pamilihan ng eksport. Inianunsyo ng rehimeng Du-terte ang plano nitong gumastos ng $8 trilyon sa

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of pamilihan ng eksport. Inianunsyo ng rehimeng Du-terte ang plano nitong gumastos ng $8 trilyon sa

 • Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas

  Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-MaoismoANG Espesyal na Isyu

  Edisyong Pi l ipino

  Hunyo 30, 2017

  www.phi l ippinerevolution. info

  Partido Komunista ng Pilipinas Hunyo 30, 2017

  Ang mga susing patakaran ng rehimeng Duterte sa ekonomya, li-punan, seguridad at patakarang panlabas ay sa batayan, pagpa-patuloy ng mga nagdaang hakbangin na nagpapanatili ng ma- pang-api at mapagsamantalang sistemang malakolonyal at malapyudal. Nananatiling dominanteng mga pwersa sa kanyang gubyerno ang imperya- lismong US at naghaharing mga uring malalaking burgesya kumprador, ma- lalaking panginoong maylupa at mga burukrata kapitalista.

  Papalubhang krisis, pamamaslang at pangwawasak sa ilalim ng rehimeng Duterte

  Patuloy na lumulubha ang krisis ng naghaharing sistema sa unang taon sa ilalim ng rehimeng Duterte dahil bigo itong tupdin ang mga pangako ng pagba- bago. Nagpakawala ito ng mga gera ng pamamaslang at pangwawasak sa pag- papatupad nito ng mga taktikang kamay- na-bakal at pamamaraang pasista upang tiyakin ang paghahari nito at magsilbi ang naghaharing mapagsamantalang mga uri at dayuhang malalaking kapita- lista.

  Pinatutunayan ng rehimeng Duterte na sa kaibuturan, ito'y hindi naiiba sa nagdaang mga rehimen sa usapin ng pa- giging sunud-sunuran sa mga pataka- rang pang-ekonomya at panseguridad na itinakda ng mga dayuhang imperyalista. Haharapin nito ang matinding galit ng mamamayang Pilipino sa patuloy na pa- giging sunud-sunuran, pyudalismo at pasismo at pagtangging dinggin ang igi- nigiit na mga batayang repormang pan- lipunan, pang-ekonomya at pampulitika.

  Mga bigong pangako ng pagbabago

  WALANG MAIPAKIKITA si Rodrigo Duterte upang suportahan ang kanyang mga pahayag ng pagiging Kaliwa at sosyalista. Walang seryosong mga pata- karang reporma sa mga larangang panlipunan, pang-ekonomya at pampuliti- ka. Tinalikuran niya ang kanyang pangako ng komprehensibong pagbabago noong eleksyong 2016. Ipinagpatuloy niya ang mga patakarang neoliberal ng nagdaang tatlong dekada na nagpapanatili ng pagsasamantala at pang-aapi sa mamamayan.

  Lumalala ang diskuntento ng malawak na masa ng mga mangga- gawa, magsasaka, walang-hanap- buhay, estudyante, guro at maliliit na propesyunal. Patuloy silang nag- hihirap sa kawalan ng lupa at pa- ngangamkam ng lupa, lumalalang mga porma ng pyudal at malapyudal

  na pagsasamantala, tumataas na mga gastusin, malubhang kawalan ng empleyo at kawalan ng seguri- dad sa trabaho, mababang sahod, mga sakunang kapwa natural at gawa-ng-tao, mga epidemya at ka- kulangan ng abot-kaya at de-kali- dad na mga serbisyong panlipunan.

  Milyon-milyong mga estudyante ang patuloy ng pinahihirapan ng mata- taas na bayarin sa matrikula at gastusin sa pag-aaral.

  Sa matinding pagkadismaya ng mga manggagawa, hindi lamang bi- nigo ni Duterte ang kanyang panga- kong wakasan ang kontraktwalisa- syon, pinatibay pa niya ang pataka- rang ito sa pagtatakda ng mga regu- lasyon para rito. Nananatiling lub- hang mababa ang sahod ng mga manggagawa. Nananatili silang nag- hihirap sa mapanganib na mga kun- disyon sa paggawa na nagdudulot ng mga sunog at iba pang aksidente.

  Taliwas sa iginigiit ng mga mag- sasaka na pagpapatigil sa pagpapa-

 • June 30, 2017 ANG BAYAN2

  lit-gamit ng lupa, itinutulak niya ang kumbersyon ng libu-libong ektar- yang lupain upang gawing mga plantasyon ng oil palm, laluna sa Mindanao. Nagbigay siya ng kaka- rampot na suporta sa mga hakba- ngin para mamahagi ng lupa sa Hacienda Luisita at nagbigay ng pa- kitang-taong suporta sa laban ng mga magsasaka sa Lapanday na okupahin ang kanilang lupain. Ang kanyang mga deklarasyon ng pag- suporta sa libreng pamamahagi ng lupa ay nagsilbing mga pakulo la- mang. Ipinagpatuloy niya ang pata- karan ng pag-aangkat ng bigas sa kapinsalaan ng mga lokal na magsa- saka at mamamayan. Ang mga pa- takarang pang-ekonomya ng rehi- meng Duterte ay pagpapatuloy la- mang ng mga patakarang neoliberal ng nagdaang mahigit tatlong deka- da. Nakatuon ang mga ito sa pagka- kamit ng mga artipisyal na tantos ng pag-unlad sa pamamagitan ng pag- papapasok ng pinalaking mga dayu- hang pamumuhunan. Tulad sa na- karaan, ipinagpapatuloy ng mga pa- takaran ng rehimeng Duterte ang ekonomya ng atrasadong agrikultura at pagtuon-sa-eksport at mala-ma- nupakturang nakaasa-sa-import.

  Ang 10-puntong adyendang pang-ekonomya ay mahigpit na tu- mutugma sa mga patakarang pang- ekonomya ng nagdaang rehimeng Aquino. Tulad sa nakaraan, ang “kaunlarang pang-ekonomya” ng

  rehimeng Duterte ay nakaangkla sa dayuhang pamumuhunan at nanga- ngailangan ng ibayong liberalisasyon ng mga patakaran sa pamumuhunan sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga pagbabawal sa konstitusyon, pagtatayo ng imprastruktura para sa mabilis na mga linya ng transpor- tasyon mula sa mga daungan pa- punta sa mga engklabo ng paggawa at pagpapataas ng kita ng gubyerno sa pamamagitan ng pagpapataw ng karagdagang pahirap na buwis sa mamamayan.

  Nag-anunsyo ang mga tagapla- nong pang-ekonomya ni Duterte ng pagsisimula ng “ginintuang panahon ng imprastruktura” na umaasa sa malalaking pautang mula sa China at Japan. Ang mga proyektong impraistrukturang ito, kabilang ang sistema ng tren sa Manila-Clark at Mindanao, gayundin ang mga rekla- masyon ng lupa sa mga pantalan ng Manila at Davao, ay pangunahing naglalayong hawanin ang daan para sa mabilis na transportasyon ng hi- law na materyales at mga mala-ma-

  nupaktura mula sa mga engklabo ng paggawa tungo sa pandaigdigang pamilihan ng eksport.

  Inianunsyo ng rehimeng Du- terte ang plano nitong gumastos ng $8 trilyon sa susunod na limang taon, pangunahi'y mula sa mga da- yuhang pautang mula sa China. Magmimistulang alipin ng utang ang Pilipinas dahil sa gayong plano, bulnerable sa mga pagpapataw ng China sa ekonomya, pulitika at mi- litar. Walang pagkakaiba ang kala- gayang ito sa kung paanong pwer- sadong tumupad ang bansa sa mga kundisyon ng US-IMF-WB matapos sumirit sa walang-katulad na pag- laki ang dayuhang utang sa buong panahon ni Marcos at mga sumu- nod pang rehimen.

  Nakatakdang magpataw ng ka- ragdagang pabigat na buwis sa mga paupahang bahay, produktong petrolyo, minatamis na inumin at asin na naglalayong lumikha ng di bababa sa $600 bilyon bilang pam- bayad sa pinaplanong walang pigil na paggasta sa imprastruktura.

  Paghaharing militarista: malawakang

  pamamaslang at pagkawasak

  PAPATINDI ANG PAGGAMIT ni Duterte ng mga militaristang taktika upang itatag at palakasin ang kanyang paghahari. Nagpamalas siya ng todong ka- lupitan sa paniniwalang magagamit niya ang kanyang malaking bilang ng boto bilang lisensya sa pag-atake sa mamamayan.

  Espesyal na Isyu | Hunyo 30, 2017

  ANG

  Ang Ang Bayan ay ini la lathala

  dalawang beses bawat buwan

  ng Komite Sentral ng

  Partido Komunista ng Pi l ipinas

  instagram.com/prwcinfo

  youtube.com/PhilippineRevolutionWebCentral

  @prwc_info

  fb.com/PhilippineRevWebCentral

  cppinformationbureau@gmail.com

  Inudyukan niya ang mga sun- dalo at pulis na maghasik ng pasis- tang karahasan nang walang pana- nagutan. Inaruga niya ang AFP at PNP sa pamamagitan ng mga pabu- ya at benepisyo. Itinalaga niya sa mga susing pusisyon sa kanyang gubyerno ang umaabot sa 60 dating heneral at upisyal mula sa militar at pulisya. Pangunahin siyang suma- sandig sa reaksyunaryong arma- dong pwersa ng estado upang tu- magal ang kanyang paghahari.

  Wala pang isang taon, tatlong gera na ang inilunsad niya: ang ti- naguriang “gera kontra droga” (Oplan Tokhang at Oplan Double Barrel) na mas nakatuon laban sa mahihirap; isang todo-gera ng pa- nunupil (Oplan Kapayapaan) laban

  sa pambansa demokratikong kilusan ng mamamayan; at gera laban sa mga Moro na kinatampukan ng paglusob at pagwasak ng AFP sa Marawi City (sa ilalim ng batas mi- litar sa Mindanao).

  Sa lansakang paghamak sa ma- mamayang Pilpino, paulit-ulit na pi- nuri ni Duterte ang diktadurang Marcos at paghaharing militar sa pag-asang gawing katanggap-tang- gap ang kanyang planong itatag ang sarili bilang diktador na ala-Marcos. Bilang pampulitikang kabayaran, ibinigay niya sa pamilyang Marcos ang matagal nang inaasam na pam- bayaning libing para sa diktador noong Nobyembre 2016, at sa ga- yo'y kinumpleto ang panunumbalik ng mga Marcos sa pulitika.

 • ANG BAYAN June 30, 2017 3

  sikap ni Duterte na kabigin ang MILF at MNLF sa isang panibagong kasun- duan na “awtonomong paghahari” sa ilalim ng GRP.

  Paulit-ulit na nagpahiwatig si Duterte ng mga planong magpataw sa buong bansa ng batas militar na ala-Marcos. Lantarang pagbabanta ito sa kanyang mga kalaban na nag- babalak na alisin siya sa pwesto. Ang mga alagad sa pulitika ni Duterte ay nananawagan ng pagpapalawig at pagpapalawak ng batas militar upang pahintulutan ang naghaharing rehimen na isagasa ang mga pro- yektong imprastruktura at tiyakin na makukuha nila ang mga kontrata at maibubulsa ang mga porsyento.

  Bago pa man ang batas militar, iwinasiwas na ni Duterte ang kan- yang kapangyarihan sa pagka-pre- sidente kakumbina ng kampanya ng pamamaslang upang supilin at pag- bantaan ang kanyang mga kalaban sa pulitika. Binalewala ang lahat ng mga prosesong ligal at ipinakulong niya ang mortal na kalabang si Leila de Lima sa mga kaso ng iligal na droga na ganap na winawalang-ba- hala ang paggigiit ng huli na saklaw ang kanyang kaso ng Sandiganbayan at hindi ng mga mababang korte. Ang pagdedetine kay de Lima ay nagsisilbing halimbawa laban sa iba pang senador, kongresman at libong iba pang lokal na upisyal ng gubyer- no, pulis at militar na sinasabi ni Duterte na kabilang sa kanyang ma-

  Mistulang kampanya sa marami- hang pagpaslang ang “gera kontra droga” ni Duterte na