Click here to load reader

«jumiem.do…  · Web viewportatīvais dators datu apstrādei un analīzei, atbilstošs pasūtītāja rīcībā esošajai ģenētisko datu analīzes programmatūrai (Macbook Pro

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of «jumiem.do…  · Web viewportatīvais dators datu apstrādei un analīzei, atbilstošs...

Apstiprints:

2.pielikums. Tehnisks specifikcijas

1. Laboratorijas iekrtu un aprkojuma iegde Drzkopbas institta

1. stenoto projektu vajadzbm

1. Identifikcijas Nr. DI 2016/7/ERAF

1. /ar 26.07.2016. grozjumiem/

TEHNISK SPECIFIKCIJA / Tehniskais un finanu piedvjums

Saturs

1.

daa.

Aprkojums, gnu ekspresijas, miRNS izptei, patognu identifikcijai un datu analzei

2

2.

daa.

Lielas ietilpbas autoklvs

4

3.

daa.

Automtisk elektroforzes dokumentanas sistma

6

4.

daa.

Laboratoriju aprkojums molekulrs bioloijas un augu patoloijas ptjumiem

9

5.

daa.

Mitruma mrtjs gruntm

14

6.

daa.

Dzirnavas sausiem produktiem

16

7.

daa.

Lodu dzirnavas

17

8.

daa.

Saldtava -18 C

19

9.

daa.

Saldtava -80 C

20

10.

daa.

Izgamais vranas katls ar mikseri

22

11.

daa.

Virtuves kombains (smalcintjs, maistjs, putotjs)

23

12.

daa.

Keramikas plts virsma

24

13.

daa.

Pildanas iekrta

25

14.

daa.

Pudeu aizvkotjs

26

15.

daa.

Refraktometrs

27

16.

daa.

pHmetrs

28

17.

daa.

Darba galds ar plauktu

29

18.

daa.

Skapis ar plauktu sistmu un bdmm durvm

30

19.

daa.

Laboratorijas velkmes skapis divpusgs

31

20.

daa.

Laminrais bokss

32

21.

daa.

Milli-Q Synthesis Reverss osmozes bloks

35

22.

daa.

Spectrofluorophotometer RF-6000

36

23.

daa.

Multifunkcionl trs vanas krsns

39

24.

daa.

Mehnisks pipetes

40

25.

daa.

Dispenseris

41

26.

daa.

Termometri ar datu uzkranu

42

27.

daa.

Dewar trauks idrajam slpeklim

43

Laboratorijas iekrtu un aprkojuma iegde Drzkopbas institta stenoto projektu vajadzbm

Identifikcijas Nr. DI 2016/7/ERAF Tehnisks spc.lapa 1 no 1

1. daa. Aprkojums, gnu ekspresijas, miRNS izptei, patognu identifikcijai un datu analzei

Pretendents:

Kontaktpersona:

Daa Nr.1

Nr. p.k.

Specifikcija

Iegdes vienba

Pretendenta piedvjums

Nosaukums un specifikcija

Piegdes Vienba

Cena EUR bez PVN

1.

Iekrta gnu ekspresijas, miRNS izptei, patognu identifikcijai un datu analzei, kas atbilst sekojom tehniskajm prasbm:

Iekrtai jbt pielietojamajai vismaz ds aplikcijs gnu ekspresija, miRNS, vrusu noteikana, SNP genotipana, HRM analzes.

Iespja strdt ar tikai ar atsevim menm cik paraugu, ekonomjot neizlietoto plastmasu.

Iespja vienlaicgi strdt ar vismaz 100 paraugiem.

Iekrta aprkota ar pieciem ierosinanas un pieciem uzkranas kanliem (zils, za, dzeltens, orans, sarkans) un vienu augstas izirtspjas kuanas noteikanas kanlu.

Ierosinanas kanlu diapasons: no 365 625 nm.

Uzkranas kanlu diapasons: no 460 660 nm.

Iespja veidot jaunas detekcijas un uzkranas kanlu kombincijas.

Nav nepiecieams izmantot ROX references krsu.

Ierosinanas avots: gaismu emitjoas diodes jbt ma garantijai.

Detektors: fotoelektronu pavairotjs.

Pc uzstdanas vai prvietoanas laik nav nepiecieama optisk kalibrcija.

Iekrtai jbt pieejamam bezmaksas optisks prbaudes rkam, lai nodrointu regulru (pc pieprasjuma) optisko un termlo iekrtas prbaudi.

Reakcijas laik nenotiek paraugu kondenscija.

Dinamiskais diapasons: vismaz 10 krtas.

Max karsanas trums: ne mazks k 10 C/s.

Max dzesanas trums: ne mazks k 20 C/s.

Temperatras precizitte: ne sliktka par +/- 0,02 C.

Iespja ievadt programm papildinformciju par reakcijas paraugiem, kad reakcija jau ir palaista.

Piesrojuma lmenis: 3K2 (IEC 60721-3-3).

Iekrtai jbt jaunai un nelietotai.

Lai prliecintos par piegdtja spjm nodroint piedvts iekrtas servisu un lietotju apmcbu, piegdtjam jiesniedz raotja izsniegts dergs dokuments, kas apliecina s piegdtja spjas.

Komplekt:

portatvais dators iekrtas vadbai un datu uzkranai ar atbilstou opertjsistmu un bezmaksas programmatru, kurai pieejami bezmaksas atjauninjumi,

portatvais dators datu apstrdei un analzei, atbilstos pasttja rcb esoajai entisko datu analzes programmatrai (Macbook Pro 15.4" Retina, Intel core i7 2.5Ghz vai ekvivalents aprkots ar jaunko opertjsistmas versiju un MS Office vai ekvivalentas biroja programmatras jaunko versiju: - 15.4 (pa diagonli) glancts LED platekrna displejs ar IPS tehnoloiju, 2880 x 1800 izirtspju; - 2.5GHz quad-core Intel Core i7 vai ekvivalents procesors ar 6MB shared L3 cache, - 16GB 1600MHz DDR3 SDRAM; - vismaz 512GB SSD cietais disks).

Komplektcij: portatvais dators, atbilstos strvas adapteris, AC sienas spraudnis un strvas kabelis, litija polimru baterija, biroja programmatra.

Baroana: 220 V, 50/60 Hz.

Garantija vismaz 2 gadi.

1 gab.

Cena EUR kop bez PVN

PVN 21%

Summa EUR kop ar PVN

Vrds, Uzvrds

Ieemamais amats

Paraksts

Datums

2. daa. Lielas ietilpbas autoklvs

Pretendents:

Kontaktpersona:

Daa Nr.2

Nr. p.k.

Specifikcija

Iegdes vienba

Pretendenta piedvjums

Nosaukums un specifikcija

Piegdes Vienba

Cena EUR bez PVN

1.

Autoklvs Systec DX-200, http://www.systec-lab.com/autoclaves/horizontal-benchtop-autoclaves vai ekvivalents:

- Pilngi automtisks, programmjams horizontlais autoklvs ar mikroprocesoru vadbu (autoklva atmi iespjams ierakstt vismaz 25 programmas) un digitlu temperatras, spiediena un laika indikciju, un automtisku vka mehnismu.

- Autoklva nesoais karkass un korpuss no nersjo trauda, darba kamera no medicnisk AIS 316 Ti nersjo trauda.

- Iekjie tvaika, gaisa un dens pievadi no termiski un mehniski izturga polimra PFA (Perfluoroalkoxy).

- Pieejamas ne mazk k 25 sterilizcijas programmas, tai skait vismaz 10 brvi pieejamas un lietotja individuli sastdmas programmas.- Atsevii no darba kameras novietots tvaika enerators (iebvts korpus).

- Kameras lietdergais tilpums: vismaz 200 litri.

- Kamerai paredzta opcija uzlikt plauktus pilngai darba kameras tilpuma izmantoanai.

- Kameras iekjie izmri: ne mazki k x Dz: 500x1000 mm

- rjie izmri: ne lielki k A x Pl x Dz: 730x850x1300 mm

- Jauda: ne lielka k 9 kW.

- Pieslgums: 380400 V; 50/60 Hz

- Automtiska rema kontrole ar vienlaicgu savstarpju temperatras un spiediena kontroli.

- Automtiski aizveramas autoklva durvis (vks), automtiska vka pacelana/durvju atvrana.

- - Autoklva durvju atvrana: nospieot taustiu uz kontroles panea vai, iepriek ieprogrammjot, automtiski pc sterilizcijas programmas beigm.

.

- Autoklva durvju atvrana pneimatiska, temperatras un spiediena atkarga vka bloanas sistma.

- Iespja saglabt iekj atmi vismaz 500 sterilizcijas ciklu datus.

- Grafiskais LCD datu kontroles displejs ar mitrumizturgu membrnas klaviatru - parda sterilizcijas parametrus rel laik un cikla stvokli, vismaz etri piekuves lmei, kas aizsargti ar ciparu kodu.

- Taimeris programmu palaianai.

- Pilngi automtisks sterilizcijas cikls.

Automtiska demineralizt dens padeva tvaika sterilizcijai;

- Temperatras uzturanas funkcija idrumiem pc sterilizcijas cikla beigm.

- Piejamas specilas sterilizcijas programmas: Durham menm; Specila programma atkritumu sterilizcijai ar pulsjou vakuumanu; tranas programma; vakuma testa programma; Bowie-Dick testa programma.

- RS-232 un RS-485 porti.

- Maksiml sterilizanas temperatra ne mazka k 140 C temperatrai, spiediena diapazons ne mazks k 4 bar (absoltais).

- Tiei sterilizjam vid ievietojams temperatras sensors, papildus temperatras sensors kondensta izpld.

Komplektcij jietilpst:

- Vakuuma sistma ar dens skni vienkrajai un pulsjoai vakuumanai, lai uzlabotu gaisa - tvaika nomaiu darba kamer, porainu materilu, dobu priekmetu un infictu atkritumu sterilizcijai, k ar pcvakuumanai vanas uzlaboanai.

- vanas sistma "Superdry" vai ekvivalents efektvai cietu, dobu un porainu priekmetu vanai.

- tr dzesanas sistma ar deni un virsspiedienu, ieskaitot gaisa kompresoru (50 L/min., troku lmenis 45 dB(A)): Paredzta idrumiem vajos un slgtos traukos bez idrumu zudumiem. Dzesjot ldz 80oC, nodroina dzesanas laika ietaupjumu ne mazk k ldz 70% saldzinjum ar variantu bez trs dzesanas sistmas ar deni un virsspiedienu.

- Radilais ventilators darba kamer (nesamazina kameras lietdergo tilpumu).

- Ultradzestjs darba kamer (neaizem vietu sterilizcijas kamer un nesamazina lietdergo tilpumu). Dzesjot ldz 80oC bez iztvaikoanas, kombincij ar trs dzesanas sistmu ar deni, virsspiedienu un radilo ventilatoru, nodroina dzesanas laika ietaupjumu ne mazk k ldz 90% saldzinjum ar variantu bez trs dzesanas sistmas ar deni, virsspiedienu, radil ventilatora darba kamer un ultradzestju darba kamer.

- Izplsto gaisa filtrs mikroorganismu izplatans telp novranai un telpu atbilstbas BSL2 klasei nodroinanai. Filtrs iestrdts spiedienu izturg apvalk un ir mainms. Filtra membrnas poru izmrs 0,2 m , filtrs tiek automtiski sterilizts katr sterilizanas reiz.

- dens sagatavoanas sistma autoklviem Adrona Crystal Sterifeed vai ekvivalents. Izejas dens elektrovadtspja - 5 - 11 S/cm, raba 10 L/h. Komplekt ar 100 L hidroforu.

- Galds autoklva novietoanai, no nersjo trauda ar papildus plauktu apak.

1 gab.

Cena EUR kop bez PVN

PVN 21%

Summa EUR kop ar PVN

Vrds, Uzvrds

Ieemamais amats

Paraksts

Datums

3. daa. Automtisk elektroforzes dokumentanas sistma

Pretendents:

Kontaktpersona:

Daa Nr.3

Nr. p.k.

Specifikcija

Iegdes vienba

Pretendenta piedvjums

Nosaukums un specifikcija

Piegdes Vienba

Cena EUR bez PVN

1.

Iekrta automtiskai glu elektroforzes dokumentanai un datu analzei, kas atbilst sekojom tehniskajm prasbm:

Iekrtai ir jbt piemrotai darbam ar gliem vai membrnm, kas iekrsoti, izmantojot redzams, hemiluminiscencents vai ar UV gaismu ierosinms fluorescents krsas - tai jnodroina gan redzams gan UV gaismas transilumincija.

Iekrtai ir jbt slgta tipa, kuras efektvas darbbas nodroinanai nav nepiecieama tum istaba.

Iekrtai ir jbt novietojamai uz galda un ts izmri nedrkst prsniegt 35cm x 60 cm x 55 cm (Platums x Dziums x Augstums).

Iekrtas vadbas sistmai ir jbt integrtai iekrt.

Iekrtai ir jbt aprkotai ar CCD tipa digitlo kameru.

Iekrtai ir jbt aprkotai ar taj integrtu vismaz 10 collu skrienjutgu ekrnu, kas nodroina gan iegstam attla vizualizciju, gan iekrtas vadbu, tdejdi samazinot iekrtas darbbai nepiecieamo telpu.

Iekrtai ir jbt aprkotai ar vismaz divm USB ligzdm.

Iekrtai ir jbt aprkotai ar Ethernet ligzdu.

Iegtajiem attliem jtiek uzglabtiem iekrt iebvt datu nesj.

Iegtajiem attliem ir jbt saglabtiem brvpieejas datu formt, kas atvieglo to prnesi un analzi.

Iegtajiem attliem ir jbt prnesamiem no iekrtas uz jebkuru datoru izmantojot USB pieslgvietai pievienojamu zibatmiu.

Iegtajiem attliem ir jbt prnesamiem no iekrtas uz jebkuru tklam pieslgtu datoru izmantojot loklo datortklu.

Iekrtas vadbas programmatr ir jpastv iespjai veikt iroanu un meklanu iekrt noglabtajos datos.

Iekrtas vadbas programmatr jpastv iespjai nordt lietotja izvltu ekspozcijas laiku.

Iekrtas vadbas programmatr jpastv iespjai veikt attla pirmjo analzi mainot t piestinjuma, kontrasta iestatjumus k ar invertjot krsojumu.

Komplekt ar iekrtu jbt:

Oranajam filtram (565-620nm), kas paredzts ar etdija bromdu vai SYPRO krsvielm iekrsoto gelu vizualizcijai,

Hemiluminiscences ekspozcijas ekrnam,

Balts gaismas konversijas ekrnam,

UV gaismas ekspozcijas ekrnam,

Attlveidoanas reference iekrtas fokusa istdanai,

Skrienjtg ekrna vadbas irbulim un t turtjam.

Komplekt ar iekrtu ir jbt piecm licencm uz jebkura datora uzinstaljamai attlu analzes programmatrai, kas atbilst sekojom prasbm:

Jspj darboties MicroSoft Windows XP, Windows 7 vai jaunkas MS Windows opertjsistmas versijas vid,

Jspj darboties ar dada tipa brvpieejas failu formtiem, vismaz: TIFF, JPEG, PNG, GIF un BMP,

Spj vienlaicgi veikt analzi vismaz seiem attliem,

Spj veikt standarta attla apstrdes darbbas: apgriezt, pagriezt, invertt krsas, maint krsu piestinjumu un maint attla kontrastu, k ar pievienot birkas, piezmes un nordos bultas,

Nodroina automtisku elektroforzes paraugu lniju atpazanu,

Nodroina automtisku zonu atpazanu ektroforzes paraugu lnijs,

Nodroina iespju nordt molekulmasas standartu masas,

Vadoties pc molekulmasas standarta spj aprint izvltas parauga zonas molekulmasu,

Spj veikt izvltas parauga zonas densitometrijas aprinus,

Spj veidot prkljuma attlu no vairkiem attliem,

Spj veikt iegto datu, tai skait attlu, eksportu uz Microsoft Word, Excel, PowerPoint, un PDF formta failiem.

Baroana: 220 V, 50/60 Hz.

Iekrtai jbt jaunai un nelietotai;

Garantija vismaz 2 gadi.

1 gab.

Cena EUR kop bez PVN

PVN 21%

Summa EUR kop ar PVN

Vrds, Uzvrds

Ieemamais amats

Paraksts

Datums

4. daa. Laboratoriju aprkojums molekulrs bioloijas un augu patoloijas ptjumiem

Pretendents:

Kontaktpersona:

Daa Nr.4

Nr. p.k.

Nosaukums

Specifikcija

Iegdes vienba

Pretendenta piedvjums

Nosaukums un specifikcija

Piegdes Vienba

Cena EUR bez PVN

4.1.

Pipeu komplekts

Aldrich kat. Nr. Z683833 http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z683833?lang=en&region=LV vai ekvivalentas.

Mehnisks automtisks vienkanla pipetes, pilnb autoklavjamas, aprkotas ar uzstdt tilpuma 4 skaitu displeju, izgatavotas no miski rezistenta materila.

Tilpuma uzstdana - ar tilpuma uzstdanas ritentiu. Jnodroina pilnga saderba ar atbilstoa izmra Eppendorf tipa piepeu uzgaiem (piegdes pretendentam jnodroina praktiska saderbas demonstrcija, izmantojot pasttja uzgaus).

Komplekt ietilpst:

6 pipetes ar sekojoiem tilpuma diapazoniem: 0,1-2,5 l, 0,5-10 l, 2-20 l, 10-100 l, 20-200 l, 100-1000 l,

pipeu karuseveida statvs.

Pipetm jbt jaunm un nelietotm.

Garantija vismaz 2 gadi.

3 gab.

4.2.

Laboratorijas svari

Kern ew220-3NM, https://www.kern-sohn.com/en/EW-N_EG-N vai ekvivalenti:

Laboratorijas galda svari ar aizsargkupolu. Svranas diapazons: 0,02 - 200g,

Nolasjuma precizitte: 0,001g, linearitte: +/-0,003g

Atkrtojamba - 0,001 g, komplekt iekauts kalibranas atsvars.

LCD displejs.

Atbilstba - ISO 9001/2000.

Baroana: 220 V, 50/60 Hz.

Iekrtai jbt jaunai un nelietotai.

Garantija vismaz 2 gadi.

1 gab.

4.3.

Centrifga

Eppendorf 5418R, https://online-shop.eppendorf.com/OC-en/Centrifugation-44533/Centrifuges-44534/Centrifuge-5418--5418R-PF-9257.html vai ekvivalenta.

Pielietojums - molekulrs bioloijas paraugu centrifugana dados temperatras remos.

Centrifugana:

relatvais centrbdzes spks (rcf): vismaz ldz 16,873g,

rotcijas trums: 10014,000 rpm (solis 100 rpm),

maksiml rotcijas truma sasnieganas laiks: 11 s,

Rotora apstans laiks pc maksiml rotcijas truma: 12 s,

motorizta vka noslganas sistma,

iespjama centrifuganas parametru vrtbu fiksana,

iespja atslgt darba beiganas signlu,

taimeris - 30s99min, ar neprtraukts darbbas funkciju.

Temperatras regulcija:

diapazons 0C - 40C (4C temperatra tiek uzturta preczi ar pie maksiml rotcijas truma),

stand-by dzesana,

dzesanas temps: no istabas temperatras ldz 4C maksimli 16 mints.

Vadba:

digitlais displejs,

iespjams uzstdt centrifuganas parametrus gan rpm, gan rcf,

atsevis short-spin tausti.

Rotors:

fikst lea ar hermtisku vku vismaz 18-pozciju, paredzts 1,5 / 2,0 ml stobriiem (jbt pielietojams ar adapteriem 0,2 ml 0 un 5 ml stobriiem),

autoklavjams (121C, 20 mintes).

Baroana: 220 V, 50/60 Hz.

Serviss un garantijas:

iekrtai jbt jaunai un nelietotai,

garantija vismaz 2 gadi.

1 gab

4.4.

pH-metrs

Adrona AM1605, http://www.adrona.lv/lv/catalog_epml.php?id=7654 vai ekvivalents:

Laboratorijas galda pH metrs.

Mranas diapazoni: -2,000 ldz 19,000 pH; -20 ldz +120,0 C; -1999 ldz +1999 mV.

Iziranas spja: 0,01 / 0,001 pH; 0,1C; 1 mV.

Temperatras kompenscija: automtiska (pH elektrods un t sensors jievieto mrmaj idrum).

Kalibrana: automtiska, 3-punktu.

Precizitte: 0,005 pH +/- 1 cipars; +/- 0,1 C +/- 1 cipars; +/- 0,3 mV +/- 1 cipars.

Apkrtjs vides t: 0 ldz 45 C.

Ieteikt buferu t: + 25 C.

Baroanas spriegums: 220 V maispriegums.

Jbt izejai savienojumam ar datoru.

Displejs: izgaismots grafiskais idro kristlu displejs, kas vienlaicgi uzrda pH vai oks./red. potencilu un temperatru.

Komplektcij ietilpst:

pH metrs, temperatras sensors, pH 4, 7 un 10 buferkapsulas, statvs, visprja pielietojuma kombintais pH elektrods, stikla korpuss.

Baroana: 220 V, 50/60 Hz.

Iekrtai jbt jaunai un nelietotai.

Garantija vismaz 2 gadi.

1 gab

4.5.

Mikrocentrifga/ vorteks

Biosan FVL-2400N, http://www.biosan.lv/lv/products/katalog/centrifugas-un-centrifugavorteksi/fvl-2400n-combispin vai ekvivalents:

Mikrocentrifga/vorteks ar vku, kas vienlaicgi nodroina paraugu sadalanu un samaisanu, izmantojot kopgo rotcijas moduli un fikstus centrifuganas un maisanas moduus. Pieejams neprtraukts un impulsu darba rems. Aprkota ar aizsardzbas mehnismu, kas nodroina rotora apstanos, gadjum ja tiek atvrts aizsargvks.

Rotcijas trums (fiksts): 2800 apgr./min.

Maksimlais centrbdzes spks: 450 x g.

Baroana: 220 V, 50/60 Hz.

Komplekt rotors 12 x 1,5 ml mnem.

Iekrtai jbt jaunai un nelietotai.

Garantija - vismaz 2 gadi.

3 gab.

4.6.

Ledusskapis

Tips: vertikls, saldtava apak,

Elektroenerijas klase: vismaz A++,

Ledusskapja tilpums: vismaz 250 L,

Saldtavas tilpums: vismaz 110 L,

Plauktu veids ledusskap: rdt stikla,

Plauktu / Atvilktu skaits saldtav: 3,

Atsaldanas sistma (ledusskapim / saldtavai): automtiska,

Termostats: elektronisks,

Saldanas jauda: vismaz 5 kg / 24 h,

Temperatras saglabanas ilgums atslgtas strvas gadjum: vismaz 24 stundas,

Baroana: 220 V, 50/60 Hz,

Iekrtai jbt jaunai un nelietotai,

Garantija - vismaz 2 gadi.

2 gab.

4.7.

Saldtava

Tips: vertikla,

Elektroenerijas klase: vismaz A+,

Saldtavas tilpums: vismaz 200 L,

Plauktu / Atvilktu skaits saldtav: vismaz 5,

Termostats: elektronisks,

Saldanas jauda: vismaz 20 kg / 24 h,

Temperatras saglabanas ilgums atslgtas strvas gadjum: vismaz 18 stundas,

Iekrtai jbt jaunai un nelietotai,

Baroana: 220 V, 50/60 Hz,

Garantija - vismaz 2 gadi.

2 gab.

4.7.

Termobloks

Biosan, TDB-120, http://www.biosan.lv/lv/produkti/katalogs/termostati/tdb-12 vai ekvivalents:

Saus bloka termostats.

Temperatras diapasons: +25C ... +120C

Temperatras iestatanas solis: 0.1 C

Temperatras stabilitte pie +37C: 0.1 C

Temperatras viendabgums pie +37C: 0.1 C

LCD displejs, kas nodroina vienlaicgu iestatto un aktulo vrtbu indikciju.

Digitla laika iestatana: 1 min. 96 h (solis 1 min.).

Mikroprocesora kontrolta temperatra un laiks.

Bloks 21 x 0.5 ml + 32 x 1.5 ml + 50 x 0.2 ml mikromenm.

Baroana: 220 V, 50/60 Hz.

Iekrtai jbt jaunai un nelietotai.

Garantija - vismaz 2 gadi.

1 gab.

Cena EUR kop bez PVN

PVN 21%

Summa EUR kop ar PVN

Vrds, Uzvrds

Ieemamais amats

Paraksts

Datums

5. daa. Mitruma mrtjs gruntm

Pretendents:

Kontaktpersona:

Daa Nr.5

Nr. p.k.

Specifikcija

Iegdes

Pretendenta piedvjums

Nosaukums un specifikcija

Piegdes Vienba

Cena EUR bez PVN

1.

Mitruma mrtjs gruntm

1 komplekts

1.1

Sensors:

a) Mrana dzium ldz 1m, vismaz 6 dados lmeos, Minimlais solis vismaz 10cm;

b) Precizitte ne sliktk k 4%;

c) Mrjumu temperatras diapazons 0 - 400C;

d) Piemrots mrjumiem ar sasots grunts diapazons vismaz 50 - 400 mS.m-1;

e) ne vairk k 1.5kg;

f) Vismaz IP67;

g) Apvalkcaurules papildus kontakta nodroinanai ar grunti 10 gab.;

h) Sensora un apvalkcauruu instalcijas aprkojums grunts, pilns komplekts;

i) Kabelis vismaz 1,5m.

1.2

Datu uzkrjjs:

a) Vismaz 15 mrjumiem;

b) Vismaz IP67;

c) Interfeiss RS232;

d) Precizitte ne sliktk k 0.3% 0.3mV;

e) Baroana no AA tipa baterijm vai 10-15V DC pieslgums;

f) Gaismas indikcija uz priekj panea vai notiek datu ielasana;

g) Darbbas temperatras diapazons Vismaz 0 - 400C.

1.3

Mrinstruments:

a) Mrinstruments datu nolasanai uz vietas k ar ar datu uzkranas funkciju;

b) Atmia vismaz 1000 mrjumiem;

c) Displejs ar vismaz 2 datu rindm;

d) Interfeiss RS232;

e) Vismaz IP54;

f) Darbbas temperatras diapazons 0 400C

g) Programma

Cena EUR kop bez PVN

PVN 21%

Summa EUR kop ar PVN

Vrds, Uzvrds

Ieemamais amats

Paraksts

Datums

6. Dzirnavas sausiem produktiem

Pretendents:

Kontaktpersona:

Daa Nr.6

Nr. p.k.

Specifikcija

Iegdes

Pretendenta piedvjums

Nosaukums un specifikcija

Piegdes Vienba

Cena EUR bez PVN

1.

Dzirnavas sausiem produktiem

Dzirnavas sausu produktu smalcinanai prtikas, mijas un farmcijas rpniecb:

iekrtas izmrs mm ne lielks k 480 520 1040;

svars ne lielks k 75kg;

materils nersjoais trauds;

raba 10-120 kg/h;

malanas smalkums 0.125-2 mm;

sieti 0.125mm; 0.3mm; 0.5mm; 1mm; 2mm;

elektrbas pieslgums 380 V;

elektrbas jauda 2.2 kW;

apgriezienu skaits vismaz 4200;

produkta savkanas maisi 2.

garantija vismaz 2 gadi

Pretendentam jnodroina iekrtas piegde un uzstdana pasttja nordtj adres Dobel.

1 gab.

Cena EUR kop bez PVN

PVN 21%

Summa EUR kop ar PVN

Vrds, Uzvrds

Ieemamais amats

Paraksts

Datums

7. Lodu dzirnavas

Pretendents:

Kontaktpersona:

Daa Nr.7

Nr. p.k.

Specifikcija

Iegdes

Pretendenta piedvjums

Nosaukums un specifikcija

Piegdes Vienba

Cena EUR bez PVN

1.

Lodu dzirnavas

Dzirnavas sausu, slapju produktu smalcinanai prtikas, mijas un farmcijas rpniecb:

iekrtas izmrs mm ne lielks par 380 280 470;

iekrtas svars ne lielks par 30 kg;

vibrciju frekvence uzstdma digitli, robes no 3 ldz vismaz 30 Hz;

kratanas laiks uzstdms digitli robes no 10 s ldz vismaz 99 min;

savietojamba iekrta saderga ar 1,5 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml un 50 ml kratanas mucm k ar, izmantojot adapterus, ar 0,2 ml, 1,5 ml, 2 ml, 5 ml un 50 ml reakcijas stobriiem;

homogenizcijas remi sausais, slapjais, kriohomogenizcija;

homogenizanas muciu dizains hermtiskas, ar skrvjamu vku;

programmana vismaz 9 saglabjamas programmas;

strvas avots 120 - 240 V, 50 / 60 Hz;

strvas patri ne vairk k 150 W;

Komplektcija: divas nersjo trauda 50 ml malanas mucias, 50 teflona blves 50 ml mucim, divi adapteri 1,5 - 2 ml stobriiem (ar 10 pozcijm), divi adapteri 5 ml stobriiem (ar 3 pozcijm), adapteru komplekts 50 ml stobriiem un 20 stobrii, 2 nersjo trauda malanas lodtes ar 25 mm diametru, 2 nersjo trauda malanas lodtes ar 20 mm diametru, 8 nersjo trauda malanas lodtes ar 15 mm diametru, 2 nersjo trauda malanas lodtes ar 12 mm diametru, 2 nersjo trauda malanas lodtes ar 10 mm diametru, 30 nersjo trauda malanas lodtes ar 7 mm diametru, 200 nersjo trauda malanas lodtes ar 5 mm diametru, 500 g stikla lodu ar diametru 0,50 - 0,75 mm, 500 g stikla lodu ar diametru 1 - 1,5 mm, 24 poliamda lodtes ar 5 mm diametru, malanas muciu atslga, PE-HD tvertne idrajam slpeklim (10 l, ar vku), 40 cm garas knaibles malanas muciu ievietoanai / izemanai no idr slpeka, drobas brilles, siltinti darba cimdi.

Garantija- vismaz 2 gadi.

Pretendentam jnodroina iekrtas piegde un uzstdana pasttja nordtj adres Dobel.

1 gab.

Cena EUR kop bez PVN

PVN 21%

Summa EUR kop ar PVN

Vrds, Uzvrds

Ieemamais amats

Paraksts

Datums

8. Saldtava -18 C

Pretendents:

Kontaktpersona:

Daa Nr.8

Nr. p.k.

Specifikcija

Iegdes

Pretendenta piedvjums

Nosaukums un specifikcija

Piegdes Vienba

Cena EUR bez PVN

1.

Saldtava -18 C

Augu / ogu, izejvielu, prtikas produktu ilgstoai uzglabanai:

iekrtas izmrs cm ne lielks k A 186 P 59.5 D 66.8;

saldtavas veids vertikl;

saldtavas tilpums 210-230 litri;

elektroenerijas patria klase A+;

gada enerijas patri ne lielks k 292kWh;

saldtavas nodaljumu skaits 7;

saldanas jauda 20 kg / 24h;

klimatisk klase Subnorml (SN), Tropisk (T);

zemk gaisa temperatra, kur ierci paredzts lietot: 10 C;

;

troka lmenis (maks.) 42 db;

krsa sudraba;

saldtavas tips brvi stvoa, ar iekrauanu no priekas.

Cits raksturojums:

frostFree saldtava ar automtisko atkausanu;

elektroniska vadba ar LCD displeju;

durvju vrans virziens mainms;

paaugstintas temperatras brdinjums ar skaas un gaismas signlu;

atvrtu durvju brdinjums ar gaismas un skaas signlu;

ierces kjias: aizmugur fiksti ritentii;

reguljamas kjias priek;

LED apgaismojums.

Garantija- vismaz 2 gadi.

Pretendentam jnodroina iekrtas piegde un uzstdana pasttja nordtj adres Dobel.

1 gab.

Cena EUR kop bez PVN

PVN 21%

Summa EUR kop ar PVN

Vrds, Uzvrds

Ieemamais amats

Paraksts

Datums

9. Saldtava -80 C

Pretendents:

Kontaktpersona:

Daa Nr.9

Nr. p.k.

Specifikcija

Iegdes

Pretendenta piedvjums

Nosaukums un specifikcija

Piegdes Vienba

Cena EUR bez PVN

1.

Saldtava -80 C

Augu / ogu, izejvielu, paraugu dziai sasaldanai un ilgstoai uzglabanai:

iekrtas rjais izmrs mm ne lielks k A 1580 P 700 D 700;

iekrtas iekjais izmrs mm A 800 P 460 D 455;

saldtavas veids vertikl;

saldtavas tilpums 155-160 litri;

temperatras diapazons no 40 ldz 86 C;

sasaldana -86 C (pie temperatras ne augstkas k 35 C);

svars (neto) ne lielks k 130 kg;

strvas avots 240 V, 50 Hz;

nominljauda ne vairk k 630 W;

izolcijas sli poliuretns PU;

rjais materils krsots trauds;

iekjais materils nersjoais trauds;

plaukti 2 sli, reguljamie (nersjoais trauds);

rjais durvis 1;

iekjais durvis 1;

sldzene 1;

aukstumaents fluorogderadis HFC;

paaugstintas / samazintas temperatras brdinjuma signls;

apkrtjas (paaugstintas) temperatras brdinjuma signls;

garantija-vismaz 2 gadi.

Pretendentam jnodroina iekrtas piegde un uzstdana pasttja nordtj adres Dobel.

1 gab.

Cena EUR kop bez PVN

PVN 21%

Summa EUR kop ar PVN

Vrds, Uzvrds

Ieemamais amats

Paraksts

Datums

10. Izgamais vranas katls ar mikseri

Pretendents:

Kontaktpersona:

Daa Nr.10

Nr. p.k.

Specifikcija

Iegdes

Pretendenta piedvjums

Nosaukums un specifikcija

Piegdes Vienba

Cena EUR bez PVN

1.

Izgamais vranas katls ar mikseri

Katls paraudzts prtikas produktu gatavoanai.

katla izmrs mm ne lielks k G 682 P 1036 A 1163;

svars (neto) ne lielks k 133 kg;

elektriskais spriegums V 400/230/50Hz;

elektrisk jauda ne vairk k 10.2 kW;

katla tilpums 60 L;

sasildanas laiks ldz 95 C: ne ilgk k 40 mintes;

katla diametrs mm 410-430.

garantija- vismaz 2 gadi.

Pretendentam jnodroina iekrtas piegde un uzstdana pasttja nordtj adres Dobel.

1 gab.

Cena EUR kop bez PVN

PVN 21%

Summa EUR kop ar PVN

Vrds, Uzvrds

Ieemamais amats

Paraksts

Datums

11. Virtuves kombains (smalcintjs, maistjs, putotjs)

Pretendents:

Kontaktpersona:

Daa Nr.11

Nr. p.k.

Specifikcija

Iegdes

Pretendenta piedvjums

Nosaukums un specifikcija

Piegdes Vienba

Cena EUR bez PVN

1.

Virtuves kombains (smalcintais, maistjs, putotjs)

Virtuves kombains paredzts prtikas produktu putoanai, maisanai un smalcinanai

ierces izmri mm augstums ne lielks k 282;

svars (neto) ne lielks k 8.6 kg;

elektriska jauda ne vairk k 1000 W;

kjias ar gumijas piescekiem papildu stabilittei;

sldu iestatjumu skaits 7 pakpju;

bodas tilpums L ne lielks k 3.9

Piederumi:

1 x Vks, 1 x Nerso trauda putoanas boda, 1 x Gaas mana, 1 x Metla mklas is, 1 x Daudzfunkcionlais mikseris, 1 x Skaidiu ripa, 1 x Rves ripa, vidj, 1 x Pagrieam griezjripa, 1 x Citrusaugu spiede, 1 x Piederumu soma, 1 x DVD receptes.

Garantija vismaz 2 gadi.

1 gab.

Cena EUR kop bez PVN

PVN 21%

Summa EUR kop ar PVN

Vrds, Uzvrds

Ieemamais amats

Paraksts

Datums

12. Keramikas plts virsma

Pretendents:

Kontaktpersona:

Daa Nr.12

Nr. p.k.

Specifikcija

Iegdes

Pretendenta piedvjums

Nosaukums un specifikcija

Piegdes Vienba

Cena EUR bez PVN

1.

Keramikas plts virsma

Plts virsma paredzta prtikas produktu pagatavoanai.

kopjais izmrs mm ne lielks k A 450 P 580 D 520;

virsmas izmri mm 576 516 +/- 5mm;

sildrii 4 Hi-Light;

elektriska jauda ne vairk k 6.5kWh

kopj patrjam jauda ne vairk k 6500 W

vadba sensoru

automtiska virsmas atslganas funkcija

malia metla

iebvanas izmri mm 560 490 +/- 5mm paas atzmes:

atlikus temperatras indikcija,skaas signls.

Garantija- vismaz 2 gadi.

1 gab.

Cena EUR kop bez PVN

PVN 21%

Summa EUR kop ar PVN

Vrds, Uzvrds

Ieemamais amats

Paraksts

Datums

13. Pildanas iekrta

Pretendents:

Kontaktpersona:

Daa Nr.13

Nr. p.k.

Specifikcija

Iegdes

Pretendenta piedvjums

Nosaukums un specifikcija

Piegdes Vienba

Cena EUR bez PVN

1.

Pildanas iekrta

Piemrota sulu aukstai un karstai pildanai stikla pudels.

iekrtas izmri mm ne lielki k 400 400 200;

svars ne vairk k kg 4;

pildanas jauda vidji 250 vienbas / h;

pieaujamais pudeu augstums mm 250 380;

standarta aprkojum pildanas uzgalis, kas

piemrots pudelm ar kaklia diametru mm 16 28;

papildus uzgalis karstai pildanai;

vakuuma pildanas iekrta;

elektriska jauda ne vairk k 100W;

strvas avots 230 V, 50 Hz, 1 fze;

garantija vismaz 1 gads.

Pretendentam jnodroina iekrtas piegde un uzstdana pasttja nordtj adres Dobel.

1 gab.

Cena EUR kop bez PVN

PVN 21%

Summa EUR kop ar PVN

Vrds, Uzvrds

Ieemamais amats

Paraksts

Datums

14. Pudeu aizvkotjs

Pretendents:

Kontaktpersona:

Daa Nr.14

Nr. p.k.

Specifikcija

Iegdes

Pretendenta piedvjums

Nosaukums un specifikcija

Piegdes Vienba

Cena EUR bez PVN

1.

Pudeu aizvkotjs

Pneimatiskais pudeu aizvkotjs.

svars ne vairk k kg 35;

vciu diametrs mm 15 90;

raba ldz 25 gab / min;

saspiesta gaisa patri ldz 0.02m3 / min., 0.4 0.6 mPa

skrvjams galvias komplekt 1 gab;

iekrtas turtjs.

Garantija- vismaz 1 gads.

1 gab.

Cena EUR kop bez PVN

PVN 21%

Summa EUR kop ar PVN

Vrds, Uzvrds

Ieemamais amats

Paraksts

Datums

15. Refraktometrs

Pretendents:

Kontaktpersona:

Daa Nr.15

Nr. p.k.

Specifikcija

Iegdes

Pretendenta piedvjums

Nosaukums un specifikcija

Piegdes Vienba

Cena EUR bez PVN

1.

Refraktometrs.

Ierce paredzta stos sausnas noteikanai (refraktvais indekss) augos / ogs, k ar prstrdes produktos.

svars ne vairk k g 100;

skala: Brix un temperatra

Mranas diapazons:

Brix no 0.0 ldz 85.0 %;

temperatra no 9.0 ldz 99.9C ;

Izirtspja

Brix: 0.1%

Temperatra: 0.1C

Mranas precizitte

Brix: 0.2 %

Temperatra: 1C

automtiska temperatras kompenscija;

temperatras kompenscijas diapazons 10 - 100 C;

apkrtjs vides temperatra: 10 - 40C ;

parauga tilpums ml 0.3;

mrjuma laiks sec. 3;

baroana 2 AAA baterijas;

starptautisk aizsardzbas klase: IP65.

Garantija - vismaz 2 gadi

1 gab.

Cena EUR kop bez PVN

PVN 21%

Summa EUR kop ar PVN

Vrds, Uzvrds

Ieemamais amats

Paraksts

Datums

16. pHmetrs

Pretendents:

Kontaktpersona:

Daa Nr.16

Nr. p.k.

Specifikcija

Iegdes

Pretendenta piedvjums

Nosaukums un specifikcija

Piegdes Vienba

Cena EUR bez PVN

1.

pH metrs

pH metrs paredzts pH un temperatras mranai idrum un pastveida produktos.

elektrods ar kabeli.

pH mranas diapazons no pH - 2 16, izirtspja 0.01pH

temperatras mranas diapazons -5 -105 C, izirtspja 0.01C

kalibrcija viena vai divu punktu ar trijiem buferdumiem un automtisk.

Garantija vismaz 2 gadi.

1 gab.

Cena EUR kop bez PVN

PVN 21%

Summa EUR kop ar PVN

Vrds, Uzvrds

Ieemamais amats

Paraksts

Datums

17. Darba galds ar plauktu

Pretendents:

Kontaktpersona:

Daa Nr.17

Nr. p.k.

Specifikcija

Iegdes

Pretendenta piedvjums

Nosaukums un specifikcija

Piegdes Vienba

Cena EUR bez PVN

1.

Darba galds ar plauktu

galda izmri mm ne lielks k A 900 P 600 G 1500;

nersjo trauda konstrukcija AISI 304 vai ekvivalents;

darba virsmas nolocjums mm ne lielks k 40;

apmales augstums mm ne lielks k 50;

noapaots rdiuss;

apakj da ar plauktu 200 mm +/-5mm no grdas;

maksimlais svars uz apakjo plauktu kg 120;

galda kju griezums mm 40 40; augstum reguljamas kjas.

1 gab.

Cena EUR kop bez PVN

PVN 21%

Summa EUR kop ar PVN

Vrds, Uzvrds

Ieemamais amats

Paraksts

Datums

18.

Skapis ar plauktu sistmu un bdmm durvm

Pretendents:

Kontaktpersona:

Daa Nr.18

Nr. p.k.

Specifikcija

Iegdes

Pretendenta piedvjums

Nosaukums un specifikcija

Piegdes Vienba

Cena EUR bez PVN

1.

Skapis ar plauktu sistmu un bdmm durvm

Cenu piedvt 3 (trs) un 4 (etru) sekciju skapim*

Skapja izmri:

G6840x700xA2200mm;

Skapja materils MDF plksnes no vidja blvuma kokiedras; durvis bdmas.

Skapja krsa pelka;

Katra skapja sekcija saturs divas plauktu sistmas ar izmriem mm G750D600A2100 (piemram, http://www.np.lv/catalog/metala-plaukti-cinkoti/7 vai ekvivalents)

Pretendentam jnodroina preces piegde un uzstdana pasttja nordtj adres Dobel.

1 gab.

Cena EUR kop bez PVN

PVN 21%

Summa EUR kop ar PVN

Vrds, Uzvrds

Ieemamais amats

Paraksts

Datums

* - pieejamo finanu resursu ietvaros Pasttjs iegdsies tikai 1 (vienu) no 2 (diviem) piedvtajiem variantiem.

19. Laboratorijas velkmes skapis divpusgs

Pretendents:

Kontaktpersona:

Daa Nr.19

Nr. p.k.

Specifikcija

Iegdes

Pretendenta piedvjums

Nosaukums un specifikcija

Piegdes Vienba

Cena EUR bez PVN

1.

Laboratorijas velkmes skapis divpusgs

1260x800xH2200mm (modelis 50.2046-35 vai ekvivalents) /ar sametinta

metla karkasu no taisnstra trauda caurules 25x25x1,5mm, ar reguljamiem metla balstiem ar iespju piestiprint grdai D=60mm; sanu sienas-loga stikls; 2 puss paceam stikls metl rmti (no rdta stikls ESG 4mm, metla rmja pacelana un fikscija ar kinemtisko pretsvara sistmas paldzbu); galda virsma no skbju izturgs LABOLAM COMPACT HPL pltnes 12mm (tekstra MAGNOLIA) pastiprinta ar lamintu finieri (biezums 15mm); griesti

no plastikta (biezums 28mm); apakjais skaptis no laminta ar rssienu, ar plauktu; ar 4 durvm; ventilcijas izeja D=160mm; ar elektroinstalciju: 1 apgaismojuma lampa, 2 elektrorozetes AC 220-230V 50/60Hz IP44, 2 elektrosldzes AC 220-230V 50/60Hz IP44; el.ventilators VENT160L (AC 220-230V 50/60Hz, 130W, 51dB(A) raba 760m^3/h)

Pretendentam jnodroina iekrtas piegde, monta un uzstdana Pasttja nordtj adres Pr.

1 gab.

Cena EUR kop bez PVN

PVN 21%

Summa EUR kop ar PVN

Vrds, Uzvrds

Ieemamais amats

Paraksts

Datums

20. Laminrais bokss

Pretendents:

Kontaktpersona:

Daa Nr.20

Nr. p.k.

Specifikcija

Iegdes

Pretendenta piedvjums

Nosaukums un specifikcija

Piegdes Vienba

Cena EUR bez PVN

1.

Laminrais bokss

Laminrais bokss ir paredzts prtikas produktu mikrobioloiskai izvrtanai.

iekrtas rjais izmrs mm ne lielks k P 1500 D 750 A 2250;

iekrtas iekjais izmrs mm ne lielks k P 1350 D 600 A 660;

testa atvrums mm drobas augstums 200;

svars ne vairk k kg 316;

maksimlais atvrums mm 400;

plsmas trums ieplstot ldz 0,53m/s;

plsmas trums uz leju ldz 0,33m/s;

galvenais filtrs HEPA filtrs, 99,999% efektivitte pie 0,3m;

priekjais logs ar motoru, divu-slu lamints rdtais stikls, 5mm, ar UV aizsardzbu;

troku lmenis EN12469 58dB, NSF4961dB;

UV lampa 40W 1 Fluerescent lampa 28W 2;

apgaismojums 1000 lux;

dens izturgas rozetes 2 gab. 250W (max);

displejs LCD;

kontroles sistma mikroprocesors;

gaisa plsmas sistma 70% recirkulcija, 30% izplde;

materils darba zona: 304 nersjoais trauds;

korpuss: auksti atdzests metls ar anti-bakterilu prkljumu;

pamatnes augstums mm ne lielks k 750;

kjas uz riteiem;

elektriska jauda ne vairk k 900W;

strvas avots 110 / 220 V 10%, 50 / 60 Hz;

Standarta komplektcija:

pults vadba, ieslgana ar kju, UV un fluorescents lampas, pamatnes statvs.

Pretendentam jnodroina iekrtas piegde un uzstdana pasttja nordtj adres Dobel.

1 gab.

Cena EUR kop bez PVN

PVN 21%

Summa EUR kop ar PVN

Vrds, Uzvrds

Ieemamais amats

Paraksts

Datums

21. Milli-Q Synthesis Reverss osmozes bloks

Pretendents:

Kontaktpersona:

Daa Nr.21

Nr. p.k.

Specifikcija

Iegdes

Pretendenta piedvjums

Nosaukums un specifikcija

Piegdes Vienba

Cena EUR bez PVN

1.

Milli-Q Synthesis Reverss osmozes bloks

Krtridu filtru komplekts jonisku un organisku piesrojumu novranai:

Sastvs: jonapmaias svei un sinttisk ogle.

Komplektcija: jbt aprkotam ar sadergu hermtiski iepakotu gala filtru ar poru izmru vismaz 0,22m.

Krtridu filtru komplektam jbt savietojamam ar Milli-Q dens attranas sistmu

Piegdtjam jnodroina atbilsto dejonizcijas modua apmaia un personla apmcba.

RO membrnas aizsargkomplekts - Komplektam jsastv no:

- Pirmapstrdes modua

- Pcapstrdes modua

- Hlora tabletm

Aizsargkomplektam jbt savietojamam ar Milli-Q dens attranas sistmu.

Piegdtjam jnodroina atbilsto aizsargkomplekta apmaia un personla apmcba.

A-10 TOC monitora UV lampas nomaias komplekts - Komplekta derguma termi: 365 dienas no uzstdanas bra.

Komplektam jnodroina atlikuo dienu paziojums pirms derguma termia beigm.

Piegdtjam jnodroina atbilsto komplekta apmaia un personla apmcba.

1 gab.

Cena EUR kop bez PVN

PVN 21%

Summa EUR kop ar PVN

Vrds, Uzvrds

Ieemamais amats

Paraksts

Datums

22. Spectrofluorophotometer RF-6000

Pretendents:

Kontaktpersona:

Daa Nr.22

Nr. p.k.

Specifikcija

Iegdes

Pretendenta piedvjums

Nosaukums un specifikcija

Piegdes Vienba

Cena EUR bez PVN

1.

Spectrofluorophotometer RF-6000

Visprjs raksturojums: Kompakta, no datora vadma spektrofluorimetrisk sistma

Detektors: Fotopavairotjtipa

Gaismas avots: Augstas intensittes ksenona lampa vai ekvivalenta lampa, 150W;lampas garanttais darbbas ilgums vismaz 2000 stundas

Monohromators: Hologrfisk rea tipa

Viu garuma diapazons:Vismaz no 200 ldz 900 nm

Viu garuma izirtspja: 1.0 nm vai labk (emisijas rem)

Viu garuma akurtba: + 1.0 nm vai labka

Signla/troka attiecba: Vismaz 350:1 (Ramaa spektra lnija destiltam denim), (Pis-Pis);Vismaz 1000:1 (RMS)

Spektru skananas trums: Vismaz ldz 60 000 nm/min

Minimlais parauga tilpums: 1.0ml (10mm kivete)

0.1 ml (mikrokivete)

Interfeisi: USB; Analog izeja

Paraugu nodaljums: Kiveu turtju un citu piederumu saderba ar laboratorij eso spektrofotometra paraugu nodaljuma piederumiem un turtjiem; iespja paraugu nodaljum ievietot integrjoo sfru ar diametru 100mm

Programmatra: 1) programmpakete spektrofluorimetra vadbai, datu savkanai un apstrdei.

Padiagnostikas funkcija. Ziojumi par apkopes laikiem, lampas darba stundu uzskaite.

2) spektru analze, 3D spektru mrjumi noteiktos laika intervlos, ierosmes un fluorescences 3D spektri, sinhronu 3D spektru iegana; tr 3D spektru skannana, spektru korekcijas iespja;

3) kvantitanas, fotometrisk un spektru analze laik (Time course) funkcijas;

4) atskaites veidoana brv form, pc iepriek saglabtiem atskaiu formtiem, datu eksports .csv un .txt failu formtos

5) iekauta sistmas validcijas programma

6) fluorescences spektru kvantu raas (quantum yield) un kvantu efektivittes analzes iespja

Darba stacija:Monitors, 21 TFT, LED vai analogs

dators, vismaz 2.9 GHz, RAM 4 GB - HDD 1 x 500GB. Windows 7 Professional

Iekrtas svars: ne lielks par 40 kg

Komplektcija: 1.spektrofluorimetrs;

2.vadbas un datu apstrdes programmatra,

3.darba stacija;

4. paraugu turtjs 10mm kivetm, 1 gb.

5. 10mm kvarca kivete, pulta no etrm pusm, 2 gb.

6. mikrokivete 400ul, 1 gb.

7. mikrokivetes turtjs, 1 gb.

raotja kvalifikcija: atbilst iso 9001:2000 vai analogam kvalittes standartam

uzstdana un apmcba: veic raotja autoriztas prstvniecbas prstvis

tehnisk apkope: garantijas un pcgarantijas period nodroins raotjs vai raotja autoriztas prstvniecbas prstvis latvij, 12-24 stundu laik pc izsaukuma

garantijas termi: garantijas un pc garantijas period nodroins raotjs vai raotja autoriztas prstvniecbas prstvis latvij, 12-24 stundu laik pc izsaukuma

1 gab.

Cena EUR kop bez PVN

PVN 21%

Summa EUR kop ar PVN

Vrds, Uzvrds

Ieemamais amats

Paraksts

Datums

23. Multifunkcionl trs vanas krsns

Pretendents:

Kontaktpersona:

Daa Nr.23

Nr. p.k.

Specifikcija

Iegdes

Pretendenta piedvjums

Nosaukums un specifikcija

Piegdes Vienba

Cena EUR bez PVN

1.

Multifunkcionl trs vanas krsns

OF-11E vai ekvivalents

Multi-funkcionla trs vanas krsns ar vertiklo plsmu. Darba tilpums 100L. Viegla kalibrcija, automtiska regulanas funkcija. Temperatras diapazons +10oC istabas temperatra ldz 220oC. Atliktais starts un izslgans taimeris no 1 min. ldz 99h 59 min. Spilgts LED displejs ar skrienjutgu vadbas paneli. Augstas temperatras drobas sistma un atvrtu durvju brdinjuma signls. 3 biek lietoto temperatras iestatjuma atmia. Piespiedu konvekcija, kas nodroina tru un vienmrgu vanu kamer. Korozijas izturgs sildelements un nersjo trauda kamera. Reguljamas divas atveres ar diametru 38mm, lai kontroltu iekjo tvaiku cirkulciju.

Temperatras svrstbas pie 100 oC 0,4 oC. Temperatras iespjam novirze pie 100 oC 3,3 oC. Iekjie izmri (platums x dziums x augstums) 455x430x510mm +/-5 mm

rjie izmri (platums x dziums x augstums) 610x595x877mm +/- 5mm

Svars ne vairk k 47 kg. Strvas padeve 230V, 50/60Hz, 6A

Komplektcij 2 nersjo trauda plaukti.

Garantija vismaz 2 gadi.

Pretendentam jnodroina iekrtas piegde pasttja nordtj adres Pr.

Garantija vismaz 2 gadi.

1 gab.

Cena EUR kop bez PVN

PVN 21%

Summa EUR kop ar PVN

Vrds, Uzvrds

Ieemamais amats

Paraksts

Datums

24. Mehnisks pipetes

Pretendents:

Kontaktpersona:

Daa Nr.24

Nr. p.k.

Specifikcija

Iegdes

Pretendenta piedvjums

Nosaukums un specifikcija

Piegdes Vienba

Cena EUR bez PVN

1.

Mehnisks pipetes

Finnpipette F2, variable, 6.239 136 vai ekvivalents

Mehnisk vienkanla mikrolitru pipete. Tilpums 1-10 ml ar soli 20l. Precizitte 2,0 R%; 0,2 CV%. Krsu kods sarkans. Pipetes iekj serdene ir atdalta no rj korpusa, kas nodroina augstu precizitti un pasarg no rokas siltuma iespjamo ietekmi uz precizitti. Pilnb autoklavjama.

1 gab.

Cena EUR kop bez PVN

PVN 21%

Summa EUR kop ar PVN

Vrds, Uzvrds

Ieemamais amats

Paraksts

Datums

25. Dispenseris

Pretendents:

Kontaktpersona:

Daa Nr.25

Nr. p.k.

Specifikcija

Iegdes

Pretendenta piedvjums

Nosaukums un specifikcija

Piegdes Vienba

Cena EUR bez PVN

1.

Dispenseris

Dispenseris 9.284 083vai ekvivalents

Organisko dintju pudeles dispenseris. Darba tilpums 1-10 ml ar skalas gradciju 0,2ml. Precizitte 0,5 R%; 0,1 CV%. Ar cirkulcijas vrstu. Droa un viegla dintja dozana, analoga iestatana. 360o rotcija un teleskopiska ieskanas caurule, dada tilpuma pudeu pielgoanai. Autoklavjams, miski izturgs pret dadiem dintjiem . Atbilstoi ISO 9001 un GLP nosacjumiem. DE-M marjums. Komplektcij PP pudeu adapteri.

1 gab.

Cena EUR kop bez PVN

PVN 21%

Summa EUR kop ar PVN

Vrds, Uzvrds

Ieemamais amats

Paraksts

Datums

26. Termometri ar datu uzkranu

Pretendents:

Kontaktpersona:

Daa Nr.26

Nr. p.k.

Specifikcija

Iegdes

Pretendenta piedvjums

Nosaukums un specifikcija

Piegdes Vienba

Cena EUR bez PVN

1.

Termometri ar datu uzkranu.

Lietoanai ra apstkos, mitruma aizsardzba IP65 vai augstka.

Mrjumu diapazons -35C ...+50C vai plaks.

Mrjumu precizitte 0.5 C vai augstka.

Termometrs komplektts ar iekjo sensoru un papildus sensoru, papildus sensora vada garums 1.5-2.5 m.

Datu nolasana ar USB pieslgumu un SD karti.

Programmjams mrjumu veikanas intervls.

Komplekt atbilstoas litija baterijas.

Piemram, Testo 175T2 www.testo.com vai analogs

10 komplekti

Cena EUR kop bez PVN

PVN 21%

Summa EUR kop ar PVN

Vrds, Uzvrds

Ieemamais amats

Paraksts

Datums

27. Dewar trauks idrajam slpeklim

Pretendents:

Kontaktpersona:

Daa Nr.27

Nr. p.k.

Specifikcija

Iegdes

Pretendenta piedvjums

Nosaukums un specifikcija

Piegdes Vienba

Cena EUR bez PVN

1.

Dewar trauks idrajam slpeklim.

http://shop.midsci.com/productdetail/M50/35LDB vai ekvivalents

LD srijas Dewar trauks idr slpeka uzglabanai:

Izolcijas materils augstas siltuma efektivittes nodroinanai;

Augstas stiprbas alumnija korpuss;

Statiskais uzglabanas laiks, ne mazk k dienas 152;

Iztvaikoanas daudzums, ne vairk k litri dien 0.23;

Trauka tilpums, ne vairk k litri 35;

Taras svars, kg ne lielks k 16;

Pilna trauka svars, kg ne lielks k 45;

kakla diametrs, mm 64+/- 5mm;

Kopjais trauka augstums, mm ne lielks k 668;

Kopjais trauka diametrs, mm ne lielks k 475;

idr slpeka izlieanas ierce ar jaudu ldz 8 litri/mint (http://shop.midsci.com/productdetail/M50/D050-8C00 ) vai ekvivalents

Trauka statvs pr vietoanai uz riteiem (http://shop.midsci.com/productdetail/M50/R033-8C00 ) vai ekvivalents;

Krio-cimdi, gb. 1 (L izmrs) (http://shop.midsci.com/CGI-BIN/LANSAWEB?WEBEVENT+LBD2DA53E355435017AB9047+M50+ENG ) vai ekvivalents

Pretendentam jnodroina aprkojuma piegde pasttja nordtj adres Dobel.

Garantijas laiks 2 gadi

1 gab.

Cena EUR kop bez PVN

PVN 21%

Summa EUR kop ar PVN

Vrds, Uzvrds

Ieemamais amats

Paraksts

Datums

Laboratorijas iekrtu un aprkojuma iegde Drzkopbas institta stenoto projektu vajadzbm

Identifikcijas Nr. DI 2016/7/ ERAF Tehnisks spc.lapa 5 no 45