Click here to load reader

БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕnabavke.beoelektrane.rs/files/2383/konkursna... · Web viewKopanje vršiti prema min. širini rova proširenoj za 40cm (po 20cm sa obe strane).Ručnim

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕnabavke.beoelektrane.rs/files/2383/konkursna... · Web...

Број јавне набавке: 218 ППР-ОС/18

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

· ОКВИРНИ СПОРАЗУМ -

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

ознака из општег речника набавке: 45231113

Укупан број страна: 118

Рок за достављање понуда: закључно са 01.10.2018. године, до 10,00 часова

Датум отварања понуда: 01.10.2018. године, у 11,00 часова

Септембар, 2018. година

На основу члана 32.,40.став 1, члана 40а став 2. тачка 1. и 61 . Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” број 124/12, 14/15 и број 68/15, у даљем тексту: Закон) и члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 218 ППР-ОС/18 број VI-7725 од 05.09.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 218 ОС/18 број VI-7726 од 05.09.2018. године, припремељена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда са циљем закључивања оквирног споразума за јавну набавку – Машински и грађевински радови на реализацији Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања

Јавна набавка број: 218 ППР-ОС/18

Садржај конкурсне документације

1.

НАСЛОВНА СТРАНА

2.

САДРЖАЈ СА УПУТСТВОМ

3

ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ

4.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

4

5.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

5

6.

ЕЛЕМЕНТИ О КОЈИМА СЕ ПРЕГОВАРА

6

7.

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, ОКВИРНА КОЛ. И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА (образац 1)

7

8.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

80

9.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

88

10.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (образац 2)

98

11.

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (образац 3)

102

12.

ОБРАЗАЦ СТУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ. (образац 4)

112

13.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (образац 5)

113

14.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (образац 6)

114

15.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА (образац 7)

115

16.

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА (образац 8, 8а)

116

17.

ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА (Прилог 1)

118

ЈКП »БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ»

Претеча данашњег ЈКП''Београдске електране'' била је Прва електрична централа на Дорћолу, која је у рад пуштена 6.октобра 1893.године.

Садашње електране настале су 1966.год., спајањем предузећа у оснивању Топлана Нови Београд и Старе електране са Дунавског кеја.

Скупштина Града Београда (као Оснивач) донела је, 21.12.1989.год., решење о организовању Радне организације ''Београдске електране'' као Јавног комуналног предузећа.

У Републици Србији, у оквиру процеса усклађивања са стандардима Европске уније, односно стандардима Европског статистичког система, усвојена је Класификација делатности. На основу Закона о класификацији делатности („Службени гласник РС“, бр. 104/09), Влада Републике Србије Уредбом од 29. јула 2010. године („Службени гласник РС“, бр. 54/10) прописала је КД (2010).

ЈКП „Београдске електране“ разврстане су у :

Сектор Д - Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром

Област 35 - Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром

Грана 35.3 - Снабдевање паром и климатизација

Група 35.30 - Снабдевање паром и климатизација

Београдске електране производе топлотну енергију из 60 топлотних извора, укупне инсталисане снаге 2868 МW, преко којих се топлотном енергијом снабдева инсталисани конзум од 3283 МW, укупна топловодна мрежа дугачка је 710 км, са преко 8300 топлотних подстаница.

Даљинском систему грејања припада 14 топлотних извора, док осталих 46 су у групи индивидуалних и блоковских котларница.

Београдске електране снабдевају топлотном енергијом око 300.000 станова укупне површине око 17.259.075 м2 и пословни простор око 4.277.500 условних м2, што заједно даје укупни конзум од око 21.636.575 условних м2.

Закон о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/13) уредио је услове, начин и поступак набавке добара, услуга и радова. Почев од 01.01.2003.године, ЈКП''Београдске електране'' своје набавке реализује у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Јавно комунално предузеће “Београдске електране”

Адреса: Савски насип 11, Нови Београд

Интернет страница: www.beoelektrane.rs

текући рачун: 160-6791-73, BANKA INTESA

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку са објављивања позива за подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Основ за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда члан 123. став 1.тачка 1)

· Додела уговора врши се у отвореном, рестриктивном, односно квалификационом поступку или у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 218 ППР-ОС/18 су – Машински и грађевински радови на реализацији Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума.

Оквирни споразум ће се закључити између наручиоца и петнаест понуђача.

Рок трајања оквирног споразума – једна година од дана обостраног потписивања.

Уколико наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразум са мањим бројем понуђача, односно и са једним сходно члану 40. став 3. Закона.

5. Контакт лице и служба

Лице за контакт: Љиљана Крстић, Служба за јавне набавке, тел: 011-2093-574.

Е-mail адреса: [email protected]

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време Наручиоца од 07:00-15:00 часова. Сва документација која је послата после радног времена наручиоца телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена првог наредног радног дана наручиоца.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 218 ППР-ОС/18 су:

· Машински и грађевински радови на реализацији Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања.

· Ознака из општег речника набавке: 45232140 – Радови на изградњи мреже градског грејања

2. Врста оквирног споразума

Наручилац покреће преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда у складу са чланом 123. ЗЈН, који предвиђа да се набавке у области енергетике увек могу спроводити у овом поступку.

Члан 40. став 1. предвиђа да наручилац може да закључи оквирни споразум након спроведеног поступка јавне набавке из члана 31. ЗЈН, који у ставу 1. тачка 4) наводи преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда.

Оквирни споразум се закључује са свим понуђачима са којима је успешно окончан поступак преговарања ( највише петнаест понуђача).

Понуде понуђача са којима није успешно окончан поступак преговарања одбијају се као неприхватљиве.

Оквирни споразум се закључује у складу са одредбама члана 40а, став 2. тачка 1), што значи да се на основу оквирног споразума могу закључити појединачни уговори или издати наруџбенице, према условима за доделу уговора утврђеним према оквирном споразуму, на основу већ достављених понуда Добављача (Извођач радова), без поновног отварања конкуренције међу добављачима.

Укупна вредност оквирног споразума дели се равномерно на све потписнике оквирног споразума.

Наручилац је дужан да приликом реализације оквирног споразума, потписивањем појединачних уговора или издавањем наруџбеница, обезбеди да сви потписници реализују равномерно (уз дозвољено одступање ± 10%) исту вредност по појединачним уговорима или наруџбеницама,

Наручилац је у обавези да у сваком тренутку обезбеди транспарентност реализације овог оквирног споразума.

На захтев било којег од потписника оквирног споразума, Наручилац је дужан да достави свим потписницима Извештај о тренутном стању реализације појединачно по извођачима радова.

Извештај мора да садржи све потписане појединачне уговоре и издате наруџбенице, на дан састављања истог.

Уколико у току реализације, са неким од Добављача (Извођач радова), буде раскинут оквирни споразум, неискоришћена вредност његовог дела оквирног споразума, равномерно се расподељује на остале потписнике предметног оквирног споразума.

Напомена:

Вредност оквирног споразума је 600.000.000,00 РСД.

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

Поступак преговарања ће се спровести са понуђачима који испуне све услове из конкурсне документације, што значи да им понуде нису одбијене због битних недостатака.

Предмет преговарања су јединичне цене без ПДВ.

Основ за преговарање су јединичне цене по позицијама, из понуде понуђача, са најнижом укупном понуђеном ценом, без ПДВ.

Представник понуђача мора предати комисији овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача. Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку, сматраће се његовом коначном ценом, она цена која је наведена у достављеној понуди. У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди.

Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке.

Наручилац је дужан да води записник о преговарању.

2

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"Савски насип бр. 11, 11070 Нови Београд

www.beoelektrane.rs

Јавна набавка број 218 ППР-ОС/18 – Машински и грађевински радови на реализацији Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања

ОБРАЗАЦ 1

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, ОКВИРНА КОЛ. И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА МашинскЕ и грађевинскЕ радовЕ на реализацији Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања

СПЕЦИФИКАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

I

ZEMLJANI RADOVI

Prema opštim uslovima za izvođenje radova jediničnom cenom iskopa obuhvaćeni su: pripremni radovi (čišćenje terena od korova, šiblja i drveća), obeležavanje trase u prisustvu nadzornog organa, snimanje kota terena u radnom pojasu poprečno i podužno po kojima će se vršiti obračun zemljanih radova, obezbeđenje stabilnosti okolnog terena, susednih objekata i otkopanih instalacija, obezbeđenje granica gradilišta prema okolini.Crpljenje stalne podzemne vode, atmosferske vode i povremeni dotok vode u temelju neće se posebno plaćati, već ulazi u jediničnu cenu iskopa. Sav transport do srednje daljine od 10m i visine do 2 m (utovar istovar prenos) materijala neće se posebno plaćati već ulazi u jediničnu cenu odgovarajuće pozicijeObračun iskopa zemljanih masa vrši se prema stvarno izvršenim količinama.

Red. broj

Poz.

Opis

J.mere

okvirna kol.

Jedi. cena (din. bez PDV)

Ukupno dinara bez PDV

1

2

3

4

5

6

7(5*6)

1.

Ručni iskop zemlje od I do III kategorije na mestima nepristupačnim za rad mašine kao i oko postojećih podzemnih instalacija, sa odbacivanjem iskopanog materijala bar 1m od ivice rova. Kopanje vršiti prema min. širini rova proširenoj za 40cm (po 20cm sa obe strane).Ručnim iskopom na svakih 12,0 m cevi proširiti i produbiti rov u dužini od 1,5m radi montaže cevovoda i u zoni dilatacionih oslonaca na L, Z ili U lukovima kao i na grananju cevovoda. Otkopane instalacije zaštititi.Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju.

 

 

 

 

 

a) dubina iskopa od 0-2m

m3

6000

 

 

 

b) dubina iskopa od 2-4m

m3

1200

 

 

 

c) proširenje rova

m3

300

 

 

2.

Mašinski iskop zemlje od I-III kategorije sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Kopanje vršiti prema min. širini rova proširenoj za 40cm (po 20cm sa obe strane).Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju.

 

 

 

 

 

a) cena uzeta sa prevozom na gradsku deponiju

m3

7000

 

 

 

b) cena uzeta sa prevozom na privremenu, gradilišnu deponiju na daljinu do 1 km

m3

300

 

 

 

c) cena uzeta bez prevoza(odlaganje iskopanog materijala pored rova)

m3

5000

 

 

3.

Odvoz viška zemlje sa utovarom i istovarom na gradsku deponiju. Obračun po m3 samonikle zemlje.

m3

5000

 

 

4.

Prevoz 1 m3 peska, šljunka, betona, zemlje i šuta ručnim kolicima i to na srednju daljinu preko 10m ili visine preko 2m:

 

 

 

 

 

a) utovar i istovar

m3

100

 

 

 

b) transport 1m3 na 1 m dužine

m3 x m

100

 

 

 

c) transport 1m3 na 1 m visine

m3 x m

100

 

 

 

d) transport 1m3 na 1 m dubine

m3 x m

100

 

 

5.

Planiranje dna kanalskog rova sa tačnošću ± 3cm.Obračun po m2 isplanirane površine.

m2

2000

 

 

6.

Zatrpavanje rova doveženom zemljom sa deponije. Zatrpavanje vršiti sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Količina zemlje uzeta sa koeficijentom rastresitosti K=1,15.Obračun po m3.

m3

500

 

 

7.

Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa. Zatrpavanje vršiti nabijanjem u slojevima do potrebne zbijenosti. Količina zemlje uzeta sa koeficijentom rastresitosti K=1,15.Obračun po m3.

m3

4000

 

 

8.

Zatrpavanje rova koji se nalazi u ulici, trotoaru i parkingu šljunkom prirodne granulacije ili drobljenim agregatom. Zatrpavanje vršiti u slojevima, nabijanjem do potrebne zbijenosti, a do nosećeg sloja kolovozne konstrukcije. Zbijanje vršiti do postizanja gustine 98% u odnosu na max zapeminsku masu ili modula stišljivosti Ms=70 MPa. Količina šljunka uzeta sa koeficijentom rastresitosti K=1,20. U cenu je uračunata nabavka i prevoz šljunka. Obračun po m3.

m3

6000

 

 

9.

Razastiranje i planiranje peska ispod cevi po dnu rova, kao i zatrpavanje peskom min. 10cm iznad cevi, sa zbijanjem-kvašenjem. Koeficijent rastresitosti K=1,10. U cenu je uračunata nabavka i prevoz peska.Obračun po m3.

m3

3000

 

 

10.

Izrada tampon sloja od šljunka d=15cm, ispod betonskog sloja za trotar.Obračun po m2.

 

 

 

 

 

a) Izrada tampon sloja od šljunka d=15cm

m2

200

 

 

11.

Nabavka, transport i razastiranje humusa na oštećene zelene površine. Plaća se po m3 ugrađenog materijala. Obračun po m3.

m3

100

 

 

12.

Kompletna izrada travnjaka (ozelenjavanje).Obračun po m2.

 

 

 

 

 

a) na humusiranom zemljištu

m2

20

 

 

 

b) na postojećem (oštećenom) zemljištu

m2

20

 

 

UKUPNA VREDNOST PONUDE POD I:

 

II

BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Napomena: U cenu armirano-betonskih radova uračunata je potrebna dvostrana oplata i podgrada i zalivanje spojnica na spoju segmenata kanala, kao i ugradnja delova pokretnih, vodećih i nepokretnih oslonaca. Armatura se obračunava posebno. Sve prema opštim tehničkim uslovima. Na delu predizolovanog toplovoda, vođenog kroz saobraćajnicu, gde je rastojanje od gornje ivice zaštitne cevi do kote terena (asfalta) manje od 40cm, potrebno je izvršiti zaštitu cevi sa armirano-betonskim pločama prema detalju.

Red. broj

Poz.

Opis

J.mere

okvirna kol.

Jedi. cena (din. bez PDV)

Ukupno dinara bez PDV

1

2

3

4

5

6

7(5*6)

1.

Izrada betonskog sloja MB20 za stabilizaciju kolovoza i trotoara, podloga ispod komore i šahta od nabijenog betona Obračun po m3.

m3

750

 

 

2.

Betoniranje dna i stranica komore,kanala,nosača čeličnog poklopca sa ugrađenim ramom za liveni poklopac, armiranim betonom MB30 u potrebnoj dvostranoj oplati. U svemu prema detaljima. Obračun po m3.

m3

450

 

 

3.

Betoniranje ravnih i kosih ploča sa jednostranom oplatom, sa svim potrebnim podupiračima i ukrućenjima armiranim betonom MB 30. U svemu prema detaljima. Obračun po m3.

m3

450

 

 

4.

Betoniranje, transport i montaža gornjih poklopnih ploča sa MB30, i zaštitnih ploča.U svemu prema detaljima. Obračunati potrebnu oplatu, armatura se posebno obračunava.Obračun po m3.

m3

100

 

 

5.

Isporuka, transport (do 15 km) i istovar betona. Obračun po m3.

 

 

 

 

 

 

a) MB 30

m3

40

 

 

b) MB 20

m3

40

 

 

 

c) MB 10

m3

40

 

 

6.

Nabavka, transport i postavljanje novih belih betonskih ivičnjaka i rigola. Obračun po m1.

 

 

 

 

 

 

a) Ivičnjaci

m1

100

 

 

b) Rigole

m1

100

 

 

7.

Nabavka, transport i postavljanje novih sivih betonskih ivičnjaka i rigola. Obračun po m1.

 

 

 

 

 

 

a) Ivičnjaci

m1

150

 

 

b) Rigole

m1

150

 

 

8.

Vađenje, čišćenje i ponovna ugradnja kamenih ivičnjaka i rigola.Obračun po m1.

 

 

 

 

 

 

a) Ivičnjaci

m1

200

 

 

b) Rigole

m1

200

 

 

9.

Vađenje, odlaganje duž rova, čišćenje i ponovna ugradnja betonskih raster ploča na sloju peska od 10cm sa ispunom rupa humusom. Obračun po m2.

m2

300

 

 

10.

Nabavka, transport, ispravljanje, čišćenje i sečenje armature sa montažom iste. U svemu prema specifikacijama, a u skladu sa propisima vežećim za ove radove.Obračun po kg ugrađene armature.

 

 

 

 

 

 

a) GA 240/360

kg

2000

 

 

b) RA 400/500

kg

2000

 

 

 

c) MA 500/560

kg

3000

 

 

11.

Betoniranje i montaža zaštitnih ploča za predizolovani toplovod sa osloncima ovih ploča, sa C25/30. U svemu prema detaljima. U cenu uračunata nabavka materijala i transport. Obračun po m3.

m3

60

 

 

12.

Betoniranje armirano-betonskog bloka na mestu postavljanja čvrste tačke na predizolovanom toplovodu sa C25/30. U svemu prema detaljima. U cenu uračunata nabavka materijala i transport. Obračun po m3.

m3

20

 

 

13.

Ojačanje zida postojećeg kanala ili komore armiranim-betonom na mestu postavljanja čeličnih profila za oslonac. U cenu uračunato: lupanje zida ili ploče, postavljanje čeličnih profila, obostrano šalovanje, armiranje, betoniranje betonom C25/30, čišćenje nakon izvedenih radova. Cena data za sve gore navedene radove. U cenu uračunata nabavka i transport potrebnog materijala. Obračun po m3.

m3

20

 

 

UKUPNA VREDNOST PONUDE POD II:

 

III

ZIDARSKI RADOVI

Red. broj

Poz.

Opis

J.mere

okvirna kol.

Jedi. cena (din. bez PDV)

Ukupno dinara bez PDV

1

2

3

4

5

6

7(5*6)

1.

Zidanje zidova punom opekom u cementnom malteru sa nabavkom i transportom potrebnog materijala.Obračunato po m3.

m3

60

 

2.

Malterisanje zidova produžnim malterom 1 : 3 : 9 u tri sloja (cementni špric, grunt, perdašenje) sa nabavkom i transportom potrebnog materijala.Obračunato po m2 obrađene površine zida.

m2

20

 

3.

Zidarska obrada rupa u zidu posle mašinskog bušenja cementnim malterom sa zaštitom ter hartijom. Obračun po komadu.

kom

20

 

4.

Malterisanje zidova cementnim malterom 1 : 3. U cenu uračunati sav materijal, transport i rad.Obračunato po m2 obrađene površine zida.

m2

20

 

5.

Izrada košuljice od cementnog maltera debljine d = 3 - 5cm. U cenu uračunati sav materijal, transport i rad.Obračunato po m2 obrađene površine poda.

m2

60

 

UKUPNA VREDNOST PONUDE POD III:

 

IV

PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI

Red. broj

Poz.

Opis

J.mere

okvirna kol.

Jedi. cena (din. bez PDV)

Ukupno dinara bez PDV

1

2

3

4

5

6

7(5*6)

1.

Opsecanje površinskog sloja betonskog trotoara d=10-20cm izvršiti dijamantskom testerom ili kompresorom što pravilnijeg oblika. Konstrukciju opseći sa obe strane rova po 25cm šire od min. širine rova.

 

 

 

 

 

 

Obračun po m1.

m1

1500

 

 

a) Postojeću betonsku konstrukciju razbiti i odneti na gradsku deponiju. Obračun po m3.

m3

400

 

 

2.

Opsecanje površinskog sloja kolovozne konstrukcije izvršiti dijamantskom testerom ili kompresorom što pravilnijeg oblika. Kolovozni zastor opseći po 25 cm šire od rova. Obračun po m1.

m1

1500

 

 

3.

Na pojasu koga obuhvataju radovi izvršiti odabranim sredstvima projektom predviđeno rušenje (raskopavanje) postojeće kolovozne konstrukcije (bituminizirani agregat beton). U cenu je obračunat iskop i transport na gradsku deponiju. Obračun po m3.

m3

500

 

 

4.

Vađenje betonskih ivičnjaka i rigola sa utovarom i transportom na gradsku deponiju ivičnjaka i rigola koji nisu za ponovnu ugradnju.Obračun po m1.

 

 

 

 

 

 

a) Ivičnjaci

m1

200

 

 

b) Rigole

m1

100

 

 

5.

Ručno dizanje betonskih (behaton i ostalih ukrasnih ploča) sa čišćenjem i odlaganjem pored iskopa. Obračun po m².

m2

300

 

 

6.

Postavljanje postojećih betonskih (behaton i ostalih ukrasnih ploča). Obračun po m².

m2

300

 

 

7.

Nabavka, transport i ugradnja betonskih (behaton i ostalih ukrasnih ploča). Obračun po m².

m2

300

 

 

8.

Ručno dizanje betonskih raster ploča sa parkinga, utovar i transport na gradsku deponiju ploča koja nisu za ponovnu ugradnju. Obračun po m2.

m2

1000

 

 

9.

Nabavka, transport i ugradnja na sloju peska od 10cm raster ploča sa ispunom rupa humusom. Obračun po m2.

m2

1000

 

 

10.

Rušenje sitne kamene kocke.Obračun po m2.

m2

50

 

 

11.

Vraćanje kamene kocke u sloju peska sa zalivanjem bitumenom za kocku.Obračun po m2.

m2

50

 

 

12.

Nabavka i transport nove kocke, postavljanje i zalivanje bitumenom za kocku. Obračun po m2 ugrađene kocke.

m2

50

 

 

13.

Dovođenje slivnika i slivničke veze u funkcionalno stanje.Obračun po kom.

kom.

50

 

 

14.

Pomeranje slivnika i slivničke veze sa dovođenjem u funkcionalno stanje.Obračun po kom.

kom.

50

 

 

15.

Razupiranje rova metalnom podgradom KRINGS-VERBAU tipa KR/DG ili sličnom. Razupiranje izvesti prema projektu. Postavljena oplata mora biti 0,30 m viša od kote terena rova. Podgrađivanje vršiti paralelno sa napredovanjem iskopa.Obračun po m2 razuprte površine rova.

m2

400

 

 

16.

Razupiranje vertikalnih površina iskopanog rova veće dubine od 1,30 m. Postavljena oplata mora biti 0,30 m viša od kote terena rova. Podgrađivanje vršiti paralelno sa napredovanjem iskopa. Razupiranje vršiti prema projektu.Obračun po m2 razuprte površine stranica rova.

 

 

 

 

 

 

a) 100% površine stranica iskopa pokriveno podgradom

m2

1600

 

 

b) 50% površine stranica iskopa pokriveno podgradom

m2

1600

 

 

 

c) 25% površine stranica iskopa pokriveno podgradom

m2

1600

 

 

17.

Prepravka (demontaža i ponovna montaža) podgrade radi montaže toplovodnih cevi.Obračun po m2 razuprte površina stranica rova.

 

 

 

 

 

 

a) 100% površine stranica iskopa pokriveno podgradom

m2

600

 

 

b) 50% površine stranica iskopa pokriveno podgradom

m2

600

 

 

 

c) 25% površine stranica iskopa pokriveno podgradom

m2

600

 

 

18.

Izrada, transport, montaža i demontaža oplate od dasaka za temelje, zidove i serklaže sa svim ojačanjima, kosnicima za zidove visine do 2,6m. Obračun po m2 ortogonalne projekcije oplate.

 

 

 

 

 

 

a) jednostrana

m2

100

 

 

b) dvostrana

m2

100

 

 

 

c) jednostrana, za ravne i kose ploče sa svim potrebnim podupiračima i ukrućenjima

m2

100

 

 

19.

Ispitivanje zbijenosti nasutog materijala u rovu ispod kolovoza od strane ovlašćene laboratorije za ispitivanje. Rezultate ispitivanja dostaviti Investitoru.Obračun prema broju izlazaka laboranta na teren i optimalnom broju opita.

br.izl.na teren

10

 

 

20.

Nabavka, izrada i ugradnja ankera od rebraste armature sa zalivanjem istih cementnom emulzijom sa prethodnim izduvavanjem prašine iz rupa i kvašenje istih. Obračun po kg.

kg

600

 

 

21.

Bušenje rupa adekvatnom bušilicom za ugradnju ankera - prečnik rupe do 25mm. U cenu uračunati sve pripremne radnje. Obračun po m1.

 

 

 

 

 

 

a) kroz armirani beton

m1

500

 

 

b) kroz pune opeke i blokove

m1

300

 

 

22.

Nabavka i postavljanje plastičnih traka za obeležavanje toplovoda preko završnog sloja peska. Trake postaviti preko cele dužine rova, iznad svake cevi posebno. Obračun po m1.

m1

500

 

 

23.

Formiranje otvora u armirano-betonskim zidovima radi prolaska cevi. Nakon postavljanja zidne ulazne čaure i cevi otvor zatvoriti betonom marke MB20. Obračun po komadu.

kom

30

 

 

24.

Nabavka i ugradnja gvozdenih livenih poklopaca sa ramom i sa sistemom za zaključavanje. Obračun po kom. sa ramom.

 

 

 

 

 

 

 

a) nabavka

 

 

 

 

1) 150KN

kom

50

 

 

2) 250KN

kom

50

 

 

 

3) 400KN

kom

50

 

 

 

b) ugradnja

kom

150

 

 

25.

Nabavka, izrada i ugradnja gvozdenih merdevina i poklopaca sa ramom po projektu JKP "Beogradske elektrane" u silazima komora i na komore. Obračun, sa uračunatim bojenjem u dva osnovna i dva završna premaza, po kg.

kg

400

 

 

26.

Nabavka i ugradnja tipskih liveno gvozdenih penjalica u zidove komora i šahti sa štemovanjem i krpljenjem oko nosača penjalica cementnim malterom. Obračun po kg.

kg

400

 

 

27.

Crpljenje fekalnih i otpadnih voda iz kanala, ispiranje i odnošenje cisternama za fekalije.Obračun po m3.

m3

500

 

 

28.

Čišćenje betonskih kanala i komora pre i posle demontaže cevovoda. Očišćeni materijal odvesti na deponiju.Obračun po m2.

m2

500

 

 

29.

Čišćenje kanala i komora od zemlje, peska, šuta i otpada sa odvozom na gradsku deponiju.Obračun po m3.

m3

300

 

 

30.

Demontaža poklopnih ploča sa kanala sa odlaganjem pored rova.Obračun po m3.

m3

60

 

 

31.

Utovar, transport i istovar ploča (polomljenih ili novih) u vozilo i odvoz na gradsku deponiju ili gradilište.Obračun po m3.

m3

70

 

 

32.

Montaža ploča na toplovodni kanal (postojeće ili novi).Obračun po m3.

m3

60

 

 

33.

Mašinsko štemovanje rupa za čvrste i klizne oslonce u armirano betonskim zidovima i pločama kanala i komora. Obračun po m3.

m3

20

 

 

34.

Rušenje staza od kamenih, kulijer, betonskih ploča na pesku zalivenih cementnim malterom sa odlaganjem na 1m od ivice mesta iskopa. Obračun po m2.

m2

250

 

 

35.

Razbijanje armirano-betonskog bočnog zida i ploča postojećeg kanala i komora i sečenje armature radi održavanja pravca i nesmetanog postavljanja predizolovanih cevi. Debljina zida dz=20cm.Obračun sa razbijanjem i odvozom šuta po m3 betona.

m3

150

 

 

36.

Rušenje zidova od cigle sa odvozom šuta na deponiju. Obračunato po m3.

m3

120

 

 

37.

Razbijanje postojeće armirano-betonske korube, sečenje armature utovar i odvoz šuta na Gradsku deponiju.Obračun po m3

m3

50

 

 

38.

Postavljanje bituminiziranog užeta Ø 8 mm po gornjoj površini zida kanala i u spojevima između ploča. U cenu je uračunata nabavka, postavljanje užadi i zalivanje vrućim bitumenom. Obračun po m1.

m1

1500

 

 

39.

Podizanje armirano-betonskih poklopnih ploča sa postojećih kanala i odlaganje duž rova. Cele ploče se odnose na deponiju koju odredi nadzorni organ. Polomljene ploče se odnose sa šutom na ovlašćenu deponiju. Obračun po m3 betonskih ploča.

m3

100

 

 

40.

Demontaža starih postojećih poklopaca sa ramomu cenu uračunato: štemovanje oko rama, utovar,transport i istovar na mesto koje predvidin.organ. (raznih dimenzija od 70x70cm do 100x100cm. Obračun po komadu.

kom

30

 

 

41.

Montaža novih poklopaca sa ramom (koje daje investitor). U cenu je uračunato: utovar, transport, istovar i montaža. Dimenzije poklopaca su od 70x70cm do 100x100cm. Obračun po komadu.

kom

50

 

 

42.

Nabavka, transport i ugradnja lebit mase (termobit). Obračun po kg.

kg

3000

 

 

43.

Oplata za lebit od crnog dekapiranog lima d= 1,5 mm. Obračunava se po kg oblikovane oplate.

kg

500

 

 

44.

Obezbeđenje prelaza vozila preko iskopanog rova u saobraćajnici.Obračun po kom. postavljenog prelaza.

kom

20

 

 

45.

Obezbeđenje dovoljnog broja prelaza za pešake (sa rukohvatom) preko iskopanog rova.Obračun po kom. prelaza.

kom

20

 

 

46.

Izrada od drvenih dasaka stabilne zaštitne ograde i postavljanje iste oko rova ili jame. Nakon obavljenog posla ograda ostaje izvođaču. Obračun po m1.

m1

500

 

 

47.

Postavljanje PVC " POZOR " trake oko rova ili jame . Obračun po m1.

m1

500

 

 

47a.

Postavljanje PVC mrežaste ograde visine min 1,5m, oko rova ili jame . Obračun po m1.

m1

500

48.

 

 

 

 

 

Sečenje i razbijanje armiranog betona. U cenu pored sečenja i razbijanja uračunat je utovar šuta u kamion za odvoz na deponiju. Obračun po m3.

 

 

 

 

a. zid kanala

m3

300

 

 

b. zid  komore

m3

70

 

 

c. grlo komore

m3

15

 

 

d. gornja ploča komore

m3

50

 

 

49.

 

 

 

 

Izrada projekta i elaborata izvedenog objekta - građevinski deo, overen od strane licenciranog inženjera.Projekat i elaborat izvedenog objekta uraditi prema važećoj zakonskoj regulativi i prilogu M1, za potrebe naknadnog nesmetanog dobijanja upotrebne dozvole.Investitoru se predaju 3 / tri / primerka projekta u papirnoj formi i 1 / jedan / u elektronskoj.

Nadzorni organ treba da overi valjanost projekta izvedenog objekta i nakon toga se plaća.Obračun po kompletu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komplet

5

 

50.

 

 

 

 

 

 

U skladu sa važećim zakonom o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima, kao i prema važećoj zakonskoj regulativi, izvršiti snimanje i kartiranje izvedenog toplovoda.Snimiti i i sve instalacije u rovu toplovoda.

Nadzornom organu dostaviti Potvrdu o izvršenom snimanju i kartiranju vodova izdatu od strane Republičkog geodetskog zavoda - služba za katastar vodova.

Nakon snimanja izraditi elaborat izvedenog stanja.Elaborat uraditi i predati nadzornom organu u tri (3) primerka od kojih jedan u digitalnom obliku.Plaćanje nakon dostave potvrde o uplati RGZ-u

Toplovod do 50m - priključak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din/pri

10

Toplovod preko 50m

din/m

10

 

UKUPNA VREDNOST PONUDE POD IV:

 

V

ANGAŽOVANJE RADNE SNAGE

 

 

 

 

 

 

 

Red. broj

Poz.

Opis

J.mere

okvirna kol.

Jedi. cena (din. bez PDV)

Ukupno dinara bez PDV

1

2

3

4

5

6

7(5*6)

1.

NK radnik

sati

200

 

 

2.

PK radnik

sati

200

 

 

3.

KV radnik

sati

200

 

 

4.

VKV radnik

sati

200

 

 

UKUPNA VREDNOST PONUDE POD V:

 

VI

ANGAŽOVANJE MEHANIZACIJE SA RUKOVAOCEM

Red. broj

Poz.

Opis

J.mere

okvirna kol.

Jedi. cena (din. bez PDV)

Ukupno dinara bez PDV

1

2

3

4

5

6

7(5*6)

1.

bager rotacioni sa kašikom dohvata do dubine 7.5m

sati

100

 

 

2.

rovokopač

sati

100

 

 

3.

džek hamer

sati

100

 

 

4.

kamion ukupne mase do 15t

sati

100

 

 

5.

kamion sa tri osovine ukupne mase do 25t

sati

100

 

 

6.

kompresor

sati

100

 

 

7.

dizalica nosivosti do 7t

sati

100

 

 

8.

kamion i trajler nosivosti do 20t

sati

100

 

 

9.

pumpa za vodu - Honda

sati

200

 

 

UKUPNA VREDNOST PONUDE POD VI:

 

REKAPITULACIJA

I

ZEMLJANI RADOVI

 

 

 

II

BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

 

 

 

III

ZIDARSKI RADOVI

 

 

 

 

IV

PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI

 

 

 

V

ANGAŽOVANJE RADNE SNAGE

 

 

 

VI

ANGAŽOVANJE MEHANIZACIJE SA RUKOVAOCEM 

 

UKUPNA VREDNOST PONUDE (I+II+III+IV+V+VI) dinara bez PDV:

NAPOMENA: Pripremni radovi na gradilištu ne obračunavaju se odvojeno, već se moraju ukalkulisati u cenu pojedinačnih datih pozicija.

 

 

SPECIFIKACIJA MAŠINSKIH RADOVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKE RADOVE NA ODRŽAVANJU TOPLOVODA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenderom su predviđeni sledeći radovi:

 

 

 

 

 

 

 

Utovar, istovar i transport materijala i opreme od magacina do gradilišta;

 

 

 

 

 

Utovar, istovar i transport demontiranog materijala od gradilišta do magacina demontirane opreme;

 

 

 

 

Poseban tretman (pakovanje u džakove) i transport (po uslovima Naručioca) opasnog i neopasnog otpada (staklena vuna i dr.);

 

 

 

Montaža materijala i opreme;

 

 

 

 

 

 

 

Zavarivački radovi;

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebne pripreme za ispitivanja metodama bez razaranja i ispitivanje nepropusnosti termoskupljajućih spojnica i završnih kapa;

 

 

 

Potrebna ispitivanja vodenim pritiskom;

 

 

 

 

 

 

 

Prednaprezanja, ukrućivanja i oslanjanja cevovoda

 

 

 

 

 

 

Analiza i izrada projektnih rešenja, izrada dokumentacije izvedenog stanja

 

 

 

 

 

Obezbeđivanje gradilišta i materijala i opreme na istom, primena propisa zaštite na radu i Zakona o bezbednosti u saobraćaju

 

 

 

Pripremni i završni radovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA IZBOR MATERIJALA I OPREME NA MONTAŽI KANALSKIH I PREDIZOLOVANIH SISTEMA:

 

Sav materijal, armatura i oprema je za sledeće radne uslove:

 

 

 

 

t = 120 [°C] – za vodu

 

 

 

 

 

 

 

PN 16 - 25 bar – nazivni pritisak instalacije

 

 

 

 

 

 

* kvalitet vode:

 

 

 

 

 

 

 

 

tvrdoća:

0.05 °dh

 

 

 

 

 

 

pH vrednost:

8.5 – 9.5

 

 

 

 

 

 

provodnost:

400 – 600 mS/cm

 

 

 

 

 

 

količina Cl:

15 – 30 mg/l

 

 

 

 

 

 

količina Fe:

0.02 – 0.06 mg/l

 

 

 

 

 

 

rastvoren O2:

[ 0.02-0.206 mg/l]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posebni uslovi

 

 

 

 

 

 

 

 

Opremu isporučiti sa pratećom dokumentacijom na srpskom jeziku i to:

 

 

 

 

 

Atestnu dokumentaciju materijala od kojih su cevi i oprema izrađeni

 

 

 

 

 

Garanciju proizvođača - potvrda proizvođača o garantnom periodu min. 2 god

 

 

 

 

 

Uputstvo za ugradnju, eksploataciju, održavanje i sl.

 

 

 

 

 

 

Za opremu na koju se odnosi, ispitivanje na napor i visoki pritisak po EN 12266 deo 1&2 i ISO 5208 od strane proizvođača

 

 

 

uz dostavljenu dokumentaciju o izvršenim testovima.

 

 

 

 

 

 

Dokaz o usaglašenosti kvaliteta proizvoda u skladu sa EN 10204 tip 3.1

 

 

 

 

 

Sva oprema na koju se to odnosi, mora biti u skladu sa EU direktivom za sudove pod pritiskom PED 97/23/EC ili 2014/68/EU

 

Ispunjenost standarda ISO 9001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I KANALSKI TOPLOVODI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCIJA – demontažni i montažni radovi na ugradnji cevovoda, cevnih lukova, kompenzatora, armature, čeličnih profila, limova, izolacionog materijala, u ponuđenoj ceni treba da obuhvataju korišćenje ručne dizalične opreme (tirfor, flašencug, vinta ili sl.) Za angažovanje resursa mehanizacije i radne snage računa se stvarno utrošeno vreme, prema datim cenama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bešavne cevi EN 10216-2-P235 GH-TC1 do dimenzije Ø 355,6/8,šavne cevi EN 10217-2 i EN 10217-5 / P 235 GH-TC1 od dimenzije Ø 406,4/8,8 do Ø 711,2/10 i hamburški lukovi.

 

Radni uslovi NP16 i NP25, t = 120 ºC. Ova stavka ne obuhvata oslonce. Cena obuhvata i radove na ugradnji cevi druge debljine i obračunava se po kg.

 

 

R. br.

Dimenzije

okvirna količina

Bešavne i šavne cevi

Montaža

Demontaža

Isporuka i montaža

Demontaža, isporuka i montaža

62.03.02.0001

62.03.02.0002

62.03.02.0003

Jed. cena

Ukupno

Jed. cena

Ukupno

Jed. cena

Ukupno

Ukupno

kg

din/kg

din

din/kg

din

din/kg

din

din

1

Ø 21,3/2

100

 

 

 

 

 

 

 

2

Ø 26,9/2,3

100

 

 

 

 

 

 

 

3

Ø 33,7/2,6

100

 

 

 

 

 

 

 

4

Ø 42,4/2,6

300

 

 

 

 

 

 

 

5

Ø 48,3/2,6

1.300

 

 

 

 

 

 

 

6

Ø 57/2,9

50

 

 

 

 

 

 

 

7

Ø 60,3/2,9

1.500

 

 

 

 

 

 

 

8

Ø 63,5/2,9

500

 

 

 

 

 

 

 

9

Ø 76,1/2,9

4.000

 

 

 

 

 

 

 

10

Ø 88,9/3,2

1.400

 

 

 

 

 

 

 

11

Ø 101,6/3,6

700

 

 

 

 

 

 

 

12

Ø 108/3,6

8.500

 

 

 

 

 

 

 

13

Ø 114,3/3,6

2.300

 

 

 

 

 

 

 

14

Ø 133/4

5.500

 

 

 

 

 

 

 

15

Ø 139,7/4

500

 

 

 

 

 

 

 

16

Ø 159/4,5

9.200

 

 

 

 

 

 

 

17

Ø 168,3/4,5

7.350

 

 

 

 

 

 

 

18

Ø 193,7/5,6

100

 

 

 

 

 

 

 

19

Ø 219,1/6,3

11.000

 

 

 

 

 

 

 

20

Ø 244,5/6,3

700

 

 

 

 

 

 

 

21

Ø 273/7,1

5.000

 

 

 

 

 

 

 

22

Ø 323,9/7,1

3.500

 

 

 

 

 

 

 

23

Ø 355,6/8

11.200

 

 

 

 

 

 

 

24

Ø 406,4/8,8

7.300

 

 

 

 

 

 

 

25

Ø 457,2/8

3.300

 

 

 

 

 

 

 

26

Ø 508/8

22.400

 

 

 

 

 

 

 

27

Ø 558/8,8

2.500

 

 

 

 

 

 

 

28

Ø 609,6/8

3.600

 

 

 

 

 

 

 

29

Ø 660,4/8,8

10

 

 

 

 

 

 

 

30

Ø 711,2/10

26.500

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNA VREDNOST POZICIJE za Bešavne i šavne cevi:

* debljinu cevi definisati prilikom isporuke i ugradnje, a obračun izvršiti po kg ugrađene cevi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: za ugradnju hamburških lukova drugog radijusa od radijusa 1,5D, npr. R=3D itd., radovi se obračunavaju kao za hamburški luk 1,5D.Isporuka i montaža hamburškog luka, deo isporuke, obračunavaće se kao udeo u masi luka 1,5D za koji se upisuju cene u tabelu dole.

R. br.

Dimenzije

okvirna količina

Hamburški lukovi

Montaža

Demontaža

Isporuka i montaža

Demontaža, isporuka i montaža

62.03.02.0001

62.03.02.0002

62.03.02.0003

Jed. cena

Ukupno

Jed. cena

Ukupno

Jed. cena

Ukupno

Ukupno

kom.

din/kom.

din

din/kom.

din

din/kom.

din

din

1

Ø 21,3/2

5

 

 

 

 

 

 

 

2

Ø 26,9/2,3

5

 

 

 

 

 

 

 

3

Ø 33,7/2,6

30

 

 

 

 

 

 

 

4

Ø 42,4/2,6

30

 

 

 

 

 

 

 

5

Ø 48,3/2,6

70

 

 

 

 

 

 

 

6

Ø 57/2,9

5

 

 

 

 

 

 

 

7

Ø 60,3/2,9

25

 

 

 

 

 

 

 

8

Ø 63,5/2,9

10

 

 

 

 

 

 

 

9

Ø 76,1/2,9

65

 

 

 

 

 

 

 

10

Ø 88,9/3,2

50

 

 

 

 

 

 

 

11

Ø 101,6/3,6

5

 

 

 

 

 

 

 

12

Ø 108/3,6

50

 

 

 

 

 

 

 

13

Ø 114,3/3,6

65

 

 

 

 

 

 

 

14

Ø 133/4

45

 

 

 

 

 

 

 

15

Ø 139,7/4

1

 

 

 

 

 

 

 

16

Ø 159/4,5

10

 

 

 

 

 

 

 

17

Ø 168,3/4,5

65

 

 

 

 

 

 

 

18

Ø 193,7/5,6

5

 

 

 

 

 

 

 

19

Ø 219,1/6,3

45

 

 

 

 

 

 

 

20

Ø 244,5/6,3

5

 

 

 

 

 

 

 

21

Ø 273/7,1

25

 

 

 

 

 

 

 

22

Ø 323,9/7,1

5

 

 

 

 

 

 

 

23

Ø 355,6/8

15

 

 

 

 

 

 

 

24

Ø 406,4/8,8

5

 

 

 

 

 

 

 

25

Ø 457,2/8

10

 

 

 

 

 

 

 

26

Ø 508/8

5

 

 

 

 

 

 

 

27

Ø 558/8,8

5

 

 

 

 

 

 

 

28

Ø 609,6/8

5

 

 

 

 

 

 

 

29

Ø 660,4/8,8

1

 

 

 

 

 

 

 

30

Ø 711,2/8,8

6

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNA VREDNOST POZICIJE za Hamburške lukove:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. br.

Šifra

Opis

obračun po

cena

 

1

62.03.02.0001

IZRADA I MONTAŽA U – KOMPENZATORA (lira)

obrascu

 /

 

2

62.03.02.0002

DEMONTAŽA U – KOMPENZATORA (lira)

obrascu

 

UKUPNA VREDNOST POZICIJE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCIJA - Izrada i montaža U-kompenzatora, za dimenzije od ø21,3/2 do ø711,2/10 sa uračunatim prednaprezanjem (po instrukciji nadzora) kompenzatora obračunava se prema obrascu:

 

 

1,2 x ( cena montaže pravih delova + cena montaže lukova )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCIJA - Demontaža U-kompenzatora, za dimenzije od ø21,3/2 do ø711,2/10 obračunava se prema obrascu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 x ( cena demontaže pravih delova + cena demontaže lukova )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U profil JUS C.B3.141 / EN 10025, I profil JUS C.B3.131 / EN 10024, L profil JUS C.B3.101 / EN 10056-1, crni lim JUS EN 10079 / EN 10025 / EN 10029

 

 

Profili i lim su od materijala Č 0361 - JUS C-B0.500 / R.St37-2 - DIN 17100 / S235 JRG2 - EN 10025 / EN 10027

 

 

 

 

R. br.

Dimenzije

okvirna količina

Čelični nosači za nepokretne, pokretne i vodeće oslonce

Izrada i montaža

Demontaža

Isporuka, izrada i montaža

Demontaža, isporuka i montaža

62.03.02.0001

62.03.02.0002

62.03.02.0003

Jed. cena

Ukupno

Jed. cena

Ukupno

Jed. cena

Ukupno

Ukupno

kg

din/kg

din

din/kg

din

din/kg

din

din

1

U profil

5.000

 

 

 

 

 

 

 

2

I profil

16.700

 

 

 

 

 

 

 

3

L profil

330

 

 

 

 

 

 

 

4

Crni lim

22.600

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNA VREDNOST POZICIJE za Čelični nosači za nepokretne, pokretne i vodeće oslonce:

INSTRUKCIJA - Izrada i montaža oslonaca po standardima JKP "Beogradske elektrane". Isporuka, izrada, montaža i demontaža profila koi nisu gore navedeni i armature, obračunava se po kg U profila po stavkama iz gore navedene tabele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. br.

Šifra

Opis

obračun po

cena

 

1

62.03.02.0001

Otvaranje priključka na postojećem toplovodu. Obračun 50% od montaže 1m cevi prečnika koji odgovara prečniku otvora.

din/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talasasti deo AK od materijala X6CrNiTi18-10 (Č.4572), cevni nastavci od ES235JRG2 (Č.0361), harmonika minimum 2000 ciklusa

 

 

 

Radni uslovi NP16 i NP25, t = 120/65 ºC

 

 

 

 

 

 

 

R. br.

Dimenzije

okvirna količina

Talasasti aksijalni kompenzatori

Montaža

Demontaža

Isporuka i montaža

Demontaža, isporuka i montaža

62.03.02.0001

62.03.02.0002

62.03.02.0003

Jed. cena

Ukupno

Jed. cena

Ukupno

Jed. cena

Ukupno

Ukupno

kom.

din/kom.

din

din/kom.

din

din/kom.

din

din

1

DN 40

1

 

 

 

 

 

 

 

2

DN 50

1

 

 

 

 

 

 

 

3

DN 65

1

 

 

 

 

 

 

 

4

DN 80

1

 

 

 

 

 

 

 

5

DN 100

1

 

 

 

 

 

 

 

6

DN 125

10

 

 

 

 

 

 

 

7

DN 150

15

 

 

 

 

 

 

 

8

DN 200

20

 

 

 

 

 

 

 

9

DN 250

30

 

 

 

 

 

 

 

10

DN 300

1

 

 

 

 

 

 

 

11

DN 350

10

 

 

 

 

 

 

 

12

DN 400

1

 

 

 

 

 

 

 

13

DN 450

5

 

 

 

 

 

 

 

14

DN 500

15

 

 

 

 

 

 

 

15

DN 600

10

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNA VREDNOST POZICIJE za Talasasti aksijalni kompenzatori:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. br.

Dimenzije

okvirna količina

Cilindri na teleskopskim kompenzatorima

 

 

Montaža

Demontaža

  Demontaža i montaža

 

 

62.03.02.0001

62.03.02.0002

 

 

Jed. cena

Ukupno

Jed. cena

Ukupno

 Ukupno

 

 

kom.

din/kom.

din

din/kom.

din

din 

 

 

1

DN 40

1

 

 

 

 

 

 

 

2

DN 50

1

 

 

 

 

 

 

 

3

DN 65

1

 

 

 

 

 

 

 

4

DN 80

1

 

 

 

 

 

 

 

5

DN 100

1

 

 

 

 

 

 

 

6

DN 125

1

 

 

 

 

 

 

 

7

DN 150

1

 

 

 

 

 

 

 

8

DN 200

1

 

 

 

 

 

 

 

9

DN 250

1

 

 

 

 

 

 

 

10

DN 300

4

 

 

 

 

 

 

 

11

DN 350

1

 

 

 

 

 

 

 

12

DN 400

1

 

 

 

 

 

 

 

13

DN 450

1

 

 

 

 

 

 

 

14

DN 500

1

 

 

 

 

 

 

 

15

DN 600

1

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNA VREDNOST POZICIJE za

Cilindre na teleskopskim kompenzatorima:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCIJA - Pozicija obuhvata i prednaprezanje sa ukrućenjem na zadatu meru (definisanu od nadzora) pre montaže.

 

 

 

INSTRUKCIJA - Demontaža talasastih aksijalnih kompenzatora obuhvata i njihovo fiksiranje na tri mesta po obimu

 

 

 

INSTRUKCIJA - Demontaža cilindara na teleskopskim kompenzatorima obuhvata i sve zahvate na oslobađanju cilindara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radni uslovi NP16 i NP25, t = 120 ºC.

 

 

 

 

 

 

 

Za prirubničku armaturu i armaturu sa krajevima na zavarivanje, pozicije koje se odnose na montažu i demontažu obuhvataju i sledeće poslove:

 

 

1. obradu i pripremu cevovoda (obaranje ivica) za zavarivanje

 

 

 

 

 

 

2. prirubnička armatura - čišćenje zaptivnih površina, postavljanje zaptivača i pritezanje prirubničkih spojeva

 

 

 

 

3.spuštanje armature u komoru, kanal sa utovarom u kamion radi odvoženja

 

 

 

 

 

iznošenje armature iz komore, kanala sa utovarom u kamion radi odvoženja

 

 

 

 

 

R. br.

Dimenzije

okvirna količina

Armatura sa prirubničkim spojem

 

 

 

Ravni zaporni ventili, zasuni i loptaste prirubničke slavine

 

 

 

Montaža

Demontaža

  Demontaža i montaža

 

 

62.03.02.0001

62.03.02.0002

 

 

Jed. cena

Ukupno

 Ukupno

Ukupno

 Ukupno

 

 

kom.

din/kom.

din

din 

din

din 

 

 

1

DN 15 NP 16/25

2

 

 

 

 

 

 

 

2

DN 20 NP 16/25

15

 

 

 

 

 

 

 

3

DN 25 NP 16/25

25

 

 

 

 

 

 

 

4

DN 32 NP 16/25

20

 

 

 

 

 

 

 

5

DN 40 NP 16/25

10

 

 

 

 

 

 

 

6

DN 50 NP 16/25

10

 

 

 

 

 

 

 

7

DN65 NP 16/25

25

 

 

 

 

 

 

 

8

DN 80 NP 16/25

10

 

 

 

 

 

 

 

9

DN 100 NP 16/25

5

 

 

 

 

 

 

 

10

DN 125 NP 16/25

5

 

 

 

 

 

 

 

11

DN 150 NP 16/25

5

 

 

 

 

 

 

 

12

DN 200 NP 16/25

2

 

 

 

 

 

 

 

13

DN 250 NP 16/25

1

 

 

 

 

 

 

 

14

DN 300 NP 16/25

1

 

 

 

 

 

 

 

15

DN 350 NP 16/25

1

 

 

 

 

 

 

 

16

DN 400 NP 16/25

1

 

 

 

 

 

 

 

17

DN 450 NP 16/25

1

 

 

 

 

 

 

 

18

DN 500 NP 16/25

1

 

 

 

 

 

 

 

19

DN 600 NP 16/25

1

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNA VREDNOST POZICIJE za

Armature sa prirubničkim spojem, Ravni zaporni ventili, zasuni i loptaste prirubničke slavine:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. br.

Dimenzije

okvirna količina

Armatura sa prirubničkim i međuprirubničkim spojem

Demontaža, isporuka i montaža

Leptirasti zatvarači

Montaža

Demontaža

Isporuka i montaža

62.03.02.0001

62.03.02.0002

62.03.02.0003

Ukupno

Jed. cena

Ukupno

din/kom.

din

din

Ukupno

Ukupno

kom.

din/kom.

din

din/kom.

din

din/kom.

din

din

1

DN 150 NP 16/25

2

 

 

 

 

 

 

 

2

DN 200 NP 16/25

2

 

 

 

 

 

 

 

3

DN 250 NP 16/25

2

 

 

 

 

 

 

 

4

DN 300 NP 16/25

2

 

 

 

 

 

 

 

5

DN 350 NP 16/25

2

 

 

 

 

 

 

 

6

DN 400 NP 16/25

2

 

 

 

 

 

 

 

7

DN 450 NP 16/25

4

 

 

 

 

 

 

 

8

DN 500 NP 16/25

2

 

 

 

 

 

 

 

9

DN 600 NP 16/25

8

 

 

 

 

 

 

 

10

DN 700 NP 16/25

3

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNA VREDNOST POZICIJE za Armatura sa prirubničkim i međuprirubničkim spojem, Leptirasti zatvarači:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. br.

Dimenzije

okvirna količina

Armatura sa krajevima na zavarivanje

Loptaste slavine

Montaža

Demontaža

Isporuka i montaža

Demontaža, isporuka i montaža

62.03.02.0001

62.03.02.0002

62.03.02.0003

Jed. cena

Ukupno

Jed. cena

Ukupno

Jed. cena

Ukupno

Ukupno

kom.

din/kom.

din

din/kom.

din

Din/kom

din

din

1

DN 15 NP 25

16

 

 

 

 

 

 

 

2

DN 20 NP 25

12

 

 

 

 

 

 

 

3

DN 25 NP 25

16

 

 

 

 

 

 

 

4

DN 32 NP 25

12

 

 

 

 

 

 

 

5

DN 40 NP 25

42

 

 

 

 

 

 

 

6

DN 50 NP 25

16

 

 

 

 

 

 

 

7

DN65 NP 25

36

 

 

 

 

 

 

 

8

DN 80 NP 25

22

 

 

 

 

 

 

 

9

DN 100 NP 25

30

 

 

 

 

 

 

 

10

DN 125 NP 25

28

 

 

 

 

 

 

 

11

DN 150 NP 25

28

 

 

 

 

 

 

 

12

DN 200 NP 25

38

 

 

 

 

 

 

 

13

DN 250 NP 25

18

 

 

 

 

 

 

 

14

DN 300 NP 25

6

 

 

 

 

 

 

 

15

DN 350 NP 25

11

 

 

 

 

 

 

 

16

DN 400 NP 25

2

 

 

 

 

 

 

 

17

DN 500 NP 25

4

 

 

 

 

 

 

 

18

DN 600 NP 25

4

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNA VREDNOST POZICIJE za Armatura sa prirubničkim i međuprirubničkim spojem, Leptirasti zatvarači:

Materijal i mere prirubnica po EN 1092-1

 

 

 

 

 

 

 

Radni uslovi NP16 i NP25, t = 120 ºC.

 

 

 

 

 

 

 

R. br.

Dimenzije

okvirna količina

Prirubnice sa grlom, ravne prirubnice i slepe prirubnice

Montaža

Demontaža

Isporuka i montaža

Demontaža, ispo-ruka i montaža

62.03.02.0001

62.03.02.0002

62.03.02.0003

Jed. cena

Ukupno

Jed. cena

Ukupno

Jed. cena

Ukupno

Ukupno

kom.

din/kom.

din

din/kom.

din

din/kom.

din

din

1

DN 15

2

 

 

 

 

 

 

 

2

DN 20

32

 

 

 

 

 

 

 

3

DN 25

50

 

 

 

 

 

 

 

4

DN 32

42

 

 

 

 

 

 

 

5

DN 40

14

 

 

 

 

 

 

 

6

DN 50

14

 

 

 

 

 

 

 

7

DN 65

50

 

 

 

 

 

 

 

8

DN 80

10

 

 

 

 

 

 

 

9

DN 100

10

 

 

 

 

 

 

 

10

DN 125

6

 

 

 

 

 

 

 

11

DN 150

6

 

 

 

 

 

 

 

12

DN 200

6

 

 

 

 

 

 

 

13

DN 250

2

 

 

 

 

 

 

 

14

DN 300

2

 

 

 

 

 

 

 

15

DN 350

4

 

 

 

 

 

 

 

16

DN 400

2

 

 

 

 

 

 

 

17

DN 450

2

 

 

 

 

 

 

 

18

DN 500

2

 

 

 

 

 

 

 

19

DN 600

2

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNA VREDNOST POZICIJE za Priubnice sa grlom, ravne prirubnice i slepe prirubnice:

R. br.

Dimenzije

okvirna količina

Nastavak cevi do L=1m

Blinde

 

Demontaža i montaža

 

Montaža

Demontaža

Montaža

62.03.02.0001

62.03.02.0002

62.03.02.0001

Jed. cena

Ukupno

Jed. cena

Ukupno

Jed. cena

Ukupno

Ukupno

kom.

din/kom.

din

din/kom.

din

din/kom.

din

din

1

DN 15

2

 

 

 

 

 

 

 

2

DN 20

2

 

 

 

 

 

 

 

3

DN 25

2

 

 

 

 

 

 

 

4

DN 32

2

 

 

 

 

 

 

 

5

DN 40

2

 

 

 

 

 

 

 

6

DN 50

2

 

 

 

 

 

 

 

7

DN 65

2

 

 

 

 

 

 

 

8

DN 80

2

 

 

 

 

 

 

 

9

DN 100

2

 

 

 

 

 

 

 

10

DN 125

4

 

 

 

 

 

 

 

11

DN 150

4

 

 

 

 

 

 

 

12

DN 200

4

 

 

 

 

 

 

 

13

DN 250

4

 

 

 

 

 

 

 

14

DN 300

2

 

 

 

 

 

 

 

15

DN 350

1

 

 

 

 

 

 

 

16

DN 400

1

 

 

 

 

 

 

 

17

DN 450

1

 

 

 

 

 

 

 

18

DN 500

1

 

 

 

 

 

 

 

19

DN 600

2

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNA VREDNOST POZICIJE:

 

 

 

 

 

 

* obuhvata i spuštanje i iznošenje iz komore, kanala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCIJA - Montaža nastavka cevi obuhvata i sečenje

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCIJA - Montaža blindi obuhvata i izradu i obradu. Debljina blindi po zahtevu nadzora.

 

 

 

 

Izrada redukcija obuhvata nabavku i izradu.

  

 

 

R. br.

Šifra

okvirna količina

Opis

Jed. cena

Ukupno

 

kom

din/kom.

din

 

1

62.03.02.0001

1

IZRADA REDUKCIJA ČIJI JE NAZIVNI PREČNIK DN65 ILI VEĆI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ova jedinična cena se množi sa koeficijentom (koji je varijabilan) i izračunava se po formuli:

 

 

 

 

 

 

 

K=(DNveće/DNmanje) x dužina tražene redukcije (mm)/50 (mm)

 

 

 

 

 

INSTRUKCIJA - Montaža redukcija preko ø60,3mm obračunava se kao montaža 1 m cevi po većem prečniku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. br.

Šifra

okvirna količina

Opis

Jed. cena

Ukupno

 

din/m²

din

 

1

62.03.02.0001

100

IZOLACIJA RAVNIH POVRŠINA

 

 

 

2

2.104

IZOLACIJA CILINDRIČNIH POVRŠINA

 

 

 

R. br.

Šifra

okvirna količina

Opis

Jed. cena

Ukupno

 

din/m²

din

 

3

62.03.02.0003

414

ISPORUKA I UGRADNJA MINERALNE VUNE SA TER PAPIROM

 

 

 

4

115

ISPORUKA I UGRADNJA MINERALNE VUNE OBLOŽENE U Al LIMU

 

 

 

R. br.

Šifra

okvirna količina

Opis

Jed. cena

Ukupno

 

din/m²

din

 

5

62.03.02.0002

100

DEMONTAŽA IZOLACIJE RAVNIH POVRŠINA

 

 

 

6

2.104

DEMONTAŽA IZOLACIJE CILINDRIČNIH POVRŠINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCIJA - Demontaža obuhvata i pakovanje po ekološkim propisima i transport na lokaciju predviđenu za opasan i neopasan otpad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. br.

Šifra

okvirna količina

Opis

Jed. cena

Ukupno

 

din/m²

din

 

1

62.03.02.0006

1.300

Čišćenje novo isporučenih cevi od korozije čeličnim četkama i premazivanje sa dva antikorozivna premaza. Prvi i drugi premaz moraju biti različite boje kao i bojom otpornom na temperature do 120◦C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCIJA - Samo premazivanje sa dva antikorozivna premaza je 70% cene od čišćenja i premazivanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. br.

Šifra

okvirna količina

Opis

Jed. cena

Ukupno

 

din/m²

din

 

1

62.03.02.0006

45

Čišćenje postojećih cevi u kanalu (cevi se ne demontiraju) ili novoisporučenih cevi, čeličnih profila oslonaca i armature. Čišćenje se vrši čeličnim četkama i šaberima. Nakon ovog čišćenja cevi se fino čiste brusilicom, a zatim premazuju antikorozivnim premazom. Prvi i drugi premaz moraju biti različite boje.

 

 

 

2

62.03.02.0006

10

Čišćenje postojećih cevi i oslonaca peskiranjem.

 

 

 

3

62.03.02.0006

20

Čišćenje cevi antirostom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. br.

Šifra

okvirna količina

Opis

Jed. cena

Ukupno

 

din/m²

din

 

1

62.03.02.0003

450

Čišćenje postojećih cevi u kanalu (cevi se ne demontiraju) ili novoisporučenih cevi, čeličnih profila oslonaca i armature. Čišćenje se vrši čeličnim četkama i šaberima. Nabavka i premazivanje cevi sredstvom ultra tanke termicke izolacije na bazi keramike, akrila i mikrosfera,debljine nanosa ≥ 0.8 mm ( 2 nanosa), koeficijenta toplotne provodljivosti ƛ≤ 0.0018 W/mK, stabilan u normalnim uslovima koriscenja, negoriv materijal klase A2, sposoban za nanosenje pri kontaktnim temperaturama ≤130 °C bez prekida procesa proizvodnje.. Obračun po m2 površine koja se tretira za sloj (debljina jednog sloja je 0,5 mm).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. br.

Šifra

okvirna količina

Opis

Jed. cena

Ukupno

 

film

din/film

din

 

1

62.03.02.0006

370

Snimanje zavarenih spojeva - radiografsko ispitivanje.

 

 

 

R. br.

Šifra

okvirna količina

Opis

Jed. cena

Ukupno

 

ZS

din/ZS

din

 

2

62.03.02.0006

10

Snimanje zavarenih spojeva penetrantima, na priključcima toplovoda. Obračun po zavarenom spoju (ZS).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. br.

Šifra

okvirna količina

Opis

Jed. cena

Ukupno

 

din/kom.

din

 

1

62.03.02.0006

100

PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCIJA - PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI OBUHVATAJU :

 

 

 

 

 

upoznavanje objekta u cilju izvođenja radova

 

 

 

 

 

 

obeležavanje mesta izvođenja radova

 

 

 

 

 

 

 

trebovanje, uskladištenje i sređivanje materijala i opreme

 

 

 

 

 

 

popis i predaja viška materijala

 

 

 

 

 

 

 

završno čišćenje i primopredaja gradilišta

izrada projektno - tehničke dokumentacije izvedenog stanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA I - KANALSKI TOPLOVODI

UKUPNO

 

din

 

II KRUTI PREDIZOLOVANI SISTEMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCIJA – demontažni i montažni radovi na ugradnji cevovoda, cevnih lukova, kompenzatora, armature, u ponuđenoj ceni treba da obuhvataju korišćenje ručne dizalične opreme (tirfor, flašencug, vinta ili sl.) Za angažovanje resursa mehanizacije i radne snage računa se stvarno utrošeno vreme, prema datim cenama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predizolovane cevi po SRPS EN 253, predizolovana kolena i odvajanja - račve po SRPS EN 448, armatura po SRPS EN 488

 

 

 

Radni uslovi NP25, t = 120 ºC. Ova stavka ne obuhvata oslonce.

 

 

 

 

 

R. br.

DimenzijeØDs/ØDiz

okvirna količina

Predizolovane cevi

Montaža

Demontaža

Isporuka i montaža

Demontaža, ispo-ruka i montaža

62.03.04.0002

62.03.04.0003

62.03.04.0004

Jed. cena

Ukupno

Jed. cena

Ukupno

Jed. cena

Ukupno

Ukupno

M

din/m

din

din/m

din

din/m

din

din

1

Ø 48,3/110

1.200

 

 

 

 

 

 

 

2

Ø 60,3/125

650

 

 

 

 

 

 

 

3

Ø 76,1/140

750

 

 

 

 

 

 

 

4

Ø 88,9/160

360

 

 

 

 

 

 

 

5

Ø 114,3/200

1.600

 

 

 

 

 

 

 

6

Ø 139,7/225

550

 

 

 

 

 

 

 

7

Ø 168,3/250

1.800

 

 

 

 

 

 

 

8

Ø 219,1/315

650

 

 

 

 

 

 

 

9

Ø 273/400

350

 

 

 

 

 

 

 

10

Ø 323,9/450

10

 

 

 

 

 

 

 

11

Ø 355,6/500

180

 

 

 

 

 

 

 

12

Ø 406,4/560

10

 

 

 

 

 

 

 

13

Ø 457,2/630

10

 

 

 

 

 

 

 

14

Ø 508/670

10

 

 

 

 

 

 

 

15

Ø 558,8/710

10

 

 

 

 

 

 

 

16

Ø 610/800

10

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNA VREDNOST POZICIJE za Predizolovane cevi:

 

 

 

 

 

 

 

 

R. br.

DimenzijeØDs/ØDiz

okvirna količina

Fitinzi, spojnice i armature sa svim elementima za spajanje i povezivanje

(mašinsko zalivanje spojnica)

Montaža

Demontaža

Isporuka i montaža

Demontaža, ispo-ruka i montaža

62.03.04.0002

62.03.04.0003

62.03.04.0004

Jed. cena

Ukupno

Jed. cena

Ukupno

Jed. cena

Ukupno

Ukupno

kom.

din/kom

din

din/kom

din

din/kom

din

din

1

Ø 48,3/110

250

 

 

 

 

 

 

 

2

Ø 60,3/125

150

 

 

 

 

 

 

 

3

Ø 76,1/140

150

 

 

 

 

 

 

 

4

Ø 88,9/160

70