of 24 /24
f>J VlllS/M-. ixU 1 M l \ i y : iVCv * r - fi -J H A - i * -is {. i •.'! O •)*> f i 1 ' V % -v : "> V !"•."•: A- r i\i. ;\j»'v«, Oi l> k; i iiv. vu .'v.V i \ i . L"i\iVvi\ . s » . « I • Vi • •

eprints.uthm.edu.myeprints.uthm.edu.my/id/eprint/1397/1/24_Pages_from_PENINGKATAN_TAHAP_PENDIDIKAN...Semoga kejayaa terun s mengeja peijalanar n hidup ini ... 3.5 Kaedah Punguta Datn

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of eprints.uthm.edu.myeprints.uthm.edu.my/id/eprint/1397/1/24_Pages_from_PENINGKATAN_TAHAP_PENDIDIKAN...Semoga...

 • f>J V l l l S / M - . ixU 1 M l \ i y : i V C v * r - fi -J H A- i * - i s

  {. i • . ' ! O •)*> f i 1 ' V % -v :"> V ! " • . " • : A- r i\i. ; \ j» 'v«, Oi l> k; i iiv. v u .'v.V i \ i . L"i\iVvi\

  . s » . « I • Vi • •

 • dcddiictak'AAN KUi TTHO

  3 0 0 0 0 0 0 0 8 5 5 U i ^

  SCANNED AVAILABLE ONUNB ;

 • KOI .K. I U N I V K R S I T I T F . K N O I . O G I T I N H U S S E I N O N N

  B O R A N G P E N G E S A H A N S T A T U S P R O J E K S A R J A N A * j

  J U D U L : IMCNINCKATAN TAHAP I'l'.NDIDIKAN I'KNNYARAII DAI.AM K F.K.I \YA :SATl ! TINJAl 'AN DI 1'OI.ITFKNIK

  S E S I P E N G A J I A N : 2 0 0 3 / 2 0 0 4

  Saya MASI.I/.A lilNTI MASKIN ( H U R U F B E S A R )

  m c n g a k u m e m b e n a r k a n tesis ( P S M / S a r j a n a / D o k t o r F a l s a f a h ) * ini d i s i m p a n di P e r p u s t a k a a n d e n g a n syara t - syara t k e g u n a a n seper t i be r iku t :

  1 2 3

  4.

  1 1

  T e s i s ada l ah h a k mi l i k K o l e j Un ive r s i t i T e k n o l o g i T u n H u s s e i n O n n . P e r p u s t a k a a n d i b e n a r k a n m e m b u a t sa l inan u n t u k t u j u a n p e n g a j i a n s a h a j a . P e r p u s t a k a a n d i b e n a r k a n m e m b u a t sa l inan tes is ini s ebaga i b a h a n p e r t u k a r a n an ta ra ins t i tus i p e n g a j i a n t inggi . * * S i l a t a n d a k a n ( V )

  SULIT (Mengandungi maklumat yang bcrdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972)

  TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

  TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

  TIDAK TERHAD

  f y f j —) Disahkan oleh j&fi- H V j f - — (TANDAf ANG'AN PENULIS) ( T ^ D A T ^ f c W f P E N Y I ^ L I A )

  Alamat Tetap:

  NO 2284 LORONG 72 TAMAN RIA 08000 SUNGAI PETANI EN. KHAIRUL AZMAN B. M O H D SUHAIMY KEDAH DARULAMAN. Nama Penyelia

  Tarikh : 4HB M A C 2004 Tarikh: 4 HB M A C 2004

  C A T A T A N : * Po tong yang t idak berkenaan ** Jika tesis ini S U L I T atau T E R H A D , sila lampirkan surat dar ipada p ihak berkuasa 'organisas i

  berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan t empoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai S U L I T atau T E R H A D . '

  • Tesis d imaksudkan sebagai tesis bagi I jazah Dok to r Falsafah dan Sa i j ana secara penyel id ikan, atau disertasi bagi penga j i an secara ke i j a kursus dan penyel id ikan, atau Laporan Pro jek Sar jana M u d a (PSM) .

 • "Saya akui b a h a w a saya te lah m e m b a c a ka rya ini d a n p a d a p a n d a n g a n saya karya ini ada lah m e m a d a i dari skop dan kual i t i u n t u k t u j u a n p e n g a n u g e r a h a n I j azah S a i j a n a

  P e n d i d i k a n T e k n i k d a n V o k a s i o n a l "

  T a n d a t a n g a n N a m a Penye l i a T a r i k h

  E n c i k Kfeai ful A z m a n b . M o h d S u h a i m y 4 M a c 2 0 0 4

 • PENINGKATAN TAHAP PENDIDIKAN PENSYARAH DALAM KERJAYA: SATU TINJAUAN DI POLITEKNIK

  MASLIZA BINTI MASKIN

  Projek Sarjana ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional

  Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional Fakulti Teknologi Kejuruteraan

  Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

  FEBRUARI 2004

 • i i

  "Saya akui karya ini adalah hasi l ke i j a saya sendiri kecual i nuki lan dan r ingkasan yang t iap-tiap satunya te lah saya j e l a skan sumbernya" .

  Tanda tangan N a m a Penul i s Tar ikh

  . j ^ ^ r h r V . J M A S L I Z A B I N T I M A S K I N

 • DEDIKASI

  Buat keluarga tercinta Doa kalian mengir ingi ke jayaan ini.

  Bua t suami tercinta Ter ima kasih atas pengorbanan dan kesabaran yang d i tun jukkan

  Buar rakan sepe t juangan Semoga ke jayaan terus menge ja r pe i j a l anan h idup ini

  Te r ima kas ih atas segala dorongan dan sokongan kepadaku un tuk mene ruskan pe i j uangan ini.

 • iv

  P E N G H A R G A A N

  Syukur a lhamdul i l lah ke hadrat Illahi di atas l impah rahmat -Nya mengiz inkan saya menyempurnakan kaj ian ini dengan jayanya . Semoga dengan usaha saya yang t idak seberapa ini dapat d imanfaa tkan oleh semua p ihak yang berkenaan serta m a m p u menjad i panduan dan mak lumat yang berguna kepada sesiapa j u a yang membacanya .

  Setinggi penghargaan dan ju t aan ter ima kasih kepada pensyarah p e m b i m b i n g yang dihormat i , Enc ik Khairul A z m a n M o h d Suha imy di atas b imbingan , panduan serta komi tmen yang diber ikan sepan jang proses penghas i lan P ro jek Sa i j ana ini. U c a p a n ter ima kasih j u g a d i tu jukan kepada pe la ja r dan pensyarah Pol i teknik Port Dickson yang telah member ikan ke i j a sama sepenuhnya sepan jang ka j ian ini d i laksanakan .

  Penghargaan j uga d i tu jukan kepada semua p i h a k yang terl ibat secara langsung atau t idak langsung s epan j ang m e l e n g k a p k a n p ro j ek sa i j ana ini t e ru tamanya rakan-rakan sepe t juangan yang sent iasa b e r s a m a da lam m e n g h a r u n g i cabaran ini. S e m o g a ke jayaan m e n j a d i mi l ik kita be r sama . Insyaal lah.

 • dccc

  ABSTRAK

  Kaj ian ini adalah berkenaan dengan persepsi pe la ja r terhadap peningkatan tahap pendidikan pensyarah dalam aspek penguasaan i lmu pengetahuan , kemahi ran pengajaran , proses penga ja ran dan pembe la j a ran (P&P), mina t dan profes iona l i sme da lam kei jaya . T u j u a n ka j ian ini adalah un tuk men in j au se jauh m a n a peningkatan tahap pendid ikan pensyarah te rhadap penguasaan i lmu pengetahuan , kemahi ran penga ja ran , p roses penga ja ran dan pembe la j a ran (P&P), mina t dan profes iona l i sme da lam kei jaya . Ka j i an ini m e n g g u n a k a n soal sel idik sebagai sumber data dan d iedarkan kepada 80 pe la ja r D ip loma Pol i teknik Port Dickson yang mewaki l i Jabatan Kejuru te raan Elektr ik, A w a m , Mekanika l dan Perdagangan . Kese lu ruhan data ka j i an dianal is is m e n g g u n a k a n S P S S 11.5 dengan m e m b u a t pengi raan u j ian skor min . Dapa tan ka j i an m e n u n j u k k a n h u b u n g a n yang posi t i f di antara pen ingka tan tahap pend id ikan pensyarah dengan penguasaan i lmu penge tahuan pensyarah (4.35), kemah i ran penga j a r an pensya rah (4.094), p roses penga ja ran dan pembe la j a r an (P&P) pensyarah (4.136), pen ingka tan mina t pensyarah (4 .152) dan p ro fes iona l i sme pensyarah (4.258) . Kes impu lannya , pen ingka tan tahap pend id ikan pensyarah m e r u p a k a n satu faktor da lam p e m b a n g u n a n ke i j aya pensyarah

 • v i

  ABSTRACT

  T h e purpose of this s tudy is to see the s tudent ' s percept ion of the lec turer ' s educat ional in knowledge acquired, teaching skill, teaching and learning process , and improvement en thus iasm and profess iona l i sm career improvement . Ques t ionnai res were used as an ins t rument to obtain 80 d ip loma students of Polytechnic Port Dickson f r o m Electrical Depar tment , Civil Depar tment , Mechanica l Depar tmen t and C o m m e r c e . Da ta col lect ion w a s analyzed using SPSS vers ion 11.5, w h i c h represented b y m e a n scores. T h e f indings show that there are pos i t ive relat ions be tween k n o w l e d g e acquired (4.35), teaching skills (4.094), teaching and learning process improvemen t (4.136), and en thus iasm (4.152) and profess iona l i sm career (4 .258) b y s tuden t ' s percept ion . In conc lus ion educat ional background does in f luence lec turers ' p e r f o r m a n c e career at polytechnic .

 • v i i

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  H A L A M A N J U D U L i H A L A M A N P E N G A K U A N ii H A L A M A N D E D I K A S I iii P E N G H A R G A A N iv A B S T R A K v A B S T R A C T vi S E N A R A I K A N D U N G A N vii S E N A R A I J A D U A L xiii S E N A R A I R A J A H x iv S E N A R A I L A M P I R A N xvi

  BAB I PENGENALAN

  1.1 Pengena lan 1 1.2 Latar Be lakang M a s a l a h 4 1.3 Penya taan Masa l ah 6 1.4 Persoa lan Ka j i an 7 1.5 Objek t i f K a j i a n 8 1.6 Skop K a j i a n 9 1.7 Kepen t ingan K a j i a n 10 1.8 Ba tasan K a j i a n 10 1.9 Def in i s i Is t i lah 11

 • 1. Pensyarah/Guru 11 2 Poli teknik 11 3 Kei jaya 12

  BAB II SOROTAN KAJIAN

  2.1 Pengenalan 14 2.2 Pembangunan Ke i j aya 15 2.3 Pembangunan Peke i j a 17 2.4 Pensyarah Sebagai Penera ju Peke i j a

  Berpenge tahuan (K- Workers) 18 2.5 Latar Be lakang R e s p o n d e n 20 2.5.1 Latar Be lakang Pendid ikan Pensyarah 21 2.5.2 Penguasaan I lmu Penge tahuan 21 2.5.3 Penguasaan K e m a h i r a n M e n g a j a r D a l a m

  Bengkel / M a k m a l 22 2.5.4 Mina t dan Kebo lehan Pensyarah 23 2.5.5 Profes iona l i sme Pensyarah 23 2 .6 Teor i Hierarki Keper luan 25 2.7 Teor i Kepuasan K e i j a 28 2.8 Teor i Kaunse l ing K e i j a y a 30

  BAB III METODOLOGI KAJIAN

  3.1 Pengena lan 31 3.2 R e k a b e n t u k K a j i a n 31 3.3 Ins t rumen K a j i a n 31

  3.3.1 B a h a g i a n A 32 3.3.2 Bahag ian B 33

 • 3.4 Kaj ian Rintis 34 3.4.1 Kesahan dan Kebolehpercayaan 35

  3.5 Kaedah Pungutan Data 36 3.6 Populasi dan Persampelan 36 3.7 Kaedah Penganal isaan Data 37 3.8 Kronologi 39 3.9 Anda ian 40 3.10 R u m u s a n 40

  BAB IV ANALISIS DATA

  4.1 Pengena lan 41 4.2 Latar Be lakang R e s p o n d e n 42

  4.2.1 Taburan R e s p o n d e n Berdasa rkan Jant ina 42

  4.2.2 Taburan R e s p o n d e n Berdasa rkan U m u r 43

  4.3 Dapa tan Ka j i an 4 3 4 .4 Soalan Ka j i an 1: Pen ingka tan T a h a p

  Pendid ikan Pensyarah T e r h a d a p Penguasaan I lmu Penge tahuan 45

  4.5 Soa lan Ka j i an 2: Pen ingka tan T a h a p Pend id ikan Pensyarah T e r h a d a p K e m a h i r a n Penga ja ran 47

  4 .6 Soa lan K a j i a n 3: Pen ingka tan T a h a p Pend id ikan Pensyarah T e r h a d a p Proses Penga j a r an dan p e m b e l a j a r a n (P&P) 49

  4 .7 Soa lan K a j i a n 4: Pen ingka tan T a h a p Pend id ikan Pensya rah T e r h a d a p Pen ingka tan M i n a t D a l a m K e i j a y a 51

 • 4.S Soalan Kajian 5: Peningkatan Tahap Pendidikan Pensyarah Terhadap Peningkalan Profes ional isme 53

  4.9 Rumusan 54

  B A B V P E R B I N C A N G A N , C A D A N G A N D A N R U M U S A N

  5.1 Pengenalan 55 5.2 Perbincangan dan Kes impulan 55

  5.2.1 Peningkatan T a h a p Pendidikan Terhadap Penguasaan Ilmu Pengetahuan 56

  5.2.2 Peningkatan T a h a p Pendid ikan Terhadap Kemah i r an Penga ja ran 57

  5.2.3 Peningkatan T a h a p Pendid ikan Te rhadap Proses P & P 58

  5.2.4 Peningka tan T a h a p Pendid ikan Te rhadap Pen ingka tan Mina t 58

  5.2.5 Pen ingka tan T a h a p Pend id ikan Te rhadap P ro fes iona l i sme 58

  5.3 Kes impu lan 60 5.4 C a d a n g a n 61

  5.3.1 C a d a n g a n Hasi l ka j i an 61 5.3.2 C a d a n g a n L a n j u t a n Ka j i an 62

  5.5 Penu tup 62

  BIBLIOGRAFI LAMPIRAN

  63 69

 • xi

  SENARAI JADUAL

  NO.JADUAL TAJUK MUKASURAT

  1.1 Jumlah Pensyarah Mengikut Jabatan 7

  2.1 Kepuasan Kerja Berdasarkan Teori

  Hierarki Maslow 29

  3.1 Skala Likert 33

  3.2 Kebolehpercayaan Soal Selidik 34

  3.3 Jumlah Responden Mengikut Jabatan Di Politeknik 36

  3.4 Skala Tafsiran Julat Min 37

  4.1 Taburan Responden Berdasarkan Aspek Jantina 41

  4.2 Taburan Responden Berdasarkan Aspek Umur 42

  4.3 Skor Min Bagi Item Penguasaan Ilmu pengetahuan

  Pensyarah Dari Persepsi Pelajar 45

  4.4 Skor Min Bagi Item Kemahiran pengajaran

  Pensyarah dari Persepsi Pelajar 47

  4.5 Skor Min Bagi Item Proses P&P Pensyarah

  Dari Persepsi Pelajar 49

  4.6 Skor Min Bagi Item Peningkatan Minat Pensyarah

  Dari Persepsi Pelajar 51

  4.7 Skor Min Bagi Item Profesionalisme Pensyarah

  Dari Persepsi Pelajar 53

 • SENARAI RAJAH

  NO. RAJAH TAJUK MUKA SURAT

  2.1 Teori Hierarki M a s l o w Keper luan 27

 • SENARAI LAMPIRAN

  NO. LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT

  A Borang Soal Selidik 68 B Ka j i an Rint is 73 C Keputusan Uj ian Skor M i n 78

 • BAB I

  PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan

  Ala f baru kini menyaks ikan perubahan dunia te ru tama dari segi teknologi dan ledakan mak lumat . Pendid ikan di Malaysia turut menga lami pe rubahan yang ber terusan selaras dengan fa lsafah pendid ikan Malays ia iaitu :

  "Pend id ikan di Malays ia ada lah suatu usaha yang ber te rusan ke arah m e m p e r k e m b a n g k a n lagi potensi individu secara menye lu ruh dan bersepadu un tuk m e w u j u d k a n insan yang s e imbang dan ha rmon i s dari segi intelek, rohani , emosi dan j a s m a n i berdasarkan kepercayaan dan kepa tuhan kepada Tuhan . U s a h a ini ada lah bagi me lah i rkan rakyat Malays ia yang be r i lmu penge tahuan , be rakh lak mul i a ,be r t anggung jawab dan be rkeupayaan m e n c a p a i kese jah te raan diri serta m e m b e r i s u m b a n g a n t e rhadap k e h a r m o n i a n dan k e m a k m u r a n masyaraka t dan negara . " ( Su fean Huss in , 1996 )

 • 1

  Perubahan yang dapat dilihat dalam pendid ikan Malaysia adalah dari segi kur ikulum, proses penga ja ran dan pembela ja ran (P & P), peni la ian dan pengukuran dalam sesuatu mata pe la jaran yang diadakan. Semua perubahan ini men ju rus ke arah pendid ikan yang berkuali t i un tuk mereal isas ikan W a w a s a n 2020 . Selaras dengan ini, adalah men jad i hasrat kera jaan un tuk melahi rkan s i swazah dan tenaga penga ja r pol i teknik yang cemer lang un tuk menghas i lkan kecemer langan pe la ja r alaf baru yang kreat if dan krit is agar dapat bersa ing dalam dunia global ini. U n t u k mencapa i kecemer langan akademik , maka tenaga penga ja r atau pensyarah pol i teknik harus lah memil ik i keman tapan i lmu, keyakinan diri, ke t rampi lan personal i t i dan sentiasa berdaya m a j u da lam proses penyebaran i lmu kerana pencapa ian akademik para pe la ja r be rgan tung kepada p e m a h a m a n dan pemerha t i an proses penga j a r an dan pembe la j a r an antara pensyarah dan pela jar .

  Pensyarah pol i teknik khususnya m e r u p a k a n tunggak ke jayaan pe la ja r . Pensyarah cemer lang b u k a n sahaja d i lengkapi dengan penge t ahuan dan kemah i r an yang secukupnya tetapi ha rus memi l ik i keper ibad ian diri yang t inggi , p roakt i f dan b e r t a n g g u n g j a w a b serta sent iasa pr ihat in te rhadap tugas dan pe ranan mereka sebagai k o m p o n e n pen t ing da lam merea l i sas ikan ma t l ama t , visi dan mis i pend id ikan negara khususnya d a l a m p e n d i d i k a n teknik dan vokas iona l , be r sesua ian dengan t ema ' K -P e k e i j a P e n e r a j u M e n g h a d a p i Caba ran Globa l i sas i ' y a n g dipi l ih m e n j a d i t ema Hari P e k e i j a pada tahun 2002 . U m u m n y a , pend id ikan t ekn ik dan vokas iona l ini d ika takan sebagai satu p e n d e k a t a n p e n g a j a r a n yang be rbeza d e n g a n p e n d e k a t a n pend id ikan secara t radis ional . Mela lu i s i s tem p e n d i d i k a n ini m a m p u u n t u k m e l a h i r k a n pe l a j a r yang b e r k e m a h i r a n dan b e r p e n g e t a h u a n t inggi.

  U n t u k m e n c a p a i w a w a s a n 2020 , negara ki ta yang s e m a k i n pesa t m e m b a n g u n pas t inya m e m e r l u k a n s u m b e r m a n u s i a yang dapa t diisi d a l a m pe lbaga i sektor t e rmasuk lah p e r k h i d m a t a n industr i , pe rusahaan , p e n g a n g k u t a n , p e m b u a t a n , komun ikas i ,

 • 3

  teknologi mak lumat dan per tanian sama ada di sektor awam atau swasta (Mohd Yahya M o h a m e d Ar i f f in dan Rosel iza M u m i A b . R a h m a n , 2002) .

  T u j u a n u tama sis tem pendid ikan teknik dan vokas ional adalah untuk member ikan pe la ja r i lmu penge tahuan dan kemahi ran serta m e m b e n t u k kecenderungan da lam b idang teknik dan vokas ional bagi m e m e n u h i keper luan tenaga manus ia yang terlatih di negara ini. Mela lu i s is tem ini j uga dapat m e m b a n t u di da l am b idang per indust r ian dan proses p e m o d e n a n dengan member i sumbangan gunatenaga untuk m e n j a d i k a n industr i lebih produkt i f . Konsep nilai yang pa l ing pen t ing dalam pend id ikan teknik dan vokas ional ada lah ingin m e m b i n a kemahi ran , kebolehan , ke f ahaman , sikap, tabiat ke i j a dan t anggung jawab da lam diri seseorang supaya dapat d igunakan secara be r f aedah dan produkt i f . A d a l a h j e l a s b a h a w a para pensyarah m e m p u n y a i pe ranan yang besar da lam m e n e n t u k a n arah tu ju organisasi pend id ikan pol i teknik Malays ia . Selaras dengan hasra t negara u n t u k m e n c a p a i t ahap negara industr i , ada lah pen t ing rakyat diberi pend id ikan seir ing dengan keper luan swas ta bagi b idang-b idang ter tentu seperti penge luaran , pe lancongan , pe rkh idma tan dan sebagainya . Kenya taan ini d i sokong oleh T u n D r Maha th i r M o h a m e d d a l a m ucapannya ket ika m e m b e n t a n g k a n R R J 3 :

  " D a l a m m e m a s u k i abad ke-21 , p e m b a n g u n a n s u m b e r m a n u s i a ada lah amat pen t ing u n t u k m e n y o k o n g p e m b a n g u n a n e k o n o m i be ra saskan p e n g e t a h u a n dan d i lengkapi s ecukupnya dengan k e m a h i r a n dan kepaka ran teknologi serta m e m p u n y a i kece rdasan ber f ik i r yang t inggi (K-peke i j a ) . O leh itu, kita m e l a b u r s e jumlah b e s a r s u m b e r - s u m b e r kita d a l a m p e n d i d i k a n dan la t ihan" .

  S i s t em p e n d i d i k a n dan la t ihan akan be ro r i en ta s ikan s emula supaya penge t ahuan , k e m a h i r a n dan kepaka ran y a n g d ipero leh i o leh rakyat Malays ia akan dapa t m e n y o k o n g dengan b e r k e s a n p e m b a n g u n a n masya raka t be ra saskan

 • 4

  penge tahuan ." (Malays ia '2001 :133).

  Sikap, nilai dan prestasi guru mempunya i implikasi kepada peranan mereka bagi m e w u j u d k a n institusi yang berkuali t i atau efektif . Prestasi yang dinyatakan di sini m e r u j u k kepada tahap pend id ikan guru tersebut dari segi i lmu penge tahuan dan mak luma t yang terkini yang per lu diketahui oleh seseorang guru (Abd. Rah im,1990) .

  1.2 Latar Belakang Masalah

  Pol i teknik m e r u p a k a n sebuah insti tusi pend id ikan yang pen t ing un tuk melah i rkan para tenaga separuh mah i r un tuk mengis i keper luan industr i negara . Bagi m e n c a p a i tu juan tersebut , penekanan ha rus d iber ikan k e p a d a usaha m e w u j u d k a n pensya rah yang berkesan .

  Be rdasa rkan p e n g a l a m a n pengka j i , te rdapat pensya rah po l i t ekn ik yang terdiri dar ipada m e r e k a yang memi l ik i Sijil Pe rguruan a tau D i p l o m a Perguruan . Pada m a s a ini ke layakan sijil a tau d ip loma adalah m e m a d a i u n t u k m e n g a j a r di po l i teknik .

  Pada t ahun 1980-an, b i l angan pensya rah po l i t ekn ik yang m e m i l i k i i j azah pe r t ama ada lah keci l b e r b a n d i n g dengan pensya rah y a n g be rke lu lusan sijil a tau d ip loma. Pada ke t ika i tu p e l u a n g u n t u k b u m i p u t e r a m e l a n j u t k a n pe l a j a r an k e per ingka t i jazah t idak begi tu m e l u a s dan t e rhad k e p a d a go longan te r ten tu saha ja . K e b a n y a k a n m a k t a b - m a k t a b p e r g u r u a n z a m a n itu h a n y a m e n a w a r k a n p e n g a j i a n pe r ingka t sijil dan d ip loma saha ja .

 • 5

  Pada era 1990-an, Kementer ian Pendidikan Malaysia mula m e m b u k a pe luang kepada pensyarah-pensyarah pol i teknik yang hanya berkelu lusan sijil dan d ip loma untuk m e n y a m b u n g penga j ian mereka di universit i bagi meningka t tahap pendid ikan seir ing dengan pe rubahan mak lumat dan peredaran zaman agar sentiasa memil ik i penge tahuan yang terkini. Bila pe luang ini dibuka, maka ramai pensyarah yang merebu t pe luang ini untuk meningka tkan tahap pendid ikan mas ing-mas ing di per ingkat i jazah per tama. Selain dar ipada dapat meningka tkan tahap pendid ikan , secara t idak langsung tangga gaj i pensyarah akan meningka t dan pe luang kena ikan pangka t lebih terbuka.

  Setelah mereka m e n a m a t k a n penga j i an di per ingkat i jazah per tama, mereka akan kembal i be rkh idma t semula ke pol i teknik sebagai pensyarah . Berbeka l penga laman m e n g a j a r sebe lum m e n y a m b u n g penga j i an dengan pen ingka tan tahap pend id ikan m e r u p a k a n satu b o n u s kepada pensyarah ini un tuk m e n j a d i seorang pensyarah yang berkesan .

  O leh itu, ada lah m e n j a d i hasra t pengka j i u n t u k m e n i n j a u t ahap pend id ikan pensya rah yang sebe lumnya hanya memi l ik i ke lu lusan sijil a tau d ip loma, k e m u d i a n n y a m e n y a m b u n g p e n g a j i a n di pe r ingka t i j azah pe r t ama . Sete lah t ama t penga j i an , mereka kemba l i s emula k e po l i t ekn ik un tuk kemba l i be r tugas sebagai pensyarah . T i n j a u a n d i l akukan k e a tas pensya rah terbabi t t e rhadap ke i j ayanya dari pe r seps i pe la j a r dari segi p e n g u a s a a n i lmu penge tahuan , k e m a h i r a n penga j a r an , pen ingka t an p roses P & P , pen ingka tan m i n a t dan t ahap p r o f e s i o n a l i s m e pensyarah .

 • 6

  1.3 Penyataan Masalah

  Kemente r ian Pendidikan Malaysia sentiasa mengga lakkan pembela ja ran ber terusan teru tamanya di ka langan pendid ikan agar i lmu yang dimiliki sentiasa be r t ambah dan bersesuaian dengan keadaan semasa . Ke i jaya perguruan merupakan salah satu p rofes ion yang pa l ing pent ing da lam pentadbi ran negara kerana pendid ikan merupakan tunggak u tama k e arah kecemer langan dan k e m a j u a n negara . Ber tepatan dengan pe rkembangan teknologi mak luma t dan in formas i ( ICT), ker jaya perguruan

  . b e r k e m b a n g pesa t dan menga lami pelbagai pe rubahan yang menun tu t golongan pend id ik sentiasa memper t ingka tkan penge tahuan mereka .

  M e m e t i k ucapan Menter i Besa r Neger i Perak Y . A . B D a t o ' Seri M o h d Ta jo l Rosl i s empena Ma j l i s Pe rasmian Sambu tan Hari Guru Per ingkat Neger i Perak pada 21 Me i 2 0 0 2 menya t akan bahawa :

  "Ke i j aya guru bukan lah ke i j aya yang statik, sebal iknya per lu seir ing dengan p e r k e m b a n g a n semasa . O leh itu warga pend id ik hendak l ah peka dengan p e r k e m b a n g a n semasa , di s amp ing m e n g g e m b l e n g k a n diri d a l a m memper t i ngka tkan i lmu dan k e m a h i r a n mas ing -mas ing . W a r g a pend id ik j u g a per lu m e m p e r k u k u h daya tahan serta m e m p e r l e n g k a p k a n diri d e n g a n pe lbaga i p e n g e t a h u a n bagi kepen t ingan diri , masya raka t dan p ro fe s ion keguruan itu sendir i . M a l a h wa rga p e n d i d i k per lu m e n d a h u l u i k e p e k a a n m a s i n g - m a s i n g t e rhadap p e r k e m b a n g a n semasa s a m a ada dari sudu t i lmu, m a k l u m a t dan k e m a h i r a n "

  B e r b e k a l k a n p e n g a l a m a n dan p e n i n g k a t a n p e n d i d i k a n m e m b e r i k a n keyak inan kepada seo rang pensya rah po l i t ekn ik d a l a m ke i j ayanya . Pe ra saan te rp inggi r ke rana

 • 7

  t idak memil iki i jazah terhapus dengan pe luang yang telah diberikan untuk melan ju tkan pengaj ian . Oleh sebab itu, pengkaj i telah mengka j i tentang peningkatan tahap pendid ikan pensyarah terhadap penguasaan i lmu pengetahuan , kemahi ran pengajaran , proses P & P , peningkatan minat dan tahap profes iona l i sme daripada persepsi pela jar . Kaj ian di ja lankan kerana didapat l fpada masa kini terdapat ramai pensyarah lama yang dahulu m e n g a j a r di pol i teknik hanya memil ik i ke layakan sijil atau d ip loma , kemudian m e m d a p a t pe luang me lan ju tkan penga j ian ke per ingkat i jazah pertama*. Ka j i an d i ja lankan ke atas pe la j a r semester akhir Kejuru te raan Elektrik, A w a m , Mekanika l dan Perdagangan un tuk m e n d a p a t m a k l u m balas te rhadap ka j i an yang di lakukan.

  Ka j i an ini akan m e n i n j a u tahap pen ingka tan pend id ikan pensyarah te rhadap ke i j ayanya dar ipada segi penguasaan i lmu penge tahuan , kemahi ran penga ja ran , p roses P & P , mina t dan tahap p ro fes iona l i sme pensyarah .

  Jadual 1.1 : Jumlah Pensyarah Mengikut Jabatan

  Jaba tan T a h a p P e n d i d i k a n Bi l

  Ke ju ru te raan Elekt r ik I j azah Pe r t ama 4

  Ke ju ru te raan A w a m I jazah Pe r t ama 3 ke ju ru te raan Mekan ika l I j azah P e r t a m a 4

  P e r d a g a n g a n I j azah P e r t a m a 3

  J u m l a h 14