of 44 /44
Flygbladä nr.1 2013 www.siljansnasfk.com 1 ÅRGÅNG 42 NR 1 JAN 2013 (Nr 102 från starten) ******************************************************** HW * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina vyer” * Det jäser i Biggles’ Café! * Bilder från midsommar * Hangar- o husbyggen * Fler segelflygplan!

* Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

  • Upload
    others

  • View
    23

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Page 1: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013 www.siljansnasfk.com 1

ÅRGÅNG 42 NR 1 JAN 2013 (Nr 102 från starten)********************************************************

HW

* Referat från Kräftstjärtsvängen

* Referat “Vidga dina vyer”

* Det jäser i Biggles’ Café!

* Bilder från midsommar

* Hangar- o husbyggen

* Fler segelflygplan!

Page 2: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013www.siljansnasfk.com2

Siljansnäs FlygklubbVindmyrevägen 7793 60 SILJANSNÄSTfn: xx46 (0)247-22880

e-mail:[email protected]: www.siljansnasfk.comOrg.nr 8832006897

IBAN:

Flygbladäs redaktionIngmar LindVindmyrevägen 7793 60 SILJANSNÄSTfn xx46 (0)70-39 111 50e-mail: [email protected]

Bensin-kontoNB: Only fuel!Plusgiro 131646-2IBAN:SE5095000099604201316462

Eftertryck ur Flygbladä kanmycket väl tänkas, förutsatt samrådmed redaktionen!.

SE8480000818770037003860BIC: SWEDSESS

Bankgiro: 731 - 1566

Innehåll Flygbladä nr 102

Januari 2013

3 Kallelse årsmöte4 Rep av cert-bestämmelser5 Tidiga passagerarflax6 Från skattmasen7 Flygstatistik 2012 /20118 Notiser/annonser10 Midsommarfesten 201214 Kräftstjärtsvängen 201219 En ordförandes ord20 Årskrönika Siljan AirPark24 Årskrönika SAP Museum26 Skrivet utanför tratten27 I gästboken 201229 Från fält och hangar33 På byggfronten mycket nytt34 Olle Bröms34 Järfälla svek allmänflyget35 Vidga dina vyer41 Riksdagen HAR beslutat

om lägre skatt på blyfritt!43 Flygfält på Dragsängarna

193744 Almanacka

Page 3: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013 www.siljansnasfk.com 3

ÅrsmöteDetta är din formella kallelse till Siljansnäs Flygklubbs

med

Siljansnäs FlygklubbFredag 22 febr kl 19.00i flygklubbens storstuga.

Efter förhandlingarna ringer vi pizzerian för lekamlig spisframför brasan i öppna spisen.

Senaste nytt om:vår flotta flygplanflotta, ökat medlemsantal, expansion i Siljan AirPark

Museum, AirPark, aktiviteter under kommande sommaren mm

Ryktet går också om bildvisningar från gångna sommaren...

Page 4: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013www.siljansnasfk.com4

Kontrollflygningefter uppehåll kan i Siljansnäs FK flygas med steg-tränare ( Rune!) ellerlärare (Ingmar).

PassagerarbehörighetFör att få medföra passagerare skall du under de senaste 90 dagarna ha utförtminst 5 starter och landningar i segelflygplantypen ifråga.

…annars blir det PC:20 § Om kraven enligt 18-19 §§ på flygtid och antal starter och landningarinte är uppfyllda, krävs kompletterande utbildning vid godkänd flygskola(=Siljansnäs) samt kompetenskontroll (PC). Kompetenskontroll ska utförasi dubbekommando inför segelflyglärare och antecknas i segelflygarcertifikatetav segelflygläraren.Omfattningen av den kompletterande utbildningen fastställs av utbildnings-ansvarig vid godkänd flygskola.

Läkarblankett Segelflyger du inom Sverige och går till en ”vanlig” läkare,ta då med den nya dubbelblanketten::www.luftfartsstyrelsen.se/upload/Luftfartsstyrelsen/Blanketter/L_1630-5.pdf

Segel-cert förnyelse Beslutade 2008-01-29

”Rent” segel ”12mån/10starter/5tim”

18 § För att få tjänstgöra som pilot på segel-flygplan ska under de närmastföregående 12 månaderna1. innehavare av segelflygarcertifikat utfört minst 10 starter och landningarmed segelflygplan med en sammanlagd flygtid av minst 5 timmar, eller2. innehavare av gällande certifikat och klass- eller typbehörighet för flygplaneller UL-B utfört minst 6 starter och landningar med segelflygplan med ensammanlagd flygtid av minst 3 timmar.

Repetition av cert-bestämmelser

Page 5: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013 www.siljansnasfk.com 5

UL-cert förnyelse: ”12/12/12” Ikraft datum: 2008-03-01

Piloten ska under de närmast föregående 12 månaderna dels ha utfört minst12 starter och landningar med UL, dels ha en sammanlagd flygtid av minst12 timmar på någon kategori av luftfartyg.

…annars blir det PC med Åke Stormats, vår UL-instruktör:

Om kraven på flygtid och antal starter och landningar inte är uppfyllda, krävskompletterande utbildning samt kompetenskontroll (PC). Kompetenskontrollutförs inför UL-instruktör (Åke!) och antecknas i flygdagboken av honom.

• Passagerare får medföras endast om föraren har

• erhållit ytterligare minst 10 timmars flygtid på UL-certifikat sedan certifikatetför ultralätt flygplan har utfärdats,

• utfört minst 3 starter och landningar med aktuell klass under de senaste 90dagarna.

Flyghistorikern Gunnar Bandell, Borlänge, besöker årligen Kräft-stjärt-svängen och försäljer flyglitteratur i klubbhangaren.

Här listas alla de 174 ”rundflax” han utförde på 1960-talet från Siljansnäsflygklubbs stråk:

Tidiga passagerarflax i S-näs

Beroende på antalet utnyttjadepassagerarsäten må han då ha vidgatvyerna för minst 400 siljansnäsare!Till nästa nummer planeras en meringående artikel om Gunnars och ävenToffes jobb med att väcka och till-mötesgå siljansnäsarnas intresse attfå se vår bygd från ovan.

1960 ARC Auster Autocrat 26 passagerarstarter1961-64 CDG Cessna 170B 98 passagerarstarter1967-69 CYR Cessna 180 50 passagerarstarter

Hos SFF finns att köpa 100 000 hög-upplösta bilder svenska flyghistoria!

SFF

Page 6: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013www.siljansnasfk.com6

Från skattmasen...(kassören)

2013 års klubbavgifter beslöts somvanligt nästan ett år i förväg, alltså vidårsmötet våren 2012.

MedlemsfakturaMed detta Flygbladä får medlemmar enfaktura på årsavgiften för 2013, så attdu direkt kan lägga den bland dinaövriga månadsutbetalningar. Klubbens”sekretariat” har dessutom i förvägskräddarsytt just det/de kryss somförmodas gälla i ditt fall. Med dennaöverskådliga layout så ser du lätt vardina pengar tar vägen.

Årsavgift via nätet eller giroEftersom de flesta medlemmar beta-lar årsavgiften via nätet, sparar vibåde papper och porto på att intebifoga gireringsblanketter. Det går för-stås bra att du betalar med egenbankgiroblankett, men var i så fallnoga med att ange fakturanr, namnoch eventuell ändring av medlems-kategori.Kontrollera att namn, adress och öv-riga uppgifter är korrekta så att vårtmedlemsregister kan hållas uppdate-rat. Se till att mobilnummer och e-mailadress är färska.

Ja, vi tar det med en gång:Eftersom klubb-administrationen in-betalar tiotusentals kronor varje vårtill våra huvudorganisationer är det

angeläget att du som är flygande med-lem inte släpar efter med din årsavgift.Klubben har inte råd att vara privat-bank åt dig! Betala direkt vid kom-mande månadsskifte.

Arbetsrabatt på flygfakturan Du som vill segelflyga billigare ochfå arbetsrabatt på segelflyg-fakturan:Berätta för kassören att du har ar-betat minst 20 timmar (förutomKräftis). Denna info skall göras påhösten när alla plan är demonte-rade. Därmed dras 20% på kom-mande säsongs segelflygplanhyra.

Klubben håller våra kostnader neregenom att vi medlemmar kommeroch jobbar, eller hur...?!

Flyg Dynamic billigare

Förskottera din Dynamic-flygning!De följande 365 dagarna efter dininbetalning flyger du 10% billigareom du förskotterat 10 000 kr, eller5% billigare om du pytsat in 5 000kr. Skulle du INTE hinna flyga avbeloppet under denna tid, kvarstårförstås tillgodohavandet på ditt flyg-konto, om än rabattlöst.

Page 7: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013 www.siljansnasfk.com 7

Flygstatistik 2012 (2011)Reg Starter 2012(11) Flygtid 2012(11)

TLI Bergf IV 0 (0) 0 (0)

TNV Jantar Std 23 (ny) 95 (ny)

TZG Cirrus 9 (13) 29 (31)

UED DG 300 12 (ny) 30 (ny)

UIA LS4a 17 (14) 28 (31)

URX Janus b 19 (117) 15 (39)

UUE Discus 25 (ny) 99 (ny)

Total segel 105 (144) 296 (101)

UAC SF25Bx 0 (0) 0 (0)

VPS Dynamic 398 (425) 99 (99)

Förra årets siffror inom parentes.

VPS gjorde år 2011 över 200 UL-B skolstarter.

URX gjorde under hösten 2011 många vinschstarter i Borlänge.

UIA har ökat antalet starter med 21%

TNV, UED, UUE: Välkomna i gänget!

Page 8: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013www.siljansnasfk.com8

HANGARDEL SÄLJES I SILJANSNÄSJacob Holländer säljer sin fjärdedel

(100 m2) i Södra [email protected] 070-7695174

Till salu: Practavia SpriteNermi Akols pedantiska bygge (90%)är fortfarande till salu. Finns hangare-rad i Siljansnäs. Toffe: 070 6445476

Så blir den i 100 %!

Notiser/annonserGynna

”Volvo i Leksand!”

Dom gynnar oss!Börje Björkheim (BB), GöranCarlson (GC), Johan Hammar-ström (JH), Bo Holm (BH), Hen-ner Jud (HJ), Bengt Lagerqvist(BH), Ingrid Muus (IM), GöteOlsson (GO), Fredrik Pellebergs(FP), Johnny Pettersson (JP),Göte Rosén (GR), Hans Spritt(HS), Adde Sörman (AS), HelenWestin (HWe), Hans Wikström(HW).

De foton som är utan signaturerkommer från egna redaktionen, inågra fall från Internet elleroidentifierbart ursprung.

Tack till alla fotograferi detta nummer!

En bild säger mer äntusen ord!

Page 9: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013 www.siljansnasfk.com 9

PC, timme med lärare, inflygningar, språktest och förlängningar/för-nyelse av certifikatOlle Backarp i Falun är behörig till ovanstående.IFR-utbildning i Siljansnäs kan arrangeras i samarbete med Linköpings Flyg-skola.Ring 0707-33 50 03 eller maila [email protected] för bokning och/ellerfrågor.

Presentkort

Mycket lämplig present: Flygklubbens Presentkort på en flygtur!

Födelsedagar, möhippor/svensexor, företagshögtider, jubilarer, julklappar,bröllopspresenter, pröva-på-flygningar, eller förstås om/när man vill besöka

”sin” hemby med kameran!Välj själv: samma presentkort gäller för såväl

segelflyg,öppen dubbeldäckare

eller ”Siljan runt med propeller” i toppmodernt flygplan.Dessutom blir man automatiskt medlem i Siljansnäs Flygklubb.

Tusen spänn.Välkommen för samråd och info: Ingmar 070-3911150

MEDICALS Flygläkare klass I och IIHej! Jag heter Carl Gunnar "Calle" Forsberg och är flygläkare Klass 1 och 2.

Jag har själv PPL och bor inte långt från flygfältet i Tallhed Orsa där jag ävenhar min flygläkarmottagning.

http://flygtallhed.hemsida24.se

Page 10: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013www.siljansnasfk.com10

Midsommarfesten 2012

”Sången ädla känslor föder” (Stuntz 1830), men denhärliga midsommarbuffén föder minsann både känsloroch magar! Överst t v sjungs med brytning på danska,stockholmska, norrbottniska, rumänska, finska, göte-borgska och norska! Preben J har klätt upp sig i finastereklam-T-shirten med bildpå egen Phaeta och detAirPark-hus han byggtsjälv.

Efter buffén startar den många timmar långa”Gål-millan” (Park Crawl). Längs vägen plockasblommor och blader (Sissel) till midsommar-stången. Spinnsidan inspekterar också AirParkensfyrbenta invånare, Wanjas Vincent och Diehlskaniner.

Page 11: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013 www.siljansnasfk.com 11

H Hos Eva och Dan-ne förbättras varjeår besöksrekord påhärbresbalkongen.Sinje förärar Johanoch Hans födelse-dagsbakelser.Under promena-

den utkämpas en femkamp med bl a spikslag-ning, papperssvala och luftpistol. Prisutdelninghemma hos Johan och Wanja. forts>

Page 12: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013www.siljansnasfk.com12

(Midsommar forts>)

I AirParkens besökta gårdar harunder dagen bjudits på kaffe,kakor, tårtor, frukt, hemgjordmaltdryck, Siljan AirPark Cideroch mycket mer.

Midsommarstången har blivitmer och mer majad och”fruktbarhetsoffret” bärs slutli-gen hem till klubbstugan och blirtraditionsenligt upprest undermånga ljudliga ”ÖÖÖJ”. Heltspontant restes stången förraåret enbart av flickor/kvinnoroch detta året enbart av karlar!

Page 13: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013 www.siljansnasfk.com 13

Vad har vårautländska med-lemmar gett sigin på?

”...Ej öööron,ej öööron, ejsvansar havade...Ko-ack-ack-ack,ko-ack-ack-ack .”

”...så här gör flyyygaren varhan gååår...” De fysiska aktivite-terna avslutas som vanligt med att Johan fyrar iväg”Raketen”. Till höger imponeras Eva av cigarr-herrarna Christer och Åke som har sina midsommar-tillbehör i bröstfickorna. Trots all mat under dagenär aptiten lättretad när grillpartyt startar i kvällningen.

Page 14: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013www.siljansnasfk.com14

Kräftstjärtsvängen 2012

Fint väder!Tack vare stabila väderprognoser in-för 2012 års Kräftstjärtsvängen kundeflygande gäster förbereda sig mångadagar i förväg.

23:e året i rad, alltid andralördagen i augusti.Traditionellt startade fly-in-et redanpå fredagen med meetinget”Åkdon&Termos”: allt man kan åkapå, i eller efter, t ex gengastraktorer,Formel 3, V8-jänkare, gamla mope-der, traktorer, lastbilar, blanka och/eller rostiga - you name it.

Tio nationer men bara sju flagg-stänger…Detta år hade vi besökande flygplanfrån USA (C170 från Florida via Grön-

Tomt- och hangarbyggarna Robert ochReino omger flygplanskonstruktörenJarmo. I fokus: Toffes Chevrolet 1930.

HWn

Page 15: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013 www.siljansnasfk.com 15

land), Danmark, Tyskland, Finland,Slovenien, med Norge som mestfrekventa (minst 22 fpl). Norrmännensäger själva att Kräftstjärtsvängen ärett av Norges största fly-ins.

Dessutom landsvägsgäster från Eng-land, Turkiet, Rumänien ”med flyg-planet hemma”.

Svårräknat!En hel del flygande gäster ”glömmer”att logga in sig vid ankomst, men våratre fotografer har hittills inlämnat ”fo-tografiska bevis” på 118 landade flyg-plan. Därtill kommer överflygare, t exSAAB Lansen och Junkers JU 52

”Tante-Ju” och 20-25 lokalt hemma-hörande och AirPark-medlemmar somhar sina flygplan parkerade ”hemma iträdgården”, totalt ca 150-160.

Antalet experimentplan reggade somSE-X_ _ var 20, därtill kommer allautländska samt svenska X-klassade(UL, GA och TMG) i ordinarie regist-ret.

Alf Ingesson Thoor i J32 lättar på vik-ten i Siljansnäsför att kunnaköra full-AVA iDala-Järna.

”Vår” fotograf Hans S hann pricka inTante Ju!

HS

Fyra norrköpingsplan taxar asfalt hemtill Martin i st f att posera på Flight Line.

forts>

JP

Page 16: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013www.siljansnasfk.com16

> Kräftparty

Sten

Sten, Börje, Thure, Mats, Nisse och>

Lufthansa Regional’s newsteward Reiner.

Henke

T-shirts dög utomhus på altanen ända till mid-natt! Förutom ”live” sexmanna orkester medtraditionell repertoar och allsång fanns nu ävendisco med blinki-blinki till inpå småtimmarnaunder Fokker Dreideckern inne i museet!

> Jan-Erik

Page 17: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013 www.siljansnasfk.com 17

I år stannade Sven Pira kvar så länge att Toffe äääntligen hann utnämnahonom till ”Årets Biggles”. Svens kommentar: ”Det här ska du få igenför!” Vi ser med förväntan fram mot nästa schackdrag!

Härunder: Pira-pärlan från Strömsund: Ercoupe.

Nytt för i år:lax och kräf-tor på muse-ets jättealtan,kräftor por-tionsvis ochnattdisco in-omhus i Bigg-les’ Café.

web-bild

Page 18: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013www.siljansnasfk.com18

Några av de 50 Kräftis-funktionärerna som hann fastna på bild

Wanja, Björn, JohanH, Fredrik P, Maria, Anna E,Pia, Johnny, JohanR, Åke, Rune och Jonas hannfastna på bild. Vi 50 funktionärer (för 70uppgifter!) tycker det är jättekul med alla trivsammagäster och sevärda flygplan. Känn er välkomna!Tänk om det blir lika fint väder nästa år! JP

Page 19: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013 www.siljansnasfk.com 19

En ordförandes ordJonas Hedlund

Museiframtiden fortsätter att se lo-vade ut därför att det finns drivandekrafter där också. Behöver jag nämnafrån vilka? OK! En ledtråd… Detbörjar på Carl och Jocke… gissa på,ni! Läs både Johans och Calles kröni-kor så förstår ni vad jag menar!

Vår flygklubb ståtar med en mycketfin flygplansflotta. Ett ultramodernt

ultralätt tvåsitsigt långfärds- rundturs-bogserflygplan! En ensitsig segelfågel

Ännu ett år med förbättringar i omgivning-arna runt ESVS stråk/bana 14-32. Jag hartjyvläst Carl Rönns och Johan Hammar-ströms årskrönikor, så jag tänker inte upp-repa vad de säger utan bara enkelt in-stämma och hålla med. Och att det inte skullefungera utan insatser från gemensammaoch individuella håll. Ni i SAPS gör det bra!

Vår flotta flotta

med prestanda som duger mer än välför den mest kräsne uven. Dessutom

en tvåsitsare som är väldigt komfor-tabel att njuta termikflygning i.

Nu har ju två av klubbens flygplanvarsin passagerarplats… Att delatomma flygstolar med någon betyderdelad glädje som ju är dubbel glädje!Dessutom blir det ju en ekonomiskfördel att dela kostnaden. Erbjud allasom är det minsta nyfikna en ledigstol och dela på njutningen istället föratt sitta där själv. Det kan ju hända attdet också leder till en ny flygandemedlem!

Dubbel glädje till halva priset

(forts sid 25 >)JP

Page 20: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013www.siljansnasfk.com20

Siljan AirParkSamhällighets-

förening Årskrönika inför 2013

Av Johan Hammarström

Siljan AirPark börjar ta formen somett fullfjädrat flygsamhälle - mer ochmer så som den visionsbild som et-sade sig fast på våra näthinnor införpåbörjandet av husbyggena. I år hardet hänt mycket positivt som fört ut-vecklingen framåt på ett fantastisktbra sätt. I den här takten är jag över-tygad om att vi når våra mål om att bli

Siljan AirPark börjar ta formen som ett fullfjädrat flygsamhälle - meroch mer så som den visionsbild som etsade sig fast på våra näthinnorinför påbörjandet av husbyggena. I år har det hänt mycket positivt somfört utvecklingen framåt på ett fantastiskt bra sätt. I den här takten är

jag övertygad om att vi når våra mål om att bliEuropas mest populära airpark - faktum är att jagtror vi kommer att hamna på någon form av topp-lista över världens mest populära airparks till slut.Kärnan i allt är dels vår förmåga att realisera våradrömmar, men också den fantastiska kontakt ochrespekt för varandra som vi byggt upp. Denna finakontakt som gång på gång visar sig genom åren iform av olika typer av tillställningar och träffar däralla är inbjudna är något unikt som vi ska värnaom. Just det faktum att vi accepterar våra olikhe-

ter och ser dem som en tillgång istället för tvärtom. Låt oss byggavidare på detta!

Europas mest populära airpark - fak-tum är att jag tror vi kommer atthamna på någon form av topplistaöver världens mest populära airparkstill slut. Kärnan i allt är dels vår för-måga att realisera våra drömmar, menockså den fantastiska kontakt ochrespekt för varandra som vi byggtupp. Denna fina kontakt som gång på

Page 21: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013 www.siljansnasfk.com 21

gång visar sig genom åren i form avolika typer av tillställningar och träffardär alla är inbjudna är något unikt somvi ska värna om. Just det faktum att viaccepterar våra olikheter och ser demsom en tillgång istället för tvärtom.Låt oss bygga vidare på detta!

Första steget av branddammsprojektethar blivit avklarat i år. Det innebär attbranddam-men har blivit godkänd avbrand-säkerhetstjänsten och att vi nu

uppfyller dekrav somfinns påbrandsäker-het i vårt om-råde. FrånVindmyre-vägen framtill brand-dammen gårdet en grus-väg där

brandbilar kan ta sig fram till dammenoch vid själva dammen har det ordnatsett finurligt vattentappningssystem.Även fas två av branddammsprojektethar tagit fart vilket innebär att områ-det också kommer att bli en av oasernai airparken med en egenliten strand, promenad-stråk, bänkar, planteringaroch annat som förhöjertrivselfaktorn i området.Jag vill rikta ett särskilttack till Florin och Toffesom gjort förtjänstfulla in-

satser med detta projekt. En stor nyhetför året är också att våra bilvägaräntligen har intagit formen för att kunnaförtjäna just benämningen väg. Tackvare ett fint bidrag från Trafikverkethar projektet varit mycket prisvärt. Nuåterstår att se hur det blir vid tjälloss-ning, men allt tyder på att vägarnakommer att hålla en helt annan stan-dard framöver.

Vi har också fått en sopstation uppfördi området bakom flygklubbens storahangar. Även detta är en trivselhöjaredå man slipper att se tunnorna vidförsta anblicken på klubbområdet. Tacktill Anna Eronn som varit projektledareoch Toffe som stod för de storaarbetsinsatserna kring detta.

Hus- och hangarbyggenGrunder och till slut även hus fortsätteratt växa upp som svampar ur markeni Siljan AirPark. Det senaste nytill-skottet är att taket har kommit upp pådet mycket tjusiga timmerhus som CarlRönn och Pia bygger. Även detta enmilstolpe i airparkens historia! Schrö-ders är på god väg med bygget avhangar och hus och jag vet att det finns

IM

Lake SAP

forts >

Page 22: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013www.siljansnasfk.com22

antalet ytterligare bygglov inlämnadei området så kommande år lär vi få senågra hus till.

Gemensamhetstomten håller på att fåsin grundläggande exploatering vilketinnebär att det kommer att bli dräneratoch anläggas gräsytor så att områdetgår att utnyttja för diverse aktiviteterframöver. Även ”Mount SAPS” harbörjat ta formen som en vacker ut-siktspunkt över byn och en vackersluttning som nästa år kommer att fåen böljande växtlighet på sig.

Kräftstjärtsvängen blev oerhört lyckati år och samarbetet med Flygshowentror jag stärkte intrycket av Dalarnasom Sveriges främsta flygregion.

Har ni förresten tänkt på hur mångaflygfält det finns i Siljan AirParksnärhet? Jag tror inte det finns någonregion i Sverige med så mycket kva-lificerade allmänflygplatser på så näraavstånd...Mora, Orsa, Borlänge, Dala-Järna, Malung etc. Att jämföra medStockholm som inte har en endaallmänflygplats med asfaltbana!

Museet expanderarSiljan AirPark Museum hade sin an-dra säsong 2012 och det är impone-rande vad som lyckats åstadkommasmed små medel. En strid ström avbesökare kom för att bevittna vårtunika koncept och jag stod på brand-bilen några gånger och guidade häpna

turister under varma sommardagarden här säsongen. Men de stora hjäl-tarna var Carl Rönn och Pia som

kämpade friskt under hela sommaren.Dessutom, ett antal fantastiska insat-ser från andra airparkare fick sä-songen att bli väldigt lyckad. JoakimHanson har fortsatt göra heroiska in-satser som ”museiängel” och förhopp-ningen är att Carl Rönn lyckas ro ilandkampen om att få Sveriges civila flyg-museum till Siljan AirPark. Det skullebli en fantastisk sak för vår airpark.Utredningen och kampen är i full gångoch i januari kommer högt uppsattatjänstemän från transportmyndigheter-na för att än en gång kika på lokalise-ringsmöjligheten i Siljansnäs. Vi hållertummarna.

En annan höjdpunkt i år var lanse-ringen av Flying Brewery som gjordespå Öl- och Whiskeymässan i Stock-holm. Det var första gången jag var ien riktig flygbar med propellrar somölkranar och flygplansdelar som ut-smyckning. Riktigt läckert! Helastoryn med flygbyn som huvud-ingrediens tilltalade provsmakarna och

Dalarna främsta flygregionen

>forts SAPS årskrönika

Page 23: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013 www.siljansnasfk.com 23

Siljan AirPark till Rättvik en kall vin-terdag. Att landa på stranden där och

JHgå upp och fika vid stationshuset varnästan lite overkligt. Och sedanbåtturerna på Siljan under sommaren -de är oförglömliga. Jag ångrar absolutinte köpet av en gammal 60-talsbåtsom jag ställt i hangaren och drar framvarma sommardagar och drar efterbilen ner till Byrviken. Att packapicknickkorgen och glida ut på Siljan ären magisk upplevelse.

Jag vill också passa på att tacka er föratt ni gör Siljan AirPark till en underbarplats att vara på. Låt oss fortsättadenna resa framåt. Under kommandeåret blir det en utmaning att få till ettsystem som säkerställer anläggning-ens underhåll på ett bra sätt. Naturligt-vis finns det mycket att göra, och ettbra system för fördelning av arbets-uppgifter blir en viktig sak för att bibe-hålla denna drömlika plats för flyg-entusiaster i framtiden.

Johan Hammarström

Ordförande

Siljan AirPark samfällighetsförening

både ölsmak och etiketter är nogagenomtänkta. Vi hoppas kunna seflaskorna på Systembolaget inom ensnar framtid. Bryggeriet är tänkt attetableras i Siljan AirPark och merexakta uppgifter om allt detta lär vi fåhöra mer om under året.

Personliga sommarminnenPersonligen har jag tre suveräna min-nen från Siljan AirPark detta år. Detförsta var vår ballongflygning och detvar en makalös upplevelse att ljudlöstsväva fram över Siljans is och fixa ochtrixa med brännarna så att man till slut

hamnade så rätt som att vi nästan

Carl drar brännaren på20 feet QFE Siljan

JH

landade på bana 14 på Siljan AirPark!En annan ljuspunkt var Wanjas ochmin flygning med Lennart i hansJetRanger helikopter från hans tomt i

JH

JH

Page 24: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013www.siljansnasfk.com24

Siljan AirPark museum - årskrönika inför 2013

Carl Rönn

Skämt åsido, det är enkelt att skaffaallt detta om man har tillgångar sommäts i miljarder kronor, men att skapaallt vad Siljan AirPark är idag utanatt det funnits några rika mecenatereller större offentliga investeringarlängs med vägen är något som vi allakan vara stolta över att vi lyckatsgöra tillsammans.Allt är inte klart och det kommer detförmodligen aldrig riktigt bli men förvarje år är det någon ny byggnadsom påbörjas eller någon som blirfärdigställd.

Ett av projekten som sakta mensäkert puttrar på är museet. När jagritade ihop det ursprungliga Schoolat Work-projektet under 2001 ochsedermera Airparkprojektet så fanns

Dagen innan detta skrivs såg Pia och jag på SVT-nyheterna ett inslag om Hennes och Mauritz-ägaren Stefan Persson. Han ägde mark i Englanddär det ingår en hel by, ett litet bryggeri och tilloch med ett flygfält. Vadå tänkte vi, det var välinget märkvärdigt, det kommer vi även göra iSiljan AirPark från och med 2013.

det redan då med som ett levandemuseum med inriktning amatör-byggda flygplan.

Under 2011 gav vi oss in i matchenom vad det skall bli av Luftfarts-verkets samlingar på Arlanda. Undermånga år har det varit klart att LFVvill bli av med samlingarna och attSwedavia behöver lokalerna till an-nat. Sommaren 2011 lanseradesSkavsta som det enda alternativet,tills att vi gav oss in i matchen. Detfinns många argument för och emotde olika alternativen, ett alternativ äräven att inget händer utan att det blirkvar som det är, eventuellt enbartmagasinerat!

Svenskt civilflygmuseum

Page 25: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013 www.siljansnasfk.com 25

Arlanda och Skavsta är stora flyg-platser nära Stockholm och SiljanAirPark är att betrakta som en litenlandsbygdsplutt i jämförelse.Däremot är och blir museet en pluttom det ligger på Arlanda eller Skav-sta, medan däremot hela SiljanAirPark är att betrakta som entemapark skapad med syftet attuppleva flyget som en egen upp-levelse, inte som en del av entransportmedelsplats som skallta en passagerare iväg till en an-nan upplevelse.

Bästa plutten Arlanda och Skavsta har inte förut-sättningar till att bli något annat änförvaring av flygföremål som inte an-vänds. Siljan AirPark erbjuder unikaupplevelser för syn, hörsel, lukt, känslaoch balans samt smak och doft irestaurangen…

Sista mars intressant datum

Frågan skall, efter ett antal utred-ningar, slutligen avgöras i vår. Sistamars 2013 skall generaldirektören påTrafikverket lämna sitt slutgiltiga för-slag till Näringsdepartementet förbeslut.

Själv kan jag tyvärr meddela att minegen skruttibangbang blivit kvar påbacken i år. Tid och pengar har interäckt till, utan att det påverkar barnoch ekonomi. Därför kommer jag attsälja planet så snart jag kommer till

skott. Det tar emot enormt, men jaghar valt att omprioritera tid och pengari framtiden. Mitt engagemang i klub-ben har därför inte blivit så stort i åroch jag känner att det är dags att

(forts fr sid 19 Ordförandes ord)

Skruttibangbang kvar på marken

lämna ordförandeplatsen till någonmed mer energi och kraft.

Givetvis kommer jag att vara med-lem i klubben i den närmaste framti-den och åtminstone utnyttja tommaflygplansstolar. Jag ska också för-söka att delta i något ”soff-mys” baraför att träffa er någon gång ibland.Flygintresset finns kvar och i dröm-marna om framtiden ser jag mig somflygare igen… och med en högvinstpå lotto även som tomtägare. Vi fårväl se hur tur man kan ha!

Tack återigen för ert förtroende ochstöd i klubben.

Tack för året 2012 och god fortsätt-ning alla!

Jonas H, ordf Siljansnäs FK

HW

/ Carl Rönn

Page 26: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013www.siljansnasfk.com26

Skrivet utanför tratten

Norsk/svensk reklamtidning för Öst-mark, norra Värmland och norra Da-larna. I de senaste numren finns artik-lar om AirParken, museet, Klaus och

Reino. I nästanummer är detdags att presen-tera Knut, somförutom flygetockså har konst-närliga ådror.

Tresidig artikel i danska motsvarighe-ten till Pilot Briefing. Författare enviss Ingrid M!

Page 27: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013 www.siljansnasfk.com 27

I gästboken 2012

En av sommarens alla gäster var Väiski från Finland som knäppte denna fina vy!

forts >

Page 28: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013www.siljansnasfk.com28

I gästboken 2012(>forts)

Trots den osed-vanligt regnigasommaren harmånga gästerbesökt oss ochvåra övernatt-ningsstugor.

Överst syns detveckolånga tra-ditionella se-

gelflyglägret från ett antal bergslags-klubbar, därunder den likaså traditio-nella grillkvällen fra flyklubbene iHedmark fylke. Millan fotograferadekyrkbåtsrodden ovanför Västanvikoch våra nya klubbmedlemmar Gennooch Börje guidar sina vänner ombordpå s/s Engelbrekt och på Åkdon &Termos. Antalet ”gästande nations-

flaggor” har under sommarenvarierat mellan tre och fem.

GC

BB

Page 29: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013 www.siljansnasfk.com 29

Från fält och hangar

Ovan: Förrförrförre klubbordförandenMats förbättrar 600 m dike längs fältet.

<Redan i februari gjordes detta kvälls-test av ballongproffset Jocke för attnästa dag premiärflyga från Mora medbestämt mål: bancentrum på Siljan

AirPark - fullträff! Finns att se på Youtube,se adresslistan på sidan......!

<Maria testar den nya hårtork typ RV8som Fredrik bygger i deras hangar.Systemet verkar avses förbruka storakvantiteter friskluft.Tillökning i familjen: I container från Ka-nada kommer Sinje & Reiners Lancairnummer två. Denna tvilling kommer attförses med större ”fötter”. (forts>)FP

JH

Page 30: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013www.siljansnasfk.com30

(>forts Från fält och hangar)

Lugn och frid råder vid den hjärtformade(br-)anddammen. Kontrasten är maximaljämfört med oväsendet när en tryckslang smäller av och den införskaffadefältvälten dråsar ner i gruset! Mats E och Göte O har nu gjort 10-årsöversyn.

Sex gästande nationer får efter midsommar glädjen att se alla vägmaskiner somefter många decennier äääntligen gör Vindmyrevägen representabel. Tusentack till AirPark-styrelsen som gjort ett bautajobb för genomförandet!

Olle har certför att flygamed folk.Här spakarhan Antenn-Christer.

Spilton I,II o III nymålade! WOW!

IM

Page 31: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013 www.siljansnasfk.com 31

forts>Höstkväll längs strandpromenaden. Florin, Toffe och Tommy har jobbat.

Florin har varit huvudansvarig förstrandpromenaden. Sandstrand, gång-väg, vattenväxter, brandkårsvattentag...

Nedanstående utedansbana är vår nyasopstation med Anna E som projekt-ledare och Toffe som effektuerare.Segelflygsäsongen är slut, Åke, Reinooch Olle demonterar vår LS-4.Göte gör tummen upp för ytterligare ettgräsklippningspass av stråket.

IM

IM >forts

Page 32: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013www.siljansnasfk.com32

>forts Från fält och hangar

Adde S, vår klubbmedlem frånStockholm/Näsbybyn, jobbar på att

simulatorflyga Dynamic på SiljanAirPark! Denna arbetsbild på Final

32 från i somras visar att redan ärtaxibanor, många hus och hangarerinlagda. Efterhand tillkommer bl a”rätt” skog och Buffils Anna påplats...!.

I Tyskland flyger Henner sedanflera år sin hembyggda Skybolt.Nu bygger han Cub-inspireradeSavage till sin Air-Park-hangar!Här får han 50 landningsbanorinom 50 km! Se hans hemsida:www.wasserflieger.eu

Tio brandsoldater i fem häftigaröda bilar kom för (br-)and-dammsinspektion. ”Vår egen”siljansnäsbrandbil från 1935 vartyvärr inte i tjänst denna kväll.

HJ

HJ

AS

Page 33: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013 www.siljansnasfk.com 33

På byggfronten mycket nyttSista oktober låg snön påden nygjutna grunden hosRönns. Men två veckorsenare hade fem flinka fin-nar fixat fina fastigheten!Som vanligt är det ingen

Till höger har Reino fått de långahangarportsektionerna. När hanmonterat till våren blir ju vintertaketsnygga kaninburar...;-)

Härbredvid inviger Dannesin hangar. Obs de skräd-darsydda trösklarna förPA28! Nederst får Robertbetongen till sitt hangargolv.

risk att något hus är likt något annatpå AirParken!

IM

Page 34: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013www.siljansnasfk.com34

Vår klubbmedlem sedan 1960-talet Olle Bröms har lämnat oss.Han lättade på sin sista flyg-ning i juli 2012.

Olle var klubbstyrelsemedlem imånga år och var både segelfly-gare, A-certare, flygteorilärare ochEAA-byggare.

1978 var han och hans nybyggdaColibri SE-XCS på Flygrevynsförstasida och Olle och hans byg-gen presenterades inne i tid-ningen av Harald ”Mille”Millgård.

Colibrins propeller är konst-fullt smyckad av Jerry Frisk,Östervåla, och är nu uppsatti klubbstugan, donerad avdöttrarna Britt-Inger ochIngmari.

Olle Bröms

Foto: privat

Alla Stockholms 26 kommuner varöverens om att huvudstaden helt visstborde kunna ta emot allmänflyget.Med ett tillägg: bara det inte behövdeske i just deras kommun. På Barkarbyfanns (finns) den ideala, funktionellaflygplatsen sedan 97 år. Snacka omkapitalförstöring.

Järfälla kommun torpederade och svekhuvudstadens allmänflyg

Är det någon tröst att veta att Sverigeinte är enda land i Europa där maninte fritt kan allmänflyga till landetshuvudstad?

Vi är nämligen två länder.

Albanien och Sverige.

Hej Järfälla.

Page 35: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013 www.siljansnasfk.com 35

Trysil invigde sin nya asfalt32 km väster om Rörbäcksnäs lig-ger www.trysilflyklubb.no och väl-komnar oss svenskar med ny asfalt.Lördagen 120901 var det storinvigningsdag med ”snorklipp” avderas 800 x 8,5 m fräscha bana ochhangarplatta. Snyggt och efterläng-tat! Dessförinnan hade man en vis-serligen mycket fin grusbana, menvid vått väglag var den enligt uppgiftbedrövlig. Desto snyggare nu!

På flightline sågs 35 flygplan varavtvå från Tynset och två från Siljans-näs: Bengt L med G1 och Göte R /Ingmar L i WT-9.

Om våfflor smakar bra annars, såsmakar det ändå bättre på en norskflygplats!

G1 över Fulufjäll GR.

Flyplass-sjefen klipper snor GR

Extra kör så det ryker GR

Göte R och Bengt L i främmande land

Vidga dina vyer

forts>

Page 36: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013www.siljansnasfk.com36

Vidga dina vyer (forts)

Någon flygtur tillNorge, som Bo Hoch jag pratat om,gick inte att ge-

nomföra. Lågtrycken med regnväderkom på löpande band. Men den 15-17augusti kom ett efterlängtat högtryckmed sol. Ut till fältet för att ställa iordning G1:an för utflykt, tanka fulltoch stuva nödvändig utrustning.

Mot JämtlandEn tur norrut mot Jämtland och Öster-sund för att se nya vyer är min plane-ring. Efter en rejäl frukost följandedag åker jag ut till fältet, drar ut G1:anoch gör daglig tillsyn. Karta, GPS ochbehövliga radiofrekvenser läggs påsätet bredvid. Startar min Rotaxmotoroch varmkör, är i luften före klockan10. Medan jag sakta stiger korsasSiljan vid Vaverön, sedan nordlig kursmot Sveg. Siljan ochOrsasjön ligger spegel-blanka på min vänstrasida, Orsa Tallhed raktunder passeras på 5000fots höjd.

Bara skog så långt mankan se, men i fjärranglimmar Vässinjärvistrax väster om Noppi-

koski i min färdriktning. Efter en stundhar jag Tandsjöborg och Fågelsjö medsitt vattendrag på min högra sida. Ro-par upp Sveg i radion, får inget svar såjag fortsätter att behålla höjden. Nykurs mot Östersund, men i det finavädret tar jag sikte på Vemdalsfjällen,ett turistparadis för friluftsaktiviteter.Sedan styr jag mot Svenstavik ochHover-berget vid Storsjöns sydspets.

Välkommen till OpeEfter ca 2½ timmar i luften landar jagpå Östersund Optand, en gång i tidenett gammalt reservfält till Frösöflot-tiljen F4. Här var man välkommen,anvisad P-plats, kaffe i klubbstuganoch flygbensin av alla sorter. Full akti-vitet på flygklubben, plan startar ochlandar, gräsklippning mm. Segelfly-gare och fallskärmshoppare hade egnalokaler. Dessutom finns ett bil-, flyg,-

Bengt L i sin nya blanka G1 frestar oss här meden upplevelse norrut! Läs och njut!

Mot nya mål

G1 framför fallskärmsklubben på Ope BL

Page 37: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013 www.siljansnasfk.com 37

lotta- och militärmuseum som på tvåår lockat över 30 000 personer ochskapat 80-talet jobb, bara det värt ettbesök.

In till sta’n, men...Åker in till Östersund, kollar mitt bo-ende och äter en bit mat, innan jag taren vilopaus i rådhusparken vid Stor-sjöns strand. Folk njuter och kopplarav i solen och sommarvärmen. I dethär fina vädret hinner jag ta en flygturtill, så jag tar mig till Optand igen.

...till fjälls iställetDå jag inte har transponder i planetringer jag Frösötornet och frågar omtillstånd att passera genom CTR-zonlängs riksvägen norrut mot Krokom.”Det ska gå bra vid 18-tiden, litetrafik då”. Det ska bli en fin kvällsturi solsken runt fjäll och Storsjön. Efterstart ropar jag upp tornet som ger migtillstånd passera längs riksvägen norrutmed flyghöjd QFE 1000 fot (frånmarken räknat), motläser och påbörjarmin rundtur. Tornet ropar upp ett pargånger och vill ha min position för attkolla läge. Vid Dvärsätt lämnar jagCTR-zonen, ropar upp och tackar förmig. Har planer att åka runt Åreskutan,men då skulle jag ha haft mer tid, såvid Trångsviken eller norra ändan avStorsjön svänger jag söderut och överOviksfjällen. Storslaget att glida frami denna miljö när solen är på väg ner.Bara en liten miss, kameran glömdesi Östersund.

Väl återkommen till Östersund kollas

väderutsikterna för följande dag, sominte ser så värst bra ut. Lågtryck medregn är på väg från västkusten. Intevill jag bli fast i Östersund, bara packaoch flyga hemåt .

Solsken, men...Följande dag skiner solen från en klar-blå himmel när jag åker ut till fältet,men längre söderut skall jag mötacumulusmoln och regnskurar. Efteratt ha tankat fullt startar jag mot Ljus-dal. Idag är det lättorienterat, barafölja järnvägen mot Ånge och vidaremot Ljusdal. Några kilometer förefältet ropar jag upp flygklubben, meninget svar. Korsar fältet för att kollavindstruten innan landning på ett fintgrässtråk. När jag taxar in mot klubb-stugan kommer ett par segelflygare ut

forts sid 39>

Page 38: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013www.siljansnasfk.com38

Vidga dina vyer (forts)

Turen gick från Siljansnäs via Lång-tora för proviantering och sedan ihärligt väder vidare ned till Smålands-stenar.

Mycket trevligt bemötande på fältet.Krösatåget, en bekväm motorvagntog oss till Värnamo för släktbesökoch övernattning.

Nästa dag, trots en ho-tande front över Dan-mark, flög vi ned tillVarberg. Även omfältet inte är helt utanojämnheter är det ettsevärt resmål.

Norrut igen och nu tillVisingsö. Det fältetär bara ett måste.

Sydsverige på tre dagarBo och Dagny H utnyttjade deras hemmabas nr2 (Långtora) för en tour till tre sydsvenskaflygfält på tre dagar i deras Dynamic.

Varberg BH

Vackert beläget och på cykelavståndfinns restauranger, bekväm övernatt-ning och man bjuds på vacker historisknatur. Synd att fältet är utsatt förnedläggningshot.

Vi fick även här ett trevligt bemö-tande. Särskilt måste nämnas IngvarLif, en eldsjäl i klubben. Han ordnade

Golf, bad, flyg:Visingsö från SO. BH

Page 39: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013 www.siljansnasfk.com 39

från en hangar. Första frågan jag får,”vad har du för motor, vi hörde ingetförrän planet var på marken?”. ”Envanlig 100 hkr Rotaxmotor på tom-gång låter inte mycket”, svarar jag.Efter knappa två timmar i luften sma-

www.teknikland.seMer om Optands museer mm:

kar en fika bra. Sedan lite snack medsegelflygarna som klagar på vädret.Sista sträckan mot Siljansnäs är rejältkyttig och man får kryssa mellan regn-skurar.

Mersmak!Så här mycket hinner man med på tvådagar med lite planering och fint vä-der. I flygdagboken noterades 7 tim-mar. Även med UL-plan kan manflyga långt och hinna se mycket av vårtfina land. Det blir fler turer kommandeår.

Flyghälsningar / Bengt L

rum åt oss trots rådande fullbeläggningoch jag och vårt bagage fick dessutomåka med honom i hans öppna röda finaMG medan min fru tog en ef-terlängtad cykeltur till hotellet.En god middag i trädgårdenden ljumma sommarkvällen blevkronan på verket.

Mer vänlighet nästa dag. Buss-föraren, som hade flyg-anknytning, körde förbi sistahållplatsen och ända fram tillfältgränsen.

Den avslutande flygningen gickvia Frölunda och åter till Sil-jansnäs. BS

(forts fr föreg sida Sydsverige...)

(forts fr sid 37 Jämtland)

/redaktör Murphy

Hela resan bjöd på bra väder ochdessutom att på första parkett kunnafölja turistmålen från kartboken.

Bo och Dagny

Om navigering i Jämtland:

Skall man flyga till Frösön, Öster-sund och tittar i ”Svenska Flygfält”skall man varken söka på bokstavenF eller Ö.Ifall den orutinerade piloten tittar påbokstaven Ö hamnar han på Opeflygfält.Men om man nu VILL till Frösön då?Jo, man ska titta på bokstaven Å!

Page 40: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013www.siljansnasfk.com40

Himmelslätta”I nöden prövas vännen”.När termiken inte räckerända hem är det bra att detfinns fina flygfält i grann-skapet som komplementtill alla åkrar. Dessutomhar ju Gagnef samma ra-diofrekvens som vi!

Att Himmelslätta gränsartill Borlänge TMA är helleringet besvär, man håller sigju i alla fall under 2500FT

Flygtiden är ju inte lång mellan Sil-jansnäs och Mora TIA-gräns, ochdet händer ju att flygare fipplar medfrekvensbytena. Det finns också gäs-ter som på radion benämner Siljans-näs som ”Siljan”. Och officiellt heter

Fara i MoraMurphys travestering av: ”När far är i Mora är mor i fara”.

grannflygplatsen Mora / Siljan! Vil-ken frekvens man än lyssnar på, så ärdet anledning till misstro när man höratt en flygare anmäler ”Final Siljan”!Än värre är det på den andra flygplat-sen där det därmed ÄR skarpt lägemen frekvensen är tyst!

Alltså, använd ”Mora INFO” och”SiljansNÄS”!

120501 Christer L (bilden) har ialla fall landat vår klubbkärraDynamic med rätt frekvens ochrätt flygplatsbenämning!

120621 Fredrik P:s DG 300

MSL vid start och landning (=587 m GROUND).

BorlängeSom alternativ till Borlänge flygklubbslunch- och fikamöjligheter finnsockså (på vardagar 11-14) alla tiders

prisvärd buffélunch i restaurangen iTerminalen under Tornet. Kom baraihåg att ta med dig certet in, det är enförutsättning för att sedan komma uttill flygplanet igen!

Vidga dina vyer (forts)

FP

Page 41: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013 www.siljansnasfk.com 41

... Regeringes proposition 2007/08:122 har antagits av riksdagen un-der förevändning om lägre skatt förmiljövänlig flygbensin och oblyad flyg-bensin ... EU-direktiv 2003:96 EGanger att blyfri flygbensin får ha enlägre skattesats än blyad flygbensin.

Miljödepartementet har både 2009och 2010 bett Transportstyrelsen attutreda möjligheterna att införa miljö-klassning av flygbensin. Remissin-stanserna var överlag positiva till enlägre beskattning av blyfri flygbensin.

Riksdagen har ju beslutat omlägre skatt, men...

Miljödepartementet har därefter iolika omgångar försökt att få denansvariga ministern Anders Borg,som genom sitt departement ägerfrågan om skatt på bränslen, att vidtakorrigerande åtgärder, dock hittillsutan resultat.

Vid Hjelmcos sammanträffande medsakkunniga på Finansdepartementet2011 blev svaret att ärendet ägs avMiljödepartementet. Miljödeparte-mentet kontaktades omedelbart, som

Redan 2007 beslöt riksdagen att miljövänlig och oblyad flygbensinfår ha en lägre skattesats än blyad flygbensin.

Genomförandet av detta beslut har därefter hamnat mellan sto-larna. De senaste fem åren har vi ”oblyade” motorflygare nödgats

betala samma bränsleskatt som om flygbensinen vore blyad, enskillnad på 2:50 kr/liter i energiskatt.

Ett bensinsnålt UL-flygplan betalaralltså 35-40 kr i felaktig skatt!

PER TIMME!TROTS riksdagens beslut!

Här är Ingmars oproffessionella men välmenta försök till samman-drag med hjälp av utryckta meningar från allmänflygets kämpe

(och ”Årets Biggles” 2010) Lars H’s brev till Statsministern 120801.

forts>

Page 42: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013www.siljansnasfk.com42

därvid meddelade att man inte de-lade denna uppfattning. Ärendet ägsenligt Miljödepartementet av Finans-departementet.

Hjelmco Oil och dess kunder har nui drygt 4 år väntat på att Finansde-partementet skall vidtaga korrige-rande åtgärder men inget händer.Under tiden betalar således markna-den en felaktig och för hög skatt somregeringen själv anmält i proposition2007:08:122 skulle bli lägre.

110721 skrev Hjelmco till Statsmi-nistern – ingenting händer, förutomett telefonsamtal ”av en trevlig dam”– därefter hände ingenting.

111017 skrev Hjelmco till den nyamiljöministern – men ingentinghände. Ny skrivelse till Finansdepar-tementet 120102, besvarades ald-rig. 120306 ringde Hjelmco Finans-departementet och begärde ett sam-manträffande. Sekreteraren skulleåterkomma - men har aldrig gjortdet. I mars 2012 fördes flera samtalmed medarbetare på Miljö-departementet för att uppmärksammadem på ärendet – men vad Hjelmcoförstår utan resultat. Ingen har åter-kommit eller vad vi kan förstå vidta-git några som helst åtgärder.

/ Men hallå...!!! Måtte Lars ha ork!www.hjelmco.com/upl/files/75416.pdf

Kullan och Per-Helmuth

>forts Riksdagen

att Baron Per-HelmuthSchmetterling III /Widing gjorde succé påSiljan Flying Circus somaktör, han har nu kom-mit mycket långt på sin

Inte nog med

Pietenpol Air Camper. Motorn här-stam-mar som sig bör från en Ford A och harputtrat sedan i våras.

Visst skulle ekipaget passa excellent iSiljan Flying Circus?!

Vår reporter Göte O besökte hufvud-staden i april.

GO

Page 43: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013 www.siljansnasfk.com 43

Från 1937 noteras att Leksands Flyg-klubb hade planer på att till kostnaden115 000 kr anlägga ett flygfält på mitt-partiet av det invallade området. Klub-ben hade ditintills i huvudsak sysslatmed flygverksamhet vintertid från isenpå sjön Molnbyggen och var nu ibehov av ett flygfält för flygverksam-het även sommartid. Under den årsti-den hade klubben åren innan haftmera vilande verksamhet och hade dåsitt flygplan av fabrikat Dietrich medregisterbeteckningen SE-ACL instal-lerat i en lada på gamla Leek-gårdeni Ytteråkerö.

En skiss från de under perioden 1937-38 upprättade och detaljerade pro-gramhandlingarna visar hur det vartänkt att de olika flygstråken skulleanläggas för hindersfri inflygning.Cirka 20 000 kvadratmeter busk ochungskog ansågs behöva röjas och helaflygfältsarealen var 29 hektar. Manräknade med att 40 man på sex måna-der skulle klara av anläggandet ochdet för beräknat 115 000 kr.

Flygklubbens planer på ett sommar-flygfält på Dragsängarna fick dockdefinitivt skrinläggas när Stora Kop-parbergs Kraft AB vid den här tidendrog en kraftledning tvärs över dettänkta fältstråket.

Leksands flygklubb planeradeflygfält på Dragsängarna 1937

Upptill kommer Ös-terdalälven norri-från Leksand. SjönInsjön ligger söderom kartan. Drags-ängarnas modell-flygklubb håller tillvid stranden nord-väst om ordet ”In-sjön”. Järnvägenligger långt till vän-

ster utom kartbild.

Ur boken ”Ytteråkerö” sid 190

Med benäget tillstånd av flyghistoriskt intresserade redaktören NilsGunnar Storerkers. Boken är 2012 slutsåld, men finns bl a på biblio-teken i Leksand och Insjön. Ytteråkerö-boken innehåller även flerartiklar om flyg.

Flyghistoria

Page 44: * Referat från Kräftstjärtsvängen * Referat “Vidga dina

Flygbladä nr.1 2013www.siljansnasfk.com44

Avsändare:Siljansnäs FlygklubbVindmyrevägen 7S-793 60 SILJANSNÄS

B FÖRENINGSBREV

Fre 22 feb 19.00 Flygklubbens årsmöte (kallelse sid 3)Lör 27 apr 13.00 SAPS Heaven on Earth for Aviators konferensLör 27 apr 17.00 SAPS’ årsmöte i Biggles’ www.siljanairpark.seLör 27 apr 19.00 Partaj i Biggles’!Ons-kvällar hela våren Grill/fika!

Dagligen juni-aug Spaka själv - Siljan Runt - motor/segelflyg

Lör 15 juni-10 aug SAPMuseum www.siljanairparkmuseum.se

Mids.afton 21 juni Traditionellt midsommarfirande

Ons juli-aug 19.00 Grill/fika och planering inför Kräftstjärtsvängen

Fre 9 aug Åkdon&Termos9-10-11 aug 24:e Kräftstjärtsvängen

12 aug - sön 29 sep Siljan AirPark museum weekendöppet

Evenemang utanför ”tratten”24 - 27 april Friedrichshafen www.aero-expo.comSÖN 26 maj Västerås RollOut www.flygmuseum.comFre-sön 1-2 juni EAA Fly-In Söderhamn www.flygstaden.seSÖN 02 juni Kjeller Flydag www.kjellerflyplass.no17-18 eller 24-25 aug Tynset Fly-In www.tynsetflyklubb.no”Ettersommer / høst” Tolgamuséet 10-årsjubileum www.nofmf.orgSÖN 2 sep Vallentuna www.vallentuna-aviators.se

Följ uppdateringarna på ovanstående hemsidor!

ALMANACKA 2013