of 19 /19
БОЈА БОЈА

боја Osnovne i izvedene boje

Embed Size (px)

Text of боја Osnovne i izvedene boje

Page 1: боја Osnovne i izvedene boje

БОЈАБОЈАБОЈАБОЈА

Page 2: боја Osnovne i izvedene boje

ОСНОВНЕ БОЈЕ

Page 3: боја Osnovne i izvedene boje

СУНЧЕВ СПЕКТАРСУНЧЕВ СПЕКТАРСУНЧЕВ СПЕКТАРСУНЧЕВ СПЕКТАР

БијелаБијела сунчева свјетлостсунчева свјетлост није једнобојнаније једнобојна, , већ већ је сложенаје сложена одод шест шест различито обојених различито обојених зраковазракова. . ТиТи обојениобојени зраци називају сезраци називају се сунчев сунчев спектарспектар. . БојеБоје спектра су су:: црвенацрвена,, наранџастанаранџаста,, жутажута, , зеленазелена, , плаваплава,, ии љубичастаљубичаста. .

СУНЧЕВА СВЈЕТЛОСТ

призма

Page 4: боја Osnovne i izvedene boje

ОсновнеОсновне бојебоје

црвенацрвена плаваплава жутажута

Page 5: боја Osnovne i izvedene boje

ЦРВЕНА ПЛАВА ЖУТА

Основне боје се зову и простим. То значи да се не могу разложити на неке друге боје нити добити мешањем од

неких других боја. Основне боје зову се још и примарне боје.

Page 6: боја Osnovne i izvedene boje

ИЗВЕДЕНЕ БОЈЕ

Page 7: боја Osnovne i izvedene boje

НАРАНЏАСТА ЗЕЛЕНА

ЉУБИЧАСТА

Мјешањем основних боја могу се добити све остале боје и

њихови многобројни тонови.

Page 8: боја Osnovne i izvedene boje

ИзведенеИзведене бојебоје

Page 9: боја Osnovne i izvedene boje

Изведене боје се називају и секундарне боје.

Page 10: боја Osnovne i izvedene boje

ОсновнеОсновне ((примарнепримарне),), изведенеизведене ((секундарнесекундарне)) ии међубојемеђубоје ((терцијалнетерцијалне))

ОСНОВНЕ БОЈЕИЗВЕДЕНЕ БОЈЕИЗВЕДЕНЕ БОЈЕ

МЕЂУБОЈЕМЕЂУБОЈЕМЕЂУБОЈЕМЕЂУБОЈЕ

Мали кругови представљају МЕЂУБОЈЕ.Оне су добијене мјешањем једне основне и једне изведене.

Мали кругови представљају МЕЂУБОЈЕ.Оне су добијене мјешањем једне основне и једне изведене.

Page 11: боја Osnovne i izvedene boje

Искуство показује да се изведене боје не добијају лако, да су љубичаста и наранџаста нестабилне боје у којима лако долази до преовлађивања једне од примарних боја из којих се добијају. Наранџаста не смије да има много црвене ни много жуте, а љубичаста ни много плаве ни много црвене.

На свакој од ових слика преовлађује једна од изведених боја. Које су то боје?

Page 12: боја Osnovne i izvedene boje

МРТВА ПРИРОДА -МРТВА ПРИРОДА -ЦВИЈЕЋЕЦВИЈЕЋЕ

12

Page 13: боја Osnovne i izvedene boje

13

КОМПЛЕМЕНТАРНЕ БОЈЕ

Page 14: боја Osnovne i izvedene boje

УУ наранџастнаранџаст

ојој бојибоји неманема

плавеплаве..ОнаОна јеје

састављенсастављенаа одод жутежуте ии црвенецрвене. .

ДаклеДакле наранџастнаранџастаа ии плаваплава

сусу контрастнконтрастн

ее бојебоје..

Page 15: боја Osnovne i izvedene boje

УУ љубичастљубичаст

ојој бојибоји неманема

жутежуте . .ОнаОна јеје

састављесастављенана одод

плавеплаве ии црвенецрвене..

ДаклеДакле љубичастљубичастаа ии жутажута

сусу контрастконтраст

нене бојебоје..

Page 16: боја Osnovne i izvedene boje

УУ зеленојзеленој бојибоји неманема

црвенецрвене.O.Oннаа јеје

састављенсастављенаа одод жутежуте

ии плавеплаве..ДакДаклеле зеленазелена ии црвенацрвена

сусу контрастнконтрастн

ее бојебоје..

Page 17: боја Osnovne i izvedene boje

СинтезаСинтеза je je смјешасмјеша,, или или слојевитослојевито наношењенаношење пигментних површинапигментних површина.. Основне Основне боје убоје у овомовом случајуслучају сусу плава, плава, жутажута и црвенаи црвена којекоје сједињенесједињене

дајудају црну бојуцрну боју.

Синтеза Синтеза ( мјешање) боја( мјешање) боја

Синтеза Синтеза ( мјешање) боја( мјешање) боја

Page 18: боја Osnovne i izvedene boje

Бијело и црно у сликарсБијело и црно у сликарствутву не не сматрамо бојамасматрамо бојама..

Бијела је збир свих боја.

Црна је потпуно одсуство свих боја.

Page 19: боја Osnovne i izvedene boje

Контрастне боје називамо и комплементарне боје

НАРАНЏАСТАНАРАНЏАСТА

ЗЕЛЕНАЗЕЛЕНА

ЉУБИЧАСТАЉУБИЧАСТА

ПЛАВАПЛАВА

ЦРВЕНАЦРВЕНА

ЖУТАЖУТА