Click here to load reader

подготви се за SMARTplesioimages.s3- ... · PDF file 2016-12-14 · Samsung Galaxy S6 & S6 edge 02/03 Samsung ñå çàâúðíà Samsung Galaxy S6 è Samsung Galaxy S6

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of подготви се за SMARTplesioimages.s3- ... · PDF file 2016-12-14 ·...

 • подготви се за

  SMART бъдеще

  Samsung Galaxy S6 пристига!

  30 смартфона

  17 таблета

  Аксесоари

  Всичко до 12 или 24 безлихвени вноски!*

 • Ñêîðî â Ïëåñèî Samsung Galaxy S6 & S6 edge

  02/03

  Samsung ñå çàâúðíà Samsung Galaxy S6 è Samsung Galaxy S6 edge ïðèñòèãàò, ãîòîâè äà òðèóìôèðàò.

  Èçðàáîòåíè îò ìåòàë è ñòúêëî, ñ ìîùåí îñåìÿäðåí ïðîöåñîð è äâå ñòðàõîòíè êàìåðè (13MP/5MP),

  äâåòå äúëãîî÷àâàíè ïðåäëîæåíèÿ íà Samsung ñå ðàçëè÷àâàò ïîìåæäó ñè ñàìî ïî èçâèòèÿ äèñïëåé íà S6 edge.

  Èçáîðúò å òâîé!

  *ОББ и Плесио отправят специално предложение за всички притежатели на кредитни карти. В периода 27.03.2015 г. - 30.04.2015 г. те ще могат да пазаруват на 6 или 12 безлихвени вноски с кредитна карта от ОББ в Плесио и така да зарадват себе си и своите близки. *Повече информация на www.ubb.bg *Минимална сума на покупката за включване в промоцията - 100лв. Кредитна карта с лимит от 3000лв., за срок от 12м. ГПР при покупка на равни вноски - 3.03% , при 0% лихва с включена год. такса за поддържане на платежен инструмент - карта 48лв. Обща дължима сума - 3 048лв.

 • *Промоцията на Пощенска банка е валидна за периода 27.03.2015г. - 30.04.2015г. при покупки от 2 до 24 равни месечни вноски за всички продукти в магазин Plesio - София. Важи за нови клиенти на кредитни карти EuroLine American Express и Visa Electron, подали заявление в Plesio, и настоящи клиенти на кредитни карти EuroLine American Express и Visa от Пощенска банка.

  Минимална обща стойност на покупки на вноски 150 лв. и минимален размер на месечна вноска 15 лв. Повече информация – на място в търговския обект или от Център за обслужване на клиенти на Пощенска банка на тел: 0800 18 000.

  SAVE THE DATE! Åëà, ðàçãëåäàé è çàÿâè ñâîÿòà áðîéêà

  â ìàãàçèí Ïëåñèî íà óë.Àíãåë Êúí÷åâ 5

  Äèñïëåé, êàêúâòî íå ñè âèæäàë íèêîãà

  Êàðòèíàòà îò òåëåâèçîð Samsung, ñå ïðåäàâà áåç ïðîáëåì îò äèñïëåÿ íà åäèí ñìàðòôîí. Èçêëþ÷èòåëíèÿò

  äèñïëåé 5.1” Quad HD Super AMOLED® ïðåäëàãà èçêëþ÷èòåëíî óñåùàíå îò ãëåäàíå

  äîðè è â óñëîâèÿ íà ïî-ñèëíà ñâåòëèíà.

  Ñâåòêàâè÷íî çàðåæäàíå Ñúñ çàðåæäàíå 10 ìèíóòè ùå èìàø áàòåðèÿ çà öåëè

  4 ÷àñà! Îñâåí òîâà ñ âúçìîæíîñòòà çà áåçæè÷íî çàðåæäàíå. Ùå ñå ñáóãóâàø ñ êàáåëèòå, òúé êàòî

  ìîæåø äà çàðåäèø ñâîÿ S6 èëè S6 edge ñàìî êàòî ãî ïîñòàâèø íà ñòîéêàòà çà çàðåæäàíå.

  Âèñîêà ïðîèçâîäèòåëíîñò Íèêîé îò ñúùåñòâóâàùèòå äî ìîìåíòà ìîäåëè íà Samsung íå ìîæå äà ñå ñðàâíÿâà ñúñ S6 è S6 edge ñ òåõíèÿ ñóïåðìîùåí îñåìÿäðåí ïðîöåñîð Exynos. Âñÿêî çàáàâÿíå å ñâåäåíî äî àáñîëþòåí ìèíèìóì, à áðàóçâàíåòî â ìðåæàòà è ãåéìèíãúò ñå ïðåâðúùàò â èñòèíñêî óäîâîëñòâèå.

  SMARTPHONES

 • Value for money

  >Smart ôóíêöèè çà âñè÷êè

  99лв. Код: Код: 2193590/ 2191970/ 2191962

  Гаранция: 24м.

  Íàé-äîñòúïíèÿò ñìàðòôîí!

  Dual SIM 2 карти SIM, за да говориш с всички икономично

  С 3 цветни гръбчета

  Операционна система: Android 4.4.4 KitKat Дисплей: 3.5“, 320 x 480 pixels Памет/Допълнителна: 4 GB/ До 64 GB Процесор: Двуядрен 1 GHz RAM: 512 MB Камера Задна / Предна: 2 MP/ VGA Dual SIM

  Turbo-X G320

  04/05

 • 4 ÿäðà, Snapdragon ïðîöåñîð è Dual SIM!

  Процесор Snapdragon

  Qualcomm От най-мощните

  mobile процесори в света

  Операционна система: Android 4.2 Jelly Bean Дисплей: 5“, 540 x 960 pixels Памет/Допълнителна: 4 GB/ До 32 GB Процесор: Четириядрен Snapdragon 1.2 GHz RAM: 1 GB Камера Задна/Предна: 5 MP/ 2 MP Dual SIM

  HTC Desire 516

  299лв. Код: 2248425/2248700 Гаранция: 24м.

  Çà äà ãîâîðèø ñâîáîäíî ñ âñè÷êè ïðèÿòåëè!

  Samsung Galaxy S Duos II

  Операционна система: Android 4.2 Jelly Bean Дисплей: 4“, 480 x 800 pixels Памет/Допълнителна: 4 GB/ До 64 GB Процесор: Двуядрен 1.2 GHz RAM: 768 MB Камера Задна/Предна: 5 MP/ VGA Dual SIM

  189лв. Код: 2125242/2125250 Гаранция: 24м.

  Dual SIM 2 карти SIM, за да говориш с всички икономично

  SMARTPHONES

 • THE MICROSOFT

  Microsoft Lumia 532

  Винаги жива комуникация с картина и звук чрез Skype

  Microsoft Lumia 435

  Код.: 2289970/2289989/2289997/2290006 Гаранция: 24м.

  179лв.

  Код: 2302063/2302071 Гаранция: 24м.

  199лв.

  Подарък: OneDrive за online съхраняване на файлове до 30 GB

  Операционна система: Windows Phone 8.1

  Дисплей: 4” 480 x 800 pixels WVGA LCD, Capacitive

  Памет/Допълнителна: 8 GB/ До 128 GB

  Процесор: Двуядрен Qualcomm

  Snapdragon 1.2 GHz

  RAM: 1 GB

  Камера Задна /Предна: 2 MP/ VGA

  Dual SIM

  4-ядрена мощ Qualcomm Snapdragon за изключителна

  производителност

  Операционна система: Windows Phone 8.1

  Дисплей: 4“, 480 x 800 pixels LCD display

  Памет/Допълнителна: 8 GB/ До 128 GB

  Процесор: Четириядрен Qualcomm

  Snapdragon 1.2 GHz

  RAM: 1 GB

  Камера Задна /Предна: 5 MP/ VGA

  Dual SIM

  Подарък: OneDrive за online съхраняване на

  файлове до 30 GB

  06/07

 • SMARTPHONES

  FAMILY

  Microsoft Lumia 535

  5MP предна камера за безкрайни селфита

  Код: 2300192/ 2301423 / 2300206 / 2301202 / 2301415 Гаранция: 24м.

  239лв.

  Заедно с Nokia Power

  Bank за да

  Не оставаш без

  батерия*

  Операционна система: Windows Phone 8.1

  Дисплей: IPS LCD 5“, 540 x 960 pixels

  Памет/Допълнителна: 8 GB/ До128 GB

  Процесор: Четириядрен Qualcomm

  Snapdragon 1.2 GHz

  RAM: 1 GB

  Камера Задна /Предна: 5 MP/ 5 MP

  Dual SIM

  Подарък: OneDrive за online съхраняване на файлове до 30 GB

 • Socializer

  >Âèíàãè online è ñå òàãâàø íàâñÿêúäå

  Ñìàðòôîíúò íà ìå÷òèòå òè ñ èçêëþ÷èòåëíè õàðàêòåðèñòèêè!

  Knock Code Сигурен и забавен начин да отключиш телефона си с две потупвания

  Дисплей 5.5” Quad HD IPS За да виждаш всички перфектно

  Операционна система: Android 5.0 Lollipop Дисплей: Quad HD 5.5“, 2560 x 1440 pixels Памет/Допълнителна: 16/32GB Процесор: Четириядрен Snapdragon 2.5 GHz RAM: 2GB (за версията 16GB) / 3GB (за версията 32GB) Камера Задна/Предна: 13 MP/ 2.1 MP

  LG G3 Titanium ñ ïîäàðúê Ôîòî ïðèíòåð

  Гаранция: 24м.

  08/09

  Ïîäàðúê: Ôîòî ïðèíòåð

  LG

  Код 2295814/ 2308177

  749 лв. 849 лв.

  16GB

  32GB

 • 699лв. Код: 2066912/ 2066947 Гаранция: 12м.

  Операционна система: iOS 7.0 Дисплей: 4“, 640 x 1136 pixels Retina Памет: 8 GB Процесор: Двуядрен 1.2 GHz RAM: 1 GB Камера Задна/Предна: 8 MP/ 1.2 MP