji l. wspdziaanie ze subami ratowniczymi m. przekazanie informacji o zakoczeniu ewakuacji

6.6. Oglne zasady ewakuacji

1. cile stosowa si do przekazywanych zalece; 2. Wyczy i zabezpieczy wszystkie urzdzenia elektryczne i gazowe; 3. Przygotowa do ewakuacji (zabezpieczy) wane wytypowane mienie,

dokumenty, pieczcie, rodki finansowe itp.; 4. Pozamyka okna; 5. Wytypowane osoby do dziaa zabezpieczajcych ewakuacj winny

przystpi do wykonywania przypisanych im zada; 6. Wszystkie osoby opuszczajce budynek mieszkalny powinny zabra

rzeczy osobiste i przystpi do ewakuacji postpujc zgodnie z postpujcymi zaleceniami i uda si na wyznaczone miejsce ewakuacji;

7. Nie zamyka pomieszcze; 8. Osoby wyznaczone na miejscu ewakuacji sprawdzaj obecno i

przekazuj informacj do kierujcego akcj ewakuacyjn; 9. Na miejscu ewakuacji mieszkacy przebywaj do czasu otrzymania

stosownej informacji, co do powrotu na teren obiektu lub sposobu transportu i miejsca, w ktre zostan przewiezieni.

6.7. Obowizki mieszkacw nieruchomoci.

1. Opracowanie wewntrznej procedury stanowicej zacznik, uwzgldniajcej wasne potrzeby i uwarunkowanie w szczeglnoci w zakresie zabezpieczenia mienia;

2. Posiadanie wykazu wanych dokumentw, urzdze, pieczci itp., ktre maj by zabezpieczone /ewakuowane/ oraz posiadanie przygotowanych pojemnikw na dokumenty, pieczci itp.;

3. Przeszkolenie rodziny i wspuytkownikw lokalu w zakresie organizacji i przebiegu ewakuacji;

4. Uczestnictwo w prbnych ewakuacjach organizowanych przez zarzdc.

6.8. Postanowienia kocowe

1. Wyznaczenie osob regulujcych ruchem, zabezpieczajcych dokumenty, wane mienie itp.;

2. Na terenie obiektu do czasu otrzymania innych dyspozycji pozostaj wyznaczone osoby funkcyjne.

6.9. Zaczniki do procedury ewakuacyjnej

1. Wykaz powiadamianych sub.

Awarie, poary, klski ywioowe, wypadki w budynkach mieszkalnych

2. Wykaz numerw tel. zarzdcy i mieszkacw nieruchmoci. 3. Kierunki opuszczania budynku (szkic). 4. Lokale mieszkalne podlegajce ewakuacji 5. Miejsce ewakuacji mieszkacw /szkic/ 6. Wykaz osb funkcyjnych pozostajcych na terenie budynku. 7. Wykaz osb odpowiedzialnych za wyczenie energii elektr. i gazu oraz

otwarcie dopywu wody do hydrantu. 8. Instrukcje alarmowe

7. Zasady bezpieczestwa poarowego w budynkach

mieszkalnych

W zwizku z koniecznoci zapewnienia bezpieczestwa poarowego w budynkach mieszkalnych zabronione jest:

1. Uywanie ognia otwartego, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikw mogcych zainicjowa poar w pomieszczeniach piwnicznych oraz na strychach,

2. Garaowanie pojazdw silnikowych w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, jeeli nie oprniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odczono na stae zasilania akumulatorowego pojazdu ,

3. Przechowywanie materiaw palnych w odlegoci mniejszej ni 0,5 m od: urzdze i instalacji, ktrych powierzchnie zewntrzne mog nagrzewa si do temperatury przekraczajcej 100 st.C oraz przewodw uziemiajcych oraz przewodw odprowadzajcych instalacji odgromowej, jeeli odrbne przepisy nie stanowi inaczej,

4. Uytkowanie elektrycznych urzdze ogrzewczych ustawionych bezporednio na podou palnym, z wyjtkiem urzdze eksploatowanych zgodnie z warunkami okrelonymi przez producenta,

5. Stosowanie na osony punktw wietlnych materiaw palnych, z wyjtkiem materiaw trudno zapalnych, jeeli zostan umieszczone w odlegoci co najmniej 0,05 m od arwki,

6. Instalowanie opraw owietleniowych oraz osprztu instalacji elektrycznych, jak: wyczniki, przeczniki, gniazda wtyczkowe, bezporednio na podou palnym, jeeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podoa przed zapaleniem,

7. Skadowanie materiaw palnych na drogach komunikacji oglnej sucych ewakuacji,

8. Ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotw utrudniajcych ewakuacj oraz zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposb uniemoliwiajcy ich natychmiastowe uycie,

9. Uniemoliwianie lub ograniczanie dostpu do: urzdze przeciwpoarowych, takich jak hydranty, zawory hydrantowe, suche piony; wyj ewakuacyjnych; wycznikw i tablic rozdzielczych prdu elektrycznego oraz gwnych zaworw gazu,

Awarie, poary, klski ywioowe, wypadki w budynkach mieszkalnych

10. Przechowywanie w mieszkaniu cieczy atwo zapalnych o temperaturze zaponu poniej 21 st.C (benzyna, rozpuszczalniki, alkohol etylowy itp.) w iloci ponad 5 litrw i cieczy o temperaturze zaponu 21 st.C do 55 st.C (nafta, olej napdowy, terpentyna) w iloci ponad 20 litrw.

8. Zasady postpowania w przypadku poaru w budynku mieszkalnym

Poar w budynku mieszkalnym powsta moe w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach, poddaszach, zsypach, pionach instalacji elektrycznych oraz innych instalacji ocieplanych materiaem palnym. W przypadku zauwaenia poaru naley niezwocznie zaalarmowa osoby przebywajce w strefie zagroenia oraz wezwa stra poarn.

Po wykrceniu numeru alarmowego stray poarnej 998 i zgoszeniu si dyurnego naley spokojnie i wyranie poda:

- swoje imi i nazwisko, numer telefonu, z ktrego nadawana jest informacja o zdarzeniu,

- adres i nazw obiektu, - co si pali, na ktrym pitrze, - czy wystpuje zagroenie dla ycia i zdrowia ludzkiego.

Po podaniu informacji nie odkada suchawki do chwili potwierdzenia przyjcia zgoszenia.

Przyjmujcy moe zada:

- potwierdzenia zgoszenia poprzez oddzwonienie, - dodatkowych informacji, ktre w miar moliwoci naley poda.

Najwiksze zagroenie dla osb przebywajcych w pobliu poaru niesie ze sob zadymienie poziomych i pionowych drg ewakuacji.

W przypadku poaru we wasnym mieszkaniu naley:

- wyprowadzi z mieszkania dzieci i osoby niepenosprawne, - w zalenoci od zaistniaej sytuacji podj dziaania ganicze, wyczy

dopyw gazu i energii elektrycznej, nie otwiera okien, - jeli ugaszenie poaru we wasnym zakresie jest niemoliwe, opuci

mieszkanie zamykajc drzwi jedynie na klamk, - Uwaga! Nie mona dopuci do odcicia przez poar drogi wyjcia z

mieszkania. - zaalarmowa stra poarn i osoby znajdujce si w ssiednich

lokalach. - w przypadku odcicia drogi wyjcia z mieszkania uda si do

pomieszczenia najdalej usytuowanego od poaru posiadajcego okno lub balkon zabierajc ze sob (jeli jest to moliwe) mokry koc

Awarie, poary, klski ywioowe, wypadki w budynkach mieszkalnych

zamykajc za sob drzwi do innych pomieszcze na klamk. Wezwa pomoc przez okno lub z balkonu, a w przypadku silnego wzrostu temperatury i zadymienia pooy si na balkonie pod oknem i okry szczelnie kocem lub innym okryciem.

W przypadku poaru w mieszkaniu ssiednim lub na niszej kondygnacji oraz zadymienia korytarza i klatki schodowej naley:

- pozosta w domu zamykajc drzwi wejciowe do mieszkania jedynie na klamk,

- zakrci zawr gazu, wyczy wszystkie odbiorniki energii elektrycznej, - w celu niedopuszczenia do przenikania dymu i wysokiej temperatury

przez drzwi wejciowe do mieszkania naley zabezpieczy otwory i nieszczelnoci drzwi (np. mokrym rcznikiem),

- przygotowa zapas wody do gaszenia lub chodzenia elementw konstrukcyjnych i wyposaenia,

- w razie potrzeby wzywa pomocy przez otwarte okno lub balkon.

W przypadku poaru na wyszej kondygnacji naley pozosta w mieszkaniu lub opuci je na wezwanie kierujcego akcj ganicz zamykajc drzwi wejciowe do mieszkania na klucz.

Niezalenie od powyszych wskaza, po przybyciu stray naley bezwzgldnie podporzdkowa si poleceniom kierownika akcji ratowniczo-ganiczej.

Mimo, e przepisy przeciwpoarowe nie nakadaj na uytkownikw mieszka wymaga w zakresie ich zabezpieczenia w sprzt i urzdzenia przeciwpoarowe - w celu ograniczenia iloci poarw w mieszkaniach i ich skutkw, Pastwowa Stra Poarna postuluje aby uytkownicy mieszka wyposaali je w podstawowe urzdzenia zabezpieczajce, takie jak :

- autonomiczne czujki dymu (posiadajce zasilanie bateryjne) - umoliwiajce ju przy pierwszych oznakach poaru zaalarmowanie sygnaem akustycznym osb przebywajcych w mieszkaniu i w ssiednich mieszkaniach. Jest to szczeglnie istotne w czasie nieobecnoci mieszkacw w domu lub w porze nocnej,

- detektory gazu ziemnego - instalowane w pomieszczeniach kuchennych,

- detektory tlenku wgla - instalowane w azienkach z tzw. piecem kpielowym,

- ganice proszkowe (ABC) 2 lub 1 kg - umieszczane w miejscach atwo dostpnych i znanych wszystkim domownikom (najlepiej w przedpokoju), zabezpieczone przy tym zarwno przed uszkodzeniami mechanicznymi jak i przed dostpem maych dzieci.

Przedkadajc powysze pod rozwag naley podkreli, e wyposaenie mieszka w szczeglnoci w autonomiczne czujki dymu oraz podrczny sprzt ganiczy jest obecnie standardem w zabezpieczeniu mieszka w krajach zachodnich.

Informujemy rwnie, e szacunkowy koszt wyposaenia mieszkania we wszystkie wyej wymienione zabezpieczenia nie powinien przekroczy kwoty 300-500 z.

Awarie, poary, klski ywioowe, wypadki w budynkach mieszkalnych

9. Zasady posugiwania si podrcznym sprztem ganiczym

Rwnoczenie z alarmowaniem naley przystpi do akcji ganiczej za pomoc podrcznego sprztu ganiczego bdcego na wyposaeniu obiektu - ganic i hydrantw wewntrznych.

9.1. Grupy sprztu ganiczego

Podrczny sprzt wykorzystywany jest do gaszenia poarw w zarodku. Naley wykorzystywa do gaszenia poarw wg nastpujcych wskaza.

Grupa A

Rodzaj palcego si materiau: Ciaa stae pochodzenia organicznego, przy spalaniu ktrych wystpuje zjawisko arzenia (drewno, papier itp. materiay)

Rodzaj rodka ganiczego: woda, piana ganicza, proszek ganiczy, dwutlenek wgla

Grupa B

Rodzaj palcego si materiau: Ciecze palne i substancje stae topniejce wskutek ciepa (rozpuszczalniki, pasty do podogi, topice si tworzywa sztuczne)

Rodzaj rodka ganiczego: piana ganicza, proszek ganiczy, dwutlenek wgla, halon

Grupa C

Rodzaj palcego si materiau: Gazy palne (gaz miejski, metan, propan-butan)

Rodzaj rodka ganiczego: proszek ganiczy, dwutlenek wgla, halon

Grupa E

Rodzaj palcego si materiau: Poary ABC wystpujce w obrbie urzdze pod napiciem

Rodzaj rodka ganiczego: proszek ganiczy, dwutlenek wgla, halon

Symbolami literowymi oznakowane s ganice odpowiednio do gaszenia poarw danej grupy. Podrczny sprzt ganiczy naley tak dobiera, aby mona nim ugasi ewentualny poar.

Przy gaszeniu naley pamita o nastpujcych zasadach:

Awarie, poary, klski ywioowe, wypadki w budynkach mieszkalnych

- kierowa strumie rodka ganiczego na palce si przedmioty lub obiektu od strony zewntrznej (skrajnej) w kierunku do rodka,

- przy gaszeniu przedmiotw ustawionych pionowo naley gasi od gry w d,

- naley uywa rodkw ganiczych przeznaczonych do gaszenia danej grupy poarw.

9.2. Charakterystyka podrcznego sprztu ganiczego

Do podrcznego sprztu ganiczego zaliczamy ganice i koce ganicze.

Ganice s to przenone urzdzenia o masie brutto do 20 kg i masie rodka ganiczego do 12 kg, ktrego uycie nastpuje pod wpywem uruchamianego rcznie wyzwolenia cinienia gazu. Efekt akcji ganiczej, a take bezpieczestwo jej prowadzenia zaley od wielu czynnikw, midzy innymi od wyboru odpowiedniego rodka ganiczego. Dokonanie prawidowego wyboru zalene jest od rozpoznania rodzaju poaru oraz pewnego minimum wiedzy o rodkach ganiczych i ich dziaaniu.

9.2.1. Hydrant wewntrzny

Hydrant wewntrzny jest to zawr zainstalowany na specjalnej sieci wodocigowej obudowany szafk i wyposaony w w poarniczy i prdownice. Moe by o rednicy 25 lub 52 mm. Ma on zastosowanie do lokalizacji poarw w zarodku wszdzie tam gdzie jako rodek ganiczy stosuje si wod. Sposb uycia hydrantu jest nastpujcy:

- otworzy drzwiczki szafki sprawdzi czy podczony jest w i prdownica,

- rozwin odcinek wa w caoci unikajc zagi i zaama, - skierowa strumie wody na miejsce poaru.

Obsug hydrantu powinny stanowi dwie osoby, jedna obsuguje prdownice a druga obsuguje zawr hydrantowy dawkujc ilo wody. Wod nie gasimy urzdze pod napiciem elektrycznym oraz w ich obrbie jak rwnie innych substancji, ktre z woda tworz gazy palne np. karbid.

9.2.2. Ganica wodno-pianowa

Ganica wodno-pianowa jest to zbiornik cylindryczny w ktrym znajduje si wodny roztwr rodka pianotwrczego oraz zbiornik z gazem napdowym zaopatrzony w zbijak, wyk zakoczony prdowniczk zamykan. Po dostarczeniu ganicy w poblie poaru zrywamy plomb zabezpieczajc, wciskamy zbijak (gaz napdzajcy wypenia zbiornik ganicy, kierujemy strumie piany w ognisko poaru. Dziaanie ganicy mona w kadej chwili przerwa przez zwolnienie dwigni prdowniczki. Ze wzgldu na swoj budow syfonow ganica prawidowo pracuje tylko w pozycji pionowej.

Awarie, poary, klski ywioowe, wypadki w budynkach mieszkalnych

9.2.3. Ganica proszkowa

Ganica proszkowa jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w dwigni uruchamiajc zawr lub zbijak patronuz gazem napdowym. rodek ganiczy ( proszek) wyrzucany jest przez dysz lub wyk zakoczony prdowniczk przy pomocy gazu obojtnego ( azot lub dwutlenek wgla). Po dostarczeniu ganicy w miejsce poaru zrywamy plomb i zawleczk blokujc, uruchamiamy dwignie lub zbijak i kierujemy strumie proszku w ognisko poaru. Dziaanie ganicy mona w kadej chwili przerwa przez zwolnienie dwigni uruchamiajcej lub dwigni prdowniczki. Ze wzgldu na swoj budow syfonow ganica prawidowo pracuje tylko w pozycji pionowej.

9.2.4. Ganica niegowa

Ganica niegowa jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w zawr i wyk zakoczony dysz wylotow lub w ganicach mniejszych krcem obrotowym z dysz. Wewntrz ganicy znajduje si skroplony dwutlenek wgla, ktry po uruchomieniu pod wasnym cinieniem wydostaje si na zewntrz ozibiajc si do temperatury ok. - 80 st.C. Po dostarczeniu ganicy w poblie poaru zrywamy plomb zabezpieczajc uruchamiamy zawr i kierujemy strumie dwutlenku wgla na ognisko poaru. Dziaanie ganicze mona w kadej chwili przerwa zamykajc zawr. Naley pamita o tym e:

- w czasie dziaania ganic trzyma j tylko za uchwyty, - nie wolno uywa tych ganic do gaszenia ludzi.

Ze wzgldu na swoj budow syfonow ganica prawidowo pracuje tylko w pozycji pionowej.

9.2.5. Koc ganiczy

Koc ganiczy jest to pachta z tkaniny cakowicie niepalnej (wkno szklanego) o powierzchni okoo 2 m2. Przechowuje si go w specjalnym futerale. Suy do tumienia poaru w zarodku przez odcicie dopywu powietrza do palcego si przedmiotu. Sposb uycia:

- wyj koc z futerau, - rozoy i szczelnie przykry palcy si przedmiot.

W przypadku gaszenia ludzi naley osob przewrci i przykry j szczelnie kocem. Koce ganicze mona wykorzystywa do przenoszenia ewakuowanego mienia.

10. Zasady rozmieszczania sprztu p.po. w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi

Awarie, poary, klski ywioowe, wypadki w budynkach mieszkalnych

Do prowadzenia skutecznej dziaalnoci w zapobieganiu poarom i ich zwalczaniu niezbdne jest posiadanie wiedzy o procesie spalania, gdy tylko ona pozwala na wszechstronn ocen elementw, jakie skadaj si na szeroko rozumiane zjawisko poaru. Oglnie rzecz biorc, spalanie jest procesem chemicznym, w czasie ktrego wystpuje czenie si materiau palnego z utleniaczem (najczciej tlenem), podczas ktrego wydziela si wiato, ciepo i inne produkty spalania. Aby powsta, a nastpnie rozwija si proces spalania konieczne jest istnienie w odpowiedniej proporcji substancji palnej, utleniacza oraz energii cieplnej niezbdnej do zainicjowania procesu.

Wynika z tego jednoznacznie, e proces spalania mona przerwa przez:

- wprowadzenie do strefy spalania rodka oddziaujcego antykatalitycznie na reakcje chemiczne towarzyszce procesowi spalania,

- usunicie lub odizolowanie materiau palnego, - wyeliminowanie bodca termicznego podtrzymujcego proces spalania

(np. chodzenie ukadu palnego), - odcicie dostpu utleniacza do miejsca poaru.

Mechanizm dziaania nowoczesnych rodkw ganiczych, stosowanych w sprzcie ganiczym, czy ze sob co najmniej kilka z ww. cech.

Podrczny sprzt ganiczy to przenony sprzt uruchamiany rcznie, sucy do gaszenia poarw w zarodku. Przy doborze i rozmieszczeniu podrcznego sprztu ganiczego w obiektach naley uwzgldni przepisy Rozporzdzenia MSW z dn. 3.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpoarowej budynkw, innych obiektw budowlanych i terenw (Dz. U. Nr 92, poz. 460 z pn. zm.).

W szczeglnoci naley uwzgldni nastpujce zasady:

- co najmniej jedna jednostka sprztu o masie rodka ganiczego 2 kg powinna przypada : w strefach poarowych lub ich czciach zaliczonych do kategorii zagroenia ludzi ZL II i ZL V oraz w strefach, w ktrych wystpuj pomieszczenia zagroone wybuchem - na kade 150 m2 powierzchni, w strefach poarowych o obcieniu ogniowym 500 MJ/m2 i wyszym oraz zaliczonych do kategorii zagroenia ludzi ZL I i ZL III - na kade 300 m2 powierzchni, w pozostaych strefach poarowych, z wyjtkiem stref zaliczonych do kategorii zagroenia ludzi ZL IV - na kade 500 m2 powierzchni,

- w strefach poarowych, w ktrych zainstalowane s silniki elektryczne stosuje si dodatkowo jedn jednostk sprztu na kade 30 silnikw,

- do gaszenia poarw grupy A (w ktrych wystpuje zjawisko spalania arowego np. drewna, papieru, tkanin) stosuje si ganice pianowe lub proszkowe (wypenione proszkiem fosforanowym) oraz w ograniczonym zakresie ganice niegowe,

- do gaszenia poarw grupy B (cieczy palnych i substancji staych, topicych si) stosuje si zamiennie ganice pianowe, niegowe lub proszkowe,

Awarie, poary, klski ywioowe, wypadki w budynkach mieszkalnych

- do gaszenia poarw grupy C (gazw palnych) stosuje si zamiennie ganice proszkowe lub niegowe,

- do gaszenia poarw poszczeglnych grup z indeksem E (urzdze elektrycznych pod napiciem lub materiaw znajdujcych si w pobliu tych urzdze) stosuje si zamiennie ganice proszkowe lub niegowe, sprzt powinien by umieszczony w miejscach atwo dostpnych i widocznych, przy wejciach i klatkach schodowych, przy przejciach i korytarzach, przy wyjciach na zewntrz pomieszcze,

- w obiektach wielokondygnacyjnych sprzt naley umieszcza w tych samych miejscach na kadej kondygnacji, jeeli warunki techniczne na to pozwalaj,

- oznakowanie miejsc usytuowania sprztu powinno by zgodne z Polskimi Normami,

- do sprztu powinien by zapewniony dostp o szerokoci co najmniej 1 m,

- sprzt naley umieszcza w miejscach nie naraonych na uszkodzenie mechaniczne oraz dziaanie rde ciepa,

- odlego dojcia do sprztu nie powinna by wiksza ni 30 m., - ganice powinny by poddawane okresowym (nie rzadziej ni raz w

roku) czynnociom konserwacyjnym; przegldy lub ewentualne remonty i naprawy ganic naley zleca wykwalifikowanym pracownikom (konserwatorom sprztu ppo.) lub specjalistycznym firmom .

Awarie, poary, klski ywioowe, wypadki w budynkach mieszkalnych SPIS TRECI

1. Ocena zagroe ................................................................................................................. 1

1.1. Ustalenie zewntrznych zagroe rodowiskowych ......................................................... 1 1.2. Ustalenie wewntrznych zagroe rodowiskowych ........................................................ 2 1.3. Ocena istniejcych rodkw zapobiegawczych ............................................................... 2

2. Zapobieganie .................................................................................................................... 3

2.1. Przeciwpoarowe systemy alarmowe ............................................................................ 3 2.2. Rczne systemy ganicze ............................................................................................ 3 2.3. Automatyczne systemy ganicze .................................................................................. 3 2.4. Biece utrzymanie .................................................................................................... 4

3. Gotowo ......................................................................................................................... 4

4. Reakcja ............................................................................................................................ 5

5. Panika podczas ewakuacji i sposb jej przeciwdziaania.......................................................... 5

6. Procedura ewakuacji mieszkacw oraz osb trzecich z nieruchomoci (przykad) ..................... 8

6.1. Cel procedury ............................................................................................................ 8 6.2. Przedmiot i zakres stosowania procedury ...................................................................... 8 6.3. Podstawy uruchomienia procedury ............................................................................... 8 6.4. Sposb ogaszania alarmu ........................................................................................... 9 6.5. Organizacja dziaania.................................................................................................. 9 6.6. Oglne zasady ewakuacji .......................................................................................... 10 6.7. Obowizki mieszkacw nieruchomoci. ..................................................................... 10 6.8. Postanowienia kocowe ............................................................................................ 10 6.9. Zaczniki do procedury ewakuacyjnej ........................................................................ 10

7. Zasady bezpieczestwa poarowego w budynkach mieszkalnych ........................................... 11

8. Zasady postpowania w przypadku poaru w budynku mieszkalnym ...................................... 12

9. Zasady posugiwania si podrcznym sprztem ganiczym ................................................... 14

9.1. Grupy sprztu ganiczego ......................................................................................... 14 9.2. Charakterystyka podrcznego sprztu ganiczego ........................................................ 15

9.2.1. Hydrant wewntrzny ......................................................................................... 15 9.2.2. Ganica wodno-pianowa ................................................................................... 15 9.2.3. Ganica proszkowa ........................................................................................... 16 9.2.4. Ganica niegowa ............................................................................................. 16 9.2.5. Koc ganiczy .................................................................................................... 16

10. Zasadyrozmieszczania sprztu p.po. w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi ................. 16