Click here to load reader

!! PROMETNO PLANIRANJE - weboteka.net prometnog inženjerstva/OPI... · PROSTORNO PROMETNO PLANIRANJE Prometno planiranje mora se sagledati kao integralni dio šireg procesa planiranja

 • View
  224

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of !! PROMETNO PLANIRANJE - weboteka.net prometnog inženjerstva/OPI... · PROSTORNO PROMETNO...

 • PROMETNO PLANIRANJE

  SAM

  O Z

  A IN

  TER

  NU

  UP

  OR

  AB

  U !

  !

  prof. dr. sc. Ljupko imunovi

 • UVOD

  Mobilnost je osnovna ljudska potreba

  Prijevoz igra vanu ulogu u razvoju ljudske civilizacije (gospodarski razvoj, kvalitetu okolia, koritenje zemljita i kvalitete ivota)

  Postoji jaka korelacija (meuodnos) i interakcija izmeu:

  transporta i aktivnosti regije

  razvoja naselja i blizine prometnice

  kvalitete prijevoznih sredstava i ivotnog standarda

 • UVOD - PROMJENE U PROMETU

  Promjena u potranji: rast stanovnitva, prihodi i koritenje zemljita uzorak mijenja potranje

  Promjene u tehnologiji: ranije, dvije alternative u gradskom prometu (autobusni i eljezniki promet), danas novi sustavi kao to su LRT, MRTS

  Promjena u operativnoj politici za poboljanje uinkovitosti, kao to su: poticaj za auto-udruivanje, tarifno udruivanje - karte, cestarina i sl.

  Planiranje je donoenje odluka za budue razdoblje na temelju prikupljenih i analiziranih podataka te predvidljivih promjena u prometu

  Prometno rjeenje treba biti sigurno, brzo, udobno, praktino, ekonomino i ekoloki opravdano

 • PROSTORNO PROMETNO PLANIRANJE

  Prometno planiranje mora se sagledati kao integralni dio ireg procesa planiranja

  Razvojem gradova i poveanjem stupnja motorizacije javlja se potreba za prometnim planiranjem svih oblika

  prijevoza zajedno

  Suvremene metode prometnog planiranja moraju se usredotoiti na odnose izmeu prometnog sustava i

  njegova okruenja, to odreuje veliinu i razmjetaj budue prijevozne potranje kao i nain njezina

  podmirenja.

 • PROSTORNO PROMETNO PLANIRANJE

  Mudro planiranje je stvaranje visoko kvalitetne usluge prijevoza po razumnoj cijeni s minimalnim utjecajem na okoli.

  Loe planiranje moe dovesti do tekog zaguenja prometa, opasnih putovanja, nepoeljnog koritenja zemljita, negativnog utjecaja na okoli i rasipanja uporabe novca i resursa.

  Konaan cilj prometnog planiranja je pronalaenje ekvilibrija izmeu prometne ponude i potranje

 • PRIMJER - SVRHA PROMETNOG PLANIRANJA

  PROMJENA PROMETNE POTRANJE KROZ 2005., 2010., 2020. i 2030. G.

  ULICE

  LOS

  PRIJEDLOZI POBOLJANJA ULICA I LOS-a

 • Definirajte problema

  Definirati ciljeva i kriterija

  Prikupljanje podataka

  Prognoza (predvianje) potranje

  Razvoj alternativa

  Evaluacija

  Plan implementacije

  PROCES PROMETNOG PLANIRANJA

 • PROCES PROMETNOG PLANIRANJA

  Osnovni koraci u procesu planiranja su:

  Definiranje problema:

  identifikacija transportnih, drutveno-ekonomskih problema i pitanja namjene zemljinih s kojima se suoava drutvena zajednica.

  Ovaj korak ukljuuje definiranje veliine podruja koje treba prouavati, utvrivanje opsega studije i uspostavu strukture odbora koji e nadzirati proces planiranja.

  Definirati ciljeva, zadaa i kriterija:

  Potreban konsenzus dunosnika i graana o budunosti zajednice i transportnog sustava.

  Ciljevi se odnose na kvalitetu prijevozne usluge, utjecaja na okoli i trokove.

  Vano je identificirati vie ciljeva i kriterija koji se mogu koristiti za vrednovanje alternativa

 • DEFINIRANJE OBUHVATA, PROBLEMA, CILJEVA, ZADAA I KRITERIJA PROMETNOG PLANIRANJA

  Okruenje

  Prometni sustav

  Suelje

  Ulaz+/-

  Izlaz+/-

 • PROCES PROMETNOG PLANIRANJA

  Prognoze (modeliranje) potranje: Podaci postojeih putovanja koriste se za prognozu buduih putovanja To zahtijeva veliku koliinu podataka o koritenju zemljita i gospodarskih uvjeta, kao i

  razumijevanje kako ljudi izabiru nain putovanja

  Razvoj alternativa:

  odreivanje buduih alternativa koritenja zemljita i transportnih sustava

  Procjena ili vrednovanje: Rezultati prognoze koriste se za usporedbu alternativa u svrhu ispunjavanja postavljenih ciljeva i

  kriterija (rasprave izmeu zainteresiranih graana, izabranih dunosnika, raznih vladinih agencija i privatnog sektora)

  U konanici odluke donosi imenovani skupina za projekte vezane uz promet.

  Provedbeni plan:

  Donesene odluke i planovi trebaju se dalje razvijati do provedbe

 • PROMETNO PLANIRANJE

  Prvi model prijevozne potranje razvijen je kasnih 50-tih

  Koriten je za donoenje odluke o buduem razvoju prometnog sustava u urbanom podruju

  Potrebno je znati gdje e ljudi ivjeti, raditi, ii u trgovinu i kolu u budunosti kao i budunost koritenja zemljita (na temelju dosadanjih trendova i pretpostavki o promjenama u trendovima)

  Odluke se donose za razdoblje 15 do 30 godina

 • PROGNOZA

  1. Kako e izgledati naa opina/grad u budunosti?

  Koliko e imati stanovnika? (prognoza stanovnika) to e raditi? (ekonomska prognoza) Gdje e raditi? (namjena zemljita)

  2. Koji su obrasci putovanja u budunosti?

  Koliko e biti putovanja? (putovanje generacije) Gdje e se putovati? (distribucija putovanja) Na koji e se nain putovati? (Mode Split) Kojim e se putom putovati? (dodjeljivanje putovanja) Koji su efekti putovanja? (analiza utjecaja)

 • PROCJENA STANOVNITVA

  Budua prognoza stanovnitva se temelji na pretpostavkama o:

  natalitet

  mortalitet

  migracije

  dob

  esto se koriste procjene agencija

 • EKONOMSKE PROCJENE

  Prognozira se budua zaposlenost

  Prognoza se radi zajedno s prognozom stanovnitva

  Broj sadanjih zaposlenika uveava se za odreenu stopu rasta

  esto se koriste procjene agencija

 • NAIN PRIKUPLJANJA I-O PODATAKA

  Prikupljanje podataka o broju, duljini i rutama putovanja mogue je obaviti:

  a) na izvoru ili odreditu putovanja (kua, mjesto zaposlenja, trgovina, kola, ..)

  b) du rute/puta na odabranom mjestu ili u vozilu javnog prijevoza

  Istraivanja se mogu provoditi

  a) pismenim putem (slanje pisama i e-maila, voenjem osobnog dnevnika )

  b) usmeno

  b1) telefonskim anketiranjem ili neposrednim

  interview-om domainstava

  b2) neposrednim interview-om u vozilima javnog prijevoza

  ili uzdu puta na tranzitnim tokama

 • NAIN PRIKUPLJANJA PODATAKA

 • PRIKUPLJANJE PODATAKA

 • ZONIRANJE

  Poetak planiranja obuhvaa definiranje granica istraivanja i razdiobu podruja na zone slinih

  aktivnosti.

  Zone su homogena podruja u smislu potranje

  511 zona-statistikih krugova

 • SHEMA ZONIRANJA

 • SHEMA ZONIRANJA

  IREG OBUHVATA (Suburbs)

 • SCREEN LINIJE ICORDON LINIJE

  U ZONI OBUHVATA STUDIJE

 • McCabe, Frank. Modelling Transport: Theory and Practice. Dublin Transportation Office:

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html (last accessed 11/14/04).

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html

 • McCabe, Frank. Modelling Transport: Theory and Practice. Dublin Transportation Office:

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html (last accessed 11/14/04).

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html

 • CESTOVNA MREA(ZAGREBAKO OKRUENJE)

 • McCabe, Frank. Modelling Transport: Theory and Practice. Dublin Transportation Office:

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html (last accessed 11/14/04).

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html

 • ANALIZA CESTOVNE MREE

  Podaci se dobiju brojanjem automobila na kordonu, linkovima i vorovima

  Prikupljaju se podaci o optereenju broju vozila u vrnom periodu i izvan njega, o irini ceste, broju voznih traka, nagibu nivelete, kategoriji ceste, udjelu teretnih vozila u prometnom toku, brzini vozila na cesti..

  Utvruje se slika zateenog stanja na glavnim pravcima prometne mree i raskrijima

  Pretpostavka modela potranje je da se za neku ciljnu godinu (obino 20 godinu) moe

  kvalitetno procijeniti stanje prometne potranje na temelju sadanjih uvjeta prometnog

  toka (broja vozila na dionici i raskriju, brzine vozila), razvijenosti drutva, postojee

  namjene povrina i postojee prometne infrastrukture.

 • ANALIZA CESTOVNE MREE

 • AGREGATNI PROMETNI MODEL

  Prometni model je pojednostavljena slika prometne stvarnosti kojima se predoujeovisnost meu varijablama u prometu.

  Kod predvianja prometne potranje svrha modela je da se njime predvidi kako e se i ukojoj mjeri promijeniti potranja pod utjecajem promjene u drutveno-ekonomskomrazvoju i prometnoj ponudi.

  Model opisuje promatrani sustav i njegove veze s drugim drutveno-ekonomskimaktivnostima, kako bi se ocijenila i odredila jaina svih pojava koje utjeu na veliinu istrukturu prometne potranje,

  U sluaju da model uspije reproducirati vana obiljeja stvarne situacije, on osiguravarazumijevanje stvarnosti i predstavlja dobru osnovu za prognoziranje.

 • Klasini 4 stupanjski model prijevozne potranje

  Stvaranje putovanja (Trip Generation)

  Razdioba putovanja (Trip Distribution) Potranja (Demand)

  Modalna razdioba (Modal Split)

  Dodjeljivanje putovanja (Traffic Assignment) Ponuda(Supply)

  PREDVIANJA PRIJEVOZNE POTRANJE

 • 4 FAZNI MODEL PREDVIANJA PRIJEVOZNE POTRANJE(Four step demand model)

  Stvaranje putovanja

  Razdioba putovanja

  Izbor moda

  Dodjeljivanje putovanja

  Demografski podaci

  Prometna mrea

 • 37

  1. STVARANJE PUTOVANJA

  Daje odgovor o broju generiranih i privuenih

  putovanja u neku zonu

  Odgovor: Koliko putovanja izlazi/ulazi u zonu?

  Trip generation

  Potential

 • STVARANJE PUTOVANJA

  Metode za odreivanje stvaranja putovanja:

  Viestruka regresija

  Kategorijska analiza

  Radi se zasebno za svaku svrhu putovanja domska putovanja nedomska putovanja

 • METODE ZA PREDVIANJE STVARANJA PUTOVANJA

  Regresijska analiza - stvaranje putovanja procjenjuje se na temelju obiljeja zone (procjene se rade na temelju intenziteta i razmjetaja povrina razliitih namjena i drutveno ekonomskih obiljeja stanovnitva: dohodak, posjedovanje automobila, broj kuanstava, zaposlenih..)

  Broj putovanja se uzima kao zavisna varijabla, a zonska obiljeja kao to su dohodak, posjedovanje automobila, zaposlenost..,uzimaju se kao nezavisna varijabla

  Regresija je linearna Y = aX + b + u

 • McCabe, Frank. Modelling Transport: Theory and Practice. Dublin Transportation Office:

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html (last accessed 11/14/04).

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html

 • REGRESIJSKA ANALIZA

  Nakon to se metodom najmanjih kvadrata utvrde koeficijenti regresije dobiveni model se

  moe koristiti za projekciju broja putovanja

  Oblik regresijske funkcionalne zavisnosti

  Y = A + B1X1 + B2X2 +..Y-zavisna varijabla

  X-nezavisne varijable: dohodak, broj zaposlenih, broj vozila, namjena povrina..

 • IZRAUN STVARANJA PUTOVANJA POMOU VIESTRUKE REGRESIJE

  Putovanja kua - posao (R = 0.99)

  Oi = -43.6 + 0.097 stanovnika + .773 zaposlenih stanovnika - 351 broj kuanstava +

  .504 broj vozila

  Trgovaka putovanja (R = 0.95)

  Oi = -17.9 + 1.19 stambeno podruje + .266 broj automobila

  Komercijalna autoputovanja:

  Oi = 75.9 + .367 broj HHs + .267 ukupno zaposlenih -.339 zaposlenih u uredu - .0188

  zaposlenih u industriji

 • METODE ZA PREDVIANJE STVARANJA PUTOVANJA

  Kategorijska analiza - stvaranje putovanja procjenjuje se na temelju obiljeja kuanstva koja su svrstana u odreene kategorije

  Kuanstva sa slinim osobinama (dohodak, broj automobila, lanova) sainjavaju iste kategorije

  Kretanja se iskazuju kao funkcija kategorije kuanstva

  Ovisnost broja nastalih putovanja o dohotku i broju vozila

 • IZRAUN STVARANJA PUTOVANJA POMOU KATEGORIJSKE ANALIZE

 • 2. RAZDIOBA PUTOVANJA

  Daje sliku o razdiobi tokova putovanja

  Kuda?

  U koje zone odlaze generirana putovanja

  Iz kojih zona dolaze privuena putovanja

  Trip distribution

  Travel demandi j

  i j

  produkcija privlaenje

 • RAZDIOBA PUTOVANJA

  Matrica distribucije Tij iz izvorita i do odredita j

 • McCabe, Frank. Modelling Transport: Theory and Practice. Dublin Transportation Office:

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html (last accessed 11/14/04).

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html

 • RAZDIOBA PUTOVANJA

  Razdioba putovanja ovisi o atraktivnosti i dostupnosti eljenih destinacija to znai da se moe dovesti u vezu s namjenom i intenzitetom koritenja zemljita, socio ekonomskim obiljejem stanovnika, kapacitetu prometne infrastrukture..

  Metode za predvianje razdiobe putovanja:

  Metode faktora rasta - metode jednakog faktora, prosjenog faktora, Fratarova i Detroitska metoda

  Sintetike metode - gravitacijski model i modeli povoljnosti

  Ostale metode

 • METODE FAKTORA RASTA

  Metode jednakog faktora (rast putovanja u svim zonama isti, najstarija i najnepouzdanija metoda)

  Metode prosjenog faktora (uzima u obzir razliitosti unutar zona, koristi razliite faktore rasta za pojedine zone, veliina meuzonskih putovanja mnoi se sa prosjenim faktorom rasta dvije razmatrane zone)

 • METODE FAKTORA RASTA

  Fratarova metoda

  Budua razdioba putovanja izmeu izvorine i odredine zone razmjerna je sadanjoj razdiobi putovanja, a budua se korigiraju modificiranim faktorom one zone koja privlai ta putovanja

  Detroitska metoda

  Predstavlja modifikaciju Fratarove metode, a cilj je pojednostavljenje postupka

  Budua putovanja su razmjerna faktoru rasta nastajanja putovanja u zoni i i faktoru rasta privlaenja putovanja u zonu j, a obrnuto proporcionalna za cijelo promatrano podruje

 • SINTETIKE METODE

  Sintetike metode - meuzonska putovanja srazmjerna su snazi nastajanja i privlaenja putovanja, obrnuto proporcionalna otporima (udaljenost, vrijeme, trokovi putovanja)

  Gravitacijski model broj putovanja izmeu dvije zone srazmjeran je veliini aktivnosti odnosno nastajanju i privlaenju putovanja u tim zonama, a obrnuto proporcionalan prostornoj udaljenosti izmeu zona ili nekoj drugoj vrsti otpora (vrijeme putovanja, pjeaenja, ekanja, parkiranje, vozarina,.. ili kombinacija svih tih faktora)

  Radi za svaku svrhu putovanja posebno

 • McCabe, Frank. Modelling Transport: Theory and Practice. Dublin Transportation Office:

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html (last accessed 11/14/04).

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html

 • 1995 - 2008, AMERICAN PHYSICAL SOCIETYAPS encourages the redistribution of the materials included in this newspaper

  provided that attribution to the source is noted and the materials are not truncated or

  changed.

  GRAVITACIJSKI MODEL

 • STVARANJE I RAZDIOBA PUTOVANJA

  RESUME

  Stvaranje putovanja Razdioba putovanja

 • 3. MODALNA RAZDIOBA PUTOVANJA

  Izbor prijevoznog sredstva

  Kojom vrstom prijevoza?

 • 56

  IZBOR MODA

  Odabir prijevoznog moda (auto, bus, vlak, bicikl i pjeaenje)

  MOD

  Auto JGP

  Vlak Bus

  Bicikl Hod

 • McCabe, Frank. Modelling Transport: Theory and Practice. Dublin Transportation Office:

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html (last accessed 11/14/04).

  Mode choice

  Transport demand

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html

 • McCabe, Frank. Modelling Transport: Theory and Practice. Dublin Transportation Office:

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html (last accessed 11/14/04).

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html

 • IZBOR MODA

  Metode za odreivanje nainske podjele prijevoza

  Diskriminacijska analiza

  Logistika analiza

  Vjerojatnosna analiza

  Oblik Logit modela za dva oblika prijevoza 1 i 2

  Izbor prijevoznog moda procjenjuje se na temelju pojedinanog ponaanja putnika

  ij

  ij

  U

  ij i U

  j

  eTrips P

  e

  Udio putovanjas modom 1 Tij/T

 • McCabe, Frank. Modelling Transport: Theory and Practice. Dublin Transportation Office:

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html (last accessed 11/14/04).

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html

 • McCabe, Frank. Modelling Transport: Theory and Practice. Dublin Transportation Office:

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html (last accessed 11/14/04).

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html

 • McCabe, Frank. Modelling Transport: Theory and Practice. Dublin Transportation Office:

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html (last accessed 11/14/04).

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html

 • 4. DODJELA PROMETA (Traffic Assignment)

  Drugi nazivi za dodjeljivanje prometa

  Mreno dodjeljivanje (Network assignment)

  Dodjeljivanje putovanja na rute (Route assignment)

  Mreno punjenje (Network loading)

  Dodjeljivanje putovanja (Trip assignment)

  Koji e se put koristiti od izvora do odredita?

  Route choice

  Assigned flows

 • 4. DODJELJIVANJE/PRIPISIVANJE PUTOVANJA NA MREU

  Posljednja faza je dodjeljivanje procijenjenih putovanja na prometnu mreu

  Kojom se rutom putuje do odredita?

  Pripisivanje putovanja se iskazuje u broju putnika ili broju vozila

  Putnici od izvora do cilja mogu koristiti vie ruta, ali biraju najpovoljniji put

  Kriteriji udaljenost, vrijeme, brzina, visina trokova, sigurnost, udobnost

  Metode izbora

  jedino mogueg puta (single-path)

  izbor vie moguih ruta putovanja na mrei

 • McCabe, Frank. Modelling Transport: Theory and Practice. Dublin Transportation Office:

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html (last accessed 11/14/04).

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html

 • McCabe, Frank. Modelling Transport: Theory and Practice. Dublin Transportation Office:

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html (last accessed 11/14/04).

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html

 • McCabe, Frank. Modelling Transport: Theory and Practice. Dublin Transportation Office:

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html (last accessed 11/14/04).

  http://www.icetact.tcd.ie/icetact/news/transport/mccabe.html

 • METODA SVE ILI NITA

  Sva putovanja iz bilo koje zone u bilo koju zonu dodjeljuju se na najkrau, po vremenu putovanja, rutu ne vodei rauna o kapacitetu te rute

  Ovaj model kao jedini put je nerealan jer je promet na linkovima dodijeljen bez razmatranja postoji li adekvatan kapacitet

  Poveanjem odnosa volumen/kapacitet mijenja se vrijeme putovanja

  Ova metoda uzima vrijeme putovanja kao fiksno i neovisi o guvi na linku

  Model se moe koristiti za identifikaciju eljenog puta (put kojim vozai ele putovati kad nema guve)

  Ignorira injenice:

  da je vrijeme putovanja u funkciji volumena (kada postoji zaguenja u prometu) ili

  kada se vie putova koristi za obavljanje prometa.

 • METODE KAPACITATIVNOG OGRANIENJA I VIERUTNOG DODJELJIVANJA

  Metoda kapacitativnog ogranienja uspostavlja vezu izmeu prometnog optereenja i vremena putovanja po pojedinim dionicama puta

  S porastom prometa smanjuje se brzina kretanja i poveava trajanje putovanja

  U skladu s novim vremenom putovanja promet se ponovo dodjeljuje na mreu i postupak se ponavlja dok se ne uspostavi ravnotea izmeu brzine, volumena i kapaciteta

  Dodjeljuje promet na razliite rute s jednakim vremenima (na rutama s manje vozila vea brzina)

  Metoda vierutnog pripisivanja je realnija jer dodjeljuje optereenje na vie moguih putova (sa slinim vremenima i kvalitetom putovanja) izmeu izvorino odredinih zona

 • WARDROP EQUILIBRIUM

  U uvjetima ravnotee, promet u zaguenim mreama, organiziran je tako da niti jedno putovanje osobnim vozilom ne moe smanjiti svoje putne trokove zamjenjivanjem odabrane rute

  Sve koritene (odabrane) rute izmeu bilo kojeg izvora i odredita imaju jednake i minimalne trokove, dok svi neiskoriteni putevi imaju vee ili jednake trokove. "

 • DODJELJIVANJE PUTOVANJA NA MREU

 • DODJELJIVANJE PUTOVANJA

  Modeliranje prijevozne potranje

  72 / 54

  1

  2 7

  3

  4

  5

  6

 • Modal Split

  Z 1 2 3 4 5 6 7

  1 119 28 9 15 28 5 131

  2 18 76 14 16 21 2 58

  3 7 16 50 35 34 2 73

  4 4 7 12 146 65 4 50

  5 2 2 2 16 120 4 22

  6 11 7 5 30 109 53 122

  7 8 3 4 7 13 2 36

  73 / 54

 • 74 / 54

  1

  2 7

  3

  4

  5

  6

  T12voz=28

  28

  28

  DODJELJIVANJE PUTOVANJA

  Modeliranje prijevozne potranje

 • 75 / 54

  1

  2 7

  3

  4

  5

  6

  T13voz=9

  9

  9

  9

  28

  28

  DODJELJIVANJE PUTOVANJA

  Modeliranje prijevozne potranje

 • 76 / 54

  1

  2 7

  3

  4

  5

  6

  T14voz=15

  9

  9

  9

  28

  2815

  15

  15

  DODJELJIVANJE PUTOVANJA

  Modeliranje prijevozne potranje

 • 77 / 54

  1

  2 7

  3

  4

  5

  6

  T15voz=28

  28

  14

  14

  14

  1414

  28

  DODJELJIVANJE PUTOVANJA

  Modeliranje prijevozne potranje

 • 78 / 54

  1

  2 7

  3

  4

  5

  6

  T15voz=28

  28

  14

  14

  9

  9

  9

  28

  2815

  15

  15

  14

  1414

  28

  DODJELJIVANJE PUTOVANJA

  Modeliranje prijevozne potranje

 • 79 / 54

  Tok na linkovima

  14

  14

  28

  52

  38

  38

  14

  DODJELJIVANJE PUTOVANJA

  Modeliranje prijevozne potranje

 • Tijmrsp

  Attraction

  1 45

  2 903 88

  Aj

  Production

  1 47

  2 663 110

  Pi

  2 3

  18 19

  32 4

  To Zones

  1

  1 10

  2 30

  3 5 40 65

  45 90 88

  47

  66110

  223

  F

  r

  o

  m

  Z

  o

  n

  e

  s

  Tijm

  Mode II2515

  Mode I

  40Route C 3

  Route B 17

  Route A 5

  Tijmr

  Tijmrs(Income)

  Medium

  3

  5

  High

  9Low

  17

  Work

  2

  6

  Edud.

  1Other

  9

  Trip Purpose

  Education

  Work

  Other

  3

  12

  2

  17

  Tijmrp

  Example of Travel Estimation

  Process

  Tij

  RESUME

 • HVALA NA POZORNOSTI!

  A&Q?

  81

 • ELASTINOST POTRANJE

 • KONCEPT ELASTINOSTI/ELASTICITETA

  Ponuda i potranja se tretiraju kao funkcije troka, trokovi prijevoza i vremena konvertirani u monetarne jedinice primjenjujui parametre

  Toka presijecanja potranje i ponude naziva se ekvilibrij ili ravnotea.

  Prijevozna potranja se mijenja u prostoru i vremenu dok je ponuda fiksna U sluaju kad je potranja manja od ponude vrijeme tranzita/prijevoza je stabilno i predvidljivo

 • POJAM EKVILIBRIJA NA TRANSPORTNIM MREAMAFUNKCIJA POTRANJE I PONUDE

  Ekonomska zakonitost ponude i potranje

  Proizvoa poveava proizvodnju ukoliko moe ostvariti veu cijenu za svoje proizvode (Ponuda je funkcija cijene koju moe ostvariti na tritu za svoje proizvode)

  S druge strane potranja opada to je cijena proizvoda vea

  Presjek krivulje ponude i potranje ostvaruje se u toki ekvilibrija (c*, k*)

  Pri cijeni c cjelokupna proizvodnja se moe prodati

  Kod cijene vee od c* dio proizvoda ostaje neprodan

  Pri cijeni manjoj od c* svi proizvodi se prodajupri emu dio potranje nije zadovoljen (klijenti ostaju nezadovoljni)

  Cijena

 • ANALOGIJA EKONOMSKIH ZAKONITOSTI I PROCESA NA TRANSPORTNIM MREAMA

  Grad opsluuje dva aerodroma

  Aerodrom A2 dalje od centra grada nego aerodrom A1

  najvei broj zrakoplova slijee na A1

  U cilju poveanja slijetanjapolijetanja aerodrom A2 odluuje sniziti tarifu z slijetanje

  Aerodrom A2 postaje popularan i sve vie zrakoplova slijee na njega

  Dolazi do zaguenja zrakoplovi

  poinju kasniti

 • ANALOGIJA EKONOMSKIH ZAKONITOSTI I PROCESA NA TRANSPORTNIM MREAMA

  Funkcija performansi predstavlja kanjenje pri slijetanju na aerodrom A2

  S poveanjem intenziteta prometa raste kanjenje na slijetanje

  Toka ekvilibrija (f*, k*)

  Intenzitet toka vei od f* uzrokuje velika zakanjenja. Ova zakanjenja utjeu na smanjenje intenziteta toka

  Intenzitetu toka manjem od f* odgovaraju veoma mala kanjenja. Male vrijednosti kanjenja uzrokuju poveanje intenziteta toka

  Kada je intenzitet jednak f* kanjenje niti poveava niti smanjuje intenzitet toka

 • Kontrola i odravanje ravnotee/ekvilibria prometnog toka

 • Koncept elastinosti/elasticiteta

  Hoe li naplata zaguenja u Zagrebu smanjiti broj vozila?

  Hoe li se ljudi jo uvijek voziti zrakoplovom ako se povea cijena goriva odnosno ako poraste cijena karte?

  Koncept elastinosti potranje omoguuje da se izrazi potranja u odnosu na promjenu tarifa, dohotka ili drugih relevantnih varijabli

 • KONCEPT ELASTINOSTI POTRANJE

  Elastinost je odgovor jedne varijable na promjenu druge

  Kad raste cestarina to se dogaa s potranjom?

  Potranja pada

  Ali.

  Za koliko potranja

  opada?

 • KONCEPT ELASTINOSTI POTRANJE

  Ako cijena raste za 10%, to se dogaa s potranjom?

  Potranja pada vie od 10%

  (% promjene potranje vei od %

  promjene cijene elastina potranja)

  Potranja pada manje od 10%

  (% promjene potranje manji od %

  promjene cijene neelastina potranja)

  Elasticitet je mjera do koje e se potranja promijeniti

  Elastina

  Neelastina

 • Primjer

  Pitanje % promjena cijene % promjena u kol.

  potranje

  Elasticitet Tip elastinosti

  A 10 20 =20/10 =

  B 50 25 =25/50 =

  C 7 28

  D 9 3

  E 5 10

  F 20 60

  G 8 4

  H 9 9

  I 7 5

  J 11 8

  K 15 0

  % promjene potranje D > % promjene cijene P = elastino% promjene potranje D < % promjene cijene P = neelastino

 • ODGOVORI

  Pitanje % promjena

  cijene

  % promjena u

  kol. potranje

  Elasticitet Tip elastinosti

  A 10 20 =-20/10 = -2 Elastino

  B 50 25 =25/50 = 0.5 Neelastino

  C 7 28 4 Elastino

  D 9 3 0.33 Neelastino

  E 5 10 2 Elastino

  F 20 60 3 Elastino

  G 8 4 0.5 Neelastino

  H 9 9 1 ???

  I 7 5 0.71 Neelastino

  J 11 8 0.73 Neelastino

  K 15 0 0 ???

  Jedinina

  Potpuno

  neelastina

  to zapaate o brojevima i

  tipovima elasticiteta?

 • Savreno neelastina potranja

  Koliina potranje

  Cijena

  Kn 200

  600

  Kn 300

  Kn 400

  E = 0

  D

 • Savreno elastina potranja

  Cijena

  400 1200

  Kn 200E = D

 • Vrijednosti za elasticitet potranje

  Budui da je odnos negativan, u veini sluajeva ekonomisti uzimaju cijenovnu elastinost potranje kao pozitivnu vrijednost (termin apsolutne vrijednosti)

  Ako je Ped izmeu 0 i 1 potranja je neelastina

  Ako je Ped = 1 za potranju se kae da je jedinino elastina (elasticitet je jedinica)

  Ako je Ped > 1, potranja se mijenja vie nego proporcionalno u odnosu na cijenu tj potranja je elastina

 • ELASTINOST ILI ELASTICITET

  Oznaka: Ped - price elasticy of demand/koeficijent elastinosti potranje (cijenovna elastinost potranje)

  Price elasticity of demand (Ped ili Ed) je mjera koritena u ekonomiji koja pokazuje odgovor ili elasticitet mijenjanja potranje u ovisnosti o promjeni cijene.

  Preciznije to je postotak promjene koliine potranje kao odgovor na postotak promjene u cijeni (svi drugi parametri koji utjeu na potranju su konstantni) Alfred Marshall

  PP

  QQiliEP ddded

  /

  /

  cijeni u promjene %

  potranje kolioli u promjene %

  http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Marshall

 • Elastinost ili neelastinost ? Cijena raste za 10% , potranja pada za 30%...

  Cijena elastinosti potranje je ??????

  Elastina

 • Elastino ili neelastino ?

  Cijena raste za 10%, potranja pada za 8%...

  Cijena elastinosti potranje je ??????

  Neelastina

 • Elastino ili neelastino ?

  Cijena raste za 10% , potranja pada za 10%...

  Cijena elastinosti potranje je ??????

  Jedinino elastina

 • Elastino ili neelastino ?

  Cijena raste za 10% ,potranja pada za 0%...

  Cijena elastinosti potranje je ??????

  Potpuno neelastina

 • Elasticitet

  Cijena (kuna)

  Koliina potranje

  Krivulja potranje moe biti razliitog oblika kojem su pridrueni razliiti odnosi cijena i koliine potranje

  Svaka ima razliitu razinu

  elasticiteta

 • Primjer neelastine potranje

  Za koritenje jedne optereene dionice ceste vozai automobila plaaju 2 kn. Dnevni broj vozila na dionici iznosi 40000 i elimo ga smanjiti. Uvoenjem nove cestarine od 4 kn protok se smanjio na 35 000 vozila. Komentar.

 • Neelastinost potranje

  Koliina potranje

  Cijena

  Kn 2

  40000

  Ukupni prihod

  = cijena x koliina

  = 80 000 kn

 • NEELASTINOST POTRANJE

  Koliina potranje

  Cijena

  Kn 2

  4000035000

  Kn 4

  Ukupni prihod

  = cijena x koliina

  = 140 000 kn

 • NEELASTINOST POTRANJE

  Koliina potranje

  Cijena

  Kn 2

  40000

  % promjene u potranji =

  (bila je 40000 a sada je

  35000)

  = 40000 35000/40000 =

  5000/40000 = 0.125 x 100 =

  = 12.5%

  % promjene u potranji =

  12.5%

  35000

  Kn 4

 • NEELASTINOST POTRANJE

  Koliina potranje

  Cijena

  Kn 2

  40000

  % promjene u cijeni =

  = 4 2/2 = 2/2 = 1

  1x100 = 100% promjene u

  cijeni

  % promjene u cijeni je 100%

  35000

  Kn 4

 • NEELASTINOST POTRANJE

  Koliina potranje

  Cijena

  Kn 2

  40000

  % promjene u potranji = 12.5%

  % promjene u cijeni = 100%

  35000

  Kn 4

  Cjenovna elastinost potranje

  = 12.5/100 = 0.125

  (neelastina) Ped

 • KOMENTAR

  Cijena od 2 kn po vozilu donosi operateru prihod u iznosu od 80 000 kn, a cijena od 4 kn donosi prihod od 140 000 kn.

  Promjena cijene operateru donosi zaradu od 60 000 kn. Financijski rezultat poveanja cijene od 100% je zarada za operatera od 75% u odnosu na prethodni prihod (80000 kn vs 140000 kn)

  Broj korisnika se smanjuje za 12.5% ili 5000, pa je novo optereenje na dionici 35 000 vozila to iznosi 87.5% od poetnog volumena.

 • KOMENTAR

  U sluaju kad je jedinina cijena bila 2 kn, 35000 korisnika je plaalo ukupno 70 000 kn.

  U sluaju kad je jedinina cijena porasla na 4 kn njihov troak se poveao za 100% i iznosi dodatnih 70 000 kn.

  Ukupna suma koju korisnici sada plaaju poveala se na 140 000 kn (70000 kn + 70000 kn = 140000 kn).

  U takvim uvjetima jo uvijek 87.5% ili 35 000 korisnika nalazi raunicu da im se isplati putovati osobnim vozilom

  Znai 100% poveanje cestarine nije poluilo eljeni efekt veeg smanjenja broja automobila na dionici

  Postoji jo prostora za poveanjem cijene cestarine

 • Primjer elastine potranje

  Koliina potranje

  Cijena

  Kn 200

  400

  Ukupni prihod kad je cijena = 200 kn je 80000 kn

  Novoizgraeni most je nedovoljno (is)koriten (400 voz/dan). Cijena mostarine iznosi 200 kn. elja koncesionara je poveati broj vozila pa smanjuje cijenu za koritenje mosta na 100 kuna. Nakon tog poteza broj vozila se poveao na 1200. Komentirajte.

 • Krivulja elastine potranje

  Cijena

  Kn 100

  1200Koliina potranje

  Ukupni prihod kad je cijena = 100 kn je 120 000 kn

 • Elastina potranja

  Cijena

  Kn 200

  400

  Kn 100

  1200

  % promjene u potranji =(bila je 400 a sada je 1200)= 1200 400/400 =800/400 == 2 x 100 = 200%

  % promjene u potranji = 200%

  Koliina potranje

 • Elastina potranja

  Cijena

  Kn 200

  400

  Kn 100

  1200

  % promjene u cijeni == 200 100/200 = 100/200 = 0.50.5x100 = 50% promjene u cijeni

  % promjene u cijeni je 50%

  Cijena elastinosti potranje

  = 200/50 = 4

  (elastina)

  Koliina potranje

 • KOMENTAR

  Smanjenjem cijene za 50%, potranja (zahtjev za koritenjem mosta) se poveala 200%.

  Ukoliko bi nova potranja predstavljala preveliko optereenje za most rjeenje se treba traiti u smanjenju koeficijenta elastinosti potranje odnosno u poveanju cijene koritenje mosta.

  Novu cijenu koja moe inducirati poeljnu potranju (manju od trenutne 1200 vozila) treba traiti izmeu 100 kn i 200 kn (pod uvjetom da prijevozna potranja ovisi samo o cijeni usluge)

  Smanjenje poetne cijene treba biti manje od 50% (u tom sluaju nova cijena treba biti vea od 100 kn)

 • Elastina i neelastina potranja

  Elastina potranja korisnici reagiraju vie na promjenu cijene.

  Poveanjem cijene iznad 100 kn smanjuje se elastinost potranje (ide se prema jedininoj potranji) i pribliavamo se eljenoj toki ravnotee

  Neelastina potranja korisnici reagiraju manje na promjenu cijene

 • Toka ravnotee (equilibrium point)

  Toka ravnotee (equilibrium point) ponude i potranje je toka gdje se sijeku funkcije ponude i potranje

  Odreivanje ili pogaanje toke ekvilibrija je iterativni postupak koji polazi od nekog poetnog protoka

 • Funkcije transportne potranje i ponude

  Traenje ravnotee ili ekvilibrija

 • Traenje ravnotee

  Budui da prijevozna potranja ne ovisi samo o cijeni usluge ili naknadi za koritenje infrastrukture nego i o nizu drugih imbenika ( u prvom redu o kvaliteti ponuene usluge QoS; kanjenju, sigurnosti, pouzdanosti, trokovima) problem je puno kompleksniji

  Stoga je u praksi mogue da ravnotea ne bude postignuta ak ni nakon vie godina eksploatacije prometne infrastrukture ili objekta

 • S poveanjem LoS-a odnosno ponude, sustav reagira poveanom potranjom i nakon odreenog vremena uspostavi se nova toka ravnotee B, kako je prikazano na slici

  LoSD

  S2

  LoSN

  S1

  LoS0

  0

  N

  Promjena ponude (poveanje LoS-a) praena poveanjem prometnog toka/potranje

  A

  B

 • Novoizgraena prometnica privlai nova vozila te se s poveavanjem kapaciteta poveava volumen prometa to nakon nekog vremena dovodi do toga da razina usluga pada i pribliava se poetnoj toki LoS0 - C

  LoS

  D1

  S2

  LoSN

  S1

  LoS0

  D2

  0 N

  Promjena razine usluge induciranom potranjom

  BC

 • Primjer: Uravnoteenje ponude i potranje

  PONUDA

  Poetna cijena cestarine na nekoj dionici bila je 0.25 kn po kilometru ceste

  Volumen vozila u tom trenutku iznosio je 2000 vozila na dan i nije bilo zastoja na cesti

  Volumen vozila na dionici u stalnom je porastu.

  Poveavaju se guve

  Vlasnik ceste uvidjevi da moe ostvariti veu cijenu, a u svrhu smanjenja guve podie cijenu na 0.50 kuna po kilometru ceste

  Volumen vozila i dalje se poveava sve do 8000 vozila na dan pa on odluuje podii cijenu na 0.75 kuna po kilometru ceste

  Pronaite toku ravnotee izmeu cijene i broja vozila na cesti

  Odnos cijene i ponude prikazan je na sljedeoj slici

 • Primjer: Uravnoteenje ponude i potranje

 • Primjer: Uravnoteenje ponude i potranje

  POTRANJA

  Na sljedeoj slici prikazan je odnos potranje (broja vozila) o transportnim trokovima, na toj dionici

  Krivulja daje procjenu potranje pod odreenim ekonomskim i socijalnim uvjetima

  Potranjacijena pada volumen vozila (potranja) raste

 • Uravnoteenje ponude i potranje

  Presjecite dviju krivulja (ponude i potranje) predstavlja uravnoteenje volumena i cijene

  U ovom primjeru ekvilibrij je postignut kod volumena od 6000 voz/dan.

  Protok vozila se odvija bez zastoja. Ponuda zadovoljava potranju

  Ako volumen raste iznad ekvilibrija, trokovi potranje se smanjuju, a ponude rastu

  Ako je cijena manja od ekvilibrija dio potranje nije zadovoljen - potranja je vea od ponude

  Dionica je zaguena, dolazi do zastoja, vrijeme vonje se produava, vozai su nezadovoljni

  Ova zakanjenja poimlju utjecati na smanjenje intenziteta toka

  Ako je cijena vea od ekvilibrija dio kapaciteta ceste ostaje neiskoriten ponuda vea od potranje.

 • URAVNOTEENJE TRANSPORTNE PONUDE I POTRANJE

  ponuda

  potranja

  Ako je cijena manja od ekvilibrija dio potranje nije zadovoljen - potranja je vea od ponude. Dionica je zaguena, dolazi do zastoja, vrijeme vonje se produava, vozai su nezadovoljniAko je cijena vea od ekvilibrija dio kapaciteta ceste ostaje neiskoriten ponuda vea od potranje

  Presjecite dviju krivulja (ponude i potranje) predstavlja ekvilibrij koji se postie kod6000 voz/dan i cijeni od 0.75 kn, kapacitet je potpuno iskoriten

  Equilibium

  C > 0.75 kn, pon > potr

  C < 0.75 kn, pot > pon

 • EKVILIBRIJ TRANSPORTNE MREE

  Prvi Wardropov princip

  Vremena putovanja na svim rutama koje se koriste su manja ili jednaka od vremena putovanja koje bi jedno vozilo imalo na bilo kojoj ruti koja se ne koristi

  Drugim rijeima u uvjetima korisnikog ekvilibrija kada je mrea u stabilnom stanju niti jedan voza ne bi mogao smanjiti svoje vrijeme putovanja mijenjajui rutu

  Svi korisnici koji autonomno donose odluke koriste putove koji su najkrai u uvjetima postojeih optereenja grana mree

  Korisnici se ponaaju racionalno, biraju rutu koja odgovara najmanjem vremenu vonje odnosno transportnim trokovima, koriste iskustvo

  Daganzo 1977 razvija model u kojem je napravljena razlika izmeu stvarnog i percipiranog vremena putovanja. Izbor rute se bazira na percipiranom vremenu putovanja korisnici razliito percipiraju vrijeme odnosno transportne trokove

  Ovakva raspodjela tokova na mreiu uvjetima ekvilibrija ne garantira da e ukupno vrijeme putovanja svih korisnika na mrei biti minimalno

 • EKVILIBRIJ TRANSPORTNE MREE

  Drugi Wardropov princip

  Minimizaciju ukupnog vremena putovanja kroz mreu mogue je postii jedino u sluajevima kada korisnici nisu samostalni u donoenju odluka vezanih za izbor rute (normativna raspodjela tokova u mrei)

  Korisnici se usmjeravaju po pojedinim granama i rutama mree temeljem normi odnosno naredbi

  Prosjeno vrijeme putovanja/ukupno vrijeme putovanja svih sudionika je minimalno - optimum sustava

  Primjena II. W p mogua je u zatvorenim sustavima

  Razvojem tehnologije sve vei znaaj dobiva i u otvorenim transportnim sustavima npr. u gradskom prometu

 • HVALA NA POZORNOSTI !