of 12 /12
Mensahe ng Komite Sentral ng PKP sa Bagong Hukbong Bayan sa ika-48 anibersaryo ng pagkakatatag nito I pinaaabot ng bagong-halal na Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang mainit na rebolusyonaryong pagbati sa lahat ng kumand at yunit ng Ba- gong Hukbong Bayan (BHB) sa okasyon ng ika-48 anibersaryo na pagkakatatag nito. Sa ngalan ng mamamayang Pilipino at lahat ng mga rebolusyonaryong pwersa, nagpu- pugay ang Partido sa bawat Pulang kuman- der at Pulang mandirigma ng BHB sa pagiging huwaran ng walang pag-iimbot na sakripisyo at ganap na dedikasyon sa paglilingkod sa api at pi- nagsasamantalahang mamamayan. Parangalan natin ang lahat ng bayani at martir ng BHB at maging ang iba pang rebolusyonaryong ma- mamayan na nag-alay ng kanilang buhay sa pagtataguyod sa BHB at sa armadong rebolusyon. Bigyan din natin ng pagkilala ang lahat ng be- teranong BHB, gayundin ang mga Pulang mandirigmang nasugatan o napinsala sa labanan na nagpapa- tuloy ng pagkilos sa hukbong bayan o iba pang larangan ng rebolusyo- naryong gawain. Ipagdiwang natin ang mata- gumpay na pagdaos ng Ikalawang Kongreso ng Partido sa makasaysa- yang petsa ng Oktubre 24 hanggang Nobyembre 7, 2016 sa isang baseng gerilya. Sa pamamagitan ng Ikala- wang Kongreso, nakamit ng Partido ang ibayong pagkakaisa at higit na determinasyon na isulong ang pam- bansa-demokratikong rebolusyon sa mas mataas na antas. Natipon ng Ikalawang Kongreso ang namumunong mga kadre ng Par- tido mula sa sentral hanggang pan- rehiyon at pamproubinsyang mga ko- mite nito. Nagawa ito batay sa lakas at kakayahan ng Bagong Hukbong Bayan. Inamyendahan ng Ikalawang Kongreso ang konstitusyon at prog- rama ng Partido sa layuning ibayong bigyang-liwanag ang landas sa pag- susulong ng rebolusyong Pilipino. Nakapaghalal ito ng bagong pamu- nuang bumubuo ng Komite Sentral. Nananawagan ang Partido sa BHB na sumulong sa landas ng ma- tagalang digmang bayan. Ang in- ternasyunal at lokal na mga kalaga- yan ay laging paborable sa paglu- lunsad ng rebolusyonaryong arma- dong paglaban at pagsasagawa ng mga demokratikong pangmasang pakikibaka. Pagyamanin natin ang natipong mga tagumpay at aral na nahalaw sa proseso ng paglulunsad ng ar- madong rebolusyon. Sa gabay ng Marxismo-Leninismo-Maoismo, kumpyansado ang Partido na ma- pamumunuan nito ang malaganap at masinsin na pakikidigmang geril- ya at maisusulong ang digmang ba- yan sa mas matataas na antas sa darating na mga taon.

 · sa Bagong Hukbong Bayan sa ... Parangalan natin ang lahat ng bayani at martir ng BHB at maging ang iba pang rebolusyonaryong ma-mamayan na nag-alay ng kanilang

Embed Size (px)

Text of  · sa Bagong Hukbong Bayan sa ... Parangalan natin ang lahat ng bayani at martir ng BHB at maging...

Page 1:  · sa Bagong Hukbong Bayan sa ... Parangalan natin ang lahat ng bayani at martir ng BHB at maging ang iba pang rebolusyonaryong ma-mamayan na nag-alay ng kanilang

Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas

Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-MaoismoANG

Edisyong Pi l ipino

Espesyal na Isyu

Marso 29, 2017

www.phi l ippinerevolution. info

Mensahe ng Komite Sentral ng PKPsa Bagong Hukbong Bayan saika-48 anibersaryo ng pagkakatatag nito

Ipinaaabot ng bagong-halal na KomiteSentral ng Partido Komunista ng Pilipinas(PKP) ang mainit na rebolusyonaryong

pagbati sa lahat ng kumand at yunit ng Ba-gong Hukbong Bayan (BHB) sa okasyon ngika-48 anibersaryo na pagkakatatag nito.Sa ngalan ng mamamayang Pilipino at lahatng mga rebolusyonaryong pwersa, nagpu-pugay ang Partido sa bawat Pulang kuman-der at Pulang mandirigma ng BHB sa pagiginghuwaran ng walang pag-iimbot na sakripisyo atganap na dedikasyon sa paglilingkod sa api at pi-nagsasamantalahang mamamayan.

Parangalan natin ang lahat ngbayani at martir ng BHB at magingang iba pang rebolusyonaryong ma-mamayan na nag-alay ng kanilangbuhay sa pagtataguyod sa BHB atsa armadong rebolusyon. Bigyan dinnatin ng pagkilala ang lahat ng be-teranong BHB, gayundin ang mgaPulang mandirigmang nasugatan onapinsala sa labanan na nagpapa-tuloy ng pagkilos sa hukbong bayano iba pang larangan ng rebolusyo-naryong gawain.

Ipagdiwang natin ang mata-gumpay na pagdaos ng IkalawangKongreso ng Partido sa makasaysa-yang petsa ng Oktubre 24 hanggangNobyembre 7, 2016 sa isang basenggerilya. Sa pamamagitan ng Ikala-

wang Kongreso, nakamit ng Partidoang ibayong pagkakaisa at higit nadeterminasyon na isulong ang pam-bansa-demokratikong rebolusyon samas mataas na antas.

Natipon ng Ikalawang Kongresoang namumunong mga kadre ng Par-tido mula sa sentral hanggang pan-rehiyon at pamproubinsyang mga ko-mite nito. Nagawa ito batay sa lakasat kakayahan ng Bagong HukbongBayan. Inamyendahan ng IkalawangKongreso ang konstitusyon at prog-rama ng Partido sa layuning ibayongbigyang-liwanag ang landas sa pag-susulong ng rebolusyong Pilipino.Nakapaghalal ito ng bagong pamu-nuang bumubuo ng Komite Sentral.

Nananawagan ang Partido sa

BHB na sumulong sa landas ng ma-tagalang digmang bayan. Ang in-ternasyunal at lokal na mga kalaga-yan ay laging paborable sa paglu-lunsad ng rebolusyonaryong arma-dong paglaban at pagsasagawa ngmga demokratikong pangmasangpakikibaka.

Pagyamanin natin ang natipongmga tagumpay at aral na nahalawsa proseso ng paglulunsad ng ar-madong rebolusyon. Sa gabay ngMarxismo-Leninismo-Maoismo,kumpyansado ang Partido na ma-pamumunuan nito ang malaganapat masinsin na pakikidigmang geril-ya at maisusulong ang digmang ba-yan sa mas matataas na antas sadarating na mga taon.

Ipagbunyi ang Ikalawang Kongresong Partido! Isulong ang digmang bayansa mas mataas na antas!

Page 2:  · sa Bagong Hukbong Bayan sa ... Parangalan natin ang lahat ng bayani at martir ng BHB at maging ang iba pang rebolusyonaryong ma-mamayan na nag-alay ng kanilang

Marso 29, 2017 ANG BAYAN2

Espesyal na Isyu | Marso 29, 2017

ANG

Ang Ang Bayan ay ini la lathala

dalawang beses bawat buwan

ng Komite Sentral ng

Partido Komunista ng Pi l ipinas

instagram.com/prwc.info

youtube.com/PhilippineRevolutionWebCentral

@prwc_info

fb.com/PhilippineRevolutionWebCentral

[email protected]

I. Sampung taon ng pandaigdigang

kapitalistang depresyon

MAG-IISANG DEKADA NA ang pandaigdigang kapitalistang depresyon. Angdepresyon ngayon ay mas malawak at mas malalim na kaysa Great Depressionng dekada 1930. Ang pagkawasak sa mga produktibong pwersa ay malayongmas malala at mas malubha at niyayanig ang buong kapitalistang sistema.

Patuloy na lumalaganap angdisempleyo at inaasahang umabotsa 201 milyon sa 2017. Labis namataas ang tantos ng disempleyo sahanay ng kabataan. Ang mga kala-gayan sa paggawa at kundisyon sapagtrabaho ay lalong naging ma-pang-api kung saan 1.4 bilyon angtumatanggap ng napakababang sa-hod at walang katiyakan sa trabaho.

Ang kapitalistang kontradiksyonsa pagitan ng panlipunang produk-syon at pribadong akumulasyon ngtubo ay patuloy na umiigting. Iisangporsyento ng populasyon ng daigdigang kumukontrol sa $110 trilyon okalahati ng pandaigdigang yaman.Tinatayang ang yamang kinamal ngwalong pinakamalalaking monopolyokapitalista ay kasing laki ng pag-aari ng mas mababang hati ng po-pulasyon ng mundo. Mula 2009,95% ng pang-ekonomyang pagtubong US ay sakmal ng pinakamataasna isang porsyento, habang 90% ngmga Amerikano ay lalong naghirap.

Patuloy ang mabilis na pagka-

bulok ng panlipunan at pampubli-kong imprastrukura. Ang mga kala-gayan sa pamumuhay ng masanganakpawis ay patuloy na lumalala,kapwa sa Ikatlong Daigdig at ma-ging sa mahihirap na pook at mgasyudad at komunidad ng mangga-gawa sa mga kapitalistang sentro.Ang pagbawas sa gastos para saserbisyong panlipunan ay nagresul-ta sa pagkasira ng pampublikongserbisyong pangkalusugan, eduka-syon, transportasyon at iba pa.

Ang panlipunan at pang-eko-nomyang kalagayan ng mga mang-gagawa at mamamayan sa mga ka-pitalistang bayan ay patuloy na su-masama. Binabata nila ang maba-bang sahod, kaltas sa pensyon, atpumapaimbulog na gastos sa pa-mumuhay. Noong 2016, umabot sakabuuang US$12.58 trilyon angutang ng mga pamamahay, tumaasnang halos 60% mula sa sinundangtaon, at halos kasinlaki ng 2008.Milyong manggagawa sa US angwalang tahanan sa gitna ng pag-dagsa ng mga pabahay.

Ang lumalalang panlipunangkalagayan ng mga produktibongpwersa ay nagdulot ng kanilang ka-walang-kakayahang konsumuhinang mga produkto ng kanilang pag-gawa na tumutungo sa pagtumal ngmga pamilihan. Nagbunga ito ngmga pamilihang umaapaw sa mgaproduktong pangkonsumo tulad ngmga cellphone, computer electro-nics, kasuotan at sapatos. Bumag-sak ang internasyunal na kalakalansa pinakamababang antas sa loobng tatlong dekada at tumungo sapagkalugi ng malalaking kumpanyasa shipping (kargong pandagat) atmga opereytor ng daungan.

Nananatili ang pandaigdigangkapitalistang krisis dahil sa di-ma-

lutas na problema ng labis na pro-duksyon sa ilalim ng kapitalismo.May kabuuang pagbagal ang kapi-talistang produksyon. Lumalaki angimbentaryo ng mga produktong in-termedya at kapital tulad ng mgametal at kemikal, makinaryangelektrikal, produktong petrolyo, ga-yundin ng asero at semento.Mayroong mas maigting na kumpe-tisyon at pagkalugi sa mga kapita-listang empresa na dumudulo sa in-ter-imperyalistang mga ribalan atdigmaan.

Patuloy na gumagapang angmga ekonomya ng US at mga bayangEuropean sa sunud-sunod na taonng mabagal na paglaki, habanginuuga ang China ng magkakasunodna pampinansyang pagyanig. Nasa2.3% ang paglago ng pandaigdigangGDP ng 2016, ang pinakamabagalmula noong 2008. Nabigo sa pang-kalahatan ang pandaigdigang siste-mang kapitalista na pasiglahin angproduktibong paglago mula 2008 atlalong nagiging pinansyalisado. Ka-ramihan sa tinaguriang paglago aytulak ng utang at ng tinatawag na“wealth-making products” (mgaproduktong panlikha ng yaman) odi-produktibong ispekulatibong ins-trumentong pinansyal. Ang panda-igdigang utang ay nasa US$230trilyon, higit 325% ng pandaigdi-gang GDP at tatlong beses na masmalaki kaysa noong 2000.

Noong 2016, lumaki nang 1.9%ang US GDP, pinakamabagal sa loobng limang taon. Nabigo ang rehi-meng Obama na lutasin ang mgaproblemang pang-ekonomya sa na-karaang walong taon sa pamamagi-tan ng bail-outs (pagsagip) at gas-tos-militar. Nagtagumpay lang itosa pagpuno sa mga kaban ng mala-laking oligarkiyang pampinansya ngmga pondong pansagip na sa pag-taya ng iba ay humigit kumulangUS$29.5 trilyon mula 2008 sa ka-pinsalaan ng masang anakpawis napinagpasan ng mga hakbang sapagtitipid.

Nangako ang bagong-luklok narehimeng Trump na “ibabalik ang

Page 3:  · sa Bagong Hukbong Bayan sa ... Parangalan natin ang lahat ng bayani at martir ng BHB at maging ang iba pang rebolusyonaryong ma-mamayan na nag-alay ng kanilang

ANG BAYAN Marso 29, 2017 3

mga trabaho” sapagpapagana ngidineklara niyangpatakarang "Ame-rica Muna". Binaklas na nito angTrans-Pacific Partnership (TPP) atnakahandang muling makipag-ne-gosasyon sa iba pang tinaguriangkasunduang “malayang kalakalan”upang "ibalik ang mga trabaho" saUS, na nagtatakip sa pundamentalna krisis ng labis na produksyon.Ngunit ang proteksyunismo ng gub-yernong US ay matagal nang luma-lakas kalakip ang mga paglalaan ngsubsidyo ng gubyerno para sa mgalokal na empresa at pagtitibay ngmga hadlang sa kalakalan. Gayun-paman, matagal nang sinasabotaheng gubyernong US ang multilateralna mga kasunduang pangkalakalantulad ng GATT-WTO sa pamamagi-tan ng suporta at subsidyo sa mgaempresa, taniman at pinansyangUS. Ang pangako niyang “gagawingdakilang muli ang America" ay tiyakna makapipinsala sa uring mangga-gawang US sa paghahabol niyangibaba ang presyo ng paggawangAmerikano. Binatikos na niya angChina, at kahit European Union, sapagmanipula ng pera, na naglalatagng batayan para sa paglalagay ngmga hadlang sa kalakalan atrestriksyon sa pamumuhunan at ibapang hakbang. Magbubunsod angmga ito ng kontra-hakbang mula samga karibal na imperyalista.

Sa pagkalas sa European Union,iginiit ng United Kingdom ang pag-katig sa pambansang pang-ekonom-yang interes nito, sa partikular,upang makapagtatag ng bagongmga pamilihan at pangkalakalangpartner na hindi nahahadlangan ngmga tuntuning takdang-EU. Papala-

ki ang pang-ekonomyangpresyur sa batayang in-dustriyal nito mula samumurahing labis na pro-dukto mula sa China. Isa-sagawa ng UK ang mga

hakbanging Brexit nga-yong taon, habang pi-

nag-aaralan din ngiba pang bayang

myembro ng EUang kahalintu-lad na pagka-las.

Ininda ngRussia ang mababang presyo ngkrudo bilang resulta ng labis naproduksyon. Sa ilang bahagi, angpagpapabagsak ng presyo ay sinad-ya ng US at Saudi Arabia sa pama-magitan ng pagpapalaki ng produk-syon ng shale oil at pagpigil saOPEC na maglimita ng produksyon.Layunin nitong pahinain ang naglu-luwas ng langis at gas na ekonom-yang Russian maging ng iba panganti-US na ekonomyang lumilikhang langis tulad ng mga bayang Ve-nezuela at Iran.

Ang produktibong kapasidad ngekonomyang Chinese ay pinahihinang imbentaryo ng di-maibentangmga kalakal (asero, semiconductorat pangkonsumong electronics,appliances, sasakyan, tela, real es-tate) bunga ng pandaigdigang pag-tumal ng ekonomya. Pinahihina rinito ng papalawak na relatibong laking di-produktibong ekonomya. Nag-sagawa na rin ito ng sariling ber-syon ng quantitative easing (pag-iimprenta ng pera) mula 2009.

Noong 2015, pumailanlang saUS$28 trilyon o 282% ng GDP nitoang pampubliko at pribadong utangsa China, di bababa sa limang besessa nakaraang dekada. Umutang angChina ng dagdag na US$3 trilyon saunang tatlong kwarto ng 2016, nanagpalaki ng utang nito nanghanggang 390% ng GDP.

Binabaha ng tinaguriangwealth-management products o pa-pataas-ang-risgong mga instrumen-tong pinansyal ang sistemang pi-nansyal ng China. Binubuo ng mga

ito ang sobra sa proporsyong laki ngekonomya ng China, na tinatayangmas mababa lang ng bahagya sa45% ng GDP. Ilang beses nang pu-malya ang pangunahing mga stockmarket ng China mula 2015 nanaglalantad sa mga lamat ng lumu-lobong sistemang pinansyal ng Chi-na. Lumalaki ang mga pangamba napatungo ang China sa isang pang-kalahatang pagguho na kahalintuladsa US noong 2008.

Habang tumatagal at lumalalaang pandaigdigang kapitalistangkrisis, patuloy na tumitindi ang in-ter-imperyalistang mga kontradik-syon sa ilalim ng isang multipolar nadaigdig. Nag-iibayo ang ribalan sapagitan ng pinakamalalaking im-peryalistang kapangyarihan na nag-aagawan sa estratehikong kontrolng mga pamilihan, pinagkukunan nghilaw na materyales, at saklaw ngimpluwensya. Lumalaki ang pag-gastos militar na umabot sa US$1.7trilyon noong 2015.

Sa gitna ng kabiguang malutasng ilang-dekadang mga patakarangneoliberal ang estratehikong paglu-bog ng sistemang kapitalista, maymalakas na tunguhing pa-Kananngayon sa hanay ng mga partido pu-litikal ng mga monopolyo kapitalistana may malakas na awtoritaryan atultra-nasyunalistang retorika sa US,gayundin sa UK at iba pang bayangEU. Ginagatungan ng mga partidongito ang xenophobia laban sa mga im-migrant at refugee, gayundin angrasismo, relihiyosong panatisismo atpasismo. Nagasgas na ng naghaha-ring mga uri ang astang neoliberal namalayang kalakalan at ngayo’y nag-hahangad ng dagdag na paggamit ngmarahas na kapangyarihan ng esta-do para pagsamantalahan ang mgauring anakpawis nito at ipilit angmas nakabebentaheng mga kundi-syon para sa mga kapartner sa kala-kalan at pamumuhunan.

Sa bigong pangarap na mapa-natili ang estratehikong pandaigdi-gang dominasyon nito, ipinagpapa-tuloy ng US ang hegemonikongpagsaklaw sa buong daigdig upangmagpanatili ng mga kliyenteng es-

Page 4:  · sa Bagong Hukbong Bayan sa ... Parangalan natin ang lahat ng bayani at martir ng BHB at maging ang iba pang rebolusyonaryong ma-mamayan na nag-alay ng kanilang

Marso 29, 2017 ANG BAYAN4

tado nito, magsagawa ng "pagba-bago ng rehimen," subersyon labansa mga gubyernong naggigiit ng ka-sarinlan at panatilihin ang presen-syang militar sa pangunahing mgaruta ng kalakalan. Gumagastos anggubyernong US ng humigit-kumu-lang $600 bilyon taun-taon sa mili-tar nito, na lampas sa pinagsamanggastos ng sumusunod na sampungbayan (kabilang na ang China atRussia).

Nababanat ang militar ng US.Sinisikap nitong palakasin ang ha-wak sa Middle East at ideploy angmga pwersa nito sa hangganan ngEurope sa Russia at sa timog na ka-ragatan ng China. Aktibo ito sa mgagera sa Middle East, partikular saIraq, Syria, Libya at Yemen. Naglu-lunsad ito ng interbensyong militarsa Palestine, Lebanon, Egypt, Pa-kistan, Pilipinas, Nigeria, Turkey,Yemen, Ukraine at marami pangibang bayan. Nakapagdeploy ito ngmga pwersa sa espesyal na opera-syon sa mahigit 130 bayan sa diu-mano’y mga anti-terorismong ope-rasyon. Mula 2013, inilunsad ng USang "Asia Pivot" nito upang ideployang mahigit kalahati ng tropangnabal nito sa Asia.

Sa ngalan ng "operasyong kala-yaan sa nabigasyon," naigiit ng USang presensya militar nito sa SouthChina Sea sa nakaraang mga taon.Itinulak nito ang China na agresi-bong magiit ang soberanya, na gu-mawa ng may kalabisang mga pang-angkin ng soberanya sa exclusiveeconomic zone at teritoryong dagatng Pilipinas at magtayo ng mga mi-litary outpost at iba pang istrukturana ganap na nagbabalewala sa mgakarapatan ng Pilipinas.

Tanda ng tumutubong imperya-listang ambisyon nito, nagsimulanang magtayo ang China ng sarilingmga base militar sa ibayong dagat,partikular sa Africa at sa MiddleEast, upang ipagtanggol ang mgapamumuhunan sa ekonomya at pa-lawakin ang impluwensya. Naka-handa na ring makumpleto ng Chinaang unang plota ng mga aircraftcarrier nito sa susunod na mga

taon.Patuloy na iginigiit ng Russia

ang lakas militar sa mga rehiyon ngEast Europe, Middle East at CentralAsia. May estratehikong kontrol itosa mga rekursong langis sa Caspianat Black Sea. Nagsimula na itongmagpakita ng presensya sa SouthChina Sea sa pagbisita sa mga dau-ngan sa Pilipinas.

Upang mapasaklaw ang implu-wensya sa pulitika at malabananang hegemonya ng US, naglunsadng pang-ekonomyang opensibangdiplomatiko ang China sa pag-alokng mababang interes na pautangpara sa imprastruktura sa pamama-gitan ng Asian InfrastructureInvestment Bank (AIIB) sa ilalim ngtinatawag nitong "New World Eco-nomic Blueprint" (Bagong Pandaig-digang Plano sa Ekonomya) at "OneBelt, One Road" na balangkas ngpagtatayo ng mga engklabo at pasi-lidad sa transportasyon. Estratehi-kong layunin ng China na gamitinang mas malawak na dagat ng wa-lang empleyong lakas-paggawaupang lalo pang ibaba ang presyong paggawa.

Patuloy na nagpapaunlad ngestratehikong kooperasyong militarang Russia at China sa iba pang ba-yang Eurasian, kabilang ang India atPakistan, sa pamamagitan ng Shang-hai Cooperation Organization.

Ang estratehikong kontrol samga rekursong langis at tubong da-luyan, laluna sa Middle East, ay na-nanatiling isa sa mga pangunahingnagpapasiklab ng inter-imperyalis-tang mga ribalan. Nagharapan naang magkakatunggaling imperyalistasa Syria kung saan nais ng US na pa-bagsakin ang rehimeng al-Bashad sapamamagitan ng pambobomba at sapag-aarmas sa mga tinaguriang re-belde, habang nanindigan ang Russia(na may suportang Chinese) sa gub-yernong Syrian sa pamamagitan ngmga kontra-pambobomba laban samga rebeldeng suportado ng US.

Habang umiigting ang inter-im-peryalistang mga ribalan, ang pro-letaryado at aping mamamayan sabuong daigdig ay dapat magpasigla

ng kanilang mga pakikibaka para sapambansa at panlipunang paglaya.Itinutulak ng papalalang panlipu-nang kalagayan sa ilalim ng kaayu-sang neoliberal ang mga mangga-gawa, magsasaka at mamamayanganakpawis na maglunsad ng pang-masang mga pakikibaka at arma-dong paglaban.

Bumabangon ang mga mangga-gawa at mamamayang anakpawis samga atrasadong bayan. Maramihansilang bumabangon sa mga welga atiba pang anyo ng pakikibaka labansa pagsalakay ng mga patakarangneoliberal sa mga trabaho, sahod atserbisyong pampubliko. Sa China,puu-puong libong manggagawa samga engklabo ng paggawa ang nag-lulunsad ng mga pakikibakang masalaban sa mapang-api at mapagsa-mantalang mga kalagayan. Malala-king welga ng mga manggagawa angpumutok na sa India at iba panglugar.

Sa US, ang uring manggagawa,kapwa puti at may kulay, ay mara-mihang bumabangon laban sa ba-gong-luklok na rehimeng Trump nanagdeklara ng gera laban sa mgaimmigrant. Malalaking welga angpumutok na sa buong bayan para sataas-sahod at iba pang isyu.

Sa mga bayang napaiilalim saimperyalistang agresyong militar atpananakop ng US, naglulunsad ngarmadong paglaban ang mamama-yan, nagsasarili man o suportado ngkaribal na mga imperyalistang ka-pangyarihan. Inilulunsad ang rebo-lusyonaryong armadong paglabansa India, Pilipinas, Palestine, Kur-distan at iba pang bayan.

Dapat samantalahin ng mga pro-letaryong rebolusyonaryong pwersaang paborableng mga kalagayanupang magtatag ng mga partidongMarxista-Leninista-Maoista na mala-lim na nakaugat sa mamamayan atmay kakayahang maramihang mag-mulat, mag-organisa at magmobilisasa mamamayan at sa pamumuno ngkanilang armadong paglaban upangmakamit ang pambansa at panlipu-nang paglaya at maglunsad ng so-syalistang rebolusyon.

Page 5:  · sa Bagong Hukbong Bayan sa ... Parangalan natin ang lahat ng bayani at martir ng BHB at maging ang iba pang rebolusyonaryong ma-mamayan na nag-alay ng kanilang

ANG BAYAN Marso 29, 2017 5

II. Nananatili ang krisis ng malakolonyal

at malapyudal na sistema sa ilalim

ng rehimeng Duterte

PATULOY NA LUMULUBHA ang mga kalagayan sa ilalim ng malakolonyal atmalapyudal na sistema ng Pilipinas sa bigat ng pandaigdigang kapitalistangkrisis. Nananatili ang Pilipinas sa katayuan ng kronikong krisis. Lumilikha itong antagonistikong kontradiksyong makauri sa pagitan ng mapagsamantalaat pinagsasamantalahang mga uri, gayundin ng matinding paksyunal na mgaribalan sa loob ng naghaharing mga uri.

Ang di-industriyal, agraryo atatrasadong kalagayan ng ekonom-yang Pilipino ay lumala sa mahigittatlong dekada ng mga patakarangneoliberal. Patuloy na lumiliit angkakayahan ng ekonomyang Pilipinona lumikha ng produkto at maka-sustine sa sarili. Inaangkin ng reak-syunaryong gubyerno ang 6.8% GDPna paglago noong nakaraang taon,ngunit nangyari ito pangunahin da-hil sa pansamantalang paglawak ngkonstruksyon at real estate. Buma-ba ang produksyong agrikulturalnang 1.3% noong 2016 mula sa wa-lang paglago sa sinundang taon,habang ang bahagi nito sa GDP aybumaba sa 8.8% mula 9.5%. Sa ka-buuan, ang bahagi ng produktibongmga sektor (agrikultura, manupak-tura, pagmimina at konstruksyon)ay lalo pang bumagsak sa 39.2%.Ang sektor ng serbisyo, na pangu-nahing nagsisilbi sa sirkulasyon ngdayuhang mga kalakal, ay lumawakhanggang 49.9% ng ekonomya.

Higit na nakaasa ang Pilipinasngayon sa pagluluwas ng hilaw namateryales, mga manupakturangmay mababang dagdag-halaga, atlakas-paggawa ng mga migrante.Dahil walang solidong kapasidad saindustriya, dumaranas ang bayanng walang tigil na depisito sa kala-kalan, na tumutungo naman sa ma-tinding pagsalig sa pangungutangat dayuhang puhunan, pangunahinsa portfolio investments na ginaga-mit sa ispekulasyong pinansyal.

Walang makikita lampas sa ki-nang ng import na pangkonsumo,pagtatayo ng mga imprastrukturaat mga call center na nakakonsentrasa pambansang kapitolyo at makiki-

tid na koridor ng ilang sentrongprobinsya o bayan.

Patuloy na nagdurusa ang ma-mamayang Pilipino sa papalalangsosyo-ekonomikong kalagayan sailalim ng malakolonyal at malapyu-dal na sistemang panlipunan. Lu-malaki ang patlang sa pagitan ngnaghaharing grupong pang-eko-nomya at ng malawak na mayoryang mga manggagawa at magsasaka.Batay sa independyenteng mgapagtaya, halos 70% ng mga Pilipino,o mga 66 milyon, ay nabubuhay sababa ng hangganan ng karalitaan,kumikita ng mas mababa sa P125 saisang araw. Sa kabilang banda, angyaman ng 40 pinakamayayamangPilipino ay lumaki nang 14% mula2015 hanggang 2016, habang angtubo ng pinakamalalaking mgaempresang nakalista sa PhilippineStock Exchange ay lumaki nang 18%sa gayon ding panahon, na lalongnagpalaki ng patlang sa pagitan ngnaghaharing grupong pang-eko-nomya at ng malawak na mayoryang mga manggagawa at magsasaka.

Patuloy na naghihirap ang mgamanggagawa sa malawakang di-sempleyo, mga patakaran sa plek-sibleng paggawa at mababang sa-hod. Ang lawak ng disempleyo atkakulangan ng empleyo ay nasa hu-migit-kumulang 11.5 milyon o halos27% ng kabuuang lakas-paggawa.Humigit-kumulang 1.3 milyongmanggagawa ang natanggal mula sakabuuang lakas-paggawa noong2016. Dahil sa malubhang kawalanng trabaho, patuloy na desperadongnaghahanap ng trabaho sa ibayongdagat ang mga manggagawa. Taun-taong lumalaki ang tantos ng pag-

papadala ng de-kontratang mgamanggagawa sa ibayong dagat.

Patuloy na dumaranas ang mgaPilipinong manggagawa ng papa-lubhang anyo ng pang-aapi at pag-sasamantala sa ilalim ngkontraktwalisasyon at kahalintuladna mga pakana ng pleksiblengempleyo. Sa ilang engklabo ng pag-gawa, ang tantos ng kontraktwali-sasyon ay kasintaas ng 90%. Patuloyna lumala ang mga kalagayan sapagtrabaho sa ilalim ng deregula-syon ng mga pamantayan sa pag-gawa tulad ng nangyaring malala-king sunog sa pabrika.

Nananatiling mababa ang sa-hod. Ang minimum na sahod naP491 para sa mga manggagawa saNCR ay makasasagot lang sa 43% nghalagang gastusin para sa pang-a-raw na pangangailangan ng anim-kataong pamilya. Ang mga sahod aypatuloy na hinihila pababa ng mgapatakaran tulad ng rehiyunalisasyonng sahod, dalawang-andanang sa-huran at iba pa.

Patuloy na pinahihirapan angmasang magsasaka ng laganap nakawalan ng lupa at pangangamkamng lupa at lumalalang mga anyo ngpyudal at malapyudal na pagsasa-mantala at malubhang kawalan ngtrabaho. Napatunayan nang huwadat isinantabi na ang reporma sa lu-pa sa ilalim ng reaksyunaryonggubyerno. Monopolisado pa rin anglupa sa malalaking asyenda at ma-ging sa mga tinatawag na mga iske-ma ng contract-growing at malala-king plantasyong pag-aari ng dayu-han na nakatakda para sa mga ta-nim na pang-eksport.

Patuloy na sumasama ang mgapampublikong imprastruktura atserbisyo sa ilalim ng neoliberal napatakaran ng pribatisasyon at de-regulasyon. Ang malawak na masaay pinahihirapan ng panlipunangpakaltas o kakulangan ng aloka-syong badyet na nagtutulak sa mgaospital pampubliko at mga eskwela-hang estado, gayundin sa iba pangahensya para sa serbisyo publiko napumasok sa operasyong komersyalat iskemang korporatisasyon sa

Page 6:  · sa Bagong Hukbong Bayan sa ... Parangalan natin ang lahat ng bayani at martir ng BHB at maging ang iba pang rebolusyonaryong ma-mamayan na nag-alay ng kanilang

Marso 29, 2017 ANG BAYAN6

kapinsalaan ng mamamayan. Sa ha-los sampung taon na ngayon, angtinatawag na programang conditio-nal cash-transfer na dinisenyo atpinondohan ng World Bank ay ga-nap na nabigo sa paglutas ng mgaugat ng malawakang karalitaan.

Ang lumalalim na krisis ng mala-kolonyal at malapyudal na naghaha-ring sistema at ang lumalalang mgakontradiksyong dulot nito ang nag-palitaw sa rehimeng Duterte, na samaraming bagay ay nakatakdangmaiba sa mga nauna rito. Isa, siRodrigo Duterte ang unang presi-dente ng GRP na umakong siya ayisang “Kaliwa” at “sosyalista” at ha-yag na nagpakita ng mapagkaibigangpakikipag-ugnayan sa rebolusyonar-yong armadong kilusan. Habang me-yor, nagpakilala siyang tutol sa pag-tatayo ng mga pasilidad militar ngUS sa Davao City.

Nangibabaw siya sa eleksyong2016 sakay nang malawakang dis-kuntento ng mamamayan sa nagha-haring sistema at mithiin nila parasa mapagpasyang pagbabago. Nangmanalo bilang presidente, inialok niDuterte sa Kaliwa ang mga pusisyonsa gabinete at pumili mula sa lista-han ng mga rekomendado ng NDFPmula sa hanay ng progresibo at pat-riyotikong mga lider masa upang pa-munuan ang mga kawanihan sa re-porma sa lupa at social welfare, atang presidential anti-poverty com-mission. Binigyan sila ng natatangingpagkakataon para ibigay ang todongsuporta sa mga pakikibaka ng mgamagsasaka, mga manggagawa atang masang anakpawis sa buong ba-yan, partikular para itulak ang pa-mamahagi ng lupa sa Hacienda Lui-sita at iba pang asyenda, pagwawa-kas sa kontraktwalisasyon, pagtigilng militarisasyon sa mga barangayat iba pa.

Gayunpaman, sa kabuuan aydominado ang gabinete ni Duterteng mga tagapagtaguyod ng mga pa-takarang neoliberal ng nakaraangmga rehimen maging mga militaris-tang pro-US. May mga kontradik-syon sa loob ng naghaharing pang-katin, na nakaugnay rin sa paksyu-

nal na mga ribalan sa hanay ng mganaghaharing uri. Sinasalamin nggayong mga ribalan ang malalim nakrisis ng nabubulok na nahaharingsistema gayundin ang mga kontra-diksyong nagmumula sa isang mul-tipolar na daigdig.

Ang mga masugid na personali-dad ng Yellow Army ng LiberalParty, kabilang ang mga Aquino ngHacienda Luisita, ay nasa unahanng mga pagsisikap na ugain angnaghaharing rehimen. Inuupatan atsinusulsulan sila ng imperyalismongUS bilang pampigil sa mga kontra-US na postura ni Duterte. May mgaupisyal sa AFP na handang kumiloslaban kay Duterte oras na utusansila ng kanilang mga among Ame-rikano.

Matapos ang halos walong bu-wan sa kapangyarihan, hindi panaisasalin sa kongkretong pataka-ran ang mga pangako ni Duterte, atlalong wala sa aktwal na pagbabagoat bwelo. Kailangan pa niyang patu-nayang naiiba siya sa kanyang mgasinundan.

Makailang beses nang ipinanga-ko ni Duterte na wawakasan niyaang kontraktwalisasyon ng pagga-wa. Ang pangakong ito, gayunpa-man, ay hindi nakikita sa DOLEOrder 174 na inilabas noong Marso10 na nagpapatibay sa Herrera Lawat may layon lamang na magingpamantayan at dagdag na regula-syon sa pagpapatupad ng kon-traktwalisasyon, tulad ng patara-kan ng naunang mga rehimen. Walapang mapagpasyang mga hakbangang rehimeng Duterte upang tugu-nan ang nangungunang kahingianng mga magsasaka para sa repormasa lupa. Hindi pa nito tinutupad angpangakong libreng patubig.

Paulit-uulit na nagpahayag siGRP President Duterte ng deklara-syon ng nagsasariling patakarangpanlabas at kritikal sa interben-syong militar ng US. Binatikos niyaang paglulunsad ng ehersisyo militarng US, ang VFA at ang EDCA ngunitwala pang kongkretong mga hak-bang para igiit ang pambansang so-beranya. Sa pagdidiin ng mga upi-

syal militar, sumang-ayon si Dutertena pahintulutan ang US na magtayong mga pasilidad militar sa Palawanat iba pang kampo ng AFP at mag-sagawa ng Balikatan Exercises ga-yundin ng 256 iba pang ehersisyongmilitar sa bayan ngayong taon.

Mabibigat na abuso sa karapa-tang-tao ang nagawa na ng mgapulis at pwersang militar ng estadosa ilalim ng "gera kontra-droga" atng "todo-gera" ng rehimeng Duter-te. Si Duterte mismo ang nanulsol sabulok na kapulisan na magpatupadng hibang na gera laban sa droga. Dibababa sa 8,000 na "personalidad sadroga", na karamihan ay maliliit namagtutulak at gumagamit ng drogasa maralitang mga komunidad, angpinatay ng pulis sa mga operasyong"Oplan Tokhang" gayundin ng mgavigilante death squads.

Mula nang magdeklara ng todo-gera laban sa mga rebolusyonar-yong pwersa noong Pebrero, nag-lunsad ang militar at itinayo-ng-AFP na mga grupong paramilitar ngwalang-habas na mga pamamaslangat armadong panunupil laban samga magsasaka at minoryang ma-mamayan. Inutusan ni Duterte angAFP na "patagin ang mga bundok,"gamit ang mga helicopter gunshipsat bagong-biling jet-fighters upangmambomba mula sa himpapawid.Lubos na walang pasasaalang-alangsa buhay at kabuhayan ng mga si-bilyan, nambomba ang AFP saCompostela Valley, Sarangani,Abra, Maguindanao, Agusan delNorte at iba pang lugar.

Inanunsyo na ng AFP ang ba-gong kontra-insurhensyang planonito na Oplan Kapayapaan, na sakabuuan ay nakabatay sa nagdaangOplan Bayanihan sa usapin ng pag-kukumbina ng mga operasyongsaywar, intelidyens at kombat. Ma-higit 400 bilanggong pulitikal angnananatiling nakakulong, maramiang ilang taon nang hindi makata-rungang nakakulong nang walangpagbibista.

Nag-iibayo ang ligalig ng ma-mamayang Pilipino sa napakongmga pangako ni Duterte. Hinihingi

Page 7:  · sa Bagong Hukbong Bayan sa ... Parangalan natin ang lahat ng bayani at martir ng BHB at maging ang iba pang rebolusyonaryong ma-mamayan na nag-alay ng kanilang

ANG BAYAN Marso 29, 2017 7

nila ang pambansang soberanya,pambansang industriyalisasyon, tu-nay na reporma sa lupa, pagwawa-kas sa burukratikong korapsyon atmalawakang karalitaan at pang-aa-pi. Tiyak na maramihang mag-aalsaang mga manggagawa upang hingi-in ang pagwawakas sa kontraktwa-lisasyon at ipanawagan ang pagta-as ng sahod at ang pagtigil ng rehi-yunalisasyon ng sahod at iba pangpakana para pababain ang sahod.Ang pakikibakang masa ng mgamagsasaka ay pumuputok sa buongbansa upang igiit ang kanilang ka-rapatan sa pagmamay-ari ng lupaat pagtanim ng mga pagkaing pana-nim (kilusang "bungkalan"), humi-ngi ng makatarungang presyo parasa kanilang mga produkto, labananang usura at ang mapang-apingmga bangko sa microfinancing atpaglaban sa militarisasyon ng kani-lang mga komunidad. Pinaigting ngmga maralitang lunsod ang kanilangpakikibaka laban sa pribatisasyonng pabahay sa kanilang pinakahu-ling pag-okupa sa mahigit 5,000nakatiwangwang na bahay sa Bu-lacan. Ang kabataan at estudyanteay humihingi ng pagtigil sa progra-mang K-to-12 at laban sa papataasna gastos sa edukasyon.

Ang tuluy-tuloy na pag-abanteng pakikibaka ng mamamayang Pili-pino sa gitna ng lumalalang krisis aynagsisilbing matingkad na kontekstong usapang pangkapayapaang GRP-NDFP. Tuluy-tuloy itong umabantemula nang magsimulang muli noongAgosto nang nakaraang taon.

Sa pakikipag-usap sa GRP, tu-mitindig ang NDFP sa ngalan ng De-mokratikong Gubyernong Bayanupang katawanin ang interes ngmalawak na masa ng mga mangga-gawa at magsasaka, petiburgesyaat pambansang burgesya. Ang GRP,sa kabilang panig, ay kumakatawansa interes ng mga naghaharing uring malaking burgesya kumpador atmalalaking uring panginoong may-lupa sa kabila ng hungkag na pana-nalitang naglilingkod ito sa interesng mamamayan. Batid din nito nawala itong kakayahang durugin ang

armadong rebolusyon kaya sa isangpakahulugan ay nakapatas dito.

Sa pagpasok sa usapang pang-kapayapaan, nagkasundo ang GRP atNDFP na tugunan ang ugat na dahi-lan ng armadong tunggalian upangmakamit ang makatarungan at ma-tagalang kapayapaan. May maka-saysayang pagkakataon ngayon anggubyernong Duterte at ang NDFP namagbuo ng sustantibong mga pagka-kaisa sa sosyo-ekonomiko at pulitikalat konstitusyunal na mga reporma.Ang GRP at NDFP ay nagkasundongpabilisin ang usapan. Hinahangad ngNDFP na mabuo na ang mga kasun-duang ito ngayong taon.

Sa una at ikalawang round ngusapan sa Oslo, nagkasundo angmga Partido na pabilisin ang usa-pang pangkapayapaan sa layuningmagamit ang mga kasunduan satatlong natitirang sustantibong ad-yenda at isang kasunduang padula-sin ito sa pamamagitan ng paglala-bas ng magkatugong interim na ti-gil-putukan.

Sa ikatlong round ng usapangpangkapayapaan na idinaos sa Ro-me, Italy noong ikatlong linggo ngEnero, nakita ang markadong pag-usad sa inisyal na talakayan upangmapagkaisa ang pinagpalitang mgaborador sa CASER, kasabay angpagbubuo ng bilateral na mga timpara rito. Nagkaisa rin ang mga pa-nel na buuing muli ang listahan ngmay hawak ng mga JASIG. Nagpa-hayag na rin ang NDFP ng kahanda-ang makipagtulungan sa rehimengDuterte sa pagtatatag ng isang pe-deral na gubyerno, na may malinawna layuning itulak ang partikular namga repormang konstitusyunal namagtataguyod sa demokrasya ngmamamayan.

Sa kabilang banda, nabigo angrehimeng Duterte na tuparin angmga pangakong ginawa nito samaagang bahagi ng usapang pang-kapayapaan, partikular ang amnes-tiya at pagpapalaya sa lahat ng bi-langgong pulitikal. Binigyan rin niyaang AFP ng mando na italaga saunahan ang mga pwersa sa humigit-kumulang 500 baryo sa buong ka-

puluan upang magsagawa ng say-war, paniktik, at panlupig laban samamamayan at operasyong kombatlaban sa BHB.

Nagsagawa ng mga maniobrangpang-iwas ang mga yunit ng BHBupang iwasan ang mga sagupaan saAFP. May ilang buwan na nanawa-gan ang Partido at BHB sa rehimengDuterte na iatras ang mga pwersanito mula sa mga baryo, ngunit wa-lang nangyari.

Ang mga salik na ito ang nag-tulak sa pamunuan ng Partido atkumand ng BHB na tapusin ang sa-riling deklarasyon ng tigil-putukannoong Pebrero 10. Tumugon angrehimeng Duterte sa pamamagitanng pagputol ng sarili nitong dekla-rasyon ng tigil-putukan, ngtuluyang pagtatapos sa usapangpangkapayapaan at pagdeklara ngtodong gera laban sa rebolusyo-naryong pwersa.

Sa harap ng malawakang pag-batikos, napilitan ang rehimengDuterte na buksan ang impormal nausapan sa NDFP at makipagkasundosa pagpapatuloy ng nakatakdangusapang pangkapayapaan at mulingpagtitibay ng naunang mga pinag-kasunduan, kabilang na ang pagbi-bigay ng kumpyansa sa mga kon-sultant at negosyador ng NDFP,isang pangakong palayain ang hu-migit-kumulang 24 bilanggong puli-tikal, kabilang ang tatlong naunanang nasentensyahan, at palawiginpa ang pyansa para sa mga napala-yang konsultant.

Alinsunod sa Joint Statementng Marso 11, naglabas ng deklara-syon ang pamunuan ng Partido atpambansang kumand ng BHB naibabalik ang isang interim na tigil-putukan, nahikayat ng mga pagsi-sikap na lutasin sa pamamagitan ngusapan ang tampok na mga isyu nanagdulot ng pagtitigil ng naunangdeklarasyon at ganap na mulat sapangangailangang aktibong ipag-tanggol ng hukbong bayan ang ma-mamayan.

Habang handang harapin angrehimeng Duterte sa usapangpangkapayapaan at magbuo ng mga

Page 8:  · sa Bagong Hukbong Bayan sa ... Parangalan natin ang lahat ng bayani at martir ng BHB at maging ang iba pang rebolusyonaryong ma-mamayan na nag-alay ng kanilang

Marso 29, 2017 ANG BAYAN8

kasunduan para magsilbi sa mama-mayang Pilipino, batid na batid rinng mga rebolusyonaryong pwersaang mga panganib ng pasipikasyonlaluna bilang resulta ng isang mala-wig na tigil-putukan na walang sus-tantibong benepisyo para sa mama-mayang Pilipino.

Batid ang umiiral na mgakontradiksyong nagmumula sa isangmultipolar na daigdig at kaagapay namga paghahati sa loob ng naghaha-ring uri at naghaharing pangkatin,handa ang mga rebolusyonaryongpwersa na hayaan ang rehimeng Du-terte na bumukadkad at iladlad angsarili sa pamamagitan ng usapang

pangkapayapaan kung ito ba'y tutang imperyalimong US o hindi.

Sa inspirasyon ng IkalawangKongreso ng Partido, handa ang la-hat ng rebolusyonaryong pwersa naisulong ang demokratikong rebolu-syon ng bayan at dalhin ang dig-mang bayan sa bago at mas mataasna antas. Kasabay nito, handa rinsila sa posibilidad na ang usapangpangkapayapaan ay humantong sasignipikanteng progreso sa pagbu-buo ng mga kasunduan sa mga re-pormang panlipunan, pang-eko-nomya at pampulitika at pang-konstitusyon at sa salungat na mgareaksyon ng imperyalismong US at

ng lokal na mga reaksyunaryo sagayong mga reporma.

Gayunpaman, habang nanana-tili ang kasalukuyang kalagayan,dapat magpursigi ang Partido sapangkalahatang linya ng demokra-tikong rebolusyon ng bayan sa pa-mamagitan ng matagalang digmangbayan sa paglulunsad ng rebolu-syonaryong armadong pakikibaka,pagtatayo ng mga rebolusyonar-yong organisasyong masa at mgaorgano ng kapangyarihang pampu-litika, pagpapalakas at pagpapala-wak ng Partido at pamumuno samamamayan sa paglunsad ng mili-tanteng mga pakikibakang masa.

Matapos ang 48 taon ng pagsu-sulong ng armadong rebolusyonar-yong pakikibaka sa pamamagitan ngmatagalang digmang bayan, nagta-mo ang Bagong Hukbong Bayan ngmalalaking tagumpay at nakapag-i-pon ng makabuluhang mga aral sapagsusulong ng digmang bayan. Sapamumuno ng Partido, nagtagum-pay ang BHB sa pagsusulong ng dig-mang bayan sa pamamagitan ngmasaklaw at maigting na pakikidig-mang gerilya sa batayan ng papala-wak at papalalim na baseng masa.

Naglulunsad ng mga taktikal naopensiba ang BHB laban sa mahihi-nang bahagi ng kaaway, matalinonggamit ang mga taktika ng kon-sentrasyon at pagkalat at pagsan-dig sa masa. Nagsasagawa ito ngmga aksyong atritibo laban sa kaa-way upang magsilbi sa pangunahingdireksyong isagawa ang mga anihi-latibong aksyon, upang magsamsamng sandata at pahinain ang reak-syunaryong armadong pwersa.

Humahalaw ang BHB ng lakasmula sa masaklaw at malalim na su-

porta ng masang magsasaka at mi-noryang mamamayan sa pamama-gitan ng paglulunsad ng malawak namga kampanyang antipyudal sa ba-langkas ng minimum at maksimumna programa sa reporma sa lupa nggubyernong bayan at pagtata-guyod sa karapatan sa pag-papasya sa sarili at pagta-tanggol ng lupaing ninunolaban sa pandarambongsa kabuhayan at kapali-giran. Nagbigay-inspirasyon din ito samalawak na masangmanggagawa, mga estudyante atintelektwal, maralitang lunsod namalaproletaryado, kababaihan,propesyunal, mga taong simbahanat iba pang demokratikong sektorna lumahok sa rebolusyonaryonggawain at sumanib sa armadongpakikibaka.

Ang BHB ang pangunahingpwersa ng Partido sa rebolusyonar-yong gawaing masa sa masangmagsasaka at minoryang mamama-yan, sa pagtatayo ng mga rebolu-

syonaryong organisasyong masa ngmga magsasaka, kababaihan, ka-bataan, bata, mga aktibistangpangkultura at milisyang bayan atpagtatatag ng organo ng kapang-yarihang pampulitika. Habang nag-sisilbing pangunahing pwersangpandigma, nagsisilbi rin itongpwersang pamproduksyon at parasa pangkulturang rebolusyon.

Sa paglulunsad ng digmang ba-yan, nakatuon ang Partido at BHBsa usapin ng pagsusulong mulaisang yugto patungo sa mas mataasna yugto ng estratehikong depen-

siba, at mula sa kasalukuyangestratehikong depensiba tungo

sa susunod na antas ngestratehikong pagkapatas.

Sa simula, ang Parti-do ay may baseng ma-sang 80,000 mamama-

yan at inorganisa ang BHB na maysiyam na ripleng awtomatiko at 26mas mahihinang armas sa CentralLuzon noong 1969 tungong isanghukbo na may mga iskwad at platunna may higit sa 200 malalakas nariple noong 1971.

Nang magdeploy ang kaawayng 5,000 tropa at pulis sa ilalim ngTask Force Lawin, ang pamunuanng Partido ay lumipat sa Isabelapara itatag ang himpilan at sentronito ng pagsasanay ng mga kadre

III. Matatag na sumusulong ang digmang bayan

ANG LUMALALANG MAPANG-API at mapagsamantalang kalagayang pinag-durusahan ng mamamayang Pilipino ang nagtutulak sa kanila na maglunsadng rebolusyonaryong armadong pakikibaka. Tinutupad nito ang pangunahingrebolusyonaryong tungkulin ng pagbabagsak sa armadong reaksyunaryongestado ng mga naghaharing uri at pagtatatag ng demokratikong gubyernongbayan sa ilalim ng pamumunong proletaryo.

Page 9:  · sa Bagong Hukbong Bayan sa ... Parangalan natin ang lahat ng bayani at martir ng BHB at maging ang iba pang rebolusyonaryong ma-mamayan na nag-alay ng kanilang

ANG BAYAN Marso 29, 2017 9

at Pulang kumander para sa pam-bansang deployment. Pagsapit ng1972, ang mga paunang kadre ngPartido at BHB ay kumalat na sasampung rehiyon ng bansa, kabilangsa Ilocos-Cordillera, SouthernLuzon, Visayas at Mindanao.

Lumaki ang BHB tungong tat-long kumpanya na may malalakasna riple at dinadagdagan ng mga lo-kal na yunit gerilya. Ito ay kumalatsa karamihan ng prubinsya ng Ca-gayan Valley. Bago nito, tumugonang kaaway gamit ang Task ForceSaranay. Subalit ang naging kahina-an ng panrehiyong pamunuan ngPartido ay ang sobrang pagtatagalng dalawang kumpanya noong1972-1976 sa magubat na rehiyonng Isabela sa kabila ng paglikas mu-la roon ng lokal na populasyon.

Simula Batas Militar noong1972 hanggang kalagitnaan ng de-kada 1980, lumawak ang BHB sabuong bansa, at nagtayo ng mga la-rangang gerilya sa iba't ibang rehi-yon. Naabot ang pambansang latagng pakikidigmang gerilya noong si-mula ng dekada 1980. Kasabay ngsumisidhing krisis pang-ekonomyaat pampulitika ng diktadurang US-Marcos, ang masaklaw na pakikidig-mang gerilya ay nagbunga ng mabi-lis na paglawak at paglago ng BHB,ng mga larangang gerilya at ng re-bolusyonaryong armadong pakiki-baka sa kabuuan.

Noong maagang bahagi ng de-kada 1980, nagawa ng pamunuanng Partido ang estratehikong pag-kakamaling magtangkang lumundagmula sa panggitnang yugto ngestratehikong depensiba tungo sainiilusyong yugto ng estratehikongkontra-opensiba kung saan iniisipna matatalon ang abanteng yugtong estratehikong depensiba atestratehikong pagkapatas.

Patuloy na lumaki at umunladang BHB, subalit nahigop sa adelan-tadong regularisasyon kung saanitinayo ang mga pwersang bertikalna may lubhang maliit na pwersangpahalang. Tungo sa katapusan ngdekada 1980, dumanas ito ng mala-laking pagkatalo dahil sa sariling

pagpapakitid dahil sa pagkaligta sagawaing masa at sa baseng masa atpaglulunsad ng mga taktikal naopensiba laban sa matitigas na tar-get, pagbabase sa syudad ng mata-as na kumand at iba pa. Ikinombinaito sa mali at artipisyal na pagta-tangka sa mga insureksyon sa mgasyudad at sentrong bayan sa pama-magitan ng paglalaro sa ispontan-yong kamalayan ng masa at pagpa-pakat ng mga armadong yunit sakalunsuran.

Inilunsad ng Partido ang Ikala-wang Dakilang Kilusang Pagwawas-to noong 1992 upang isagawa angkomprehensibong pagwawasto atlutasin ang mga problemang ibinun-sod ng adelantadong regularisasyonat insureksyunismong lunsod. Mu-ling pinagtibay ng Partido ang mgabatayang prinsipyo tulad ng pagsu-sulong ng matagalang digmang ba-yan at pakikidigmang gerilya. Mu-ling ipinakat ng BHB ang mga pwer-sa nito para abutin ang mga naiwanna lugar sa gawaing masa, mulingitayo ang mga organisasyong masa,magpalawak sa bagong mga teritor-yong gerilya, maglunsad ng rebolu-syong agraryo at buuin ang Partidoat mga lokal na organo ng kapang-yarihang pampulitika.

Sa tangkang abutin ang mala-wak na erya, may pagkiling ang BHBsa sobrang pagkabatak sa pagde-deploy nito ng mas maliliit naiskwad ng mga Pulang mandirigma.Dahil dito'y naging bulnerable angmga yunit ng BHB sa mga atake ngkaaway at nagbunsod ng pagkapa-sibo at konserbatismo.

Sa ika-11 Plenum ng KomiteSentral noong 2002, nanawaganang Partido sa BHB na pangibaba-wan ang problema ng konserbatis-mo. Inatasan nito ang BHB na mag-tayo ng mga platun bilang saligangpormasyon upang itaas ang kapasi-dad nitong harapin ang kaaway atmaglunsad ng mga taktikal naopensiba; at magtayo ng mgasentro de grabidad sa larangan,prubinsya at rehiyon na bubuuin ng20-30% ng kabuuang pwersang ge-rilya.

Nilayon ng ika-11 Plenum angitayo sa lahat ng rehiyon ang ma-kabuluhang bilang ng mga lara-ngang laking-kumpanya kaalinsabayng mas maraming mga larangangmay lakas na pinaliit na kumpanyana kayang mabilis na umunlad tu-ngong laking-kumpanya.

Tinarget ng ika-11 Plenum namaabot ang mga target na ito sakatamtamang haba ng panahon.Nanawagan itong isagawa ang ma-saklaw at maigting na pakikidig-mang gerilya, pagtatayo ng magka-kanugnog na laking-kumpanyanglarangang gerilya at pagtatayo ngmga antas ng kumand sa larangan,prubinsya at rehiyon habang nagsi-silbing Komisyong Militar angsentral na pamunuan ng Partido.Nilayon nitong matamo ang pam-bansang paglago ng BHB at pagsu-long ng digmang bayan.

Nagrehistro ng paglago angBHB noong 2002 hanggang 2006 atnalagpasan ang istorikong naabotnoong 1987. Gayunman, may iba'tibang antas ng pagtupad sa mgaresolusyon ng ika-11 Plenum, kabi-lang yaong patungkol sa istrukturang pwersa ng BHB. Ang dami ngmga taktikal na opensiba ay di ka-tugma sa paglago. May sobrangdispersal at maka-isang panig nadiin sa gawaing masa. Nakapaglun-sad ng pambansang kampanya ngmga taktikal na opensiba noong2005 at 2006 subalit iba't iba angresulta nito sa iba't ibang rehiyon.

Ang paglago at paglakas ng BHBay unti-unting inuk-ok ng mgaproblema sa pagtatayo ng mga pla-tun, larangan, pamunuan ng Partidosa iba't ibang antas, sobrang pag-dispers, sibilyanisasyon at konser-batismong militar. Ang mga yunit ngBHB ay nahulog sa milisya-ismo attaktikang rebeldeng lagalag (mgaarmadong pangkat pampropagandaat mga iskwad na panlaban sa mgalokal na tirano at masasamang ele-mento) at iba't ibang antas ng si-bilyanisasyon. Dahil dito, may unti-unting paghina noong 2006-2009.Pinalala pa ito ng laking-dibisyongmga kampanya ng kaaway sa buong

Page 10:  · sa Bagong Hukbong Bayan sa ... Parangalan natin ang lahat ng bayani at martir ng BHB at maging ang iba pang rebolusyonaryong ma-mamayan na nag-alay ng kanilang

Marso 29, 2017 ANG BAYAN10

bansa (Oplan Bantay Laya I at II),na nagdiin sa pailan-ilang rehiyonsa iba't ibang panahon.

Nagrehistro ng pangkalahatangmabagal at disbalansyadong paglakiang BHB simula 2009. Sa isang pa-nig, nananatili ang problema ngsobrang dispersal at konserbatis-mong militar, na sanhi ng pagigingpasibo at kawalang inisyatiba ngBHB. Sa kabilang panig, nagawa ngmga pamunuan ng BHB at Partidosa ibang rehiyon na hawakan anginisyatiba, pamunuan ang mgakampanyang militar sa antas ng re-hiyon at subrehiyon at lubos na ga-mitin ang kinonsentrang lakas atlatag ng mga platun at kumpanya ngBHB para maglunsad ng malawak atmaigting na pakikidigmang gerilya,na pumwersa sa kaaway na magba-tak ng pwersa at nagkait dito ng ii-sang target. Nahigitan ng paglagong BHB sa mga rehiyong ito angpagkatigil o unti-unting paghina ngBHB sa ibang rehiyon.

Sa ilang rehiyon sa Mindanao,nagawang mag-inisyatiba ng BHB sabatayan ng tagumpay sa pagbubuong mga platun, pagpapatuloy ng mgapwersang bertikal (kumpanya atmaliliit na kumpanya) at pagtatayong mga subrehiyong may magkaka-rugtong na larangang gerilya. Sa ka-bila ng pagdeploy ng malaking tropang AFP laban sa BHB, nabigo itongsugpuin ang paglago ng BHB sa mgarehiyon ng Eastern Mindanao.

Noong kalagitnaan ng 2016, ti-naya ng Kawanihang Pampulitika(Politburo) ng Komite Sentral angsitwasyon at tinukoy ang panga-ngailangang pangibabawan angproblema ng konserbatismong mili-tar. Gamit ang mga aral mula sapositibong karanasan sa pagsusu-long ng rebolusyonaryong armadongpakikibaka sa ilang rehiyon sa nag-daang mga taon, binuo ng Politburo

ang mga resolusyonpara pandayin at

paunlarin

ang kakayahan ng BHB para masaktibong maglunsad ng mga takti-kal na opensiba sa pambansangsaklaw at isagawa ang mga kam-panyang militar para kontrahin atbiguin ang mga plano ng kaaway.

Pinagtibay ng Politburo na da-pat kunin ng BHB ang buong inisya-tiba sa paglulunsad ng digmang ba-yan sa antas pambansa at panrehi-yon, mapangahas na palakihin angbilang ng mga Pulang mandirigma,pagdugtong-dugtungin ang mga la-rangang gerilya, ibayong paramihinang bilang ng mga larangang geril-ya, maglunsad ng mas madalas nataktikal na opensiba, ilunsad ang re-bolusyong agraryo at pakilusin angmasang magsasaka sa papalapad nalugar at palawakin at konsolidahinang baseng masa sa pamamagitanng pagtatatag ng mga organo ng ka-pangyarihang pampulitika mula saantas munisipalidad pataas.

Sa panahon ding ito, nakipag-kaisa ang pamunuan ng Partido atNDFP na sabay na makipag-tigil-pu-tukan sa rehimeng Duterte, batid naang umuusbong na kontradiksyonmula sa pandaigdigang kapitalistangkrisis at lokal na naghaharing siste-ma ay may potensyal na lumikha ngkundisyon para sa posibleng alyan-sa. Sa halos anim na buwan, mulaAgosto 28, 2016 hanggang Pebrero10, 2017, inatasan ng Partido angBHB na itigil at pigilan ang paglu-lunsad ng opensibang kampanya atoperasyon laban sa unipormadongarmadong tauhan ng AFP at PNP,bilang pagtalima sa kasunduan ngNDFP at GRP sa una sa serye ng mgausapang pangkapayapaan.

Kasabay nito, mulat na mulatang Partido na ang tigil-putukan samahaba-habang panahon na wa-lang makabuluhang pakinabang sabayan at sa kanilang rebolusyonar-yong layunin ay pwedeng magingdisbentahe sa BHB, laluna sa pana-hong sinisikap nitong kunin angbuong inisyatiba sa paglulunsad ng

pakikidigmang gerilya at pina-ngingibabawan ang epekto ngkonserbatismo.Sa layong panatilihin ang tigil-

putukan, isinagawa ng BHB angmga maniobrang pag-iwas sa mgaarmadong sagupaan sa AFP nanagdeploy ng mga armadong yunitpara isagawa ang paniniktik, say-war, armadong panunupil at inti-midasyon upang wasakin ang mgaorganisasyong masa, at para mag-lunsad ng mga operasyong strikelaban sa BHB.

Matapos ang mga muntikan ataktwal na sagupaan, laluna noongEnero, nagpasya ang Partido atBHB na tapusin ang unilateral nadeklarasyong tigil-putukan noongPebrero 10. Tumugon sa karani-wang kara-karakang paraan angrehimeng Duterte, idineklara angpagtatapos ng buong negosasyongpangkapayapaan sa NDFP at ipi-nag-utos ang muling pag-aresto ngmga konsultant ng NDFP. Nagdek-lara ng “all-out war” ang AFP, nanagbunsod ng mga protesta at ma-lawakang panawagan sa rehimengDuterte na ipagpatuloy ang usa-pang pangkapayapaan sa NDFP.

Ang kasunduang ibalik ang ka-ni-kanyang tigil-putukan bago angApril 2-6 na ikaapat sa serye ngmga usapang pangkapayapan aylubos na susuportahan ng BHB. Ka-sabay ito, dapat manatili itong mu-lat sa pangangailangang mag-inis-yatiba sa pagtatanggol ng bayanlaban sa saywar, paniniktik, arma-dong panunupil at operasyongkombat na isasagawa ng mga ar-madong yunit ng AFP sa mga baryo.

Dapat lubos na panghawakanng BHB at mga rebolusyonaryongpwersa ang inisyatibang pampuliti-ka sa panahon ng tigil-putukanupang mabilis na organisahin angmasang magsasaka sa bago at da-ting mga lugar, ilunsad ang mgapakikibakang antipyudal at rebolu-syong agraryo, habang nagpapala-kas sa pamamagitan ng mga pag-sasanay, malawakang pagrerekrut,maging gawaing pangkultura atedukasyon sa kanilang hanay.

Habang nilalayon ng Partido napalaparin at palakasin ang BHB,ang mga larangang gerilya at ar-madong pakikibaka sa komprehen-

Page 11:  · sa Bagong Hukbong Bayan sa ... Parangalan natin ang lahat ng bayani at martir ng BHB at maging ang iba pang rebolusyonaryong ma-mamayan na nag-alay ng kanilang

ANG BAYAN Marso 29, 2017 11

ANG KASALUKUYANG KALAGAYAN ng BHB ay iniulatat tinasa ng Unang Plenum ng Komite Sentral ngIkalawang Kongreso. Binigyang-pansin ng KS angmakabuluhang paglaki sa bilang ng mga Pulangmandirigma mula kalagitnaan ng 2016 sa gabay atinspirasyon ng mga resolusyon ng Politburo.

Mula noo'y isinagawa ng BHBang kinakailangang reorganisasyonat pagsasanay ng mga upisyal atmandirigma. Nagbukas ito ng mgabagong larangang gerilya at nagbuong bagong mga platun at kumpanya.Pinalakas nito ang iba't ibang antasng kumand.

Ang Unang Plenum ng KomiteSentral ay nagtatag ng KomisyongMilitar nito at binuo at pinulong angPambansang Kumand sa Operasyon(NOC o National Operations Com-mand) ng BHB. Ang NOC ang magsi-silbing pambansang sentro de gra-bidad ng BHB at magdidirihe ng dig-mang bayan sa paglulunsad at pag-susulong ng digmang bayan sabuong bansa.

Inilatag ng Unang Plenum angmga tungkulin para pabilisin angpagtupad ng mga tungkulin para sapagsulong mula sa panggitnangyugto tungong abanteng yugto ngestratehikong depensiba upang lu-mapit pa sa bungad ng estratehi-kong pagkapatas.

Inaatasan ng Komite Sentralang BHB na tuparin ang sumusunodna mga tungkulin:

1. Ilunsad ang malawak atmaigting na pakikidigmang gerilyasa batayan ng papalawak at papala-lim na baseng masa patungo sapagpapaunlad ng todo-largang pa-kikidigmang gerilya. Itaas ang ka-pasidad at istruktura ng hukbongbayan para ilunsad ang sinkronisa-do at koordinadong mga kampanyaat operasyong militar sa antas sub-

rehiyon, panrehiyon atpambansa.

Tiyakin ang pagtatayong mga pwersang bertikal saantas ng rehiyon at subrehi-yon upang magsilbing mga sentrode grabidad ng mga larangang ge-rilya sa gawaing militar at para sapaglulunsad ng rebolusyong agraryoat gawaing pampulitika. Dapat mayminimum na lakas-kumpanya angmga kumand sa larangan na mayplatun bilang sentro de grabidad.Ang mga lokal na platung gerilya nanagsisilbing himpilan ng mga komi-teng seksyon ng Partido na suma-saklaw sa munisipalidad o kulumponng mga baryo ay dapat mabilisangitayo.

Itayo ang mga kumand sa ope-rasyon ng BHB mula sa pambansahanggang sa antas rehiyon, subre-hiyon (prubinsya) at larangan. Ku-nin ang inisyatiba at pana-pana-hong ilunsad ang mga kampanyangmilitar sa antas subrehiyon, rehiyonat pambansa.

2. Pabilisin ang rekrutment ngmga armadong pwersa sa lahat ngrehiyon sa buong bansa. Marami-hang magrekut mula sa mga estud-yante at uring manggagawa upangmaging mga kadre at upisyal sa pu-litika ng BHB. Ipatupad ang tatlongantas ng kursong militar upang ita-as ang antas ng pagsasanay ng mgaPulang kumander at mandirigma.Dapat lutasin agad ng mga panrehi-yong kumand sa operasyon (ROC)ang mga problema sa pagrerekrut

at pagpapalakas ng BHB.Itaas ang bilang ng mga riple ng

BHB sa pamamagitan ng pagpapa-unlad ng mga taktika sa pakikidigmapara sa pagsamsam ng armas mulasa nag-ooperasyong tropa ng kaa-way, maging sa mga armori ng mgayunit ng Army, mga paramilitar,pribadong hukbo, mga pwersangpanseguridad at iba pa.

3. Lutasin ang malaking disba-lanse ng paglago at paglakas ngpwersa ng BHB sa pamamagitan ngpaglulunsad ng kampanyang pag-wawasto sa mga pagkakamali upangitulak ang dramatikong paglaki nglakas ng BHB sa Luzon at Visayas.

Ang mga rehiyong relatibongmay mas marami at mas makarana-san at matagumpay na kadre at ku-mander at mas maraming sandataay maaaring magsanay sa mas ma-hihinang rehiyon o maging handa napermanenteng ideploy doon o pan-samantalang tour of duty na isangtaon.

Labanan ang konserbatismongmilitar, milisya-ismo at sibilyanisa-syon sa hukbong bayan. Dapatmagpatuloy ang paglaki at paglakasng BHB sa Mindanao. Paunlarin angestratehiko at taktikal na pamumu-nong militar laluna sa pambansa atpanrehiyong antas, na mahigpit naginagabayan ng prinsipyo ngsentralisadong estratehikong ku-

sibo at lahatang-panig na paraan,bukas ito sa posibilidad na ang ne-gosasyong pangkapayapaan ay ha-

hantong sa mga sustantibong ka-sunduan at pagbubuo ng alyansa nglahat ng positibong pwersa laban sa

imperyalismong US at laban sa mgatuta nito. Kasabay nito, handa rinito na mangyari ang kabaligtaran.

IV. Mga tungkulin sa pagpapalakas ng BHB

at pagsusulong ng digmang bayan

Page 12:  · sa Bagong Hukbong Bayan sa ... Parangalan natin ang lahat ng bayani at martir ng BHB at maging ang iba pang rebolusyonaryong ma-mamayan na nag-alay ng kanilang

Marso 29, 2017 ANG BAYAN12

mand at desentralisadong opera-syon.

4. Ilang ulit na palakihin ang bi-lang ng mga yunit ng milisyang ba-yan sa lahat ng baryo na may mgasangay ng Partido, at itayo ang mgalokal na yunit gerilya sa antas mu-nisipalidad o seksyon kung saanmay mga komiteng seksyon ng Par-tido. Ilunsad sa kanilang hanay angmasinsing pagsasanay pampulitikaat pangmilitar at pakawalan angkanilang rebolusyonaryong enerhiyaat sigla upang maglunsad ng dig-mang bayan sa lokal na antas atmaglunsad ng mga taktikal naopensiba laban sa pwersa ng kaa-way.

5. Ikonsolida ang lahat ng lara-ngang gerilya at magtayo ng mgabago. Paunlarin ang mga teatro ngpakikidigmang gerilya sa pamama-gitan ng pagpapataas ng kapasidadng mga larangang gerilya ng BHB sapagkoordina at paggamit ng pag-uugnayan ng mga pwersa nito.

Paunlarin ang mga subrehiyongmay mas malawak na dugtungan ng3-5 mga larangan o dugtungan ngmga subrehiyon. Dapat pansaman-tala o pantransisyon lamang angpagkakaroon ng mga nahihiwalay nalarangan na walang karugtong onalalayo sa ibang larangan.

Itaas ang antas ng mga rebolu-syonaryong organisasyong masa atmga organo ng kapangyarihangpampulitika sa antas inter-baryo,munisipalidad, distrito at prubinsyaupang isakatuparan ang mga gawainng demokratikong gubyernong bayanat magpakilos para sa digmaan.

6. Mas masinsin at mas mala-wakang ipatupad ang rebolusyonar-yong programa sa reporma sa lupa.Isakatuparan ang mga kampanyangantipyudal sa inter-baryo o masmasaklaw na antas. Isakatuparanang kumpiskasyon sa lupang inagawng mga naghaharing uring pangino-

ong maylupa, mga kumprador at ka-nilang dayuhang amo at ipatupadang libreng pamamahagi ng lupa samasang magsasaka kung saan itomaaaring gawin at ipagtanggol.

Paunlarin ang mga paraan atteknika sa produksyon upang itaasang produksyong agrikultural atpaunlarin ang mapagkukunan ngmakabuluhang kita. Suportahan angmga programang nagsisilbi sa panli-punang pangangailangan ng mgakomunidad na magsasaka at pam-bansang minoryang tulad ng mgapaaralang elementarya at hayskul,mga klinikang bayan, pagkukunanng inuming tubig, kuryente, paba-hay at iba pa.

7. Tulungang itayo ang Partidosa ideolohiya, pulitika at organisa-syon, sa loob ng hukbong bayan atsa hanay ng masa. Isagawa angmasinsing edukasyong pampulitikasa hanay ng mga Pulang kumanderat mandirigma upang itaas ang ka-nilang rebolusyonaryong kamula-tan, patatagin ang kanilang kapa-syahang lumaban at palakasin angkanilang absolutong paninindigangmagsilbi sa bayan at kanilang rebo-lusyonaryong layunin.

8. Magpunyagi sa pagpapatu-pad ng mga patakaran ng demokra-tikong gubyernong bayan para lan-sagin ang mga sindikatong kriminal,laluna ang mga drug trafficker atgrupo sa pangingidnap, pribadonghukbo ng mga warlord at lokal natirano at mapanupil na mga pwer-sang panseguridad ng mga kumpan-ya sa pagmimina at plantasyon.Ipatupad ang mga patakaran sa pa-ngangalaga ng kapaligiran, kabilangyaong sumasakop sa operasyon ngmga negosyo at empresa para tiya-kin ang kapakanan ng bayan.

9. Biguin ang Oplan Kapayapa-an at ang kampanyang pasipikasyonat pagpapasurender ng rehimengDuterte. Aktibong labanan ang

kampanya ng kaaway ng armadongpanunupil. Parusahan ang mga pa-sista at kriminal sa likod ng mgaekstrahudisyal na pamamaslang,iligal na pag-aresto at pagkukulong,paghuhulog ng bomba, pangangan-yon, pwersahang pagpapabakwit ohamletting, okupasyon ng mgaeskwelahan, barangay hall, day careat iba pang istrukturang sibilyan.

10. Suportahan ang negosa-syong pangkapaypaang GRP-NDFP.Pakilusin ang bayan para itulak angpinabilis na usapang pangkapaya-paan at para sa pagpirma sa CASERat CAPCR sa kasalukuyang taon.Labanan ang linya ng pagtatapos ngarmadong tunggalian sa pamama-gitan ng matagalang tigil-putukanat pagpapasurender sa mga rebolu-syonaryong pwersa na walang ka-sunduan sa kinakailangang sustan-tibong repormang sosyo-ekonomikoat pulitikal.

Habang may tigil-putukang uni-lateral o bilateral, dapat ipagpatu-loy ng BHB ang mga tungkulin ni-tong itinakda ng demokratikonggubyernong bayan para ipagtanggolang kapayapaan at pangalagaanang bayan. Dapat militanteng ipa-tupad nito ang aktibong depensalaban sa mga yunit ng reaksyunar-yong armadong pwersa na nagsa-sagawa ng mga operasyong pang-kombat laban sa BHB at armadongpagsupil sa bayan.

Paghandaan ang posibilidad nahumantong ang negosasyong pang-kapayapaan ng GRP-NDF sa mgakasunduan sa sustantibong panlipu-nan, pang-ekonomya at pampuliti-kang reporma at posibilidad ng al-yansa o ang kabaligtaran nito. Mag-handang magsilbing tagapatupad ngreporma sa lupa at iba pang progra-ma. Anupaman ang kalabasan, hindikailanman dapat magluwag ang ka-pit ng mga Pulang mandirigma ngBHB sa kanilang mga sandata.

xenophobia - matinding takot o pag-ayaw sa mga dayuhang tao, sa kanilang kultura, o sa mga dayong bagaywealth-management products - Ito ay mga papeles na katulad ng mga deposito sa banko at institusyong pampinansya na iniaalok na may

mataas na interes sa maiksing panahon para maging kaakit-akit na bilhin ng mga indibidwal, kumpanya o bangko. Madalas na wala itonggarantiya at mataas ang risgong hindi mabayaran kaya dumadalas ang mga bangkong isinasalba ng gubyerno.