of 28 /28
Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

„ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

 • Upload
  onella

 • View
  56

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

„ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ prowadzone przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ od 01.07.2008. - PowerPoint PPT Presentation

Text of „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

Page 1: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

„Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez

program zatrudnienia socjalnego”

Page 2: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

prowadzone przezSTOWARZYSZENIE NA RZECZ

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJod 01.07.2008

Page 3: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

Centrum Integracji Społecznej działa

w oparciu o zapisy Ustawy

o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca

2003 roku.

Page 4: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

Program zatrudnienia socjalnego

• Centrum Integracji Społecznej realizuje specjalistyczny, zindywidualizowany program pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem.

Page 5: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

Uczestnicy

• Osoby długotrwale bezrobotne• Osoby bezdomne• Osoby niepełnosprawne (fizycznie, psychicznie,

intelektualnie)• Osoby uzależnione po zakończeniu leczenia odwykowego• Osoby zwolnione z zakładu karnego• Uchodźcy

Page 6: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

Funkcje programu

• Społeczno – wychowawcze• Ekonomiczne• Edukacyjne• Terapeutyczne• Ochronne

Page 7: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

Funkcja społecznie - wychowawcza

• Bazowanie na powszechnie akceptowanych normach

• Pomoc w odbudowywaniu konstruktywnych hierarchii wartości

• Kształtowanie pozytywnej postawy społecznej

• Wspieranie i motywowanie

Page 8: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

Funkcja ekonomiczna

• Wypłata świadczenia integracyjnego w wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych

• Możliwość otrzymania motywacyjnej premii integracyjnej

• Formy edukacyjne dotyczące gospodarowania własnymi zasobami

np. trening budżetowy lub radzenie sobie z zadłużeniem

Page 9: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

Funkcja edukacyjna

• Praktyczna i teoretyczna edukacja zawodowa

• Warsztaty i treningi rozwoju osobistego• Edukująca pomoc praktyczna

Page 10: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

Funkcja terapeutyczna

• Indywidualna i grupowa współpraca z psychologiem

• Wymiana doświadczeń w grupach wspierających, samopomocowych

• Psychoedukacja i psychokorekta• Inne

Page 11: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

Funkcja ochronna

• Zapobieganie stygmatyzacji i marginalizacji• Stwarzanie możliwości legalnego

zdobywania środków do życia• Profilaktyka rozwoju chorób, zaburzeń

psychicznych i uzależnień oraz zapobieganie nawrotom

• Prowadzenie „polityki prozdrowotnej”

Page 12: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

Cele zatrudnienia socjalnego

• Reintegracja zawodowa

• Reintegracja społeczna

Page 13: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

Reintegracja zawodowa

• Odbudowywanie i podtrzymywanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na wolnym rynku.

• Nabywanie kompetencji dotyczących radzenia sobie w procesie rekrutacyjnym.

Page 14: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

Reintegracja zawodowa

• Kształtowanie cech pracownika pożądanych na współczesnym rynku pracy.

• Aktualizowanie wiedzy niezbędnej każdemu pracownikowi ( np. przepisy Prawa Pracy, BHP...)

Page 15: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

Reintegracja zawodowa

• Edukacja zawodowa oparta na praktyce

Page 16: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

Warsztat krawiecki

Page 17: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

Warsztat pracy w drewnie

Page 18: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

Warsztat rolno-spożywczy

Page 19: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

Warsztat szkółkarski

Page 20: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

Warsztat pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych

Page 21: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

Reintegracja społeczna

• Kształtowanie umiejętności i motywowanie do adekwatnego wypełniania ról społecznych w życiu zawodowym i osobistym.

Page 22: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

Metody

• Edukacja w kontakcie indywidualnym– Pracownik socjalny– Psycholog– Doradca zawodowy– Instruktor

Page 23: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

Metody

• Warsztaty tematyczne• Grupy edukacyjne• Grupy wsparcia• Grupy samopomocowe

Page 24: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

Metody

• Wsparcie psychologiczne• Praca motywacyjna• Udział w projektach• Udział w szkoleniach • Udział w wyjazdach i wycieczkach• inne

Page 25: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

Aspekty formalne zatrudnienia socjalnego

• Uczestnictwo w CIS jest dobrowolne.• Procedura rekrutacyjna – ocena

predyspozycji i doświadczeń zawodowych, motywacji i zainteresowań oraz obszarów problemowych przez pracownika socjalnego, doradcę zawodowego, psychologa CIS

Page 26: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

Aspekty formalne zatrudnienia socjalnego

• Konieczna opinia pracownika socjalnego OPS oraz potwierdzenie kryterium kwalifikowalności

• Podpisanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego

Page 27: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

Aspekty formalne zatrudnienia socjalnego

• Okres trwania programu:

- miesięczny okres próbny

- 11 miesięcy uczestnictwa

- możliwość przedłużenia uczestnictwa o kolejne 6 miesięcy

Page 28: „ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego”

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

ul. Budowlanych 647 – 100 Strzelce Opolskie

tel. 77 463 91 32e – mail: [email protected] www.cis.strzelceopolskie.pl