of 10/10

~~vumkeprints.umk.edu.my/2810/1/MENGEJAR SEBUAH HARAPAN.pdf · membantu atau bertindak sebagai rakan perbincangan anda nan'. Setelah bergelar ahli akademik nanti, yang memerlukan

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ~~vumkeprints.umk.edu.my/2810/1/MENGEJAR SEBUAH HARAPAN.pdf · membantu atau bertindak sebagai...

 • ~~vMENGEJAR SEBUAH

  HARAPAN

  ohd Rafi Yaacob PhDyraf Hj, Abdul Rahman PhD

 • Or 'IV

  © ' TV

  Tidak dibenarkan men ipl k tau men et 'em li man -rn nbahagian i i buku ini m e el ktr ruk, t k pi. m kanik

  rakarnan. atau lain-lain ebelum terlebih dahulu men up 1 izin rrulidarip

  m'ERSm 'tAL Y tA KEL NTAN

  I BN 9 -96-

  Diterbitkan leh:

  niversiti lalay ia KelantanTaman Bendahara.

  161 PengkaJan Chepa. Kelantan.Tel: 09771 71 1 Fak: 9771 71 2

 • KATA ALUAN NAIB CANSELOR UMK

  Assalamualaikum,

  Saya mengucapkan syabas kepada Profesor Madya Dr. Mohd RafiYaacob, Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan, Universiti MalaysiaKelantan dan Profesor Madya Dr. Ashraf Abd. Rahman, FakultiPembangunan Sosial, Jabatan Pengajian Sosial, Universiti MalaysiaTerengganu yang terlibat dalam penulisan buku ini yang bertajuk "PhD- Mengejar Sebuah Harapan". Buku soal-jawab ini ditulis berdasarkanpengalaman kedua pensyarah sewaktu mereka menjadi calon PhDdan juga berdasarkan pengalaman mereka menjadi penyelia pelajarPhD. Di samping itu mereka juga berpengalaman menjadi pemeriksadalam dan luar PhD. Pendekatan buku yang menggunakan soal-jawabbukan sahaja dapat memudah pembaca memahami isu-isu berkaitanPhD tetapi pada masa dapat membantu pembaca melihat bagaimanasesuatu isu dibahas dan bagaimana tindakan diambil untuk menanganipermasalahan yang dihadapi.

  Saya percaya buku ini dapat memberi maklumat yang bergunakepada calon dan bakal calon PhD di institusi pengajian tinggi awammahupun swasta. Sebenarnya mendapat PhD bukanlah sesuatu yangmustahil, ia memerlukan semangatjuang yang kental, disiplin yang tinggidan rasa cintakan ilmu pengetahuan. Maklumat yang diguna dalam bukuini boleh dijadikan panduan kepada calon dan bakal PhD kerana ia ditulisoleh mereka yang melalui proses PhD dengan jayanya. Buku ini jugasesuai untuk dibaca oleh penyelia PhD kerana maklumat yang didapatiboleh juga dijadikan panduan dalam penyeliaan pelajar. Kerjasama yangmantap antara pelajar dan penyelia amat penting kerana perancangandan pelaksanaan apa yang dirancang memasti lercapai sebuah cita-cita untuk memperolehi PhD walaupun terdapat pelbagai cabaran danrintangan.

  Selaras dengan hasrat Kementerian Pengajian Tinggi yang inginmelahirkan lebih banyak pensyarah berkelulusan PhD kerana merekamampu membantu meletak Malaysia sebagai hub pendidikan yangterkenal di rantau Asia dan seterusnya sebagai pemangkin yang dapatmendokong hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai negaramaju berpendapatan tinggi pada tahun 2020, buku ini amatlah dialu-alukan.

  Wassalam.

  Profesor Datuk Dr. Raduan Hj. Che RoseNaib Canselor Universiti Malaysia Kelantan

  PhD· MengeJar Sebuah Harapan-_ -----

 • IVproses-proses dalam menempuhtoya.

  Buku ini, ·PhD - engejar Sebuah Harapan" ditulis berdasarkanpengalaman pahit dan manis penulis se a u belajar PhD dalambidang sains sosial di luar negara (Australia dan United Kingdom) danpengalaman setelah memperolehi PhD apabila ami mula be idmatsebagai pensyarah di insti1ut pengajian tinggi a am (IPTA). Dalam padaitu, kami juga terlibat secara langsung sebagai penyelia epada pelajarPhD serta dilantik sebagai pemeri sa luar dan dalam pada sesi VIVA-VOCE. Pengalaman yang ditimba mematang an ami dalam aspepengajian dan penyeliaan PhD. Semoga persoalan yang diaju an danjawapan yang diberikan dalam bu u ini mampu untu di ongsi bersamadan boleh dijadikan panduan yang bersesuaian. Adalah diharap bukukecil ini dapat membuka minda anda dan seterusnya membantu andamembuat keputusan yang tepat untu merealisasi an sebuah impianuntuk memperolehi PhD dalam hidup anda nanti.

 • lSI KANDUNGAN v

  HALAMAN TAJUK

  TEMA 1MELANJUT PENGAJIAN KE PERINGKAT PHD

  12 TEMA 2

  KELEBIHAN BELAJAR PhD DALAM ATAU LUARNEGARA

  15 TEMA 3

  SYARAT·SYARAT KEMASUKAN

  19 TEMA 4

  PENYELIA DAN PENYELlAAN

  33 TEMA 5PhD DAN KELUARGA

  39 TEMA 6

  MENGENALPASTI MASALAH PENYELlDIKAN

  41 TEMA 7

  MEMILIH TOPIK DAN PROPOSAL PENYELlDIKAN

  45 TEMA 8

  STRATEGI PEMBELAJARAN

  49 TEMA 9TESIS

  51 TEMA 10

  KEMAHIRAN STATISTIK DAN PERISIANKOMPUTER

  56 TEMA11METODOLOGI KAJIAN

  PhD - "09",ar Sebua Hafapan

 • vi

  HALAMAN TAJUK

  60 TEMA 12MEMILIH BAHASA PENULISAN

  63 TEMA 13SOROTAN LlTERATUR

  69 TEMA 14MENULIS ARTIKEL DAN MEMBENTANG KERTASKERJA

  72 TEMA 15VIVA-VOCE

  76 TEMA 16PEMERIKSAAN TESIS

  82 TEMA 17GERAN PENYELlDIKAN

  83 TEMA 18BEKERJA SEMASA BELAJAR

  85 TEMA 19BIASISWA DAN SOAl KEWANGAN

  91 TEMA 20PhD NETWORKING (JARINGAN PhD)

  93 TEMA 21KEKUATAN MENTAL

  95 TEMA 22TEMPOH WAKTU IDEAL MENGHABIS PhD

  PhD - Menge)"r Sebuah Harapan

 • ~

  VlI

  HALAMAN TAJUK

  96 TEMA 23STATUS PhD APABllA KEMBALI BEKERJA

  97 TEMA 24SUMBANGAN TESIS KEPADA DUNIA IlMU

  99 TEMA 25KEMUDAHANPRASARANAPEMBELAJARAN

  101 TEMA 26PENGUTIPAN DATA (KAJIAN lAPANGAN)

  102 TEMA 27PENYEDIAAN SOAl SELIDIK

  103 TEMA 28PENILAIAN PRESTASI CAlON PhD

  104 TEMA 29LlKU-LlKU PENGALAMAN PhD

  107 TEMA 30PhD, KESARJANAAN DAN KEMAJUAN KERJAYA

  110 TEMA 31KEGAGALAN MENAMATKAN PhD

  113 TEMA32LAIN-LAIN HAL BERKAITAN PhD

  115 PENUTUP

  PhD· ~eJar ~bu~ Harapan

 • 1

  TEMA 1MELANJUT PENGAJIAN KEPERINGKAT PhD

  Soalan 1Saya adalah pelajar tahun akhir Ijazah Sarjana dari salah sebuah IPTA diutara Malaysia. Saya berhasrat ingin melanjutkan pelajaran ke peringkatPhD, tetapi saya runsing kerana persaingan untuk mendapatkan tempatbagi pengajian PhD semakin sengi! di Malaysia. Apakah yang saya per/ulakukan untuk mencerahkan peluang saya be/ajar PhD?

  JawapanMemandangkan anda masih lagi meneruskan pengajian di peringkat

  sarjana, adalah penting untuk anda tingkatkan gred atau keputusanyang bagus dalam pengajian anda agar keputusan yang diperolehikelak memenuhi syarat untuk diterima sebagai calon PhD. Oalampada itu, anda juga perlu membuat persediaan dari sekarang denganmembiasakan diri terlibat dalam membuat kajian atau penyelidikandalam bidang-bidang berkaitan yang boleh diteruskan untuk peringkatPhD kelak. Selain itu, penguasaan bahasa Inggeris yang baik jugamenjadi satu kelebihan dalam persaingan. Anda boleh tunjukkankeputusan IELTS atau MUET terbaru yang diambil. Oi samping itu,anda perlu memastikan anda mempunyai hubungan yang baik denganpensyarah dan profesor di tempat anda belajar sekiranya anda berhasratmenyambung PhD di bawah penyeliaan pensyarah tersebut. Hubunganbaik juga penting kerana mereka juga bakal menjadi pengadil andajika anda memohon belajar di universiti lain. Sokongan yang baik daripensyarah anda amatlah penting dalam keadaan ini. Anda juga perlumemikirkan serta memilih topik yang sesuai dengan bidang yang andaingin jalankan penyelidikan dan perlu menyediakan proposal yang baik.Terdapat banyak buku-buku di pasaran yang menunjukkan kaedahpenyediaan proposal berkualiti.

 • 2Selain faktor diri anda sendin, fa tor eupayaan fa ul j unlu

  menyelia anda juga pertu diambil ra. Sese engah uni ersiti idamempunyai pensyarah dalam sesuatu bidang ataupun pens arah angsedia ada sudah pun mencu upi uota pelajar PhOn a. Dalam es inikemungkinan besar permohonan PhD anda aan ditola erana fa ultitidak lagi mempunyai kapasiti untu menerima pel ajar yang ramai untupengajian PhD. Oleh sebab . u, adalah pen jng un u anda rnerisi alaumengetahui sarna ada sesebuah fa ul' r u mempun ai enaga epa arandalam bidang yang anda akan lakukan penyelidi an nan i.

  Perlu diingat, jika memohon janganlah berharap epada sa uuniversiti sahaja. Anda boleh mengemu a an permohonan epadabeberapa buah universiti. Dengan i U, peluang anda un u mendapa antempat pengajian adalah lebih cerah.

  Soalan 2Saya ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi. Saya dipersimpangan, mana satu yang perfu saya pilih, PhD atau DBA?

  JawapanKedua-dua pengajian ini memboleh an anda mele a gelaran

  Doktor atau Dr. di depan nama anda. emilih sarna ada PhD alauDoctrate of Business Administration (DBA) berasas an beberapasebab. Pertama dari segi tujuan pengajian anda. Ji a anda seorang ahliakademik ataupun seseorang yang bercita-cita menjadi ahli a ademiyang mantap dari seqi teori, metodologi, analisa data mahupun upasandaripada penemuan kajian, maka pengajian PhD lebih sesuai. Tidahairanlah dalam pengajian PhD, calon perlu menyiapkan satu lesis yangmana memenuhi atau mencapai araf PhD. Di sini anda perlu fokuskepada penyelidikan yang dijalankan dan penyeJia andalah yang perluanda rujuk sepanjang tempoh pengajian. Ini berma na dalam pengajianPhD, anda nampaknya berseorangan dan penyelia andalah yang a anmembantu atau bertindak sebagai rakan perbincangan anda nan'.Setelah bergelar ahli akademik nanti, yang memerlukan anda men eliapelajar sarjana dan PhD, maka pengalaman yang anda elan empuhidalam pengajian PhD lalu merupakan satu elebihan epada anda.

  Sebaliknya,jika anda seorang pengurus, atau pega ai atau usahawanyang mana anda berkemungkinan tidak berminat menjadi ahli a aderniyang mengajar di institut pengajian tinggi. narnpaknya DBAJebih sesuai.Ini adalah kerana bentuk pengajian DBA itu sendiri mempunyai subje -subjek tertentu yang perlu diambil dalam semester tertenlu. Anda perlu

  PhD· Mengejal Sebuah Hal:!,a~