of 379 /379
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ŞI PE UNITĂŢI TEMATICE CLASA PREGĂTITOARE 1

0 Planificare Mea Pe Unitati

Embed Size (px)

Text of 0 Planificare Mea Pe Unitati

Page 1: 0 Planificare Mea Pe Unitati

PLANIFICARE CALENDARISTICĂŞI PE UNITĂŢI TEMATICE

CLASA PREGĂTITOARE

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ1

Page 2: 0 Planificare Mea Pe Unitati

Competenţe generale

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute2. Exprimarea de mesaje orale simple în diverse situaţii de comunicare3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute4. Redactarea de mesaje simple în diverse situaţii de comunicare

Competenţe specifice

1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar1.2. Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar1.3. Identificarea cuvintelor din enunţuri scurte, rostite clar şi rar1.4. Identificarea silabelor şi a sunetului iniţial şi final în cuvinte clar articulate1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de comunicare cunoscute2.1. Articularea de enunţuri folosind accentul şi intonaţia corespunzătoare intenţiei de comunicare2.2. Oferirea de informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte2.3. Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală 2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte cunoscute 3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar3.2. Desprinderea semnificaţiei globale din imagini/suită de imagini care prezintă întâmplări, fenomene,evenimente familiare*3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată, din universul familiar3.4. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea semnificaţiei mesajelor exprimate în limbaj *vizual sau verbal, în contexte cunoscute 4.1. Reproducerea unor mesaje simple, în contexte uzuale de comunicare 4.2. Trasarea *elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate *4.3. Exprimarea de idei, trăiri personale şi informaţii prin intermediul limbajelor neconvenţionale4.4. Manifestarea interesului pentru schimbul de mesaje scrise, într-o varietate de limbaje, în contexte cunoscute

2

Page 3: 0 Planificare Mea Pe Unitati

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI

Competenţe generale

1. Recunoaşterea şi utilizarea numerelor în calcule elementare2. Localizarea şi relaţionarea unor elemente geometrice în spaţiul înconjurător3. Manifestarea curiozităţii pentru fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică5. Sortarea şi reprezentarea unor date în scopul rezolvării de probleme6. Utilizarea unor etaloane neconvenţionale pentru măsurări şi estimări

Competenţe specifice

1.1. Recunoaşterea numerelor în concentrul 0-10/ *în concentrul 0-311.2. Compararea cardinalelor unor mulţimi având cel mult 10 obiecte/*cel mult 31 de obiecte1.3. Sesizarea magnitudinii unui număr în concentrul 0-10/* în concentrul 0-31, folosind poziţionarea pe axanumerelor1.4. Identificarea cardinalului unei mulţimi la care s-au adăugat /scos 1-2 elemente/*1-5 elemente2.1. Discriminarea unor forme geometrice plane (pătrat,triunghi, dreptunghi, cerc) şi a unor corpuri geometrice (cub,sferă) în obiecte manipulate de copii şi în mediul înconjurător2.2. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii precizate, folosind sintagme de tipul: în,pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, sus, jos3.1. Manifestarea interesului pentru crearea unor probleme simple de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi în concentrul 0-10, prin explorarea unor contexte concrete3.2. Manifestarea curiozităţii pentru observarea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularităţi3.3. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi social4.1. Formularea unor observaţii asupra mediului apropiat folosind limbajul comun, reprezentări prindesene şi operatorii logici „şi”,„nu”4.2. Identificarea relaţiilor de tipul „dacă... atunci…” între două evenimente succesive5.1. Sortarea/clasificarea pe baza unui criteriu dat5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-2 unităţi în concentrul 0-10, cu ajutorul obiectelor6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi compararea lungimilor6.2. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea/ estimarea duratelor unor evenimente familiare6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentări neconvenţionale în probleme-joc simple de tip venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 0-10/*0-31

3

Page 4: 0 Planificare Mea Pe Unitati

MUZICĂ ŞI MIŞCARE

Competenţe generale

1. Receptarea repertoriului de cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical2. Redarea repertoriului de cântece pentru copii cu mijloace interpretative specifice vârstei3. Raportarea spontană la muzică prin intermediul propriilor abilităţi creative

Competenţe specifice

1.1. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-La1, cu o structură ritmico-melodică asemănătoare cântecelor din folclorul copiilor1.2. Receptarea unor sunete din mediul înconjurător, cu durate şi intensităţi contrastante1.3. Receptarea sunetelor vorbite sau cântate1.4. Receptarea sunetelor emise de jucăriile muzicale şi percuţia corporală2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text2.2. Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul liber*2.3. Emiterea unor onomatopee asemănătoare cu sunetele din mediul înconjurător, cu durate şi intensităţi diferite3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare3.2. Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu, din folclorul copiilor3.3. Descoperirea şi selectarea unor sonorităţi din mediul înconjurător, pentru acompanierea cântecelor3.4. Participarea la serbări şi *la proiecte integrate sugerate de profesor

4

Page 5: 0 Planificare Mea Pe Unitati

ARTE VIZUALE ŞI LUCRU MANUAL

Competenţe generale

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau esteticefolosind materiale şi tehnici elementare diverse

Competenţe specifice

1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/pictură/modelaj/colaj/film/desenanimat, care reflectă un context familiar1.2. Observarea liniei, a punctului şi a culorii în ipostaze familiare, în spaţiul înconjurător1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare specifice artelor2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/ construcţii simple, pe baza interesului direct*2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple*2.5. Descoperirea utilităţii obiectelor realizate prin efort propriu2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică

5

Page 6: 0 Planificare Mea Pe Unitati

EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE

Competenţe generale

1. Aplicarea unor norme elementare de conduită în viaţa cotidiană2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viaţă din mediul cunoscut3. Cooperarea cu ceilalţi pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, manifestând disponibilitate

Competenţe specifice

1.1. Identificarea unor norme elementare de conduită în contexte familiare1.2. Punerea în practică a unor norme elementare de conduită în contexte familiare1.3. Identificarea unor elemente relevante pentru identitatea copilului (localitatea natală/localitatea în carelocuieşte)2.1. Recunoaşterea unor deprinderi de comportament moral-civic în grupurile de apartenenţă2.2. Aplicarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte familiare3.1. Relaţionarea pozitivă cu alţi membri ai grupului de apartenenţă, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru3.2. Participarea la acţiunile grupului de apartenenţă, dovedind disponibilitate*3.3. Participarea la proiecte simple cu conţinut moral-civic în cadrul comunităţii locale

6

Page 7: 0 Planificare Mea Pe Unitati

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Competenţe generale

1. Valorificarea achiziţiilor psiho-motrice în menţinerea sănătăţii şi a dezvoltării fizice armonioase2. Exersarea deprinderilor şi a calităţilor motrice în funcţie de capacitatea psiho-motrică individuală3. Participarea la jocurile şi activităţile motrice organizate sau spontane

Competenţe specifice

1.1. Recunoaşterea influenţei soarelui şi a temperaturii asupra sănătăţii1.2. Identificarea principalelor caracteristici ale posturii corporale corecte1.3. Manifestarea interesului pentru utilizarea variantelor de mişcări specifice segmentelor corpului1.4. Manifestarea obişnuinţei de respectare a regulilor de igienă personală2.1. Aplicarea deprinderilor motrice în condiţii de joc 2.2. Manifestarea calităţilor motrice individuale prin participarea la jocuri dinamice*2.3. Redarea prin limbaj corporal a unor acţiuni/trăiri personale3.1. Sesizarea regulilor necesare desfăşurării jocurilor3.2. Manifestarea disponibilităţii de a acţiona în grup în cadrul activităţilor motrice3.3. Manifestarea atitudinii de cooperare, într-ajutorare şi fair-play în timpul jocurilor

7

Page 8: 0 Planificare Mea Pe Unitati

8

Nr.Crt.

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

1

LB.ENGLEZĂ

RELIGIE COMINICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

ED.FIZICĂ MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI

2DEZVOLTAREPERSONALĂ

COMINICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI

ED.FIZICĂ

3

COMINICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI

EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE

COMINICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

COMINICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

4MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI

ARTE VIZUALE ŞI LUCRU MANUAL

MUZICĂ ŞI MIŞCARE ARTE VIZUALE ŞI LUCRU MANUAL -

Page 9: 0 Planificare Mea Pe Unitati

ARIA CURRICULARĂ : LIMBĂ ŞI COMUNICAREDISCIPLINA : COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂCURRICULUM EXTINS NR.ORE SĂPT. 5 ORE PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

NR. CRT. SEMESTRUL NR. ORE1. SEMESTRUL I 65 ORE2. SEMESTRUL II 103 ORE3. TOTAL 168 ORE

Nr.Crt.

Unitatea de învăţare

Competenţe specifice

Conţinuturi vizate Nr. Orealocate

Săpt. Observaţii

SEMESTRUL I1.

Bine aţi venit la şcoală!

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 Evaluare iniţială - probe care vizează evidenţierea achiziţiilor dobândite în grădiniţă. Determinarea raportului percepţie-reprezentare; verificarea acuităţii vizuale şi auditive; determinarea volumului vocabularului, calitatea pronunţiei. Acte de vorbire, forme de salut, de prezentare.

10 1-2

2. Toamna cea bogată 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 3.2, 4.2

Acte de vorbire: a identifica un obiect;Elemente de construcție a comunicăriiSunetele limbii române: vocale-consoane;Elemente grafice din componența literelor de mână

10 3-4

3. Minte sănătoasă în corp sănătos

1.3, 1.4, 2.1, 2.2 ,2.3

3.14.2,4.3

A oferi informații;A formula o solicitare;Cuvinte, silabe, sunete;Recapitularea elementelor grafice învățate

10 5-6

VACANŢĂ

9

Page 10: 0 Planificare Mea Pe Unitati

4. Picături de ploaie 1.1, 1.2, 1.42.1

3.2, 3.34.2

A cere şi a da informaţii;Formularea de enunţuri scurte;Sunete. Litere mari şi mici de tipar: A,a, P, p, I, i

Simboluri uzuale din universul apropiat

10 7-8

5. Jocuri şi jucării 1.3, 1.4, 1.52.4

3.3 ,3.44.2 ,4.3

A prezenta un obiect/ o activitateCuvinte şi silabe. Sunete. Litere mari şi mici de tipar: M, m, U, u, J, j

Simboluri neconvenţionale folosite în exprimarea scrisă

10 9-10

6. Despre prieteni 1.2, 1.3,1.42.1,2.43.1,3.24.1,4.2

Acte de vorbire: a prezenta pe cineva.A transmite o părereCuvinte şi silabe.SuneteLitere mari şi mici de tipar: Ș, ș, E, e

Elemente grafice din componenţa literelor de mână

10 11-12

7. Bucurii de iarnă 1.12.1, 2.4

3.14.1

A formula o idee

Organizarea serbării de Crăciun

5 13

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ SEMESTRUL AL II-LEA8. Să ne amintim! toate Recapitulare

Acte de vorbire: a prezenta pe cineva.A transmite o părereCuvinte şi silabe.SuneteLitere mari şi mici de tipar învăţate

5 14

9. La Polul Nord/ Sud 1.1; 1.3; 1.4; 2.3; 2.4; 3.3; 4.2

Identificare unui obiect/fiinţe. Formulare de enunţuri simple.Sunetele. Literele mari şi mici de tipar: N, n, S, s, O, o.Simboluri neconvenţionale utilizate în comunicarea scrisă.

10 15-16

10

Page 11: 0 Planificare Mea Pe Unitati

10. Familia mea 1.1; 1.2; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 3.1; 4.2

Formulare de întrebări şi răspunsuri, solicitări.A se prezenta. A prezenta pe cineva.Sunete. Litere mari şi mici de tipar: R, r, B, b, C, c Prezentarea unui coleg.Exprimarea trăirilor personale.

10 17-18

11. La ţărm de mare 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.3; 2.4; 4.2

Identificarea unui obiect/fiinţă.Cuvinte, silabe, sunete. Litere mari şi mici de tipar: V, v, T, t, Î, î.Elemente grafice.Simularea unor situaţii care presupun verbalizarea unor trăiri diferite - jocuri de rol- repovestirea unor fragmente din poveşti audiate; dramatizări ale poveştilor/fragmentelor din basme audiate

10 19-20

12. În lumea florilor 1.1; 1.2; 1.4; 1.5; 2.1; 2.3; 3.4; 4.1; 4.2

A cere şi a da informaţii;Sunete. Litere mari şi mici de tipar: Z, z, Ă, ăExprimarea cu ajutorul limbajelor neconvenţionale

10 21-22

13. În lumea celor care nu cuvântă

1.1,1.2,1.4,1.52.2,2.33.2,3.4

4.2

A formula o ideeSunete. Litere mari şi mici de tipar: L, l, Ț, ț

Simboluri neconvenţionale utilizate în exprimarea scrisă

10 23-24

SĂPTĂMÂNA ŞCOALA ALTFEL 25

VACANŢA DE PAŞTI

14Diferiţi, dar totuşi la fel

1.3; 1.4; 1.5; 2.2; 4.2; 4.3; 4.4

Formulare de idei, exprimarea unor trăiri personaleLimbaje neconvenţionale în exprimarea scrisă.

5 26

În lumea insectelor 1.2,1.42.2, 2.33.1, 3.24.2, 4.3

4.4

A prezenta o fiinţăExprimarea unei opiniiSunete. Litere mari şi mici de tipar: F, f, G, g

Simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată

10 27-28

11

Page 12: 0 Planificare Mea Pe Unitati

15. Cum se fabrică jucăriile, maşinile?

1.1,1.2,1.3,1.42.42.34.4

A formula o solicitareA cere şi a da informaţiiFormulare de enunţuri scurte

Sunete. Litere mari şi mici de tipar: X,x, Â, â

10 29-30

16. În maşina timpului: dinozauri

1.1,1.2,1.42.1,2.43.3,3.44.3,4.4

A formula o idee, o opinie personalăA face predicţiiSunete. Litere mari şi mici de tipar: D, d, H, h

Simboluri uzuale şi semne neconvenţionale

5 31

17. De la Pământ până la Soare

1.1,1.2,1.42.1,2.3

3.34.2

A cere și a da informaţiiSunete. Litere mari și mici de tipar: Y, y, K, k

Elemente grafice. Simboluri uzuale din mediul apropiat

10 32-33

18. La revedere , clasă pregătitoare!

1.12.23.2

4.2, 4.3, 4.4

Recapitulare finalăA se prezenta şi a prezenta pe cineva

Exprimarea scrisă: litere şi semne uzuale, neconvenţionale; elemente grafice

10 34-35

12

Page 13: 0 Planificare Mea Pe Unitati

ARIA CURRICULARĂ : MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURIIDISCIPLINA : MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUICURRICULUM EXTINS NR.ORE SĂPT. 5 ORE PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

NR. CRT. SEMESTRUL NR. ORE1. SEMESTRUL I 65 ORE2. SEMESTRUL II 103 ORE3. TOTAL 168 ORE

Nr.Crt.

Unitatea de învăţare Competenţe specifice

Conţinuturi vizate Nr. Orealocate

Săpt. Obsevaţii

SEMESTRUL I

13

Page 14: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1. Bine aţi venit la şcoală! 2.2;5.1

Evaluare iniţială - probe care vizează evidenţierea achiziţiilor dobândite în grădiniţă.Constituire de multimi pe baza insusirilor cunoscute si asezarea acestora in diferite pozitii spatiale.Numeratia in limitele 1-10.Operatii simple de adunare si scadere cu o unitate.Forme geometrice- recunoastere, denumire, construire, desen.

10 1-2

2. Toamna cea bogată 1.1;1.2;2.3;2.43.2;3.3;4. 2

Conceptul de mulţime - AnotimpurileGrupare de obiecte. Sortare si clasificare dupa diferite criteriiElemente grafice prematemetice Constituire de multimi dupa criterii (forma, marime, culoare). Operatii de triere, clasificare, ordonare , seriere a obiectelor dupa dimensiuni (lungime, inaltime, latime, grosime). Opewraţii cu mulţimi : reuniunea, intersecţiaCompunerea/descompunerea unor mulţimi având drept cardinal un număr de elemente mai mic decât 10Adăugarea / extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru a obţine mulţimi cardinal echivalente (două mulţimi care nu au acelaşi număr de elemente să devină „cu tot atâtea elemente”)

10 3-4

3. Minte sănătoasă în corp sănătos 1.31.42.12.22.33.14.24.3

Orientarea spaţială şi localizări în spaţiu.Relaţii spaţiale între mulţimi şi elemantele unei mulţimi, Sesizarea si denumirea corecta a pozitiilor spatiale: aproape/departe; -interior/exterior; -in fata/in spate/ intre /stanga/ dreapta / deasupra/dedesubt vertical/orizontal/oblic.Jocuri de poziţionare a obiectelor în spaţiu, în raport cu alteCorpul omenesc - alcătuire

10 5- 6

4. Picături de ploaie 1.11.21.42.13.23.34.2

Numere naturale de la 0 la 10Numeraţia în limitele 0 – 10, constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 10Recunoaştere, comparare, ordonarea numerelor în concentrul 0 – 10Plante - alcătuire, condiţii de viaţă, foloase

10 7 -8

14

Page 15: 0 Planificare Mea Pe Unitati

5. Jocuri şi jucării 1.31.41.52.43.33.44.24.3

Numere naturale de la 0 la 10Numeraţia în limitele 0 – 10, constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 10Recunoaştere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 10Omul - Hrana şi igiena- simţuri

10 9-10

6. Despre prieteni 1.21.31.42.12.43.13.24.14.2

Numere naturale de la 0 la 10Numeraţia în limitele 0 – 10, constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 10Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 5Adunarea şi scăderea cu 1 – 2 unităţiPrietenii omului – animalele domestice - alcătuire, condiţii de viaţă, foloase

10 11-12

7. Bucurii de iarnă 1.12.12.43.14.1

Constituire de multimi dupa 1-4 crirerii Compararea multimilor prin formare de perechi si sesizarea diferentei cantitativeNumeraţia în limitele 0 – 10 - Recunoaştere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 5 ; Adunarea şi scăderea cu 1 – 2 unităţi Tradiţii şi obiceiuri (sărbătorile de iarnă – Crăciun, Anul Nou)

5 13

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ SEMESTRUL AL II-LEA8. Să ne amintim! toate Constituire de multimi dupa 1-4 crirerii

Compararea multimilor prin formare de perechi si sesizarea diferentei cantitativeNumeraţia în limitele 0 – 5 , constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 10Recunoaştere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 10

5 14

15

Page 16: 0 Planificare Mea Pe Unitati

Adunarea şi scăderea cu 1 – 2 unităţiAnotimpurile – caracteristiciTransaformările apei în natură

9. La Polul Nord / Sud 1.11.31.42.32.43.34.2

Figuri şi corpuri geometrice : pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc, cub, con, sferăRecunoaşterea şi descrierea verbală a formei obiectelor din mediul înconjurătorIdentificarea şi diferenţierea figurilor geometrice utilizând obiecte , modele şi deseneDesenarea , decuparea după contur a unor figuri geometriceConfecţionarea unor corpuri geometriceAnimale de la Pol - alcătuire, condiţii de viaţă, foloase

10 15-16

10. Familia mea 1.11.31.42.32.43.34.2

Numere naturale de la 0 la 10Numeraţia în limitele 0 – 10, constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 10Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 10Adunarea şi scăderea cu 1 – 2 unităţiElectricitatea în viaţa oamenilor – aparate, reguli de siguranţă

10 17-18

11. La ţărm de mare 1.11.21.31.42.12.32.44.2

Numere naturale de la 0 la 10Numeraţia în limitele 0 – 10, constituire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 10Recunoaştere, comparare, ordonare , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 10Adunarea şi scăderea cu 1 – 2 unităţiCrearea unor probleme simple după imagini date.Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini dateRecunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei problemeVieţuitoare din mare - alcătuire, condiţii de viaţă, foloase

10 19-20

12. În lumea florilor 1.1 Numere naturale de la 0 la 10 10 21-22

16

Page 17: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.21.41.52.12.32.44.2

Numeraţia în limitele 0 – 30, constituire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 30Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţiCrearea unor probleme simple după imagini date.Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini dateRecunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei problemePlante din lumea întreagă – alcătuire, condiţii de viaţă, foloase

13. În lumea celor care nu cuvântă 1.11.21.41.52.12.32.44.2

Numere de la 11 la 30 Numeraţia în limitele 0 – 30, constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 30Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţiCrearea unor probleme simple după imagini date.Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini dateRecunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei problemeAnimale sălbatice din lumea întreagă

10 23-24

Săptămâna Şcoala Altfel 25 Vacanţă

14.Diferiţi, dar totuşi la fel

1.11.21.41.52.12.32.44.2

Numere de la 11 la 30 Numeraţia în limitele 0 – 30, constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 30Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţiCrearea unor probleme simple după imagini date.

5 26

17

Page 18: 0 Planificare Mea Pe Unitati

Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini dateRecunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei problemeForţe – efecte observabile ale forţelor (împingere, tragere, deformare, întindere, rupere)

15.În lumea insectelor

1.11.21.41.52.12.32.44.2

Numere de la 11 la 30 Numeraţia în limitele 0 – 30, constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător; Numeralul ordinal în limitele 0 – 30 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei problemeUnde şi vibraţii – producerea sunetelor

10 27-28

16. Cum se fabrică…jucăriile, maşinile?

1.11.21.41.52.12.32.44.2

Numere de la 11 la 30 Numeraţia în limitele 0 – 30, constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 30Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţiCrearea unor probleme simple după imagini date.Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini dateRecunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei problemeMăsurări cu unităţi non-standard( palmă, beţişor, creion) Banii - bancnote, monede

10 29-30

17. În maşina timpului: dinozauri

1.11.21.41.52.12.3

Numere de la 11 la 30 Numeraţia în limitele 0 – 30, constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 30Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30

5 31

18

Page 19: 0 Planificare Mea Pe Unitati

2.44.2

Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţiCrearea unor probleme simple după imagini date.Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini dateRecunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei problemeUnitatea de măsură a timpului : ziua, săptămâna, luna , anotimpul

18.De la Pământ la Soare

1.11.21.41.52.12.32.44.2

Numere de la 11 la 30 Numeraţia în limitele 0 – 30, constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 30Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţiCrearea unor probleme simple după imagini date.Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini dateRecunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei problemeUnivers. Pamant. Soare. Luna Anotimpuri. Caracteristici. Activitati

10 32-33

19. La revedere , clasă pregătitoare! toate RecapitulareExercitii si probleme distractiveCuriozitati din natura

10 34 -35

ARIA CURRICULARĂ : ARTE ŞI TEHNOLOGIIDISCIPLINA : ARTE VIZUALE ŞI LUCRU MANUALNR.ORE SĂPT. 2 ORE

19

Page 20: 0 Planificare Mea Pe Unitati

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

NR. CRT. SEMESTRUL NR. ORE1. SEMESTRUL I 26 ORE2. SEMESTRUL II 42 ORE3. TOTAL 68 ORE

Nr.Crt.

Unitatea de învăţare Competenţe specifice

Conţinuturi vizate Nr. Orealocate

Săpt. Obsevaţii

SEMESTRUL I1. Bine aţi venit la şcoală! Evaluare iniţială

AutoportretRecunoaşterea culorilor

4 1-2

2. Toamna cea bogată 1.1, 1.2, 2.3, 2.4,

Culorile spectrului solar

4 3-4

3. Minte sănătoasă în corp sănătos

1.11.3, 2.1,

2.22.5

Culori calde4 5-6

VACANŢĂ4. Picături de ploaie 1.1,1.2,1.3

2.12.5

Culori reci 4 7- 8

5. Jocuri şi jucării 1.31.2

2.4,2.5

Pata de culoare:Tehnici simple: stropire, suflare

4 9- 10

20

Page 21: 0 Planificare Mea Pe Unitati

6. Despre prieteni 1.22.12.42.3

Pata de culoareTehnici simple:ştampilare, tragere şi zgâriere

4 11- 12

7. Bucurii de iarnă 1.12.12.22.4

Pata de culoareTehnici simple: amprentare cu frunze, fructe, legume

2 13

VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ

Semestrul al II-lea

8. Să ne amintim ! Toate Tehnici învăţate până acum

2 14

9. La Polul Nord/ Sud 1.11.32.22.4

Obținerea formelor spontane prin presare, dactilopictura, modelaj, decolorare

4 15 - 16

10. Familia mea 1.11.22.3

Punctul şi linia 4 17 - 18

11. La ţărm de mare 1.11.21.32.3

Linia cu scop de conturLinia cu scop decorativ

4 19 - 20

12. În lumea florilor 1.11.21.32.32.4

Tehnici simple Mototolire Rupere Tăiere

4 21 - 22

13. În lumea celor care nu cuvântă

1.11.2 Tehnici simple

4 23 - 24

21

Page 22: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.32.32.4

Decupare după contur Modelaj

14. Diferiţi, dar totuşi la fel 1.32.42.3

Tehnici simple ÎnşirareÎnnodare

2 26

SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL 25 VACANȚA DE PAȘTI15. În lumea insectelor 1.2

1.32.22.32.4

Tehnici simple:RăsucireLipire

4 27 -28

16 . Cum se fabrică jucăriile, maşinile?

1.11.21.32.42.3

Forme spațialeConstrucții

4 29 -30

17. În maşina timpului: dinozauri

1.11.22.12.42.62.5

Tehnica colajului4 31 - 32

18. De la Pământ până la Soare 1.11.22.12.32.5

Cusături simple 4 33 - 34

19. La revedere, clasă pregătitoare !

1.11.22.22.4

Recapitulare finalăOrganizarea expozițiilor

4 35 - 36

22

Page 23: 0 Planificare Mea Pe Unitati

2.6

ARIA CURRICULARĂ : ARTE ŞI TEHNOLOGIIDISCIPLINA : MUZICĂ ŞI MIŞCARENR.ORE SĂPT. 1 ORA PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

NR. CRT. SEMESTRUL NR. ORE1. SEMESTRUL I 13 ORE2. SEMESTRUL II 22 ORE3. TOTAL 35 ORE

Nr.Crt.

Unitatea de învăţare Competenţe specifice

Conţinuturi vizate Nr. Orealocate

Săpt. Obsevaţii

SEMESTRUL I1. Bine aţi venit la şcoală! 1.1, 1.3, 2.2, 2.1, Evaluare iniţială:

Intonarea corecta expresiva si omogena a cântecelor 2 1- 2

2. Toamna cea bogată 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, Cântarea vocalăCântarea în colectivDicţia

2 3- 4

3. Minte sănătoasă în corp sănătos

1.11.3, 3.1,

3.2

Mişcarea pe muzică:Liberă; sugerată de textul cântecului;Impusă

2 5- 6

VACANŢĂ 4. Picături de ploaie 1.1

1.21.4

Mişcarea pe muzică:Percuţia corporală (bătăi din palme, cu degetul pe bancă)

2 7- 8

23

Page 24: 0 Planificare Mea Pe Unitati

5. Jocuri şi jucării 1.11.43.3

Cântarea instrumentalăMânuirea jucăriilor muzicale (tobe, lemne)

2 9- 10

6. Despre prieteni 1.1, 1.43.23.3

Cântarea instrumentalăJucăriile muzicale improvizate

1 11

7. Bucurii de iarnă 1.12.12.23.1

Cântarea instrumentalăCântarea cu acompaniamentul negativului muzical

2 12 - 13

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ SEMESTRUL AL II-LEA

8. Să ne amintim! toate Recapitulare 1

9.La Polul Nord/ Sud 1.1

1.42.1

Elemente de limbaj muzicalSunetul din mediul înconjurător: lung-scurt, tare-încetIntonarea corecta a sunetelor care diferă ca înălţime

2 14- 15

10. Familia mea 1.11.22.3

Elemente de limbaj muzicalSunetul vorbit sau cântatCorelarea sunetelor înalte, joase cu mişcări spaţiale

2 16- 17

11. La ţărm de mare 1.11.21.32.2

TimbrulSunete vocal-instrumentale

2 18- 19

12. În lumea florilor 1.11.21.32.32.2

RitmulSunete lungi, sunete scurteDurate muzicaleStructuri ritmice

2 20- 21

24

Page 25: 0 Planificare Mea Pe Unitati

13. În lumea celor care nu cuvântă

1.11.21.32.22.3

MelodiaSunete înalte-joaseMersul melodieiLegătura dintre text si melodie

2 22- 23

14. Diferiţi, dar totuşi la fel 1.11.32.2

InterpretareaNuanţe (tare, încet, mediu)Procedee armonico-polifonice:Grupe alternative solist-cor, lanţ, dialog

1 24

SĂPTĂMÂNA ŞCOALA ALTFEL 25 VACANŢA DE PAŞTI15. În lumea insectelor 1.2

1.42.3

Creaţia muzicală accesibilă2 26- 27

16. Cum se fabrică jucăriile, mașinile?

1.11.21.3

Audierea unor cantece interpretate de copiiAudierea unor melodii din muzica culta

2 28-29

17. În mașina timpului: dinozauri

1.12.33.2

Organizarea unor jocuri inspirate de muzica audiatăExecutarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu

1 31

18. De la Pământ până la Soare

1.11.22.33.2

Jocuri populare din zonă 2 32- 33

19. La revedere , clasă pregătitoare!

1.11.22.23.2

Recapitulare finalăCântarea prin diferite procedeeRecunoaşterea cântecelor după un fragment melodic

2 34 - 35

25

Page 26: 0 Planificare Mea Pe Unitati

ARIA CURRICULARĂ : OM ŞI SOCIETATEDISCIPLINA : EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATENR.ORE SĂPT. 1 ORĂ PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

NR. CRT. SEMESTRUL NR. ORE1. SEMESTRUL I 13 ORE2. SEMESTRUL II 22 ORE3. TOTAL 35 ORE

Nr.Crt.

Unitatea de învăţare Competenţe specifice

Conţinuturi vizate Nr. Orealocate

Săpt. Obsevaţii

SEMESTRUL I1.

Bine aţi venit la şcoală !Norme de conduită în societate

1.1; 1.2 -Exerciţii de identificare a regulilor de politeţe, precum şi a unor norme elementare de conduită în contexte familiare copiilor (la şcoală, în familie, pe stradă, în mijloacele de transport, în excursie, la muzeu, etc.)

4 1 - 4

26

Page 27: 0 Planificare Mea Pe Unitati

Exerciţii de recunoaştere a respectării/încălcării regulilor de politeţe precum şi a unor norme elementare de conduită care fac apel la contexte familiare copiilor Audierea unor cântece cu tematică specifică, precum şi a unor poezii care prezintă reguli de politeţeDiscutarea unor proverbe care ilustrează comportamente acceptate în societate.Exerciţii de apreciere a propriei conduite, în raport cu normele de comportare, în contexte familiare

2.Comportamente moral-civice

2.1; 2.2Recunoaşterea unor comportamente bazate pe respect/lipsă de respect, cinste/necinste, sinceritate/minciună, grijă/neglijenţă faţă de sine şi faţă de ceilalţi, faţă de lucrurile încredinţate, făcând apel la: observarea şi descrierea unor comportamente ale copiilor şi ale adulţilor, poveşti, desene animate, imagini date etc.Dramatizarea unor povestiri cu conţinut moral-civic, cunoscute de copiiVizionarea unor filme inspirate din poveşti care ilustrează comportamente moral-civice.

8 5 - 12

3. Recapitulare semestrială toate Regulile de politeţe, diferenţierea comportamentelor, aprecierea bunelor conduite

1 13

VACANŢĂ 4. Grupuri de apartenenta 2.1; 2.2; 3.1;

3.2- Exerciţii prin care copilul se prezintă şi îi prezintă pe membrii familiei.- Realizarea unor jocuri de rol pe diferite teme (care implică relaţii cu colegii, profesorii, părinţii, prietenii etc.) în care sunt utilizate regulile e politeţe şi folosirea pronumelui de politeţe.- Lecturi după imagine pentru identificarea unor ipostaze în grupurile de apartenenţă.- Discutarea unor exemple de relaţionare pozitivă şi participare în grupurile din care fac parte, pe baza utilizării de povestiri, imagini, filme etc.- Rezolvarea unor sarcini simple de lucru, în cadrul clasei de elevi, manifestând comportamente bazate pe respect, încredere, sinceritate, toleranţă, grijă faţă de sine şi faţă de ceilalţi.

6 14 - 19

27

Page 28: 0 Planificare Mea Pe Unitati

5.

Comportamente moral-civice în diverse situatii

- Comportamente moral-civice bazate pe grija fată de sine si de ceilalti, fată de lucrurile încredintate, neglijentă fată de sine si fată de ceilalti, fată de mediul înconjurător, fată de lucrurile încredintate.- Comportamente moral-civice pozitive şi neadecvate şi norme de conduită corecte si incorecte fată de lucruri.- Comportamente moral-civice pozitive si neadecvate si norme de conduită corecte si incorecte fată de vieţuitoare.Recapitulare.

6 20 - 25

6. Norme de conduită în contexte familiare

- comportamente moral-civice si reguli de conduită în sala de spectacol.- comportamente moral-civice si reguli de conduită în excursie- comportamente moral-civice si reguli de conduită în contexte familiare.

5 26 - 30

7. Localitatea, domiciliulTradiţii locale

Exerciţii de familiarizare cu numele localităţii natale/localităţii în care locuieşte, al ţăriiExerciţii de prezentare a localităţii în care trăieşte şi a domiciliuluiRealizarea unor schiţe/desene ale drumului pe care îl parcurge copilul de acasă la şcoalăVizionarea unor filme pentru familiarizarea cu elemente locale ale comunităţii în care locuieşte, cu tradiţiile localeRealizarea unor colaje cu imagini, fotografii ale localităţii de domiciliu.

3 31 - 33

17. La revedere , clasă pregătitoare!

toateRecapitulare. Evaluare finală

2 34 - 35

28

Page 29: 0 Planificare Mea Pe Unitati

ARIA CURRICULARĂ : CONSILIERE ŞI ORIENTARE DISCIPLINA : DEZVOLTARE PERSONALĂCURRICULUM NUCLEUNR.ORE SĂPT. 1 ORĂ

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

NR. CRT. SEMESTRUL NR. ORE

29

Page 30: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1. SEMESTRUL I 13 ORE2. SEMESTRUL II 22 ORE3. TOTAL 35 ORE

Nr.Crt.

Unitatea de învăţare

Competenţe specifice

Conţinuturi vizate Nr. Orealocate

Săpt. Obsevaţii

SEMESTRUL I1. Bine aţi venit la

şcoală!1.1, 1.3, 2.2,

2.1,3.3

Evaluare iniţială -Autocunoaștere: „Cine sunt eu/ Cum sunt eu/ Ce îmi place să fac?”

2 1- 2

2. Toamna cea bogată 1.1, 1.3, 2.1, 2.2,3.3

Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sineCine sunt eu?Trăsături fizice-schema corporală (alcătuirea şi denumirea părţilor corpului, utilizarea părţilor corpului în diferite activităţi)

2 3- 4

3. Minte sănătoasă în corp sănătos

1.11.2, 3.3,

Caracteristici personale simple, observabile în activităţile şcolare şi extraşcolare

2 5- 6

VACANŢĂ 4. Picături de ploaie 1.1

1.22.12.3

Respectarea diversităţiiEu şi ceilalţi – noiAsemănări şi deosebiri dintre sine şi ceilalţi

2 7- 8

5. Jocuri şi jucării 1.11.22.12.2

Igiena personalăNorme de igienă corporală (la baie, igienă dentară) Igiena vestimentară

2 9- 10

6. Despre prieteni 1.1 2.1

2.2

Somn, odihnă, relaxare Observarea modificărilor de program faţă de grădiniţă

2 11- 12

7. Bucurii de iarnă 1.22.23.3

Igiena locuinţei 1 13

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ

30

Page 31: 0 Planificare Mea Pe Unitati

SEMESTRUL AL II-LEA8 Să ne amintim!

Toate 1 14

8. La Polul Nord/ Sud 1.1

1.2

Igiena sălii de clasă 2 15 - 16

9. Familia mea 2.12.33.3

Trăire şi manifestare emoţională, starea de bineEmoţii de bază: bucurie, tristeţe, frică, furie

2 17 - 18

10. La ţărm de mare 2.13.32.32.2

Cum se exprimă emoţiile în comportamente 2 19 - 20

11. În lumea florilor 1.11.32.32.23.2

Comunicare şcolară eficientăComunicarea cu colegii şi cadrul didactic la clasă: anunţarea răspunsului, aşteptarea rândului,

2 21- 22

12. În lumea celor care nu cuvântă

1.1 1.3

2.3

Comunicare şcolară eficientăcompletarea răspunsurilor colegilor după ce aceştia au încheiat,exprimarea opiniei personale, criticarea ideii nu a colegului.

1 23

13. Diferiţi dar totuşi la fel

1.11.32.33.3

Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiarePersoane: trasături fizice și morale

1 24

31

Page 32: 0 Planificare Mea Pe Unitati

SĂPTĂMÂNA ŞCOAL ALTFEL 1 25 VACANŢA DE PAŞTI14. În lumea insectelor 1.1

1.32.33.2

Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiareAnimale şi insecte - caracteristicile acestoraAnimale preferate

3 26- 28

16. Cum se fabrică jucăriile, maşinile?

1.12.33.2

Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiareObiecte preferate şi caracteristicile acestora

2 29-30

17. În mașina timpului: dinozauri

1.11.33.13.2

Abilităţi şi atitudini de învăţareReguli elementare ale noilor rutine specifice activităţii şcolare

1 31

18. De la Pământ până la Soare

1.11.32.33.13.2

Tehnici simple care sprijină învăţarea2 32 - 33

La revedere , clasă pregătitoare!

1.11.22.12.23.23.3

Recapitulare finală

Cine sunt/ Cum sunt?

Stil de viaţă sănătos

Organizarea învăţării

2 34 - 35

32

Page 33: 0 Planificare Mea Pe Unitati

ARIA CURRICULARĂ : SĂNĂTATE ŞI MOTRICITATEDISCIPLINA : EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTCURRICULUM NUCLEU NR.ORE SĂPT. 2 ORE PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

NR. CRT. SEMESTRUL NR. ORE1. SEMESTRUL I 26 ORE2. SEMESTRUL II 44 ORE3. TOTAL 70 ORE

Nr.Crt.

Unitatea de învăţare Competenţe specifice

Conţinuturi vizate Nr. Orealocate

Săpt. Obsevaţii

SEMESTRUL I

1. Bine aţi venit la şcoală!

Evaluare iniţială – exerciţii fizice 4 1-2

2 Elemente de organizare a activităţilor motrice

1.2;1.3;2.3;2.4;5.1;

- învăţarea răspunsului corect la apel;- Prezentarea importanţei activităţii fizice asupra sănătăţii;- Echipamentul necesar;- Norme de prevenire a accidentelor în ora de educaţiefizică;- Aşezarea elevilor în ordinea înălţimii;- învăţarea salutului, poziţiei de drepţi şi pe loc repaus, a alinierii;

4 3 - 4

3 Deprinderi motrice de bază

1.2;3.1;3.2;4.1;

- Formaţia de adunare în linie pe un rând şi pe două rânduri;- Mersul;- Alergarea;- Săritura;

10 5 - 9

4 Elemente ale 2.1; - Poziţia corectă; 8 10 -13

33

Page 34: 0 Planificare Mea Pe Unitati

dezvoltării fizice armonioase

2.2;2.3;2.4;

- Efectuarea corectă a mişcărilor;- Complex de dezvoltare fizică liberă;- Exerciţii corective

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ

Semestrul al II-lea

5 Elemente aledezvoltării fizice armonioase

2.1;2.2;2.3;2.4;

- Poziţia corectă;- Efectuarea corectă a mişcărilor;- Complex de dezvoltare fizică liberă;- Exerciţii corective

2 14

6.Deprinderi motrice utilitar-aplicative

3.1;3.2;4.1;5.1;

- Echilibrul;- Căţărarea;- Tracţiune-împingere;- Transport de greutăţi;- Ştafete şi parcursuri aplicative;

1015 -19

7 Deprinderi motrice din gimnastică

3.1;3.2;4.1;5,1;

- Cumpăna pe un genunchi;- Semisfoara;- Podul de jos;

- Rulări; - Rostogoliri din ghemuit în ghemuit; - Târâre;

10 20 - 24

8 Jocuri sportive 3.2;4.1;5.1;

- Pasarea, conducerea şi prinderea mingi;- Ştafete şi jocuri;

6 26 - 28

9 Ştafete şi Jocuri sportive

1.2;3.1;3.2;4.1;5.1;

- Aruncarea mingii;- Prinderea mingii;- Pasarea cu piciorul;

8 29 - 32

10 Jocuri recreative 2.3;3.1;

- Jocuri de atenţie;- Jocuri dinamice.

6 33 - 35

34

Page 35: 0 Planificare Mea Pe Unitati

3.2;5.1;

PROIECTAREA UNITĂŢILOR TEMATICE

SEMESTRUL IUnitatea tematică :« Bine aţi venit la şcoală!  »Perioada : 2 săptămâni – 17 – 28 septembrie 2012 1 săptămână :16 ore TC+ 3 ore CDŞ ( 1 oră extindere comunicare în limba română + 1 oră extindere matematică şi explorarea mediului + 1 oră opţional limba engleză)Ziua\Data

Standarde şi indicatori Activităţi integrate \ pe discipline ; organizarea colectivului de elevi

Detalii de conţinut Resurse Evaluare

Activităţi pe discipline

Limba engleză - opţionalActivităţi integrate

Luni 17

sept.

2012

DP II. Interacţionează cu uşurinţă cu adulţii Se implică cu uşurinţă în activităţi şi relaţii noi.I. Înţelege că unele comportamen-te pot fi dăunătoare-periculoaseM.M. I. Demonstrează coordona-rea părţilor propriului corp în realizarea unor mişcări. Parti- cipă activ la activităţi fizice de alergare, dans, jocuri.

« Prima zi de şcoală”- discuţii despre noile rutine (pauze, orar zilnic, orar săptămânal, durata unei activităţi, instructaj P.S.I.)- activitate frontală

Jocuri cu text şi cânt cunoscute de copii - activitate frontală

Abilităţi şi atitudini de învăţare

Observarea sistematică a elevilor

CLR II.Împărtăşeşte celorlalţi « Să ne cunoaştem mai bine » - formularea A saluta, a se Jurnalul clasei Observarea

35

Page 36: 0 Planificare Mea Pe Unitati

informaţii despre sine.IV.Participă activ la discuţiile dintr-un grup, ascultând şiintervenind în conversaţie.AV. I.Utilizează independent cu uşurinţă materiale pentru a desena Scrie diferite litere şi cifre (de ex. îşi scrie prenumele, scrie cifre de la 0 la 10).

de mesaje despre sine ; formularea de răspunsuri la întrebări formulate de colegi ; - activitate frontală

« Ăsta-s eu » - desen – activ. individuală

prezenta Hârtie albăCuloriCreioane

sistematică a elevilor

Fişă de evaluare

MEM V. Numeşte anotimpurile în succesiune (iarnă, primăvară,vară, toamnă). Încearcă să explice pe bază de cauzalitate anumite schimbări ale fenomenelor (dacă e înnorat, atunci s-ar putea să plouă).CLR. IV Participă activ la discuţiile dintr-un grup, ascultând şi intervenind în conversaţie.

« Ce anotimp este? »-joc didactic – diferenţierea anotimpurilor în funcţie de caracteristicile acestora

- activitate pe grupe

« Ce s-ar întâmpla dacă…. ? » - reguli de comunicare eficientă

- activitate frontală

Fenomene ale naturii

Imagini ce ilustrează anotimpurileJoc : « Când se întâmplă ? »Calendarul naturii

Aprecieri generale si individuale

Observarea sistematică a elevilor

Activitate pe discipline

Religie Activităţi integrate

36

Page 37: 0 Planificare Mea Pe Unitati

Marţi

18

sept.

2012

DP II. Împărtăşeşte celorlalţi trăirile/ emoţiile sale (copiilor, adulţilor).CLR IV Povesteşte un eveniment sau o poveste cunoscută respec-tând succesiunea evenimentelor.Utilizează în vorbire propoziţii dezvoltate şi fraze. Utilizează în vorbire acordul de gen, număr, persoană, timp.V. Compară evenimente şi personaje din poveşti.

-« Cum te simţi astăzi ? »- întalnirea de dimineată- noutăţi, impresii - activitate frontală-« Micul povestitor » - repovestirea unor fragmente din poveşti cunoscute- activitate frontală« Adevărat\fals »- enunturi referitoare la povestile cunoscute- activitate frontală

Ascultarea unui mesaj

Imagini poveştiCărti cu povesti ilustrate

Observarea sistematică a elevilorAprecierea exprimării, a respectării succesiunii evenimentelor în redarea povestilor.Arecierea raspunsurilor corecte

MEM V. Identifică şi numeşte diferite forme geometrice: cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi.Numără 0-10 obiecte prin corespondenţă 1 la 1.I. Scrie diferite cifre ( de la 0 la 10).CLR. Schimbă conţinutul unor poveşti cunoscute şi introducepersonaje create de el/ea, schimbând astfel întregulfir al poveştii.

« Să ne amintim figurile geometrice ! » - desenează figuri geometrice – activitate individuală

« Ce ştii să povesteşti? » - povestiri create pornind de la o poveste cunoscută- activitate frontală

Figuri şi corpuri geometrice

FişăCulori, creioane, carioca

Aprecierea rezolvării corect a sarcinii date

Aprecierea creativităţii, a expresivităţii limbajului

MM. I. Demonstrează coordonarea părţilor propriului

«Cântăm şi ne mişcăm »- mişcare spontană pe cântec- activitate

Mişcare pe muzică Aprecieri generale şi

37

Page 38: 0 Planificare Mea Pe Unitati

corp în realizarea unor mişcări.Participă activ la activităţi fizice de dans, jocuri.DP. I. Ajută la realizarea de activităţi care implică mişcare: aranjarea jucăriilor, mutarea unor obiecte etc.

frontală « Regulile clasei – le discutăm şi le respectăm ! » - distribuirea şi asumarea unor sarcini în clasă – activitate pe grupe

individualeObservarea sistematică a elevilor

Miercuri

19

sept.

2012

MEM. IV. Foloseşte corect adverbul de timp („azi, mâine, ieri”).V. Cunoaşte şi foloseşte corect zilele săptămânii în succesiune.Numără cu uşurinţă până la 20 din memorie.CLR. IV. Desparte cuvinte în silabe. Utilizează în vorbire acordul de gen, număr,persoană, timp.AV. IV. Desparte cuvinte în silabe.I.Utilizează independent cu uşurinţă materiale pentru a desena

Totul despre azi » - completarea panoului (prezenţă, calendarul naturii)- activitate frontală

« Jocul silabelor »- joc didactic- activitate frontală

« Încercuieşte obiectele a căror denumire ilustrează cuvinte formate din 2( 3) silabe ! » - activitate indivuală

Cuvinte, silabePanou : »Totul despre azi »Jetoane cu luna, anul , ziua

Jetoanece ilustrează diferite obiecte

fişă de coloratculori

Aprecieri generale şi individuale

Aprecierea răspunsurilor corecte

Interevaluare

Educaţie fizică şi sportI. Demonstrează coordonarea părţilor propriului corp în realizarea unor mişcări.Aleargă cu uşurinţăII. Respectă reguli simple de participare în activităţi şi joc.

« Dacă vrei să creşti voinic, faci gimnastică de mic ! »- exersarea grupelor de mişcări specifice segmentelor corpului- activitate frontală

Elemente ale dezvoltării fizice armonioase

Observarea sistematică a elevilor

38

Page 39: 0 Planificare Mea Pe Unitati

MEM V.Identifică unele caracteristici în funcţie de care se pot face comparaţii (mărime, culoare, formă etc.). Sortează obiectele în funcţie de două criterii (mărime, culoare).

« Alege şi grupează ! »- sortarea obiectelor pe baza unor criterii date

- activitate pe grupe

« Ştiu să număr până la… ! »- activitate individuală

Sortarea şi clasificarea obiectelor /simbolurilor după criterii variate

Jetoane ce ilustrează diverse obiecte

Fişă, creioane

Aprecieri privind rezolvarea corect a sarcinii date

AV. I.Utilizează independent cu uşurinţă materiale pentru a desena.III. Iniţiază jocuri şi activităţiSe concentrează la o activitate 20 de minute.CLR. IV Utilizează în vorbire propoziţii dezvoltate şifraze.II. Împărtăşeşte celorlalţi informaţii despre sine.

« Îţi dau buline de lipit- ce realizezi cu ele ?» - aplicaţie, desenactivitate individuală

« Eu am realizat….. » - prezentarea lucrării realizate

- activitate frontală

Linia cu scop de contur şi cu scop decorativ

Culori, carioci, foi albe

Aprecierea lucrărilor

Expunerea lucrărilor

Joi

20

sept.

2012

MEM. V. Cunoaşte şi foloseşte corect zilele săptămânii în succesiune. Numără cu uşurinţă până la 20 din memorie.Descrie timpul probabil şi ilustrează o anumită stare a vremii.CLR. II. Împărtăşeşte celorlalţi informaţii despre sine. Împărtăşeşte celorlalţi trăirile/ emoţiile sale

Totul despre azi » - completarea panoului (prezenţă, calendarul naturii) – activitate frontală

„Despre mine..” – prezentarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie ( frontal şi individual) A se prezenta

Panou : »Totul despre azi »Jetoane cu luna, anul , ziua

Aprecieri generale şi individuale

Observarea sistematică a elevilor

39

Page 40: 0 Planificare Mea Pe Unitati

IV. Povesteşte un evenimentParticipă activ la discuţiile dintr-un grup, ascultând şiintervenind în conversaţie.EFS. . I. Poziţionează corpul şi membrele în mod corespunzătorpentru a imita ceva sau pe cineva sau pentru a executa o mişcare (a prinde o minge, a arunca o minge)Participă activ la activităţi fizice de alergare, dans, jocuri.

„1,2,1,2, Faceţi toţi la fel ca noi!” – gimnastică de înviorare(frontal, individual )

Aprecieri generale şi individuale

MEM. V. Numără 10 obiecte prin corespondenţă 1 la 1. Recunoaşte, numeşte şi scrie unele cifre.AV. I.Utilizează independent cu uşurinţă materiale pentru a desenaV. Numără 10 obiecte prin corespondenţă 1 la 1.

« Desenează tot atâtea cerculeţe cât îţi arată cifra ! » – raportarea cantităţii la număr şi a numărului la cantitate (activitate individuală)

Numere naturale de la 0 la 10

Jetoane cu cifreJetoane scara numerică

Fişe de colorat, culori, carioci

Aprecieri privind rezolvarea corect a sarcinii date

ES. II. Îşi exprimă dezacordul faţă de comportamente incorecteIV. Participă activ la discuţiile dintr-un grup, ascultând şiintervenind în conversaţie.M.M. II. Respectă reguli simple de participare în activităţi şi joc.

« Astăzi sunt fericit/supărat…» – exerciţii de explicare a unor stări afective pozitive/negative activitate frontală« Bună dimineaţa » - cântec audiţie(activitate frontală)

Norme de conduită în societate

Textul povestirii

Aprecieri generale şi individuale

AV. III. Utilizează sau combină materiale şi strategii în modalităţi

« Ce poţi face cu…. ? »- realizarea de aplicaţii ce au la bază iniţiative spontane (activitate în perechi)

RupereLipire

Bucăţi de hârtie coloratăLipici

Observarea sistematică a elevilor

40

Page 41: 0 Planificare Mea Pe Unitati

noi. Se concentrează la o activitate 20 de minute.ES. II Împărtăşeşte celorlalţi trăirile/ emoţiile sale

« Astăzi mi-a plăcut/nu mi-a plăcut la şcoală ! » - exerciţii de explicare a unor stări afective pozitive sau negative(activitate frontală şi individuală)

Foi albe Aprecierea lucrărilorObservarea sistematică a elevilor

Vineri

21

sept.

2012

DP IV Povesteşte un evenimentII Împărtăşeşte celorlalţi trăirile/ emoţiile saleMEM. V. Numără 10 obiecte prin corespondenţă 1 la 1. Recunoaşte, numeşte şi scrie unele cifre.CLR. II. Respectă reguli simple de participare în activităţi şi joc.IV.Pronunţă corect sunete şi grupuri de sunete

« Cum ţi-ai petrecut timpul liber ? » - discuţii de explorare a intereselor şi a experienţelor anterioare ale copiilor( frontal şi individual)« Micul matematician » - rezolvare fişă( activitate individuală)« Ghici, ghicitoarea mea ! »- formulare de răspunsuri la ghicitori(frontal)

Numere naturale de la 0 la 10 Jetoane ce

ilustrează diverse obiecte, fiinţe FiseCreioane, culori

Aprecierea răspunsurilorObservarea sistematică a elevilor

EFS. I.Poziţionează corpul şi membrele în mod corespunzătorpentru a imita ceva sau pe cineva sau pentru a executa o mişcare (a prinde o minge, a arunca o minge)Participă activ la activităţi fizice de alergare, dans, jocuri.

,, Poţi să faci aşa ? ‘’ – exerciţii de încălzire a organismului efort ( frontal)

– exerciţii de încălzire a organismului efort

Sala de sport Aprecierea rezolvării corect a sarcinilor dateAprecieri generale şi individuale

CLR IV.Alege din imagini obiecte care încep cu acelaşi sunet.Pronunţă corect sunete şi grupuri de sunete

« Cu ce sunet începe cuvântul ? »- joc didactic- identificarea sunetului iniţial în diferite cuvinte( frontal şi individual)Joc cu text şi cânt : « Iepuraşul

Sunete specifice limbii române

Jetoane ce ilustrează diverse obiecte, fiinţe

Aprecieri generale şi individuale

41

Page 42: 0 Planificare Mea Pe Unitati

MM. I.Participă activ la activităţi fizice de alergare, dans,jocuri.

Ţup » (frontal)

Ziua\Data Standarde şi indicatori Activităţi integrate \ pe discipline ; organizarea colectivului de elevi

Detalii de conţinut Resurse Evaluare

Activităţi pe discipline

42

Page 43: 0 Planificare Mea Pe Unitati

Limba engleză

Activităţi integrateLuni 24

sept.

2012

MEM. V. Cunoaşte şi foloseşte corect zilele săptămânii în succesiune. Numără cu uşurinţă până la 20 din memorie.Descrie timpul probabil şi ilustrează o anumită stare a vremii.DP IV Povesteşte un evenimentII Participă activ la discuţiile dintr-un grup, ascultând şiintervenind în conversaţie. M.M. II. Respectă reguli simple de participare în activităţi şi joc.Interacţionează cu colegii în diferite contexte.

Totul despre azi » - completarea panoului (prezenţă, calendarul naturii) – activitate frontală

« Cum mi/am petrecut zilele libere!”- discuţii de explorare a experienţelor anterioare ale copiilor- activitate frontală şi individualăJoc pentru dezvoltarea acuităţii auditive: „Deschide urechea bine!” - activitate frontală

Abilităţi şi atitudini de învăţare

Panou : »Totul despre azi »Jetoane cu luna, anul , ziua

Aprecieri generale şi individuale

Observarea sistematică a elevilor

CLR III. Schimbă conţinutul unor poveşti cunoscute şi introducepersonaje create de el/ea, schimbând astfel întregulfir al poveştii.

« Recunoaşte personajul » - activitate frontală

Formularea unei idei Aprecieri generale şi individuale

43

Page 44: 0 Planificare Mea Pe Unitati

IV.Utilizează în vorbire propoziţii dezvoltate şi fraze.I. Realizează puzzle-uri cu uşurinţă.IV. Povesteşte o poveste cunoscută.II. Se implică cu uşurinţă în activităţi şi relaţii noi.AV. I.Utilizează independent cu uşurinţă materiale pentru a desena.

« Poveşti îndrăgite » - puzzle – activitate pe grupe

« Personajul preferat »- desenarea unui personaj dintr-o poveste cunoscută – activitate individuală ( pe grupe)

Puzzle

CuloriFoi albe

Observarea sistematică a elevilor

MEM V. Clasifică vieţuitoare în funcţie de mediul de viaţă, speciiIdentifică unele caracteristici în funcţie de care se potface comparaţii (hrană, foloase, culoare etc.).CLRIV.Pronunţă corect sunete şi grupuri de suneteMM.I. Participă activ la activităţi fizice,jocuri.

« Lumea care mă înconjoară »-joc didactic – descrierea şi gruparea animalelor domestice, sălbatice în funcţie de diferite criterii – activitate frontală« Spune cum face ? » - joc distractiv – redarea unor onomatopee (frontal şi individual)« Cântece  » - interpretarea unor cântece care conţin onomatopee

Plante şi animale Joc : «Alege şi potriveşte ! »

Aprecieri generale si individuale

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

44

Page 45: 0 Planificare Mea Pe Unitati

Marţi

25

sept.

2012

DPMEM. V. Cunoaşte şi foloseşte corect zilele săptămânii în succesiune.Numără cu uşurinţă până la 20 din memorie.Descrie timpul probabil şi ilustrează o anumită stare a vremii.

CLRIV. Înţelege şi utilizează în vorbire sinonime, antonime.

M.M.I. Demonstrează coordonarea părţilor propriului corp în realizarea unor mişcări.Participă activ la activităţi fizice de alergare, dans,jocuri.

Totul despre azi » - completarea panoului (prezenţă, calendarul naturii) – activitate frontală

-« Cuvinte opuse » - joc didactic – utilizarea în vorbire a sinonimelor şi antonimelor

- „Jocuri cu text şi cânt” cunoscute de copii (frontal)

Formularea de propoziţii logice

Panou : »Totul despre azi »Jetoane cu luna, anul , ziua

Aprecieri generale şi individuale

Arecierea exprimării corecte.

Observarea comportamentului copiilor

Activităţi pe discipline

ReligieActivităţi integrate

MEMI. Recunoaşte prin

« Numără şi potriveşte »- joc didactic – raportarea cantităţii la

Figuri şi corpuri geometrice

Figuri geometrice

Aprecieri generale şi

45

Page 46: 0 Planificare Mea Pe Unitati

atingere/pipăit obiecte ascunse,fără să le vadă.V.Identifică şi numeşte diferite forme geometrice: cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi.Numără 0-10 obiecte prin corespondenţă 1 la 1.

AV.V.Identifică şi numeşte diferite forme geometrice: cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi.I. Utilizează independent cu uşurinţă materiale pentru a modela, construi. II. Interacţionează din proprie iniţiativă cu colegii în diferite contexte.

număr şi a numărului la cantitate(frontal şi individual)

« Şi eu pot… »1. - realizarea de forme geometrice din plastilină şi folosirea acestora pentru realizarea unor obiecte(casă, vapor, etc.)

Plastilină, planşeteBeţişoare

individuale

Observarea sistematică a elevilor

MM. I. Demonstrează coordonarea părţilor propriului corp în realizarea unor mişcări.Participă activ la activităţi.ESII. Împărtăşeşte celorlalţi trăirile/ emoţiile sale (copiilor de vârstă apropiată, adulţilor).

« Un elefant… »- reproducerea în colectiv a unor cântece şi jocuri cu text cunoscute- activitate frontală

« Astăzi sunt fericit\supărat…..” – exerciţii de explicare a unor stări afective pozitive\negative

Cântarea în colectivMişcarea pe muzică

Aprecieri generale şi individuale

Observarea sistematică a elevilor

Miercuri MEM.IV. Foloseşte corect adverbul  Totul despre azi » - completarea Panou : »Totul

Aprecieri generale şi

46

Page 47: 0 Planificare Mea Pe Unitati

26

sept.

2012

de timp („azi, mâine, ieri”).V. Cunoaşte şi foloseşte corect zilele săptămânii în succesiune.Numără cu uşurinţă până la 20 din memorie.CLR.IV. Pronunţă corect sunete şi grupuri de suneteAV. I.Utilizează independent cu uşurinţă materiale pentru a desena, scrie.Scrie diferite litere şi cifre.

panoului (prezenţă, calendarul naturii)- activitate frontală

« Frământări de limbă »- exerciţii – joc de dicţie (frontal şi individual)

« Decorează după model ! » - trasarea de elemente grafice, litere, cifre prin unirea punctelor.

Exprimarea de mesaje orale

despre azi »Jetoane cu luna, anul , ziua

Poezii scurte (frământări de limbă)

Fişe, culori, carioci, creioane.

individuale

Aprecierea pronunţării sunetelor.

Aprecierea realizării sarcinii date.

MEMV. Numără cu uşurinţă până la 20 din memorie.Numără 10 obiecte prin corespondenţă 1 la 1.Recunoaşte, numeşte şi scrie unele cifre.AV.V.Sortează materialele în funcţie de un criteriu dat.III Formulează întrebări referitoare la activităţi, material, etc..I. Utilizează independent cu uşurinţă materiale pentru a

« Rezolvă repede şi bine ! » - joc didactic(frontal şi individual)

« Alege şi grupează ! » - sortarea materialelor de lucru ,(borcanul cu fasole, cu pietricele, scoici, porumb, etc.)-(activ. In grupuri mici)« Etichete pentru borcane » - desen – desenarea etichetelor pentru borcane, în funcţie de ceea ce conţin.

Numere naturale 0-10Adunarea şi scăderea cu 1-2 unitati prin numărare

Material mărunt pentru număratJetoane cifre

Diverse materialeRecipienteCuloriBucăţi de hârtie

Aprecieri privind rezolvarea corect a sarcinii date

Aprecieri generale şi individuale

47

Page 48: 0 Planificare Mea Pe Unitati

desena.ES. II. Îşi exprimă dezacordul faţă de comportamente incorecteIV. Participă activ la discuţiile dintr-un grup, ascultând şiintervenind în conversaţie.CLR.IV. Utilizează în vorbire propoziţii dezvoltate şifraze.II. Respectă reguli simple de participare în activităţi şi joc.

« Ce a uitat Fănucă » de Luiza Vlădescu – convorbire pe baza textului – exerciţii de recunoaştere a încălcării regulilor de politeţe (activitate frontală)

« Ghiceşte cine sunt ! - recunoaşterea unor personaje cu ajutorul descrierii realizate (activitate frontală)

Norme de comportare civilizată

Aprecieri generale şi individuale

AV.I.Utilizează independent cu uşurinţă materiale pentru a picta.III.Se concentrează la o activitate 20 de minute.CLR.IVUtilizează în vorbire propoziţii dezvoltate şifraze.II. Împărtăşeşte celorlalţi informaţii despre sine.

« Micii pictori » - realizarea unor compoziţii folosind culori la alegere( individual)

« Eu am desenat….. » - prezentarea lucrării realizate

- activitate frontală

Pata de culoare Acuarele, foi albe

Aprecierea lucrărilor

Expunerea lucrărilor

Joi

27

Educaţie fizică şi sportI.Demonstrează coordonarea

«  1,2,1,2, Faceţi toţi la fel ca noi ! »- exerciţii de mers în coloană şi de aşezare în

Deprinderi şi calităţi motrice

Stegulet verde, rosu

Observarea sistematică a elevilor

48

Page 49: 0 Planificare Mea Pe Unitati

sept.

2012

părţilor propriului corp în realizarea unor mişcări.Aleargă cu uşurinţăII.Respectă reguli simple de participare în activităţi şi joc.

formaţie de gimnastică - activitate frontală/ individuală

MEM.V. Numără 10 obiecte prin corespondenţă 1 la 1.Recunoaşte, numeşte şi scrie unele cifre.Sortează obiectele în funcţie de un criteriu dat.

« Totul despre azi   » - (activitate frontală)

« Unde se află… - joc didactic frontal

Poziţionarea unor obiecte în spaţiu

Calendarul naturiiJetoane cu luna , anul,ziuaCreioane, culori

Aprecieri privind rezolvarea corect a sarcinii date

CLR IV. Demonstrează creşterea conştientizării sunetelor iniţiale şi finale ale unui cuvânt prin identificarea lor fără ajutor AV . I. Utilizează independent cu uşurinţă materiale pentru a desena , scrie. Scrie diferite litere şi cifre.

,, Lanţul sunetelor – joc didactic- identificare de cuvinte care încep, se termină cu un anumit sunet - frontal / individual

,, Desenează obiecte a căror denumire începe cu sunetul…. !

Cuvinte, silabe Creioane, culoriColi xeroxJetoane Obiecte diferite

MMI. Participă activ la activităţi fizice, jocuri.

,, Orăşelul ‘’ – joc text şi cânt(frontal)

Cântare în colectivMişcare pe muzică

Observarea sistematică a elevilor

49

Page 50: 0 Planificare Mea Pe Unitati

Aprecierea lucrărilor

Vineri

28

sept.

2012

MEM. V. Cunoaşte şi foloseşte corect zilele săptămânii în succesiune.Numără cu uşurinţă până la 20 din memorie.Descrie timpul probabil şi ilustrează o anumită stare a vremii.CLR.II. Respectă reguli simple de participare în activităţi şi joc.IV. Pronunţă corect sunete şi grupuri de sunete

Totul despre azi » - completarea panoului (prezenţă, calendarul naturii) – activitate frontală

,, Cine ştie câştigă ? ’’ – joc didactic – completarea unor serii numerice lacunare, identificarea vecinilor uunui număr, adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulţime de obiecte(frontal/ individual),, Ghici, ghicitoarea mea!’'

Panou : »Totul despre azi »Jetoane cu luna, anul , ziuaJetoane ce ilustrează diverse obiecte, fiinţeJetoane cu litereImagini de colorat, culori

Aprecieri generale şi individuale

Aprecierea răspunsurilor

Aprecierea lucrărilor

Educaţie fizică şi sportI.Demonstrează coordonarea părţilor propriului corp în realizarea unor mişcări.Aleargă cu uşurinţăII.Respectă reguli simple de participare în activităţi şi joc.

«  1,2,1,2, Faceţi toţi la fel ca noi ! »- exerciţii de mers în coloană şi de aşezare în formaţie de gimnastică - activitate frontală/ individuală

Executarea grupării în coloană şi în formaţie de gimnastică

Observarea sistematică a elevilor

CLR IV. Recunoaşte litere mari/mici de tipar şi le pune în corespondenţă cu sunetul

« Litere fermecate » joc didactic - punerea în corespondenţă a imaginii unui obiect cu litera ce reprezintă sunetul cu care începe

Sunetespecifice limbii române

Jetoane Obiecte

Aprecieri generale şi individuale

50

Page 51: 0 Planificare Mea Pe Unitati

asociatAV. I. Utilizează independent cu uşurinţă materiale pentru a colora

cuvântul reprezentat de imagine

« Alfabetul vesel » -colorare imagini şi litere

Proiectarea unităţii tematice Toamna cea bogatăPerioada 1 – 12 octombrie 2012Săptămâna: 3 - 4Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină; organizarea

colectivului de elevi Detalii de conţinut Resurse Evaluare

L U N I

1

Activităţi pe discipline

LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate 2.2 DP - ,, Ce-am făcut în zilele libere ?’’

Caracteristici personale simple observabile în activităţile şcolare şi

- discuţii libere pornind de la activităţileCompletarea calendarului naturii ,

Calendarul naturiiJetoaneColi xerox

Aprecieri generale şi individuale

51

Page 52: 0 Planificare Mea Pe Unitati

oct2012

2.2 extraşcolareAV – ,, Desenează ce-ai făcut în zilele libere’’ Activitate independentă

prezenţă etc.- să se reprezinte prin desen o activitate desfăşurată în timpul liber

Creioane coloratecarioca

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 1.3; 3.1

CLR - ,, Bună dimineaţa , şcoală!’’ Acte de vorbire : salutul, propria prezentare , prezentarea unor persoane, modele de comportamentMM – ,,Deschide urechea bine ! ’’ – joc pentru dezvoltarea acuităţii auditive activitate frontala

- joc de rol folosind formule de salut, prezentarea personală şi a unui coleg

- joc de atenţie – dezvoltarea acuităţii auditive

JetoaneColegii

Observarea sistematică a elevilor

1.24.15.11.2

MEM- ,, Găseşte-mi locul! ’’ Operaţii de triere, clasificare, ordonare şi seriere a obiectelor după diferite criterii : grosimeAV - ,, Desenează o mulţime de obiecte! ,, Activitate independentă

– joc-exerciţiu de clasificare, seriere, ordonare a obiectelor după un criteriu dat

desenează pe tema dată

Diverse obiecteJetoane Caiete specialeColi xeroxCreioane colorateCarioca

Observarea sistematică a elevilor

M AR Ţ I

2

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4

CLR - ,, La telefon ’’Acte de vorbire : salutul, propria prezentare , prezentarea unor persoane, modele de comportamentActivitate frontală, individuală

- joc de rol- ascultarea unui mesaj

Imagini sugestiveUn telefonColi xeroxCreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individuale

52

Page 53: 0 Planificare Mea Pe Unitati

oct2012

2.2 AV – ,,Desenează un telefon ’’ Activitate independentă

- să reprezinte prin desen un telefon

1.1; 1.2 1.4; 2.1 1.2; 1.5 2.1; 2.3 2.4; 3.4

MEM- ,, La magazin ’’Operaţii de triere, clasificare, ordonare şi seriere a obiectelor după diferite criterii : lăţime Activitate frontală, individuală CLR - ,, Spune-mi dacă am greşit!’’ Activitate frontală, individuală

– joc-exerciţiu de clasificare, seriere, ordonare a obiectelor după un criteriu dat

- joc de atenţie

Diverse obiecteJetoane

Observarea sistematică a elevilor

1.11.22.1

2.2

MM - ,, A, A, A…acum e toamnă’’ Activitate frontală

AVLM - ,, Desenează toamna ’’

Cântarea vocalăCântarea în colectivDicţia Desenează pe tema dată

Imagini de toamnăColi xeroxCreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individuale

Expunerea lucrărilor

Activităţi integrate

53

Page 54: 0 Planificare Mea Pe Unitati

M IERCURI

3oct2012

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4

2.2

CLR- ,, Ştiu să spun...’’Acte de vorbire : a identifica un obiect, o persoană, elemente de construcţie a comunicăriiActivitate frontală, individuală AV – ,,Desenează un obiect ’’ Activitate independenta

Joc – exerciţiu de pronunţarea corectă a unor cuvinte

Desenează pe tema dată

Diverse obiecteJetoane Coli xeroxCreioane coloratecarioca

Observarea sistematică a elevilor

Expunerea lucrărilor

1.24.15.1

2.2

MEM- ,, La librărie ’’ Numeraţia în limite 0-10 , numeralul ordinal Activitate frontală, individuală AV–,,Desenează şi colorează legumele’’ Activitate independenta

– joc-exerciţiu de clasificare, seriere, ordonare a obiectelor după un criteriu dat

Desenează pe tema dată

Diverse obiecteJetoane Coli xeroxCreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individuale

Expunerea lucrărilor

1.11.23.1

1.13.1

ES - ,, Sunt politicos şi vorbesc frumos! ’’ învăţarea regulilor de politeţe în grupul din care facem parte

Activitate frontală , individuală MM – Audierea cântecului ,, Igiena şi bunele maniere’’ ce prezintă reguli de politeţe

- joc de rol de învăţare a regulilor de politeţe în grupul din care facem parte

- audiţie

Imagini sugestive

cd muzicăcd-player

Observarea sistematică a elevilor

Expunerea lucrărilor

1.11.32.3

2.4

AVLM - ,, Curcubeul ’’Învăţarea culorilor din spectrul solarActivitate frontală/individuală CLR - ,,Care lucrare îţi place şi de ce? ’’ Activitate independenta

Pictează curcubeul pentru a identifica şi denumi culorile spectrului solar - descrierea lucrărilor prin ,, Turul Galeriei ’’

Coli xeroxAcuarele Pensule Pahar cu apă

Aprecieri generale şi individualeExpunerea lucrărilor

54

Page 55: 0 Planificare Mea Pe Unitati

JOI 4oct2012

Activităţi pe discipline 1.21.42.1

EFS - ,, Formaţia de adunare în linie pe un rând şi pe două rânduri ’’ Activitate frontală

- exerciţii de adunare în linie pe un rând şi pe două rânduri, mersul

Echipament sportiv Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.24.15.1

2.2

MEM - ,, Alege şi grupează legumele după culoare/ formă ’’ - constituirea de mulţimi după 1-2 criterii dateActivitate frontală, individualăAVLM – ,, Desenează şi colorează legumele şi fructele de aceiaşi culoare !’’ Activitate independentă

– joc-exerciţiu de clasificare, seriere, ordonare a obiectelor după un criteriu

- Desenează şi colorează legume şi fructe de toamnă

Diverse legume, fructeJetoane Coli xeroxCreioane coloratecarioca

Observarea sistematică a elevilor

Expunerea lucrărilor

1.2; 1.5 2.1; 2.3 2.4; 3.4

1.1 3.1

CLR - ,, Frământări de limbă ’’ Pronunţarea corectă a sunetelor limbii române ( vocale - consoane Activitate frontală, individualăMM - ,, Ne jucăm’’ – audierea cântecului şi reproducerea lui prin mişcări specifice Activitate frontală

Joc – exerciţiu de pronunţarea corectă a unor cuvinte

audiţiejoc cu text şi cânt

Diverse obiecteJetoane

cd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

1.1 3.1

2.2

MM- ,, A, A, A acum e toamnă… ’’ Receptarea şi intonarea cântecului Activitate frontală CLR – ,, Desen inspirat de melodie ’’ Activitate independenta

Reproducerea cântecului

Desenează pe tema dată

cd muzicăcd-playerColi xeroxCreioane coloratecarioca

Observarea sistematică a elevilorExpunerea lucrărilor

55

Page 56: 0 Planificare Mea Pe Unitati

VINERI

5oct2012

Activităţi integrate1.24.15.1

2.2

MEM - ,, Alege şi grupează legumele după culoare/ formă ’’ - constituirea de mulţimi după 1-2 criterii date Activitate frontală, individualăAV– ,, Colorează atâtea obiecte cât îţi arată cifra ’’ Activitate independenta

– joc-exerciţiu de clasificare, seriere, ordonare a obiectelor după un criteriu- desenează şi colorează legume şi fructe de toamnă

Diverse legume, fructejetoaneColi xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

Expunerea lucrărilor

Activităţi pe discipline

1.21.42.1

EFS - ,, Formaţia de adunare în linie pe un rând şi pe două rânduri ’’ Activitate frontală

- exerciţii de adunare în linie pe un rând şi pe două rânduri, mersul, alergarea

Echipament sportiv Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

1.2 3.2

2.2

CLR - ,, Povestea legumelor lăudăroase ’’ audierea poveştii învăţătoarei, predicţii, detalii Activitate frontală

AV – desen inspirat de poveste

Activitate independenta

- Ascultarea unui mesaj

Desenează pe tema dată

Textul poveştii

Coli xeroxCreioane coloratecarioca

Observarea sistematică a elevilorExpunerea lucrărilor

56

Page 57: 0 Planificare Mea Pe Unitati

Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină; organizarea colectivului de elevi

Detalii de conţinut Resurse Evaluare

L U N I

8oct 2012

Activităţi pe discipline

LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate 2.2

2.2

DP - ,, Sunt trist/ vesel pentru că…’’ Completarea calendarului naturii, prezenţa, etc. Activitate frontală/independentăAV – ,, Desenează o faţă veselă / tristă ’’ Activitate independentă

Discuţii libere pornind de la activităţile din timpul liberSă reprezinte prin desen o faţă veselă sau tristăCaiet clr pag 3

Jetoane Coli xeroxCariocaCreioane colorateCalendarul naturiiCaiete speciale

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.2 3.2

2.2

CLR - ,, Povestea legumelor lăudăroase ’’ repovestire Activitate frontală Joc,, Cu ce sunet începe cuvântul?’’(vocală sau consoană)elemente grafice din componenţa literelor de mânăAV – ,, Modelăm o legumă din poveste’’ activitate independentă

Ascultarea unui mesajJoc-exerciţiu de pronunţarea corectă a unor cuvinteScrierea elementelor grafice din componenţa literelor de mânăCaiet CLR pag4Modelează pe teme dată

Imagini cu legumeCreioane colorateCarioca Caiete specialePlastilină Planşetă

Observare sistematicăAprecieri individuale

57

Page 58: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.24.15.11.13.1

MEM - ,, Găseşte locul potrivit! ”Poziţii spaţialeOperaţii cu mulţimi: diferenţa, Activitate frontalăMM - ,, Hora ’’ - audiţieMişcare pe muzică după îndemnul versurilor Activitate independentă

Identifică diferenţa dintre două mulţimi Caiet MEM pag. 2 – 4Audiază şi se mişcă în funcţie de versurile cântecului

Jetoane Creioane colorateCarioca Cd muzicăcd-playercaiete speciale

Observare sistematicăAprecieri individuale

M AR Ţ I

9 oct2012

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

1.2 1.43.24.4 2.2

CLR - ,, Jocul sunetelor ’’Recunoaşterea consoanelor/ vocalelor limbii române Elemente grafice din componenţa literelor de mână Activitate frontală, individuală AV LM – ,, Haideţi să desenăm vocalele limbii române! ’’ Activitate independentă

Joc –exerciţiu de pronunţarea corectă a unor cuvinteScrierea elementelor grafice din componenţa literelor de mânăCaiet CLR pag. 5

Desenează pe tema dată

Jetoane diferiteColi xeroxCreioane colorateCarioca Caiete speciale

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.24.15.1

1.2

MEM - ,, Jocuri cu mulţimi ’’ Orientarea spaţială şi localizări în spaţiu Activitate frontală, individuală

CLR - ,, Punem în perechi

Operează cu mulţimi recunoscând reuniunea şi intersecţiaCaiet MEM pag. 5Exerciţiu de recunoaştere şi aşezare a sunetelor limbii române în mulţime vocalelor/consoanelor

Coli xeroxJetoane diferiteCreioane colorateCarioca Jetoane cu literePanou

Observare sistematicăAprecieri individuale

58

Page 59: 0 Planificare Mea Pe Unitati

3.2 vocale/consoane ’’ Activitate în perechi

tăviţe

1.11.23.1

2.2

AVLM - ,, Coşul cu legume ’’ Pictură folosind culorile spectrului solar Activitate frontală / individuală CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare! ’’ convorbire

Culorile spectrului solar,,Turul galeriei’’ pentru alegerea lucrăriiconvorbire pe marginea lucrărilor realizate

Coli xeroxAcuarele Pensule Pahar cu apăPanou Lucrările copiilor

Observare sistematicăAprecieri individuale

M IERCURI

10oct2012

Activităţi integrate 1.2 1.4 3.2 4.4

CLR – ,, Ce ştiu să fac cu stiloul? ’’ Elemente grafice din componenţa literelor de mână Activitate frontală, individualăMM - ,, A,A,A…acum e toamnă ’’ Activitate frontală / pe echipe

Scrierea elementelor grafice din componenţa literelor de mână Caiet CLR pag 8 - 9- repetarea unor cântece învăţate

Tabla Creta Stilou Caiete speciale

Aprecieri generale şi individuale

1.24.15.1

2.2

MEM - ,, Jocuri cu mulţimi ” - orientarea spaţială şi localizări în spaţiu activitate frontală/ individuală

AVLM - ,, Desenează mulţimi intersectate ’’ activitate frontală / pe grupe

Numere de la 11 la 30Numeralul ordinal în limitele 0 – 30Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini dateRecunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme- desenează pe tema dată

Obiecte diverseJetoane diferiteColi xeroxCreioane colorateCariocaColi flipchartMarkerCaiete speciale

Aprecieri generale şi individuale

59

Page 60: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.11.23.11.1 3.1

ES - „ Proverbe şi zicători ’’ Joc exerciţiu activitate frontală/ individualăMM - ,, Ne jucăm ! ’’ – să se mişte cum îi spun versurile activitate frontală

Discutarea unor proverbe ce ilustrează comportamente acceptate în societate

- joc cu text şi cânt

Cărţi de poveştiImagini

Aprecieri generale şi individuale

1.11.32.3

2.4

MM - ,, Să mâncăm sănătos! ’’ Audiţie şi învăţarea unor cântece Activitate frontalăCLR – joc ,, Cu ce începe cuvântul…’’ activitate frontală/ individuală

Audiţie cântece pentru copii

Joc – exerciţiu de identificarea vocalelor şi consoanelor dintr-un cuvânt

cd-uri muzicăcd- player

Jetoane

Aprecieri generale şi individuale

JOI

11oct 2012

Activităţi pe discipline 1.21.42.1

EFS - ,, Formaţia de adunare în linie pe un rând şi pe două rânduri ’’ Activitate frontală

- exerciţii de adunare în linie pe un rând şi pe două rânduri, mersul , alergarea

Echipament sportiv Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.24.15.11.13.1

MEM - ,, Mulţimea fructelor …’’Orientarea spaţială şi localizări în spaţiu activitate frontală/ individuală

AVLM - ,, Să facem o salată! ’’ activitate frontală / pe perechi

Operează cu mulţimi recunoscând reuniunea, diferenţa şi intersecţiaCaiet MEM pag 16

Taie în cubuleţe fructele de toamnă trasformându-le în salată

Coli xeroxCreioane colorateFructe diverseCaiete specialeTăviţeTacâmuri de unică folosinţăZahăr, esenţă

Aprecieri generale şi individuale

60

Page 61: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.2 1.4 3.2 4.4 1.2 2.2

CLR - ,, Baloane de săpun ’’Elemente grafice din componenţă literelor de mână activitate frontală/ individualăEFS - ,, Facem înviorare : 1, 2… ’’ Activitate frontală

Scrierea elementelor graficedin componenţa literelor de mână Caiet CLR pag 10 - 11

- efectuarea unor exerciţii de înviorare

Tabla Creta Caiet Stilou Caiete speciale

Aprecieri generale şi individuale

1.1 3.1

2.2

AVLM - ,, Coşul cu legume şi fructe ’’ activitate frontală/ pe grupe

MM - ,, Să mâncăm sănătos !’’ Activitate frontală

Desenează pe tema dată culorile spectrului solar

- audiţie cântece pentru copii

Cd muzicăcd-playercoli flipchartcreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individuale

VINERI

Activităţi integrate1.24.15.1

2.2

MEM - „ Jocuri cu mulţimi ” Operaţii cu mulţimi : diferenţa, reuniunea, intersecţia activitate frontală/ individualăAVLM - ,, Crearea unor etichete pentru mulţimi ’’ activitate frontală/ individuală

Operează cu mulţimi ecunoscând reuniunea, diferenţa şi intersecţia- Desenează sugestiv pentru fiecare mulţime

Obiecte diverseJetoane diferiteColi xeroxCreioane colorate

Aprecieri generale şi individuale

Activităţi pe discipline

61

Page 62: 0 Planificare Mea Pe Unitati

12oct2012

1.21.42.1

EFS - ,, Formaţia de adunare în linie pe un rând şi pe două rânduri ’’ Activitate frontală

Exerciţii de adunare în linie pe un rând şi pe două rânduri, mersul , alergarea, săritura

Echipament sportiv Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

1.2 1.4 3.2 4.4

2.2

CLR - ,, Povestea castanelor ’’ Audierea poveştii, predicţii, detalii activitate frontală/ individuală AV – ,, Personajele poveştii ’’ - discuţii, desen activitate frontală/ pe grupe

Ascultarea unui mesaj

Desenează pe tema dată

Textul poveştii

Coli flipchartCreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individuale

Proiectarea unităţii tematice : Minte sănătoasă în corp sănătosPerioada 15 -26 oct 2012Săptămâna 5 - 6Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină;

organizarea colectivului de elevi Detalii de conţinut Resurse Evaluare

Activităţi pe discipline

LIMBA ENGLEZĂ

62

Page 63: 0 Planificare Mea Pe Unitati

L U N I

15oct 2012

Activităţi integrate 2.2

2.2

DP - ,, Eu pot să…’’ Caracteristici personale simple observabile în activităţile şcolare şi extraşcolare . Completarea calendarului naturii, prezenţa, etc. Activitate frontală/independentăAV – ,, Desenează ce poţi să faci ’’ Activitate independentă

Discuţii libere pornind de la activităţile pe care le poate face un elev

Să reprezinte prin desen o activitate desfăşurată de elevi

Jetoane Coli xeroxCariocaCreioane colorateCalendarul naturii

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.2 3.2

2.2

CLR - ,, Fapte bune ’’ de V. TulbureA oferi informaţii, A formula o solicitare Cuvinte, silabe, sunete Activitate frontală MM – ,, Telefonul fără fir ’’ - joc pentru dezvoltarea acuităţii auditive activitate frontale

- memorizarea versurilor în care apare o solicitare- analizarea versurilor: cuvintelor, silabe şi sunete- joc de atenţie – dezvoltarea acuităţii auditive

Imagini sugestiveCreioane colorateCarioca Caiete speciale

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.24.15.11.13.1

MEM - ,, Unde mi-e locul ? ” – joc exerciţiu- orientarea spaţială şi localizări în spaţiu Activitate frontală/ individualăAVLM - ,, Decupează-mă şi pune-mă la loc!’’ Activitate independentă

Joc-exerciţiu de clasificare, seriere, ordonare a obiectelor după un criteriu datCaiet special pag. 6- să decupeze şi să aşeze jetonul unde cere sarcina de lucru

Jetoane Creioane colorateDiverse obiecteColi xeroxcaiete specialecarioca

Observare sistematicăAprecieri individuale

M

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

63

Page 64: 0 Planificare Mea Pe Unitati

AR Ţ I

16 oct2012

1.2 1.52.12.32.4, 3.4 2.2

CLR - ,, La magazin ’’A oferi informaţiiA formula o solicitareCuvinte , silabe, suneteActivitate frontală, individuală AV LM – ,, Desenează un magazin ’’ Activitate independentă

Joc de rolAscultarea unui mesajParticiparea la dialog

Să reprezinte prin desen un magazin

Imagini sugestiveColi xeroxCreioane colorateCarioca Caiete speciale

Aprecieri generale şi individuale

1.24.15.11.2, 1.5,2.1,2,32.4, 3.4

MEM - ,, Unde este locul meu ’’ Orientarea spaţială şi localizări în spaţiu Activitate frontală, individuală CLR - ,, Spune-mi dacă am greşit !’’ Activitate frontală/individuală

Joc-exerciţiu privind orientarea spaţială şi localizări

Joc de atenţie

Diverse obiecteJetoaneCaiete speciale

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.22.1

2.2

AVLM - ,, Fructe sănătoase ’’ Activitate frontală / individuală CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare! ’’ convorbire

Recunoaşterea culorilor caldeDesenează pe tema dată,,Turul galeriei’’ pentru alegerea lucrării

Coli xeroxAcuarele Pensule Pahar cu apăPanou Lucrările copiilor

Observare sistematicăAprecieri individuale

Activităţi integrate

64

Page 65: 0 Planificare Mea Pe Unitati

M IERCURI

17oct2012

1.2 1.5 2.1 2.32.4, 3.42.2

CLR – ,, Spune-mi ce vezi ! ’’ A oferi informaţiiA formula o solicitareCuvinte ,silabe,sunete Activitate frontală, individualăAVLM - ,, Desenează un obiect ’’ Activitate frontală / pe echipe

Joc-exerciţiu de pronunţarea corectă a unor cuvinte, despărţite în silabe şi în sunete a unor cuvinteAscultarea unui mesajParticiparea la dialogDesenează pe tema dată

Diverse obiecteJetoane Coli xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.24.15.1

2.2

MEM - ,, La florărie” - orientarea spaţială şi localizări în spaţiu activitate frontală/ individuală

AVLM - ,, Să lipim flori de toamnă! ’’ activitate independentă

Joc-exerciţiu – orientarea spaţială şi localizări în spaţiuCaiet special pag 10-11

Lipesc flori de toamnă

Jetoane Coli xeroxLipiciHârtie creponatăFoarfece Caiete speciale

Aprecieri generale şi individuale

Expunerea lucrărilor

1.11.23.1

1.1 3.1

ES - „ Iedul cu trei capre ’’ Învăţarea regulilor de politeţe în grupul din care facem parte; exerciţii de apreciere a propriei conduite, în raport cu normele de comportare, în contexte familiare activitate frontală/ individualăMM – Audiere ,, Igiena şi bunele maniere ’’ ce prezintă reguli de politeţe activitate frontală

Audierea povestiriiLectură după imaginiÎnvăţarea regulilor de politeţe în grupul din care facem parteExerciţii de apreciere a propriei conduite, în raport cu normele de comportare , în contexte familiare- audiţie

Imagini sugestive

Cd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

1.11.32.3

2.4

MM - ,, Într-o clasă ’’ Cântec despre comportamentul copiilor în clasă Activitate frontală/ individualăAVLM – ,, Desenează o bancă tristă ’’ activitate frontală/ individuală

Reproducerea cântecului şi executarea unor mişcări sugerate de text

Desenează pe tema dată

cd-uri muzicăcd- player

coli xeroxcreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individuale

65

Page 66: 0 Planificare Mea Pe Unitati

JOI

18oct 2012

Activităţi pe discipline 1.21.42.1

EFS - ,, Diferite exerciţii de exersare a variantelor de alergare ’’ Activitate frontală

- executarea diferitelor variante de alergare

Echipament sportiv Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.24.15.1

2.2

MEM - ,, Mulţimi şi submulţimi ’’Orientarea spaţială şi localizări în spaţiu activitate frontală/ individualăAVLM - ,, Să desenăm mulţimi de obiecte! ’’ activitate frontală / pe grupuri

Joc-exerciţiu de clasificare, seriere, ordonare a obiectelor după un criteriu datCaiet MEM pag 12-13Desenează pe tema dată

Jetoane Coli xeroxCreioane colorateCarioca Caiet special

Aprecieri generale şi individuale

1.2, 1.52.1, 2.32.4, 3.4 1.1 3.1

CLR - ,, Să ne jucăm ’’Pronunţarea corectă a sunetelor limbii române(vocale - consoane) sub forma unor solicitări sau informaţii activitate frontală/ individualăMM - ,, Ne jucăm ’’- audierea cântecului şi reproducerea lui prin mişcări specifice Activitate frontală

Joc-exerciţiu de pronunţarea corectă a unor cuvinteAscultarea unui mesaj

AudiţieJoc cu text şi cânt

Diverse obiecte Jetoane

Cd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

1.1 3.1

2.2

AVLM - ,, Legume şi fructe sănătoase ’’ activitate frontală/individuală

CLR - ,, Ce-am învăţat azi?’’ Activitate frontală/ individuală

Recunoaşterea culorilor calde Desenează pe tema dată

Spune ce activităţi am desfăşurat în decursul zilei

Coli xeroxApa Pahare Acuarele

Aprecieri generale şi individuale

66

Page 67: 0 Planificare Mea Pe Unitati

VINERI

19oct2012

Activităţi integrate1.24.15.1

2.2

MEM - „ Mulţimi şi submulţimi ” Orientări spaţiale şi localizări în spaţiu activitate frontală/ individualăAVLM - ,, Desenează şi colorează mulţimea legumelor şi fructelor vesele’’ activitate individuală

Joc-exerciţiu de clasificare,de seriere,ordonarea obiectelor după un criteriu dat- Desenează şi colorează mulţimi de legume şi fructe de toamnă

Coli xeroxCreioane colorateCarioca Obiecte diverse

Aprecieri generale şi individualeExpunerea lucrărilor

Activităţi pe discipline1.21.42.1

EFS - ,, Diferite exerciţii de exersare a variantelor de alergare ’’ Activitate frontală

Executarea diferitelor variante de alergare

Echipament sportiv Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

1.2 3.2 4.4

2.2

CLR - ,, Cum treci strada? ’’ A oferi informaţii A formula o solicitareCuvinte, silabe, sunete activitate frontală/ individuală AV – ,, desen inspirat din poezie’’ Activitate independentă

Exerciţii de a formula o solicitare, de a o oferi informaţii despre obiectele din jurAscultarea unui mesajParticiparea la dialogMemorarea unor versuriDesenează pe tema dată

Imagini sugestive

Coli xeroxCreioane coloratecarioca

Observarea sistematică a elevilor Expunerea lucrărilor

67

Page 68: 0 Planificare Mea Pe Unitati

Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină; organizarea colectivului de elevi

Detalii de conţinut Resurse Evaluare

L U N I

22oct 2012

Activităţi pe discipline

LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate 2.2

2.2

DP - ,, Eu sunt școlar și semăn/ mă deosebesc de …’’ Caracteristici personale simple observabile în activitățile școlare și extrașcolare. Completarea calendarului naturii, prezenţa, etc. Activitate frontală/independentăAV –,, Desenează rechizitele școlarului ’’ Activitate independentă

Discuţii libere pornind de la activităţile din timpul liber

Desenează pe tema dată

Calendarul naturiiJetoane Coli xeroxCariocaCreioane colorate

Observare sistematică a elevilor

68

Page 69: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.2 3.2

2.2

CLR - ,, Ce pot face cu…? ’’ A oferi informaţii A formula o solicitareCuvinte, silabe, sunete Activitate frontală /individualăMM – ,, Pot să dansez !’’ Activitate frontală

Ascultarea unui mesajJoc-exerciţiu de pronunţarea corectă a unor cuvinte prin solicitarea unor informații despre lucruri

Dansează pe melodia dată

Jetoane diferiteColi xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri individuale

1.24.15.11.13.1

MEM - ,, Mulțimi și submulțimi ”Stabilirea apartenenței/neapartenenței unei piese la o mulțime Activitate frontalăMM - ,, Hora ’’ - audiţieMişcare pe muzică după îndemnul versurilor Activitate independentă

Operează cu mulțimi recunoscând reuniunea și intersecțiaIdentifică diferența dintre două mulțimi Audiază şi se mişcă în funcţie de versurile cântecului

Jetoane Creioane colorateCarioca

Aprecieri generale și individuale

M AR Ţ I

23 oct

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

1.2 1.43.24.4

2.2

CLR - ,, Povestea bobului de grâu’’A oferi informaţiiA formula o solicitareCuvinte, silabe, suneteActivitate frontală, individuală AV LM – ,, Desenează un fragment din poveste ’’Activitate frontală/ pe grupuri

Poveste creată după imaginiAscultarea unui mesaj

Desenează pe tema datăLipim pe coală de flipchart bucăţelele din povestea creată

Imagini sugestiveColi xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

69

Page 70: 0 Planificare Mea Pe Unitati

2012 1.24.15.1

1.23.2

MEM - ,, Jocuri cu mulţimi ’’ Stabilirea apartenenţei/neapartenenţei unei piese la o mulţime Activitate frontală, individuală

CLR - ,, Punem în perechi vocale/ consoane ’’ Activitate în perechi

Operează cu mulţimi recunoscând reuniunea şi intersecţia Stabilirea apartenenţei/neapartenenţei unei piese la o mulţimeExerciţiu de recunoaştere şi aşezare a sunetelor limbii române în mulţime vocalelor/consoanelor

Coli xeroxJetoane diferiteCreioane colorateCarioca Jetoane cu literePanou tăviţe

Aprecieri generale şi individuale

1.11.23.1

2.2

AVLM - ,, Mâncare sănătoasă ’’ Pictură folosind culorile calde Activitate frontală / individuală CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare! ’’ convorbire

Pictează folosind culorile caldeGrupul îşi expune lucrările, iar celălalt grup le examineazăconvorbire pe marginea lucrărilor realizate

Coli xeroxAcuarele Pensule Pahar cu apăPanou Lucrările copiilor

Aprecieri generale şi individuale

M IERCUR

Activităţi integrate 1.2 1.4 3.2 4.4

CLR – ,, Povestea bobului de grâu ’’ A oferi informaţiiA formula o solicitareCuvinte, silabe, sunete Activitate frontală, individualăAVLM - ,, Somnul bobului de grâu’’ Activitate frontală / individuală

Repovestirea după imagini a poveştii create

Plantarea bobului de grâu în vată umedă din pahar

Imagini sugestiveBoabe de grâuPahare unică folosinţăVatăApă

Aprecieri generale şi individuale

1.2 MEM - ,, Jocuri cu mulţimi ” Operează cu mulţimi recunoscând Obiecte diverse Aprecieri

70

Page 71: 0 Planificare Mea Pe Unitati

I

24oct2012

4.15.1

2.2

Stabilirea apartenenţei/neapartenenţei unei piese la o mulţime activitate frontală/ individualăAVLM - ,, Desenează mulţimi intersectate, reunite ’’ activitate frontală / pe grupe

reuniunea şi intersecţia Stabilirea apartenenţei/neapartenenţei unei piese la o mulţime

- desenarea unor mulţimi intersectate/ reunite pe coală de flipchart

Jetoane diferiteColi xeroxCreioane colorateCariocaColi flipchartMarker

generale şi individuale

1.11.23.11.1 3.1

ES - „ Iedul cu trei capre ’’ Joc exerciţiu activitate frontală/ individualăMM - ,, Ţăranul e pe câmp ’’ activitate frontală

DramatizareDiscutarea unor secvenţe din poveste ce ilustrează comportamente acceptate în societateJoc cu text şi cânt

Cărţi de poveştiImagini sugestiveElevii

Aprecieri generale şi individuale

1.11.32.3

2.4

MM - ,, Să mâncăm sănătos! ’’ Audiţie şi învăţarea unor cântece Activitate frontalăCLR – joc ,, Cu ce începe cuvântul…’’ activitate frontală/ individuală

Audiţie cântece pentru copiiAudiţie şi mişcare pe ritmuri muzicale

Joc – exerciţiu de identificarea vocalelor şi consoanelor dintr-un cuvânt

cd-uri muzicăcd- player

Jetoane

Aprecieri generale şi individuale

JOI

Activităţi pe discipline 1.21.42.1

EFS - ,, Diferite exerciţii de exersare a variantelor de alergare ’’ Activitate frontală

- executarea diferitelor variante de mers şi alergare

Echipament sportiv Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.2 MEM - ,, Mulţimea intersectată/ Operează cu mulţimi recunoscând Coli xerox Aprecieri

71

Page 72: 0 Planificare Mea Pe Unitati

25oct 2012

4.15.11.13.1

reunită …’’Stabilirea apartenenţei/neapartenenţei unei piese la o mulţime activitate frontală/ individualăAVLM - ,, Desenează diferite mulţimi intersectate, reunite şi diferenţă ’’ activitate frontală / pe grup

reuniunea, diferenţa şi intersecţia

Desenează pe tema datăGrupurile compară desenele

Creioane colorateObiecte diverseJetoane

generale şi individuale

1.2 1.4 3.2 4.4 1.2 2.2

CLR - ,, Cuvinte, silabe , sunete ’’A oferi informaţiiA formula o solicitareCuvinte, silabe, suneteElemente grafice din componenţă literelor de mână activitate frontală/ individualăEFS - ,, Facem înviorare : 1, 2… ’’ Activitate frontală

Joc – exerciţiu de pronunţarea corectă a unor cuvinteScrierea elementelor grafice din componenţa literelor de mână

- efectuarea unor exerciţii de înviorare

Jetoane Obiecte diverseCaiet Stilou

Aprecieri generale şi individuale

1.1 3.1

2.2

AVLM - ,, Coşul cu legume şi fructe ’’ activitate frontală/ pe grupe

MM - ,, Ţăranul e pe câmp ’’ Activitate frontală

Desenează pe tema dată culorile spectrului solar

joc cu text şi cânt

Cd muzicăcd-playercoli flipchartcreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individuale

V

Activităţi integrate1.24.1

MEM - „ Mulţimea mea este…” Orientarea şi localizări în spaţiu

Operează cu mulţimi recunoscând reuniunea, diferenţa şi intersecţia

Obiecte diverseJetoane diferite

Aprecieri generale şi

72

Page 73: 0 Planificare Mea Pe Unitati

INERI

26oct2012

5.1

2.2

Stabilirea apartenenţei/neapartenenţei unei piese la o mulţime activitate frontală/ individualăAVLM - ,, Crearea unor etichete pentru mulţimi ’’ activitate frontală/ individuală

Desenează sugestiv pentru fiecare mulţime

Coli xeroxCreioane colorate

individuale

Activităţi pe discipline1.21.42.1

EFS - ,, Diferite exerciţii de exersare a variantelor de alergare ’’ Activitate frontală

- executarea diferitelor variante de mers şi alergare

Echipament sportiv Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

1.2 1.4 3.2 4.4

2.2

CLR - ,, Piramida alimentelor ’’ A oferi informaţiiA formula o solicitareCuvinte, silabe, suneteElemente grafice din componenţă literelor de mână activitate frontală/ individuală AV – ,, Piramida alimentelor ’’ - desen activitate frontală/ pe grupe

Ascultarea unui mesajReţinerea alimentelor pentru un stil de viaţă sănătos

Desenează pe tema dată

Imaginea sugestivăJetoane cu alimente

Coli flipchartCreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individuale

73

Page 74: 0 Planificare Mea Pe Unitati

Proiectarea unităţii tematice Picături de ploaiePerioada 29oct - 2 noiembrieSăptămâna:7 Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină; organizarea

colectivului de elevi Detalii de conţinut Resurse Evaluare

L U N I

29oct2012

Activităţi pe discipline

LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate 2.2

2.2

DP - ,,Eu şi ceilalţi …’’ Caracteristici personale simple observabile în activităţile şcolare şi extraşcolareAV – ,, Aşa arăt eu !’’ - autoportret Activitate independentă

- discuţii libere pornind de la activităţile pe care le poate face un elevCompletarea calendarului naturii , prezenţă etc.- să se reprezinte prin desen

Calendarul naturiiJetoaneColi xeroxCreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 1.3; 3.1

CLR - ,, Să compunem cuvinte !’’ A cere şi a oferi informaţiiFormularea unor enunţuri scurteCuvinte, silabe, suneteMM – ,,Deschide urechea bine ! ’’ – joc pentru dezvoltarea acuităţii auditive activitate frontala

- joc didactic de compunere a cuvintelor după un sunet dat

- joc de atenţie – dezvoltarea acuităţii auditive

JetoaneColi xeroxCreioane coloratecarioca

Observarea sistematică a elevilor

1.24.15.11.2

MEM- ,, Numărul şi cifra 1’’ Numeraţia în limite 0-10 , numeralul ordinalAV - ,, Desenează mulţimi cu un obiect,, Activitate independentă

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi- recunoaşterea cifrei

desenează pe tema dată

Jetoane Caiete specialeColi xeroxCreioane colorateCarioca

Observarea sistematică a elevilor

74

Page 75: 0 Planificare Mea Pe Unitati

M AR Ţ I

30 oct2012

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 2.2

CLR - ,, La bibliotecă ’’A cere şi a oferi informaţiiFormularea unor enunţuri scurteCuvinte, silabe, suneteActivitate frontală, individuală AV – ,,Desenează o bibliotecă ’’ Activitate independentă

- joc didactic de compunere şi descompunere a cuvintelor pornind de la un sunet dat- alcătuirea unor enunţuri scurte cu aceste cuvinte- să reprezinte prin desen o bibliotecă

Imagini sugestive

Coli xeroxCreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.1; 1.2 1.4; 2.1 1.2; 1.5 2.1; 2.3 2.4; 3.4

MEM- ,, Numărul şi cifra 2 ’’Numeraţia în limite 0-10, numeralul ordinal Activitate frontală, individuală CLR - ,, Spune-mi dacă am greşit!’’ Activitate frontală, individuală

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi- recunoaşterea cifrei

- joc de atenţie

Diverse obiecteJetoane

Observarea sistematică a elevilor

1.11.22.1

2.2

AVLM - ,, Pictăm în culori reci ’’ Activitate frontală / perechi

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare! ’’

Recunoaşterea culorilor reciDesenează pe tema dată

,,Turul galeriei’’ pentru alegerea lucrării

Coli xeroxApaPahareAcuarele

Aprecieri generale şi individuale

Expunerea lucrărilor

75

Page 76: 0 Planificare Mea Pe Unitati

M IERCURI

31oct2012

Activităţi integrate 1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4

2.2

CLR- ,, Povestea literei A’’Sunetul şi litera A şi a Cuvinte, silabe, sunete; litere mari şi mici de tiparActivitate frontală, individuală AV – ,,Desenează un obiect ce începe cu sunetul A ’’ Activitate independenta

Joc – exerciţiu de pronunţarea corectă a unor cuvinte ce încep cu sunetul învăţat, despărţire în silabe şi în sunete - ascultarea unui mesaj- Participarea la dialog

Desenează pe tema dată

Diverse obiecteJetoane Coli xeroxCreioane coloratecarioca

Observarea sistematică a elevilor

Expunerea lucrărilor

1.24.15.1

2.2

MEM- ,, Numărul şi cifra 3’’ Numeraţia în limite 0-10 , numeralul ordinal Activitate frontală, individuală AV–,,Desenează cifra 3 ’’ Activitate independenta

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi- recunoaşterea cifrei

Desenează pe tema dată

Diverse obiecteJetoane Coli xeroxLipicifoarfece

Aprecieri generale şi individuale

Expunerea lucrărilor

1.11.23.1

1.13.1

ES -,,Puf–Alb şi Puf - Gri ’’ – învăţarea regulilor de politeţe în grupul din care facem parte, exerciţii de apreciere a propriei conduite, în raport cu normele de comportare, în contexte familiare Activitate frontală , individuală AV–,,Desenează iepuraşul care ţi-a plăcut ’’ Activitate independenta

- audierea poveştii - lectură după imagini– învăţarea regulilor de politeţe în grupul din care facem parte- exerciţii de apreciere a propriei conduite, în raport cu normele de comportare, în contexte familiare - Desenează pe tema dată

Imagini sugestive

Coli xeroxCreioane coloratecariocacd muzicăcd-player

Observarea sistematică a elevilor

Expunerea lucrărilor

76

Page 77: 0 Planificare Mea Pe Unitati

MM – Cântece pentru copii în fundal1.11.32.3

2.4

MM - ,, Dacă vesel se trăieşte’’Percuţia corporală - bătăi din palmeActivitate frontală , individuală AVLM - ,, Astăzi m-am simţit…’’ Activitate independenta

reproducerea cântecului şi executarea mişcărilor sugerate de text; desenează pe tema dată

Coli xeroxCreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individualeExpunerea lucrărilor

JOI 1nov2012

Activităţi pe discipline 1.21.42.1

EFS -,,Diferite exerciţii de exersare a variantelor de săritură ’’ Activitate frontală

- executarea diferitelor variante de săritură

Echipament sportiv Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.24.15.1

2.2

MEM -,, Numărul şi cifra 4’’ - Numeraţia în limite 0-10, numeralul ordinalActivitate frontală, individualăAVLM – ,,Să desenăm mulţimi de obiecte! !’’ Activitate frontala / pe grupuri

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi- recunoaşterea cifrei- Desenează pe tema dată

Jetoane Coli xeroxCreioane coloratecarioca

Observarea sistematică a elevilor

Expunerea lucrărilor

1.2; 1.5 2.1; 2.3 2.4; 3.4

1.1 3.1

CLR-,, Povestea literei P, p ’’ Sunetul şi litera P, p Cuvinte, silabe, sunete; litere mari şi mici de tipar Activitate frontală, individualăMM - ,, Ne jucăm’’ – audierea cântecului şi reproducerea lui prin mişcări specifice

Joc – exerciţiu de pronunţarea corectă a unor cuvinte care încep cu sunetele învăţate- ascultarea unui mesaj

audiţiejoc cu text şi cânt

Diverse obiecteJetoane

cd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

77

Page 78: 0 Planificare Mea Pe Unitati

Activitate frontală1.1

3.1

2.2

AVLM- ,, O zi înnorată ’’ Activitate frontală / individuală CLR – ,,Ce-am învăţat azi?’’ Activitate frontală/ independenta

Recunoaşterea culorilor reciDesenează pe tema dată

Spune ce activităţi am desfăşurat în decursul zilei

Coli xeroxApaPahareAcuarele

Observarea sistematică a elevilorExpunerea lucrărilor

VINERI

2 nov2012

Activităţi integrate1.24.15.1

2.2

MEM - ,, Numărul şi cifra 5 ’’ - Numeraţia în limite 0-10, numeralul ordinalActivitate frontală, individualăAV– ,, Colorează atâtea obiecte cât îţi arată cifra ’’ Activitate independenta

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi- recunoaşterea cifrei - alcătuirea şirului crescător şi descrescător- colorează atâtea obiecte cât îi arată cifra

Obiecte diverseColi xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

Activităţi pe discipline

1.21.42.1

EFS -,, Diferite exerciţii de exersare a variantelor de săritură ’’ Activitate frontală

- executarea diferitelor variante de săritură

Echipament sportiv Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

78

Page 79: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.2 3.2

2.2

CLR - ,, Prietenii curăţeniei ’’ Cuvinte, silabe, sunete; litere mari şi mici de tipar Activitate frontală, individuală

AV – desen inspirat din poezie Activitate independenta

- Ascultarea unui mesaj- memorizarea unor versuri- Participarea la dialog- identificarea sunetelor învăţate

Desenează pe tema dată

Obiecte sugestive

Coli xeroxCreioane coloratecarioca

Observarea sistematică a elevilorExpunerea lucrărilor

Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină; organizarea colectivului de elevi

Detalii de conţinut Resurse Evaluare

L U N I

12nov2012

Activităţi pe discipline

LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate 2.2

2.2

DP - ,, Eu şi ceilalţi ’’ Asemănări şi deosebiri personale simple observabile în activităţile şcolare şi extraşcolareAV – ,, Desenează rechizitele şcolarului’’ Activitate independentă

- discuţii libere pornind de la observarea persoanelor din jurCompletarea calendarului naturii , prezenţă etc.- Desenează pe tema dată

Calendarul naturiiJetoaneColi xeroxCreioane colorateCarioca

Observarea sistematică a elevilor

79

Page 80: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.2 3.2

2.2

CLR - ,, Prietenii curăţeniei ’’ Cuvinte, silabe, sunete; litere mari şi mici de tiparActivitate frontală, individuală MM – ,, Pot să dansez!’’Activitate frontală

Joc – exerciţiu de pronunţarea corectă a unor cuvinte prin solicitarea unor informaţii despre lucruri- Ascultarea unui mesaj

- dansează pe melodia dată

Jetoane diferiteColi xeroxCreioane colorateCarioca

cd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

1.24.15.1 1.1 3.1

MEM - ,, Numărul şi cifra 6’’ ’’ Numeraţia în limite 0-10, numeralul ordinal activitate frontală, individuală

AVLM – ,, Desenăm cifre ’’

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi- recunoaşterea cifrei - alcătuirea şirului crescător şi descrescător - Desenează pe tema dată

JetoaneCreioane coloratecarioca

cd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

M

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

80

Page 81: 0 Planificare Mea Pe Unitati

AR Ţ I

13nov2012

1.2 1.4 3.2 4.4 2.2

CLR -,, Povestea literei I, i ’’ Sunetul şi litera I, i Cuvinte, silabe, sunete; litere mari şi mici de tipar Activitate frontală, individualăAV – ,, Litere din sârmă’’Activitate frontală / individuală

Joc – exerciţiu de pronunţarea corectă a unor cuvinte care încep cu sunetele învăţate- ascultarea unui mesaj

- din sârmă fac conturul literelor învăţate

Imagini sugestiveColi xeroxCreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.24.15.1

1.2 3.2

MEM - „Numărul şi cifra 7” - Numeraţia în limite 0-10, numeralul ordinal activitate frontală/ individualăCLR. - ,, Spune-mi câte personaje are povestea…?’’ Activitate pe grupuri

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi- recunoaşterea cifrei - alcătuirea şirului crescător şi descrescător Exerciţiu de recunoaştere şi numărarea a personajelor dintr-o poveste

Jetoane diferiteColi xeroxCreioane coloratecariocaCărţi ilustrate cu poveşti

Aprecieri generale şi individuale

1.1 3.1

1.2 3.2

AVLM - ,, Picături de ploaie ’’ - dactilo-picturăactivitate frontală/individuală

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare’’ convorbire

Pictează folosind culorile reci şi degetele

Grupul îşi expune lucrările , iar celălalt grup îl examinează convorbire pe marginea lucrărilor realizate

Coli xeroxAcuarelePensulePahar cu apăPanouLucrări

Aprecieri generale şi individuale

Expunerea lucrărilor

81

Page 82: 0 Planificare Mea Pe Unitati

M IERCURI

14nov2012

Activităţi integrate 1.2 1.4 3.2 4.4

CLR –,, A SPUS BINE SAU N-A SPUS BINE ? Activitate frontală, pe grupe AVLM - ,, Trasăm litere învăţate’’ Activitate frontală / individuală

Joc didactic sub formă de concurs de pronunţarea corecta a unor cuvinte

Trasează literele învăţate a, p, i

JetoaneObiecte

Aprecieri generale şi individuale

1.24.15.1

2.2

MEM - „Numărul şi cifra 8” Numeraţia în limite 0-10, numeralul ordinal activitate frontală/ individualăAV - ,, Rezolvăm repede şi bine!’’ activitate frontală/ pe grupe

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi- recunoaşterea cifrei - alcătuirea şirului crescător şi descrescător- rezolvă fişa

Obiecte diverseJetoane diferiteColi xeroxCreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.11.23.11.1 3.1

ES - -,,Puf–Alb şi Puf - Gri ’’ activitate frontală/ pe grupuri

MM – ,, Ţăranul e pe câmp ’’ activitate frontală

Dramatizare Discutarea unor secvenţe din poveste ce ilustrează comportamente acceptate în societateJoc cu text şi cânt Să se mişte cum îi spun versurile

Imagini sugestive Aprecieri generale şi individuale

1.11.32.3

2.4

MM - ,, Dansul e sănătos ’’ Mişcare pe muzică – mişcare liberă Activitate frontală/ individualăCLR – joc,, Cu ce începe cuvântul…’’ activitate frontală / individuală

Audiţie cântece pentru copiiAudiţie şi mişcare pe ritmuri muzicale

Joc – exerciţiu de identificarea unor sunete dintr-un cuvânt

cd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

82

Page 83: 0 Planificare Mea Pe Unitati

JOI

15nov2012

Activităţi pe discipline 1.21.42.1

EFS -,, Elemente ale dezvoltării fizice armonioase ’’ Activitate frontală/ individuală

- Elemente ale dezvoltării fizice armonioase - poziţie corectă, efectuarea corectă a mişcărilor

Echipament sportiv Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.24.15.11.13.1

MEM - „Numărul şi cifra 9’’Numeraţia în limite 0-10, numeralul ordinal activitate frontală/ individualăAVLM - ,, Desenează mulţimi de obiecte cât îţi arată cifra ’’activitate frontală / pe grup

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi cu 9 elemente- recunoaşterea cifrei - alcătuirea şirului crescător şi descrescător Desenează pe tema dată- grupurile compară desenele

Coli xeroxCreioane colorateObiecte diversejetoane

Aprecieri generale şi individuale

1.2 1.4 3.2 4.4 1.2 2.2

CLR - ,, Povestea creioanelor fermecate ’’Cuvinte, silabe, sunete din poveste activitate frontală/ individualăEFS - ,, Facem înviorare: 1,2…’’ Activitate frontală

Audierea textului poveştiiJoc – exerciţiu de recunoaştere şi pronunţare corectă a unor cuvinte din poveste- Exerciţii de înviorare

JetoaneCreioane colorateCaiete

Aprecieri generale şi individuale

1.1 3.1

2.2

AV LM– ,, Norişori înlăcrimaţi ’’ activitate frontală/ individual

MM - ,, Bate vântul frunzele’’ Activitate frontală/ individual

Pictează pe tema dată folosind culorile recipictură şi dactilo-picturăJoc cu text şi cânt Să se mişte cum îi spun versurile

Coli xeroxAcuarelePensulePahar cu apăPanouLucrări Turul galeriei

Aprecieri generale şi individuale

Expunerea lucrărilor

83

Page 84: 0 Planificare Mea Pe Unitati

VINERI

16 nov2012

Activităţi integrate1.24.15.1

2.2

MEM -„ Numărul şi cifra 10 ” - Numeraţia în limite 0-10, numeralul ordinal activitate frontală/ individualăAV- Crearea unor etichete pentru mulţimi cu un număr diferit de obiecteactivitate frontală/ individuală / pe grupuri

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi- recunoaşterea cifrei - alcătuirea şirului crescător şi descrescătorDesenează sugestiv pentru fiecare mulţime

Obiecte diverseJetoane diferiteColi xeroxCreioane colorate

Aprecieri generale şi individuale

Activităţi pe discipline

1.21.42.1

EFS - -,, Elemente ale dezvoltării fizice armonioase ’’ Activitate frontală / individuală

- Elemente ale dezvoltării fizice armonioase - poziţie corectă, efectuarea corectă a mişcărilor

Echipament sportiv Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

1.2 1.4 3.2 4.4

2.2

CLR - ,, Ştiu să scriu : apa, pai, ai …’’ Cuvinte, silabe, suneteLitere mari şi mici de tiparactivitate frontală / individuală AV – ,, Desenează obiecte care încep cu sunetul …A, I , P ’’ activitate frontală/ pe grupe

Scrierea cuvintelor care se pot forma cu literele învăţate

Desenează pe tema dată

Jetoane cu litere

Coli xeroxCreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individuale

84

Page 85: 0 Planificare Mea Pe Unitati

Proiectarea unităţii tematice Jocuri şi jucăriiPerioada 19 – 30 noiembrieSăptămâna: 9 – 10

Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină; organizarea colectivului de elevi

Detalii de conţinut Resurse Evaluare

L U N I

19nov2012

Activităţi pe discipline

LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate 2.2

2.2

DP - ,,Singurel mă îngrijesc …’’ Norme de igienă corporală( la baie, igienă dentară); igienă vestimentară

AV – ,, Eu mă îngrijesc’’ Activitate pe grupuri

- discuţii libere despre igienă corporală ( la baie, igienă dentară); - igienă vestimentară- Completarea calendarului naturii , prezenţă etc.desenează pe tema dată

Calendarul naturiiJetoaneColi xeroxCreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 1.3;

CLR - ,, Sfatul jucăriilor ’’ A prezenta un obiect/activitateFormularea unor enunţuri scurteCuvinte, silabe, suneteActivitate frontală, individuală MM – ,,Deschide urechea bine ! ’’ – joc

- memorarea unor versuri despre jucării

- joc de atenţie – dezvoltarea acuităţii

JetoaneColi xeroxCreioane coloratecarioca

Observarea sistematică a elevilor

85

Page 86: 0 Planificare Mea Pe Unitati

3.1 pentru dezvoltarea acuităţii auditive activitate frontala

auditive

1.24.15.11.2

MEM - ,, Hora jucăriilor ’’ Numeraţia în limite 0-10 , numeralul ordinalAV - ,, Completează cu jucării ca mulţimea să aibă atâtea elemente cât indică cifra ’’ Activitate pe grupuri

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi- recunoaşterea cifrei- descompuneri - desenează pe tema dată

Jetoane Caiete specialeColi xeroxCreioane colorateCarioca

Observarea sistematică a elevilor

M AR Ţ I

20 nov2012

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 2.2

CLR - ,, Cutiuţa fermecată ’’A prezenta un obiect/activitateFormularea unor enunţuri scurteCuvinte, silabe, suneteActivitate frontală, individuală MM – ,,Dacă vesel se trăieşte! ’’ Activitate frontală

- joc didactic de compunere a cuvintelor pornind de la o litera extrasa dintr-o cutie - alcătuirea unor enunţuri scurte cu aceste cuvinte- să cânte şi să execute mişcările din cântec

Coli xeroxCreioane coloratecarioca jucării

Aprecieri generale şi individuale

1.1; 1.2 1.4; 2.1 1.2; 1.5 2.1; 2.3 2.4; 3.4

MEM- ,, În lumea jucăriilor”Numeraţia în limite 1-3, numeralul ordinal Activitate frontală, individuală

CLR - ,, Spune-mi dacă am greşit!’’ Activitate frontală, individuală

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi cu un anumit număr de elemente- recunoaşterea cifrei- descompuneri / compuneri

- joc de atenţie

Diverse obiecteJetoane Coli xeroxCreioane coloratecarioca jucării

Observarea sistematică a elevilor

86

Page 87: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.11.22.1

2.2

AVLM - ,, Căţeluşul meu de pluş ’’ Activitate frontală / perechi

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare! ’’

Pata de culoareDesenează pe tema dată

,,Turul galeriei’’ pentru alegerea lucrării

Coli xeroxApaPahareAcuarele

Aprecieri generale şi individuale

Expunerea lucrărilor

M IERCURI

21nov2012

Activităţi integrate 1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4

2.2

CLR - ,, Sunetul şi litera M şi m ’’A prezenta un obiect/activitateFormularea unor enunţuri scurteCuvinte, silabe, sunete ; litere mari şi mici de tipar Activitate frontală, individuală AV – ,,Desenează obiecte ce încep cu sunetul învăţat ’’ Activitate pe grupuri

Joc – exerciţiu de pronunţarea corectă a unor cuvinte ce încep cu sunetul învăţat, despărţire în silabe şi în sunete - ascultarea unui mesaj- Participarea la dialog

Desenează pe tema dată

Diverse obiecteJetoane Coli xeroxCreioane coloratecarioca

Observarea sistematică a elevilor

Expunerea lucrărilor

1.24.15.1

2.2

MEM- ,, Pălăria fermecată’’ Numeraţia în limite 1-3 , numeralul ordinal Activitate frontală, individuală AV–,, Desenează pălăria fermecată’’ Activitate independenta

– joc didactic de constituire de mulţimi după cifra extrasă din pălărie- recunoaşterea cifrei- descompuneri / compuneriDesenează pe tema dată

Diverse obiecteJetoane Coli xeroxLipicifoarfece

Aprecieri generale şi individuale

Expunerea lucrărilor

87

Page 88: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.11.23.1

1.13.1

ES - ,, Politeţe’’ – învăţarea regulilor de politeţe în grupul din care facem parte, exerciţii de apreciere a propriei conduite, în raport cu normele de comportare, în contexte familiare Activitate frontală , individuală MM – Cântece pentru copii - audiţie

- audierea poeziei - învăţarea versurilor- exerciţii de apreciere a propriei conduite, în raport cu normele de comportare, în contexte familiare

- Dansează pe melodiile ascultate

Imagini sugestive

Coli xeroxCreioane coloratecariocacd muzicăcd-player

Observarea sistematică a elevilor

1.11.32.3

2.4

MM - ,, Fuga jucăriilor’’Percuţia corporală - bătăi din palmeActivitate frontală , individuală AVLM - ,, Astăzi m-am simţit…’’ Activitate independenta

- auditie- reproducerea cântecului şi executarea mişcărilor sugerate de text ; desenează pe tema dată

Coli xeroxCreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individualeExpunerea lucrărilor

JOI 22nov2012

Activităţi pe discipline 1.21.42.1

EFS -,, Alergare cu ocolire de obstacole ’’ Activitate frontală, individuală

- executarea diferitelor exerciţii de gimnastică la saltea

Echipament sportivsaltele

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.24.15.1

2.2

MEM -,, Ştiu mai mult! ’’ - Numeraţia în limite 1 -3, numeralul ordinal Activitate frontală, individualăAVLM – ,,Să desenăm mulţimi de obiecte! !’’ Activitate frontala / pe grupuri

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi- recunoaşterea cifrei- compunerea şi descompunerea numerelor- Desenează pe tema dată

Jetoane Coli xeroxCreioane coloratecarioca

Observarea sistematică a elevilor

Expunerea lucrărilor

88

Page 89: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.2; 1.5 2.1; 2.3 2.4; 3.4

1.1 3.1

CLR - ,, Câte silabe are cuvântul ?’’ A prezenta un obiect/activitateFormularea unor enunţuri scurteCuvinte, silabe, sunete ; litere mari şi mici de tipar Activitate frontală, individualăMM - ,, Ne jucăm’’ – audierea cântecului şi reproducerea lui prin mişcări specifice Activitate frontală

Joc exerciţiu de pronunţarea corectă a unor cuvinte care încep cu sunetele învăţate- ascultarea unui mesaj

audiţiejoc cu text şi cânt

Diverse obiecteJetoane

cd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

1.1 3.1

2.2

AVLM- ,, Modelează jucăria preferată ’’ Activitate frontală / individuală CLR – ,,Ce-am învăţat azi?’’ Activitate frontală/ independenta

Recunoaşterea materialelorModelează pe tema dată

Spune ce activităţi am desfăşurat în decursul zilei

Plastilinăplanşete

Observarea sistematică a elevilorExpunerea lucrărilor

VINERI

Activităţi integrate1.24.15.1

2.2

MEM - ,, Număr până la… ’’ - Numeraţia în limite 1- 4 , numeralul ordinalActivitate frontală, individuală

AV– ,, Colorează atâtea obiecte cât îţi arată cifra ’’ Activitate independenta

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi- recunoaşterea cifrei - descompuneri / compuneri- alcătuirea şirului crescător şi descrescător- colorează atâtea obiecte cât îi arată cifra

Obiecte diverseColi xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

89

Page 90: 0 Planificare Mea Pe Unitati

23nov2012

Activităţi pe discipline

1.21.42.1

EFS - ,, Alergare cu ocolire de obstacole ’’ Activitate frontală, individuală

- Alergare cu ocolire de obstacole Echipament sportiv Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

1.2 3.2

2.2

CLR - ,, Jocul silabelor ’’ A prezenta un obiect/activitateFormularea unor enunţuri scurteCuvinte, silabe, sunete ; litere mari şi mici de tipar Activitate frontală, individualăAV – Desenează silabe Activitate independenta

- Ascultarea unui mesaj- Participarea la joc- identificarea sunetelor învăţate

Desenează pe tema dată

jetoaneObiecte sugestive

Coli xeroxCreioane coloratecarioca

Observarea sistematică a elevilorExpunerea lucrărilor

Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină; organizarea colectivului de elevi

Detalii de conţinut Resurse Evaluare

L U

Activităţi pe discipline

LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate

90

Page 91: 0 Planificare Mea Pe Unitati

N I

26nov2012

2.2

2.2

DP - ,, Poveste pentru dinţii tăi’’ Poveste despre norme de igienă corporală( la baie, igienă dentară); igienă vestimentară Activitate frontalăAV – ,, Desenează obiecte de toaletă ’’ Activitate independentă

- ascultarea şi receptarea unui mesaj- Completarea calendarului naturii , prezenţă etc.

- Desenează pe tema dată

Calendarul naturiiJetoaneColi xeroxCreioane colorateCarioca

Observarea sistematică a elevilor

1.2 3.2

2.2

CLR - ,, Povestea literei U ’’ A prezenta un obiect/activitateFormularea unor enunţuri scurte Cuvinte, silabe, sunete; litere mari şi mici de tipar U, u Activitate frontală, individuală MM – ,, Pot să dansez!’’Activitate frontală, individuală

Joc – exerciţiu de pronunţarea corectă a unor cuvinte prin solicitarea unor informaţii despre lucruri- Ascultarea unui mesaj

- dansează pe melodia ascultată

Jetoane diferiteColi xeroxCreioane colorateCarioca

cd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

1.24.15.1 1.1 3.1

MEM - ,, Ştiu să număr jucării ’’ Numeraţia în limite 1- 4 , numeralul ordinal activitate frontală, individuală

AVLM – ,, Desenăm cifre vesele ’’

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi- recunoaşterea cifrei - compunerea şi descompunerea numerelor - alcătuirea şirului crescător şi descrescător - Desenează pe tema dată

JetoaneCreioane coloratecarioca

cd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

Activităţi pe discipline RELIGIE

91

Page 92: 0 Planificare Mea Pe Unitati

M AR Ţ I

27nov2012

Activităţi integrate

1.2 1.4 3.2 4.4 2.2

CLR -,,Cuvinte, silabe, sunete ’’ A prezenta un obiect/activitateFormularea unor enunţuri scurteCuvinte, silabe, sunete ; litere mari şi mici de tipar Activitate frontală, individualăAV – ,, Litere din sârmă’’Activitate frontală / individuală

Joc – exerciţiu de pronunţarea corectă a unor cuvinte care încep sau conţin sunetele învăţate- ascultarea unui mesaj

- din sârmă fac conturul literelor învăţate

Imagini sugestiveColi xeroxCreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.24.15.1

1.2 3.2

MEM -„ Jucăria preferată ” - Numeraţia în limite 1-4, numeralul ordinal activitate frontală/ individualăCLR. - ,, Spune-mi câte personaje are povestea…?’’ Activitate pe grupuri

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi- recunoaşterea cifrei - compunerea şi descompunerea numerelor Exerciţiu de recunoaştere şi numărarea a personajelor dintr-o poveste

Jetoane diferiteColi xeroxCreioane coloratecariocaCărţi ilustrate cu poveşti

Aprecieri generale şi individuale

1.1 3.1

1.2 3.2

AVLM - ,, Jucăria mea ’’ Colaj activitate frontală, pe grupuri

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare ’’ convorbire

Pata de culoareLipesc bucăţele de hârtia glasată pe tema datăGrupul îşi expune lucrările , iar celălalt grup îl examinează convorbire pe marginea lucrărilor realizate

Coli xerox cu conturul de lucruLipiciBucăţele de hârtie glasatăPanouLucrări

Aprecieri generale şi individuale

Expunerea lucrărilor

Activităţi integrate92

Page 93: 0 Planificare Mea Pe Unitati

M IERCURI

28nov2012

1.2 1.4 3.2 4.4

CLR – ,, Portul meu ’’ A prezenta un obiect/activitateFormularea unor enunţuri scurteCuvinte, silabe, sunete ; litere mari şi mici de tipar Activitate frontală, pe grupe AVLM - ,, Drapelul ţării mele ’’ Activitate frontală / individuală

- memorizarea unor versuri- identificarea sunetelor învăţate- recunoaşterea literelor învăţate

- lipire pe tema dată

JetoaneCostum popularColi xeroxHârtie glasatălipici

Aprecieri generale şi individuale

1.24.15.1

2.2

MEM - ,, Caută vecinii ! ” Numeraţia în limite 0 - 4 , numeralul ordinal activitate frontală/ individualăAV - ,, Colorăm cifre vesele ’’ activitate frontală / pe grupe

– joc didactic de identificarea vecinilor cifrelor învăţate- recunoaşterea cifrei - descompuneri / compuneri- colorează pe tema dată

Obiecte diverseJetoane diferiteColi xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.11.23.11.1 3.1

ES - ,, Sunt mândru că sunt român! ’’ activitate frontală/ pe grupuri

MM – ,, Hora unirii ’’ activitate frontală

- convorbire pe tema dată- observarea costumului popular, drapelului şi a imaginilor - dansează hora unirii

Imagini sugestiveCostum popularDrapelul cd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

1.11.32.3

2.4

MM - ,, Deşteaptă-te române ’’ Activitate frontalăCLR – joc ,, Cu ce începe cuvântul…’’ activitate frontală/ individuală

Audiţie şi receptarea imnului naţional

Joc – exerciţiu de identificarea unor sunete dintr-un cuvânt

cd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

93

Page 94: 0 Planificare Mea Pe Unitati

JOI

29nov2012

Activităţi pe discipline 1.21.42.1

EFS -,, Sărim ca broscuţele ! ’’ Activitate frontală

- executarea diferitelor variante de mers şi alergare

Echipament sportiv Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.24.15.11.13.1

MEM - ,, A câta maşinuţă este… ’’Numeraţia în limite 0 - 4 , numeralul ordinal activitate frontală/ individualăAVLM - ,, Desenează diferite mulţimi - intersectate, reunite şi diferenţă ’’activitate frontală / pe grup

– joc didactic- recunoaşterea cifrei - alcătuirea şirului crescător şi descrescător- colorează atâtea obiecte cât îi arată cifra Desenează pe tema dată- grupurile compară desenele

Coli xeroxCreioane colorateObiecte diversejetoane

Aprecieri generale şi individuale

1.2 1.4 3.2 4.4 1.2 2.2

CLR - ,,Ce literă sunt? ’’A prezenta un obiect/activitateFormularea unor enunţuri scurteCuvinte, silabe, sunete ; litere mari şi mici de tipar Sunetul şi litera J. jactivitate frontală/ individualăEFS - ,, Facem înviorare: 1,2…’’Activitate frontală

Joc – exerciţiu de pronunţarea corectă a unor cuvinte Scrierea elementelor grafice din componenţa literelor de mână

- Exerciţii de înviorare

JetoaneObiecte diverseCaieteStilou

Aprecieri generale şi individuale

1.1 3.1

2.2

AVLM - ,, Jucăria mea ’’ - activitate frontală/ pe grupe

MM - ,, Bate vântul frunzele ’’ Activitate frontală

Completează cu acuarele pe tema datăfolosind pata de culoare

Joc cu text şi cânt Să se mişte cum îi spun versurile

Colajele PensulePahar Apa Acuarele

Aprecieri generale şi individuale

94

Page 95: 0 Planificare Mea Pe Unitati

VINERI

30 nov2012

Activităţi integrate1.24.15.1

2.2

MEM -„ Numărul şi cifra 10 ” - orientarea spaţială şi localizări în spaţiu, stabilirea apartenenţei/ neapartenenţei unei piese la o mulţime activitate frontală/ individualăAV- Crearea unor etichete pentru mulţimiactivitate frontală/ individuală

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi- recunoaşterea cifrei - alcătuirea şirului crescător şi descrescător- colorează atâtea obiecte cât îi arată cifra

Desenează sugestiv pentru fiecare mulţime

Obiecte diverseJetoane diferiteColi xeroxCreioane colorate

Activităţi pe discipline

1.21.42.1

EFS - ,, Diferite exerciţii de exersare a variantelor de alergare ’’

Activitate frontală

- executarea diferitelor variante de mers şi alergare

Echipament sportiv Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

1.2 1.4

CLR - ,, Piramida alimentelor ’’ A prezenta un obiect/activitate

Ascultarea unui mesajReţinerea alimentelor pentru un stil de

Imaginea sugestivăJetoane cu alimente

Aprecieri generale şi

95

Page 96: 0 Planificare Mea Pe Unitati

3.2 4.4

2.2

Formularea unor enunţuri scurteCuvinte, silabe, sunete ; litere mari şi mici de tipar activitate frontală/ individuală AV – ,, Piramida alimentelor – desen activitate frontală/ pe grupe

viaţă sănătos

Desenează pe tema dată

Coli flip-chartCreioane coloratecarioca

individuale

Proiectarea unităţii tematice Despre prieteniPerioada 3 - 14 decembrieSăptămâna: 11 - 12Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină; organizarea

colectivului de elevi Detalii de conţinut Resurse Evaluare

L U N I

3 dec2012

Activităţi pe discipline

LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate 3.1 3.2

2.2

DP - ,, Eu sunt şcolar ’’ Convorbire Activitate frontală, individuală

AV – ,, Programul zilnic ’’ Activitate pe grupuri

- Somn , odihnă, relaxareobservarea modificărilor de program faţă de grădiniţă- Completarea calendarului naturii , prezenţă etc.desenează , decupează şi lipeşte pe tema dată

Calendarul naturiiJetoaneColi xeroxCreioane colorateCariocaFoarfeceLipici

Aprecieri generale şi individuale

96

Page 97: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 1.3; 3.1

CLR - ,, Eu spun una , tu spui multe ’’ Acte de vorbire: a prezenta pe cineva A transmite o părere; cuvinte, silabe, sunete Activitate frontală, individuală MM – ,,Telefonul fără fir ! ’’ – joc pentru dezvoltarea acuităţii auditive activitate frontala

- joc didactic- despărţirea unor cuvinte în silabe şi în sunetele componente- identificarea sunetelor învăţate

- joc de atenţie – dezvoltarea acuităţii auditive

JetoaneImagini sugestive

Observarea sistematică a elevilor

1.24.15.11.2

MEM - ,,Găseşte-mi locul!’’ Activitate frontală, individuală

AV - ,, Scrie-i vecinii!’’ Activitate individuală

– joc-exerciţiu de consolidare anumeraţiei în limite 0- 5 , numeralul ordinal- recunoaşterea cifrei- compunerea, descompunerea numerelor - desenează pe tema dată

Jetoane Caiete specialeColi xeroxCreioane colorateCarioca

Observarea sistematică a elevilor

M AR Ţ I

4 dec2012

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 2.2

CLR - ,, Căsuţa din oală ’’Acte de vorbire: a prezenta pe cineva A transmite o părere; cuvinte, silabe, suneteActivitate frontală, individuală AV – ,, Desenează personajul preferat ’’ Activitate individuală

- reconstituirea poveştii după imagini- recunoaşterea cuvintelor care au sunetele învăţate

- desenează pe tema dată

Coli xeroxCreioane coloratecarioca imagini sugestive

Aprecieri generale şi individuale

97

Page 98: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.1; 1.2 1.4; 2.1 1.2; 1.5 2.1; 2.3 2.4; 3.4

MEM- ,, Al câtelea prieten lipseşte?”Numeraţia în limite 1-5, numeralul ordinal Activitate frontală, individuală

CLR - ,, Spune-mi dacă am greşit!’’ Activitate frontală, individuală

– joc-exerciţiu de consolidare anumeraţiei în limite 0- 5 , numeralul ordinal- recunoaşterea cifrei- compunerea, descompunerea numerelor- joc de atenţie

Diverse obiecteJetoane Coli xeroxCreioane colorateCarioca

Observarea sistematică a elevilor

1.11.22.1

2.2

AVLM - ,, Prietenul … preferat ’’ Activitate frontală / perechi

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare! ’’ Activitate frontală, individuală

Pata de culoareAlegerea prietenului pe care îl pictează

,,Turul galeriei’’ pentru alegerea lucrării

Coli xeroxApaPahareAcuarele

panou

Aprecieri generale şi individuale

Expunerea lucrărilor

M IERCURI

Activităţi integrate 1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4

2.2

CLR - ,, Cenuşăreasa ’’ Acte de vorbire: a prezenta pe cineva A transmite o părere; cuvinte, silabe, suneteActivitate frontală, individuală AV – ,,Desenează personajul preferat ’’ Activitate individuală

- Vizionarea poveştiiJoc – exerciţiu de pronunţarea corectă a unor cuvinte ce încep cu sunetul învăţat, despărţire în silabe şi în sunete - ascultarea unui mesaj

Desenează pe tema dată

Diverse obiecteJetoane Coli xeroxCreioane colorateCariocaLaptop cd

Observarea sistematică a elevilor

Expunerea lucrărilor

1.2 MEM - ,, Cine ştie câştigă! ’’ – joc didactic de constituire de mulţimi Diverse obiecte Aprecieri

98

Page 99: 0 Planificare Mea Pe Unitati

5dec2012

4.15.1

2.2

Numeraţia în limite 1-5, numeralul ordinal Activitate frontală, pe echipe AV– ,, Desenează trofeul învingătorilor’’ Activitate independenta

după cifra extrasă din cutie- recunoaşterea cifrei- descompuneri / compuneri

Desenează pe tema dată

Jetoane Coli xeroxCreioane colorateCarioca

generale şi individuale

Expunerea lucrărilor

1.11.23.1

1.13.1

ES -,, Pe cine aşteptaţi în această noapte?’’ – învăţarea regulilor de politeţe în grupul din care facem parte, exerciţii de apreciere a propriei conduite, în raport cu normele de comportare, în contexte familiare Activitate frontală , individuală MM – Cântece pentru copii - audiţie

- convorbire pe tema dată- exerciţii de apreciere a propriei conduite, în raport cu normele de comportare, în contexte familiare

- Dansează pe melodiile ascultate

Imagini sugestive

Coli xeroxCreioane coloratecariocacd muzicăcd-player

Observarea sistematică a elevilor

1.11.32.3

2.4

MM - ,, Ghetuţele lui Moş Nicolae ’’Percuţia corporală - bătăi din palmeActivitate frontală , individuală AVLM - ,, Cadoul de la Moş Nicolae ’’ Activitate independenta

- auditie şi repetarea versurilor - reproducerea cântecului audiat ; desenează pe tema dată

LaptopColi xeroxCreioane colorateCariocaCd

Aprecieri generale şi individualeExpunerea lucrărilor

JOI 6

Activităţi pe discipline 1.21.42.1

EFS -,, Exerciţii libere de gimnastică’’ Activitate frontală, individuală

- executarea diferitelor exerciţii de gimnastică la saltea

Echipament sportivsaltele

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.24.1

MEM -,, Să numărăm cadouri! ’’ - Numeraţia în limite 1 -6 , numeralul

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi Jetoane

Observarea sistematică a

99

Page 100: 0 Planificare Mea Pe Unitati

dec2012

5.1

2.2

ordinal Activitate frontală, individualăAVLM – ,,Să desenăm mulţimi de cadouri !’’ Activitate frontala / pe grupuri

- recunoaşterea cifrei- compunerea şi descompunerea numerelor- Desenează pe tema dată

Coli xeroxCreioane coloratecarioca

elevilor

Expunerea lucrărilor

1.2; 1.5 2.1; 2.3 2.4; 3.4

1.1 3.1

CLR - ,, Interviu cu Moş Nicolae’’ Acte de vorbire: a prezenta pe cineva A transmite o părere; Cuvinte, silabe, sunete ; litere mari şi mici de tipar Activitate frontală, individualăMM - ,, Deschide urechea bine ’’ – reproducerea cântecului prin mişcări specifice Activitate frontală

Joc exerciţiu de pronunţarea corectă a unor cuvinte care încep cu sunetele învăţateTrasarea unor grafisme- ascultarea unui mesajjoc cu text şi cânt

Diverse obiecteJetoane

cd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

1.1 3.1

2.2

AVLM- ,, Modelează cadoul primit ’’ Activitate frontală / individuală

CLR – ,,Cel mai frumos cadou ’’ Activitate frontală/ independenta

Recunoaşterea materialelorModelează pe tema dată

- explică de ce crede că acel cadou e cel mai frumos

Plastilinăplanşete

Observarea sistematică a elevilorExpunerea lucrărilor

VI

Activităţi integrate1.24.15.1

MEM -,, Număr animalele din curte’’ - Numeraţia în limite 1- 6 , numeralul ordinal

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi- recunoaşterea cifrei

Obiecte diverseColi xeroxCreioane colorate

Aprecieri generale şi individuale

100

Page 101: 0 Planificare Mea Pe Unitati

NERI

7dec2012

2.2

Activitate frontală, individuală

AV– ,, Desenează atâtea animale cât îţi arată cifra extrasă ’’ Activitate independenta

- descompuneri / compuneri- alcătuirea şirului crescător şi descrescător- colorează atâtea animale cât îi arată cifra

Carioca

Activităţi pe discipline

1.21.42.1

EFS -,, Exerciţii libere de gimnastică’’ Activitate frontală, individuală

- executarea diferitelor exerciţii de gimnastică la saltea

Echipament sportivsaltele

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

1.2 3.2

2.2

CLR - ,, În ogradă la bunici ’’ Acte de vorbire: a prezenta pe cineva A transmite o părere; Cuvinte, silabe, sunete ; litere mari şi mici de tipar Activitate frontală, individualăAV – ,, Desenează curtea bunicilor ’’ Activitate independenta

- Joc didactic de recunoaşterea animalelor - Ascultarea unui mesaj- Participarea la joc- identificarea sunetelor învăţate

Desenează pe tema dată

jetoaneObiecte sugestive

Coli xeroxCreioane coloratecarioca

Observarea sistematică a elevilorExpunerea lucrărilor

Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină; organizarea Detalii de conţinut Resurse Evaluare

101

Page 102: 0 Planificare Mea Pe Unitati

colectivului de elevi

L U N I

10dec2012

Activităţi pe discipline

LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate 3.1 3.2

2.2

DP - ,, Cubul expresiilor ” Joc didactic Activitate frontală, individuală

AV – ,, Cum te-ai simţit azi? ’’ Activitate independentă

- Somn , odihnă, relaxareobservarea modificărilor de program faţă de grădiniţă- Completarea calendarului naturii , prezenţă etc.- Desenează pe tema dată

Calendarul naturiiJetoaneColi xeroxCreioane colorateCarioca

Observarea sistematică a elevilor

1.2 3.2

2.2

CLR - ,,Căţeluşul şchiop’’ de E.FaragoActe de vorbire: a prezenta pe cineva A transmite o părere; Cuvinte, silabe, sunete ; litere mari şi mici de tiparElemente grafice din componenţa literelor de mână Activitate frontală, individuală ES – ,, Cum trebuie să ne purtăm cu animalele? ’’ Activitate frontală, individuală

Memorizarea unor versuriLitere mari şi mici de tipar Ş, ş-Ascultarea unui mesaj

- convorbire cum trebuie să ne purtăm cu animalele

Jetoane diferiteColi xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.24.15.1 1.1 3.1

MEM - ,, Număr animalele din curtea bunicilor ’’Numeraţia în limite 1- 6 , numeralul ordinal activitate frontală, individuală

AVLM – ,, Modelăm cifrele învăţate ’’

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi- recunoaşterea cifrei , compunerea şi descompunerea numerelor - alcătuirea şirului crescător şi descrescător - Modelează pe tema dată

JetoaneCreioane coloratecarioca

plastilinăplanşete

Aprecieri generale şi individuale

102

Page 103: 0 Planificare Mea Pe Unitati

M AR Ţ I

11dec2012

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

1.2 1.4 3.2 4.4 2.2

CLR - ,, Cine ştie , câştigă ! ’’ Acte de vorbire: a prezenta pe cineva A transmite o părere; Cuvinte, silabe, sunete ; litere mari şi mici de tiparElemente grafice din componenţa literelor de mână Activitate frontală, individuală AV – ,, Litere din sârmă’’Activitate frontală / individuală

Joc – concurs de recunoaştere a unor cuvinte care încep sau conţin sunetele învăţate- ascultarea unui mesaj- Elemente grafice din componenţa literelor de mână

- din sârmă fac conturul literelor învăţate

Imagini sugestiveColi xeroxCreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.24.15.1

1.2 3.2

MEM -„ Al câtelea prieten lipseşte ? ” - Numeraţia în limite 1- 6, numeralul ordinal activitate frontală/ individualăAV . - ,, Colorează al doilea…prieten’’ Activitate frontală / individuală

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi- recunoaşterea cifrei - compunerea şi descompunerea numerelor Exerciţiu de recunoaştere şi numărarea a prietenilor omului de pe fişă

Jetoane diferiteColi xeroxCreioane coloratecariocaCărţi ilustrate cu poveştifişă

Aprecieri generale şi individuale

1.1 3.1

1.2 3.2

AVLM - ,, Prietenul meu ’’ Colaj activitate frontală, pe grupuri

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare ’’ convorbire

Pata de culoareLipesc bucăţele de hârtia glasată pe tema datăGrupul îşi expune lucrările , iar celălalt grup îl examinează convorbire pe marginea lucrărilor realizate

Coli xerox cu conturul de lucruLipiciBucăţele de hârtie glasatăPanouLucrări

Aprecieri generale şi individuale

Expunerea lucrărilor

103

Page 104: 0 Planificare Mea Pe Unitati

M IERCURI

12dec2012

Activităţi integrate 1.2 1.4 3.2 4.4

CLR – ,, Formăm silabe, cuvinte ’’ Acte de vorbire: a prezenta pe cineva A transmite o părere; Cuvinte, silabe, sunete ; litere mari şi mici de tiparElemente grafice din componenţa literelor de mână Activitate frontală, pe grupe AVLM - ,, Scriu singurel ’’ Activitate frontală / pe grupe

- joc - exerciţiu- identificarea sunetelor învăţate- recunoaşterea literelor învăţate

- scriu silabe şi cuvinte cu literele învăţate

JetoaneColi xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.24.15.1

2.2

MEM - ,, Caută-mi vecinii ! ” Numeraţia în limite 0 -6 , numeralul ordinal activitate frontală/ individualăAV - ,, Desenăm cifre vesele ’’ activitate frontală / pe grupe

– joc didactic de identificarea vecinilor cifrelor învăţate- recunoaşterea cifrei - descompuneri / compuneri- desenează pe tema dată

Obiecte diverseJetoane diferiteColi xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.11.23.11.1 3.1

ES - „ MOŞ NU VREAU ’’ activitate frontală/ pe grupuri

AV – ,, Desenaţi-l pe Moş Nu Vreau ’’ activitate frontală/ pe grupuri

- prezentarea poveştii- convorbire pe marginea poveştii

- desenează pe tema dată

Imagini sugestive

cd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

104

Page 105: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.11.32.3

2.4

MM - ,, Cântece pentru copii ’’ Activitate frontală

CLR – joc ,, Cu ce începe cuvântul…’’ activitate frontală/ individuală

Audiţie şi receptarea versurilor cântecelor

Joc – exerciţiu de identificarea unor sunete dintr-un cuvânt

cd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

JOI

13dec2012

Activităţi pe discipline 1.21.42.1

EFS -,, Mingea prin tunel ’’ Activitate frontală

- aruncarea mingiei prin tunel format de copii

Echipament sportiv Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.24.15.11.13.1

MEM - ,, Mă joc cu cifrele ’’Numeraţia în limite 0 - 6 , numeralul ordinal activitate frontală/ individualăAVLM - ,, Lipim cifre vesele ’’ activitate frontală / pe grupe

– joc didactic- recunoaşterea cifrei - alcătuirea şirului crescător şi descrescător Desenează pe tema dată- grupurile compară desenele

Coli xeroxCreioane colorateObiecte diverseJetoaneLipici

Aprecieri generale şi individuale

1.2 1.4 3.2 4.4 1.2 2.2

CLR - ,, Povestea literei E… ’’Acte de vorbire: a prezenta pe cineva A transmite o părere; Cuvinte, silabe, sunete ; litere mari şi mici de tiparElemente grafice din componenţa literelor de mână Sunetul şi litera E,eactivitate frontală/ individuală

Joc – exerciţiu de pronunţarea corectă a unor cuvinte Citirea povestei literei Scrierea elementelor grafice din componenţa literelor de mână

JetoaneObiecte diverseCaieteStilou

Aprecieri generale şi individuale

105

Page 106: 0 Planificare Mea Pe Unitati

EFS - ,, Facem înviorare: 1,2…’’Activitate frontală

- Exerciţii de înviorare

1.1 3.1

2.2

AVLM - ,, Hora prieteniei ’’ activitate frontală/ pe grupe

MM - ,, Colinde ’’ Activitate frontală

- vor desena câte un copil pe care-l vor decupa şi îl vor lipi într-o hora a prietenieiAuditie

Coli xeroxPensulePahar Apa Acuarele cd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

VINERI

14 dec

Activităţi integrate1.24.15.1

2.2

MEM -„ Ce ştiu despre prietenii omului ? ” activitate frontală/ individualăAV- Crearea unor etichete pentru mulţimi cu animale activitate frontală/ individuală

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi de animale domestice- identificarea şi denumirea foloaselor şi a hranei fiecărui animalDesenează sugestiv pentru fiecare mulţime

Obiecte diverseJetoane diferiteColi xeroxCreioane colorate

Activităţi pe discipline

1.21.42.1

EFS -,,Alergăm mingea s-o prindem!’’ Activitate frontală

- executarea diferitelor variante de mers şi alergare cu prinderea mingiei

Echipament sportiv Observarea sistematică a elevilor

106

Page 107: 0 Planificare Mea Pe Unitati

2012 Activităţi integrate

1.2 1.4 3.2 4.4

2.2

CLR - ,, Prietenii mei ’’ Acte de vorbire: a prezenta pe cineva A transmite o părere; Cuvinte, silabe, sunete ; litere mari şi mici de tiparElemente grafice din componenţa literelor de mână activitate frontală/ individuală AV – ,, Desenează imaginea care începe cu sunetul…. activitate frontală/ pe grupe

Ascultarea unui mesajReţinerea alimentelor pentru un stil de viaţă sănătos

Desenează pe tema dată

Imaginea sugestivăJetoane cu alimente

Coli flip-chartCreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individuale

Proiectarea unităţii tematice - Bucurii de iarnăPerioada 17 -21 decembrie 2012Săptămâna: 13Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină; organizarea

colectivului de elevi Detalii de conţinut Resurse Evaluare

L U N I

17 dec

Activităţi pe discipline

LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate 3.1 3.2

DP - ,, Ne pregătim de sărbători ’’ Convorbire Activitate frontală, individuală

- Igiena locuinţei - Completarea calendarului naturii , prezenţă etc.

Calendarul naturiiJetoaneColi xeroxCreioane colorate

Aprecieri generale şi individuale

107

Page 108: 0 Planificare Mea Pe Unitati

20122.2

AV – ,, Bradul împodobit ’’ Activitate pe grupuri

desenează , decupează şi lipeşte pe tema dată

Carioca

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 1.3; 3.1

CLR - ,, Crăiasa Zăpezii ’’ partea 1 A formula o ideeOrganizarea serbării de Crăciun Activitate frontală, individuală MM – ,,Telefonul fără fir ! ’’ – joc pentru dezvoltarea acuităţii auditive activitate frontala

- vizionarea poveştii- joc exerciţiu- despărţirea unor cuvinte în silabe şi în sunetele componente- identificarea sunetelor învăţate

- joc de atenţie – dezvoltarea acuităţii auditive

Imagini sugestiveLaptop Cd Proiector

Observarea sistematică a elevilor

1.24.15.11.2

MEM - ,,Găseşte-mi locul!’’ Activitate frontală, individuală

AV - ,, Modelează vecinii ’’ Activitate individuală

– joc-exerciţiu de consolidare anumeraţiei în limite 0- 6 , numeralul ordinal- recunoaşterea cifrei- compunerea, descompunerea numerelor - modelează pe tema dată

Jetoane Caiete specialeColi xeroxCreioane colorateCarioca

Observarea sistematică a elevilor

M AR Ţ I

18 dec

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 2.2

CLR - ,, Crăiasa Zăpezii ’’ partea 2 A formula o ideeOrganizarea serbării de Crăciun Activitate frontală, individuală Activitate frontală, individuală

- vizionarea poveştii- reconstituirea poveştii după imagini- recunoaşterea cuvintelor care au sunetele învăţate

Coli xeroxCreioane coloratecariocaLaptop Cd Proiector

Aprecieri generale şi individuale

108

Page 109: 0 Planificare Mea Pe Unitati

2012 AV –,, Desenează personajul preferat ’’ Activitate individuală

- desenează pe tema dată

1.1; 1.2 1.4; 2.1 1.2; 1.5 2.1; 2.3 2.4; 3.4

MEM- ,, Trenul numerelor”Numeraţia în limite 1-6, numeralul ordinal Activitate frontală, individuală

MM - ,, Trenul numerelor ’’ Activitate frontală, individuală

– joc-exerciţiu de consolidare anumeraţiei în limite 0- 6 , numeralul ordinal- recunoaşterea cifrei- compunerea, descompunerea numerelor- vizionare

Diverse obiecteJetoane Coli xeroxCreioane colorateCarioca Laptop Cd Proiector

Observarea sistematică a elevilor

1.11.22.1

2.2

AVLM - ,, Peisaj de iarnă ’’ Activitate frontală / perechi

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare! ’’ Activitate frontală, individuală

Pata de culoareŞtampilare, tragere zgâriere

,,Turul galeriei’’ pentru alegerea lucrării

Coli xeroxApaPahareAcuarelepanou

Aprecieri generale şi individuale

Expunerea lucrărilor

Activităţi integrate

109

Page 110: 0 Planificare Mea Pe Unitati

M IERCURI

19dec2012

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4

2.2

CLR -,, Eu spun una, tu spui multe! ’’ A formula o ideeOrganizarea serbării de Crăciun Activitate frontală, individuală

AV – ,,Desenează personajul preferat ’’ Activitate individuală

Joc – exerciţiu de pronunţarea corectă a unor cuvinte ce încep cu sunetul învăţat, despărţire în silabe şi în sunete - ascultarea unui mesaj

Desenează pe tema dată

Diverse obiecteJetoane Coli xeroxCreioane colorateCariocaLaptop cd

Observarea sistematică a elevilor

Expunerea lucrărilor

1.24.15.1

2.2

MEM - ,, Cine ştie câştigă! ’’ Numeraţia în limite 1-5, numeralul ordinal Activitate frontală, pe echipe AV– ,, Desenează trofeul învingătorilor’’ Activitate independenta

– joc didactic de constituire de mulţimi după cifra extrasă din cutie- recunoaşterea cifrei- descompuneri / compuneri

Desenează pe tema dată

Diverse obiecteJetoane Coli xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

Expunerea lucrărilor

1.11.23.1

1.13.1

ES-,,Ce sărbătorim pe 25 decembrie ?’’ Activitate frontală , individuală

MM – Cântece pentru copii - audiţie

- convorbire pe tema dată- exerciţii de apreciere a propriei conduite, în raport cu normele de comportare, în contexte familiare - Dansează pe melodiile ascultate

Imagini sugestiveColi xeroxCreioane coloratecariocacd muzicăcd-player

Observarea sistematică a elevilor

1.11.32.3

2.4

MM - ,, Colinde de Crăciun ’’Activitate frontală , individuală

AVLM - ,, Serbarea de Crăciun ’’ Activitate independenta

- auditie şi repetarea versurilor - reproducerea cântecelor audiate ; desenează pe tema dată

Coli xeroxCreioane colorateCariocacd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individualeExpunerea lucrărilor

110

Page 111: 0 Planificare Mea Pe Unitati

JOI 20dec2012

Activităţi pe discipline 1.21.42.1

EFS -,, Jocuri cu bulgări de zăpadă ’’ Activitate frontală, individuală

- jocuri cu bulgări în curtea şcolii Echipament sportivCurtea şcolii

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.24.15.1

2.2

MEM -,, Să numărăm cadouri! ’’ - Numeraţia în limite 1 -6 , numeralul ordinal Activitate frontală, individualăAVLM – ,,Să desenăm mulţimi de cadouri !’’ Activitate frontala / pe grupuri

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi- recunoaşterea cifrei- compunerea şi descompunerea numerelor- Desenează pe tema dată

Jetoane Coli xeroxCreioane coloratecarioca

Observarea sistematică a elevilor

Expunerea lucrărilor

1.2; 1.5 2.1; 2.3 2.4; 3.4

1.1 3.1

CLR - ,, Fetiţa cu chibriturile ’’ A formula o ideeOrganizarea serbării de Crăciun Activitate frontală, individuală MM - ,, Deschide urechea bine ’’ – reproducerea cântecului prin mişcări specifice Activitate frontală

Vizionarea poveştiiRepovestirea poveştiiTrasarea unor grafisme ascultarea unui mesajjoc cu text şi cânt

Imagini din povesteLaptop cd

Aprecieri generale şi individuale

1.1 3.1

2.2

AVLM-,,Cadoul de la Moş Crăciun ’’ Activitate frontală / individuală

CLR – ,,Cel mai frumos cadou ’’ Activitate frontală/ independenta

Recunoaşterea materialelordesenează pe tema dată

- explică de ce crede că acel cadou e cel mai frumos

Coli xeroxCreioane coloratecarioca

Observarea sistematică a elevilorExpunerea lucrărilor

111

Page 112: 0 Planificare Mea Pe Unitati

VINERI

21dec2012

Activităţi integrate1.24.15.1

2.2

MEM - ,, Fulgii de zăpadă ’’ Numeraţia în limite 1- 6 , numeralul ordinalActivitate frontală, individuală

AV– ,, Decupează şi lipeşte fulgii de zăpadă ’’ Activitate independenta

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi- recunoaşterea cifrei - descompuneri / compuneri- alcătuirea şirului crescător şi descrescător - lipeşte pe tema dată

Obiecte diverseColi xeroxCreioane colorateCariocaLipiciFulgi de neaColi

Aprecieri generale şi individuale

Activităţi pe discipline

1.21.42.1

EFS -,, Exerciţii libere de gimnastică’’ Activitate frontală, individuală

- executarea diferitelor exerciţii de gimnastică la saltea

Echipament sportivsaltele

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

1.2 3.2

2.2

CLR - ,,Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun’’ A formula o ideeOrganizarea serbării de Crăciun Activitate frontală, individuală AV – ,, Decupează şi asamblează brăduţul ’’

- Joc didactic de recunoaşterea animalelor - Ascultarea unui mesaj- Participarea la joc- identificarea sunetelor învăţate- Decupează şi asamblează pe tema dată

jetoaneObiecte sugestive

Coli xeroxCreioane coloratecarioca

Observarea sistematică a elevilorExpunerea lucrărilor

112

Page 113: 0 Planificare Mea Pe Unitati

Activitate independenta

Proiectarea unităţii tematice - Să ne amintim!Perioada 14 – 18 ianuarie 2013Săptămâna: 14Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină; organizarea

colectivului de elevi Detalii de conţinut Resurse Evaluare

L U N I

14 ian2013

Activităţi pe discipline

LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate 3.1 3.2

2.2

DP - ,, Despre mine… ’’ Convorbire Activitate frontală, individuală

AVLM – ,, Pomul prieteniei ’’ Activitate pe grupuri

- Igiena locuinţei - Completarea calendarului naturii , prezenţă etc.

- pictează , decupează şi lipeşte pe tema dată

Calendarul naturiiJetoaneColi xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 1.3; 3.1

CLR - ,, Scufița Roșie ’’acte de vorbire, a transmite o părere, sunete, silabe, cuvinte, litere mari și mici Activitate frontală, individuală MM – ,,Telefonul fără fir ! ’’ – joc pentru dezvoltarea acuităţii auditive activitate frontala

- vizionarea poveştii- joc exerciţiu- despărţirea unor cuvinte în silabe şi în sunetele componente- identificarea sunetelor învăţate - joc de atenţie – dezvoltarea acuităţii auditive

Imagini sugestiveLaptop Cd Proiector

Observarea sistematică a elevilor

113

Page 114: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.24.15.11.2

MEM - ,, Rezolvă repede și bine !’’ Activitate frontală, individuală

AV - ,, Modelează vecinii mei ’’ Activitate individuală

– joc-exerciţiu de consolidare anumeraţiei în limite 0- 6 , numeralul ordinal- recunoaşterea cifrei- compunerea, descompunerea numerelor - modelează pe tema dată

Jetoane Fișe de lucruCreioane colorateCarioca

Observarea sistematică a elevilor

M AR Ţ I

15 ian2013

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 2.2

CLR - ,, Scufița Roșie ’’ Acte de vorbire, a transmite o părere sunete, silabe, cuvinte, litere mici și mari Activitate frontală, individuală AV –,, Desenează personajul preferat ’’ Activitate individuală

- dramatizarea poveştii- recunoaşterea cuvintelor care au sunetele învăţate- fișă de lucru

- desenează pe tema dată

Imagini sugestiveColi xeroxCreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.1; 1.2 1.4; 2.1 1.2; 1.5 2.1; 2.3 2.4; 3.4

MEM- ,, Cutia magică ”Numeraţia în limite 1-6, numeralul ordinal Activitate frontală, individuală

MM - ,, Trenul numerelor ’’ Activitate frontală, individuală

– joc-exerciţiu de consolidare anumeraţiei în limite 0- 6 , numeralul ordinal- recunoaşterea , compunerea, descompunerea numerelor

- vizionare

Diverse obiecteJetoane Coli xeroxCreioane colorateCarioca Laptop Cd Proiector

Observarea sistematică a elevilor

114

Page 115: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.11.22.1

2.2

AVLM - ,, Oameni de zăpadă ’’ Activitate frontală / perechi

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare! ’’ Activitate frontală, individuală

Pata de culoareŞtampilare, tragere, zgâriere

,,Turul galeriei’’ pentru alegerea lucrării

Coli xeroxApaPahareAcuarelepanou

Aprecieri generale şi individuale

Expunerea lucrărilor

M IERCURI

16ian2013

Activităţi integrate 1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4

2.2

CLR -,, Unde se găsește sunetul ? ’’ acte de vorbire,a transmite o părere, sunete, silabe, cuvinte,litere mici și mari Activitate frontală, individuală AV – ,,Desenează personajul preferat ’’ Activitate individuală

Joc – exerciţiu de pronunţarea corectă a unor cuvinte ce încep cu sunetul învăţat, despărţire în silabe şi în sunete - ascultarea unui mesaj

Desenează pe tema dată

Diverse obiecteJetoane Coli xeroxCreioane colorateCarioca

Observarea sistematică a elevilor

Expunerea lucrărilor

1.24.15.1

2.2

MEM - ,, Cine ştie câştigă! ’’ Numeraţia în limite 1-6 , numeralul ordinal Activitate frontală, pe echipe AV– ,, Decorează trofeul învingătorilor’’ Activitate pe echipe

– joc didactic de constituire de mulţimi după cifra extrasă din cutie- recunoaşterea cifrei- descompuneri / compuneri

- lipire pe tema dată

Diverse obiecteJetoane Coli xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

Expunerea lucrărilor

115

Page 116: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.11.23.1

1.13.1

ES - ,, Eu sunt politicos! ’’ Activitate frontală , individuală, pe echipe

MM – Cântece pentru copii - audiţie

- joc de rol pe tema dată- exerciţii de apreciere a propriei conduite, în raport cu normele de comportare, în contexte familiare - Dansează pe melodiile ascultate

Imagini sugestiveColi xeroxCreioane coloratecariocacd muzicăcd-player

Observarea sistematică a elevilor

1.11.32.3

2.4

MM - ,, Concertul iernii ’’Activitate frontală , individuală

AVLM - ,, Desenează mesajul cântecului preferat ’’ Activitate pe grupuri

- repetarea cântecelor învățate

- desenează pe tema dată

Coli xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individualeExpunerea lucrărilor

JOI 17ian2013

Activităţi pe discipline 1.21.42.1

EFS - ,, Suntem soldați! ’’ Activitate frontală, individuală

- exerciții de mers în coloana de gimnastică, întoarceri etc.

Echipament sportiv Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.24.15.1

2.2

MEM - ,, Să numărăm corect ! ’’ - Numeraţia în limite 1 -6 , numeralul ordinal Activitate frontală, individualăAVLM – ,, Ce număr ai obținut ? ’’ Activitate frontala / pe grupuri

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi- recunoaşterea cifrei- compunerea şi descompunerea numerelordecupează și lipesc pe tema dată

Jetoane Coli xeroxCreioane coloratecarioca

Observarea sistematică a elevilor

Expunerea lucrărilor

116

Page 117: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.2; 1.5 2.1; 2.3 2.4; 3.4

1.1 3.1

CLR - ,, Punguța cu doi bani ’’ Acte de vorbire, acte de vorbire,a transmite o părere, sunete, silabe, cuvinte, litere mici și mari Activitate frontală, individuală MM - ,, Deschide urechea bine ’’ – reproducerea cântecului prin mişcări specifice Activitate frontală

- vizionrea poveștii- convorbire pe tema celor văzute- Trasarea unor grafisme

joc cu text şi cânt

Fișe de lucruCreioane colorateLaptop Imagini sugestive

Aprecieri generale şi individuale

1.1 3.1

2.2

AVLM - ,, Peisaj de iarnă ’’ Aplicație Activitate frontală / pe grupuri

CLR – ,,Cea mai frumoasă lucrare! ’’ Activitate frontală/ independenta

Recunoaşterea materialelorDecupează și lipesc pe tema dată

- explică de ce crede că acel cadou e cel mai frumos

Coli xeroxCreioane coloratecarioca

Observarea sistematică a elevilorExpunerea lucrărilor

VINERI

Activităţi integrate1.24.15.1

2.2

MEM - ,, Fiicele anului ’’ Numeraţia în limite 1- 6 , numeralul ordinalActivitate frontală, individuală

AVLM – ,, Pomul în anotimpuri ’’ Activitate frontală / pe grupuri

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi- recunoaşterea cifrei - descompuneri / compuneri- observarea transformării apei în natură - decupează și lipeşte pe tema dată

Obiecte diverseColi xeroxCreioane colorateCariocaLipiciApă/gheață/brichetă

Aprecieri generale şi individuale

117

Page 118: 0 Planificare Mea Pe Unitati

18ian2013

Imagini sugestive Activităţi pe discipline

1.21.42.1

EFS - ,, Jocuri cu mingea ’’ Activitate frontală, individuală

- executarea diferitelor jocuri cu mingea ,, Rațele și vânătorii,,

Echipament sportivMinge

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

1.2 3.2

2.2

CLR - ,, Propoziții , cuvinte, silabe, sunete ’’ acte de vorbire, a transmite o părere, sunete, silabe, cuvinte,litere mici și mari Activitate frontală, individuală MM – ,, Deschide urechea bine! ’’ Activitate frontală/individuală

- Joc didactic - identificarea sunetelor învăţate, alcătuirea unor cuvinte / propoziții, reprezentarea grafică a propozițiilor - joc de atenție

jetoaneimagini sugestiveColi xeroxCreioane coloratecarioca

Observarea sistematică a elevilorExpunerea lucrărilor

Proiectarea unităţii tematice - La Polul Nord / La polul SudPerioada 21 ianuarie – 1 februarie 2013Săptămâna: 15 - 16Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină;

organizarea colectivului de elevi Detalii de conţinut Resurse Evaluare

118

Page 119: 0 Planificare Mea Pe Unitati

L U N I

21 ian 2013

Activităţi pe discipline

LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate 2.2

2.2

DP - ,, Cum a fost pe derdeluş? ’’ Caracteristici personale simple observabile în activităţile şcolare şi extraşcolareAV – ,, La derdeluş’’ - desen Activitate independentă

- discuţii libere pornind de la activităţile pe care le poate face un elevCompletarea calendarului naturii , prezenţă etc.- să reprezinte prin desen derdeluşul

Imagini sugestiveColi xeroxCariocaCreioane colorateCalendarul naturii

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 1.3; 3.1

CLR - ,, Zonele polare ’’ Identificare unui obiect/fiinţe. Formulare de enunţuri simple. Sunetele. Literele mari şi mici de tipar: N, n,.Simboluri neconvenţionale utilizate în comunicarea scrisă.MM – ,, Telefonul fără fir ’’ – joc pentru dezvoltarea acuităţii auditive activitate frontala

- vizionare diafilm- conversaţie pe baza celor observate

- joc de atenţie – dezvoltarea acuităţii auditive

LaptopProiector

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.24.15.11.2

MEM -,,Să numărăm animale polare !’’ Numeraţia în limite 0-10 , numeralul ordinalAVLM - ,, Modelează animalul preferat Activitate independentă

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi- recunoaşterea cifrei, compunerea, descompunerea

- modelează pe tema dată

Jetoane cifreMulaje animalePlastelinăPlanşetă

Observare sistematicăAprecieri individuale

Activităţi pe discipline

119

Page 120: 0 Planificare Mea Pe Unitati

M AR Ţ I

22 ian 2013

RELIGIE Activităţi integrate

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 2.2

CLR - ,, Povestea ursului cafeniu ’’Identificare unui obiect/fiinţe. Formulare de enunţuri simple.Sunetele. Literele mari şi mici de tipar: N, n, Simboluri neconvenţionale utilizate în comunicarea scrisă.Activitate frontală, individuală AV – ,,Desenează un urs cafeniu ’’ Activitate independentă

- ascultarea unui mesaj - alcătuirea unor enunţuri scurte cu noile cuvinte învăţate

Desenează pe tema dată

Imagini sugestive Observare sistematicăAprecieri individuale

1.1; 1.2 1.4; 2.1 1.2; 1.5 2.1; 2.3 2.4; 3.4

MEM- ,, Cine este după mine? ’’Numeraţia în limite 0-10, numeralul ordinal Activitate frontală, individuală CLR - ,, Spune-mi dacă am greşit!’’ Activitate frontală, individuală

– joc-exerciţiu de recunoaştere a cifrei, compunere, descompunere, vecinii

- joc de atenţie

Jetoane cifreTablăCretă Panou

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.22.1

2.2

AVLM - ,, Pinguinul ’’ Activitate frontală / perechi

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare! ’’

Obţinerea unei pete de culoare prin presareDesenează pe tema dată

,,Turul galeriei’’ pentru alegerea lucrării

AcuareleColi xeroxPensulaPanou

Observare sistematicăAprecieri individuale

120

Page 121: 0 Planificare Mea Pe Unitati

M IERCURI

23 ian 2013

Activităţi integrate 1.2 1.4 3.2 4.4

CLR -,,Soarele şi omuleţii de zăpadă” Identificare unui obiect/fiinţe. Formulare de enunţuri simple. Sunetele. Literele mari şi mici de tipar: O,o Simboluri neconvenţionale utilizate în comunicarea scrisă. Activitate frontală, pe grupe AVLM - ,, Scriu singurel ’’ Activitate frontală / pe grupe

– povestea învăţătoarei - identificarea sunetelor învăţate- recunoaşterea literelor învăţate

- scriu silabe şi cuvinte cu literele învăţate

JetoaneColi xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.24.15.1

2.2

MEM - ,, Pinguinii pescuiesc” joc didactic Numeraţia în limite 0 -7 , numeralul ordinal activitate frontală/ individualăAV - ,, Asamblăm cifre vesele ’’ activitate frontală / pe grupe

– joc didactic de identificarea vecinilor cifrelor învăţate- recunoaşterea cifrei - descompuneri / compuneri- Colorează, decupează şi asamblează pe tema dată

Obiecte diverseJetoane diferiteColi xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.11.23.11.1 3.1

ES - „ Eu sunt hărnicuţ! ’’ activitate frontală/ pe grupuri

AV – ,, Dansul pinguinilor ’’ activitate frontală/ pe grupuri

- prezentarea igienei clasei şi a mediului înconjurător

- dansează pe tema dată

Imagini sugestive

cd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

1.11.32.3

2.4

MM - ,, Săniuţa fuge ” Activitate frontală/ pe grupuri

CLR – joc ,, Cu ce începe cuvântul…’’ activitate frontală/ individuală

Învăţarea unui cântec Executarea unor mişcări de percuţie corporală: bătăi din palme, cu degetul pe bancăJoc – exerciţiu de identificarea unor sunete dintr-un cuvânt

cd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

121

Page 122: 0 Planificare Mea Pe Unitati

JOI

24 ian 2013

Activităţi pe discipline 1.21.42.1

EFS -,, Noi suntem piticii … ’’ Activitate frontală/ individuală

Deprinderi motrice utilitar- aplicativeMers în echilibru

Echipament sportivBănci sportive

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.24.15.11.13.1

MEM - ,, Trenuleţul ’’Figuri şi corpuri geometrice : pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc, cub, con, sferă activitate frontală/ individualăAVLM - ,, Confecţionăm figuri geometrice ’’ activitate frontală / individuală

– joc didactic de recunoaştere a figurilor şi corpurilor geometrice : pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc, cub, con, sferă

- decupează pe tema dată

Coli colorateCreioane colorateFoarfeci Jetoane

Aprecieri generale şi individuale

1.2 1.4 3.2 4.4 1.2 2.2

CLR -,,Alba ca Zăpada şi cei 7 pitici’’Identificare unui obiect/fiinţe. Formulare de enunţuri simple. Sunetele. Literele mari şi mici de tipar: O, o . Simboluri neconvenţionale utilizate în comunicarea scrisă. activitate frontală/ individualăEFS - ,, Facem înviorare: 1,2…’’Activitate frontală

Povestire după imaginiPropoziţii cu cuvintele ce conţin litera N,n , O,o

- Exerciţii de înviorare

imagini din poveste Aprecieri generale şi individuale

1.1 3.1

2.2

AVLM - ,, Ţinutul Pinguinilor ’’ confecţionare activitate frontală/ pe grupe

- vor confecţiona după model un pinguin

Coli xerox

cd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

122

Page 123: 0 Planificare Mea Pe Unitati

MM - ,, Hora Unirii ’’ Activitate frontală

- Auditie

VINERI

25 ian 2013

Activităţi integrate1.24.15.1

2.2

MEM -„ Ce ştiu despre figuri geometrice ? ” activitate frontală/ individualăAV- Desenează figuri geometriceactivitate frontală/ individuală

– joc-exerciţiu de identificarea şi denumirea figurilor geometrice cunoscuteDesenează pe tema dată

Obiecte diverseJetoane diferiteColi xeroxCreioane colorate

Activităţi pe discipline1.21.42.1

EFS - ,, Suntem pinguini ! ’’ Activitate frontală / individuală

Deprinderi motrice utilitar- aplicativeMers în echilibru

Echipament sportivBănci sportive

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

1.2 1.4 3.2 4.4

2.2

CLR - ,, Omul de zăpadă ’’ Identificare unui obiect/fiinţe. Formulare de enunţuri simple.Sunetele. Literele mari şi mici de tipar: O, o.Simboluri neconvenţionale utilizate în comunicarea scrisă. activitate frontală/ individuală MM - ,, Cântecul Albei ca Zăpada’’

Memorarea unor versuriAscultarea unui mesajReţinerea versurilor poeziei

Audiţie

Imaginea sugestivă

Cd

Aprecieri generale şi individuale

123

Page 124: 0 Planificare Mea Pe Unitati

cdplayer

Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină; organizarea colectivului de elevi

Detalii de conţinut Resurse Evaluare

L U N I

28 ian. 2013

Activităţi pe discipline

LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate 2.2

2.2

DP - ,, Ce aş fii dacă aş sta la Pol? ”Caracteristici personale simple observabile în activităţile şcolare şi extraşcolareAV – ,, Colorează ursul ’’ - desen Activitate independentă

- discuţii libere pornind de la activităţile pe care le poate face un elevCompletarea calendarului naturii , prezenţă etc.- să coloreze în contur

Imagini sugestiveColi xeroxCariocaCreioane colorateCalendarul naturii

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 1.3; 3.1

CLR - ,, Propoziţii, cuvinte, silabe ’’ Identificare unui obiect/fiinţe. Formulare de enunţuri simple. Sunetele. Literele mari şi mici de tipar: s,S .Simboluri neconvenţionale utilizate în comunicarea scrisă.MM – ,, Dacă vesel se trăieşte…’’

- joc exerciţiu de pronunţare corectă- alcătuirea propoziţiilor cu cuvinte, despărţirea cuvintelor în silabe şi în sunete

- joc de mişcare

Imagini sugestiveCreioane Coli xerox

Observare sistematicăAprecieri individuale

124

Page 125: 0 Planificare Mea Pe Unitati

activitate frontala1.24.15.11.2

MEM - ,, Găseşte locul potrivit ! ” Figuri geometrice/corpuri geometrice Activitate frontală, individuală

AVLM - ,, Să modelăm un iglu ’’ Activitate independentă

– joc logico – matematic de constituire de mulţimi- recunoaşterea cifrei, compunerea, descompunerea

- modelează pe tema dată

Jetoane cifreMulaje animalePlastelinăPlanşetă

Observare sistematicăAprecieri individuale

M AR Ţ I

29 ian 2013

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 2.2

CLR - ,, Povestea pinguinului ’’Identificare unui obiect/fiinţe. Formulare de enunţuri simple. Sunetele. Literele mari şi mici de tipar: .Simboluri neconvenţionale utilizate în comunicarea scrisă. Activitate frontală, individuală AV LM – ,, Desenează ce ţi-a plăcut ’’ Activitate independentă

- poveste creată după imagini - alcătuirea unor enunţuri scurte cu noile cuvinte învăţate

Desenează pe tema dată

Imagini sugestiveJetoane

Observare sistematicăAprecieri individuale

125

Page 126: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.1; 1.2 1.4; 2.1 1.2; 1.5 2.1; 2.3 2.4; 3.4

MEM - ,, Al câtelea pinguin lipseşte? Numeraţia în limite 0-10, numeralul ordinal Activitate frontală, individuală CLR - ,, Spune-mi dacă am greşit!’’ Activitate frontală, individuală

– joc-exerciţiu de recunoaştere a cifrei, compunere, descompunere, vecinii

- joc de atenţie

Jetoane cifreTablăCretă Panou

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.22.1

2.2

AVLM - ,, Ninge la Pol ’’ Activitate frontală / perechi

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare! ’’

Obţinerea unei pete de culoare prin presareDesenează pe tema dată

,,Turul galeriei’’ pentru alegerea lucrării

AcuareleColi xeroxPensulaPanou

Observare sistematicăAprecieri individuale

M IERCURI

Activităţi integrate 1.2 1.4 3.2 4.4

CLR – ,, Iarna pe uliţă ’’ de G. Coşbuc Identificare unui obiect/fiinţe. Formulare de enunţuri simple. Sunetele. Literele mari şi mici de tipar: N,n,O,o ,S,s. Simboluri neconvenţionale utilizate în comunicarea scrisă. Activitate frontală, pe grupe

- memorizare- identificarea sunetelor învăţate- recunoaşterea literelor învăţate

- scrie silabe şi cuvinte cu literele învăţate

JetoaneColi xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

126

Page 127: 0 Planificare Mea Pe Unitati

30 ian 2013

AVLM - ,, Scriu singurel ’’ Activitate frontală / pe grupe

1.24.15.1

2.2

MEM - ,, Fulgi de nea ” Numeraţia în limite 0 -10 , numeralul ordinal activitate frontală/ individualăAV - ,, Desenează fulgi de nea cât îţi arată jetonul ’’ activitate frontală / pe grupe

– joc-exerciţiu - recunoaşterea cifrei, vecini, descompuneri, compuneri etc.

- desenează pe tema dată

Obiecte diverseJetoane diferiteColi xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.11.23.11.1 3.1

ES - „ Facem ordine în clasă! ’’ activitate frontală/ pe grupuri

AVLM - ,,Desenează un obiect din clasă’’ activitate frontală/ pe grupuri

- prezentarea igienei clasei şi a mediului înconjurător-

- desenează pe tema dată

Imagini sugestive

cd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

1.11.32.3

2.4

MM - ,, Fulg de nea ’’ Activitate frontalăCLR – joc ,, Cu ce începe cuvântul…’’ activitate frontală/ individuală

- învăţarea cântecului

Joc – exerciţiu de identificarea unor sunete dintr-un cuvânt

Imagini de iarnă Aprecieri generale şi individuale

JOI

Activităţi pe discipline 1.21.42.1

EFS -,, Ducem mâncare pinguinilor ’’ Activitate frontală

- mers în echilibru cu greutăţi Echipament sportivBănci sportivegreutăţi

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.2 MEM - ,,Trenuleţul cu o diferenţă ’’ – joc didactic de recunoaştere a Coli colorate Aprecieri

127

Page 128: 0 Planificare Mea Pe Unitati

31 ian 2013

4.15.11.13.1

Figuri şi corpuri geometrice activitate frontală/ individuală

AVLM - ,, Desenează trenul ’’ activitate frontală / individuală

figurilor şi corpurilor geometrice : pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc, cub, con, sferă

- desenează pe tema dată

Creioane colorateFoarfeci Jetoane

generale şi individuale

1.2 1.4 3.2 4.4 1.2 2.2

CLR -,, Jocurile copiilor iarna’’Identificare unui obiect/fiinţe. Formulare de enunţuri simple. Sunetele. Literele mari şi mici de tipar: N,n, O,o, S,s . Simboluri neconvenţionale utilizate în comunicarea scrisă. activitate frontală/ individualăEFS - ,, Barba Oarba ’’ Activitate frontală

- convorbire pe baza imaginilor

- învăţarea jocului

Imagini sugestiveJetoane cu litere şi silabe

Aprecieri generale şi individuale

1.1 3.1

2.2

AVLM - ,, Cubul cu animale ’’ activitate frontală/ pe grupe

MM - ,, Cântece pentru copii’’ Activitate frontală

- vor colora animalele , vor decupa şi vor lipi marginile obţinând un cub

- audiţie

Coli xerox Coli colorateCreioane colorateFoarfecicd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

V

Activităţi integrate1.24.1

MEM - „ Unde locuiesc eu ? ” activitate frontală/ individuală

– joc- exerciţiuDesenează sugestiv pentru fiecare

Obiecte diverseJetoane diferite

128

Page 129: 0 Planificare Mea Pe Unitati

INERI

1 feb 2013

5.1

2.2

AVLM - ,, Desenează animalul şi casa lui’’ activitate frontală/ individuală

mulţime Coli xeroxCreioane colorate

Activităţi pe discipline1.21.42.1

EFS -,, Trecem puntea !’’ Activitate frontală

- executarea mersului în echilibru Echipament sportivBănci sportiveGreutăţi

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

1.2 1.4 3.2 4.4

2.2

CLR - ,, Completează ce lipseşte ! ’’ Identificare unui obiect/fiinţe. Formulare de enunţuri simple.Sunetele. Literele mari şi mici de tipar: N, n,O, o, S, s Simboluri neconvenţionale utilizate în comunicarea scrisă. activitate frontală/ individuală AV – ,, Desenează imaginea care începe cu sunetul…. activitate frontală/ pe grupe

Ascultarea unui mesajJoc-exerciţiu de completare prin scriere a unor cuvinte

Desenează pe tema dată

Imaginea sugestivăJetoane cu litere/silabeColi flipchartCreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individuale

Proiectarea unităţii tematice - Familia mea129

Page 130: 0 Planificare Mea Pe Unitati

Perioada 4 - 15 februarie 2013Săptămâna: 17 - 18Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină;

organizarea colectivului de elevi Detalii de conţinut Resurse Evaluare

L U N I

4 feb 2013

Activităţi pe discipline

LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate 2.2

2.2

DP - ,, Astăzi sunt vesel/ trist… ’’

Activitate frontală/ individuală AVLM – ,, Azi sunt…’’ - desen Activitate independentă

- discuţii libere despre starea şi emoţiile lorCompletarea calendarului naturii , prezenţă etc.- să reprezinte prin desen starea interioară

Imagini sugestiveColi xeroxCariocaCreioane colorateCalendarul naturii

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 1.3; 3.1

CLR - ,, Fata moşului şi fata babei’’ Formulare de întrebări şi răspunsuri, solicitări. A se prezenta. A prezenta pe cineva. Sunete. Litere mari şi mici de tipar: B, b Prezentarea unui coleg. Exprimarea trăirilor personale.AVLM – ,, Desenează ce ţi-a plăcut ’’ activitate frontala/ individuală

- vizionare diafilm- conversaţie pe baza celor observate

- joc de atenţie – dezvoltarea acuităţii auditive

LaptopProiector

Observare sistematicăAprecieri individuale

130

Page 131: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.24.15.11.2

MEM -,, Să numărăm membrii familiei ! ’’ Numeraţia în limite 0-7 , numeralul ordinalMM - ,, Jocul mut ’’ Activitate frontală / individuală

– joc-exerciţiu de constituire de mulţimi , recunoaşterea cifrei, compararea, compunerea, descompunerea

- joacă respectând regulile

Jetoane cifreImagini sugestive

Observare sistematicăAprecieri individuale

M AR Ţ I

5 feb2013

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 2.2

CLR - ,, Interviu cu familia mea ’’Formulare de întrebări şi răspunsuri, solicitări. A se prezenta. A prezenta pe cineva. Sunete. Litere mari şi mici de tipar: B, b Prezentarea unui coleg.Exprimarea trăirilor personale.AV – ,,Desenează familia ta ’’ Activitate independentă

- ascultarea unui mesaj - alcătuirea unor enunţuri scurte cu noile cuvinte învăţate

Desenează pe tema dată

Imagini sugestive Observare sistematicăAprecieri individuale

1.1; 1.2 1.4; 2.1 1.2; 1.5 2.1; 2.3 2.4; 3.4

MEM- ,, Al câtelea copil lipseşte ? ’’Numeraţia în limite 0-7 , numeralul ordinal Activitate frontală, individuală CLR - ,, Spune-mi dacă am greşit!’’ Activitate frontală, individuală

– joc-exerciţiu de recunoaştere a cifrei, compunere, descompunere, vecinii

- joc de atenţie

Jetoane cifreTablăCretă Panoucopiii

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.1 AVLM - ,, Covorul familiei mele ’’ Decorarea cu puncte şi linii covorul Acuarele Observare

131

Page 132: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.22.1

2.2

Activitate frontală / individuală

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare! ’’

Desenează pe tema dată

,,Turul galeriei’’ pentru alegerea lucrării celei mai frumoase

Coli xeroxPensulaPanou Pahar Apă

sistematicăAprecieri individuale

M IERCURI

6 feb 2013

Activităţi integrate 1.2 1.4 3.2 4.4

CLR -,, Povestea literei R…” Formulare de întrebări şi răspunsuri, solicitări. A se prezenta. A prezenta pe cineva. Sunete. Litere mari şi mici de tipar: R, r Prezentarea unui coleg.Exprimarea trăirilor personale. Activitate frontală, pe grupe AVLM - ,, Colorăm …litere învăţăm ’’ Activitate frontală / pe grupe

– povestea învăţătoarei - identificarea sunetelor învăţate- recunoaşterea literelor învăţate

- Colorează în caietele speciale

Jetoane litereColi xeroxCreioane colorateCarioca

Caiet special pag. 29-31

Aprecieri generale şi individuale

1.24.15.1

2.2

MEM - ,, Găseşte-mi vecinii ! ” joc didactic Numeraţia în limite 0 -7 , numeralul ordinal activitate frontală/ individualăAV - ,, Rezolvă fişa ’’ activitate frontală / individual

– joc didactic de identificarea vecinilor cifrelor învăţate- recunoaşterea cifrei - descompuneri / compuneri

- rezolvă fişa dată

Jetoane diferiteColi xeroxCreioane colorateCariocaFişă

Aprecieri generale şi individuale

1.1 ES - „ Familia mea ’’ - prezentarea igienei casei şi a Imagini sugestive Aprecieri

132

Page 133: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.23.11.1 3.1

activitate frontală/ pe grupuri

MM – ,, Deschide urechea bine! ’’ activitate frontală/ pe grupuri

mediului înconjurător

- cântă pe tema datăcd muzicăcd-player

generale şi individuale

1.11.32.3

2.4

MM - ,, Iarna ne-a sosit în zori ” Activitate frontală/ individual CLR – ,, Ce ştii despre iarnă ? ’’ activitate frontală/ individuală

Învăţarea unui cântec Executarea unor mişcări de percuţie corporală: bătăi din palme, cu degetul pe bancăJoc – exerciţiu de identificarea unor sunete dintr-un cuvânt

Imagini sugestiveAprecieri generale şi individuale

JOI

7feb2013

Activităţi pe discipline 1.21.42.1

EFS -,, Facem alpinism … ’’ Activitate frontală/ individuală

Deprinderi motrice utilitar-aplicativeCăţărare

Echipament sportivBănci sportive

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.24.15.11.13.1

MEM -,, Răspunde repede şi bine! ’’Numeraţia în limitele 0-8, numeralul ordinal activitate frontală/ individualăMM - ,, Cântăm împreună… ’’ Activitate frontală

– joc – exerciţiu de recunoaştere, descompunere, compunere, compararea cifrelor

- Cântă versurile pe melodiile învăţate

Coli colorateCreioane colorateJetoane cifre

Aprecieri generale şi individuale

1.2 1.4 3.2 4.4 1.2 2.2

CLR -,, Familia mea ’’Formulare de întrebări şi răspunsuri, solicitări. A se prezenta. A prezenta pe cineva. Sunete. Litere mari şi mici de tipar: R, r, B, b, Prezentarea unui coleg. Exprimarea trăirilor personale

- memorizare Imagini sugestive Aprecieri generale şi individuale

133

Page 134: 0 Planificare Mea Pe Unitati

activitate frontală/ individualăAVLM - ,, Modelează un copil ’’ activitate frontală / individuală

- modelează pe tema datăPlastilinăplanşete

1.1 3.1

2.2

AVLM - ,, Covorul năzdrăvan ’’ confecţionare activitate frontală/ pe grupe

MM - ,, Cântece pentru copii ’’ Activitate frontală

- vor confecţiona covoraşul năzdrăvan

- Audiţie

Coli xeroxLipici foarfecihârtie glasatăcd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

VINERI

Activităţi integrate1.24.15.1

2.2

MEM -„ Electricitatea în viaţa oamenilor ” activitate frontală/ individualăAV- Desenează aparate electriceactivitate frontală/ individuală

– joc-exerciţiu de identificarea şi denumire a aparatelor electrice cunoscuteDesenează pe tema dată

Obiecte diverseJetoane diferiteColi xeroxCreioane colorate

Activităţi pe discipline1.21.42.1

EFS - ,, Tăietorii de lemne ’’ Activitate frontală / individuală

Deprinderi motrice utilitar- aplicativeTracţiune- împingere

Echipament sportiv

Observarea sistematică a elevilor

134

Page 135: 0 Planificare Mea Pe Unitati

8feb 2013

Activităţi integrate

1.2 1.4 3.2 4.4

2.2

CLR - ,, El este colegul meu! ’’ Formulare de întrebări şi răspunsuri, solicitări. A se prezenta. A prezenta pe cineva. Sunete. Litere mari şi mici de tipar: R, r, B, b Prezentarea unui coleg. Exprimarea trăirilor personale. activitate frontală/ individuală MM - ,, Mimă surpriză ’’ activitate frontală/ individuală

- joc-exerciţiu de prezentarea unei persoane

Joc distractiv

Imaginea sugestivă

Imagini diferite

Aprecieri generale şi individuale

Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină; organizarea colectivului de elevi

Detalii de conţinut Resurse Evaluare

L U N I

11 feb

Activităţi pe discipline

LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate 2.2

2.2

DP - ,, Degeţica ”Trăiri şi manifestare emoţională, starea de bine,emoţii de bază Activitate frontală/independentăAV – ,, Cum ne simţim astăzi? ’’ -

- vizionare diafilm despre emoţiile de bazăCompletarea calendarului naturii , prezenţă etc.- să deseneze în echipă

Imagini sugestiveColi flipchartCariocaCreioane colorateCalendarul naturii

Observare sistematicăAprecieri individuale

135

Page 136: 0 Planificare Mea Pe Unitati

2013 desen Activitate pe echipe

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 1.3; 3.1

CLR - ,, Să mă prezint… ’’ Formulare de întrebări şi răspunsuri, solicitări. A se prezenta. A prezenta pe cineva. Sunete. Litere mari şi mici de tipar: R, r, B, b Prezentarea unui coleg. Exprimarea trăirilor personale. MM – ,, Dacă vesel se trăieşte…’’ activitate frontala

- joc exerciţiu prin care se prezintă- alcătuirea propoziţiilor cu cuvinte, despărţirea cuvintelor în silabe şi în sunete- fişă de lucru

- joc de mişcare

Imagini sugestiveCreioane Coli xeroxfişă

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.24.15.11.2

MEM - ,, Spune-mi ce lipseşte ! ” Numeraţia în limitele 0-9 numeralul ordinal

Activitate frontală, individualăAVLM - ,, Să scriem frumos! ’’ Activitate independentă

– joc concurs- recunoaşterea cifrei, compunere, descompunere, comparare- scrierea unor elemente prematematice/cifre

Jetoane cifreTabla Creta Stilou/pixCaiete de lucru

Observare sistematicăAprecieri individuale

M AR Ţ I

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4

CLR - ,, Povestea literei C…’’Formulare de întrebări şi răspunsuri, solicitări. A se prezenta. A prezenta pe cineva. Sunete. Litere mari şi mici de tipar: R, r, B, b, C,c. Prezentarea unui

- povestea învăţătoarei - alcătuirea unor enunţuri scurte cu noile cuvinte învăţate- recunoaşterea literelor

Jetoane literePovestea

Observare sistematicăAprecieri individuale

136

Page 137: 0 Planificare Mea Pe Unitati

12 feb 2013

2.2 coleg. Exprimarea trăirilor personale. Activitate frontală, individuală AV LM – ,, Desenează ce ţi-a plăcut ’’ Activitate independentă

Desenează pe tema dată

1.1; 1.2 1.4; 2.1 1.2; 1.5 2.1; 2.3 2.4; 3.4

MEM - ,, Te rog să-mi dai! ’’ Numeraţia în limite 0-9, numeralul ordinal Activitate frontală, individuală

CLR - ,, Spune-mi dacă am greşit!’’ Activitate frontală, individuală

– joc didactic de recunoaştere a cifrei, compunere, descompunere, vecinii, comparare, formare de mulţimi

- joc de atenţie

Jetoane cifreTablăCretă Panou

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.22.1

2.2

AVLM - ,, Covorul echipei mele ’’Decorarea unui spaţiu cu puncte şi linii Activitate frontală / pe perechi

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare! ’’Activitate frontală/ individuală

Punctul şi liniaDesenează pe tema dată

,,Turul galeriei’’ pentru alegerea lucrării

AcuareleColi cartonatePensulaPanou PahareApă

Observare sistematicăAprecieri individuale

M IER

Activităţi integrate 1.2 1.4 3.2 4.4

CLR – ,, Fata moşului şi fata babei ’’ Formulare de întrebări şi răspunsuri, solicitări. A se prezenta. A prezenta pe cineva. Sunete. Litere mari şi mici de tipar: R, r, B, b, C,c Prezentarea unui coleg.

- dramatizarea poveştii- identificarea sunetelor învăţate- recunoaşterea literelor învăţate

Jetoane litereColi cartonateCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

137

Page 138: 0 Planificare Mea Pe Unitati

CURI

13feb 2013

Exprimarea trăirilor personale. Activitate frontală, pe grupe AVLM - ,, Scriu silabe şi cuvinte ’’ Activitate frontală / pe echipe

- scrie silabe şi cuvinte cu literele învăţate

1.24.15.1

2.2

MEM - ,, Cine ştie, rezolvă! ” Numeraţia în limite 0 -10 , numeralul ordinal activitate frontală/ individualăAV - ,, Desenează atâţia copii cât îţi arată cifra ’’ activitate frontală / pe grupe

– joc-exerciţiu - recunoaşterea cifrei, vecini, descompuneri, compuneri etc.

- desenează pe tema dată

Beţişoare Jetoane cifreColi xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.11.23.11.1 3.1

ES - „ Încredere, sinceritate, toleranţă ’’ Comportamente bazate pe respect, încredere, toleranţă, grijă faţă de sine şi faţă de ceilalţi activitate frontală/ individualăAVLM - ,,Desenează grupul de prieteni în care ai încredere’’ activitate frontală/ pe grupuri

- convorbire pe baza cuvintelor pronunţate- prezentarea unor situaţii de încredere, toleranţă etc.

- desenează pe tema dată

Imagini sugestiveCreioane colorateColi flipchart

Aprecieri generale şi individuale

1.11.32.3

2.4

MM - ,, Tot ce e pe lume! ’’ Activitate frontalăCLR – joc ,, Cu ce începe cuvântul…’’ activitate frontală/ individuală

- învăţarea cântecului

Joc – exerciţiu de identificarea unor sunete dintr-un cuvânt

Imagini sugestive

Jetoane cu imagini

Aprecieri generale şi individuale

J

Activităţi pe discipline 1.21.4

EFS - ,, Scăunelul mişcător ’’ Activitate frontală

- mers în echilibru cu transport de greutăţi

Echipament sportiv Observarea sistematică a

138

Page 139: 0 Planificare Mea Pe Unitati

OI

14feb 2013

2.1 elevilor Activităţi integrate 1.24.15.11.13.1

MEM - ,, Să numărăm şi să socotim! ’’Numeraţia în limite 0 -10 , numeralul ordinal activitate frontală/ individualăMM - ,, Fulgii ’’ activitate frontală / individuală

– joc didactic de identificarea cifrelor- adunări şi scăderi

- joc cu text şi cânt

Coli xeroxCreioane colorateJetoane cu cifre

Aprecieri generale şi individuale

1.2 1.4 3.2 4.4 1.2 2.2

CLR -,,Găseşte cuvântul potrivit! ’’Formulare de întrebări şi răspunsuri, solicitări. A se prezenta. A prezenta pe cineva. Sunete. Litere mari şi mici de tipar: R, r, B, b, C,c Prezentarea unui coleg. Exprimarea trăirilor personale. activitate frontală/ individualăEFS - ,, Exerciţii de înviorare ’’ Activitate frontală

- joc-exerciţiu – antonime/ sinonime/ omonime

- efectuarea unor exerciţii de înviorare

Imagini sugestiveJetoane cu litere

Aprecieri generale şi individuale

1.1 3.1

2.2

AVLM - ,, Decorăm obiecte ’’ activitate frontală/ pe grupe

MM - ,, Cântece pentru copii’’ Activitate frontală

- vor decora cu linii şi puncte borcane/sticle/farfurii

- audiţie

Creioane carioca Borcane Sticle Farfurii de cartoncd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

139

Page 140: 0 Planificare Mea Pe Unitati

VINERI

15 feb 2013

Activităţi integrate1.24.15.1

2.2

MEM - „ Aparate electrice, reguli de siguranţă ” activitate frontală/ individuală

AVLM - ,, Desenează aparatul electric preferat ’’ activitate frontală/ individuală

- joc-exerciţiu de recunoaştere a unor aparate electrice- cunoaşterea unor reguli de siguranţă în folosirea aparatelor electrice- desenează pe tema dată

Obiecte diverseJetoane diferiteColi xeroxCreioane colorate

Aprecieri generale şi individuale

Activităţi pe discipline1.21.42.1

EFS - ,, Ştafeta copiilor !’’ Activitate frontală

- concurs de consolidare a mersului în echilibru, a tragerii-împingerii, a căţărării etc.

Echipament sportivBănci sportiveGreutăţi

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

1.2 1.4 3.2 4.4

2.2

CLR - ,, Completează ce lipseşte ! ’’ Formulare de întrebări şi răspunsuri, solicitări. A se prezenta. A prezenta pe cineva. Sunete. Litere mari şi mici de tipar: R, r, B, b, C,c Prezentarea unui coleg. Exprimarea trăirilor personale. activitate frontală/ individuală AV – ,, Desenează imaginea care începe cu sunetul…’’ activitate frontală/ pe grupe

Joc-exerciţiu de completare prin scriere a unor cuvinte cu literele cunoscute

Desenează pe tema dată

Imaginea sugestivăJetoane cu litere/silabeColi xeroxCreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individuale

140

Page 141: 0 Planificare Mea Pe Unitati

Proiectarea unităţii tematice - La ţărm de mare Perioada 18 februarie – 1 martie 2013Săptămâna: 19 - 20Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină;

organizarea colectivului de elevi Detalii de conţinut Resurse Evaluare

L U N I

18feb 2013

Activităţi pe discipline LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate 2.2

2.2

DP - ,, Cum mă comport în grupul meu de prieteni ? ’’ Activitate frontală/ individuală AVLM – ,, Grupul meu este…’’ Activitate pe echipe

- joc de rol cum se exprimă emoţiile în comportamente - Cum se exprimă emoţiile în comportamente- Completarea calendarului naturii , prezenţă etc.- să deseneze pe tema dată

Imagini sugestiveColi cartonateCariocaCreioane colorateCalendarul naturii

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 1.3; 3.1

CLR - ,, La ţărmul mării ’’ Identificarea unui obiect/fiinţă. Cuvinte, silabe, sunete. Litere mari şi mici de tipar: V,T, Î, Elemente grafice. Simularea unor situaţii care presupun verbalizarea unor trăiri diferite - jocuri de rol repovestirea unor fragmente din poveşti audiate; dramatizări ale poveştilor/ fragmentelor din basme audiateMM – ,, Deschide urechea bine! ’’ activitate frontala/ individuală

- joc de rol prin care să verbalizeze acţiunea pe care ar face-o la ţărmul mării şi ce vieţuitoare se pot întâlni

- joc de atenţie – dezvoltarea acuităţii auditive

Jetoane litereJetoane imagini

Observare sistematicăAprecieri individuale

141

Page 142: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.24.15.11.2

MEM - ,, Al câtelea peşte a plecat?’’ Numeraţia în limitele 0 – 10, constituire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal, recunoaştere, comparare, ordonarea, compunere, descompunerea numerelor în limitele 0 – 10 , Adunarea şi scăderea cu 1 – 2 unităţi MM - ,, Jocul mut ’’ Activitate frontală / individuală

– joc didactic de constituire de mulţimi , recunoaşterea cifrei, compararea, compunerea, descompunerea , adunare, scădere

- joacă respectând regulile

Jetoane cifreJetoane semne matematiceJetoane peşti

Observare sistematicăAprecieri individuale

M AR Ţ I

19 feb2013

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 2.2

CLR - ,, Povestea literei T… ’’Litere mari şi mici de tipar: T, t. Elemente graficeActivitate frontală/individuală

AV – ,, Desenează un obiect… ’’ Activitate independentă

Identificarea unui obiect/fiinţă. Cuvinte, silabe, sunete. Litere mari şi mici de tipar: T, t. Elemente grafice. Simularea unor situaţii care presupun verbalizarea unor trăiri diferite - jocuri de rol repovestirea unor fragmente din poveşti audiate; dramatizări ale poveştilor/ fragmentelor din basme audiateDesenează pe tema dată

Coli xeroxCreioane colorateJetoane litere

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.1; 1.2 1.4; 2.1 1.2; 1.5 2.1; 2.3 2.4; 3.4

MEM- ,,Hai să numărăm , bine să le aşezăm! ’’Numeraţia în limitele 0 – 10, constituire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal, recunoaştere, comparare, ordonarea, compunere, descompunerea numerelor în limitele 0 – 10 , Adunarea şi scăderea cu 1 – 2 unităţi Activitate frontală, pe echipe

– joc-exerciţiu de recunoaştere a cifrei, compunere, descompunere, vecinii, şir numeric

Jetoane cifreTablăCretă PanouBolduri

Observare sistematicăAprecieri individuale

142

Page 143: 0 Planificare Mea Pe Unitati

CLR - ,, Spune-mi dacă am greşit!’’ Activitate frontală, pe echipe - joc de atenţie

1.11.22.1

2.2

AVLM - ,, Valurile mării ’’ Activitate frontală / individuală

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare! ’’

Linia cu scop de conturLinia cu scop decorativ ,,Turul galeriei’’ pentru alegerea lucrării celei mai frumoase

AcuareleColi xeroxPensulaPanou Pahar Apă

Observare sistematicăAprecieri individuale

M IERCURI

20 feb 2013

Activităţi integrate 1.2 1.4 3.2 4.4

CLR - ,, Peşti în tolbă ” Identificarea unui obiect/fiinţă. Cuvinte, silabe, sunete. Litere mari şi mici de tipar: T, t. Elemente grafice Activitate frontală, pe grupe AVLM - ,, Colorăm peştele ’’ Activitate frontală / pe grupe

– memorizare- identificarea sunetelor învăţate- recunoaşterea literelor învăţate- Simularea unor situaţii care presupun verbalizarea unor trăiri diferite - jocuri de rol repovestirea unor fragmente din poveşti audiate; dramatizări ale poveştilor/ fragmentelor din basme audiate

Jetoane litereColi xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.24.15.1

2.2

MEM - ,, Fii atent şi spune unde a greşit ! ” – joc-concursActivitate frontală, pe echipe AVLM - ,, Desenează trofeul câştigătorilor ’’ activitate frontală / individual

Numeraţia în limitele 0 – 10, constituire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal, recunoaştere, comparare, ordonarea, compunere, descompunerea numerelor în limitele 0 – 10 , Adunarea şi scăderea cu 1 – 2 unităţi Desenează pe tema dată

Jetoane cifreColi xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.1 ES - „ Suntem politicoşi ! ’’ Cum se exprimă emoţiile în Imagini sugestive Aprecieri 143

Page 144: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.23.11.1 3.1

activitate frontală/individual

MM – ,, Ursul doarme ’’ activitate frontală

comportamente generale şi individuale

1.11.32.3

2.4

MM - ,, Tot ce e pe lume… ” Activitate frontală/ individual CLR – ,, Ce ştii despre iarnă ? ’’ activitate frontală/ individuală

Timbrul Sunete vocal-instrumentale Joc – exerciţiu de identificarea unor sunete dintr-un cuvânt

Imagini sugestiveCarte cântece pentru preşcolari

Aprecieri generale şi individuale

JOI

21feb2013

Activităţi pe discipline 1.21.42.1

EFS - ,, Ştafeta peştişorului ’’ Activitate frontală/ individuală

Deprinderi motrice utilitar-aplicativeŞtafete şi parcursuri aplicative;

Echipament sportivBănci sportive

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.24.15.11.13.1

MEM - ,, Aşează repede şi bine! ’’ joc-exerciţiu numeraţia în limitele 0 – 10, activitate frontală/ individuală

MM - ,, Cântăm împreună… ’’ Activitate frontală

joc – exerciţiu numeraţia în limitele 0 – 10, constituire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal, recunoaştere, comparare, ordonarea, compunere, descompunerea numerelor în limitele 0 – 10 , Adunarea şi scăderea cu 1 – 2 unităţi - Cântă versurile pe melodiile învăţate

Coli colorateCreioane colorateJetoane cifre

Aprecieri generale şi individuale

144

Page 145: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.2 1.4 3.2 4.4 1.2 2.2

CLR - ,, Litere, silabe, cuvinte ’’Cuvinte, silabe, sunete. Litere mari şi mici de tipar: Î, î. Elemente grafice activitate frontală/ individualăAVLM - ,, Modelează litera T ’’ activitate frontală / individuală

- Identificarea unui obiect/fiinţă.Cuvinte, silabe, sunete. Litere mari şi mici de tipar: V, v, T, t, Î, î.Elemente grafice.Simularea unor situaţii care presupun verbalizarea unor trăiri diferite - jocuri de rol- repovestirea unor fragmente din poveşti audiate; dramatizări ale poveştilor/fragmentelor din basme audiate- modelează pe tema dată

Imagini sugestive

Plastilinăplanşete

Aprecieri generale şi individuale

1.1 3.1

2.2

AVLM - ,, Vieţuitoare din mare ’’ confecţionare activitate frontală/ pe grupe

MM - ,, Cântece pentru copii ’’ Activitate frontală

- Linia cu scop de conturLinia cu scop decorativ

- Audiţie

Coli xeroxLipici foarfecihârtie glasatăcd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

VINER

Activităţi integrate1.24.15.1

2.2

MEM - „ Vieţuitoare din mare - alcătuire, condiţii de viaţă, foloase ” activitate frontală/ individualăAV- Desenează peştişori în mareactivitate frontală/ individuală

– joc-exerciţiu de identificarea şi denumire a speciilor de peşte

Desenează pe tema dată

Imagini diverseColi xeroxCreioane colorate

Activităţi pe discipline

145

Page 146: 0 Planificare Mea Pe Unitati

I

22feb 2013

1.21.42.1

EFS - ,, Ştafeta Delfinului ’’ Activitate frontală / individuală

Deprinderi motrice utilitar-aplicativeŞtafete şi parcursuri aplicative;

Echipament sportiv

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

1.2 1.4 3.2 4.4

2.2

CLR - ,, Formăm propoziţii ’’

activitate frontală/ individuală MM - ,, Mimă surpriză ’’ activitate frontală/ individuală

- joc-exerciţiu de prezentarea unei persoaneIdentificarea unui obiect/fiinţă.Cuvinte, silabe, sunete. Litere mari şi mici de tipar: T, t. Elemente grafice. Simularea unor situaţii care presupun verbalizarea unor trăiri diferite - jocuri de rol- repovestirea unor fragmente din poveşti audiate; dramatizări ale poveştilor/fragmentelor din basme audiateJoc distractiv

Imaginea sugestivă

Imagini diferite

Aprecieri generale şi individuale

Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină; organizarea colectivului de elevi

Detalii de conţinut Resurse Evaluare

Activităţi pe discipline

LIMBA ENGLEZĂ

146

Page 147: 0 Planificare Mea Pe Unitati

L U N I

25 feb 2013

Activităţi integrate 2.2

2.2

DP - ,, Să-mi ajut colegii, prietenii, părinţii! ”Trăiri şi manifestare emoţională, starea de bine,emoţii de bază Activitate frontală/independentăAV – ,, Îmi ajut părinţii ’’ - desen Activitate pe echipe

- discuţii libere pornind de la emoţiile de bază- Cum se exprimă emoţiile în comportamente- Completarea calendarului naturii , prezenţă etc.- să deseneze în echipă

Imagini sugestiveColi flipchartCariocaCreioane colorateCalendarul naturii

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 1.3; 3.1

CLR - ,, Povestea literei V… ’’ Cuvinte, silabe, sunete. Litere mari şi mici de tipar: V, v. Activitate frontală /individuală

MM – ,, Dacă vesel se trăieşte…’’ activitate frontala

Identificarea unui obiect/fiinţă.Cuvinte, silabe, sunete. Litere mari şi mici de tipar: V, v. Elemente grafice. Simularea unor situaţii care presupun verbalizarea unor trăiri diferite - jocuri de rol- repovestirea unor fragmente din poveşti audiate; dramatizări ale poveştilor/fragmentelor din basme audiate- joc de mişcare

Imagini sugestiveCreioane Coli xeroxCaiete speciale

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.24.15.11.2

MEM - ,, Spune-mi ce-am greşit ! ” Numeraţia în limitele 0-10, numeralul ordinal

Activitate frontală, individuală

AVLM - ,, Să scriem frumos! ’’ Activitate independentă

– joc concursNumeraţia în limitele 0 – 10, constituire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 10Recunoaştere, comparare, ordonare , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 10Adunarea şi scăderea cu 1 – 2 unităţi

Jetoane cifreTabla Creta Stilou/pixCaiete de lucru

Observare sistematicăAprecieri individuale

Activităţi pe discipline RELIGIE

147

Page 148: 0 Planificare Mea Pe Unitati

M AR Ţ I

26 feb 2013

Activităţi integrate

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 2.2

CLR - ,, Ursul păcălit de vulpe ’’ dramatizareActivitate frontală, individuală

AV LM – ,, Modelează peştii ’’ Activitate independentă

Identificarea unui obiect/fiinţă.Cuvinte, silabe, sunete. Litere mari şi mici de tipar: V, v. Elemente grafice. Simularea unor situaţii care presupun verbalizarea unor trăiri diferite - jocuri de rol- repovestirea unor fragmente din poveşti audiate; dramatizări ale poveştilor/fragmentelor din basme audiateModelează pe tema dată

Jetoane litereImagini din poveste

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.1; 1.2 1.4; 2.1 1.2; 1.5 2.1; 2.3 2.4; 3.4

MEM - ,, Arată jetonul potrivit ! ’’ Numeraţia în limite 0-10, numeralul ordinal Activitate frontală, individuală

CLR - ,, Spune-mi dacă am greşit!’’ Activitate frontală, individuală

– joc didactic Numeraţia în limitele 0 – 10, constituire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 10Recunoaştere, comparare, ordonare , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 10Adunarea şi scăderea cu 1 – 2 unităţi- joc de atenţie

Jetoane cifreTablăCretă Panou

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.22.1

2.2

AVLM - ,, Vieţuitoare din mare ’’Decorarea unui spaţiu cu puncte şi linii Activitate frontală / pe echipe

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare! ’’Activitate frontală/ individuală

Linia cu scop de conturLinia cu scop decorativ Aplicaţie ,,Turul galeriei’’ pentru alegerea lucrării

Coli cartonateLipici Foarfece Decupaje

Observare sistematicăAprecieri individuale

148

Page 149: 0 Planificare Mea Pe Unitati

M IERCURI

27feb 2013

Activităţi integrate 1.2 1.4 3.2 4.4

CLR – ,, Eu spun una, tu spui multe ’’ Joc didactic Activitate frontală, pe echipe

MM - ,, Cântăm şi ne distrăm! ’’ Activitate frontală / pe echipe

Identificarea unui obiect/fiinţă.Cuvinte, silabe, sunete. Litere mari şi mici de tipar: V, v. Elemente grafice. Simularea unor situaţii care presupun verbalizarea unor trăiri diferite - jocuri de rol - repovestirea unor fragmente din poveşti audiate; dramatizări ale poveştilor/fragmentelor din basme audiate- repetă cântece învăţate

Jetoane litereColi cartonateCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.24.15.1

2.2

MEM - ,, Echipa câştigătoare ! ” Numeraţia în limite 0 -10 , numeralul ordinal activitate frontală/ pe echipe

AV - ,, Desenează atâtea vieţuitoare marine cât îţi arată cifra ’’ activitate frontală / pe echipe

– joc-concurs -Numeraţia în limitele 0 – 10, constituire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 10Recunoaştere, comparare, ordonare , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 10Adunarea şi scăderea cu 1 – 2 unităţi- desenează pe tema dată

Beţişoare Jetoane cifreColi xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.11.23.11.1 3.1

ES - „ Ne comportăm frumos! ’’ Comportamente bazate pe respect, încredere, toleranţă, grijă faţă de sine şi faţă de ceilalţi activitate frontală/ individualăAVLM - ,,Desenează un comportament frumos ’’ activitate frontală/ pe grupuri

Comportamente moral-civice bazate pe grija fată de sine si de ceilalţi, fată de lucrurile încredinţate, neglijentă fată de sine si fată de ceilalţi, fată de mediul înconjurător, fată de lucrurile încredinţate.- desenează pe tema dată

Imagini sugestiveCreioane colorateColi colorate

Aprecieri generale şi individuale

149

Page 150: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.11.32.3

2.4

MM - ,, Se duce iarna de la noi… ’’ Activitate frontalăCLR – joc ,, Cu ce începe cuvântul…’’ activitate frontală/ individuală

Timbrul - Sunete vocal-instrumentale

Joc – exerciţiu de identificarea unor sunete dintr-un cuvânt

Imagini sugestive

Jetoane cu imagini

Aprecieri generale şi individuale

JOI

28feb 2013

Activităţi pe discipline 1.21.42.1

EFS - ,, Gimnastică învăţăm’’ Activitate frontală

- Deprinderi motrice din gimnastică - Cumpăna pe un genunchi;

Echipament sportivSaltele

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.24.15.11.13.1

MEM - ,, Hai să socotim ! ’’Numeraţia în limite 0 -10 , numeralul ordinal activitate frontală/ individuală

MM - ,, Cântece pentru copii ’’ activitate frontală / individuală

– joc didactic de identificarea cifrelorNumeraţia în limitele 0 – 10, constituire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător; Numeralul ordinal în limitele 0 – 10 , Recunoaştere, comparare, ordonare , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 10, Adunarea şi scăderea cu 1 – 2 unităţi- audiţie

Coli xeroxCreioane colorateJetoane cu cifre

CdCd - player

Aprecieri generale şi individuale

1.2 1.4 3.2 4.4 1.2 2.2

CLR -,,Găseşte cuvântul potrivit! ’’ activitate frontală/ individuală

Identificarea unui obiect/fiinţă.Cuvinte, silabe, sunete. Litere mari şi mici de tipar: Î, î. Elemente grafice. Simularea unor situaţii care presupun verbalizarea unor trăiri diferite - jocuri de rol - repovestirea unor fragmente din poveşti audiate; dramatizări ale poveştilor/fragmentelor din basme audiate

Imagini sugestiveJetoane cu litere

Aprecieri generale şi individuale

150

Page 151: 0 Planificare Mea Pe Unitati

EFS - ,, Exerciţii de înviorare ’’ Activitate frontală

- efectuarea unor exerciţii de înviorare

1.1 3.1

2.2

AVLM - ,, La ţărmul mării ’’ activitate frontală/ pe echipe

MM - ,, Cântece pentru copii’’ Activitate frontală

Linia cu scop de conturLinia cu scop decorativ

- audiţie

Plastilină PlanşeteColi cartonatecd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

VINERI

1martie 2013

Activităţi integrate1.24.15.1

2.2

MEM - „Vieţuitoare din mare ’’ - alcătuire, condiţii de viaţă, foloase” activitate frontală/ individuală

AVLM - ,, Desenează vieţuitoarele preferate ’’ activitate frontală/ individuală

- joc-exerciţiu de recunoaştere a vieţuitoarelor subacvaticeNumeraţia în limitele 0 – 10, constituire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător; Numeralul ordinal în limitele 0 – 10 Recunoaştere, comparare, ordonare , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 10 Adunarea şi scăderea cu 1 – 2 unităţi

- desenează pe tema dată

Obiecte diverseJetoane diferiteColi xeroxCreioane colorate

Aprecieri generale şi individuale

Activităţi pe discipline1.21.42.1

EFS - ,, Ştim elemente de gimnastică ’’ Activitate frontală

- Deprinderi motrice din gimnastică – Semisfoară ; Cumpăna pe un genunchi;

Echipament sportivSaltele

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

151

Page 152: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.2 1.4 3.2 4.4

2.2

CLR - ,, Spune ce face ! ’’ Joc didactic activitate frontală/ individuală AV – ,, Desenează încălţări…’’ activitate frontală/ pe grupe

Identificarea unui obiect/fiinţă.Cuvinte, silabe, sunete. Litere mari şi mici de tipar: Î, î. Elemente grafice. Simularea unor situaţii care presupun verbalizarea unor trăiri diferite - jocuri de rol- repovestirea unor fragmente din poveşti audiate; dramatizări ale poveştilor/fragmentelor din basme audiateDesenează pe tema dată

Imaginea sugestivăJetoane cu litere/silabeColi xeroxCreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individuale

Proiectarea unităţii tematice - În lumea florilorPerioada 4 – 15 martie 2013Săptămâna: 21 - 22Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină;

organizarea colectivului de elevi Detalii de conţinut Resurse Evaluare

L U N I

Activităţi pe discipline

LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate1.11.32.32.23.2

DP - ,, Reguli respectate/reguli încălcate … ’’ Activitate frontală/ individuală AVLM – ,, Desenează o regulă ’’ - desen Activitate independentă

Comunicare şcolară eficientăComunicarea cu colegii şi cadrul didactic la clasă: anunţarea răspunsului, aşteptarea rândului, Completarea calendarului naturii , prezenţă etc.

Imagini sugestiveColi xeroxCariocaCreioane colorateCalendarul naturii

Observare sistematicăAprecieri individuale

152

Page 153: 0 Planificare Mea Pe Unitati

4 martie2013

2.2- să reprezinte prin desen una din regulile clasei

1.1; 1.2; 1.4; 1.5; 2.1; 2.3; 3.4; 4.1; 4.2

CLR - ,, Flori de primăvară ’’ Lectură după imagini activitate frontala/ individualăMM – ,, Deschide urechea bine! ’’ activitate frontala/ individuală

A cere şi a da informaţii;Sunete. Litere mari şi mici de tipar: Z, z, Ă, ă . Exprimarea cu ajutorul limbajelor neconvenţionale - joc de atenţie – dezvoltarea acuităţii auditive

Imagini sugestive Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.21.41.52.12.32.44.2

MEM -,, Este bine/nu este bine ? ’’ Joc didactic Activitate frontală / individuală

AVLM - ,, Rezolv corect fişa!’’ Activitate frontală / individuală

Numere naturale de la 0 la 10 constituire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător; Numeralul ordinal în limitele 0 – 10 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompune-rea numerelor în concentrul 0 – 10 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei problemeRezolvă fişa

Jetoane cifreImagini sugestiveFişă de lucru

Observare sistematicăAprecieri individuale

M AR Ţ I

5

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 2.2

CLR - ,, Jocul silabelor ’’ Joc didactic

AV –,, Scrie silabe, formează cuvinte! ’’ Activitate independentă

A cere şi a da informaţii;Sunete. Litere mari şi mici de tipar: Z, z, Ă, ă . Exprimarea cu ajutorul limbajelor neconvenţionale

Desenează pe tema dată

Imagini sugestive Observare sistematicăAprecieri individuale

153

Page 154: 0 Planificare Mea Pe Unitati

martie2013

1.1; 1.2 1.4; 2.1 1.2; 1.5 2.1; 2.3 2.4; 3.4

MEM - ,, Să facem bucheţele de flori! ’’ Joc exerciţiu Activitate frontală, individuală CLR - ,, Spune-mi dacă am greşit!’’ Activitate frontală, individuală

Numere naturale de la 0 la 10 constituire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător; Numeralul ordinal în limitele 0 – 10 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompune-rea numerelor în concentrul 0 – 10 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme

- joc de atenţie

Jetoane cifreTablăCretă PanouCopiiiflori

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.22.1

2.2

AVLM - ,, Flori de primăvară ’’ Activitate frontală / individuală

CLR - ,, Cea mai frumoasă floare ! ’’

Tehnici simple Mototolire Rupere Tăiere

,,Turul galeriei’’ pentru alegerea florii celei mai frumoase

Coli xeroxPanou Hârtie creponată

Observare sistematicăAprecieri individuale

M IERCU

Activităţi integrate 1.2 1.4 3.2 4.4

CLR - ,, Ne jucăm litera Z o învăţăm! ” Joc exerciţiu Activitate frontală, pe grupe AVLM - ,, Colorăm …litere învăţăm ’’ Activitate frontală / pe grupe

A cere şi a da informaţii;Sunete. Litere mari şi mici de tipar: Z, z, Ă, ă . Exprimarea cu ajutorul limbajelor neconvenţionale

- Colorează în fişa de lucru

Jetoane litereColi xeroxCreioane colorateCarioca

Fişă de lucru

Aprecieri generale şi individuale

154

Page 155: 0 Planificare Mea Pe Unitati

RI

6martie 2013

1.24.15.1

2.2

MEM - ,, Numără şi potriveşte ! ” joc didactic activitate frontală/ individuală

AV - ,, Rezolvă fişa ’’ activitate frontală / individual

Numere naturale de la 0 la 10 constituire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător; Numeralul ordinal în limitele 0 – 10 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompune-rea numerelor în concentrul 0 – 10 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme

- rezolvă fişa dată

Jetoane diferiteColi xeroxCreioane colorateCariocaFişă

Aprecieri generale şi individuale

1.11.23.11.1 3.1

ES - „ Cui dăruim flori ? ’’ activitate frontală/ pe perechi

MM – ,, Jocul mut ’’ activitate frontală/ pe grupuri

- Comportamente moral-civice bazate pe grija fată de sine si de ceilalti, fată de lucrurile încredintate, neglijentă fată de sine si fată de ceilalti, fată de mediul înconjurător, fată de lucrurile încredintate.- se joacă pe tema dată

Imagini sugestive Aprecieri generale şi individuale

1.11.32.3

2.4

MM - ,, E ziua ta , mămico! ” Activitate frontală/ individual CLR – ,, Ce ştii despre iarnă ? ’’ activitate frontală/ individuală

RitmulSunete lungi, sunete scurteDurate muzicaleStructuri ritmice Joc – exerciţiu de identificarea unor sunete dintr-un cuvânt

Imagini sugestiveAprecieri generale şi individuale

JOI

Activităţi pe discipline 1.21.42.1

EFS -,, Ne jucăm, gimnastică învăţăm ’’ Activitate frontală/ individuală

- Deprinderi motrice din gimnastică Cumpăna pe un genunchi;Semisfoara;

Echipament sportivsaltele

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 155

Page 156: 0 Planificare Mea Pe Unitati

7martie2013

1.24.15.11.13.1

MEM -,, Ne jucăm , cifrele le aşezăm!’’ Joc exerciţiu activitate frontală/ individuală

MM - ,, Cântăm împreună… ’’ Activitate frontală

Numere naturale de la 0 la 10 constituire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător; Numeralul ordinal în limitele 0 – 10 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 10 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme

- Cântă versurile pe melodiile învăţate

Jetoane cifre Aprecieri generale şi individuale

1.2 1.4 3.2 4.4 1.2 2.2

CLR - ,,Inimioare, inimioare ’’ - lectura învăţătoarei activitate frontală/ individualăAVLM - ,, Desenează o inimă ’’ activitate frontală / pe perechi

A cere şi a da informaţii;Sunete. Litere mari şi mici de tipar: Z, z, Ă, ă . Exprimarea cu ajutorul limbajelor neconvenţionale - desenează pe tema dată

Imagini sugestive

Plastilinăplanşete

Aprecieri generale şi individuale

1.1 3.1

2.2

AVLM - ,, Flori pentru mama ’’ confecţionare activitate frontală/ pe grupe

MM - ,, Cântece pentru mama ’’ Activitate frontală

Tehnici simple Mototolire Rupere

Tăiere

- Audiţie

Coli xeroxLipici foarfecihârtie creponatapaicd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

Activităţi integrate1.2 MEM -„ Plante de la noi – alcătuire, – joc-exerciţiu de identificarea şi Obiecte diverse

156

Page 157: 0 Planificare Mea Pe Unitati

VINERI

8martie 2013

4.15.1

2.2

condiţii de viaţă, foloase ” activitate frontală/ individualăAV- Desenează plantele preferate activitate frontală/ individuală

denumire plantelor

Desenează pe tema dată

Jetoane diferiteColi xeroxCreioane colorate

Activităţi pe discipline1.21.42.1

EFS - ,, Deprinderi motrice din gimnastică’’ Activitate frontală / individuală

- Deprinderi motrice din gimnastică Cumpăna pe un genunchi;Semisfoara;

Echipament sportiv

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

1.2 1.4 3.2 4.4

2.2

CLR - ,, Primăvara – anotimpul hărniciei ’’ Lectură după imagini activitate frontală/ individuală MM - ,, Mimă surpriză ’’ activitate frontală/ individuală

A cere şi a da informaţii;Sunete. Litere mari şi mici de tipar: Z, z, Ă, ă . Exprimarea cu ajutorul limbajelor neconvenţionale

Joc distractiv

Imaginea sugestivă

Imagini diferite

Aprecieri generale şi individuale

157

Page 158: 0 Planificare Mea Pe Unitati

Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină; organizarea colectivului de elevi

Detalii de conţinut Resurse Evaluare

L U N I

11 martie2013

Activităţi pe discipline

LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate 2.2

2.2

DP - ,, Ţi-ar plăcea să fii o floare…care? ” convorbire Activitate frontală/independentăAV – ,, Desenează floarea ta ’’ - desen Activitate frontală/independentă

Comunicare şcolară eficientăComunicarea cu colegii şi cadrul didactic la clasă: anunţarea răspunsului, aşteptarea rândului, Completarea calendarului naturii , prezenţă etc.Desenează pe tema dată

Imagini sugestiveColi flipcharCariocaCreioane colorateCalendarul naturii

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 1.3; 3.1

CLR - ,, Primăvara ’’ de F.Muguractivitate frontală/ individuală

AVLM - ,, Desenează primăvara din poezie ’’ activitate frontală / individuală

memorizareA cere şi a da informaţii;Sunete. Litere mari şi mici de tipar: Z, z, Ă, ă . Exprimarea cu ajutorul limbajelor neconvenţionale Desenează pe tema dată

Imagini sugestiveCreioane Coli xeroxfişă

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.24.15.11.2

MEM - ,, Grădina cu flori ” Joc didactic

Activitate frontală, individuală

AVLM - ,, Să scriem frumos! ’’ Activitate independentă

Numere naturale de la 0 la 10 constituire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător; Numeralul ordinal în limitele 0 – 10 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 10 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme

Jetoane cifreTabla Creta Stilou/pixCaiete de lucru Flori artificiale

Observare sistematicăAprecieri individuale

158

Page 159: 0 Planificare Mea Pe Unitati

M AR Ţ I

12martie 2013

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 2.2

CLR - ,, Să compunem o poveste !’’ Joc exerciţiu Activitate frontală, individuală

AV LM – ,, Desenează ce ţi-a plăcut ’’ Activitate independentă

- alcătuirea unor enunţuri scurte cu A cere şi a da informaţii;Sunete. Litere mari şi mici de tipar: Z, z, Ă, ă . Exprimarea cu ajutorul limbajelor neconvenţionale Desenează pe tema dată

Jetoane litereImagini diverse

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.1; 1.2 1.4; 2.1 1.2; 1.5 2.1; 2.3 2.4; 3.4

MEM - ,, Să adăugăm / să scădem ’’ Activitate frontală, individuală

CLR - ,, Spune-mi dacă am greşit!’’ Activitate frontală, individuală

Numere naturale de la 0 la 10 constituire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător; Numeralul ordinal în limitele 0 – 10 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 10 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme

- joc de atenţie

Jetoane cifreTablăCretă Panou

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.22.1

2.2

AVLM - ,, Grădina cu flori ’’ aplicaţie Activitate frontală / pe echipe

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare! ’’

Tehnici simple Mototolire Rupere Tăiere ,,Turul galeriei’’ pentru alegerea

Flori decupateColi cartonateLipici Panou

Observare sistematicăAprecieri individuale

159

Page 160: 0 Planificare Mea Pe Unitati

Activitate frontală/ individuală lucrării

M IERCURI

13martie 2013

Activităţi integrate 1.2 1.4 3.2 4.4

CLR – ,, Să vorbim şi să scriem corect’’

Activitate frontală, pe grupe AVLM - ,, Uneşte silabele şi formează cuvinte ’’ Activitate frontală / pe echipe

A cere şi a da informaţii;Sunete. Litere mari şi mici de tipar: Z, z, Ă, ă . Exprimarea cu ajutorul limbajelor neconvenţionale - uneşte silabele formând cuvinte

Jetoane litereColi cartonateCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.24.15.1

2.2

MEM - ,, Ce semn e corect ? ” Joc exerciţiu activitate frontală/ individualăAV - ,, Desenează atâtea flori cât îţi arată cifra ’’ activitate frontală / pe grupe

Numere naturale de la 0 la 10 constituire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător; Numeralul ordinal în limitele 0 – 10 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 10 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme

- desenează pe tema dată

Beţişoare Jetoane cifreColi xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.11.23.11.1 3.1

ES - „ Reciclând - natura o salvăm ’’ activitate frontală/ individualăAVLM - ,,Desenează cum recilezi… ’’ activitate frontală/ pe echipe

Comportamente moral-civice bazate pe grija fată de sine si de ceilalti, fată de lucrurile încredintate, neglijentă fată de sine si fată de ceilalti, fată de mediul înconjurător, fată de lucrurile încredintate.- prezentarea unor situaţii de încredere, toleranţă etc.- desenează pe tema dată

Imagini sugestiveCreioane colorateColi flipchart

Aprecieri generale şi individuale

160

Page 161: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.11.32.3

2.4

MM - ,, Înfloresc grădinile ’’ Activitate frontalăCLR – joc ,, Cu ce începe cuvântul…’’ activitate frontală/ individuală

- învăţarea cântecului

Joc – exerciţiu de identificarea unor sunete dintr-un cuvânt

Imagini sugestive

Jetoane cu imagini

Aprecieri generale şi individuale

JOI

14martie 2013

Activităţi pe discipline 1.21.42.1

EFS - ,, Podul de piatră ’’ Activitate frontală /individuală

Deprinderi motrice din gimnasticăSemisfoaraCumpăna pe un genunchiPodul de jos

Echipament sportiv Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.24.15.11.13.1

MEM -,, Cine rezolvă mai repede?’’ Joc concurs de rezolvarea unor probleme ilustrate activitate frontală/ individuală /pe echipe

MM - ,, Dacă vesel se trăieşte… ’’ activitate frontală / individuală

Numere naturale de la 0 la 10 constituire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător; Numeralul ordinal în limitele 0 – 10 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 10 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme

- joc cu text şi cânt

Coli xeroxCreioane colorateJetoane cu cifre

Aprecieri generale şi individuale

1.2 1.4 3.2 4.4 1.2 2.2

CLR - ,, Ridichea uriaşă ’’ Lectură după imagini

activitate frontală/ individualăEFS - ,, Exerciţii de înviorare ’’ Activitate frontală

- lectură după imaginiA cere şi a da informaţii;Sunete. Litere mari şi mici de tipar: Z, z, Ă, ă . Exprimarea cu ajutorul limbajelor neconvenţionale - efectuarea unor exerciţii de înviorare

Imagini sugestiveJetoane cu litere

Aprecieri generale şi individuale

161

Page 162: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.1 3.1

2.2

AVLM - ,, Ridichea uriaşă ’’ aplicaţie activitate frontală/ pe grupe

MM - ,, Cântece pentru copii’’ Activitate frontală

Tehnici simple Mototolire Rupere Tăiere

- audiţie

Creioane carioca Borcane Sticle Farfurii de cartoncd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

VINERI

15 martie 2013

Activităţi integrate1.24.15.1

2.2

MEM - -„ Plante din lumea întreagă – alcătuire, condiţii de viaţă, foloase ” activitate frontală/ individuală

AVLM - ,, Desenează plante din lumea întreagă ’’ activitate frontală/ individuală

- joc-exerciţiu de recunoaşterea plantelor şi a mediului de viaţă

- desenează pe tema dată

Imagini cu diverse plante

Coli xeroxCreioane colorate

Aprecieri generale şi individuale

Activităţi pe discipline1.21.42.1

EFS - ,, Podul de piatră ’’ Activitate frontală /individuală

Deprinderi motrice din gimnasticăSemisfoaraCumpăna pe un genunchiPodul de jos

Echipament sportivBănci sportiveGreutăţi

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

1.2 CLR - ,, Completează ce lipseşte ! ’’ Joc-exerciţiu de completare prin Imaginea sugestivă Aprecieri

162

Page 163: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.4 3.2 4.4

2.2

Joc-exerciţiu activitate frontală/ individuală

AV – ,, Desenează imaginea care începe cu sunetul…’’ activitate frontală/ pe grupe

scriere a unor cuvinte cu literele cunoscuteA cere şi a da informaţii;Sunete. Litere mari şi mici de tipar: Z, z, Ă, ă . Exprimarea cu ajutorul limbajelor neconvenţionale Desenează pe tema dată

Jetoane cu litere/silabeColi xeroxCreioane coloratecarioca

generale şi individuale

Proiectarea unităţii tematice - În lumea celor care nu cuvântăPerioada 18 – 29 martie 2013Săptămâna: 23 - 24Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină;

organizarea colectivului de elevi Detalii de conţinut Resurse Evaluare

L U N I

Activităţi pe discipline LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate 1.1 1.32.3

2.2

DP - ,, Cum ne comportăm cu animalele ? ’’ Activitate frontală/ individuală AVLM – ,, Animalul care îmi place ’’ Activitate pe echipe

Comunicare şcolară eficientăcompletarea răspunsurilor colegilor după ce aceştia au încheiat, exprimarea opiniei personale, criticarea ideii nu a colegului .- Completarea calendarului naturii , prezenţă etc.- să deseneze pe tema dată

Imagini sugestiveColi cartonateCariocaCreioane colorateCalendarul naturii

Observare sistematicăAprecieri individuale

163

Page 164: 0 Planificare Mea Pe Unitati

18martie2013

1.1,1.2,1.4,1.52.2,2.33.2,3.4

4.2

CLR - ,, În ţara animalelor ’’ Joc - exerciţiuActivitate frontală/ individuală

MM – ,, Deschide urechea bine! ’’ activitate frontala/ individuală

A formula o idee Sunete. Litere mari şi mici de tipar: L, l, Ț, țSimboluri neconvenţionale utilizate în exprimarea scrisă - joc de atenţie – dezvoltarea acuităţii auditive

Jetoane litereImagini cu animaleMulaje animale

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.21.41.52.12.32.44.2

MEM - ,, Animale sălbatice din lumea întreagă ’’

Activitate frontală / pe echipe

AVLM - ,, Desenează animalul preferat’’ Activitate frontală / individuală

Numere de la 11 la 30 Numeraţia în limitele 0 – 30, constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 30Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini dateRecunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme- desenează pe tema dată

Imagini cu animaleMulaje animaleJetoane cifre

Observare sistematicăAprecieri individuale

M AR Ţ I

19

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

1.1,1.2,1.4,1.5

2.2,2.33.2,3.4

4.2

2.2

CLR - ,, Căprioara ’’ de E. Gârleanu lectura învăţătoareiActivitate frontală/individuală

AV – ,, Desenează o căprioară ’’ Activitate independentă

A formula o idee Sunete. Litere mari şi mici de tipar: L, l, Ț, țSimboluri neconvenţionale utilizate în exprimarea scrisă Desenează pe tema dată

Coli xeroxCreioane colorateJetoane litere

Observare sistematicăAprecieri individuale

164

Page 165: 0 Planificare Mea Pe Unitati

martie2013

1.11.21.41.52.12.32.44.2

2.44.2

MEM- ,, Să numărăm animalele sălbatice ’’ Joc - exerciţiu Activitate frontală, pe echipe

CLR - ,, Spune-mi dacă am greşit!’’ Activitate frontală, pe echipe

Numere de la 11 la 30 Numeraţia în limitele 0 – 30, constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 30Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini dateRecunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme- joc de atenţie

Jetoane cifreTablăCretă PanouBolduri

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.21.32.3

2.42.2

AVLM - ,, Animale sălbatice ’’ decupare Activitate frontală / individuală

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare! ’’

Tehnici simple Decupare după contur Modelaj

Coli xeroxFoarfece Creioane colorate

Observare sistematicăAprecieri individuale

M IERCURI

Activităţi integrate 1.2 1.4 3.2 4.4

CLR - ,, Povestea literei Ţ… ”

Activitate frontală, individuală

AVLM - ,, Desenează o imagine care începe cu sau conţine Ţ ’’

Activitate frontală / pe perechi

A formula o idee Sunete. Litere mari şi mici de tipar: L, l, Ț, țSimboluri neconvenţionale utilizate în exprimarea scrisă

- desenează pe tema dată

Jetoane litereColi xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.2 MEM - ,, Să numărăm, animale să Numere de la 11 la 30 Numeraţia în limitele 0 – 30, constiutire de mulţimi,

Jetoane cifre Aprecieri

165

Page 166: 0 Planificare Mea Pe Unitati

20martie2013

4.15.1

2.2

învăţăm! ” – joc - exerciţiu Activitate frontală, pe echipe

AVLM - ,, Desenează 11 animale ’’ activitate frontală / individual

formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 30Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Desenează pe tema dată

Coli xeroxCreioane colorateCarioca

generale şi individuale

1.11.23.11.1 3.1

ES - „ Ce-i bine şi ce-i rău’’ memorizare activitate frontală/individualMM – ,, Dacă vesel se trăieşte ! ’’ activitate frontală

- Comportamente moral-civice pozitive şi neadecvate şi norme de conduită corecte si incorecte fată de lucruri.

- joc de mişcare

Imagini sugestive Aprecieri generale şi individuale

1.11.21.32.2

2.32.4

MM - ,, Tot ce e pe lume… ” Activitate frontală/ individual CLR – ,, Ce ştii despre primăvară ? ’’ activitate frontală/ individuală

MelodiaSunete înalte-joaseMersul melodieiLegătura dintre text si melodie

Imagini sugestiveCarte cântece pentru preşcolari

Aprecieri generale şi individuale

JOI

Activităţi pe discipline 3.1;3.2;4.1;

5,1;

EFS - ,, Micii gimnaşti ’’ Activitate frontală/ individuală

Deprinderi motrice din gimnastică - Rulări Echipament sportivSaltele

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

166

Page 167: 0 Planificare Mea Pe Unitati

21martie2013

1.24.15.11.13.1

MEM - ,, Aşează repede şi bine! ’’ joc-exerciţiu activitate frontală/ individuală

MM - ,, Cântăm împreună… ’’ Activitate frontală

Numere de la 11 la 30 Numeraţia în limitele 0 – 30, constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 30Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi - Cântă versurile pe melodiile învăţate

Coli colorateCreioane colorateJetoane cifre

Aprecieri generale şi individuale

1.2 1.4 3.2 4.4 1.2 2.2

CLR - ,, Să vorbim corect ! ’’ Joc - exerciţiu activitate frontală/ individualăAVLM - ,, Uneşte punctele ! ’’ activitate frontală / individuală

A formula o idee Sunete. Litere mari şi mici de tipar: Ț, ț Simboluri neconvenţionale utilizate în exprimarea scrisă

Imagini sugestiveDiverse obiecteFişă de lucruPix /stilou

Aprecieri generale şi individuale

1.1 3.1

2.2

AVLM - ,, Animale sălbatice ’’ modelaj activitate frontală/ pe perechi

MM - ,, Cântece pentru copii ’’ Activitate frontală

- Tehnici simple Decupare după contur Modelaj

- Audiţie

Coli xeroxLipici foarfecihârtie glasatăcd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

VI

Activităţi integrate1.24.15.1

MEM - „ Să compunem probleme ! ” Joc - exerciţiuactivitate frontală/ individuală

Numere de la 11 la 30 Numeraţia în limitele 0 – 30, constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;

Imagini diverseColi cartonateCreioane colorate

Aprecieri generale şi individuale

167

Page 168: 0 Planificare Mea Pe Unitati

NERI

22martie 2013

2.2

AVLM - ,, Desenează o problemă ’’activitate frontală/ pe echipe

Numeralul ordinal în limitele 0 – 30Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Desenează pe tema dată

Activităţi pe discipline3.1;3.2;4.1;

5,1;

EFS - ,, Facem gimnastică ! ’’ Activitate frontală / individuală

Deprinderi motrice din gimnastică- cumpăna pe un genunchi - semisfoara- podul de joc- Rulări

Echipament sportiv

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

1.2 1.4 3.2 4.4

2.2

CLR - ,, Ne jucăm, propoziţii formăm! ’’

- joc-exerciţiu activitate frontală/ individuală MM - ,, Mimă surpriză ’’ activitate frontală/ individuală

A formula o idee Sunete. Litere mari şi mici de tipar: Ț, ț Simboluri neconvenţionale utilizate în exprimarea scrisă

Joc distractiv

Imaginea sugestivă

Imagini diferite

Aprecieri generale şi individuale

Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină; Detalii de conţinut Resurse Evaluare

168

Page 169: 0 Planificare Mea Pe Unitati

organizarea colectivului de elevi

L U N I

25 martie 2013

Activităţi pe discipline

LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate 1.1 1.32.3

2.2

DP - ,, Cum îngrijim animalele ?” convorbire Activitate frontală/independentă

AV – ,, Îngrijesc animalele ! ’’ - desen Activitate pe echipe

Comunicare şcolară eficientăcompletarea răspunsurilor colegilor după ce aceştia au încheiat, exprimarea opiniei personale, criticarea ideii nu a colegului .- Completarea calendarului naturii , prezenţă etc.

- să deseneze în echipă

Imagini sugestiveColi cartonateCariocaCreioane colorateCalendarul naturii

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 1.3; 3.1

CLR - ,, Muzicanţii din Bremen ’’ Lectură după imagini Activitate frontală /individuală

MM – ,, Deschide urechea bine! ’’ activitate frontala

A formula o idee Sunete. Litere mari şi mici de tipar: L, l, Ț, țSimboluri neconvenţionale utilizate în exprimarea scrisă

- joc de atenţie auditivă

Imagini sugestiveCreioane Coli xerox

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.24.15.11.2

MEM - ,, Animale sălbatice din întreaga lume - alcătuire, foloase, pericole ” Lectură după imagini Activitate frontală, individualăAVLM - ,, Să scriem numere ! ’’ Activitate independentă

Animale sălbatice din întreaga lume - alcătuire, foloase, pericole

Imagini sugestiveMulaje Jetoane cifreStilou/pixCaiete de lucru

Observare sistematicăAprecieri individuale

169

Page 170: 0 Planificare Mea Pe Unitati

M AR Ţ I

26martie2013

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 2.2

CLR - ,, Ridichea uriaşă ’’ dramatizareActivitate frontală, individuală

AV LM – ,, Desenează personajul care îţi place! ’’ Activitate pe echipe

A formula o idee Sunete. Litere mari şi mici de tipar: L, l, Ț, țSimboluri neconvenţionale utilizate în exprimarea scrisă

Desenează pe tema dată

Jetoane litereImagini din poveste

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.1; 1.2 1.4; 2.1 1.2; 1.5 2.1; 2.3 2.4; 3.4

MEM - ,, Arată jetonul potrivit ! ’’ Joc - exerciţiu Activitate frontală, pe perechi

CLR - ,, Spune-mi dacă am greşit!’’ Activitate frontală, individuală

Numere de la 11 la 30 Numeraţia în limitele 0 – 30, constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 30Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi - joc de atenţie

Jetoane cifreTablăCretă Panou

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.22.1

2.2

AVLM - ,, Animale sălbatice din lumea întreagă ’’ Decupare după contur Activitate frontală / pe echipe

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare! ’’Activitate frontală/ individuală

Tehnici simple Decupare după contur Modelaj ,,Turul galeriei’’ pentru alegerea lucrării

Coli cartonateLipici Foarfece Decupaje

Observare sistematicăAprecieri individuale

170

Page 171: 0 Planificare Mea Pe Unitati

M IERCURI

27martie2013

Activităţi integrate 1.2 1.4 3.2 4.4

CLR – ,, Eu spun una, tu spui multe ’’ Joc didactic Activitate frontală, pe echipe

MM - ,, Cântăm şi ne distrăm! ’’ Activitate frontală / pe echipe

A formula o idee Sunete. Litere mari şi mici de tipar: L, l, Ț, țSimboluri neconvenţionale utilizate în exprimarea scrisă - repetă cântece învăţate

Jetoane litereColi cartonateCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.24.15.1

2.2

MEM - ,, Echipa câştigătoare ! ”

activitate frontală/ pe echipe

AV - ,, Desenează atâtea animale cât îţi arată cifra ’’ activitate frontală / pe echipe

Numere de la 11 la 30 Numeraţia în limitele 0 – 30, constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 30Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi - desenează pe tema dată

Beţişoare Jetoane cifreColi xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.11.23.11.1 3.1

ES - „ Să fim politicoşi ! ’’ Lectură după imagini activitate frontală/ individualăAVLM - ,,Desenează un comportament frumos ’’ activitate frontală/ pe grupuri

Comportamente moral-civice bazate pe grija fată de sine si de ceilalţi, fată de lucrurile încredinţate, neglijentă fată de sine si fată de ceilalţi, fată de mediul înconjurător, fată de lucrurile încredinţate.- desenează pe tema dată

Imagini sugestiveCreioane colorateColi colorate

Aprecieri generale şi individuale

171

Page 172: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.11.32.3

2.4

MM - ,, Vine, vine primăvara… ’’ Activitate frontală / pe echipeCLR – joc ,, Cu ce începe cuvântul…’’ activitate frontală/ individuală

MelodiaSunete înalte-joaseMersul melodieiLegătura dintre text si melodieJoc – exerciţiu de identificarea unor sunete dintr-un cuvânt

Imagini sugestive

Jetoane cu imagini

Aprecieri generale şi individuale

JOI

28martie 2013

Activităţi pe discipline 1.21.42.1

EFS - ,, Gimnastică învăţăm’’ Activitate frontală

Deprinderi motrice din gimnastică - Cumpăna pe un genunchi; semisfoara, podul de jos , rulări; Rostogoliri din ghemuit în ghemuit; Târâre;

Echipament sportivSaltele

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.24.15.11.13.1

MEM - ,, Compunem probleme după imagini ’’ Joc - exerciţiu activitate frontală/ individualăMM - ,, Cântece pentru copii ’’ activitate frontală / individuală

Numere de la 11 la 30 iCrearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini dateRecunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme- audiţie

Imagini sugestiveCreioane colorateJetoane cu cifreFişă de lucruCdCd - player

Aprecieri generale şi individuale

1.2 1.4 3.2 4.4 1.2

CLR - ,, Povestea porcului ’’ lectură activitate frontală/ individuală

EFS - ,, Exerciţii de înviorare ’’

A formula o idee Sunete. Litere mari şi mici de tipar: L, l, Ț, țSimboluri neconvenţionale utilizate în exprimarea scrisă - efectuarea unor exerciţii de înviorare

Imagini sugestiveJetoane cu litere

Aprecieri generale şi individuale

172

Page 173: 0 Planificare Mea Pe Unitati

2.2 Activitate frontală 1.1 3.1

2.2

AVLM - ,, Animale mari şi mici ’’ modelaj activitate frontală/ pe echipe

MM - ,, Cântece pentru copii’’ Activitate frontală

Tehnici simple Decupare după contur Modelaj

- audiţie

Plastilină Planşete

cd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

VINERI

29martie 2013

Activităţi integrate1.24.15.1

2.2

MEM - „ Probleme , probleme… ’’ Joc - exerciţiu activitate frontală/ individuală

AVLM - ,, Desenează o problemă cu animale ’’ activitate frontală/ pe echipe

Numere de la 11 la 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini dateRecunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme

- desenează pe tema dată

Obiecte diverseProbleme ilustrateColi xeroxCreioane colorate

Aprecieri generale şi individuale

Activităţi pe discipline1.21.42.1

EFS - ,, Gimnaştii viitorului ’’ Activitate frontală / individuală

Deprinderi motrice din gimnastică - Cumpăna pe un genunchi; semisfoara, podul de jos , rulări; Rostogoliri din ghemuit în ghemuit; Târâre ;

Echipament sportivSaltele

Observarea sistematică a elevilor

173

Page 174: 0 Planificare Mea Pe Unitati

Activităţi integrate

1.2 1.4 3.2 4.4

2.2

CLR - ,, Câte cuvinte are propoziţia mea?’’ Joc didactic activitate frontală/ individuală AV – ,, Scrie propoziţia…’’ activitate frontală/ pe grupe

A formula o idee Sunete. Litere mari şi mici de tipar: L, l, Ț, țSimboluri neconvenţionale utilizate în exprimarea scrisă Desenează pe tema dată

Imagini sugestiveJetoane cu litereColi xeroxCreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individuale

Proiectarea unităţii tematice - Diferiţi, dar totuşi la felPerioada 15 - 19 aprilie 2013Săptămâna: 26 Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină;

organizarea colectivului de elevi Detalii de conţinut Resurse Evaluare

L

Activităţi pe discipline LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate

174

Page 175: 0 Planificare Mea Pe Unitati

U N I

15aprilie2013

1.1 1.32.3

2.2

DP - ,, Descrie-mi colegul tău! ’’ joc-exerciţiu Activitate frontală/ individuală AVLM – ,, Autoportret ’’ Activitate pe echipe

Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiarePersoane: trasături fizice și morale Completarea calendarului naturii , prezenţă etc.- să deseneze pe tema dată

Imagini sugestiveColi cartonateCariocaCreioane colorateCalendarul naturii

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.3; 1.4; 1.5; 2.2; 4.2; 4.3; 4.4

CLR - ,, Completează ce lipseşte! ’’ Joc - exerciţiuActivitate frontală/ individuală

MM – ,, Deschide urechea bine! ’’ activitate frontala/ individuală

Formulare de idei, exprimarea unor trăiri personaleLimbaje neconvenţionale în exprimarea scrisă.

- joc de atenţie – dezvoltarea acuităţii auditive

Jetoane litereFişă lucruCreioane colorate

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.21.41.52.12.32.44.2

MEM - ,, Forţe – efecte observabile ale forţelor (împingere, tragere, deformare, întindere, rupere) ’’

Activitate frontală / pe echipe

AVLM - ,, Desenează o deformare ’’ Activitate frontală / individuală

Forţe – efecte observabile ale forţelor (împingere, tragere, deformare, întindere, rupere)Exerciţii de exercitarea forţei

Diverse obiecteJetoane cifre

Observare sistematicăAprecieri individuale

M

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

175

Page 176: 0 Planificare Mea Pe Unitati

AR Ţ I

16aprilie2013

1.1,1.2,1.4,1.5

2.2,2.33.2,3.4

4.2 2.2

CLR - ,, Întâmplări din vacanţă ’’ Poveste creată Activitate frontală/individuală

AV – ,, Desenează o întâmplare din vacanţă’’ Activitate independentă

Formulare de idei, exprimarea unor trăiri personaleLimbaje neconvenţionale în exprimarea scrisă.

Desenează pe tema dată

Imaginile din povesteColi xeroxCreioane colorateJetoane litere

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.21.41.52.12.32.44.2

2.44.2

MEM- ,, Să numărăm oamenii din jurul nostru! ’’ Joc - exerciţiu Activitate frontală, pe echipe

CLR - ,, Spune-mi dacă am greşit!’’ Activitate frontală, pe echipe

Numere de la 11 la 30 Numeraţia în limitele 0 – 30, constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi des-crescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 30 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor proble-me cu sprijin în imagini date, Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme- joc de atenţie

Jetoane cifreTablăCretă Bolduri Colegii

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.21.32.3

2.42.2

AVLM - ,, Mărgele colorate ’’ pictură Activitate frontală / individuală

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare! ’’

Tehnici simple ÎnşirareÎnnodare

Coli xeroxFoarfece Creioane colorate

Observare sistematicăAprecieri individuale

Activităţi integrate176

Page 177: 0 Planificare Mea Pe Unitati

M IERCURI

17aprilie2013

1.2 1.4 3.2 4.4

CLR - ,, Răţuşca cea urâtă ” Lectură după imagini Activitate frontală, individuală

AVLM - ,, Desenează o răţuşcă ’’ Activitate frontală / pe perechi

Formulare de idei, exprimarea unor trăiri personaleLimbaje neconvenţionale în exprimarea scrisă.

- desenează pe tema dată

Jetoane litereColi xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.24.15.1

2.2

MEM - ,, Găseşte un număr mai mare/mai mic decât al meu! ” – joc - exerciţiu Activitate frontală, pe echipe

AVLM - ,, Desenează numerele până la 20 ’’ activitate frontală / individual

Numere de la 11 la 30 Numeraţia în limitele 0 – 30, constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 30Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Desenează pe tema dată

Jetoane cifreColi xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.11.23.11.1 3.1

ES - „ Drepturile copilului ’’ Convorbire + lectura activitate frontală/individualMM – ,, Dacă vesel se trăieşte ! ’’ activitate frontală

- comportamente moral-civice si reguli de conduită în sala de spectacol.- comportamente moral-civice si reguli de conduită în excursie- comportamente moral-civice si reguli de conduită în contexte familiare.- joc de mişcare

Imagini sugestive Aprecieri generale şi individuale

1.11.21.32.2

2.32.4

MM - ,, Tot ce e pe lume… ” Activitate frontală/ individual CLR – ,, Ce ştii despre oameni ? ’’ activitate frontală/ individuală

InterpretareaNuanţe (tare, încet, mediu)Procedee armonico-polifonice:Grupe alternative solist-cor, lanţ, dialog Convorbire

Imagini sugestiveCarte cântece pentru preşcolari

Aprecieri generale şi individuale

177

Page 178: 0 Planificare Mea Pe Unitati

JOI

18aprilie2013

Activităţi pe discipline 3.2;4.1;

5.1;

EFS - ,,Pasarea mingiei cu o mână’’ Activitate frontală/ individuală

Jocuri sportive Pasarea, conducerea şi prinderea mingi;

Ştafete şi jocuri;

Echipament sportivSaltele

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.24.15.11.13.1

MEM - ,, Hai să socotim ! ’’ joc-exerciţiu activitate frontală/ individuală

MM - ,, Cântăm împreună… ’’ Activitate frontală

Numere de la 11 la 30 Numeraţia în limitele 0 – 30, constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 30Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi - Cântă versurile pe melodiile învăţate

Coli xeroxCreioane colorateJetoane cifreJetoane semne matematice

Aprecieri generale şi individuale

1.2 1.4 3.2 4.4 1.2 2.2

CLR - ,, Să vorbim corect ! ’’ Joc - exerciţiu activitate frontală/ individualăAVLM - ,, Uneşte punctele ! ’’ activitate frontală / individuală

Formulare de idei, exprimarea unor trăiri personaleLimbaje neconvenţionale în exprimarea scrisă.

Imagini sugestiveDiverse obiecteFişă de lucruPix /stilou

Aprecieri generale şi individuale

1.1 3.1

2.2

AVLM - ,, Mărgelele colorate ale fetiţei ’’ înşirare activitate frontală/ pe perechi

MM - ,, Cântece pentru copii ’’ Activitate frontală

Tehnici simple ÎnşirareÎnnodare

- Audiţie

Paste fainoaseAtă Acuarele Pensulă Pahar Apă cd muzică

Aprecieri generale şi individuale

178

Page 179: 0 Planificare Mea Pe Unitati

cd-player

VINERI

19aprilie 2013

Activităţi integrate1.24.15.1

2.2

MEM - „ Să compunem probleme !” Joc - exerciţiuactivitate frontală/ individuală

AVLM - ,, Desenează o problemă ’’activitate frontală/ pe echipe

Numere de la 11 la 30 Numeraţia în limitele 0 – 30, constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 30Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Desenează pe tema dată

Imagini diverseColi cartonateCreioane colorate

Aprecieri generale şi individuale

Activităţi pe discipline3.2;4.1;

5.1;

EFS - ,, Pasarea mingiei cu două mâini ’’ Activitate frontală / individuală

Jocuri sportive Pasarea, conducerea şi prinderea mingi;

Ştafete şi jocuri;

Echipament sportiv

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

1.2 1.4 3.2 4.4

2.2

CLR - ,, Ne jucăm, propoziţii formăm! ’’

- joc-exerciţiu activitate frontală/ individuală MM - ,, Mimă surpriză ’’ activitate frontală/ individuală

Formulare de idei, exprimarea unor trăiri personaleLimbaje neconvenţionale în exprimarea scrisă.

Joc distractiv

Imaginea sugestivăFişă de lucruCreioane colorate

Imagini diferite

Aprecieri generale şi individuale

179

Page 180: 0 Planificare Mea Pe Unitati

Proiectarea unităţii tematice - În lumea insectelorPerioada 22 aprilie - 3 mai 2013Săptămâna: 27 - 28 Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină;

organizarea colectivului de elevi Detalii de conţinut Resurse Evaluare

L U N I

22aprilie2013

Activităţi pe discipline LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate 1.11.32.3

3.22.2

DP - ,, Aş vrea să fiu o insectă… ’’ joc-exerciţiu Activitate frontală/ individuală AVLM – ,, Insecte pe câmpii ’’ Activitate pe echipe

Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiareAnimale şi insecte - caracteristicile acestora Animale preferate

Desen pe echipe

Imagini sugestiveColi cartonateCariocaCreioane colorateCalendarul naturii

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.2,1.42.2, 2.33.1, 3.24.2, 4.3

4.4

CLR - ,, Gândăcelul ’’ de E. Farago Lectură după imaginiActivitate frontală/ individualăMM – ,, Deschide urechea bine! ’’ activitate frontala/ individuală

A prezenta o fiinţă Exprimarea unei opinii Sunete. Litere mari şi mici de tipar: F, f, G, g Simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată- joc de atenţie – dezvoltarea acuităţii auditive

Jetoane litereCaiete specialeCreioane colorate

Observare sistematicăAprecieri individuale

180

Page 181: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.11.21.41.52.12.32.44.2

MEM - ,, Unde şi vibraţii producerea sunetelor ’’ Activitate frontală / individuală

AVLM - ,, Desenează cum vezi undele ’’ Activitate frontală / individuală

Numere de la 11 la 30 Numeraţia în limitele 0 – 30, constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător; Numeralul ordinal în limitele 0 – 30 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Unde şi vibraţii – producerea sunetelor

Imagini cu insecteJetoane cifreCreioane colorateColi xerox

Observare sistematicăAprecieri individuale

M AR Ţ I

23aprilie

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

1.1,1.2,1.4,1.5

2.2,2.33.2,3.4

4.2 2.2

CLR - ,, Gândăcelul ’’ de E. Farago memorizare Activitate frontală/individuală

AV – ,, Desenează imaginea care te-a impresionat ’’ Activitate independentă

A prezenta o fiinţă Exprimarea unei opinii Sunete. Litere mari şi mici de tipar: G, g Simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată

Desenează pe tema dată

Imaginile din povesteColi xeroxCreioane colorateJetoane litere

Observare sistematicăAprecieri individuale

181

Page 182: 0 Planificare Mea Pe Unitati

2013 1.11.21.41.52.12.32.44.2

2.44.2

MEM- ,, Ştiu să număr până la 20 ! ’’ Joc - exerciţiu Activitate frontală, pe echipe

CLR - ,, Eu sau voi !’’ Activitate frontală, pe echipe

Numere de la 11 la 30 Numeralul ordinal în limitele 0 – 30 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor proble-me cu sprijin în imagini date, Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme- joc de atenţie

Jetoane cifreTablăCretă Bolduri Colegii

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.21.32.22.32.42.2

AVLM - ,, Albiniţa ’’ Lipire + pictură Activitate frontală / individuală

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare! ’’

Tehnici simple:RăsucireLipire

Coli xeroxFoarfece Creioane colorateSfoară

Observare sistematicăAprecieri individuale

M IERCUR

Activităţi integrate 1.2 1.4 3.2 4.4

CLR - ,, Ghiceşte litera ! ” Joc- exerciţiu Activitate frontală, individuală AVLM - ,, Scriem pe caiete ’’ Activitate frontală / pe perechi

A prezenta o fiinţă Exprimarea unei opinii Sunete. Litere mari şi mici de tipar: F, f, G, g Simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată- scrierea literelor învăţate

Jetoane litereColi xeroxCreioane colorateCariocaCaiete de lucru

Aprecieri generale şi individuale

1.24.1

MEM - ,, Găseşte un număr mai mic decât al meu! ”

Numere de la 11 la 30 Numeraţia în limitele 0 – 30, constiutire de mulţimi,

Jetoane cifreColi xerox

Aprecieri generale şi

182

Page 183: 0 Planificare Mea Pe Unitati

I

24aprilie2013

5.1

2.2

– joc - exerciţiu Activitate frontală, pe echipe

AVLM -,, Desenează 20 de insecte’’ activitate frontală / individual

formarea şirului crescător şi descrescător; Numeralul ordinal în limitele 0 – 30 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Desenează pe tema dată

Creioane colorateCarioca

individuale

1.11.23.11.1 3.1

ES - „ Au şi insectele drepturi ?’’ Convorbire activitate frontală/individualMM – ,, Dacă vesel se trăieşte ! ’’ activitate frontală

- comportamente moral-civice si reguli de conduită în sala de spectacol.- comportamente moral-civice si reguli de conduită în excursie- comportamente moral-civice si reguli de conduită în contexte familiare.- joc de mişcare

Imagini sugestive Aprecieri generale şi individuale

1.11.21.32.2

2.32.4

MM - ,, Albiniţa ” cântec Activitate frontală/ individual CLR – ,, Ce ştii despre insecte ? ’’ activitate frontală/ individuală

Creaţia muzicală accesibilăImagini sugestiveCarte cântece pentru preşcolari

Aprecieri generale şi individuale

JOI

Activităţi pe discipline 3.2;4.1;

5.1;

EFS - ,, Pasarea mingiei cu două mâini ’’ Activitate frontală/ individuală

Jocuri sportive Pasarea, conducerea şi prinderea mingi;

Ştafete şi jocuri;

Echipament sportivSaltele

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

183

Page 184: 0 Planificare Mea Pe Unitati

25aprilie2013

1.24.15.11.13.1

MEM - ,, Hai să socotim ! ’’ joc-exerciţiu activitate frontală/ individuală

MM - ,, Cântăm împreună… ’’ Activitate frontală

Numere de la 11 la 30 Numeraţia în limitele 0 – 30, constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător; Numeralul ordinal în limitele 0 – 30 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 - Cântă versurile pe melodiile învăţate

Coli xeroxCreioane colorateJetoane cifreJetoane semne matematice

Aprecieri generale şi individuale

1.2 1.4 3.2 4.4 1.2 2.2

CLR - ,, Gospodina ’’ de O. Cazimir Joc - exerciţiu activitate frontală/ individualăAVLM - ,, Uneşte punctele ! ’’ activitate frontală / individuală

A prezenta o fiinţă Exprimarea unei opinii Sunete. Litere mari şi mici de tipar: F, f, Simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată

Imagini sugestiveDiverse obiecteFişă de lucruCreioane colorate

Aprecieri generale şi individuale

1.1 3.1

2.2

AVLM - ,, Fluturaşul ’’ lipire activitate frontală/ pe perechi

MM - ,, Cântece pentru copii ’’ Activitate frontală

Tehnici simple Lipire

- Audiţie

Coli xeroxColi cartonateAcuarele Pensulă Pahar Apă cd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

V

Activităţi integrate1.24.1

MEM - „ Probleme, probleme ” Joc - exerciţiu

Numere de la 11 la 30 Numeraţia în limitele 0 – 30, constiutire de mulţimi,

Imagini diverseColi cartonate

Aprecieri generale şi

184

Page 185: 0 Planificare Mea Pe Unitati

INERI

26aprilie 2013

5.1

2.2

activitate frontală/ individuală

AVLM - ,, Desenează şi rezolvă o problemă ’’ activitate frontală/ pe echipe

formarea şirului crescător şi descrescător; Numeralul ordinal în limitele 0 – 30 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Desenează pe tema dată

Creioane colorate individuale

Activităţi pe discipline3.2;4.1;

5.1;

EFS - ,, Pasarea mingiei cu două mâini ’’ Activitate frontală / individuală

Jocuri sportive Pasarea, conducerea şi prinderea mingi;

Ştafete şi jocuri;

Echipament sportiv

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

1.2 1.4 3.2 4.4

2.2

CLR - ,, Ghiceşte propoziţia ? ’’ joc-exerciţiu activitate frontală/ individuală

MM - ,, Mimă surpriză ’’ activitate frontală/ individuală

A prezenta o fiinţă Exprimarea unei opinii Sunete. Litere mari şi mici de tipar: F, f, G, g Simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată

Joc distractiv

Jetoane cu cuvinteColi xeroxCreioane

Imagini diferite

Aprecieri generale şi individuale

Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină; Detalii de conţinut Resurse Evaluare 185

Page 186: 0 Planificare Mea Pe Unitati

organizarea colectivului de elevi

L U N I

29aprilie2013

Activităţi pe discipline LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate 1.1 1.32.3

2.2

DP - ,, Fluturaşi şi albinuţe ’’ joc-exerciţiu Activitate frontală/ individuală AVLM – ,, Colorează fişa !’’ Activitate pe echipe

Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiareAnimale şi insecte - caracteristicile acestora Animale preferateCompletarea calendarului naturii , prezenţă etc.- să deseneze pe tema dată

Imagini sugestiveColi cartonateCariocaCreioane colorateCalendarul naturii

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.3; 1.4; 1.5; 2.2; 4.2; 4.3; 4.4

CLR - ,, Câte cuvinte am spus? ’’ Joc - exerciţiuActivitate frontală/ individuală

MM – ,, Eu am 10 degeţele ’’ activitate frontala/ individuală

A prezenta o fiinţă Exprimarea unei opinii Sunete. Litere mari şi mici de tipar: F, f, G, g Simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată

- joc distractiv

Jetoane cuvinteCreioane colorate

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.21.41.52.12.32.44.2

MEM - ,, Insecte , undele şi vibraţiile - producerea sunetelor ’’

Activitate frontală / pe echipe

CLR - ,, Ce ştii despre insecte? ’’ Activitate frontală / individuală

Numere de la 11 la 30 Numeraţia în limitele 0 – 30, constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător; Numeralul ordinal în limitele 0 – 30 Unde şi vibraţii – producerea sunetelor-

Jetoane insecte Observare sistematicăAprecieri individuale

186

Page 187: 0 Planificare Mea Pe Unitati

M AR Ţ I

30aprilie2013

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

1.1,1.2,1.4,1.5

2.2,2.33.2,3.4

4.2 2.2

CLR - ,, Insectele –prieteni sau duşmani ’’ convorbire Activitate frontală/individuală

AV – ,, Desenează insecte pe câmpii ’’ Activitate independentă

A prezenta o fiinţă Exprimarea unei opinii Sunete. Litere mari şi mici de tipar: F, f, G, g Simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată

Desenează pe tema dată

Imaginile din povesteColi xeroxCreioane colorateJetoane litere

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.21.41.52.12.32.44.2

2.44.2

MEM- ,, Să numărăm fluturi ! ’’ Joc - exerciţiu Activitate frontală, pe echipe

CLR - ,, Spune-mi dacă am greşit!’’ Activitate frontală, pe echipe

Numere de la 11 la 30 Numeraţia în limitele 0 – 30, constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi des-crescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 30 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor proble-me cu sprijin în imagini date, Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme- joc de atenţie

Jetoane cifreTablăCretă Bolduri Colegii

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.21.32.3

2.42.2

AVLM - ,, Ouă încondeiate ’’ pictură Activitate frontală / individuală

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare! ’’

Tehnici simple ÎnşirareÎnnodare

Coli xeroxFoarfece Creioane colorateLipici

Observare sistematicăAprecieri individuale

187

Page 188: 0 Planificare Mea Pe Unitati

JOI

2mai2013

Activităţi pe discipline 3.2;4.1;

5.1;

EFS - ,,Pasarea mingiei cu două mâini ’’ Activitate frontală/ individuală

Jocuri sportive Pasarea, conducerea şi prinderea mingi;

Ştafete şi jocuri;

Echipament sportivSaltele

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.24.15.11.13.1

MEM - ,, Ne jucăm, ne jucăm exerciţii rezolvăm ! ’’ joc-exerciţiu activitate frontală/ individuală

MM - ,, Cântăm împreună… ’’ Activitate frontală

Numere de la 11 la 30 Numeraţia în limitele 0 – 30, constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 30Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi - Cântă versurile pe melodiile învăţate

Coli xeroxCreioane colorateJetoane cifreJetoane semne matematice

Aprecieri generale şi individuale

1.2 1.4 3.2 4.4 1.2 2.2

CLR - ,, Ne jucăm, propoziţii formăm! ’’ joc exerciţiu activitate frontală/ individualăAVLM - ,, Uneşte punctele ! ’’ activitate frontală / individuală

A prezenta o fiinţă Exprimarea unei opinii Sunete. Litere mari şi mici de tipar: F, f, G, g Simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată

Imagini sugestiveDiverse obiecteFişă de lucruPix /stilou

Aprecieri generale şi individuale

1.1 3.1

2.2

AVLM - ,, Suportul pentru ou ’’ lipire activitate frontală/ pe perechi

Tehnici simple lipire

CariociCreioane coloratecd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

188

Page 189: 0 Planificare Mea Pe Unitati

MM - ,, Cântece pentru copii ’’ Activitate frontală - Audiţie

VINERI

3mai 2013

Activităţi integrate1.24.15.1

2.2

MEM - „ A ştiut iepuraşul ? ” Joc - exerciţiuactivitate frontală/ individuală

AVLM - ,, Desenează o problemă ’’activitate frontală/ pe echipe

Numere de la 11 la 30 Numeraţia în limitele 0 – 30, constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător;Numeralul ordinal în limitele 0 – 30Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Desenează pe tema dată

Imagini diverseColi cartonateCreioane colorate

Aprecieri generale şi individuale

Activităţi pe discipline3.2;4.1;

5.1;

EFS - ,, Pasarea mingiei cu două mâini ’’ Activitate frontală / individuală

Jocuri sportive Pasarea, conducerea şi prinderea mingi;

Ştafete şi jocuri;

Echipament sportiv

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

189

Page 190: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.2 1.4 3.2 4.4

2.2

CLR - - ,, La Paşti ’’ de G.Topîrceanu memorizare

- joc-exerciţiu activitate frontală/ individuală MM - ,, Mimă surpriză ’’ activitate frontală/ individuală

A prezenta o fiinţă Exprimarea unei opinii Sunete. Litere mari şi mici de tipar: F, f, G, g Simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată

Joc distractiv

Imaginea sugestivăFişă de lucruCreioane colorate

Imagini diferite

Aprecieri generale şi individuale

Proiectarea unităţii tematice - Cum se fabrică jucăriile, maşinile?Perioada 7 – 17 mai 2013Săptămâna: 29 - 30

M AR Ţ I

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

1.1,1.2,1.3,1.42.42.3

4.4

CLR - ,, Te rog să-mi dai…! ’’ Joc exerciţiu Activitate frontală/individuală

AV – ,, Desenează un obiect cerut ’’ Activitate independentă

A formula o solicitareA cere şi a da informaţiiFormulare de enunţuri scurteSunete. Litere mari şi mici de tiparDesenează pe tema dată

Coli xeroxCreioane colorateJetoane litere

Observare sistematicăAprecieri individuale

190

Page 191: 0 Planificare Mea Pe Unitati

7mai2013

1.1; 1.2 1.4; 2.1 1.2; 1.5 2.1; 2.3 2.4; 3.4

MEM - ,, Măsurări cu unităţi non-standard ’’ Joc exerciţiu Activitate frontală, individuală

CLR - ,, Spune-mi dacă am greşit!’’ Activitate frontală, pe echipe

Numere de la 11 la 30Numeralul ordinal în limitele 0 – 30Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini dateRecunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei problemeMăsurări cu unităţi non-standard( palmă, beţişor, creion) - joc de atenţie

Jetoane cifreTablăCretă Panou

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.22.1

2.2

AVLM - ,, Căsuţa păsărelelor ’’ construire Activitate frontală / pe echipe

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare! ’’

Forme spațialeConstrucții

,,Turul galeriei’’ pentru alegerea lucrării celei mai frumoase

Coli cartonatePanou Foarfeci Lipici

Observare sistematicăAprecieri individuale

M IERCURI

Activităţi integrate 1.2 1.4 3.2 4.4

CLR - ,, Litere mari şi mici de tipar – X, x ” Activitate frontală, pe grupe AVLM - ,, Desenează un obiect care

începe /conţine litera x ’’ Activitate frontală / pe grupe

A formula o solicitareA cere şi a da informaţiiFormulare de enunţuri scurteSunete. Litere mari şi mici de tipar: X,x, Â, â

Jetoane litereColi cartonateCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.24.15.1

MEM - ,, Fii atent şi spune unde a greşit ! ” – joc-concurs

Numere de la 11 la 30 Numeralul ordinal înRecunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu

Jetoane cifreColi xeroxCreioane colorate

Aprecieri generale şi individuale

191

Page 192: 0 Planificare Mea Pe Unitati

8 mai 2013

2.2Activitate frontală, pe echipe AVLM - ,, Desenează trofeul câştigătorilor ’’ activitate frontală / individual

1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme Măsurări cu unităţi non-standard( palmă, beţişor, creion) Banii - bancnote, monedeDesenează pe tema dată

Carioca

1.11.23.11.1 3.1

ES - „ Suntem politicoşi ! ’’ activitate frontală/individual

MM – ,, Ursul doarme ’’ activitate frontală

- comportamente moral-civice si reguli de conduită în sala de spectacol.- comportamente moral-civice si reguli de conduită în excursie- comportamente moral-civice si reguli de conduită în contexte familiare.

Imagini sugestive Aprecieri generale şi individuale

1.11.32.3

2.4

MM - ,, Trenuleţul muzical ” audiere Activitate frontală/ individual CLR – ,, Ştii ce obiecte se fabrică? ’’ activitate frontală/ individuală

Audierea unor cantece interpretate de copiiAudierea unor melodii din muzica culta

cd-uri cd-playerImagini sugestiveCarte cântece pentru preşcolari

Aprecieri generale şi individuale

JOI

Activităţi pe discipline 1.21.42.1

EFS - ,, Aruncarea şi prinderea mingiei cu o mână /două mâini ’’ Activitate frontală/ individuală

Ştafete şi Jocuri sportive- Aruncarea mingii;- Prinderea mingii;- Pasarea cu piciorul;;

Echipament sportivMingii

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

192

Page 193: 0 Planificare Mea Pe Unitati

9 mai2013

1.24.15.11.13.1

MEM - ,, Numără repede şi bine! ’’ joc-exerciţiu activitate frontală/ pe echipe

MM - ,, Cântăm împreună… ’’ Activitate frontală

Numere de la 11 la 30Numeralul ordinal în limitele 0 – 30Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini dateRecunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei problemeMăsurări cu unităţi non-standard( palmă, beţişor, creion) Banii - bancnote, monede- Cântă versurile pe melodiile învăţate

Coli colorateCreioane colorateJetoane cifre

Aprecieri generale şi individuale

1.2 1.4 3.2 4.4 1.2 2.2

CLR - ,, Propoziţii, cuvinte, silabe, litere ’’ Joc exerciţiu activitate frontală/ individualăAVLM - ,, Modelează litera x ’’ activitate frontală / individuală

A formula o solicitareA cere şi a da informaţiiFormulare de enunţuri scurteSunete. Litere mari şi mici de tipar: X,x, Â, â - modelează pe tema dată

Imagini sugestive

Plastilinăplanşete

Aprecieri generale şi individuale

1.11.22.1

2.2

AVLM - ,, Europa mea ’’ Construire puzzle Activitate frontală / pe echipe

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare! ’’

Forme spațialeConstrucții

,,Turul galeriei’’ pentru alegerea lucrării celei mai frumoase

Coli A3Coli xeroxLipici foarfecicd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

Activităţi integrate1.2 MEM - „ Numărăm, măsurăm şi Numere de la 11 la 30 Imagini diverse

193

Page 194: 0 Planificare Mea Pe Unitati

VINERI

10 mai2013

4.15.1

2.2

cumpărăm ” Joc exercitiu activitate frontală/ individualăAV - ,, Desenează un obiect măsurat ’’ activitate frontală/pe echipe

Numeralul ordinal în limitele 0 – 30Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini dateRecunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei problemeMăsurări cu unităţi non-standard( palmă, beţişor, creion) Banii - bancnote, monedeDesenează pe tema dată

Coli cartonateCreioane colorate

Activităţi pe discipline1.21.42.1

EFS - ,, Ştafeta Constructorului ’’ Activitate frontală / individuală

Ştafete şi Jocuri sportive- Aruncarea mingii;- Prinderea mingii;- Pasarea cu piciorul;

Echipament sportiv

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

1.2 1.4 3.2 4.4

2.2

CLR - ,, Propoziţii amestecate ’’ Joc concursactivitate frontală/ pe echipeMM - ,, Mimă surpriză ’’ activitate frontală/ individuală

A formula o solicitareA cere şi a da informaţiiFormulare de enunţuri scurteSunete. Litere mari şi mici de tipar: X,x, Â, â Joc distractiv

Fişă de lucru

Imagini diferite

Aprecieri generale şi individuale

194

Page 195: 0 Planificare Mea Pe Unitati

Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină; organizarea colectivului de elevi

Detalii de conţinut Resurse Evaluare

L U N I

13 mai 2013

Activităţi pe discipline

LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate 2.2

2.2

DP - ,, Prezintă-mi fiinţa preferată’’ Joc- execiţiu Activitate frontală/independentăAV – ,, Desenează fiinţa preferată ’’ Activitate pe echipe

Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiareObiecte preferate şi caracteristicile acestora - să deseneze în echipă

Imagini sugestiveColi colorateCariocaCreioane colorateCalendarul naturii

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 1.3; 3.1

CLR - ,, Cum se fabrică…? ’’ Poveste creată Activitate frontală /individuală

MM – ,, Dacă vesel se trăieşte…’’ activitate frontala

A formula o solicitareA cere şi a da informaţiiFormulare de enunţuri scurteSunete. Litere mari şi mici de tipar: X,x, Â, â - joc de mişcare

Imagini sugestiveCreioane Coli xeroxCaiete speciale

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.24.15.11.2

MEM - ,, Banii – bancnote, monede ” Joc exerciţiu Activitate frontală, individuală

AVLM - ,, Să scriem frumos! ’’ Activitate independentă

Numere de la 11 la 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei problemeBanii - bancnote, monede

Coli xeroxTabla Creta Stilou/pixCaiete de lucru

Observare sistematicăAprecieri individuale

195

Page 196: 0 Planificare Mea Pe Unitati

M AR Ţ I

14 mai2013

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

1.2 1.5 2.1 2.3 2.4; 3.4 2.2

CLR - ,,Cum se construieşte o casă ?’’ Lectură după imagini Activitate frontală, individuală AV LM – ,, Colorează casa ’’ Activitate independentă

A formula o solicitareA cere şi a da informaţiiFormulare de enunţuri scurteSunete. Litere mari şi mici de tipar: X,x, Â, â Colorează pe tema dată

Jetoane litereImagini din poveste

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.1; 1.2 1.4; 2.1 1.2; 1.5 2.1; 2.3 2.4; 3.4

MEM - ,, La cumpărături ’’ Joc didactic Activitate frontală, individuală

AVLM - ,, Desenează banii ’’ Activitate frontală, individuală

Numere de la 11 la 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme Banii - bancnote, monede- desenează pe tema dată

Coli xeroxTablăCretă Creioane colorateBani – bancnote, monede

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.22.1

2.2

AVLM - ,, Maşina ’’ asamblare Activitate frontală / pe echipe

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare! ’’Activitate frontală/ individuală

Forme spațialeConstrucții

,,Turul galeriei’’ pentru alegerea lucrării

Coli cartonateLipici Foarfece Decupaje

Observare sistematicăAprecieri individuale

196

Page 197: 0 Planificare Mea Pe Unitati

M IERCURI

15mai2013

Activităţi integrate 1.2 1.4 3.2 4.4

CLR – ,, Eu spun una, tu spui multe ’’ Joc didactic Activitate frontală, pe echipe

MM - ,, Cântăm şi ne distrăm! ’’ Activitate frontală / pe echipe

A formula o solicitareA cere şi a da informaţiiFormulare de enunţuri scurteSunete. Litere mari şi mici de tipar: X,x, Â, â - repetă cântece învăţate

Jetoane litereColi cartonateCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.24.15.1

2.2

MEM - ,, Unde îmi este locul ? ” Joc exerciţiu activitate frontală/ individuală

AVLM - ,, Desenează o problemă ’’ activitate frontală / pe echipe

Numere de la 11 la 30Numeralul ordinal în limitele 0 – 30Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini dateRecunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme- desenează pe tema dată

Jetoane cifreColi xeroxCreioane colorateCariocaTabla Creta

Aprecieri generale şi individuale

1.11.23.11.1 3.1

ES - „ Respectă şi vei fii respectat! ’’ Joc exerciţiu activitate frontală/ individualăAVLM - ,, Desenează un comportament în sala de spectacol ’’ activitate frontală/ pe grupuri

- comportamente moral-civice si reguli de conduită în sala de spectacol.- comportamente moral-civice si reguli de conduită în excursie- comportamente moral-civice si reguli de conduită în contexte familiare.- desenează pe tema dată

Imagini sugestiveCreioane colorateColi colorate

Aprecieri generale şi individuale

197

Page 198: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.11.32.3

2.4

MM - ,, Muzică clasică ’’ Activitate frontalăCLR – joc ,, Cu ce începe cuvântul…’’ activitate frontală/ individuală

Audierea unor cantece interpretate de copiiAudierea unor melodii din muzica culta

Joc – exerciţiu de identificarea unor sunete dintr-un cuvânt

Jetoane

Aprecieri generale şi individuale

JOI

16mai 2013

Activităţi pe discipline 1.21.42.1

EFS - ,, Pasarea mingiei cu piciorul ’’ Activitate frontală

Aruncarea mingii;Prinderea mingii;

Pasarea cu piciorul;

Echipament sportivMinge

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.24.15.11.13.1

MEM - ,, Probleme, probleme… ’’

activitate frontală/ individuală

MM - ,, Cântece pentru copii ’’ activitate frontală / individuală

Numere de la 11 la 30Numeralul ordinal în limitele 0 – 30Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini dateRecunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme- audiţie

Coli xeroxCreioane colorateJetoane cu cifre

CdCd - player

Aprecieri generale şi individuale

1.2 1.4 3.2

CLR - ,, Găseşte cuvântul potrivit! ’’ activitate frontală/ individuală

A formula o solicitareA cere şi a da informaţiiFormulare de enunţuri scurteSunete. Litere mari şi mici de tipar: X,x, Â, â

Imagini sugestiveJetoane cu litere

Aprecieri generale şi individuale

198

Page 199: 0 Planificare Mea Pe Unitati

4.4 1.2 2.2

EFS - ,, Exerciţii de înviorare ’’ Activitate frontală

- efectuarea unor exerciţii de înviorare

1.1 3.1

2.2

AVLM - ,, Căsuţa păsărelelor ’’ aplicaţie activitate frontală/ pe echipe

MM - ,, Cântece pentru copii’’ Activitate frontală

Forme spațialeConstrucții

- audiţie

Plastilină PlanşeteColi cartonatecd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

VINERI

17

Activităţi integrate1.24.15.1

2.2

MEM - „ Săculeţul fermecat ” Joc concurs activitate frontală/ individuală

AVLM - ,, Desenează o puşculiţă ’’ activitate frontală/ individuală

Numere de la 11 la 30Numeralul ordinal în limitele 0 – 30Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini dateRecunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme

- desenează pe tema dată

Obiecte diverseJetoane diferiteColi xeroxCreioane colorate

Aprecieri generale şi individuale

Activităţi pe discipline

199

Page 200: 0 Planificare Mea Pe Unitati

mai 2013

1.21.42.1

EFS - ,, Învăţăm fotbal…’’ Activitate frontală

Pasarea mingiei cu piciorul Echipament sportivMinge

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

1.2 1.4 3.2 4.4

2.2

CLR - ,, Căsuţa fermecată ’’ Joc didactic activitate frontală/ individuală AV – ,, Desenează o căsuţă ’’ activitate frontală/ pe grupe

A formula o solicitareA cere şi a da informaţiiFormulare de enunţuri scurteSunete. Litere mari şi mici de tipar: X,x, Â, â Desenează pe tema dată

Imaginea sugestiveColi xeroxCreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individuale

Proiectarea unităţii tematice - În maşina timpului - dinozauriiPerioada 20 - 24 mai 2013Săptămâna: 31

Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină; organizarea colectivului de elevi

Detalii de conţinut Resurse Evaluare

L

Activităţi pe discipline

LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate

200

Page 201: 0 Planificare Mea Pe Unitati

U N I

20 mai 2013

1.11.33.1

3.2

2.2

DP - ,, Ce ştiu despre lumea dispărută?’’ convorbire Activitate frontală/independentăAV – ,, Desenează un dinozaur ’’ Activitate individuală

Abilităţi şi atitudini de învăţareReguli elementare ale noilor rutine specifice activităţii şcolare - să deseneze în echipă

Imagini sugestiveColi colorateCariocaCreioane colorateCalendarul naturii

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.1,1.2,1.42.1,2.43.3,3.4

4.3,4.4

CLR - ,, Lumea lui Dino ’’ Poveste creată Activitate frontală /individuală

MM – ,, Deschide urechea bine…’’ activitate frontala

A formula o idee, o opinie personalăA face predicţiiSunete. Litere mari şi mici de tipar: D, d, H, hSimboluri uzuale şi semne neconvenţionale

- joc de atenţie

Imagini sugestiveCreioane Coli xeroxCaiete speciale

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.21.41.52.12.32.44.2

MEM - ,, Să învăţăm cu Dino ” Joc exerciţiu Activitate frontală, individuală

AVLM - ,, Recunoaşte anotimpul’’ Activitate pe echipe

Numere de la 11 la 30 Numeralul ordinal în limitele 0 – 30 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei problemeUnitatea de măsură a timpului : ziua, săptămâna, luna , anotimpul

Coli xeroxTabla Creta Stilou/pixCaiete de lucru

Observare sistematicăAprecieri individuale

M AR Ţ I

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

1.2 1.5 2.1 2.3

CLR - ,, O lume dispărută ’’ Lectură după imagini Activitate frontală, individuală AV LM – ,, Colorează dinozaurul ’’

A formula o idee, o opinie personalăA face predicţiiSunete. Litere mari şi mici de tipar: D, d, H, h

Jetoane litereImagini sugestiveColi xeroxCreioane colorate

Observare sistematicăAprecieri individuale

201

Page 202: 0 Planificare Mea Pe Unitati

21 mai2013

2.4; 3.4 2.2

Activitate independentă Simboluri uzuale şi semne neconvenţionale Colorează pe tema dată

1.1; 1.2 1.4; 2.1 1.2; 1.5 2.1; 2.3 2.4; 3.4

MEM - ,, Dino matematicianul’’ Joc didactic Activitate frontală, individuală

MM - ,, Dacă vesel se trăieşte... ’’ Activitate frontală, individuală

Numere de la 11 la 30 Numeralul ordinal în limitele 0 – 30 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei problemeUnitatea de măsură a timpului : ziua, săptămâna, luna , anotimpul- joc de mişcare

Coli xeroxTablăCretă Creioane colorateDinozauri mulaj

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.22.12.42.62.5

AVLM - ,, Dinozaurii ’’ colaj Activitate frontală / pe echipe

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare! ’’Activitate frontală/ individuală

Tehnica colajului

,,Turul galeriei’’ pentru alegerea lucrării

Coli cartonateLipici Foarfece Decupaje carioca

Observare sistematicăAprecieri individuale

M I

Activităţi integrate 1.2 1.4 3.2

CLR – ,, Scrisoare de la Dino ’’ Joc didactic Activitate frontală, pe echipe

A formula o idee, o opinie personalăA face predicţiiSunete. Litere mari şi mici de tipar: D, d, H, h

Jetoane litereColi cartonateCreioane colorate

Aprecieri generale şi individuale

202

Page 203: 0 Planificare Mea Pe Unitati

ERCURI

22mai2013

4.4 MM - ,, Cântăm şi ne distrăm! ’’ Activitate frontală / pe echipe

Simboluri uzuale şi semne neconvenţionale - repetă cântece învăţate

Carioca

1.24.15.1

2.2

MEM - ,, Să numărăm dinozaurii ! ” Joc exerciţiu activitate frontală/ individuală

AVLM - ,, Desenează o problemă ’’ activitate frontală / pe echipe

Numere de la 11 la 30 Numeralul ordinal în limitele 0 – 30 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei problemeUnitatea de măsură a timpului : ziua, săptămâna, luna , anotimpul- desenează pe tema dată

Jetoane cifreColi xeroxCreioane colorateCariocaTabla Creta

Aprecieri generale şi individuale

1.11.23.11.1 3.1

ES - „ Ţara – oraşul meu ’’ Joc exerciţiu activitate frontală/ individualăAVLM - ,, Desenează oraşul nostru ’’ activitate frontală/ pe grupuri

Exerciţii de familiarizare cu numele localităţii natale/localităţii în care locuieşte, al ţăriiExerciţii de prezentare a localităţii în care trăieşte şi a domiciliului Realizarea unor schiţe/desene ale drumului pe care îl parcurge copilul de acasă la şcoală Realizarea unor colaje cu imagini, fotografii ale localităţii de domiciliu.- desenează pe tema dată

Imagini sugestiveCreioane colorateColi colorate

Aprecieri generale şi individuale

1.12.3

3.22.4

MM - ,, Alunelul ’’ Activitate frontalăCLR – joc ,, Cu ce începe cuvântul…’’ activitate frontală/ individuală

Organizarea unor jocuri inspirate de muzica audiatăExecutarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simpluJoc – exerciţiu de identificarea unor sunete dintr-un cuvânt

Jetoane

Aprecieri generale şi individuale

203

Page 204: 0 Planificare Mea Pe Unitati

JOI

23mai 2013

Activităţi pe discipline 1.21.42.1

EFS - ,, Echipa câştigătoare ’’ Activitate frontală

Ştafete şi Jocuri sportive Aruncarea mingii;Prinderea mingii;

Pasarea cu piciorul;

Echipament sportivMinge Medalioane

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.24.15.11.13.1

MEM - ,, Lumea dinozaurilor ’’ Joc concurs activitate frontală/ individuală

MM - ,, Cântece pentru copii ’’ activitate frontală / individuală

Numere de la 11 la 30 Numeralul ordinal în limitele 0 – 30 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei problemeUnitatea de măsură a timpului : ziua, săptămâna, luna , anotimpul- audiţie

Coli xeroxCreioane colorateJetoane cu cifreCretă Tablă

CdCd - player

Aprecieri generale şi individuale

1.2 1.4 3.2 4.4 1.2 2.2

CLR - ,, Propoziţii întortocheate ’’ activitate frontală/ individuală

EFS - ,, Exerciţii de înviorare ’’ Activitate frontală

A formula o idee, o opinie personalăA face predicţiiSunete. Litere mari şi mici de tipar: D, d, H, hSimboluri uzuale şi semne neconvenţionale - efectuarea unor exerciţii de înviorare

Imagini sugestiveJetoane cu litere

Aprecieri generale şi individuale

1.1 3.1

2.2

AVLM - ,, Cartea lui Dino ’’ aplicaţie activitate frontală/ pe echipe

MM - ,, Cântece pentru copii’’ Activitate frontală

Tehnica colajului

- audiţie

Plastilină PlanşeteColi cartonatecd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

204

Page 205: 0 Planificare Mea Pe Unitati

VINERI

24mai 2013

Activităţi integrate1.24.15.1

2.2

MEM - „ Dino năzdrăvanul ” Joc exerciţiu activitate frontală/ individuală

AVLM - ,, Desenează o problemă pentru Dino ’’ activitate frontală/ individuală

Numere de la 11 la 30 Numeralul ordinal în limitele 0 – 30 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei problemeUnitatea de măsură a timpului : ziua, săptămâna, luna , anotimpul

- desenează pe tema dată

Obiecte diverseJetoane diferiteColi xeroxCreioane colorate

Aprecieri generale şi individuale

Activităţi pe discipline1.21.42.1

EFS - ,, Ştafeta dinozaurilor’’ Activitate frontală

Ştafete şi Jocuri sportive Aruncarea mingii;Prinderea mingii;

Pasarea cu piciorul;

Echipament sportivMinge

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

1.2 1.4 3.2 4.4

2.2

CLR - ,, De ce e Dino supărat ’’ Joc exerciţiu activitate frontală/ individuală AV – ,, Desenează-l pe Dino supărat ’’ activitate frontală/ pe grupe

A formula o idee, o opinie personalăA face predicţiiSunete. Litere mari şi mici de tipar: D, d, H, hSimboluri uzuale şi semne neconvenţionale Desenează pe tema dată

Imaginea sugestiveColi cartonateCreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individuale

205

Page 206: 0 Planificare Mea Pe Unitati

Proiectarea unităţii tematice - De la Pământ la SoarePerioada 27 mai – 7 iunie 2013Săptămâna: 32- 33Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină;

organizarea colectivului de elevi Detalii de conţinut Resurse Evaluare

L U N I

27mai2013

Activităţi pe discipline

LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate1.11.32.32.23.2

2.2

DP - ,, Hai copii să ne jucăm, despre Cosmos să învăţăm! ’’ convorbire Activitate frontală/ individualăAVLM – ,, Desenează Cosmosul ’’ Activitate independentă

Tehnici simple care sprijină învăţarea Completarea calendarului naturii , prezenţă etc.

- să desenează pe tema dată

Imagini sugestiveColi xeroxCariocaCreioane colorateCalendarul naturii

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.1,1.2,1.42.1,2.3

3.34.2

CLR - ,, Sistemul Solar ’’ Lectură după imagini activitate frontala/ individualăMM – ,, Deschide urechea bine! ’’ activitate frontala/ individuală

A cere și a da informaţii Sunete. Litere mari și mici de tipar: Y, y, K, k Elemente grafice. Simboluri uzuale din mediul apropiat - joc de atenţie – dezvoltarea acuităţii auditive

Imagini sugestive Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.21.41.5

MEM - ,, Anotimpuri, caracteristici, activităţi ’’ Joc didactic Activitate frontală / individuală

Numere de la 11 la 30 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi

Jetoane cifreImagini sugestiveFişă de lucru

Observare sistematicăAprecieri individuale

206

Page 207: 0 Planificare Mea Pe Unitati

2.12.32.44.2

AVLM - ,, Rezolv corect !’’ Activitate frontală / individuală

Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei problemeUnivers. Pamant. Soare. Luna Anotimpuri. Caracteristici. ActivitatiRezolvă fişa

M AR Ţ I

28mai2013

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

1.1,1.2,1.42.1,2.3

2.2

CLR - ,, De vorbă cu geograful ’’ convorbire activitate frontală/ individuală

AV – ,, Desenează globul pământesc’’ Activitate independentă

A cere și a da informaţii Sunete. Litere mari și mici de tipar: Y, y, K, k Elemente grafice. Simboluri uzuale din mediul apropiat

Desenează pe tema dată

Imagini sugestive Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.21.41.52.12.32.44.2

2.4; 3.4

MEM - ,, Universul meu ’’ Joc exerciţiu Activitate frontală, individuală

CLR - ,, Spune-mi dacă am greşit!’’ Activitate frontală, individuală

Numere de la 11 la 30 Numeraţia în limitele 0 – 30, constiutire de mulţimi, formarea şirului crescător şi descrescător; Numeralul ordinal în limitele 0 – 30 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini dateRecunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme - joc de atenţie

Jetoane cifreTablăCretă PanouPlanşe

Observare sistematicăAprecieri individuale

207

Page 208: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.11.22.12.32.52.2

AVLM - ,, Planeta noastră ’’ colaj Activitate frontală / individuală

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare ’’

Colaj pe temă

,,Turul galeriei’’ pentru alegerea florii celei mai frumoase

Coli xeroxLipici Foarfece Panou Hârtie glasată

Observare sistematicăAprecieri individuale

M IERCURI

29mai 2013

Activităţi integrate1.1,1.2,1.4

2.1,2.3 4.4

CLR - ,, Silabe, cuvinte, propoziţii ” Joc exerciţiu Activitate frontală, individuală

AVLM - ,, Propoziţii încâlcite’’ Activitate frontală / pe grupe

A cere și a da informaţii Sunete. Litere mari și mici de tipar: Y, y, K, k Elemente grafice. Simboluri uzuale din mediul apropiat - Citesc şi aranjează propoziţia din fişa de lucru

Jetoane litereColi xeroxCreioane colorateCariocaFişă de lucru

Aprecieri generale şi individuale

1.11.21.41.52.12.32.44.2

2.2

MEM - ,,Printre stele şi planete ” joc exerciţiu activitate frontală/ individuală

AV - ,, Desenează 30 de stele şi numerotează-le ’’ activitate frontală / pe echipe

Numere de la 11 la 30 Numeralul ordinal în limitele 0 – 30 Recunoaştere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme - desenează pe tema dată

Jetoane diferiteColi xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.11.23.1

ES - „ Planeta, continentul, ţara, oraşul ’’ convorbire

Exerciţii de familiarizare cu numele localităţii natale/localităţii în care locuieşte, al ţării Exerciţii de prezentare a localităţii în

Planşe Imagini

Aprecieri generale şi individuale

208

Page 209: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.1 3.1

activitate frontală/ individuală

MM – ,, Jocul mut ’’ activitate frontală/ pe grupuri

care trăieşte şi a domiciliuluiRealizarea unor schiţe/desene ale drumului pe care îl parcurge copilul de acasă la şcoală - se joacă pe tema dată

1.11.22.3

3.22.4

MM - ,, Hora de mână ” Activitate frontală/ individual CLR – ,, Ce ştii despre dansuri populare ? ’’ activitate frontală/ individuală

Jocuri populare din zonă

Joc – exerciţiu de identificarea unor sunete dintr-un cuvânt

Cdplayercd-uri imagine sugestivă

Aprecieri generale şi individuale

JOI

30mai2013

Activităţi pe discipline 2.3;3.1;3.2;

5.1;

EFS -,, Ştafeta astronauţilor’’ Activitate frontală/ individuală

Ştafete şi Jocuri sportive Aruncarea mingii;Prinderea mingii;

Pasarea cu piciorul;

Echipament sportivMingii

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.11.21.41.52.12.32.44.2

MEM -,, Câţi astronauţi, atâtea planete ’’ Joc exerciţiu activitate frontală/ individuală

MM - ,, Cântăm împreună… ’’ Activitate frontală

Numere de la 11 la 30 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţiCrearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei problemeUnivers. Pamant. Soare. Luna Anotimpuri. Caracteristici. - Cântă versurile pe melodiile învăţate

Coli colorateCreioane colorateJetoane cifre

Aprecieri generale şi individuale

209

Page 210: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.1,1.2,1.42.1,2.3

1.2 2.2

CLR - ,, Există viaţă pe planete? ’’ Joc - exerciţiu activitate frontală/ individualăAVLM - ,, Desenează planeta pe care există viaţă’’ activitate frontală / individuală

A cere și a da informaţii Sunete. Litere mari și mici de tipar: Y, y, K, k Elemente grafice. Simboluri uzuale din mediul apropiat - desenează pe tema dată

Planşe Coli xeroxCreioane colorate

Aprecieri generale şi individuale

1.1 3.1

2.2

AVLM - ,, Soarele din Univers ’’ aplicaţie activitate frontală/ pe grupe

MM - ,, Cântece pentru copii ’’ Activitate frontală

Cusături simple

- Audiţie

Coli xeroxLipici Foarfeci Mălai cd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

VINERI

Activităţi integrate1.11.21.41.52.12.32.44.22.2

MEM - „ Luna şi stelele ” Joc - exerciţiu activitate frontală/ individuală

AV- ,, Desenează planeta preferată’’activitate frontală/ individuală

Numere de la 11 la 30 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţiCrearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei problemeDesenează pe tema dată

Planşe Coli xeroxCreioane colorateJetoane cu cifre

Activităţi pe discipline

210

Page 211: 0 Planificare Mea Pe Unitati

31mai2013

1.21.42.1

EFS - ,, Ştafeta cosmonauţilor ’’ Activitate frontală / individuală

Ştafete şi Jocuri sportive Aruncarea mingii;Prinderea mingii;

Pasarea cu piciorul;

Echipament sportiv Mingii

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.1,1.2,1.4

2.1,2.3

2.2

CLR - ,, O călătorie printre stele ’’ memorizare activitate frontală/ individuală

MM - ,, Mimă surpriză ’’ activitate frontală/ individuală

A cere și a da informaţii Sunete. Litere mari și mici de tipar: Y, y, K, k Elemente grafice. Simboluri uzuale din mediul apropiat

Joc distractiv

Planşe Aprecieri generale şi individuale

Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină; organizarea colectivului de elevi

Detalii de conţinut Resurse Evaluare

L

Activităţi pe discipline

LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate

211

Page 212: 0 Planificare Mea Pe Unitati

U N I

3iunie 2013

1.11.32.32.23.2

2.2

DP - ,, Soarele ne povesteşte…” Joc-exerciţiu Activitate frontală/independentăAV – ,, Cum ne simţim astăzi? ’’ - desen Activitate pe echipe

Tehnici simple care sprijină învăţarea Completarea calendarului naturii , prezenţă etc.- să deseneze în echipă

Imagini sugestiveColi flipchartCariocaCreioane colorateCalendarul naturii

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.1,1.2,1.42.1,2.3

1.3; 3.1

CLR - ,, Exploratorii Universului ’’ Joc-concurs

MM – ,, Dacă vesel se trăieşte…’’ activitate frontala

A cere și a da informaţii Sunete. Litere mari și mici de tipar: Y, y, K, k Elemente grafice. Simboluri uzuale din mediul apropiat

- joc de mişcare

Imagini sugestiveCreioane Coli xeroxfişă

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.21.41.52.12.32.44.2

1.2

MEM - ,, A câta planetă lipseşte? ” Joc didactic Activitate frontală, individuală

AVLM - ,, Să scriem frumos! ’’ Activitate independentă

Numere de la 11 la 30 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţiCrearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme

Jetoane cifreTabla Creta Stilou/pixCaiete de lucru Jetoane planete

Observare sistematicăAprecieri individuale

M

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

212

Page 213: 0 Planificare Mea Pe Unitati

AR Ţ I

4iunie 2013

1.1,1.2,1.42.1,2.3

2.2

CLR - ,, Călătorind prin Cosmos ’’ Joc didactic

AV LM – ,, Desenează ce ţi-a plăcut ’’ Activitate independentă

A cere și a da informaţii Sunete. Litere mari și mici de tipar: Y, y, K, k Elemente grafice. Simboluri uzuale din mediul apropiat

Desenează pe tema dată

Jetoane literePlanşe Carioca Coli xerox

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.21.41.52.12.32.44.2

2.4; 3.4

MEM - ,, Să ne jucăm cu planetele ’’ Joc - exerciţiu Activitate frontală, individuală

CLR - ,, Spune-mi dacă am greşit!’’ Activitate frontală, individuală

Numere de la 11 la 30 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţiCrearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme- joc de atenţie

Jetoane cifreTablăCretă Panou

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.22.1

2.2

AVLM - ,,Călătorie prin Cosmos ’’ aplicaţie Activitate frontală / pe echipe

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare! ’’Activitate frontală/ individuală

Cusături simple,,Turul galeriei’’ pentru alegerea lucrării

Coli xeroxFoarfece Lipici Coli cartonateCreioane colorateSfoară Ecusoane

Observare sistematicăAprecieri individuale

Activităţi integrate213

Page 214: 0 Planificare Mea Pe Unitati

M IERCURI

5iunie2013

1.1,1.2,1.4

2.1,2.3

CLR – ,, Planetele şi astronomia ’’ Lectură după imagini Activitate frontală, pe grupe AVLM - ,, Scriu numele planetelor ’’ Activitate frontală / pe echipe

A cere și a da informaţii Sunete. Litere mari și mici de tipar: Y, y, K, k Elemente grafice. Simboluri uzuale din mediul apropiat

- scrie în echipă numele planetelor

Jetoane litereColi cartonateCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.11.21.41.52.12.32.44.2

2.2

MEM - ,, OZN- eul călător ” Joc didactic activitate frontală/ individuală

AV - ,, Desenează un OZN ’’ activitate frontală / pe grupe

Numere de la 11 la 30 Recunoaşere, comparare, ordonarea , compunere, descompunerea numerelor în concentrul 0 – 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţiCrearea unor probleme simple după imagini date Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme- desenează pe tema dată

Jetoane cifreColi xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.11.23.11.1 3.1

ES - „ Ţara mea – oraşul meu ’’ vizionare activitate frontală/ individuală

AVLM - ,,Desenează oraşul tău în viitor ’’ activitate frontală/ pe echipe

Exerciţii de familiarizare cu numele localităţii natale/localităţii în care locuieşte, al ţăriiVizionarea unor filme pentru familiarizarea cu elemente locale ale comunităţii în care locuieşte, cu tradiţiile localeRealizarea unor colaje cu imagini, fotografii ale localităţii de domiciliu.- desenează pe tema dată

Proiector Laptop Creioane colorateColi cartonate

Aprecieri generale şi individuale

1.11.22.3

3.2

2.4

MM - ,, Dans în doi ’’ Activitate frontală/ pe perechiCLR – joc ,, Cu ce începe cuvântul…’’ activitate frontală/ individuală

Jocuri populare din zonă

Joc – exerciţiu de identificarea unor sunete dintr-un cuvânt

cd-playercd-uri

Jetoane cu imagini

Aprecieri generale şi individuale

214

Page 215: 0 Planificare Mea Pe Unitati

JOI

6iunie2013

Activităţi pe discipline 2.3;3.1;3.2;

5.1;

EFS - ,, Ţară, ţară vrem ostaşi ’’ Activitate frontală

Jocuri recreative- Jocuri de atenţie;

- Jocuri dinamice.

Echipament sportiv Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.11.21.41.52.12.32.44.2

1.13.1

MEM - ,, Planete şi asteroizi ’’ Probleme ilustrate activitate frontală/ individuală

MM - ,, Muzică populară din zonă ’’ activitate frontală / individuală

Numere de la 11 la 30 Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei problemeUnivers. Pamant. Soare. Luna Anotimpuri. Caracteristici. - audiţie

Coli xeroxCreioane colorateJetoane cu cifrecd-playercd-uri

Aprecieri generale şi individuale

1.1,1.2,1.42.1,2.3

1.2 2.2

CLR - ,, De-a cosmonauţii ’’ Joc de rol activitate frontală/ individualăEFS - ,, Exerciţii de înviorare ’’ Activitate frontală

A cere și a da informaţii Sunete. Litere mari și mici de tipar: Y, y, K, k Elemente grafice. Simboluri uzuale din mediul apropiat - efectuarea unor exerciţii de înviorare

Imagini sugestiveJetoane cu litere

Aprecieri generale şi individuale

1.1 3.1

2.2

AVLM - ,, Râurile ’’ cusătură activitate frontală/ individuală

MM - ,, Cântece pentru copii’’

Cusături simple

- audiţie

Ac Aţă Material Foarfece cd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

215

Page 216: 0 Planificare Mea Pe Unitati

Activitate frontală

VINERI

7iunie2013

Activităţi integrate1.11.21.41.52.12.32.44.2

2.2

MEM - „ Sistemul solar ” Probleme ilustrate activitate frontală/ individuală

AVLM - ,, Desenează Sistemul solar ’’ activitate frontală/ individuală

Numere de la 11 la 30 Adunarea şi scăderea cu 1 – 5 unităţi Crearea unor probleme simple după imagini date. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date Recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei problemeUnivers. Pamant. Soare. Luna Anotimpuri. Caracteristici. - desenează pe tema dată

Planşe Coli xeroxCreioane colorate

Aprecieri generale şi individuale

Activităţi pe discipline2.3;3.1;3.2;

5.1;

EFS - ,, Împărate luminate ’’ Activitate frontală

Jocuri recreative- Jocuri de atenţie;

- Jocuri dinamice

Echipament sportivBănci sportiveGreutăţi

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate

216

Page 217: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.1,1.2,1.42.1,2.3

2.2

CLR - ,, Să vorbim despre stele!’’ Joc-exerciţiu activitate frontală/ individuală

AV – ,, Desenează imaginea care începe cu sunetul…’’ activitate frontală/ pe grupe

A cere și a da informaţii Sunete. Litere mari și mici de tipar: Y, y, K, k Elemente grafice. Simboluri uzuale din mediul apropiat

Desenează pe tema dată

Imaginea sugestiveColi xeroxCreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individuale

Proiectarea unităţii tematice - La revedere , clasă pregătitoare!Perioada 10 - 21 iunie 2013Săptămâna: 34 - 35Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină;

organizarea colectivului de elevi Detalii de conţinut Resurse Evaluare

L U N I

10

Activităţi pe discipline

LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate1.11.22.12.23.2

3.32.2

DP - ,, Cine sunt / cum sunt? ’’ convorbire Activitate frontală/ individualăAVLM – ,, Desenează cum eşti tu! ’’ Activitate independentă

Recapitulare finalăCine sunt/ Cum sunt?Stil de viaţă sănătosOrganizarea învăţării Completarea calendarului naturii , prezenţă etc.- să desenează pe tema dată

Imagini sugestiveColi xeroxCariocaCreioane colorateCalendarul naturii

Observare sistematicăAprecieri individuale

217

Page 218: 0 Planificare Mea Pe Unitati

iunie2013

1.12.23.2

4.2, 4.3, 4.44.2

CLR - ,, Numărătoarea ’’ memorizare activitate frontala/ pe perechiMM – ,, Deschide urechea bine! ’’ activitate frontala/ individuală

Recapitulare finalăA se prezenta şi a prezenta pe cinevaExprimarea scrisă: litere şi semne uzuale, neconvenţionale; elemente grafice - joc de atenţie – dezvoltarea acuităţii auditive

Imagini sugestiveColi cartonateCarioca Creioane colorate

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.21.41.52.12.32.44.2

MEM - ,, Cireşele ’’ Joc didactic Activitate frontală / individuală

AVLM - ,, Confecţionăm cireşe’’ Activitate frontală / individuală

RecapitulareExercitii si probleme distractiveCuriozitati din natura

Decuparea şi lipirea cireşelor

Imagini sugestiveFişă de lucruTabla Creioane Cireşe Hârtie glasatăFoarfece

Observare sistematicăAprecieri individuale

M AR Ţ I

11

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

1.12.23.2

4.2, 4.3, 4.4 2.2

CLR - ,, Copii din lumea întreagă ’’ Joc - exerciţiu activitate frontală/ individuală

AV – ,, Desenează copiii din lumea întreagă’’ Activitate independentă

Recapitulare finalăA se prezenta şi a prezenta pe cinevaExprimarea scrisă: litere şi semne uzuale, neconvenţionale; elemente grafice

Desenează pe tema dată

Imagini sugestive Observare sistematicăAprecieri individuale

218

Page 219: 0 Planificare Mea Pe Unitati

iunie2013

1.11.21.41.52.12.32.44.2

2.4; 3.4

MEM - ,, Tic - Tac ’’ Joc exerciţiu Activitate frontală, individuală

AVLM - ,, Îmi fac un ceas !’’ Activitate frontală, individuală

RecapitulareExercitii si probleme distractiveCuriozitati din natura

- confecţionarea unui ceas

TablăCretă PanouCeas Coli cartonateBolduri Foarfece Creioane colorate

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.22.12.32.52.2

AVLM - ,, Lumea copiilor ’’ modelaj Activitate frontală / pe echipe

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare ’’

Recapitulare finalăOrganizarea expozițiilor

,,Turul galeriei’’ pentru alegerea florii celei mai frumoase

Plastilină Planşete

Observare sistematicăAprecieri individuale

M IERCU

Activităţi integrate1.12.23.2

4.2, 4.3, 4.4 4.4

CLR - ,, Fiicele bătrânului An ” Joc exerciţiu Activitate frontală, individuală

AVLM - ,, Propoziţii încâlcite’’ Activitate frontală / pe grupe

Recapitulare finalăA se prezenta şi a prezenta pe cinevaExprimarea scrisă: litere şi semne uzuale, neconvenţionale; elemente grafice - Citesc şi aranjează propoziţia din fişa de lucru

Jetoane litereColi xeroxCreioane colorateCariocaFişă de lucru

Aprecieri generale şi individuale

1.1 MEM - ,, Moş Timp ’’ Recapitulare Jetoane diferite Aprecieri 219

Page 220: 0 Planificare Mea Pe Unitati

RI

12iunie2013

1.21.41.52.12.32.44.2

2.2

joc exerciţiu activitate frontală/ individuală

AV - ,, Desenează ora pe care o arată ceasul ’’ activitate frontală / pe echipe

Exercitii si probleme distractiveCuriozitati din natura

- desenează pe tema dată

Coli xeroxCreioane colorateCarioca

generale şi individuale

1.11.23.11.1 3.1

ES - „ Planeta, continentul, ţara, oraşul ’’ vizionare activitate frontală/ individualăMM – ,, Jocul mut ’’ activitate frontală/ individual

Recapitulare. Evaluare finală

- se joacă pe tema dată

Planşe Prezentare pptVideoproiector Laptop

Aprecieri generale şi individuale

1.11.22.3

3.22.4

MM - ,, Să recunoaştem melodia! ” audiţie Activitate frontală/ individual CLR – ,, Ce ştii despre dansurile populare ? ’’ activitate frontală/ individuală

Recapitulare finalăCântarea prin diferite procedeeRecunoaşterea cântecelor după un fragment melodic

Joc – exerciţiu de identificarea unor sunete dintr-un cuvânt

Cdplayercd-uri

Aprecieri generale şi individuale

JO

Activităţi pe discipline 2.3;3.1;3.2;

5.1;

EFS - ,, Împărate luminate ’’ Activitate frontală/ individuală

Jocuri de atenţie;Jocuri dinamice

Echipament sportivMingii

Observarea sistematică a elevilor

220

Page 221: 0 Planificare Mea Pe Unitati

I

13iunie2013

Activităţi integrate 1.11.21.41.52.12.32.44.2

MEM - ,, Cu numere să ne jucăm ! ’’ Joc exerciţiu activitate frontală/ individuală

MM - ,, Cântăm împreună… ’’ Activitate frontală

RecapitulareExercitii si probleme distractiveCuriozitati din natura

- Cântă versurile pe melodiile învăţate

Imagini sugestiveColi xeroxCreioane colorateJetoane cifre

Aprecieri generale şi individuale

1.12.23.2

4.2, 4.3, 4.4 1.2 2.2

CLR - ,, Spune mai departe! ’’ Joc - exerciţiu activitate frontală/ individualăAVLM - ,, Scriem frumos !’’ activitate frontală / individuală

Recapitulare finalăA se prezenta şi a prezenta pe cinevaExprimarea scrisă: litere şi semne uzuale, neconvenţionale; elemente grafice - scriem în caietele de lucru

Planşe Coli xeroxCreion Caiete de lucru

Aprecieri generale şi individuale

1.1 3.1

2.2

AVLM - ,, Pomul în anotimpuri ’’ Colaj + pictură activitate frontală/ pe grupe

MM - ,, Cântece pentru copii ’’ Activitate frontală

Recapitulare finalăOrganizarea expozițiilor

- Audiţie

Coli xeroxLipici Foarfeci Hârtie glasatăcd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

Activităţi integrate1.1 MEM - „ Ne jucăm, exerciţii Recapitulare Planşe

221

Page 222: 0 Planificare Mea Pe Unitati

VINERI

14iunie2013

1.21.41.52.12.32.44.22.2

rezolvăm! ” Joc - exerciţiu activitate frontală/ individuală

MM - ,, Mimă surpriză ’’ activitate frontală/ individuală

Exercitii si probleme distractiveCuriozitati din natura

Joc distractiv

Coli xeroxCreioane colorateJetoane cu cifre

Activităţi pe discipline1.21.42.1

EFS - ,, Podul de piatră ’’ Activitate frontală / individuală

Jocuri de atenţie;Jocuri dinamice

Echipament sportiv Mingii

Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.12.23.2

4.2, 4.3, 4.4

2.2

CLR - ,, Ghici cine este? ’’ Joc exerciţiu activitate frontală/ individuală

AV- ,,Cum te-ai simţit azi? ’’

activitate frontală/ individuală

Recapitulare finalăA se prezenta şi a prezenta pe cinevaExprimarea scrisă: litere şi semne uzuale, neconvenţionale; elemente grafice

Desenează pe tema dată

Planşe Aprecieri generale şi individuale

222

Page 223: 0 Planificare Mea Pe Unitati

Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe disciplină; organizarea colectivului de elevi

Detalii de conţinut Resurse Evaluare

L U N I

17iunie 2013

Activităţi pe discipline

LIMBA ENGLEZĂ

Activităţi integrate 1.11.32.32.23.2

2.2

DP - ,, Să mâncăm sănătos !” Joc-exerciţiu Activitate frontală/independentă

AV – ,, Cum ne simţim astăzi? ’’ - desen Activitate pe echipe

Recapitulare finalăCine sunt/ Cum sunt?Stil de viaţă sănătosOrganizarea învăţării Completarea calendarului naturii , prezenţă etc.- să deseneze în echipă

Imagini sugestiveColi flipchartCariocaCreioane colorateCalendarul naturii

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.12.23.2

4.2, 4.3, 4.4 1.3; 3.1

CLR - ,, Mă numesc şi mă prezint! ’’ Joc-concurs

MM – ,, Dacă vesel se trăieşte…’’ activitate frontala

Recapitulare finalăA se prezenta şi a prezenta pe cinevaExprimarea scrisă: litere şi semne uzuale, neconvenţionale; elemente grafice

- joc de mişcare

Imagini sugestive Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.21.41.52.12.32.44.2

1.2

MEM - ,, Unde s-a oprit roata? ” Joc didactic Activitate frontală, individuală

AVLM - ,, Să scriem frumos! ’’ Activitate independentă

RecapitulareExercitii si probleme distractiveCuriozitati din natura

Jetoane cifreTabla Creta Stilou/pixCaiete de lucru Roata anotimpurilor

Observare sistematicăAprecieri individuale

223

Page 224: 0 Planificare Mea Pe Unitati

M AR Ţ I

18iunie 2013

Activităţi pe discipline RELIGIE

Activităţi integrate

1.12.23.2

4.2, 4.3, 4.4 2.2

CLR - ,, Călătorind prin alfabet ’’ Joc didactic

AV LM – ,, Desenează litere vesele din numele tău! ’’ Activitate independentă

Recapitulare finalăA se prezenta şi a prezenta pe cinevaExprimarea scrisă: litere şi semne uzuale, neconvenţionale; elemente grafice

Desenează pe tema dată

Jetoane literePlanşe Carioca Coli xerox

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.21.41.52.12.32.44.2

2.4; 3.4

MEM - ,, Numără şi potriveşte ’’ Joc - exerciţiu Activitate frontală, individuală

CLR - ,, Spune-mi dacă am greşit!’’ Activitate frontală, individuală

RecapitulareExercitii si probleme distractiveCuriozitati din natura- joc de atenţie

Jetoane cifreTablăCretă Panou

Observare sistematicăAprecieri individuale

1.11.22.1

2.2

AVLM - ,,Peisaj de vară ’’ pictură + aplicaţie Activitate frontală / pe echipe

CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrare! ’’Activitate frontală/ individuală

Recapitulare finalăOrganizarea expozițiilor,,Turul galeriei’’ pentru alegerea lucrării

Coli xeroxFoarfece Lipici PaieAcurelePensulăApa+pahar

Observare sistematicăAprecieri individuale

224

Page 225: 0 Planificare Mea Pe Unitati

M IERCURI

19iunie2013

Activităţi integrate 1.12.23.2

4.2, 4.3, 4.4

2.1,2.3

CLR – ,, Cel mai bun recitator! ’’ Joc - concurs Activitate frontală, individual AVLM - ,, Scriu numele colegilor ’’ Activitate frontală / pe echipe

Recapitulare finalăA se prezenta şi a prezenta pe cinevaExprimarea scrisă: litere şi semne uzuale, neconvenţionale; elemente grafice

- scrie în echipă numele colegilor

Jetoane litereColi cartonateCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.11.21.41.52.12.32.44.2

2.2

MEM - ,, Probleme distractive ” Joc didactic activitate frontală/ individuală

AV - ,, Desenează o problemă ’’ activitate frontală / pe grupe

RecapitulareExercitii si probleme distractiveCuriozitati din natura

- desenează pe tema dată

Probleme ilustrateProbleme în versuriColi xeroxCreioane colorateCarioca

Aprecieri generale şi individuale

1.11.23.11.1 3.1

ES - ,, Cartea mea’’ confecţionare activitate frontală/ individuală

AVLM - ,,Desenează oraşul tău în viitor ’’ activitate frontală/ pe echipe

Recapitulare. Evaluare finală

- desenează pe tema dată

Coli xeroxImagini din ziareCreioane colorateLipiciAcAţă

Aprecieri generale şi individuale

225

Page 226: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.11.22.3

3.2

2.4

MM - ,, Hora mare ’’ Activitate frontală/ pe perechiCLR – joc ,, Cu ce începe cuvântul…’’ activitate frontală/ individuală

Recapitulare finală

Joc – exerciţiu de identificarea unor sunete dintr-un cuvânt

cd-playercd-uri

Jetoane cu imagini

Aprecieri generale şi individuale

JOI

20iunie2013

Activităţi pe discipline 2.3;3.1;3.2;

5.1;

EFS - ,, Raţele şi vânătorii ’’ Activitate frontală

Jocuri recreative- Jocuri de atenţie;

- Jocuri dinamice.

Echipament sportiv Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.11.21.41.52.12.32.44.2

1.13.1

MEM - ,, Cine rezolvă mai bine! ’’ Joc - concurs activitate frontală/ individuală

MM - ,, Dansuri populare din zonă ’’ activitate frontală / individuală

RecapitulareExercitii si probleme distractiveCuriozitati din natura- audiţie

Coli xeroxCreioane colorateJetoane cu cifrecd-playercd-uri

Aprecieri generale şi individuale

226

Page 227: 0 Planificare Mea Pe Unitati

1.12.23.2

4.2, 4.3, 4.4 1.2 2.2

CLR - ,, În lumea cuvintelor ’’ Joc - concurs activitate frontală/ individualăEFS - ,, Exerciţii de înviorare ’’ Activitate frontală

Recapitulare finalăA se prezenta şi a prezenta pe cinevaExprimarea scrisă: litere şi semne uzuale, neconvenţionale; elemente grafice - efectuarea unor exerciţii de înviorare

Imagini sugestiveJetoane cu litere

Aprecieri generale şi individuale

1.1 3.1

2.2

AVLM - ,, Cu asta ne mândrim ! ’’ Expoziţie cu lucrări activitate frontală/ individuală

MM - ,, Cântece pentru copii’’ Activitate frontală

Recapitulare finalăOrganizarea expozițiilor

- audiţie

Lucrările copiilorcd muzicăcd-player

Aprecieri generale şi individuale

VINERI

Activităţi integrate1.11.21.41.52.12.32.44.2

2.2

MEM - „ Micul matematician ” Joc concurs activitate frontală/ individuală

AVLM - ,, Desenează trofeul învingătorilor ’’ activitate frontală/ individuală

RecapitulareExercitii si probleme distractiveCuriozitati din natura- desenează pe tema dată

Planşe Coli xeroxCreioane colorate

Aprecieri generale şi individuale

227

Page 228: 0 Planificare Mea Pe Unitati

21iunie2013

Activităţi pe discipline2.3;3.1;3.2;

5.1;

EFS - ,, Păsărică, mută-ţi cuibul! ’’ Activitate frontală

Jocuri recreative- Jocuri de atenţie;

- Jocuri dinamice

Echipament sportiv Observarea sistematică a elevilor

Activităţi integrate 1.12.23.2

4.2, 4.3, 4.4

2.2

CLR - ,, Bine ai venit, vacanţa mare!’’ Joc de rol activitate frontală/ individuală

AV – ,, Desenează ce vrei să faci în vacanţă!’’ activitate frontală/ pe grupe

Recapitulare finalăA se prezenta şi a prezenta pe cinevaExprimarea scrisă: litere şi semne uzuale, neconvenţionale; elemente grafice

Desenează pe tema dată

Imaginea sugestiveColi xeroxCreioane coloratecarioca

Aprecieri generale şi individuale

228