of 11 /11
(JY BAN NI-IAN DAN THJ XA QUANG YllN So: ADl /KH-UBND CONG IIOA XA HOI CHi) NGHiA VI(~T NAM D<)c I~p- T •••.do -H~nh phlJC Qucing Yen. ngaYAt thclng 7 nom 2()IR KE HO~CH Th ..•. c hj~n Nghi quy~t sa 139/NQ-CP ngay 31/12/2017 cua Chinh phu va K~ ho~ch sa 80-KI-I/TU ngay 14/612018 cua Th! uy thl}'c hj~n Nghi quy~t sa 20-NQ/TW ngay 25/10/2017 cua Ban chfi p hanh Trung u'o'ng Dang khoa XII v~ tang cU'()'ngcong tac bao v~, cham soc v~l nang cao SITC khoc nhan dan trong tinh hinh mo'j Thl,!'Chi~n Nghj quy&t s(~ I39/NQ-CP ngay 31/ 12/2017 cCla Chinh phLl; K~ ho~ch s6 55/KH-UBND ngay 30/3/2018 cua lJy ban nhan dan tinh Quang Ninh va K~ ho~ch s6 80-KH/TU ngay 14/6/2018 cua Th! CIY thllc hi9n Nghj quy~t s6 20-NQITW ngay 251 10/2017 cua Ban Ch~p hanh Trung lI'ong Dang khoa X 1/ v~ tang cucmg cong tac bao v9, cham soc va nang cao Sll'Ckhoe nhan dan trong tinh hinh mai; Uy ban nhan dan thi xa Quang Yen xay dl,!'ng k~ ho~ch tri~n khai thl,!'C hi9n v6i cac nQi dung nhu sal!: I. Ml)C niCH, YEU CAU I. Quan tri~t sau s~c va t~o SI,!'th6ng nh~t cao trong nh~n thll'C, hanh dQng cClac~p uy dang, chinh quy~n, cac phong, ban, nganh v~ quan di~m, nwc tieu va giai phap nh~m thl,!'c hi~n co hi9U qua Nghj quy&t s6 20-NQ/TW va K& ho?ch s6 80-KH/TU ngay 14/6/2018 cLla Th! uy; dua cong tac bao V9, cham soc va nang cao SLI'Ckhoe nhan dan thanh mQt trong nhu'ng nhi~m Vl,lquan trQng, thucmg xuyen trong chuang trinh, k~ ho~ch phat tri~n kinh t~, xa hQi cCla thi xa va dia phuong, dan vi. z. Cl,l th~ hoa Nghj quy~t s6 20-NQ/TW thanh quan diem, nwe tieu, nhi~ll1 Vl,lva giai phap phu hqp vai d?c oi~m tinh hinh cLla thj xa nh~m tri~n khai Nghj quy~t O?t hi~u qua nh~t. Phan cong 1'0 tnlch nhi9m cua cac phong, ban, nganh, ooan th~ va Uy ban nhan dan cac xa, phuong trong qua trinh tri~n khai thl,!'Chi9n Nghj quy~t s6 20-NQ/TW clla Ban Ch~p hanh Trung uong Dang va K&ho?ch s6 80-KH/TU clla Thj uy v~ bao v~, cham soc va nang cao Sll'Ckhoe nhan dan trong tinh hinh m6i. II. Ml)C TIEl) 1. M I}C ticu tang qua t Cung c6 va hoan thic;n h~ th6ng y t6 theo hLr6ng eong b~ng, hi~u qua, phat tri~n b~n vu'ng o~ m9 i nguoi dan oUC)'ccung c~p cae djch VI;! Y t~ co ban, co di~u ki9n ti~p e~n va sCI'dl,lng cac dich Vl,ly t~ co eh~t luC)'ng va h1l'6ng t6i ch~t 11I'C)'ng cao. Nang cao Sll'Ckhoe ca v~ th~ ch~t Ian tinh th~n, t~m voc, tubi thQ, ch~t 11l'C)'ng

XA HOI CHi) NGHiA VI(~T THJ XA QUANG YllN D

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of XA HOI CHi) NGHiA VI(~T THJ XA QUANG YllN D

Page 1: XA HOI CHi) NGHiA VI(~T THJ XA QUANG YllN D

(JY BAN NI-IAN DANTHJ XA QUANG YllN

So: ADl /KH-UBND

CONG IIOA XA HOI CHi) NGHiA VI(~T NAMD<)c I~p- T •••.do -H~nh phlJC

Qucing Yen. ngaYAt thclng 7 nom 2()IR

KE HO~CHTh ..•.c hj~n Nghi quy~t sa 139/NQ-CP ngay 31/12/2017 cua Chinh phu

va K~ ho~ch sa 80-KI-I/TU ngay 14/612018 cua Th! uy thl}'c hj~n Nghi quy~tsa 20-NQ/TW ngay 25/10/2017 cua Ban chfip hanh Trung u'o'ng

Dang khoa XII v~ tang cU'()'ngcong tac bao v~, cham soc v~lnang cao SITC khoc nhan dan trong tinh hinh mo'j

Thl,!'C hi~n Nghj quy&t s(~ I39/NQ-CP ngay 31/ 12/2017 cCla Chinh phLl; K~ho~ch s6 55/KH-UBND ngay 30/3/2018 cua lJy ban nhan dan tinh Quang Ninhva K~ ho~ch s6 80-KH/TU ngay 14/6/2018 cua Th! CIY thllc hi9n Nghj quy~t s620-NQITW ngay 251 10/2017 cua Ban Ch~p hanh Trung lI'ong Dang khoa X 1/ v~tang cucmg cong tac bao v9, cham soc va nang cao Sll'Ckhoe nhan dan trong tinhhinh mai; Uy ban nhan dan thi xa Quang Yen xay dl,!'ng k~ ho~ch tri~n khai thl,!'Chi9n v6i cac nQi dung nhu sal!:

I. Ml)C niCH, YEU CAU

I. Quan tri~t sau s~c va t~o SI,!'th6ng nh~t cao trong nh~n thll'C, hanh dQngcCla c~p uy dang, chinh quy~n, cac phong, ban, nganh v~ quan di~m, nwc tieu vagiai phap nh~m thl,!'c hi~n co hi9U qua Nghj quy&t s6 20-NQ/TW va K& ho?ch s680-KH/TU ngay 14/6/2018 cLla Th! uy; dua cong tac bao V9, cham soc va nangcao SLI'Ckhoe nhan dan thanh mQt trong nhu'ng nhi~m Vl,l quan trQng, thucmgxuyen trong chuang trinh, k~ ho~ch phat tri~n kinh t~, xa hQi cCla thi xa va diaphuong, dan vi.

z. Cl,l th~ hoa Nghj quy~t s6 20-NQ/TW thanh quan diem, nwe tieu, nhi~ll1Vl,lva giai phap phu hqp vai d?c oi~m tinh hinh cLla thj xa nh~m tri~n khai Nghjquy~t O?t hi~u qua nh~t. Phan cong 1'0 tnlch nhi9m cua cac phong, ban, nganh,ooan th~ va Uy ban nhan dan cac xa, phuong trong qua trinh tri~n khai thl,!'Chi9nNghj quy~t s6 20-NQ/TW clla Ban Ch~p hanh Trung uong Dang va K& ho?ch s680-KH/TU clla Thj uy v~ bao v~, cham soc va nang cao Sll'Ckhoe nhan dan trongtinh hinh m6i.

II. Ml)C TIEl)

1. M I}C ticu tang qua t

Cung c6 va hoan thic;n h~ th6ng y t6 theo hLr6ng eong b~ng, hi~u qua, phattri~n b~n vu'ng o~ m9i nguoi dan oUC)'ccung c~p cae djch VI;!Y t~ co ban, co di~uki9n ti~p e~n va sCI'dl,lng cac dich Vl,ly t~ co eh~t luC)'ng va h1l'6ng t6i ch~t 11I'C)'ngcao. Nang cao Sll'Ckhoe ca v~ th~ ch~t Ian tinh th~n, t~m voc, tubi thQ, ch~t 11l'C)'ng

Page 2: XA HOI CHi) NGHiA VI(~T THJ XA QUANG YllN D

CUQC s?ng. Ti~p tl,1cnang c~o Y dLl'c; dao t~lO,thu hut ngu6n nhan It,rc ch~t IU"Q'ngc~o; day m,;mh xa hQi ,hoa de nang cao suc khoe nhan nhan. MO' rQng hqp tac qu6cte, tranh ,thu thu hut dau tu xay dVng B~nh vi~n f)a khoa tu nhan, ma rQng Trungtam y t~ thi xa, cac Phong kham f)a khoa khu Vl,1'CHa Nam, Bi~u Nghi va cactr~m Y te xa, phucmg.

2. Ml}c tieu cl} th~

2.1. f)~n nam 2025:

- Tu6i th9 trung binh cua nguai dan tren dja ban th! xa d~t khoang 76 tu6i,s6 nam s6ng khoe d~t t6i thi~u 68 nam.

- Ty I~ tham gia bao hi~m y t~ de;tttren 95% dan s6. Ty I~ chi trvc ti~p tl1 tuiti~n clla hQ gia dlnh cho cham soc suc khoe giam can 25%,

- Ty I~ tiem chung ma rQng de;ttt6i thi~u 99% vai cac lo~i vac xin theo quydinh cua chuang trlnh qu6c gia. Giam tl su~t tu' vong tre: Duai 5 tu6i tl1 6,5%0nam 2017 xu6ng can 5,8%0 van nam 2025; dll'6i 1 tu6i tll' 4,7%0 nam 20 17 xu6ngcan 4,3%0 vao nam 2025.

- Ty I~ suy dinh dU'<Jngth~ th~p coi cua tre em duai 5 tu6i xu6ng can dll'ai6%; th~ nh~ can giam xu6ng can duai 5,6%. Ty I~ beo phi a ngll'ai truO'ng thanhduai I0%. Chi~u cao trung blnh thanh nien 18 tu6i d6i vai nam de;tt 167 cm, nu'156 cm.

- Ph~n d~u tren 98% dan s6 duqc quan Iy suc khoe; 100% cac tr~m y t~ xa,phuOng thvc hi~n dl,l'phong, quan Iy, di~u tri mQt s6 b~nh khong lay nhiem.

- f)e;tt 60 gill'ang b~nh; 15 bac sy; 2,8 duqc sy de;tih9C; 29 di~u duang vientren 10.000 dan.

- Ty I~ hai long cua nguai dan vai djch Vl,ly t&d~t tren 95%.2.2. f)~n nam 2030:

- Tubi th9 trung blnh khoang 77 tu6i; s6 nam s6 kh6e de;ttt6i thi~u 69 nam.- Ty I~ tham gia baa hi~m y t~ dC;lttren 98%. Ty I~ chi trvc ti~p tl1 ti~n tui

clla hQ gia dinh cho cham soc y t~ giam can 20%.

- Bao dam tiem chung ma rQng d~t tren 99% vai cac lo~i vac xin thea quydinh cua chuang trinh qu6c gia. Giam ti su~t tlr yang tre em: Duai 5 tu6i can5,3%0; duai I tu6i xu6ng can 4%0:

- Ty I~ suy dinh duang th~ th~p coi clla tre em duai 5 tu6i xu6ng can dll'6i5,5%; Ty I~ beo phi 6 ngll'ai trll'6ng thanh dll'6i 8%. Chi~u caa trung blnh thanhnien 18 tu6i d6i vai nam de;tt168 cm, nu' 157,5 cm.

- Ph~n d~u tren 99% dan s6 duqc quan Iy su'c khoe; 100% cac tre;tmy t~ xa,phuang thl,l'c hi~n dl,l'phong, quan ly, di~u tr! mQt s6 b~nh khong lay nhiem,

- f)~t 65 giuang b~nh; 16 bac sy; 3 duqc sy d~i h9C; 30 di~u duang vientren 10.000 dan.

- Ty I~ hai long CLIanguai dan vai dich Vl,ly t~ d~t tren 95%.

2

Page 3: XA HOI CHi) NGHiA VI(~T THJ XA QUANG YllN D

- Co ban ch~m dut cac djch b~nh AIDS, lao va lo~i trll' s6t ret.Ill. NHIt;:M Vl) VA CIAI PHAP CHi) YEU

I:rang cu'O'ngcong fac quan Iy, di~u hanh chinh quy~n cac cfip- Tren co sa nQi dung cua Nghj quy~t, cac phong, ban, nganh; Uy ban nhan

dan cac xa, phu'ang; t6 chuc hQc t~p, quan tri~t d~y du, sau s~c cac nQi dung cLiaNghj quy~t s6 20-NQ/TW t<;toSlJ th6ng nh~t cao v~ nh~n thLrc, tu tuang cho canbQ, cong chLrc, vien chLrc va nhan dan v~ quan di~m, chu truong, duang 16i, m~ICtieu, nhi~m V~l neu trong Nghj quy~t.

- T~p trung lanh d<;to,chi d<;tocong tac bao v~, cham soc va nang cao suckhoe nhan dan. Coi day la mQt trong nhO'ng nhi~m v~ chinh trj quan trQng hangd~u cua cac c~p, ban, nganh, chinh quy~n dja phuong.

- /)ua cac m~c tieu, chi tieu v~ suc khoe, y t~ va cac y~u t6 anh huang d~nSLI'Ckhoe nhu moi truang, th~ d~c, th~ thao, van hoa ... van chuang trinh, k~ ho<;tchphat tri~n kinh t~ - xa hQi hang nam, 5 nam va dai h~n cLla cac phong, ban, nganh,do an th~, cac dja phuong.

- Tang cuang ph6i hgp d~ huy dQng s~' tham gia m<;tnhme cua lJy ban M~ttr~n T6 qu6c th, xa, cac doan th~ nhan dan va cua ca cQng d6ng trong cong tacbao v~, cham soc va nang cao sLrc khoe nhan dan.

- Thuang xuyen ki~m tra, giam sat; djnh ky so k~t, t6ng k~t, danh gia thidua khen thuang k~t qua thlJc hi~n cLla cac co quan, don vj.

2. Nang cao SU'C khoe nhan dan

- Tuyen truy~n, v~n dQng thlJc hi~n cac chinh sach d~ nang cao nh~n thuc,trach nhi~m, thay d6i hanh vi cLla nguoi dan va cac c~p uy, chinh quy~n cac dptrong vi~c tang cuong cuang bao v~, cham soc va nang cao sLrc khoe nhan dan;U'u tien cong tac d~' phong, g~n vai ho<;ttdQng cua co sa y t~ nhu': ch~ dQ dinhduang hgp Iy, an toan th~'c ph~m, luy~n t~p th~ d~c, th~ thao, s6ng trong moitruong trong s<;tch, khong hut thu6c la, l<;tmdt,Jng rugu bia, phong ch6ng b~nhngh~ nghi~p ... nh~1l1 tang cu'cmg nang cao th~ 1L,l'c, phong ch6ng cac b~nh kh6nglay nhi~m nhu ung thu, dai thao du'ong, beo phi ... gialll bi6n chu'ng, giam tLI'vong,tang tu6i thQ, nang cao ch~t Iugng cUQc s6ng.

- Khuy~n nghj, ph6 bi~n ch~ dQ dinh d~ang, kh~u ph~n an phu hgp c1;otu'ng nhom d6i tugng, ngu6n nguyen li~u, khau vj cua nguo'i Vi~t Nam. Trienkhai cac chuang trinh b6 su.ng vi ch~t c~n thi~t cho ph~ nO' co thai, ph~ nO' chocon bu, tn~ em, nguoi cao tuoi.

- Thuchien viec ki~m soat an toan thvc ph~m (A TTP) dlJa tren danh gianguy co m~t ATTP, ~an xu~t kinh doanh theo chuai, truy xu~t ngu,6n g6c th~'cph~m, ch6ng l<;tmd~ng hoa ch~t thu6c bao ,v~ th~'c v~t trang nU,oi trong t~uy ha;san, rau cu qua va chan nuoi gia xuc, gia cam ... Tang cU'cmg kiem tra, kiem soatth~'c ph~m nh~p l~u, kem ch~t lU'gng, khong 1'0 ngu6n g6c, xu~t xu' ... Ki~m tra,giam sat ho<;ttdQng san xu~t, ch~ bi~n, kinh doanh th~'c ph~m tren dja ban, xu' Iynghiem cac t6 chu'c, ca nhan vi ph<;tmv~ an toan th~'c ph~m. Ti~p t~c th~'c hi~n t6t

3

Page 4: XA HOI CHi) NGHiA VI(~T THJ XA QUANG YllN D

I

Chi thj s6 13/CT -TTg ngay 09/5/2016 cua Thu tU'<Jng chinh phu v~ vi9c tangcuong trach nhi~m quan Iy nha nuac v~ ATTP; K~t lu~n s6 I l-KL/TW ngay19/01/2017 cua Ban 8i thu v~ vi~c ti~p tt,.!cth~rc hi~n Chi th! s6 08-CT/TW ngay2! 11 0(20 11 eua Ban Bi thu khoa XI v~ tang cuong s~ lanh de.tocua Dang d6i vaivan de ATTP trong tinh hinh mai.

- Phat tri~n me.tnh cac phong trao ren Iuy~n than th~ trong cac ca quan, danvj, nha truong va c<)ng d6ng dan cu. V~n dQng va te.t0di~u ki~n v~ ca So' v~t ch~t,khong gian d~ nguoi dan tham gia luy~n t~p, bao v9 va nang cao slrc khoe. Phathuy hi~u q,ua cac thi~t ch~ van hoa, th~ t,hao; xay d~rng va dua vao su' dt,.!ng sanbong chuyen t<;linha van hoa than, khu, dong thoi phat dQng thanh phong trao renluy~n th~ dt,.!cth~ thao trong nhan dan toan th! xa; duy tri hOe.ttdQng cac cau le.tcbQbong da, c~u long, bong bim, vo thu~t, duo'ng sinh ... thuong xuyen t6 chlrc thid~u, giao luu vai cac dia phuang b<;ln.

- D6i mai vi~c giao dt,.!cth~ ch~t, tam Iy, tang s6 mon t~p luy~n t~ chQntrong nha truong, k~t hqp eh?t che vai t~p luy~n ngoai nha truong; phat tri~nm<;lnh cac phong trao ren luy~n than th~. Tang cuong va d6i m6i cong tac y t~truong hQc tren ca So' g~n ch?t vai tr<;lmy t~ xa, phuong.

- Tht,.!'chi~n d6ng bQ cac giai phap giam thi~u anh huang x~u tLl'0 nhi~mm,oi truong, b!~n d~i khi h~u t6i suc khoe. 1'~p trung ngu6n ,It,.!'cxay d~'ng, nangcap cac h~ thong cap thoat nuac; bao dam mQi nguoi dan deu duqc tiep c~n SLrdt,.!ng nuac s<;lch, nha tieu hqp v~ sinh; kh~c pht,.!c0 nhiem dong song, cac co sosan xu~t; xu' Iy ch~t thai y t~ theo quy djnh ...

- Tri~n khai d6ng b<) cac giai phap phong, ch6ng tham hoe.t, thien tai baoILL .. , bao dam tr~t tv, an toan giao thong, an toan lao dQng; phong, ch6ng tai ne.tn,thuong tich, chay, n6, b~nh ngh~ nghi~p ...

- Cham soc suc khoe, ki~m so at dich b~nh: quan Iy Slrc khoe, phat hi9nsam va quan Iy lau dai cac b~nh m<;lntinh d~ giam bi~n chu'ng, giam tu' vong vanang cao ch~t Iuqng cu<)c s6ng.

3. Nang cao nang I•••.c phong, chAng d!ch b~nh g~n vo'i d8i mo'j y t~ cO' so'

- Tri~n khai d6ng bQ cac giai phap d~ tang cLl'ong va nang cao hi9U quacong tac phong, ch6ng djch b~nh, phong ch6ng HtV/AIDS, khong d~ dich b9nhIOn xay ra, u'ng pho kip thoi v6i cac tinh hu6ng kh~n c~p, d?c bi~t la ~ac b9nhdich mai n6i nhu SARS, cum A/H 1N I, MERS-Co V, Ebola, Sot vang,Z'ika ... Tang cuong mQi ngu6n It,rc cho cong tac phong, ch6ng HI V/AI DS, ,b9nhlao, b~nh s6t ret, b9nh me.tntinh khong lay nhi~m. Sam dua chuang trinh dieu tr!thay th~ nghi~n cac ch~t de.tng thu6c phi~n b~ng Methadone theo chi de.to clla1'1nh. Cung c6 vung ch~c h~ th6ng tiem chung; ti~p nh~n, tri~n kh~i tang s6 v~cxin trong chuong trinh tiem chung ma rQng theo chi de.t0cua So Y teo

- Th~c hi~n nghiem cac quy djnh v~ cham soc SLI'C khoe bil m~, tre em,nguoi cao tu6i, nguoi khuy~t t~t, nguoi bi anh huang bai h~u qua clla chi6ntranh va cac d6i tuqng uu tien, nguoi dan sinh s6ng a vung mi~n nui, hai dao.Xay dvng va thvc hi~n chfnh sach cham soc te.tinha, te.ticQng d6ng d6i vai nguo'j

4

Page 5: XA HOI CHi) NGHiA VI(~T THJ XA QUANG YllN D

cao tu6i, ngUaI khuy~t t~t, ngUaI khong l11ay I11~Cb~nh lay nhi~m, b~nh l11<;1ntfnh, cham soc giiull nhy d6i vai ung thu giai dO<;1ncu6i phu hqp v6i phong tl,1Ct~p qwin, di~u ki~n kinh t~ xa h<)i cua tung xa, phuang,

- Tang cucmg tri~n khai cac hO<;1td<)ng dl,J' phong, tu v~n kham va xctnghi~m sang IQCcho phl,1 nu- co thai, phong cac b~nh lay nhi~m tu' my sang con,phat hi~n som ung thu ouang sinh san, ki~m soat b~nh t?t; o~y m<;1nhquan Iy, di~utrj cac b~nh khong lay nhi~m, b~nh l11<;1ntinh, cham soc dai h<;1nt<;1iy t~ ca sa.

- 8~y m<;1nhk~t hgp quan - dan y tang cuang cong tac c~p cLru, kham chu'ab~nh cho nhan dan, cac d6i tugng chinh sach; O?C bi~t cac xa xa trung tam, khokhan v~ kinh t~,

- 86i mai m<;1nhme ca ch~ va phuang thLJ'chO<;1td<)ng cua y t~ xa, phuango~ thl,1'c hi~n vai tro la tuy~n d~u trong phong b~nh, chu'a b~nh, cham soc SLJ'Ckhoe nguai dan, U'ng dl,1ng cong ngh~ thong tin trong cac hO<;1td<)ng cua Tr<;1111Yt~; tri~n khai chuang trinh I11l,JCtieu y t~, quan ly h6 sa suc khoe toan dan g~n v6iquim Iy the, thanh to an BHYT, Xay dl,J'ng 1<)trinh tht,rc hi~n phu hgp d~ ti~n t6imQi nguai dan d~u dugc theo doi, quan Iy SLJ'Ckhoe, kham va cham soc sLJ'ckhoedjnh ky,

- Thl,1'c hi~n o~y du, kjp thai chfnh sach BHYT, cong b~ng o6i v6i nguO'itham gia BHYT t<;1icac ca So' y t~ cong I?p tren dja ban thj xa nh~m khuy~n khichnguO'i dan kham, chu'a b~nh t<;1ica So' y t~ tuy~n duai, t<;1odi~u ki~n o~ phat tri~n,nang cao ch~t lugng djch Vl,Jkham chu'a b~nh,

4. Nang cao ch~t 1U'(}'ng kham, chfj'a b~nh

- Thl,J'c hi~n d6ng b9 cac giai phap nang cao ch~t lugng djch VI,1kham, chu'ab~nh cac tuy~n, d?c bi~t la tuy~n xa, phuang nh~m tang SI,1'hai long Clla nguaib~nh; giam tinh tr<;1ngqua tai b~nh vi~n; Trung tam Y t6 thj xa ti~p tl,1Cthl,1'chi9n dl,1'an B~nh vi~n v~ tinh, tham gia dl,1'an B~nh vi~n thong minh theo 19 trinh cuaNganh y t~; ph6i hgp quan - dan y, v6i cac doan kham chua b~nh luu d<)ng chonhan dan xa trung tal11, kho khan v~ kinh t~, d6i tugng chfnh sach; tang cucmg congtac chi d<;1otuy~n, dao t<;1o,d6i duang chuyen mon ky thu~t eha tuy~n xa, phu'O'ng,86i m6i phong cach, thai d9 phl,1c VI,1,ti~p tl,1cthl,1'chi~n hi~u qua d~ an nang caa yoCJ'ctrong Nganh y t~ va xay d~rng ca So' y t~ xanh, s<;1ch,dyp, than thi~n vai moitruOng,

- Thl,1'c hi~n t6t cac quy ch~, quy djnh, quy trinh, huang d~n di~u tr! d~ baodam ch~t lugng kham, chu'a b~nh. Xay dl,1'ng quy trinh bao oam an toan nguoib~nh, ki~m soat t6t tai bi~n y khoa, giam tinh tr<;1ngnhi~m khu~n t<;1icac ca So' yt~, ki~m soar khang sinh, dinh duang ti~t ch~, cham soc toan di~n nguoi b~nh.Thl,1'chi~n danh ml,1Cky thu?t phu hgp vai cac tuy~n, ti~n t6i bao dam ch~t lugngdich Vl,Jd6ng d~u giu'a cac ca So' y t~, cac tuy~n, Thl,J'c hi~n 19 trinh thong tuy6nkham, chua b~nh; /9 trinh lien thong giu'a cac ca So' kham, chu'a b~nh trong toimti'nh g~n vai nang cao ch~t lugng dich Vl,Jva co chinh sach khuy6n khich nguoidan su' dl;1I1gdjch Vl,Jngay t<;1ituy~n duoi,

s

Page 6: XA HOI CHi) NGHiA VI(~T THJ XA QUANG YllN D

- Tham gia X3Y, dl,mg ca ch~, chinh sach v~ tai chinh, nhan It,rc, tinh dung,tinh du gia dich VI,!de cham soc toan di~n nguO'i b~nh va nang cao thu nh~p, th~rchi~n dai ngQ xung dang cho c{m bQ Y t~.

- Ti~p tl,!Ctang cuO'ng b6i duong, ren luy~n, nang cao trinh dQ chuyen man,d~o duc ngh~ nghi~p cho can bQ y t~. XCI' Iy nghiem cac hanh vi vi ph~m quy ch~chuyen man va d~o dLI'Cngh~ nghi~p, xam h~i d~n nhan ph~m va sLrc khoc th~ythu6c; bao dam an ninh, tr~t t~J,an toan ca So' y t~.

, - ThllC hi~n Chuang trinh phar tri~n y hQc c6 truy~n, k~t hgp y hQc c6truyen vai y hQc hi~n d~i trong phong b~nh; kham b~nh, chu'a b~nh; phl,lc h6ichLrc nang; cham soc suc khoe. Tang ty I~ kham, chu'a b~nh h~ng y hQc c6 truy~nt~i Trung tam Y t~ thi xa va cae Tr~m Y t~ xa, phuo'ng.

- D~y m~nh cai cach hanh chfnh, Lmg dl,lng cong ngh~ thong tin d~ t~othu~n 19i cho nguO'i dan trong kham, chua b~nh va thanh toan BHYT nh~m giamphi~n ha, giam thO'i gian chO' dgi, t~o thu~n Igi cho nguO'i b~nh. Sam tri~n khaiphat hanh the BHYT di~n tLI'va k~t n6i du li~u the BHYT vai ca So' kham, chu'ab~nh chinh xac, kip thO'i khi co huang d~n cua c~p tren.

- Ph6i hgp vai So Y t~ ti~p tl,!Cma rQng, nang c~p Trung tam Y t~ thi xa;ph~n d~u d~t B~nh vien h~ng II; D~ xu~t Tinh xay dl,!'ng ca So' di~u tri thay th~nghi~n ch~t d~ng thu6c phi~n b~ng Methadone t~i thi xa; ti~p tl,lc sLra chu'a, nangc~p ca so h~ t~ng Tr~m y t~ xa, phuO'ng dam bao cac di~u ki~n cham soc sU'Ckhoenhan dan.

5. Phat tri~n nganh dU'(}'c, y dU'Q'c hQc c6 truy~n

- Bao dam thu6c du v~ s6 lugng, t6t v~ ch~t lugng, gia hgp Iy, dap Cmg nhuc~~ phong b~nh, chu'a b~nh, phl,!c h6i chuc nang, khuy~n khich SLI'dl,lng thu6c sanxuat trong nuac.

- Thl,l'c hi~n d~u th~u thu6c, v~t tu, hoa ch~t, thi~t bi y t~ theo dung quydinh. Thuc hien t6t quy dinh cua Tinh, So Y t~ v~ ca ch~ d~u tu, mua s~m vaki~m soat ch~t' che ch~t lu~g, ch6ng th~t thoat, lang phi.

- Quan Iy ch~t che h~ th6ng phan ph6i thu6c, bao dam ky cuang pl~ap lu~t,hi~u qua, chuyen nghi~p. Thl,l'c hi~n nghiem cac quy dinh phap lu~t ve quyenphan ph6i thu6c, khong d~ cac t6 chu'c, ca nhan khong dugc phep nhun~ v~n thl,!'chi~n phan ph6i th~6c, T~p trung quan 'y 0~th6ng ?an b~on, ?an le',thuoc, tren diaban. Thl,!'c hi~n dong bQ cac giai phap de truy xuat nguon goc thuoc, chan chinhtinh tr~ng ban thu6c khong theo dan d6i vai nhu'ng thu6c h~t bUQc phai ke dan.LJng dl,lng cong ngh~ thong tin, thl,!'c hi~n k~t n6i m~ng, bao dam ki~m soar xu~txu', gia thu6c dugc mua vao, ban ra a m6i ca so ban Ie thu6c tren dia ban,

- D~y m~nh cong tac phong, ch6ng buon I~u, san xu~t, kinh doanh hanggia, hang kem ch~t lugng, hang h~t h~n suodl,!ng d6i vai cac m~t hang thu6c ch[i'ab~nh, hoa ch~t, dich truy~n ... Ki~m soar ch~t che th1lc ph&m ChLI'Cnang, myph~m va hang hoa co nguy co gay h~i cho suc khoe.

6

Page 7: XA HOI CHi) NGHiA VI(~T THJ XA QUANG YllN D

- Xay d\,mg quy h09ch, uu tien d~u tLl' va t?P trllng phat trien cae vungchllyen canh, hinh thanh cac chuoi lien k~t trong san XLl~t, bao quan, ch~ hi~ndugc li~u. 1'uyen truy~n, v?n oQng nhan dan tr6ng va sCI'dl:mg cay thu6c nam.

6. PhM tri~n nhan 1l}'C va khoa hQc - cong ngh~ y t~

- Ki~n toim oQi ngCi can bQ y t~, can 06i nhu c~u nhan It,rc y t~ sao cho phLIhgp v~ s6 lugng, cO' c~u, ch~t IUQ'llg theo quy oinh 06i vo-i oi~u ki~n Cl,1th~ cLlatlrng oO'n vj. Quan tam b6i duang, ren luy~n, nang cao trinh oQ chuyen man, d90OLl'Cngh~ nghi~p, qwin ly nha nU'o-c, ly lu?n chinh trj cho oQi ngCi can bQ y t~.

- Ti~p tl,1Ctri~n khai mo hinh "ngu6n nh6n hl'C cheft /L{'(;mgcao phl!C V~(

chung". 8~y m9nh Lrng d~lIlg, chuy~n giao cac ky thu?t ti~n ti~n trong ch~n doan,oi6u trj b~nh t9i cac cO' so y t6 tren oia ban.

- Co chinh sach thu hut, oai ngQ phu hgp, dLim9nh o~ khuy~n khich, thu hutngu6n nhan I~I'Cch~t Iugng cao v~ lam vi~c t9i Trung tam Y t~ thj xa va Tr9m y t~xa, phuang. 8am bao ch~ dQ chinh sach cho oQi ngCi nhan vien y t~ than theo quyojnh, nh~m nang cao hi~u qua h09t oQng cua oQi ngCi nay.

7. UBi mo'j h~ th&ng ta chu'c va cung cfip dich Vl} Y t~

- 1'i~p tl,1Co<5i mo-i, hoan thi~n h~ th6ng t<5chu'c y t~ theo huo-ng tinh gQn,hi~u 1l,1'c,hi~u qua phu hgp. 1'h~c hi~n nghiem tuc K~ h09ch s6 70-KH/1'U ngay15/03/2018 cua Thi uy v~ th~c hi~n Chuong trinh hanh dQng s6 21-C1'r/1'U ngay05/02/2018 cua Ban ch~p hanh 8img bQ tlnh: 1'hl,1'chi~n sap nh?p 1'rung tam Dans6 - K~ h09ch hoa gia oinh thi xa vo-i 1'rung tam Y t~ thi xa. Chuy~n nhan 1l,1'clamcong tac dan s6 - KHHGD tuy~n xa v~ Tr9ITI Y t~ xa, phuang va ti~p tl,1Cthl,J'Chi~n nhi~m vl,1v~ cong tac dan s6 - KHHG8 t9i oia phuO'ng theo quy~t olnh pheduy~t cua 1'lnh; GiCi' nguyen 3 Mo hinh h09t oQng 1'r9m Y t~ xa, phuang va phanc~p quan Iy Tr9m y t~ tuy~n xa thuQc UBND thi xa. Xcm xct vi~c s~p s~p, quy mova b6 tri nhan 1~l'c003 Tr9m y t~ xa, phuang (Ti~n An, Phong Hai, Minh Thanh)ma tren cung oja ban co Trung tam Y t~ thi xa cho phu hgp vo-i thl,1'ct6,

- D6i mo-i cong tac quim ly cac cO' so y t~ thco nguyen t~c quan Iy th6ngnh~t v~ chuyen man, nghi~p Vl,1.D6ng thai cac cO' sa y te chiu Sl,1'quan Iy songtrung v~ chuyen man va hanh chinh, bao dam Sl,1'lanh 090, ch I 090 cua dp Llyi,chinh quy~n dja phuO'ng. Quan tam va nang cao hi~u qua h09t dQng oQi ngCinhan vien y t~ than, khu ph6.

- Ti~p tl,lCthl,1'chi~n cO' ch~ ph6i hQp lien nganh trong cong tac chi d90, di~uph5i cac h09t dQng lien quan o~n cong tac bao v~, cham soc va nang cao su'c khocnhan dan trong tJnh hinh mo-i.

- Ti~p t~ICcung c6, hoan thi~n va nang cao ch~t lugng, hi~u qua h09t oQngm9ng luo-i y, dugc c6 truy~n tll' th, xa o~n cO' so; duy tri, phat huy vai tro va nangcao ch~t ILI'gng h09t oQng cua HQi oong y thi xa.

- Nang cao hi~u 1~l'c,hi~u qua quan ly nha nuo-c, ti~p tl,1c hoan thi~n h9th6ng phap lu?t v~ bao v~, cham soc va nang cao su'c khoe nhan dan. Tang cU'CJngthanh tra, ki~m tra, XLI'Iy nghiem nhfrng hanh vi vi p1wm. D~y m9nh cai cach hclnh

7

Page 8: XA HOI CHi) NGHiA VI(~T THJ XA QUANG YllN D

ehinh, Lmg d\lng eong ngh~ thong tin trong quan Iy, cung c~p djch VI,!,giam phi~nha, t<;10thu~n lQ'icho nguai dan.

- 8~y m<;1nhphat tri~n y t~ ngoai cong I~p, nh~m giam tai cho y t~ cong l~ptrong cong tac kham, chil'a b~nh cho nhan dan,

8. D6i mo'j m~nh me tai ehinh y t~

- Baa dam b6 tri du ngu6n I\l'c dap lmg yeu c~u tri~n khai to an di~n congtac baa v~, cham soc va nang cao Sll'Ckhoe nhan dan, uu tien ngan sach cham socSll'Ckhoe cac d6i tUQ'ng chinh sach; tre em duai 6 tu6i, nguai ngheo, c~n ngheo,cac hQ nong IfUTI ngu nghi~p co mll'C s6ng trung binh ...

- 8~y m<;1nhxa hQi hoa, huy dQng cac ngu6n I\l'c phat tri~n h~ th6ng y t~.Khuy~n khich cac t6 chuc chinh trj - xa hQi, doanh nghi~p, tung gia dinh, ca nhanva cQng d6ng nang cao tinh th~n trach nhi~m, dong gop cong SlI'C,tri tu~, ngu6nhlC nh~m th\l'c hi~n t6t cong tac baa v~, cham soc va nang cao Sll'Ckhoe nhan dim,nh~t la d~u tu xay dl,!'ng co sO'y t~ tren dja ban.

- Quan Iy va SLl'dl,!ng co hi~u qua quy BHYT, baa dam ti~t ki~m; th\l'c hi~nk i~m soat chi phi thanh, quy6t to an va can d6i quy kham chua b~nh BHYT, thl,!'chi~n ngh,iem cac, quy dinh cua nha nu'oc trong vi~c su' d\lng quy, d6ng thai dambaa quyen lQ'i toi uu eua nguai b~nh; ngan ngLl'a tlnh tr<;1ngtr~lc lQ'i quy khamchth b~nh.

- Th\l'c hi~n quy djnh quy~n W chu, ttl chiu trach nhi~m cua dan vi S\l' nghi~py t~ eong I~p thuQc SO'Y t~; th\l'c hi~n tIl chll v~ nhi~m vt,Jchuyen mon, t6 Chll'e bQmay, nhan SI,!'va Uti chinh g~n v6'i trach nhi~m giai trinh, cong khai, minh b<;1ch.

9. Cong hie truy~n thong, v~n d{>ng

- 86i m6'i va nang cao hi~u qua cong tac tuyen truy~n, cac phong trao thidua, cac cUQc v~n dQng co cac nQi dung, tieu chi lien quan tai cong tac baa v~,cham soc va nang cao Sll'e khoe nhan dan, Phat huy vai tro giam sat eua nhandan, t<;10cac di~u ki~n thu~n IQ'id~ huy dQng cac t6 Chll'Cxa hQi, ton giao tham giabaa v~, cham soc va nang cao Sll'Ckhoe nhan dan thea quy djnh cua phap lu~t.

- Xay dt,J'ng m<;1nglu6'i truy~n thong va phat huy hi~u qua truy~n thong v~Sll'Ckhoe tLI'thi xa d~n thon, khu ph6; d~y n1<;lnhtruy~n thong tren c6ng thong tindi~n tll', h~ th6ng truy~n thanh eua thi xa va cac xa, phuang; chu U'Qng truy6nthong UVc ti~p; t~p trung khai thac, phat tri~n nh(l'ng ti~n ieh, lQ'i th~ cua congngh~ thong tin va cac 10<;1ihinh truy~n thong khac; xay dl,!'ng cac thong di~p, nQidung truy~n thong phu hQ'P d~ nguai dan de nh6, de hi~u, nang cao nh~n thll'ethay d6i himh vi trong baa v~, cham soc va nang cao Sll'Ckh6e cho ban than, giadlnh va xa hQi.

- Truy~n thong, giao dl,!c nang cao nh~n thuc, ehuy~n d6i hanh vi v~ caeho?t dQng lien quan t6'i cong tac baa v~, cham soc va nang cao SLI'Ckhoe nhandan: ren luy~n than th~, t~p th~ dl,lc, th~ thao; dinh duang hQ'p Iy; tht,J'e hi<;n 16is6ng limh m~lI1h; lQ'i ich Clla tien chung, kham sang IQc phat hi~n sam b~nh t~t;n6i khong v6i rna tuy; h?n ch~ tac h<;1ieua thu6c la, ruQ'u, bia, d6 co c6n, co ga,

Page 9: XA HOI CHi) NGHiA VI(~T THJ XA QUANG YllN D

th\Ic ryi~n an chin, u6ng soi; giu' gin v~ sinh moi truang s6ng, SLrdl,mg nuac s~ch,nha tam, nha tieu hqp v~ sinh ... T6 chLrc cac cu(k thi dinh duong, th~ d\Jc, th~thao qu~n chung, loi cu6n dong dim cac t~ng lap nhan dan a mQi lua tu6i thamgla.

- Doi mai nQi dung, chuang trinh, phuong phap giao d~ICSLI'Ckhoe sinh san, SLI'Ckhoe tinh d\Jc, giai, binh d~ng giai va giai tinh trong va ngoai nha truOng, dam baohinh thanh ki~n thuc va ky nang s6ng dung d~n, co h~ th6ng a th~ h~ tn~.

10. Chii dQng, tich ql'c hQi nh~p va nang cao hi~u qua hQ'p tac qu6c t~

- Tang cll'ang hqp t,k va chu dQng hQi nh~p, tranh thLI ky thu~t, daa t<;1a vatai chinh cua cac nU'ac, cac t6 chu'c qu6c t~.

- Ti~p t\Jc tranh thu cac ngu6n h6 trq qu6c t~ cha cac hO<;1tdQng cham socbao v~ ba m~ tre em, dan s6 - KHHGD, phong ch6ng HIV/AIDS ... tang Cll'anghqp tac qu6c t~ trong d~u tranh phong, ch6ng tQi ph<;1mtrong lInh V\J'Cy, dll'qc.Tranh thu thu hut d~u tll' xay d\J'ng B~nh vi~n Da khaa tLl'nhan tren dia ban th! xa.

- Tich CI,J'Ctham gia xay d\Ing cac chinh sach, giai quy~t cac v~n d~ y te,nang cao vai tro, vi th~ qu6c t~ clIa y hQc Vi~t Nam.

V. TO CHlrC THl)'C HItN

I. Thu tru'o'ng cac phong, ban, nganh, co' quan, do'n vj~ Chu tjch UBNDxii, phu'o'ng

- Can CLl'chLl'c nang nhi~m V\JdU'qc giaa tri~n khai th\Ic hi~n k~ ha<;1ch;16ngghep nhu'ng nhi~m V\J, chi tieu, m\Jc tieu trong ke hO<;1chvan nQi dung ke hO<;1chphat tri~n kinh te xa hQi nam 2018, giai da<;1n2018 - 2020 va cac nam, giai da<;1ntiep thea clla dan vi, dia phU'ang.

- T~p trung chi d~a, tang cU'ang ki~m tra, don d6c vi~c tri~n khai thl,l'c hi~nNghi quyet s6 20-NQ/TW va Ke ha<;1chnay; dinh ky hang nam (trU'ac ngay 25/1 2)baa caa ket qua th\J'C hi~n v~ Uy ban nhan dan th! xa (qua Phong Y td) de t6nghqp baa caa UBND tinh va So Y te thea quy dinh.

2. Phong V t~

- Tham mU'u cho Uy ban nhan dan thi xa ban hanh cac van ban chi d<;1ocongtac y te tren dia bim th! xa: cong tac phong, ch6ng djch b~nh; dam baa ATTP;cong tac kham chu'a b9nh, cham soc suc khoe nhan dan, y, dU'qc, my ph~m, qUlinIy y te ca so, dan s6-KHHGD, phat tri~n BHYT taan dan tren dia ban thi x~L..

- Chll tri, ph6i hqp vai cac ban, nganh, xa, phU'Ong thea doi, don d6c vi~ctri~n khai thl,l'c hi~n; dinh ky tham mU'u sa, t6ng ket; baa caa va d~ xu~t cac bi~nphap c~n thiet d~ dam bao thvc hi~n d6ng bQ va co hi~u qua Ke ha<;1ch.

- Ph6i hqp vai Trung tam Y t~ thj xa chi d?o cac Tr?m y t~ xa, phuangthl,J'chi~n nang cao ch~t IU'qng cong tac c~p cuu, kham chua b~nh, cong tac phongch6ng djch b~nh, tuyen truy~n giao dl,1csU'c khoe, dan s6 phat tri~n va tri6n khaicac chU'ang trinh m\Jc tieu y te qu6c gia; d6ng thai ph6i hqp vai UBND cac xa,

9

Page 10: XA HOI CHi) NGHiA VI(~T THJ XA QUANG YllN D

phuong, cac co quan, don vi lien quan trong vi~c tri0n khai cac chLl'O'ngtrinh baov~, cham soc va nang cao SLfCkhoe nhan dan.

- TI:am muu d~ xu~t vo-i thj xa v~ s~p sep dQi ngu y te cong tac t,?i cacTr,?m Y te phLI hqp vo-i vi tri vi~c lam; tang cucmg cong tac quy ho~ch, dao t~ocan bQ, cong chLl'c, vien ChLI'Ccua Phong Y te va Tr~m Y te xa, phuong v~ chuycnman nghi~p V~l,Iy lu?n chinh tr! va nang cao y dLfCtrong kham bc;nh, chtJ'a bc;nh.

3. Trung tam Y t~ thi xa

- Ph6i hqp vo-i Phong Y te tham muu cho Uy ban nhan dan thj xa, So' Y tetrong vi~c trien khai th\lC hi~n ke ho~ch.

- Tham muu cho Sa Y te, Uy ban nhan dan thj xa d~ xu~t ma rQng, xayd~rng Trung tam Y te thi xa; xay dVng co sa va trien khai di~u tri thay the nghi~nch~t d?ng thu6c phic;n b~ng Methadone tren dia ban (khi duQ'c phe dUY9t). D6 xu~td~u tu trang thiet bi c~n thiet dap Lrng quy mo ho~t dQng cua Trung tam Y teo

- Tang cuong cac giai phap, chinh sach nh~m thu hut nhan 1~l'cch~t luC)'ngcao v~ lam vi~c t~i Trung tam Y te th1 xa; tich ql'c dao t~o ky thu?t chuyen mansau cho can bQ, vicn chu'c y te co d~o du'c ngh6 nghi9p, co kha nang th~l'c hi9ndl1'Q'ccac nQi dung nhi9m Vl,l bao V9, cham soc va nang cao SLI'Ckhoe nhan dantrong tinh hinh mo-i.

- Tiep t~IC nang cao ch~t luqng kha,m chu'a b9nh cho nhan ,dan b~ng cacphuong ti~n ky thu?t hi~n d~i, tang Cll'Ong ket hQ'p kham chu'a b9nh bang y hQc hi9nd~i vai y hQc c6 truy6n. Tang Cll'Ong giam sat, trien khai cac bic;n phap phong ch6ngdich b~nh; kh6ng che cac b9nh truy~n nhi~m, khong de x~y ra cac Vl,ldich Ian.

- D~u tll' ngu6n nhan !l,l'C,co sa V?t ch~t...ph~n d~u d~t B9nh vi9n h~ng II.

4. Bao hi~m xa hQi thi xa, Phong lao dQn~ - Thu'o'ng binh va Xa hQi

- Chu tri, ph6i hqp vo-i Phong Y te, cac ban, nganh va UBND xa, phuongthvc hi9n t6t IQ trinh BHYT to an dan; d~c bi9t quan tam den cac hQ gia dinh chinhsach, hQ nghco, c?n nghco, cac d6i tll'C)'ng nhi~m HIV, cac hQ nang lam ngunghi~p co IllLI'C thu nh~p duai trung binh ...

- Bao hiem xa hQi thi xa thvc hi~n cac giai phap de quan Iy, SLI'd~lI1g quyBHYT d"lITIbao tiet ki~m, co hi~u qua. Ph6i hqp vo-i Phong Y te, Trung tam Y tethi xa trien khai cac giai phap d6ng bQ de h~n che vi~c su' dl,lng dich Vl,lqua mu'cc~n thiet khong phu hqp vo-i yeu c~u chuyen man trong kham b~nh, chu'a b9nh;ngan ch~n tinh tr~ng trl,lc Iqi quy BHYT.

5. Phong Tai chinh - K~ ho~ch:

Chu tri, ph6i hqp vo-i Phong Y te tham mll'U cho lJy ban nhan dan thi xahang nam b6 tri kinh phi de thllC hi~n toan di9n, d6ng bQ cong tac bao v~, chamsoc va nang cao SlfC khoe nhan dan tren dia ban theo quy dinh.

10

Page 11: XA HOI CHi) NGHiA VI(~T THJ XA QUANG YllN D

Tham muu cho Uy ban nhan dan th! xa c1anh quy d~t dJ m6 r(mg 1'rung tamy t~ th! xa (tll' 350 giuong b~nh nam 2018 len 1000 giuong b~nh vao n3m 2025)va quy d~t xay dt.mg, mlng c~p Phong kham Da khoa khu Vl,l'cHa Nam va Bi~uNghi; xay dlJng b~nh vi~n cia khoa tu nhan; xay dVng co sa di~u tr! thay th~nghi~n ch~t d?ng thu6c phi~n b~ng Methadone khi duQ'c phe dllY~t.

7. Phong Van hoa - Thong tin, Trung tam Truy~n thong va Van hoa

Chu trl, ph6i hQ'p Phong Y t~, Ban tuyen giao, Kh6i M~t tr~n 1'6 qu6c vacac doan th~ chinh tri xa hQi th, xa lam t6t cong tac thong tin, trlly~n thong v~th1lc hi~n Nghi quy~t s6 20-NQ/TW cua Ban Ch~p hanh Trung uO'ng Dang va K~ho?ch s6 80-KH/TU CLIaTh! CIY.

8. Co' quan 1'6 ch.rc - NQi VI}:

Chu tri, ph6i hQ'p v6i Phong Y t~ tham mUll cho th, xa c6 co ch~ thu hut daingQ, can bQ y t~ v~ lam vi~c t?i cac Tr?m y t~ xa, phuong; 86 tri s~p x6p, luanchuy~n dQi ngu can bQ, vien chLrc phu hQ'p v6i vi tri vi~c lam; Dao t?O chuyenmon nghi~p Vt) va trinh dQ Iy [u~n chinh tr! cho can bQ, cong chu'c va can bQ quanIy Tr?m Y t~ xa, phuong.

9. D~ nghj Kh8i M1'TQ va cae doan th~ chinh trj xa hQi

Ph6i hQ'p ph6 bi~n, v~n dQng hQi vien, doan vien va cac t~ng 16p nhan dantich qrc tham gia cac phong tnlo ren luy~n than th~, nang cao suc khoe, phongch6ng d!ch b~nh.

Trang qua trlnh t6 chu'c thl,l'c hi~n, n~u c6 kh6 khan, vuang m~c, b~t C?P,cac cO'quan, ban, nganh, dun vj; lJy ban nhall dan cac xa, phuong t6ng hQ'p gll'i v~Uy ban nhflll dflll thj xa (qua Phong Y t~) d~ bao cao lJy ban nhan dan th, xa xcmxet, quy~t dinh./. A/'

NO'i 111t~1l:

- USND t1nh:- SO' Y te:- 1'1' TU-HOND thi xii;- CT. eae rCT UBND thi xii.:- Kh6i M1'TQ va cae doan th~ ehinh trixa hQi thi xii.:- Cae phong. ban. dO'nvi thLlc)cUSND thi xii.:- USND cae xa. pI1ll'(JIlg:- LUll VP !-IOND va URND~

II

TM. UV BAN NHAN ANCHlJ TfCH