Web viewWord Puzzle Game Ipakita ang mga larawan ng iba’t ibang laro at mga kagamitan nito. Invasion

  • View
    633

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Web viewWord Puzzle Game Ipakita ang mga larawan ng iba’t ibang laro at mga...

DAILY

LESSON

PLAN

Schools Division of Passi City

Baitang

Grade 5

Paaralan

Mulapula E/S - Annex

Asignatura

MAPEH 5

Guro

Reymund P. Lara

Markahan

Ikalawa

Oras

3:10-3:50 P.M.

Petsa

October 10, 2016

I. LAYUNIN

Pamantayang Pangnilalaman

Pamantayan sa Pagganap

Pamantayan sa Pagkatuto

Nasususri ang pinakamataas at pinakamababang antas ng mga note sa musika.

Nasusukat ang lawak ng antas ng mga note sa musika.

II. NILALAMAN

Yunit 2 Aralin 8

Melodiya

III. KAGAMITAN

A. Lunsarang Awit:Salidommay, F, 2, so, A

4

Inday Sa Balitaw C 2 do

4

B. Sanggunian:K to 12 Curriculum MU5ME-IIe-8

Umawit at Gumuhit 4 pp.22-26

MAPE 5 Sing, Express and Move pp.31-33

Oxford Musika Online

Potsdom Library

http://potsdom.libguides.com/music

C. Kagamitan:CD/CD player, chart ng mga awit

D. Pagpapahalaga:Pagmamahal sa sariling awit

E. Konsepto:Ang tinataglay na pinakamataas na tono at pinakamababang tono ng isang awit o tugtugin ay binibigyang pansin upang malaman ang lawak ng tono na ginamit.

IV. PAMAMARAAN

BALIK ARAL/PANIMULANG GAWAIN

a. Vocalization

Papangkatin ang mga bata sa dalawa.Ipapaawit ang mga sumusunod na nota. Kung ang kamay ng guro ay nakabukas,aawitin ang nota ng mahaba at kapag ang kamay ng guro ay nakasara aawitin ang nota ng maikli.

mamemimomu

ma me mi mo mu

ma me mi mo mu

b. Tonal

Pagsanayan ang tono ng mga so-fa syllable.

Gamitin ang mga Kodaly Hand Sign upang makita ang agwat o pagitan ng mga

tunog.

( do re )( do mi )( do fa )( do so )

( do la ) ( do do )

PAGGANYAK

Ibigay ang interval ng mga sumusunod na nota.

PAGTALAKAY NG ARALIN

Iparirinig ng guro ang mga so-fa syllable na may ibat ibang agwat ng tono.

mi - la fa mi so do redo

mi la fa so do re do ti

la

so

fa

mi

re

do

Tingnan ang so-fa syllable ayon sa senyas-kamay ng Kodaly.

Ano ang napansin ninyo sa agwat ng note sa mga so-fa syllable?

Mayroon bang maikli o malaking agwat?

Ano ang range ng boses kung malapit ang pagitan?

Kapag naman malaki ang pagitan, ano ang range nito?

Nakaya mo bang awitin ang pinakamataas na tono?

Paano mo ito inawit?

2. Paglalahad

- Awitin ang Inday sa Balitaw

- Sa pamamagitan ng score ng mga awit ipatukoy sa mga bata ang mga nota na may pinakamataas at pinakamababang tono.

Awitin ang Salidommay.

Tukuyin ang pinakamababa at pinakamataas na tono.

3. Pagtatalakay

- Awiting muli ang Inday sa Balitaw at Salidommay.

- Sabihin na ang awit na ito ang pagitan o range ay 3,G-B. Ito ay maikling range.

- Sa awiting Salidommay, ang pagitan ay mahigit walo. Ito ay may malawak na range.

- Ipatukoy sa mga bata sa mga chart ng awit ang sukat, kung saan makikita ang pinakamataas at pinakamababang range ng awit.

- Ano ang kailangan upang maihatid ang range sa pinakamataas at pinakamababang antas? ( Maawit ito sa wastong tono.)

4. Paglalahat

Ang pinakamataas at pinakamababang tono sa awit ay makikilala sa pamamagitan ng range ng pagitan ng tono.

5. Paglalapat

1. Pangkatin sa tatlo ang mga bata. Ipasuri ang range ng mga note sa mga bahagi ng mga melodic phrase. Tukuyin ang range ng mga note sa melodic phrase.

2. Ikahon ang pinakamababa at pinakamataas na note.

3. Isulat ang mga note na ginamit sa staff sa ibaba.

4. Alamin kung malawak o maikli ang range ng phrase. Isulat sa patlang.

MGA GAWAIN

Muling ipaawit sa klase ang lunsarang awit na bibigyang damdamin ang pinakamataas at pinakamababang tono.

PAGLALAHAT

Ano ang kahalagahan ng range ng tono sa pagpapahayag ng damdamin ng isang awitin?

PAGLALAPAT

Magsaliksik ng mga awitin na may malawak at maikling range.

PAGTATAYA

1. Suriin ang mga note at tukuyin ang range ng pinakamataas at pinakamababang note. Isulat din kung malawak o maikli ang range ng pagitan ng bawat note.

V. MGA TALA

Mastery Level: Instructional Decision:_________________

VI. PAGNINILAY

DAILY

LESSON

PLAN

Schools Division of Passi City

Baitang

Grade 5

Paaralan

Mulapula E/S - Annex

Asignatura

MAPEH 5

Guro

Reymund P. Lara

Markahan

Ikalawa

Oras

3:10-3:50 P.M.

Petsa

October 11, 2016

I. LAYUNIN

Pamantayang Pangnilalaman

Pamantayan sa Pagganap

Pamantayan sa Pagkatuto

1. Natatalakay ang pinanggalingan ng larong Lawin at Sisiw at ang mga alintuntunin at mga kasanayan nito.

2. Nakapaglalarawan ng mga alituntunin at kasanayan sa laro ayon sa pamantayan.

3. Nakasusunod sa wastong paraan ng laro na may pag-iingat at naipakikita ang sportsmanship sa paglalaro.

II. NILALAMAN

Invasion Game Larong Lawin at Sisiw

III. KAGAMITAN

Kasanayan: Paggalaw nang mabilis at maliksi, koordinasyon ng pangkat

Pagpapahalaga: Determinasyon at disiplina sa sarili

Sanggunian: PE 4 Curriculum Guide, Aklat sa PE

Kagamitan sa pagtuturo: Mga larawan, panyo

IV. PAMAMARAAN

BALIK ARAL/PANIMULANG GAWAIN

A. Pang-araw-araw na Gawain

1. Pagtsek ng attendance at angkop na kasuotan

PAGGANYAK

Pampasiglang Gawain

Ipagawa ang pampasiglang gawain na ibinigay sa mga unang aralin. Maaaring baguhin o dagdagan.

PAGTALAKAY NG ARALIN

Balik-aral: Itanong sa mga mag-aaral ang sumusunod:

Nasisiyahan ba kayo sa mga ginawa natin noong nakaraan?

Ano-anong mga sangkap ng physical fitness ang iyong napaunlad?

Dapat bang panatilihing malakas ang katawan? Bakit?

Naisulat mo ba sa iyong Fitness Diary ang natutuhang kasanayan sa larong Agawang Base? Ang gawaing ito ay nakapagpapaalala sa mga bata sa mga nakikita o naranasang mga gawain.

Word Puzzle Game

Ipakita ang mga larawan ng ibat ibang laro at mga kagamitan nito. Invasion games tulad ng Lawin at Sisiw, Araw at Gabi, Agawang panyo, Zigzag relay, Agawang Base at iba pa.

Itanong sa mga bata kung anong mga laro ang nasa larawan.

Ipahanap at pabilugan ang mga salita na tumutugma sa mga laro at mga sangkap ng physical fitness.

C. Paglinang na Gawain

Gawin ang talakayan sa pamamagitan ng pagpapakita ng sunod-sunod na larawan na nagpapaliwanag sa pinagmulan ng larong lawin at sisiw. Pahalagahan din ang wastong pagsunod sa mga alituntunin at kasanayan nito.

Tatalakayin ang mga kaisipan tungkol sa larong Lawin at Sisiw at ang mga alituntunin nito.

Ilarawan kung bakit dinagit ng Lawin ang Sisiw.

MGA GAWAIN

Pahanayin ang mga mag-aaral sa anim na hanay.

Maglaban-laban ang pangkat 1 at 2, pangkat 3 at 4, pangkat 5 at 6.

Sa iyong pangangasiwa, ipasanay sa mga bata ang wastong paraan sa paghawak ng baywang ng kasunod na manlalaro, pag-ilag at paekis-ekis habang naglaro.

Ipasubok ang laro para masanay sa pagsunod sa mga alituntunin ng laro.

PAGLALAHAT

Itatanong ng guro ang mga sumusunod:

Ano-anong mga kasanayan ang malilinang sa larong ginawa?

Ano ang dapat tandaan kapag naglalaro.

Sa kasaysayan ng larong Lawin at Sisiw, ano ang ginawa ng Inahing Manok upang mabantayan ang kanyang mga sisiw?

Anong mga estratehiya ang ginamit upang hindi mahablot ng kalaban ang buntot?

Batay sa mga naitala ninyong mga kasanayan sa inyong Fitness Diary, may pagbabago ba o mas naipauunlad ba ang mga sangkap ng physical fitness sa larong Lawin at Sisiw? Paano ito nakatulong sa inyo?

PAGLALAPAT

Isulat sa inyong Fitness Diary ang iyong mga natutuhan na mga kasanayan sa paglaro ng Lawin at Sisiw.

PAGTATAYA

Ipagawa ang Gawain sa LM na Suriin Natin.

Palagyan ng tsek ang kolum na naglalarawan ng sagot ng bata.

V. MGA TALA

Mastery Level: Instructional Decision:_________________

VI. PAGNINILAY

DAILY

LESSON

PLAN

Schools Division of Passi City

Baitang

Grade 5

Paaralan

Mulapula E/S - Annex

Asignatura

MAPEH 5

Guro

Reymund P. Lara

Markahan

Ikalawa

Oras

3:10-3:50 P.M.

Petsa

Recommended

View more >