\/\/ PORTFOLIO

  • Published on
    10-Mar-2016

  • View
    219

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Joanna Wapniewska PORTFOLIO

Transcript

<ul><li><p>J O A N N A W A P N I E W S K A PORTFOLIO</p></li><li><p>43331 105</p><p>GRPAHIC DESIGNBOOKPHOTOBIO</p></li><li><p>05 BIO</p></li><li><p>BIO</p><p>JOANNA WAPNIEWSKA + 48 691971085 awapniewska@gmail.com</p><p>http://awapniewska.wix.com/tohttp://joannawapniewska.tumblr.com/ </p></li><li><p>Fotograf i gra k. Z pasji do zawodu.</p><p>Urodzona w 1988 roku w Tarnowie, aktu-alnie mieszkajca w Krakowie. Absolwent-ka Zespou Szk Plastycznych w Tarno-wie* oraz Akademii Sztuk Piknych w Kra-kowie**. Zajmuje si gwnie fotogra , ilustracj, projektowaniem oraz animacj gdy obraz to za mao.</p><p>Od 2009 roku Freelancer. W cigym po-szukiwaniu nowych dowiadcze, nie tylko z brany artystycznej.</p><p>Szkicownik, owek, aparat to podstawowe narzdzia mojej pracy. Jednak proces two-rzenia zaczyna si wszdzie. Rower, sport, gotowanie i eksperymenty muzyczne poma-gaj w twrczych poszukiwaniach i pozwa-laj utrzyma yciow rwnowag. </p><p>* Specjalizacja kierunkowa: Tkania Artystyczna.** Dyplom magisterki: Film Animowany w Pracowni Prof. J. Kuci.</p><p>Photographer and designer.From passion to become pro esional.</p><p>Born in 1988 in Tarnow, actually based in Cracow. Graduation Diploma of State High School of Visual Arts in Tarnow* and Aca-demy of Fine Arts in Cracow**. Mainly de-aling with photography, illustration, brand design and animation when image is not enough.</p><p>Freelancer since 2009. Still looking for new experience not only from visual art`s branch.</p><p>Sketchbook, pencil, camera basic tools for my work. But the process of creating begins everythere. Bicycle, sport, cusine and mu-sic experiments are great support for creati-ve thinking and also keep me in good woork life balance. </p><p>* Specialization: Art Textile.** Diploma: Animation Movie in Animated Film Studio.</p><p>JOANNA WAPNIEWSKA + 48 691971085 awapniewska@gmail.com</p><p>http://awapniewska.wix.com/tohttp://joannawapniewska.tumblr.com/ </p></li><li><p>MAJ 2011GOLDEN KENTAUR</p><p>International Photo Competition Monachium</p><p>PADZIERNIK 2011Art&amp;Fashion Festival</p><p>Pozna</p><p>LISTOPAD 2011Midzynarodowe</p><p>Warsztaty Animacji,ASP Krakw.</p><p>LISTOPAD 2012Teren Prywatny</p><p>Wystawa Fotogra i,Krakw</p><p>MAY 2011GOLDEN KENTAURMidzynarodowy Konkurs Fotogra cznyMunich.</p><p>OCTOBER 2011Art&amp;Fashion FestivalPozna.</p><p>NOVEMBER 2011InternationalAnimation Workshops,ASP Cracow.</p><p>NOVEMBER 2012Private Space Photography ExhibitionCracow</p><p>OSIGNICIA ACHIEVMENTS</p><p>UMIEJTNOCI SKILLSSOFTWARE:Adobe: Photoshop, Ilustrator,InDesign Premiere AAdobe A ter E ects, Corel Draw BMS O ce A </p><p>LANGUAGES: English intermediateFrench communicate</p><p>SOFTWARE:Adobe: Photoshop, Ilustrator,</p><p>InDesign Premiere bdbAdobe A ter E ects, Corel Draw db </p><p>MS O ce bdb </p><p>JZYKI: Angielski zaawansowany</p><p>Francuski komunikatywny</p></li><li><p>MAY 2011GOLDEN KENTAURMidzynarodowy Konkurs Fotogra cznyMunich.</p><p>OCTOBER 2011Art&amp;Fashion FestivalPozna.</p><p>NOVEMBER 2011InternationalAnimation Workshops,ASP Cracow.</p><p>NOVEMBER 2012Private Space Photography ExhibitionCracow</p><p>2014</p><p>2013</p><p>2012</p><p>2011</p><p>2010</p><p>2009</p><p>2008</p><p>2007</p><p>2006</p><p>2005</p><p>od 2009MAESTRA Firma Szkoleniowa</p><p>Grak</p><p>od 2010Studio ART V</p><p>Grak:- Identykacja Wizualna</p><p>- layout</p><p>2010 - 2011FASHION Color,Fotograf (sta):</p><p>- testy modelek- retusz zdj</p><p>- samodzielne sesje zdjciowe</p><p>2010KLUBOWA.PL,</p><p>Fotograf:- dokumentacja imprez</p><p> klubowych, kulturalnych</p><p>from 2009Business Trainers Company MAESTRAGraphic Designer</p><p>od 2010Studio ART VGraphic Designer:- branding- layout</p><p>2010 - 2011FASHION ColorPhotographer (probation):- tests for models- picture`s retouch- photosessions</p><p>2010KLUBOWA.PLPhotographer:- photo documentation from clubbing, events</p><p>2007 - 2012Akademia Sztuk Piknych,</p><p>im. J.Matejki w Krakowie,Specjalizacja:</p><p>Animacja</p><p>2001 - 2007Zesp Szk Plastycznych</p><p>im. A.Grottgera w TarnowieSpecjalizacja:</p><p>Tkanina Artystyczna</p><p>2007 - 2012Academy of Fine Arts in Cracow,Specialization: Animation</p><p>2001 - 2007School of Fine Arts in Tarnw,Specialization: Artistic Textile</p><p>DOWIADCZENIE EXPERIENCE</p><p>EDUKACJA EDUCATION</p></li><li><p>1 1 PHOTO</p></li><li><p>PHOTO</p><p>WSPPRACA COOPERATION:</p></li><li><p>Mod.: J. AuguciukStyl.: T. Gsienica Jzkowy</p><p>2010</p></li><li><p>Mod.: N. aganStyl.: T. Gsienica Jzkowy</p><p>2010</p></li><li><p>Mod.: K. HojarczykStyl.: T. Gsienica Jzkowy</p><p>2010</p></li><li><p>Mod.: A. SuderStyl.: J. Pera</p><p>2011</p></li><li><p>FLUOStyl. i proj.: J. Pera</p><p>2011</p></li><li><p>2012/2013Fotogra a wntrz i retusz Proj.: J. Pera1. i 2. Mieszkanie prywatne3. Kaiwarnia CHILLI COFFE, ul. Grodzka 47, Krakw</p><p>Interior photograhy and retouchingDesign: J. Pera1. and 2. Aparment3. CHILLI COFFE Cafe, 47 Grodzka Street, Cracow</p></li><li><p>33 BOOKS</p></li><li><p>BAKAKAJ W. Gombrowicz, opracowanie gra czne: plakat vokadki dla dwch tomw</p><p>BAKAKAJ W. Gombrowicz, layout: poster covers for both volumes </p></li><li><p>Opracowanie gra czne ksizki, spis treci oraz fragmenty rozkadwki</p><p>Covers, main index and fragments of illustrations</p></li><li><p>PODRE GULIWERA J. Swift, opracowanie gra czne</p><p>GULIWER`S TRAVELS J. Swift, layout</p><p>2011</p></li><li><p>20112011</p></li><li><p>2011</p><p>Opracowanie gra czne, wybrane ilutracje, spis treci</p><p>Layout, illustrations, main index</p></li><li><p>Seria wydawnicza, projekt okadek i ilustracje</p><p>Book series, cover`s layout and illustration</p><p>2010</p></li><li><p>OJCIEC CHRZESTNY M. Puzo, projekt okadki i ilustracje</p><p>GOD FATHER M. Puzo, cover`s layout and illustrations</p><p>2010</p></li><li><p>43 GRAPHIC DESIGN</p></li><li><p>ELECTRIC DOM, identy kacja wizualna: logo wizytwki papier rmowy layout www</p><p>ELECTRIC DOM, branding: logo business card writing paper</p><p>ELECTRIC DOM, identy kacja wizualna: logo wizytwki papier rmowy layout www</p><p>ELECTRIC DOM, branding: logo business card writing paper</p></li><li><p>Koncepcja identy kacji wizualnej dla Hali Stulecia we Wrocawiu</p><p>Brand conception for People`s Hall in Wrocaw</p><p>2010</p></li><li><p>Opracowanie identy kacji wizualnej w projekcie architektonicznym Hali Stulecia we Wrocawiu</p><p>Visualisation of brand conception for architecture`s conception for People`s Hall in Wrocaw</p><p>2010</p></li><li><p>Projekt katalogu dla Firmy Szkoleniowej MAESTRA</p><p>Catalogue for Business Trainers Company MAESTRA</p><p>2012Projekt katalogu dla Firmy Szkoleniowej MAESTRAProjekt katalogu dla Firmy Szkoleniowej MAESTRA</p><p>Catalogue for Business Trainers Company MAESTRACatalogue for Business Trainers Company MAESTRA</p><p>2012</p></li><li><p>Koncepcja gra cznego spisu treci w Katalogu</p><p>Conception of grpahic`s main index for Catalogue</p><p>Koncepcja gra cznego spisu treci w KataloguKoncepcja gra cznego spisu treci w Katalogu</p><p>Conception of grpahic`s main index for CatalogueConception of grpahic`s main index for Catalogue</p></li><li><p>Materiay reklamowe dla MAESTRA Firma Szkoleniowa</p><p>Posters for Business Trainers Company MAESTRA</p><p>2010Materiay reklamowe dla MAESTRA Firma SzkoleniowaMateriay reklamowe dla MAESTRA Firma Szkoleniowa</p><p>Posters for Business Trainers Company MAESTRAPosters for Business Trainers Company MAESTRA</p><p>2010</p></li></ul>

Recommended

View more >