Click here to load reader

Ý TƯỞNG DỰ ÁN HỢP LỆ VÀ KHÔNG HỢP LỆ - ... Tiến hành đánh giá HVCA ở xã dự án 6. Lập Kế hoạch phòng ngừa thiên tai của cộng đồng ở cấp

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ý TƯỞNG DỰ ÁN HỢP LỆ VÀ KHÔNG HỢP LỆ - ... Tiến...

 • UNDP GEF SGP Việt Nam

  Xét duyệt Ý tưởng dự án - hạn nộp 31/8/2013

  Ý TƯỞNG DỰ ÁN HỢP LỆ VÀ KHÔNG HỢP LỆ

  Ý TƯỞNG DỰ ÁN HỢP LỆ

  Tên dự án

  Tóm tắt dự án

  1. 1 Tăng cường năng lực phòng tránh, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa Trung tâm Phát triển bền vững miền Trung – Tây Nguyên (SUSDECVIETNAM) Tổng kinh phí: 1.260.000.000 GEF SGP: 1.050.000.000 (tương đương 50.000USD)

  a. Mục tiêu - Mục tiêu tổng quát:

  Nâng cao hiệu quả công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu cho cộng đồng cấp cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ. Lấy xã ven biển Hải Châu làm điểm để nhân rộng ra các xã khác trên địa bàn tỉnh có điều kiện tương tự.

  - Mục tiêu cụ thể: Tăng cường năng lực và giảm nhẹ tình trạng dễ bị tổn thương trước thiên tai và biến đổi khí hậu cho chính quyền và người dân địa phương xã Hải Châu. b. Kết quả dự kiến

  - Nâng cao nhận thức của chính quyền và người dân địa phương về quản lý rủi ro thiên tai dưa vào cộng đồng (CBDRM) và ứng phó với biến đổi khí hậu.

  - Lồng ghép việc lập kế hoạch giảm nhẹ thiên tai dựa vào cộng đồng và ứng phó với biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; bước đầu cải thiện sinh kế.

  - Nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm - Tăng cường năng lực PCLB cho các đội phản ứng nhanh ở

  cấp xã và cấp thôn - Nâng cao nhận thức về phòng tránh giảm nhẹ thiên tai và

  biến đổi khí hậu cho học sinh và giáo viên THCS và Tiểu học trên địa bàn.

  c. Hoạt động dự kiến 1. Tổ chức Hội thảo khởi động và Hội thảo kết thúc Dự án với các

 • ban ngành có liên quan ở cấp huyện và cấp xã 2. Xây dựng bộ tài liệu Thông tin - Giáo dục và Truyền thông (IEC) về giảm thiểu rủi ro thiên tai vào cộng đồng và thích ứng với biến đổi khí hậu (tờ rơi, pốt tơ, biển báo, sổ tay, ...) sát với thực tế địa phương. 3. Hỗ trợ xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình về giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như thông tin về các hoạt động của Dự án. 4. Tổ chức các hoạt động sân khấu về giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng. 5. Tập huấn cho các Tập huấn viên (TOT) các kiến thức và kỹ năng về giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và thích nghi với biến đổi khí hậu, đánh giá hiểm họa, khả năng dễ bị tổn thương và khả năng (HVCA) cho các đối tác có liên quan ở cấp huyện và cấp xã. Tiến hành đánh giá HVCA ở xã dự án 6. Lập Kế hoạch phòng ngừa thiên tai của cộng đồng ở cấp xã và thôn dựa trên kết quả của đánh giá HVCA 7. Tổ chức hội thảo lập kế hoạch liên ngành ở cấp huyện và xã để lồng ghép Giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và Thích nghi với biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. 8. Tập huấn cho hộ gia đình về lập kế hoạch phòng ngừa thiên tai của hộ gia đình. 9. Làm sạch môi trường tại các thôn dễ bị tổn thương. 10. Tập huấn về cách diễn giải bản tin dự báo thời tiết, thông tin cảnh báo sớm về các loại thiên tai khác nhau (lũ, bão, cháy rừng) cho Đội phản ứng nhanh và các cán bộ có liên quan cấp xã (Ban CHPCLB, Chữ Thập đỏ, Phát thanh, truyền hình) 11. Củng cố hệ thống cảnh báo sớm ở cấp xã và thôn (nâng cấp hệ thông phát thanh và trang bị thêm loa cầm tay, thiết lập các điểm đo mực nước, lập biển báo các vị trí có thiên tai nguy hiểm, v.v ). 12. Tập huấn kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu cho các Đội xung kích. 13. Cung cấp các bộ thiết bị cứu hộ (áo phao, áo mưa, đèn pin, …) và bộ thiết bị sơ cấp cứu ban đầu cho đội phản ứng nhanh. 14. Tổ chức đợt diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn ở cấp xã. 15. Hoàn thiện bộ tài liệu đào tạo và tiến hành tập huấn/đào tạo TOT về Giảm thiểu rủi ro thiên tai và Thích ứng với biến đổi khí hậu cho

 • đội ngũ giáo viên các trường. 16. Hỗ trợ lồng ghép kiến thức về Giảm thiểu rủi ro thiên tai và Thích ứng với biến đổi khí hậu vào các hoạt động ngoại khóa cũng như tập huấn cho học sinh. 17. Hội thảo đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng trọng nhà trường. 18. Hội thảo Tổng kết Dự án

  Nguyễn Trọng Hiệu 2. Xây dựng mô hình

  điểm, cộng đồng tham gia nhằm giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường ở làng cổ Hương Thịnh xã Quang Minh huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang. Hội nước sạch và môi trường tỉnh Bắc Giang phối hợp với trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang Tổng kinh phí: Chưa rõ GEF SPG: 50.000 USD

  - Mục tiêu chung: Giáo dục cộng đồng có ý thức bảo vệ môi trường sống, tự nguyện tham gia các hoạt động BVMT, giữ gìn làng cổ quê hương xanh sạch đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống thực hiện tiêu chí 17 trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. - Mục tiêu cụ thể: + Thành lập HTX bảo vệ môi trường do hội Cựu chiến binh xã đảm nhiệm, xây dựng quy chế hoạt động, định mức thu lệ phí môi trường theo các văn bản pháp quy của nhà nước. + Xây dựng bãi rác thải bảo đảm các tiêu chí về môi trường (của thôn Hương Thịnh xã Quang Minh); Thu gom và xử lý rác thải theo phương thức phân loại từ đầu nguồn, xử lý chất thải hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh trước khi chôn lấp; Tái chế xử lý rác thải ni lon tiến tới không xử dụng túi ni lon. + Xây dựng mô hình xử lý môi trường ở bãi tha ma theo phương thức chôn cất truyền thống. Xây dựng lò đốt để xử lý khi chôn cất và khi cải táng tạo môi trường sạch. Quy hoạch mới có thứ tự hệ thống mộ chí (từ khi dự án được triển khai). + Xây dựng mô hình hầm khí Biogas tạo nguồn năng lượng sạch ở các hộ gia đình chăn nuôi gia đình có quy mô lớn (từ 20 đầu lợn trở lên). Hướng dẫn xử lý chất thải rắn chăn nuôi (ủ phân có dùng chế phẩm vi sinh) tạo nguồn phân bón hoai mục phục vụ cho sản xuất nông nghiệp sạch. - Kết quả dự kiến + Tạo được một mô hình điển hình về bảo vệ môi trường ở nông thôn thực hiện tốt tiêu chí 17 về môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam. + Làm tốt công tác thu gom rác thải, phân loại rác từ đầu nguồn, chọn công nghệ xử lý phù hợp với điều kiện kinh tế hiện nay, không để hậu quả lâu dài về môi trường. + Xây dựng được quy hoạch bãi tha ma theo phương thức chôn cất

 • truyền thống xử lý tốt môi trường khi chôn cất và cải táng, tiết kiệm đất đai. + Xử lý được môi trường khi chăn nuôi hộ gia đình phát triển mạnh, quy mô chăn nuôi ngày càng tăng lên. +Kết quả lớn nhất là giáo dục cộng đồng có ý thức tự giác và có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường sống, xoá bỏ tư tưởng ỷ lại, bao cấp, nâng cao chất lượng cuộc sống. - Các hoạt động dự kiến: + Đẩy mạnh công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn khi thực hiện các mục tiêu của dự án. + Xây dựng các mô hình theo dự kiến dựa vào nguồn tài trợ của GEF/SGP, huy động nguồn vốn đối ứng của địa phương (tỉnh, huyện, xã) và đóng góp tích cực của cộng đồng dân cư. + Tổ chức học tập, tham quan ở các mô hình làm tốt trong tỉnh và các địa phương khác. + Khi dự án được phê duyệt thành lập BĐH dự án tổ chức các cuộc làm việc, trao đổi với các sở chức năng như sở NN&PTNT sở TN&MT, sở Khoa học và Công nghệ, sở Kế hoạch và Đầu tư để tranh thủ sự giúp đỡ phối hợp cùng thực hiện các mục tiêu chung.

  Hồ Ngọc Hải 3. Giải pháp canh tác cây

  Sắn bền vững vùng đồi núi cho đồng bào dân tộc huyện Hướng Hóa Hội Nông dân huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị. - Tổng kinh phí: 1.000. 000.000 GEF SGP: 850.000.000

  - Mục tiêu chung: Đưa sản xuất nông nghiệp huyện Hướng Hóa c