sa Bagong Hukbong Bayan sa ... Parangalan natin ang lahat ng bayani at martir ng BHB at maging ang

 • View
  272

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of sa Bagong Hukbong Bayan sa ... Parangalan natin ang lahat ng bayani at martir ng BHB at maging ang

 • Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas

  Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-MaoismoANG

  Edisyong Pi l ipino

  Espesyal na Isyu

  Marso 29, 2017

  www.phi l ippinerevolution. info

  Mensahe ng Komite Sentral ng PKPsa Bagong Hukbong Bayan saika-48 anibersaryo ng pagkakatatag nito

  Ipinaaabot ng bagong-halal na KomiteSentral ng Partido Komunista ng Pilipinas(PKP) ang mainit na rebolusyonaryongpagbati sa lahat ng kumand at yunit ng Ba-gong Hukbong Bayan (BHB) sa okasyon ngika-48 anibersaryo na pagkakatatag nito.Sa ngalan ng mamamayang Pilipino at lahatng mga rebolusyonaryong pwersa, nagpu-pugay ang Partido sa bawat Pulang kuman-der at Pulang mandirigma ng BHB sa pagiginghuwaran ng walang pag-iimbot na sakripisyo atganap na dedikasyon sa paglilingkod sa api at pi-nagsasamantalahang mamamayan.

  Parangalan natin ang lahat ngbayani at martir ng BHB at magingang iba pang rebolusyonaryong ma-mamayan na nag-alay ng kanilangbuhay sa pagtataguyod sa BHB atsa armadong rebolusyon. Bigyan dinnatin ng pagkilala ang lahat ng be-teranong BHB, gayundin ang mgaPulang mandirigmang nasugatan onapinsala sa labanan na nagpapa-tuloy ng pagkilos sa hukbong bayano iba pang larangan ng rebolusyo-naryong gawain.

  Ipagdiwang natin ang mata-gumpay na pagdaos ng IkalawangKongreso ng Partido sa makasaysa-yang petsa ng Oktubre 24 hanggangNobyembre 7, 2016 sa isang basenggerilya. Sa pamamagitan ng Ikala-

  wang Kongreso, nakamit ng Partidoang ibayong pagkakaisa at higit nadeterminasyon na isulong ang pam-bansa-demokratikong rebolusyon samas mataas na antas.

  Natipon ng Ikalawang Kongresoang namumunong mga kadre ng Par-tido mula sa sentral hanggang pan-rehiyon at pamproubinsyang mga ko-mite nito. Nagawa ito batay sa lakasat kakayahan ng Bagong HukbongBayan. Inamyendahan ng IkalawangKongreso ang konstitusyon at prog-rama ng Partido sa layuning ibayongbigyang-liwanag ang landas sa pag-susulong ng rebolusyong Pilipino.Nakapaghalal ito ng bagong pamu-nuang bumubuo ng Komite Sentral.

  Nananawagan ang Partido sa

  BHB na sumulong sa landas ng ma-tagalang digmang bayan. Ang in-ternasyunal at lokal na mga kalaga-yan ay laging paborable sa paglu-lunsad ng rebolusyonaryong arma-dong paglaban at pagsasagawa ngmga demokratikong pangmasangpakikibaka.

  Pagyamanin natin ang natipongmga tagumpay at aral na nahalawsa proseso ng paglulunsad ng ar-madong rebolusyon. Sa gabay ngMarxismo-Leninismo-Maoismo,kumpyansado ang Partido na ma-pamumunuan nito ang malaganapat masinsin na pakikidigmang geril-ya at maisusulong ang digmang ba-yan sa mas matataas na antas sadarating na mga taon.

  Ipagbunyi ang Ikalawang Kongresong Partido! Isulong ang digmang bayansa mas mataas na antas!

 • Marso 29, 2017 ANG BAYAN2

  Espesyal na Isyu | Marso 29, 2017

  ANG

  Ang Ang Bayan ay ini la lathala

  dalawang beses bawat buwan

  ng Komite Sentral ng

  Partido Komunista ng Pi l ipinas

  instagram.com/prwc.info

  youtube.com/PhilippineRevolutionWebCentral

  @prwc_info

  fb.com/PhilippineRevolutionWebCentral

  cppinformationbureau@gmail.com

  I. Sampung taon ng pandaigdigang

  kapitalistang depresyon

  MAG-IISANG DEKADA NA ang pandaigdigang kapitalistang depresyon. Angdepresyon ngayon ay mas malawak at mas malalim na kaysa Great Depressionng dekada 1930. Ang pagkawasak sa mga produktibong pwersa ay malayongmas malala at mas malubha at niyayanig ang buong kapitalistang sistema.

  Patuloy na lumalaganap angdisempleyo at inaasahang umabotsa 201 milyon sa 2017. Labis namataas ang tantos ng disempleyo sahanay ng kabataan. Ang mga kala-gayan sa paggawa at kundisyon sapagtrabaho ay lalong naging ma-pang-api kung saan 1.4 bilyon angtumatanggap ng napakababang sa-hod at walang katiyakan sa trabaho.

  Ang kapitalistang kontradiksyonsa pagitan ng panlipunang produk-syon at pribadong akumulasyon ngtubo ay patuloy na umiigting. Iisangporsyento ng populasyon ng daigdigang kumukontrol sa $110 trilyon okalahati ng pandaigdigang yaman.Tinatayang ang yamang kinamal ngwalong pinakamalalaking monopolyokapitalista ay kasing laki ng pag-aari ng mas mababang hati ng po-pulasyon ng mundo. Mula 2009,95% ng pang-ekonomyang pagtubong US ay sakmal ng pinakamataasna isang porsyento, habang 90% ngmga Amerikano ay lalong naghirap.

  Patuloy ang mabilis na pagka-

  bulok ng panlipunan at pampubli-kong imprastrukura. Ang mga kala-gayan sa pamumuhay ng masanganakpawis ay patuloy na lumalala,kapwa sa Ikatlong Daigdig at ma-ging sa mahihirap na pook at mgasyudad at komunidad ng mangga-gawa sa mga kapitalistang sentro.Ang pagbawas sa gastos para saserbisyong panlipunan ay nagresul-ta sa pagkasira ng pampublikongserbisyong pangkalusugan, eduka-syon, transportasyon at iba pa.

  Ang panlipunan at pang-eko-nomyang kalagayan ng mga mang-gagawa at mamamayan sa mga ka-pitalistang bayan ay patuloy na su-masama. Binabata nila ang maba-bang sahod, kaltas sa pensyon, atpumapaimbulog na gastos sa pa-mumuhay. Noong 2016, umabot sakabuuang US$12.58 trilyon angutang ng mga pamamahay, tumaasnang halos 60% mula sa sinundangtaon, at halos kasinlaki ng 2008.Milyong manggagawa sa US angwalang tahanan sa gitna ng pag-dagsa ng mga pabahay.

  Ang lumalalang panlipunangkalagayan ng mga produktibongpwersa ay nagdulot ng kanilang ka-walang-kakayahang konsumuhinang mga produkto ng kanilang pag-gawa na tumutungo sa pagtumal ngmga pamilihan. Nagbunga ito ngmga pamilihang umaapaw sa mgaproduktong pangkonsumo tulad ngmga cellphone, computer electro-nics, kasuotan at sapatos. Bumag-sak ang internasyunal na kalakalansa pinakamababang antas sa loobng tatlong dekada at tumungo sapagkalugi ng malalaking kumpanyasa shipping (kargong pandagat) atmga opereytor ng daungan.

  Nananatili ang pandaigdigangkapitalistang krisis dahil sa di-ma-

  lutas na problema ng labis na pro-duksyon sa ilalim ng kapitalismo.May kabuuang pagbagal ang kapi-talistang produksyon. Lumalaki angimbentaryo ng mga produktong in-termedya at kapital tulad ng mgametal at kemikal, makinaryangelektrikal, produktong petrolyo, ga-yundin ng asero at semento.Mayroong mas maigting na kumpe-tisyon at pagkalugi sa mga kapita-listang empresa na dumudulo sa in-ter-imperyalistang mga ribalan atdigmaan.

  Patuloy na gumagapang angmga ekonomya ng US at mga bayangEuropean sa sunud-sunod na taonng mabagal na paglaki, habanginuuga ang China ng magkakasunodna pampinansyang pagyanig. Nasa2.3% ang paglago ng pandaigdigangGDP ng 2016, ang pinakamabagalmula noong 2008. Nabigo sa pang-kalahatan ang pandaigdigang siste-mang kapitalista na pasiglahin angproduktibong paglago mula 2008 atlalong nagiging pinansyalisado. Ka-ramihan sa tinaguriang paglago aytulak ng utang at ng tinatawag nawealth-making products (mgaproduktong panlikha ng yaman) odi-produktibong ispekulatibong ins-trumentong pinansyal. Ang panda-igdigang utang ay nasa US$230trilyon, higit 325% ng pandaigdi-gang GDP at tatlong beses na masmalaki kaysa noong 2000.

  Noong 2016, lumaki nang 1.9%ang US GDP, pinakamabagal sa loobng limang taon. Nabigo ang rehi-meng Obama na lutasin ang mgaproblemang pang-ekonomya sa na-karaang walong taon sa pamamagi-tan ng bail-outs (pagsagip) at gas-tos-militar. Nagtagumpay lang itosa pagpuno sa mga kaban ng mala-laking oligarkiyang pampinansya ngmga pondong pansagip na sa pag-taya ng iba ay humigit kumulangUS$29.5 trilyon mula 2008 sa ka-pinsalaan ng masang anakpawis napinagpasan ng mga hakbang sapagtitipid.

  Nangako ang bagong-luklok narehimeng Trump na ibabalik ang

 • ANG BAYAN Marso 29, 2017 3

  mga trabaho sapagpapagana ngidineklara niyangpatakarang "Ame-rica Muna". Binaklas na nito angTrans-Pacific Partnership (TPP) atnakahandang muling makipag-ne-gosasyon sa iba pang tinaguriangkasunduang malayang kalakalanupang "ibalik ang mga trabaho" saUS, na nagtatakip sa pundamentalna krisis ng labis na produksyon.Ngunit ang proteksyunismo ng gub-yernong US ay matagal nang luma-lakas kalakip ang mga paglalaan ngsubsidyo ng gubyerno para sa mgalokal na empresa at pagtitibay ngmga hadlang sa kalakalan. Gayun-paman, matagal nang sinasabotaheng gubyernong US ang multilateralna mga kasunduang pangkalakalantulad ng GATT-WTO sa pamamagi-tan ng suporta at subsidyo sa mgaempresa, taniman at pinansyangUS. Ang pangako niyang gagawingdakilang muli ang America" ay tiyakna makapipinsala sa uring mangga-gawang US sa paghahabol niyangibaba ang presyo ng paggawangAmerikano. Binatikos na niya angChina, at kahit European Union, sapagmanipula ng pera, na naglalatagng batayan para sa paglalagay ngmga hadlang sa kalakalan atrestriksyon sa pamumuhunan at ibapang hakbang. Magbubunsod angmga ito ng kontra-hakbang mula samga karibal na imperyalista.

  Sa pagkalas sa European Union,iginiit ng United Kingdom ang pag-katig sa pambansang pang-ekonom-yang interes nito, sa partikular,upang makapagtatag ng bagongmga pamilihan at pangkalakalangpartner na hindi nahahadlangan ngmga tuntuning takdang-EU. Papala-

  ki ang pang-ekonomyangpresyur sa batayang in-dustriyal nito mula samumurahing labis na pro-dukto mula sa China. Isa-sagawa ng UK ang mga

  hakbanging Brexit nga-yong taon, habang pi-

  nag-aaralan din ngiba pang bayang

  myembro ng EUang kahalintu-lad na pagka-las.

  Ininda ngRussia ang mababang presyo ngkrudo bilang resulta ng labis naproduksyon. Sa ilang bahagi, angpagpapabagsak ng presyo ay sinad-ya ng US at Saudi Arabia sa pama-magitan ng pagpapalaki ng produk-syon ng shale oil at pagpigil saOPEC na maglimita ng produksyon.Layunin nitong pahinain ang naglu-luwas ng langis at gas na ekonom-yang Russian maging ng iba panganti-US na ekonomyang lumilikhang langis tulad ng mga bayang Ve-nezuela at Iran.

  Ang produktibong kapasidad ngekonomyang Chinese ay pinahihinang imbentaryo ng di-maibentangmga kalakal (asero, semiconductorat pangkonsumong electronics,appliances, sasakyan, tela, real es-tate) bunga ng pandaigdigang pa