of 48 /48
ОСНОВИ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ Предавања АЛКИНИ И ДИЕНИ Др Весна Антић, ванредни професор Др Малиша Антић, ванредни професор

АЛКИНИ И ДИЕНИ. OOH_Alkini i...Imenovanje (nomenklatura) alkina •Imena alkina završavaju se nastavkom –in •Prema IUPAC-ovoj nomenklaturi, ugljovodonik sa dvostrukom

 • Author
  others

 • View
  20

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of АЛКИНИ И ДИЕНИ. OOH_Alkini i...Imenovanje (nomenklatura) alkina •Imena alkina...

 • ОСНОВИ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ

  Предавања

  АЛКИНИ И ДИЕНИ

  Др Весна Антић, ванредни професор

  Др Малиша Антић, ванредни професор

 • ALKINI C C

  Opšta formula alkina: CnH2n-2

  Ugljenikovi atomi povezani trogubom

  vezom su sp hibridizovani.

  Ugljovodonici sa trostrukom vezom C C

 • sp Hibridizacija

  osnovno stanje pobuđeno stanje hibridizovane A.O.

  hibridizacija A.O.

  nehibridizovane A.O.

  E

 • O=C=O

 • Imenovanje (nomenklatura) alkina

  • Imena alkina završavaju se nastavkom –in

  • Prema IUPAC-ovoj nomenklaturi, ugljovodonik sa dvostrukom

  i trostrukom vezom zove se alkenin

  • Alkini sa hidroksilnom grupom zovu se alkinoli

  • Supstituenti sa trostrukom vezom zovu se alkinil-grupe

 • IUPAC-ova pravila

  • Odredi se najduži niz koji sadrži dva ugljenika povezana

  trostrukom vezom

  • Označi se mesto trostruke veze u glavnom nizu, polazeći s

  najbližeg kraja trostruke veze, odnosno, ugljenikovom

  atomu trostruke veze se pripisuje što manji broj.

  • Dvostruka veza i hidroksilna grupa, prilikom numerisanja

  osnovnog niza, imaju prednost u odnosu na trostruku vezu

  • Alkini koji se razlikuju samo po položaju trostruke veze zovu

  se izomeri na trostrukoj vezi. 1-alkini zovu se terminalni alkini;

  ostali su unutrašnji alkini.

 • terminalni alkin izomeri na trostrukoj vezi unutrašnji alkini

  1-butin 2-butin 4,4-dimetil-2-pentin

  C CCHCH2CH3CH3

  Br

  4-brom-2-heksin

  CH3

  CH3C

  CH3

  C CH

  3,3-dimetil-1-butin

  5-metil-2-heksin

  4,4-dimetil-2-pentin

 • • Dvostruka veza i hidroksilna grupa, prilikom numerisanja

  osnovnog niza, imaju prednost u odnosu na trostruku vezu

  • Alkoholi sa trostrukom vezom imenuju se kao alkinoli

  OH

  HC CCH2CH2CHCH3

  5-heksin-2-ol

  CH2 CHCH2C CH

  1-penten-4-in

  • Supstituenti sa trostrukim vezama imenuju se kao

  alkinil grupe

  Etinil

  C CH

  2-propinil

  propargil

  C CHCH2

  trans-1,2-dietinilcikloheksan

  C CHCH2

  2-propinilciklopropan

  propargilciklopopan

 • Dobijanje alkina

  I Industrijsko dobijanje etina (acetilena):

  6 CH4 + O2 2 C2H2 + 2 CO + 10 H2

 • II Laboratorijsko dobijanje:

  II-a Eliminacione reakcije:

  Dvostruko dehidrohalogenovanje geminalnih dihalogenalkana:

 • Dvostruko dehidrohalogenovanje vicinalnih dihalogenalkana

 • ++C C C CZn ZnX 2

  X X

  X X

  2 2

  Dvostruko dehalogenovanje tetrahalogenalkana

  Dobijanje viših alkina reakcijom natrijum acetilida sa halogenalkanima

  H RC C H C C H R'R C C

  etin

  acetilennatrijum amid natrijum acetilid

 • Fizičke osobine alkina

  • Vrlo slične fizičkim osobinama alkana i alkena

  • U vodi nerastvorni, ali dobro rastvorni u nepolarnim

  rastvaračima

  • Imaju manju gustinu od vode - ″plivaju na vodi″

  • Sa povećavanjem razgranatosti lanca opada tačka ključanja

 • Hemijske osobine alkina

  • Hemija alkina je hemija trostruke (trogube) veze

  • Trostruku vezu karakterišu reakcije adicije

  • Reakcije adicije na π veze su uglavnom egzotermne

  • Karakteristična reakcija alkina je elektrofilna adicija

  • Takođe podležu i nukleofilnoj adiciji (alkeni ne)

  • Manje su reaktivni od alkena – još nije u potpunosti

  objašnjeno zašto

  • Vodonikov atom na trostruko vezanom ugljeniku je

  kiselog karaktera

 • Hidrogenizacija alkina

  • Egzotermna reakcija, oslobađa se po ~ 280 kJ/mol (68 kcal/mol)

  • Kod alkena ~ 125 kJ/mol (30 kcal/mol)!

  • Oslobođena toplota je mera stabilnosti alkina

  • Što je alkin stabilniji oslobađa se manje toplote

  2-butin

  - ΔH =

  1-butin

  - ΔH =

 • C CH2, CH3CH2CH2 CH2CH3

  PtCH3CH2CH2CH2CH2CH2CH33

 • C C RR

  R

  R

  R

  R

  H2

  Na ili Li, NH3

  Pd ili Ni BC C

  HH

  C C

  H

  H

  cis

  trans

  C C RR

  R

  R

  R

  R

  H2

  Na ili Li, NH3

  Pd ili Ni BC C

  HH

  C C

  H

  H

  cis

  trans

  1.

  2.

  • Korišćenjem specijalnih katalizatora redukcijom alkina se

  mogu dobiti alkeni. Ove reakcije su stereoselektivne –

  dobija se pretežno jedan stereoizomer

  1. Lindlar-ov katalizator - Pd staložen na CaCO3 ili

  nikalborid – P-2 katalizator

  2. Metalni litijum ili natrijum u tečnom amonijaku

 • 5-decin

  cis-5-decen

  3-heksin

  trans-3-heksen

  1-etinilcikloheksanol 1-etenilcikloheksanol

  1-vinilcikloheksanol

 • Adicija halogenovodonika

  alkenil halogenid

  2-brom-1-heksen

  peroksidi

  1-brom-1-heksen

 • propin

 • Adicija vode - hidratacija

  H

  RR'R C C + H OH C C

  OH

  R' R C C

  O

  H

  H

  R'

  enolketon ili aldehid

  R‘ = alkil – keton

  R‘ = H – aldehid

  keto-enolna tautomerija

  4-oktanon

  C C C C

  OHH

  +

  O H

  + H+

 • 2-oktanon

  etanal

  1-heksin 2-heksanon

 • Adicija halogena

  X = Cl ili Br

 • Ozonoliza

  Rezonancione strukture ozona

  R'R C C +R C OH

  O

  C

  O

  R'HO

  pentanska kiselina

 • Kiselost i baznost

  OHpH 3log

  7pH Neutralni rastvor

  7pH Kiseli rastvor

  7pH Bazni rastvor

  OHOHOHOH vK

  322

  mol/LOHOH

  LmolOHOHKv

  73

  22143

  10

  10

  OHHOHvK

  2

 • Brønsted-Lowry-jeva definicija kiselina i baza:

  ClOHHOHClH 3

  Kiselina je donor protona

  HOOHCHHOHNaOCH 33

  Baza je akceptor protona

 • 1apK Jaka kiselina

  4apK Slaba kiselina

  aa KpK log

  Kiselost kiseline HA:

  AOHOHHA K 32

  OHHA

  AOHK

  2

  3 LmolconstOH /552

  HA

  AOHOHKKa

  32

  Konstanta kiselosti

 • Baznost baze A- :

  HAHOOHA K,

  2

  OHA

  HAHOK

  2

  , LmolconstOH /552

  A

  HAHOOHKKb 2

  ,

  Konstanta baznosti

  14

  33 10 x vba KHOOH

  A

  HAHO

  HA

  AOHKK

  14ba pKpK

 • A- je konjugovana baza od HA

  HA je konjugovana kiselina baze A-

  Cl- je konjugovana baza kiseline HCl

  HCl je konjugovana kiselina baze Cl-

  CH3OH je konjugovana kiselina baze CH3O-

  CH3O- je konjugovana baza kiseline CH3OH

  Konjugovana baza jake kiseline je slaba baza.

  Konjugovana kiselina jake baze je slaba kiselina.

 • amidni jon acetilidni jon amonijak

  • Alkini su vrlo slabe organske kiseline

  Kiselost alkina

 • Dobijanje acetilida teških metala

  C C HH + Ag+

  H+C CAg Ag +2 2

  acetilid srebra

  ++C C HCH3 Cu(NH3)2+

  C C CuCH3 +NH4+ NH3

  metilacetilid bakra

  Dobijanje alkalnih acetilida

  etin

  acetilennatrijum amid natrijum acetilid

 • DIENI

  • Dieni su ugljovodonici sa dve dvostruke veze

  • Postoje tri vrste diena:

  1. Izolovani

  2.Konjugovani i

  3.Kumulovani dieni - aleni

 • Izolovani dieni

  1,4-pentadien 1,5-ciklooktadien

  Konjugovani dieni

  1,3-pentadien1,3-ciklooktadien

  Kumulovani dieni

  1,2-propandien

  alen

  CH2 C CHCH2CH31,2-pentadien

 • Relativna stabilnost diena

  CH2 CHCH2CH3 + H2 CH3CH2CH2CH3

  +CH2 CHCH2CH H2 CH3CH2CH2CH2CH3CH2

  +CH2 CH H2 CH3CH2CH2CH3CH2CH

  2

  2

  ΔH0 = - 30,3 kcal/mol

  ΔH0 = - 60,5 kcal/mol

  ΔH0 = - 57,1 kcal/mol

  3

 • 1,4-pentadien

  1,3-pentadien

  1,2-propandien

  alen

 • Kumulovani dieni

 • Konjugovani dieni

  134 pm

 • Dobijanje diena

  I Industrijsko dobijanje 1,3-butadiena

  CH2CH2CH2CH2

  OH OH

  T

  H+

  CH2 CH CH2CH

 • II Laboratorijsko dobijanje:

  3-metil-5-heksen-3-ol4-metil-1,3-heksadien

  4-brom-4-metil-1-heksen 4-metil-1,3-heksadien

 • Hemijske osobine

  Adicija halogenovodonika

  3-brom-1-buten 1-brom-2-buten

 • Adicija halogena

  (E)-1,4-dibrom-2-buten3,4-dibrom-1-buten

  1,2 - adicija 1,4 - adicija

 • Diels – Alder – ova cikloadicija

  Dien Dienofil Diels–Alder-ov adukt

 • Propenal

  akroleinCikloheksen-4-karboaldehid

  2-metil-1,3-butadien

  izopren

  Anhidrid

  maleinske kiseline

  1-metilcikloheksen-4,5-dikarboksianhidrid

 • Polimerizacija diena

  2-metil-1,3-butadien

  izopren

  1,4-adicija

  Kaučuk – Z (cis-izomer)

  Gutaperka – E- (trans-izomer)

  Neopren

  1,4-adicija - ″glava-rep″- adicija