19
БОЈА БОЈА

боја Osnovne i izvedene boje

Embed Size (px)

Citation preview

БОЈАБОЈАБОЈАБОЈА

ОСНОВНЕ БОЈЕ

СУНЧЕВ СПЕКТАРСУНЧЕВ СПЕКТАРСУНЧЕВ СПЕКТАРСУНЧЕВ СПЕКТАР

БијелаБијела сунчева свјетлостсунчева свјетлост није једнобојнаније једнобојна, , већ већ је сложенаје сложена одод шест шест различито обојених различито обојених зраковазракова. . ТиТи обојениобојени зраци називају сезраци називају се сунчев сунчев спектарспектар. . БојеБоје спектра су су:: црвенацрвена,, наранџастанаранџаста,, жутажута, , зеленазелена, , плаваплава,, ии љубичастаљубичаста. .

СУНЧЕВА СВЈЕТЛОСТ

призма

ОсновнеОсновне бојебоје

црвенацрвена плаваплава жутажута

ЦРВЕНА ПЛАВА ЖУТА

Основне боје се зову и простим. То значи да се не могу разложити на неке друге боје нити добити мешањем од

неких других боја. Основне боје зову се још и примарне боје.

ИЗВЕДЕНЕ БОЈЕ

НАРАНЏАСТА ЗЕЛЕНА

ЉУБИЧАСТА

Мјешањем основних боја могу се добити све остале боје и

њихови многобројни тонови.

ИзведенеИзведене бојебоје

Изведене боје се називају и секундарне боје.

ОсновнеОсновне ((примарнепримарне),), изведенеизведене ((секундарнесекундарне)) ии међубојемеђубоје ((терцијалнетерцијалне))

ОСНОВНЕ БОЈЕИЗВЕДЕНЕ БОЈЕИЗВЕДЕНЕ БОЈЕ

МЕЂУБОЈЕМЕЂУБОЈЕМЕЂУБОЈЕМЕЂУБОЈЕ

Мали кругови представљају МЕЂУБОЈЕ.Оне су добијене мјешањем једне основне и једне изведене.

Мали кругови представљају МЕЂУБОЈЕ.Оне су добијене мјешањем једне основне и једне изведене.

Искуство показује да се изведене боје не добијају лако, да су љубичаста и наранџаста нестабилне боје у којима лако долази до преовлађивања једне од примарних боја из којих се добијају. Наранџаста не смије да има много црвене ни много жуте, а љубичаста ни много плаве ни много црвене.

На свакој од ових слика преовлађује једна од изведених боја. Које су то боје?

МРТВА ПРИРОДА -МРТВА ПРИРОДА -ЦВИЈЕЋЕЦВИЈЕЋЕ

12

13

КОМПЛЕМЕНТАРНЕ БОЈЕ

УУ наранџастнаранџаст

ојој бојибоји неманема

плавеплаве..ОнаОна јеје

састављенсастављенаа одод жутежуте ии црвенецрвене. .

ДаклеДакле наранџастнаранџастаа ии плаваплава

сусу контрастнконтрастн

ее бојебоје..

УУ љубичастљубичаст

ојој бојибоји неманема

жутежуте . .ОнаОна јеје

састављесастављенана одод

плавеплаве ии црвенецрвене..

ДаклеДакле љубичастљубичастаа ии жутажута

сусу контрастконтраст

нене бојебоје..

УУ зеленојзеленој бојибоји неманема

црвенецрвене.O.Oннаа јеје

састављенсастављенаа одод жутежуте

ии плавеплаве..ДакДаклеле зеленазелена ии црвенацрвена

сусу контрастнконтрастн

ее бојебоје..

СинтезаСинтеза je je смјешасмјеша,, или или слојевитослојевито наношењенаношење пигментних површинапигментних површина.. Основне Основне боје убоје у овомовом случајуслучају сусу плава, плава, жутажута и црвенаи црвена којекоје сједињенесједињене

дајудају црну бојуцрну боју.

Синтеза Синтеза ( мјешање) боја( мјешање) боја

Синтеза Синтеза ( мјешање) боја( мјешање) боја

Бијело и црно у сликарсБијело и црно у сликарствутву не не сматрамо бојамасматрамо бојама..

Бијела је збир свих боја.

Црна је потпуно одсуство свих боја.

Контрастне боје називамо и комплементарне боје

НАРАНЏАСТАНАРАНЏАСТА

ЗЕЛЕНАЗЕЛЕНА

ЉУБИЧАСТАЉУБИЧАСТА

ПЛАВАПЛАВА

ЦРВЕНАЦРВЕНА

ЖУТАЖУТА