Click here to load reader

Ngan… ·  · 2013-11-051 Đề cương môn học Toán cho vật lý 1. Mã môn học/chuyên đề: PHY2300 2. Số tín chỉ: 3 3. Môn học tiên quyết: Giải tích

 • View
  219

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Ngan… ·  · 2013-11-051 Đề cương môn học Toán cho vật lý 1. Mã môn học/chuyên...

 • 1

  cng mn hc

  Ton cho vt l

  1. M mn hc/chuyn : PHY2300

  2. S tn ch: 3

  3. Mn hc tin quyt: Gii tch 1, Gii tch 2, i s.

  4. Ngn ng ging dy: Ting Vit

  5. Ging vin: Ph gio s, Tin s L Vn Trc

  Ph gio s, Tin s, Khoa Vt l, Trng HKHTN, i hc QGHN

  6. Mc tiu mn hc/ chuyn kin thc, k nng, thi :

  - Mc tiu kin thc: Mn hc cung cp cho sinh vin cc khi nim c bn ca l

  thuyt gii tch vc t. l cc khi nim rt cn thit khi phn tch cc bi ton vt

  l.

  Ngoi ra mn hc cn cung cp cho sinh vin cc khi nim c bn ca l thuyt hm

  bin s phc. l lnh vc ton hc c nhiu ng dng v rt hiu qu trong vt l

  hc.

  - Mc tiu k nng: Sinh vin c th tnh thng tho cc bi ton tnh phn.

  - Cc mc tiu khc: Hnh thnh thi nghim tc trong hp tp v t nghin cu

  ca sinh vin.

  7. Phng php kim tra nh gi:

  - Chuyn cn: 10%.

  - Kim tra gia k: 30%.

  - Thi cui k: 60%.

  8. Gio trnh bt buc:

  [1] Nguyn Vn Hng, L Vn Trc: Phng php ton cho Vt l, T1, NXB i hc

  Quc gia H Ni - 2008 (In ln th ba).

  [2] L Vn Trc, Nguyn Vn Tha: Phng php ton cho Vt l, T2, NXB i hc

  Quc gia H Ni - 2008 (In ln th ba).

  9. Tm tt ni dung mn hc:

  Gio trnh c hai ni dung chnh.

  Ni dung th nht trnh by chi tit cch tnh tch phn ng, tch phn mt v c s

  ca gii tch vc t.

  Ni dung th hai gii thiu cc khi nim c bn ca hm bin phc, lin tc, o

  hm, tch phn ca hm bin phc. Khi nim l thuyt thng d v p dng ca l

  thuyt thng d vo vic tnh cc tch phn.

  10. Ni dung chi tit mn hc/ chuyn (Chng/mc/tiu mc/)

 • 2

  Chng 1: Cc nh l tch phn

  1.1 . Tch phn ng loi 1

  1.2 . Tch phn ng loi 2

  1.3 . Tch phn mt loi 1

  1.4 . Tch phn mt loi 2.

  1.5 . nh l Green cho mi lin h gia tch phn ng v tch phn hai lp

  1.6 . nh l Stokes cho mi lin h gia tch phn ng v tch phn mt loi 2

  1.7 . nh l Ostrogradski cho mi lin h gia tch phn ba lp v tch phn mt loi

  2

  Chng 2: Gii tch vecto

  2.1 . Trng v hng v trng vecto

  2.2 . Gradien ca trng v hng

  2.3 . Thng lng ca trng vecto

  2.4 . Diva ca trng vecto

  2.5 . Rota ca trng vecto

  2.6 . Lu thng ca trng vecto

  Chng 3: Khi nim v hm gii tch

  3.1. iu kin Cauchy Rieman

  3.2. ngha hnh hc ca o hm. nh x bo gic

  3.3. Hm s ngc

  3.4. Khi nim v php bin hnh s cp

  Chng 4: Tch phn ca hm bin phc

  4.1. nh ngha v cch tnh

  4.2. Cc nh l Cauchy

  4.3. Cc cng thc tch phn Cauchy v cc cng thc tch phn loi Cauchy

  4.4. Thng d

  4.5. Tnh cc tch phn suy rng nh thng d

 • 3

  CNG MN HC

  C hc ( Mechanics)

  (Ghi tn mn hc/chuyn )

  1. M mn hc/chuyn : : PHY2301

  2. S tn ch: 4

  3. Mn hc tin quyt: Gii tch 1

  4. Ngn ng ging dy: Ting Anh

  5. Ging vin (h v tn, chc danh, hc v, n v cng tc):

  - GS.TS. Bch Thnh Cng, Khoa Vt l, trng HKHTN

  - TS. Nguyn Ngc nh, Khoa Vt l, trng HKHTN

  - TS. Nguyn Vit Tuyn, Khoa Vt l, trng HKHTN

  - ThS. Trn Vnh Thng, Vt l i cng, trng HKHTN

  - TS Nguyn Quc Thnh, Trng chuyn HQGHN

  6. Mc tiu mn hc/chuyn (kin thc, k nng, thi ):

  - Mc tiu kin thc: Nm c quy lut c bn ca c hc v chuyn ng v nguyn nhn chuyn

  ng ca cht im, h cht im, vt rn v cht lu trong h quy chiu qun

  tnh v phi qun tnh. Hiu c, p dng c cc nh lut bin thin v bo

  ton ng lng, m men ng lng, nng lng trong vic gii thch cc hin

  tng c hc v t nhin. Hiu c nguyn nhn, bit cch m t dao ng,

  sng c hc v qu trnh truyn sng.

  Trang b nhng kin thc Vt l c s u tin sinh vin c th hc tp v

  nghin cu cc mn hc khc ca cc ngnh khoa hc t nhin, k thut v cng

  ngh.

  - Mc tiu k nng:

  + Vn dng l thuyt gii cc bi tp thuc chng trnh mn hc.

  + Gp phn rn luyn phng php t duy khoa hc , t duy lgch,

  phng

  php nghin cu thc nghim, tc phong khoa hc cho ngi lm cng

  tc

 • 4

  nghin cu/ k s tng lai.

  + Gp phn xy dng th gii quan khoa hc duy vt bin chng.

  - Mc tiu v thi ngi hc:

  Thy c ngha, s cn thit v gi tr khoa hc ca mn hc, qua c

  c thi hc tp nghim tc, tm ti vn dng cc kin thc m mn hc mang

  li trong thc t i sng.

  7. Phng php kim tra nh gi:

  -Kim tra nh gi thng xuyn:

  + Kim tra qu trnh chun b bi tp v gi sinh vin t cha bi tp v nh

  + Cho sinh vin vit mt tiu lun trong qu trnh hc vi mt s ti cho

  trc

  - Kim tra nh gi nh k:

  + im nh gi thng xuyn (Cha bi tp, tiu lun, seminar): H s 0,2

  + Kim tra - nh gi gia k: H s 0,2

  + Kim tra nh gi cui k: H s 0,6

  8. Gio trnh bt buc (tc gi, tn gio trnh, nh xut bn, nm xut bn):

  - Hc liu bt buc

  1. R. A. Serway, J. W. Jewett, Physics for scientists and engineer, Thomson

  Brooks/Cole, 2004, 6th edition.

  2. Kittel C., Knight W. D., Ruderman M. A., Helmholz A. C., Mechanics,

  "Berkeley Physics Course, Vol.1, Second edition, McGraw-Hill 1973.*)

  3. Bch Thnh Cng, Gio trnh c hc, NXBGD, 2009.

  - Hc liu tham kho

  4. David Halliday, Robert Resnik, Jearl Walker, C s Vt l hc, tp

  I + II: C hc, bn dch ting Vit NXBGD, 1996.

  5. Minchen, Physics problems with solution, university of California,

  Berkeley. Prentice Hall of India 1987.

  6. Lim Yung -Kuo, Problems and solution in mechanics, World Scientific,

  Singapore 2002.*)

  9. Tm tt ni dung mn hc (mi mn hc tm tt khong 120 t):

  Trang b nhng kin thc c bn v Vt l v C hc : n v, th nguyn, h

  qui chiu qun tnh, phi qun tnh; m t chuyn ng v nguyn nhn ca chuyn

 • 5

  ng cht im, h cht im; cc nh lut c bn ca Vt l nh: bo ton nng

  lng, nh lut v bin thin v bo ton ng lng, mmen ng lng ca cht

  im h cht im; cht lu tnh v chuyn ng; dao ng t iu ho mt chiu t

  do, tt dn, cng bc, khi nim v phm cht; phng trnh truyn sng, giao

  thoa sng, sng dng, hiu ng Doppler.

  10. Ni dung chi tit mn hc/chuyn (trnh by cc chng, mc, tiu mc):

  Ch thch: nhng phn nh du sao *) l c ni dung nng cao cho CNKHTN Vt l

  Chng 1: M u v Vt l hc

  1.1. i tng, phng php nghin cu ca Vt l hc. Quan h gia Vt

  l hc v cc ngnh khoa hc, k thut khc.

  1.2. Khng gian, thi gian, khi lng. o lng, n v v th nguyn ca

  cc i lng Vt l. H n v quc t SI.

  1.3. S lc v gii tch vc t (tch v hng, c hng hai vect, tch hn

  hp v tch c hng 3 vc t). Biu th mt s i lng Vt l di

  dng vct.*)

  + Bi tp

  Chng 2 : ng hc cht im

  2.1. Chuyn ng c hc, cht im, h quy chiu, vc t dch chuyn. Qu

  o v phng trnh chuyn ng ca cht im trong khng gian 3

  chiu.

  2.2. Vn tc v gia tc. Gia tc tip tuyn v gia tc php tuyn.

  2.3. Th d v cc chuyn ng c hc thng gp:

  +Chuyn ng theo ng trn, vn tc gc v gia tc gc.

  + Chuyn ng ca ht c nm xin gc vi phng nm

  ngang khi c lc cn.

  + Chuyn ng xycloid, chuyn ng xon c.*)

  + Bi tp

  + Bi tp tng cng *)

  Chng 3: ng lc hc cht im

  3.1. Lc v khi lng. Cc nh lut c hc ca Newton:

  3.1.1. nh lut I ca Newton. H quy chiu qun tnh.

 • 6

  3.1.2. nh lut II ca Newton. ng lng, xung lng ca lc.

  Dng

  tng qut ca nh lut II Newton.

  3.1.3. nh lut III ca Newton. Lc v phn lc.

  3.2. Mt s lc c hc thng gp:

  3.2.1 Trng lc, lc n hi ca l xo, lc cng ca dy, phn lc

  ca

  gi

  3.2.2 Lc ma st, ma st tnh, ma st trt, gc ma st, ma

  st ln. Tc dng ca lc ma st.

  3.3. Nguyn tc chung gii bi ton ng lc hc, mt s th d c th:

  3.3.1 Bi ton chuyn ng ca thang my. Trng thi phi

  trng lng v siu trng lng.

  3.3.2 Chuyn ng ca ht trong in t trng, tn s xyclotron *)

  3.3.3 Chuyn ng ca ht khi c lc cn t l vi vn tc *)

  + Bi tp

  + Bi tp tng cng *)

  Chng 4: Chuyn ng trong h quy chiu phi qun tnh

  4.1. H qui chiu qun tnh, phi qun tnh.

  4.2. Php bin i Galille. Nguyn l tng i Galille.Vn tc v gia tc

  ca chuyn ng tng i.

  4.3. Chuyn ng ca vt trong h quy chiu phi qun tnh:

  4.3.1. H quy chiu phi qun tnh chuyn ng thng, lc qun tnh

  v c im.

  4.3.2. H quy chiu phi qun tnh quay, lc qun tnh ly tm v lc

  Coriolis.

  4.4. Th d c th:

  4.4.1 Con lc Foucault.

  4.4.2 S thay i trng lng theo v .

  4.4.3 S lch v pha ng trong chuyn ng ri t do.

  + Bi tp

  + Bi tp tng cng *)

 • 7

  Chng 5: Cng v nng lng

  5.1. Nng lng, cng v cng sut.

  5.2. ng nng. nh l ng nng

  5.3. Lc th. Th nng, bin thin th nng v cng ca lc th.

  5.4. C nng. nh lut bo ton c nng ca ht chuyn ng trong trng

  th. nh lut bo ton nng lng cho h vt l c lp. nh lut bo

  ton

  nng lng dng tng qut.

  + Bi tp

  + Bi tp tng cng *)

  Chng 6: H cht im, nh l bin thin v bo ton ng lng, mmen ng

  lng ca h cht im

  6.1. H cht im. Khi tm ca h cht im

  6.2. nh lut bin thin v bo ton ng lng ca h cht im.

  6.3. Chuyn ng ca vt c khi lng thay i.

  6.4. Va chm:

  6.4.1. Va chm n hi.

  6.4.2. Va chm mm. Con lc th n.

  6.4.3. Va chm gia cc vt tht.

  6.5. Mmen ng lng ca cht im, h cht im.

  6.6. Mmen lc. nh lut bin thin v bo ton mmen ng lng ca

  h cht im.

  + Bi tp

  + Bi tp tng cng *)

  Chng 7: Vt rn

  7.1. Vt rn l tng, bc t do ca vt rn

  7.2. Chuyn ng ca vt rn:

  7.2.1. Chuyn ng tnh tin (ba bc t do).

  7.2.2. Chuyn ng ca vt rn quay quanh mt trc c nh (ba bc t do).

  7.3. Phng trnh c bn ca chuyn ng quay vt rn xung quanh mt

  trc, mmen qun tnh ca vt rn.

  7.4. Mmen qun tnh ca mt s vt: thanh di, hnh tr rng, hnh tr c,

 • 8

  hnh cu ng cht.

  7.5. nh l Huygens Steiner (nh l v mment qun tnh i vi cc trc

  quay song song)

  7.6. Mmen ng lng ca vt rn. nh l bin thin v bo ton mmen

  ng lng ca vt rn.

  7.7. ng nng ca vt rn chuyn ng tu , nh l Cnic.

  7.8. Con lc vt l. Chuyn ng tin ng ca con quay i xng trong

  trng

  trng lc. *)

  7.9. iu kin cn bng ca vt rn t do. Cn bng ca vt rn trn mt

  phng

  ngang.

  + Bi tp

  + Bi tp tng cng *)

  Chng 8: Hp dn

  8.1. nh lut hp dn v tr, lc hp dn. Th nghim Cavendish xc nh

  hng s hp dn.

  8.2. Bi tan hai ht tng tc hp dn. Cch a bi ton hai ht v bi

  ton 1 ht vi khi lng rt gn chuyn ng trong trng hp dn xuyn

  tm.*)

  8.3. Cc tc v tr cp mt, hai, ba*).

  8.4. Cc nh lut Kepler.

  8.5. nh l Virial cho cht im, h cht im.*)

  + Bi tp

  + Bi tp tng cng *)

  Chng 9: C hc cht lu

  9.1. Khi lng ring, p sut trong lng cht lng. Nguyn l Pascal. Lc

  y Archimede.

  9.2. ng dng, ng dng, phng trnh lin tc.

  9.3. Phng trnh Bernoulli. ng dng phng trnh Bernoulli: hin tng

  Venturi, ng Pito.

  9.4. Lc ni ma st. Chuyn ng ca cht lng nht.

  9.5. Chuyn ng ca vt rn trong cht lu, cng thc Stock. Dng cht

  lng

 • 9

  nht chuyn ng trong mt ng trn, cng thc Poazi.

  + Bi tp

  + Bi tp tng cng *)

  Chng 10: Dao ng

  10.1. Dao ng t iu ho 1 chiu: cht im gn u l xo n hi. Mch

  LC.

  10.2. Dao ng tt dn ca Dao ng t mt chiu khi c lc ma st.

  10.4. Dao ng cng bc ca Dao ng t.

  10.5. Nguyn l chng chp.

  10.6. Tng hp hai dao ng c chu k khc nhau cht t, hin tng phch.

  + Bi tp

  + Bi tp tng cng *)

  Chng 11: Sng c hc

  11.1. S truyn kch ng, sng dc, sng ngang. Phng trnh sng.

  11.2. Sng dng sin trn dy, vn tc truyn sng trong dy.

  11.3. Sng truyn qua v sng phn x.

  11.4. Cng sut truyn nng lng ca sng dng sin trong dy.

  11.5. Phng trnh truyn sng

  11.6. Vn tc sng m. p sut cng sng m

  11.7. Chng chp v giao thoa.

  11.8. Sng dng trong dy c nh hai u*)

  11.9. Cng hng

  11.10. Sng dng trong thanh rn v mng*)

  11.11. Hiu ng Doppler *)

  + Bi tp tng cng *)

 • 10

  CNG MN HC

  Nhit ng lc hc v vt l phn t

  (Ghi tn mn hc/chuyn )

  1. M mn hc/chuyn : PHY2302

  2. S tn ch: 3

  3. Mn hc tin quyt:

  4. Ngn ng ging dy: Ting Vit

  5. Ging vin (h v tn, chc danh, hc v, n v cng tc):

  PGS.TS. L Th Thanh Bnh, b mn Vt l i cng

  6. Mc tiu mn hc/chuyn (kin thc, k nng, thi ):

  Sau khi hc xong mn hc ny, sinh vin phi nm c cc vn

  chnh sau y:

  - Nm vng cc kin thc vt l c lm sng t bi Thuyt ng

  hc cht kh. Hiu bit v gii thch c mt s hin tng ng hc trong

  cht kh.

  - Phn bit c nhng khi nim c bn nh nhit , nhit lng, cng,

  nng lng, entropy v hiu r mi quan h gia chng. Nm vng v bit vn

  dng cc nguyn l c bn ca nhit ng hc gii thch mt s hin tng

  vt l.

  - Nm vng nguyn l cu to, hot ng ca ng c nhit v my lnh.

  Hiu r khi nim, biu thc v ngha ca i lng Entropy.

  - Hiu bit v kh thc v ng dng ca n.

  - Hiu c mt s hin tng quan trng xy ra vi cht lng nh cc

  hin tng mt ngoi, mao dn, thm thu, v vai tr ca chng trong thc t.

  - Bit vn dng nhng kin thc v nhit ng hc v vt l phn t

  gii thch cc hin tng t nhin, c k nng tt gii cc bi tp, bit th

 • 11

  hin nhng hiu bit ca mnh v nhng kin thc thu c sau khi hc mn

  ny.

  7. Phng php kim tra nh gi:

  * Kim tra nh gi thng xuyn:

  - Kim tra qu trnh chun b bi tp v gi sinh vin t cha bi tp v nh

  - Cho sinh vin vit mt tiu lun trong qu trnh hc vi mt s ti cho

  trc

  * Kim tra nh gi nh k:

  - im nh gi thng xuyn (Cha bi tp, tiu lun, seminar): H s:

  0,2

  - Kim tra - nh gi gia k: H s: 0,2

  - Kim tra nh gi cui k: H s: 0,6

  * Lch thi, kim tra: Theo lch chung ca khoa v trng.

  8. Gio trnh bt buc (tc gi, tn gio trnh, nh xut bn, nm xut bn):

  [1] David Halliday, Robert Resnik and Jearl Walker, fundamentals of

  physics, (2010) ISBN - 10: 0470469080.

  [2] Serway and Jewett, Principles of Phyics, (2006) ISBN 0-534-

  46479-3.

  [3] David Halliday, Robert Resnik v Jearl Walker, C s vt l, tp 3,

  Nhit hc, NXBGD, 1998 (bn dch ting Vit).

  [4] Nguyn Huy Sinh, Gio trnh Vt l C - Nhit i cng, tp 2

  Nhit ng hc v vt l phn t, Nh xut bn Gio dc Vit

  Nam. S XB 195 2010/ CXB/ 21 249/ GD. M s 7B784 YO

  DAI. Nm 2010

  [5] Lng Duyn Bnh (ch bin) Vt l i cng- tp 1 C - Nhit,

  Nh xut bn Gio dc, nm 1997, (ti bn ln th 5).

  [6] Nguyn Ngc Long (ch bin)Vt l hc i cng- tp 1 C -

  Nhit, Nh xut bn i hc Quc gia H Ni, nm 1997.

  9. Tm tt ni dung mn hc (mi mn hc tm tt khong 120 t):

  Mn nhit ng hc v vt l phn t nghin cu cc vn trong cc h

  nhit ng phc tp. l cc h nhit ng bao gm s ht rt ln v chng

 • 12

  ng gp vo nng lng ca ton h bng nhiu con ng khc nhau.

  nghin cu nhng h nh vy, ta phi s dng cc nguyn l c bn ca nhit

  ng lc hc l: nguyn l s 0, nguyn l th nht, nguyn l th 2 v

  nguyn l th 3, m c s ca n bao gm cc nh lut t nhin c tng

  qut ho v c ton th nhn loi xc nhn bng thc nghim. Trong cc

  nguyn l ny c cp n cc khi nim v bn cht ca nhit , p sut,

  cc dng nng lng v mi quan h gia chng. Nhng vn nh tnh v

  nh lng trong Nhit ng hc c gii quyt bng thuyt ng hc phn t.

  Cc biu thc ton hc v cc nh lut trong cht kh, cc qu trnh nhit ng

  v cht kh v cht lng cng c trnh by chi tit. Phn vt l phn t cn

  a vo mt s hm phn b ca cc phn t theo vn tc v th nng. Cc hm

  nhit ng c lin quan n vn c bn ca vt l thng k.

  10. Ni dung chi tit mn hc/chuyn (trnh by cc chng, mc, tiu

  mc):

  Chng 1: Nhit v nguyn l 0 ca nhit ng lc hc

  1.1. Nhit

  1.2. Php o nhit

  1.2.1. Nhit nghim

  1.2.3. Cc thang o nhit

  1.2.3. Nguyn tc hot ng ca mt s loi nhit k

  1.2.4. Nhit k kh c th tch khng i

  1.3. Nguyn l 0 ca nhit ng lc hc

  1.3.1. Khi nim v cn bng nhit

  1.3.2. Nguyn l 0

  1.4. S n v nhit ca cht rn v cht lng.

  1.4.1. S n di v s n khi

  1.4.2. Gii thch s n v nhit theo quan im nguyn t

  1.4.3. Nhng ng dng v dn n nhit trong thc t

  Chng 2: Nhit v nguyn l I ca nhit ng lc hc

  2.1. Mt s khi nim

 • 13

  2.1.1. H nhit ng v mi trng

  2.1.2. Cc thng s trng thi nhit ng ca h

  2.1.3. Qu trnh, chu trnh

  2.2. Ni nng ca h nhit ng

  2.3. Nng lng trao i gia h v mi trng: nhit lng v cng

  2.4. Nhit dung, nhit chuyn pha ca vt cht

  2.5. Mi quan h gia cng v nhit trong mt qu trnh

  2.6. Nguyn l I ca nhit ng lc hc

  2.7. p dng nguyn l I trong mt s qu trnh nhit ng ca kh l tng

  (ng tch, ng nhit, on nhit, dn n on nhit vo chn khng)

  2.8. Cc hin tng truyn nhit: dn nhit, i lu, bc x nhit

  Chng 3: Thuyt ng hc cht kh

  3.1. Cc gi thuyt ca thuyt ng hc phn t

  3.2. Kh l tng

  3.2.1. nh lut Boyle -Mariotte

  3.2.2. nh lut Charles

  3.2.3. nh lut Gay Lussac

  3.2.4. Phng trnh trng thi ca kh l tng

  3.3. p sut v nhit theo quan im ca thuyt ng hc phn t

  3.4. ng nng trung bnh ca phn t kh trong chuyn ng tnh tin

  3.5. nh lut Maxwell v phn b phn t theo vn tc

  3.5.1. Hm phn b Maxwell

  3.5.2. S dng hm phn b Maxwell tnh mt s gi tr vn tc c

  bit

  3.5.3. ngha thc tin ca hm phn b

  3.6. nh lut Boltzmann v phn b phn t theo th nng

  3.6.1. Cng thc kh p

  3.6.2. Hm phn b Boltzmann

  3.7. S phn b u nng lng theo cc bc t do

  3.7.1. Khi nim bc t do

  3.7.2. nh l Maxwell v phn b u nng lng theo bc t do

  3.8. Nhit dung ca kh l tng

 • 14

  3.8.1. Biu thc ni nng ca kh l tng

  3.8.2. Nhit dung mol ng tch

  3.8.3. Nhit dung mol ng p

  3.8.4. H thc Mayer, ch s on nhit

  3.9. Cng trong cc qu trnh ng nhit, on nhit. Phng trnh on nhit

  Chng 4: Cc hin tng ng hc trong cht kh

  4.1. Qung ng t do trung bnh ca cc phn t kh

  4.2. Hin tng khuch tn

  4.2.1. nh lut Fick

  4.2.2. Cng thc tnh h s khuch tn

  4.3. Hin tng ni ma st

  4.3.1. nh lut Newton

  4.3.2. Cng thc tnh h s ni ma st

  4.4. Hin tng dn nhit

  4.4.1. nh lut Fourier

  4.4.2. Cng thc tnh h s dn nhit

  4.5. Phng trnh truyn, mi lin h gia cc h s truyn

  4.6. Mt vi tnh cht ca kh km

  Chng 5: Entropy v nguyn l II nhit ng lc hc

  5.1. Nhng hn ch ca nguyn l I

  5.2. Qu trnh thun nghch v bt thun nghch.

  5.3. ng c nhit v nguyn l II ca nhit ng lc hc

  5.3.1. M hnh nguyn l hot ng ca ng c nhit

  5.3.2. Biu thc hiu sut ca ng c nhit

  5.3.3. Nguyn l II ca nhit ng lc hc theo cch pht biu ca

  Thomson

  5.4. My lm lnh v nguyn l II ca nhit ng lc hc

  5.4.1. M hnh nguyn l hot ng ca my lm lnh

  5.4.2. Biu thc h s lm lnh ca my lnh

  5.4.3. Nguyn l II ca nhit ng lc hc theo cch pht biu ca

  Claudius

 • 15

  5.5. S tng ng ca hai cch pht biu nguyn l II nhit ng lc hc theo

  Thomson v theo Clausius

  5.6. Chu trnh Carnot

  5.6.1. Cu to ca mt chu trnh Carnot

  5.6.2. Hot ng ca mt chu trnh Carnot

  5.6.3. Hiu sut ca ng c Carnot. H s lm lanh ca my lnh Carnot

  5.6.4. nh l Carnot v hiu sut ca ng c nhit

  5.7. Nguyn l tng entropy

  5.7.1. Biu thc nh lng ca nguyn l II nhit ng lc hc

  5.7.2. Bin thin entropy trong mt qu trnh thun nghch

  5.7.3. Bin thin entropy trong mt qu trnh bt thun nghch

  5.7.4. Cch pht biu nguyn l II ca nhit ng lc hc da trn khi

  nim entropy - Nguyn l tng entropy

  5.7.5. S tng ng ca hai cch pht biu nguyn l II nhit ng lc

  hc theo Thomson v theo Clausius vi cch pht biu da trn khi nim

  entropy

  5.8. Tnh bin thin entropy trong mt s qu trnh. Gin TS

  5.9. ngha vt l ca entropy

  5.10. Cc hm th nhit ng

  Chng 6: Kh thc v hi

  6.1. Lc tng tc v th nng tng tc phn t trong kh thc

  6.2. Phng trnh trng thi ca kh thc

  6.2.1. Hng s hiu chnh v th tch

  6.2.2. Hng s hiu chnh v p sut

  6.2.3. Phng trnh Van der Waals

  6.3. H ng ng nhit l thuyt Van der Waals

  6.4. H ng ng nhit thc nghim Andrew

  6.5. Trng thi ti hn

  6.5.1. ngha thc tin ca trng thi ti hn

  6.5.2. Cc thng s ca trng thi ti hn

  6.5.2. Phng trnh Van der Waals rt gn

  6.6. Ni nng ca kh thc

 • 16

  6.7. Hiu ng Joule Thomson

  6.7.1. Th nghim v gii thch

  6.7.2. Hiu ng Joule Thomson m

  6.7.3. Hiu ng Joule Thomson dng

  6.7.4. Cc ng o

  Chng 7: Cht lng

  7.1. M hnh cu trc cht lng

  7.1.1. Trng thi lng ca cc cht

  7.1.2. Cu to v chuyn ng phn t ca cht lng

  7.2. Cc hin tng mt ngoi ca cht lng

  7.2.1. p sut phn t

  7.2.2. Nng lng mt ngoi ca cht lng

  7.2.3. Lc cng mt ngoi ca cht lng

  7.2.4. Hin tng lm t v khng lm t

  7.3. Hin tng mao dn

  7.3.1. p sut ph di mt cong

  7.3.2. Cng thc Jurin

  7.3.3. Vai tr ca hin tng mao dn trong t nhin

  7.4. Hin tng thm thu

  7.4.1. Dung dch long v p sut thm thu

  7.4.2. nh lut Van't hoff

  7.4.3. Vai tr ca hin tng thm thu trong t nhin

  7.5. S gim p sut hi bo ha. nh lut Raun

  Chng 8: S chuyn pha

  8.1. Khi nim v s chuyn pha v phn loi chuyn pha

  8.2. Mt vi tnh cht ca chuyn pha loi I.

  8.3. Quy tc pha. iu kin cn bng pha. Gin pha: ng nng chy,

  ng bay hi, ng thng hoa, im ba

  8.4. Mt s hin tng chuyn pha trong cht lng: Cc hin tng si, bay hi

  v ha lng t hi bo ha

  8.5. Mt s hin tng chuyn pha trong cht rn: Thng hoa, nng chy, kt

  tinh

 • 17

  8.5. S bay hi v hi bo ha: Bay hi, ngng t, hi bo ha, hi kh, m

  khng kh

 • 18

  CNG MN

  IN V T HC

  (ELECTRICITY AND MAGNETISM, PHY2323)

  1. M mn hc/chuyn : PHY2303

  2. S tn ch: 04

  3. Mn hc tin quyt:

  1. Gii tch 1 (MAT 1094)

  2. Gii tch 2 (MAT 1095)

  3. i s (MAT )

  4. C hc (PHY 1088)

  5. Nhit ng hc v Vt l phn t (PHY 1089)

  4. Ngn ng ging dy: Ting Anh

  5. Ging vin

  TT H v tn Chc danh, hc v n v cng tc

  1 Ngc An Bang TS. GV B mn Vt l i cng,

  Khoa Vt l, H KHTN

  2 Nguyn Mu Chung TS.GVC B mn Vt l Ht nhn,

  Khoa Vt l, H KHTN

  3 c Thanh PGS.TS B mn Vt l a cu,

  Khoa Vt l, H KHTN

  4 Th Kim Anh TS. GV B mn Vt l Nhit thp,

  Khoa Vt l, H KHTN

  5 Trung Kin TS.GV B mn Vt l V tuyn,

  Khoa Vt l, H KHTN

  6 ng Thanh Thy ThS.GV B mn Vt l V tuyn,

  Khoa Vt l, H KHTN

 • 19

  6. Mc tiu mn hc

  a. Mc tiu kin thc

  Mc tiu kin thc chnh ca mn hc l nhm trang b cho ngi hc

  nhng kin thc c bn nht v tng tc in t. Trn c s ca mt s

  nh lut vt l v hc thuyt c bn, ngi hc c th hiu v gii thch

  c mt s hin tng vt l trong t nhin. S dng cc kin thc

  ton c bn v gii tch, vector v phng trnh vi phn, ngi hc c

  th p dng cc nh lut vt l c bn v tng tc in t tnh ton

  v m t mt cch nh lng mt s hin tng vt l c bn v gii

  c cc bi tp lin quan.

  Mn hc cng nhm chun b kin thc c s v b tr cho mt s mn

  hc chuyn su tip theo trong chng trnh nh Ht nhn nguyn t,

  in ng lc, C hc Lng t ... thuc cc chuyn ngnh khc nhau

  ca Vt l v Khoa hc t nhin.

  b. Mc tiu k nng

  Trn c s trnh by tng tc in t c in mt cch cht ch v khoa

  hc, mn hc cung cp v rn luyn ngi hc k nng phn tch v gii

  quyt vn ni chung.

  Ngi hc c kh nng vn dng cc kin thc c bn ca mn hc

  gii thch nh tnh cc hin tng thng gp trong t nhin. ng

  thi, ngi hc cng c trang b k nng gii cc bi tp vt l p

  dng cho cc ni dung c th ca chng trnh hc.

  K nng m hnh ha cc hin tng vt l bng ton hc v d on

  cc kt qu thc nghim cng c ch trng nhm chun b cho cc

  mn hc Thc hnh v Th nghim tip theo trong chng trnh.

  c. Mc tiu nhn thc thi

  Mn hc gip cho ngi hc thy c ngha v gi tr khoa hc ca

  mn hc ni ring v ca Vt l hc ni chung. Thng qua cc hot

  ng nh nghe ging, tho lun trn lp, lm bi tp c nhn, bi tp

  nhm, thuyt trnh, sinh vin c khuyn khch v to iu kin pht

  trin t duy khoa hc, nghim tc v sng to trong hc tp.

  7. Phng php kim tra nh gi:

 • 20

  Kt qu hc tp ca ngi hc c nh gi thng qua cc hnh thc: Kim tra nh

  gi thng xuyn, Kim tra nh gi gia k v Kim tra nh gi cui k.

  7.1.Kim tra nh gi thng xuyn

  Kt qu kim tra nh gi thng xuyn chim 20 % tng s im mn hc.

  Ni dung v hnh thc kim tra bao gm:

  - Kim tra vic chun b bi c yu cu c trc ca sinh vin,

  - Kim tra vic chun b bi tp c yu cu i vi tng chng,

  - Kim tra Quiz trong qu trnh hc.

  7.2. Kim tra nh gi gia k

  Kt qu kim tra nh gi gia k chim 20 % tng s im mn hc. Ni dung

  v hnh thc kim tra bao gm:

  - Hc sinh phi hiu su v l thuyt ca cc ni dung 1,2,3 v 4.

  - Vn dng c nhng c s l thuyt gii bi tp Vt l.

  - Hnh thc kim tra nh gi: Lm bi kim tra t lun.

  - Thi gian: Mt (01) gi tn ch vo tun th 8 ca hc k.

  7.3. Kim tra nh gi cui k

  Kt qu kim tra nh gi gia k chim 60 % tng s im mn hc. Ni dung

  v hnh thc kim tra bao gm:

  - Hc sinh phi hiu su sc tt c cc ni dung ca mn hc.

  - Vn dng c nhng c s l thuyt gii bi tp hoc gii thch

  c cc hin tng vt l

  - Hnh thc kim tra nh gi: Lm bi thi t lun

  - Thi gian: 120 pht, lch thi do phng o to b tr.

  8. Gio trnh bt buc

  Ti liu tham kho bt buc:

  1. R. A. Serway and J. W. Jewett, Physics for Scientists and Engineers, 6th Edition, Thomson Brooks/Cole, 2004, ISBN: 0534408427

  2. D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker, Fundamentals of Physics, 8th edition. ISBN: 9780470895399.

  Mt s ti liu tham kho:

  1. P.M. Fishbane, S.G. Gasiorowicz and S.T. Thornton, Physics for Scientists and Engineers, 3rd Ed., Pearson, Upper Saddle River, NJ,

  2005, ISBN: 10-130352993.

  2. D. C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 3rd Edition, Prentice-Hall Inc. ISBN: 0130215171.

 • 21

  3. Nguyn Chu, Nguyn Hu X, Nguyn Khang Cng, in v t, NXB B GD&T, 1973.

  4. Tn Tch i, in v t, NXB HQGHN, 2004. 5. Lng Duyn Bnh, D Tr Cng, Nguyn Hu H, Vt l i cng

  tp II, NXB Gio dc, 2001.

  6. V Thanh Khit, in v t, NXB Gio dc 2004.

  9. Tm tt ni dung mn hc

  Ni dung c bn ca mn in v T l nhng kin thc c bn nht v tng

  tc in t c in. Xut pht t cc khi nim c bn v in tch v tng tc tnh

  in Coulomb gia cc in tch im, in trng tnh v in th sinh ra bi h in

  tch c tho lun chi tit. nh l Gauss, cc tnh cht in c bn ca in mi v

  khi nim v in dung vt dn, t in ln lt c cp n. in trng dng,

  dng in v cc c trng c bn ca dng in, nh lut Ohm v khi nim v in

  tr v in tr sut, nh lut Joule, ngun in v sut in ng, cc quy tc

  Kirchhoff c tho lun k trong cc chng v dng in v mch in mt chiu

  DC. Nhng kin thc c s v tng tc t nh khi nim t trng sinh ra bi h

  in tch chuyn ng v t lc, lc Lorentz, cc nh lut Biot- Savart, Ampre v

  Gauss c tho lun trong cc chng tip theo. Chuyn ng ca ht tch in trong

  t trng vi nhiu v d p dng trong thc t cng c cp ti.

  Hin tng cm ng in t, t cm v nng lng trng t c trnh by

  chi tit trc khi mch in xoay chiu AC, s chuyn ha nng lng gia in v t

  trng v cc hin tng lin quan n k thut in, dao ng in trong mch AC

  c tho lun.

  C s l thuyt ca in t trng c in vi h phng trnh Maxwell v

  sng in t c trnh by s lc trong phn cui ca mn hc.

  10. Ni dung chi tit mn hc/chuyn (trnh by cc chng, mc, tiu mc)

  Chng 1. in tch v in trng

  1.1. in tch, in tch nguyn t, nh lut bo ton in tch, vt dn in v vt cch in

  1.2. Tng tc tnh in v nh lut Coulomb 1.3. in trng v Nguyn l chng cht in trng 1.4. in trng ca cc h in tch phn b gin on v lin tc 1.5. ng sc in trng 1.6. Chuyn ng ca ht tch in trong in trng

  Chng 2. nh l Gauss

 • 22

  2.1. Thng lng in trng

  2.2. nh l Gauss

  2.3. Mt s v d p dng ca nh l Gauss

  2.4. Vt dn trong trng thi cn bng tnh in

  Chng 3. in th

  3.1. Cng ca in trng v Th nng in

  3.2. in th v Hiu in th, Mt ng th

  3.3. in th ca h in tch phn b gin on

  3.4. in th ca h in tch phn b lin tc

  3.5. Mi lin h gia in th v Vector cng in trng

  3.6. in th ca vt dn tch in

  Chng 4. in dung, T in v cht in mi

  4.1. in dung

  4.2. T in v in dung ca t in

  4.3. Xc nh in dung ca mt s loi t in c bn

  4.4. Ghp t in

  4.5. Nng lng in trng tch tr trong t in tchin, Mt nng lng

  4.6. Lng cc in trong in trng

  Chng 5. Dng in v in tr

  5.1. Dng in v Mt dng in

  5.2. nh lut Ohm

  5.3. in tr sut, in tr v s ph thuc ca chng vo nhit

  5.4. Cng v Cng sut in

  5.5. Cht bn dn v siu dn

  5.6. Dng in trong cht kh v cht lng

  Chng 6. Mch in mt chiu

  6.1. Ngun in mt chiu v Sut in ng ca ngun in

  6.2. in tr mc song song v ni tip

  6.3. Cc quy tc ca Kirchhof

  6.4. Mch in RC

  6.5. Cc dng c o in c bn

  Chng 7. T trng v T lc

  7.1. T trng v tng tc t

  7.2. Lc Lorentz v chuyn ng ca ht tch in trong t trng u

  7.3. Mt s v d p dng: B lc vn tc, Khi ph k, Cyclotron ...

  7.4. Hiu ng Hall

  7.5. T lc tc dng ln dy dn c dng in chy qua

  7.6. Khung dy in trong t trng

  Chng 8. T trng ca dng in

 • 23

  8.1. nh lut Biot-Savart v mt s v d p dng

  8.2. T lc gia hai dy dn song song c dng in chy qua

  8.3. nh lut Ampere

  8.4. T trng ca cun Solenoid v Toroid

  8.5. T thng

  8.6. nh l Gauss

  8.7. Dng in dch v nh lut Ampere

  8.8. T tnh ca vt cht

  8.9. T trng tri t

  Chng 9. Hin tng cm ng in t

  9.1. nh lut Faraday

  9.2. nh lut Lenz v Bo ton nng lng

  9.3. Sut in ng cm ng trong mch

  9.4. in trng cm ng

  9.5. My pht in v ng c in

  9.6. Dng in xoy Foucault

  Chapter 10. in cm

  10.1. Hin tng t cm

  10.2. Mch RL

  10.3. Nng lng t trng

  10.4. Hin tng h cm v h s h cm

  10.5. Mch dao ng LC

  10.6. Mch RLC

  Chng 11. Mch in xoay chiu

  11.1. Ngun in xoay chiu

  11.2. in tr trong mch in xoay chiu

  11.3. Cun cm trong mch in xoay chiu

  11.4. T in trong mch in xoay chiu

  11.5. Cng v Cng sut ca mch in xoay chiu

  11.6. Mch cng hng RLC ni tip

  11.7. Mch cng hng RLC song song

  11.8. Bin th v truyn ti nng lng in

  Chng 12. Sng in t

  12.1. H phng trnh Maxwell

  12.2. Sng in t

  12.3. Nng lng sng in t

  12.4. Phn x v khc x

  12.5. Hp th v bc x sng in t

  12.6. Lng tnh sng-ht

 • 24

  CNG MN HC

  QUANG HC

  1. M mn hc: PHY 2304

  2. Thng tin chung v mn hc

  - Tn mn hc: C s Quang hc v Vt L hin i

  - M mn hc: PHY2304

  - S tn ch: 03

  - Mn hc: bt buc

  - Cc mn hc tin quyt: in v T hc m s PHY 1098

  - Cc mn hc k tip:

  + Vt l nguyn t

  - Gi tn ch i vi cc hot ng:

  + L thuyt: 39

  + Bi tp: 13

  + T hc xc nh: 6

  + Kim tra, nh gi: 2

  - a ch khoa/b mn ph trch mn hc:

  + Khoa Vt L Trng i hc KHTN, HQG H Ni

  3. Mc tiu mn hc

  3.1 Mc tiu chung

  3.1.1 Mc tiu kin thc:

  - Xy dng cho sinh vin kin thc su sc v Quang hc, c s l lun

  v phng php lun ng n tip cn ni dung ca Quang hc hin i,

  Vt l hin i v cc khoa hc lin quan khc.

  - Hiu c nguyn nhn v bn cht ca cc hin tng quang hc, bit

  phn tch, nh gi, phn bit c cc hin tng phc tp trong thc tin ng

  dng quang hc.

  - Nm c mi quan h ca Quang hc i vi cc ngnh khoa hc

  khc, cc cng ngh hin i v cc ng dng trong cc lnh vc thc tin khc

  nhau, nhanh chng tip cn c vi s pht trin khng ngng ca khoa hc

  v cng ngh hin i.

  3.1.2 Mc tiu k nng:

  - Nhanh chng nm c cc nguyn l hot ng v vn hnh cc dng

  c quang hc, cc mch quang hc, linh kin quang hc, cc ng dng ca

 • 25

  quang hc nh giao thoa ,nhiu x, phn cc, hp th tn sc, tn x, cc hiu

  ng quang in

  -Bit vn dng kin gii thch mt cch su sc cc hin tng quang

  hc lin quan trong thc tin hc tp, nghin cu khoa hc v ng dng cng

  ngh.

  - C c k nng gii quyt cc bi ton kh trong xy dng, thit k

  cc h quang hc phc tp v cc bi ton ng dng quang hc trong thc tin.

  -C kh nng sng to, pht huy ng dng ca Quang hc trong cc lnh

  vc khc nhau.

  tng cng k nng ca sinh vin C nhn Ti nng, phn bi tp c c

  bit ch hn vi nhiu bi tp nng cao.

  S khc bit c bn ca chng trnh C nhn Ti nng l rn luyn k nng

  phn tch , nh gi, gii quyt cc vn phc tp lin quan n cc ni dung c bn

  ca mn hc.

  3.1.3 Mc tiu v thi ngi hc:

  - Say m tm ti, o su suy ngh v cc ni dung c hc.

  - C thc m rng kin thc, xut cc gii php sng to cho cc bi ton

  c t ra.

  3.2. Mc tiu chi tit ca mn hc

  Mc tiu

  Ni dung

  Bc 1

  (Nh) Bc 2

  (Hiu) Bc 3

  (Phn tch, nh gi)

  Ni dung 1.

  Chng 1.

  C s quang

  sng

  I.A.1. Phng trnh

  sng

  I.A.2 Biu din phc

  ca sng nh sng

  I.A.3 Chm Gauss

  I.B.1 Cc loi sng

  s cp

  I.B.2 c im ca

  s truyn sng qua

  mi trng bt ng

  hng

  I.B.3 Khi nim

  chm Gauss v

  quang hc chm tia

  (beam optics)

  I.C.1 Vn dng

  kho st s truyn

  sng nh sng qua

  mt s h quang hc

  nh thu knh chit

  sut bin i (graded

  index lens) v si

  quang, s truyn

  sng qua tinh th

  Ni dung 2.

  Chng 2.

  S phn cc

  ca nh sng

  II.A.1 nh ngha v

  phn loi nh sng

  phn cc

  II.A.2 Cc biu din

  cc trng thi phn cc

  ca nh sng .

  II.A.3 Cc knh phn

  II.B.1 Hiu c

  mt s nguyn nhn

  dn n phn cc

  nh sng: Phn cc

  do truyn qua tinh

  th lng chit, do

  phn x trn b mt

  II.C.1 Bn cht ca

  nh sng t nhin v

  nh sng phn cc

  II.C.2 Phng php

  lm thay i trng

  thi phn cc ca

  nh sng

 • 26

  cc

  II.A.4 Hin tng phn

  cc quay

  II.A.5 Cc bn bc

  sng (/4, /2. )

  in mi

  II.B.2 Gii thch

  hin tng phn cc

  quay v ng dng

  II.B.3 Nguyn l cu

  to v hot ng ca

  cc bn bc sng

  Bit vn dng cc

  bn bc sng

  thay i trng thi

  phn cc nh sng.

  II.C.3. S truyn

  sng qua mt phn

  cch hai mi trng,

  cc cng thc

  Fresnel v ngha,

  ng dng ca cc

  cng thc Fresnel

  Ni dung 3.

  Chng 3.

  Giao thoa nh

  sng

  III.A.1 M t hin

  tng giao thoa vi hai

  khe hp, phn b

  cng nh sng

  giao thoa 2 khe.

  iu kin giao thoa

  nh sng v tnh kt

  hp ca nh sng.

  II.A.2 Hin tng giao

  thoa bn mng, vn

  ng nghing, vn

  ng dy

  III.A.3 S ca cc

  giao thoa k

  III.B.1 Gii thch

  cc hin tng giao

  thoa nh sng (giao

  thoa hai khe v giao

  thoa bn mng)

  III.B.2 nh hng

  ca s khng n

  sc ln nh giao

  thoa.

  III.B.3 Nguyn tc

  hot ng ca cc

  giao thoa k

  III.B.4 Giao thoa nh

  sng phn cc

  III.C.1 Phn bit

  c nguyn nhn

  v bn cht ca cc

  loi giao thoa nh

  sng khc nhau:

  Giao thoa vi hai

  khe, giao thoa trn

  bn mng ng

  dy, bn mng

  dy thay i.

  III.C.2 Gii thch

  mu sc bn mng

  III.C.3 ngha ng

  dng ca giao thoa

  nh sng trong thc

  tin

  III.C.4 Tiu chun

  Rayleigh v nng

  sut phn gii ca

  giao thoa k Fabry-

  Perot

  Ni dung 4

  Chng 4.

  Nhiu x nh

  sng

  IV.A.1 Nguyn l

  Huygens-Fresnel v

  phn loi hin tng

  nhiu x nh sng

  IV.A.2 Phng php

  i cu Fresnel

  IV.A.3 M t nhiu x

  Fresnel qua mt l trn

  v mt a trn nh

  chn sng.

  IV.A.4 Cc biu thc

  cng nh sng

  nhiu x v m t hin

  tng nhiu x

  IV.B.1 Gii thch

  cc hin tng nhiu

  x Fraunhofer v

  nhiu x Fresnel

  IV.B.2 Nguyn l

  hot ng ca cch

  t nhiu x, cc c

  trng v cch dng

  cch t nhiu x

  IV.B.3 . Nhiu x tia

  X v nh lut

  Bragg.

  IV.B.4 Bn cht ca

  hin tng nhiu x

  IV.C.1 Phng php

  th v k nng

  gii thch bc tranh

  nhiu x qua cc vt

  gy nhiu x hnh

  dng khc nhau

  (cch t i, hnh

  vung, si dy)

  IV.C.2 ng dng

  kin thc nhiu x

  nh sng trong thit

  k cc h quang hc

  IV.C.3 Bit vn

  dng l thuyt nhiu

 • 27

  Fraunhofer qua mt l

  trn, mt khe hp, hai

  khe hp v nhiu khe

  hp.

  IV.5 Cch t nhiu x-

  phng trnh cch t

  nh sng

  x nh sang hc

  gii thch cc

  hin tng nhiu x

  nh sng khc nhau

  trong thc t m

  quang hnh khng

  th cho gii thch

  y

  IV.C.4 ngha ca

  nng sut phn gii,

  gii hn phn ly.

  Ni dung 5.

  Chng 5

  Tn sc, hp th

  v tn x nh

  sng

  V.A.1 M t hin

  tng tn sc, hp th

  v tn x nh sng

  V.A.2 Cc quy lut ca

  hin tng tn sc, hp

  th v tn x nh sng

  v ng dng.

  V.B.1 Gii thch

  hin tng tn sc,

  hp th v tn x

  nh sng

  V-B.2 Chng minh

  v bit vn dng

  cng thc tn sc,

  cng thc h s hp

  th.

  V.C.1 Ngun gc

  ca cng thc tn

  sc v hp th, tn

  sc thng v d

  thng.

  V.C.2 Phn bit, so

  snh v ngha ng

  dng ca cc hin

  tng tn x nh

  sng.

  V.C.3 Tn sc v

  vn tc nhm ca

  sng nh sng.

  Ni dung 6.

  Chng 6

  Lng t quang

  hc

  VI.A.1 Pht biu cc

  nh lut v bc x

  nhit

  VI.A.2 Thuyt lng

  t nng lng Planck

  v thuyt lng t nh

  sng ca Einstein.

  VI.A.3 M t hiu ng

  quang in v hiu ng

  Compton.

  VI.A.4 Khi nim v

  bc x t pht, bc x

  cng bc v hp th

  theo quan im lng

  t quang hc

  VI.B.1 Vn dng cc

  nh lut v bc x

  nhit.

  VI.B.2 Dng thuyt

  lng t quang hc

  gii thch cc quy

  lut trong hiu ng

  quang in, hiu ng

  Compton.

  VI.B.3 Phn bit bc

  x t pht, bc x

  cng bc v hp

  th

  VI.B.4 Nguyn l

  hot ng ca laser

  VI.C.1 S khc bit

  ca l thuyt

  Boltzmann v thuyt

  Planck . Ngun gc

  ca khng hong t

  ngoi trong l

  thuyt bc x nhit

  VI.C.2 Nhng bt

  lc ca l thuyt

  sng trong vic gii

  thch cc quy lut

  quang in.

  VI.C.3 Bn cht

  lng tnh sng ht

  ca anh sng

  VI.C.4 Ngun gc

  tnh kt hp ca nh

  sng laser.

  Ni dung 7.

  Chng 7:

  Quang hc phi

  VII.A.1 Khi nim v

  cm phi tuyn

  VII.A.2 Mt s hiu

  ng phi tuyn bc hai

  VII.B.1 Gii thch

  c hiu ng phi

  tuyn bc hai: pht

  ha ba bc hai, pht

  VII.C.1 Ngun gc

  ca cm phi

  tuyn

  VII.C.2 ngha ca

 • 28

  tuyn

  v bc ba

  VII.A.3 Mt s ng

  dng ca quang hc

  phi tuyn

  tn s tng, tn s

  hiu

  VII.B.2 Gii thch

  c cc hiu ng

  quang phi tuyn bc

  ba: T hi t, t iu

  pha

  tng hp pha trong

  cc hiu ng quang

  hc phi tuyn.

  Ni dung 8.

  Chng 8:

  Holography

  VIII.A.1 Nguyn l

  holography

  VII.A.2 Phn loi

  hologram

  .

  VIII.B.1 Mt s ng

  dng ca

  Holography

  -Hologram khi

  -Giao thoa k

  holography

  -Holography sng

  m

  - Cc linh kin

  quang hc

  holography

  VII.C.1

  Nm c nguyn

  tc hot ng ca

  mt s s to nh

  v hi phc nh

  holography

  4. Tm tt ni dung mn hc

  Ni dung mn hc cung cp cho ngi hc cc kin thc c s v Quang hc

  gm cc hin tng quang hc th hin tnh cht sng v cc hin tng quang hc

  th hin tnh cht ht ca nh sng v mi quan h ca Quang hc vi Vt l hin i.

  c th din t tnh cht sng ca nh sng mt cch y , chng u nhc li

  c s ca quang sng nh cc phng trnh sng, cch biu din phc ca sng, cc

  sng s cp , s truyn sng nh sng qua cc h quang hc c bit nh thu knh

  chit sut bin i (graded index lens) v si quang cng nh s truyn sng qua mi

  trng bt ng hng. Mt kin thc quan trng c cp l l thuyt v

  quang chm (Beam Optics). Chm Gauss c gii thiu nh l mt trng hp in

  hnh vi cc c trng cn bit khi kho st quang hc ca cc chm tia laser- mt

  ngun sng c ng dng ph bin hin nay. Cc hin tng rt c trng ca quang

  hc v c nhiu ng dng thc tin l s phn cc nh sng, giao thoa, nhiu x,

  tn x, hp th, tn sc... s c trnh by. Phn tm hiu tnh cht ht ca nh sng

  bt u t cc nh lut v bc x nhit dn dt ti khi nim lng t nng lng

  ca Planck v sau l thuyt photon ca Einstein. L thuyt ht v nh sng c

  vn dng gii thch mt s hin tng quang hc in hnh m l thuyt sng

  khng gii thch c.Vn c bn ca vt l hin i l khi nim sng-ht c

  cp trong gio trnh ny. Nguyn l v bc x v hp th ca nguyn t theo quan

 • 29

  in c in v lng t c kho st v t gii thiu my pht lng t quang

  hc (laser) - mt ng dng ni bt ca l thuyt lng t nh sng.

  Hai ni dung cui (7 v 8) vi thi lng mt tn ch l phn m rng gii thiu

  Quang hc phi tuyn vi rt nhiu ng dng quan trng (ni dung 7) v Holography

  (ni dung 8) c trnh by nh mt ng dng ca quang hc hin i v l s tng

  hp, nng cao cc kin thc giao thoa, nhiu x, tn sc hc trc .

  5. Ni dung chi tit mn hc

  Ni dung 1

  Chng 1: C s quang sng (3/0/1)

  1.1 Biu din sng ca nh sng

  1.1.1 Phng trnh sng v nng lng sng.

  1.1.2 Biu din phc ca sng

  1.1.3 Cc sng s cp

  1.2 S truyn sng qua mt s h quang hc n gin

  1.2.1 Thu knh chit sut bin i (graded - index lens)

  1.2.1 S truyn sng trong si quang

  1.3 S truyn sng nh sng qua mi trng bt ng hng

  1.3.1 Mt s tnh cht chung

  1.3.2 Khc x trn bin mi trng bt ng hng

  1.3.3 S truyn sng qua tinh th n trc

  1.4 Chm Gauss

  1.4.1 Biu thc ca chm Gauss

  1.4.2 Tnh cht ca chm Gauss

  Ni dung 2

  Chng 2: S phn cc ca nh sng (7/ 3/1)

  2.1. Hin tng phn cc nh sng qua bn Tourmaline

  2.1.1 Th nghim

  2.1.2 Gii thch

  2.2 Bn cht ca nh sng phn cc v biu din nh sng phn cc.

  2.2.1 Phn cc thng

  2.2.2 Phn cc trn

  2.2.3 Phn cc ellip

  2.2.4 nh sng t nhin.

  2.3. nh lut Malus.

  2.4. Phn cc nh sng khi truyn tinh th lng chit. Cc loi knh phn cc.

 • 30

  2.5. Phn cc do phn x

  2.6. S truyn sng qua mt phn cch hai mi trng-Cc cng thc Fresnel

  2.7 Cc bn bc sng (/4, /2, )

  2.8 Cc hiu ng quang cm ng

  2.8.1 Hiu ng in quang

  2.8.2 Hiu ng t-quang Faraday

  2.9 Hin tng phn cc quay v ng dng

  Bi tp

  Ni dung 3

  Chng 3 : Giao thoa nh sng (5/3/0)

  3.1 Th nghim Young

  3.2 S phn b cng nh sng trong giao thoa vi hai khe

  3.2.1 Biu thc cng nh sng giao thoa

  3.2.2 Giao thoa ca nh sng khng n sc

  3.3. Giao thoa bn mng

  3.3.1 Bn mng song song v vn ng nghing.

  3.3.2 Bn mng c dy thay i v vn ng dy.

  3.4 Giao thoa nhiu chm tia - Giao thoa k Fabry-Perot

  3.5 Mt s giao thoa k khc

  3.5.1 Giao thoa k Michelson

  3.5.2 Giao thoa k Mach-Zehnder

  3.5.3 Giao thoa k Sagnac

  Bi tp

  Ni dung 4

  Chng 4: Nhiu x nh sng (5/3/0)

  4.1Hin tng nhiu x - Nguyn l Huygens-Fresnel

  4.1.1 Hin tng nhiu x nh sng

  4..1.2 Nguyn l Huygens-Fresnel

  4.1.3 Nhiu x Fresnel v nhiu x Fraunhofer

  4.2 Nhiu x Fresnel

  4.2.1Phng php i cu Fresnel.

  4.2.2 Nhiu x nh sng qua l trn v a trn nh

  4.3 Nhiu x Fraunhofer

  4.3.1 Nhiu x qua mt khe hp

  4.3.2 Nhiu x qua mt l trn

 • 31

  4.3.3 Nhiu x qua 2 khe

  4.3.4 Nhiu x qua nhiu khe

  4.3.5. Cch t nhiu x- my quang ph cch t

  4.3.6 Nhiu x tia X

  Bi tp

  Ni dung 5

  Chng 5: Tn sc, hp th v tn x nh sng (4/0/0)

  5.1 S tn sc nh sng

  5.2. S hp th nh sng

  5.3. L thuyt v tn sc v hp th

  5.4 S tn sc v vn tc nhm

  5.5 Tn x nh sng

  Ni dung 6

  Chng 6: Lng t quang hc (5/3/0)

  6.1 Bc x nhit

  6.1.1 c trng ca bc x nhit

  6.1.2 Cc nh lut v bc x nhit

  6.1.3 Thuyt lng t nng lng Planck v cng thc Planck

  6.2. Tnh cht ht ca nh sng

  6.2.1. Thuyt photon ca Einstein

  6.2.2. Hiu ng quang in

  6.2.3 Hiu ng Compton

  6.3 Quan im lng t v s bc x v hp th

  6.3.1 Bc x t pht v hp th

  6.3.2 Bc x cng bc

  6.4 My pht lng t quang hc (Laser)

  6.4.1 Nguyn l hot ng ca laser

  6.4.2 Mt s tnh cht ca laser v ng dng

  Bi tp

  Ni dung 7

  Chngg 7: Quang hc phi tuyn. (6/0/2)

  7.1 cm phi tuyn

  7.2 Mt s hiu ng quang hc phi tuyn bc hai

  7.2.1Hiu ng chnh lu quang hc

  7.2.2 Hiu ng pht ha ba bc hai quang hc

  7.2.3 Hiu ng pht tham s quang hc

 • 32

  7.3 Mt s hiu ng quang hc phi tuyn bc 3

  7.3.1 Hiu ng t hi t

  7.3.2 Hiu ng t iu pha

  7.4 S tng hp pha trong hiu ng pht ha ba bc hai v tn s tng

  7.5 Mt s ng dng ca quang hc phi tuyn

  Ni dung 8

  Chng 8: Holography (4/1/2)

  8.1 Nguyn l holography

  8.2 Phn loi hologram

  8.3 Mt s ng dng ca Holography

  8.3.1 Hologram khi

  8.3.2 Giao thoa k holography

  8.3.2 Holography sng m

  8.3.3 Cc linh kin quang hc holography.

  6. Hc liu

  6.1 Hc liu bt buc

  1. Nguyn Th Bnh, Quang hc Nh XN HQG H ni 2007

  2. David Halliday

  C s Vt l, Tp 6, Nh xut bn gio dc 1998

  3. L Thanh Hoch,

  Gio trnh Quang hc, T sch Trng i hc KHTN 1980

  6.2 Hc liu tham kho

  4. Ng Quc Qunh,

  Quang hc, Nh xut bn i hc v Trung hc chuyn nghip 1972

  5. Eugent Hecht

  Optics , 4th edition, (World student series edition), Adelphi University Addison

  Wesley, 2002

  6. Joses-Philippe Perez

  Optique, 7th edition, Dunod ,Paris, 2004

  7. B.E.A.Saleh, M.C. Teich

  Fundamentals of Photonics,

  Wiley Series in pure and applied Optics, New York (1991)

  8. Nguyn Th Bnh

  Quang hc hin i, T sch i hc Khoa hc t nhin (2009)

  7. Hnh thc t chc dy hc

  7.1 Lch trnh chung

 • 33

  Ni dung

  Hnh thc t chc dy hc

  Tng Ln lp T hc

  xc nh

  Kim tra,

  nh gi L

  thuyt Bi tp

  Ni dung 1 3 1 4

  Ni dung 2 7 3 1 11

  Ni dung 3 5 3 8

  Ni dung 4 5 3 8

  Ni dung 5 4 4

  Ni dung 6 5 3 8

  Ni dung 7 6 2 8

  Ni dung 8 4 1 2 7

  Kim tra gia k 2 2

  Tng 39 13 6 2 60

  7.2 Lch trnh c th

  Tun 1 Ni dung 1

  Chng 1: C s quang sng

  Hnh thc

  t chc

  dy hc

  Thi gian,

  a im Ni dung chnh

  Yu cu sinh vin

  chun b

  Ghi

  ch

  L thuyt

  3 gi

  Ging

  ng

  1 Biu din sng ca nh sng

  1.1 Phng trnh sng v nng

  l

  n

  g

  s

  n

  g

  .

  1.2 Biu din phc ca sng

  1-c ti liu s 1

  (tr.48-55 ; tr 62-80 v

  335-341 )

  2-c ti liu s 4

  (tr.150-162)

  3-c thm ti liu s

  7 (tr.80-92) nng

  cao v chm Gauss

 • 34

  1.3 Cc sng s cp

  2. S truyn sng nh sng qua mi

  trng bt ng hng

  2.1 Mt s tnh cht chung

  2.2 Khc x trn bin mi trng

  bt ng hng

  2.3 S truyn sng qua tinh th n

  trc

  3. Gii thiu chm Gauss

  3.1 Biu thc chm Gauss

  3.2 Tnh cht chm Gauss

  T hc

  1 gi nh

  1. S truyn sng qua mt s h

  q

  u

  a

  n

  g

  h

  c

  n

  g

  i

  n

  2. Thu knh chit sut bin i

  (graded index lens)

  3. S truyn sng trong si quang

  4. Chm Gauss v ng dng

  1-c ti liu s 1

  (tr.56-80)

  2-c ti liu s 7 (tr

  92-100)

  Kim tra,

  nh gi

  -Kim tra sinh vin chun b bi trc

  khi n lp

  -Tm tt phn t hc di dng tiu

  lun

  c, ghi chp tm tt

  theo yu cu ca ging

  vin

  Tun 2 Ni dung 2

  Chng 2: S phn cc ca nh sng

  Hnh thc

  t chc

  dy hc

  Thi gian,

  a im Ni dung chnh

  Yu cu sinh vin

  chun b

  Ghi

  ch

 • 35

  L thuyt

  3 gi

  Ging

  ng

  1. Th nghim phn cc nh

  sng vi bn Tourmaline

  2. Gii thch

  3. Bn cht ca hin tng

  phn cc nh sng

  4. Biu din cc trng thi

  phn cc nh sng

  5. nh lut Malus

  6. Phn cc nh sng khi

  truyn tinh th lng chit.

  Cc loi knh phn cc

  1- c ti liu s 1

  (tr.81-105)

  2-c thm ti liu s

  5 (tr.290-296 v tr.309-

  313)

  Kim tra,

  nh gi

  Kim tra sinh vin chun b

  bi trc khi n lp

  c, ghi chp tm tt

  theo yu cu ca ging

  vin

  Tun 3 Ni dung 2

  Chng 2: S phn cc ca nh sng

  Hnh thc

  t chc

  dy hc

  Thi gian,

  a im Ni dung chnh

  Yu cu sinh vin

  chun b

  Ghi

  ch

  L thuyt

  3 gi

  Ging

  ng

  1. Phn cc do phn x

  2. Xc lp cc cng thc

  Fresnel

  3.Gii thiu hiu ng in

  quang v t quang

  1- c ti liu s 1

  (tr.121-129)

  2- c ti liu s

  5(tr.300-305)

  3-c ti liu s 4

  (tr.173-177)

  T hc 1

  gi

  nh 1-Hiu ng t-quang

  2-Hiu ng in quang c

  thm

  1-c ti liu s 5

  (tr.316-318)

  2-Ti liu 1(tr.137-140)

  3-Ti liu s 7 (tr.699-

  708)

  Kim tra,

  nh gi

  -Chun b bi trc khi n

  lp ca sinh vin

  - Tm tt ni dung t hc

  di dng tiu lun

  c, ghi chp ti liu

  theo yu cu ca ging

  vin

  Bi tp

  1,5 gi tn

  ch

  Ging

  ng

  -Hng dn lm bi tp v

  phn cc nh sng trong ti

  liu 1.

  -Gio vin cho thm bi tp

  v tho lun

  Lm bi tp ti liu 1

  (tr.144-148)

  Kim tra,

  nh gi

  Chun b bi trc khi n

  lp ca sinh vin.

  -C bi gii cc bi tp

  cho

  Tun 4 Ni dung 2 v 3

  Chng 2: S phn cc ca nh sng (1gi l thuyt; 1,5 gi bi tp)

 • 36

  Chng 3: Giao thoa nh sng (2 gi l thuyt)

  Hnh thc

  t chc

  dy hc

  Thi gian,

  a im Ni dung chnh

  Yu cu sinh vin

  chun b

  Ghi

  ch

  L thuyt

  3 gi

  Ging

  ng

  Tip chng 2:

  1.Cc bn bc sng (/4,

  /2 v ) v ng dng

  2. Hin tng phn cc quay

  v ng dng

  Chng 3: Giao thoa nh

  sng

  1. Th nghim Young

  2. S phn b cng nh

  sng trong giao thoa vi hai

  khe

  3. Biu thc cng nh

  sng giao thoa

  4.Giao thoa ca nh sng

  khng n sc

  5. Giao thoa bn mng

  - Bn mng song song v

  vn ng nghing.

  1-c ti liu s 2

  (tr.68-83)

  2-c ti liu s 1 (

  tr.149-189)

  Bi tp

  1,5 gi tn

  ch

  Ging

  ng

  -Tip tc bi tp v phn

  cc nh sng trong ti liu 1.

  -Gio vin cho thm bi tp

  v tho lun

  Lm tip bi tp ti liu

  1 theo hng dn ca

  gio vin(tr.144-148)

  Kim tra,

  nh gi

  Chun b bi trc khi n

  lp ca sinh vin.

  -C bi gii cc bi tp

  cho

  Tun 5 Ni dung 3

  Chng 3: Giao thoa nh sng

  Hnh thc

  t chc

  dy hc

  Thi gian,

  a im Ni dung chnh

  Yu cu sinh vin

  chun b

  Ghi

  ch

  L thuyt

  3 gi

  Ging

  ng

  1. Giao thoa bn mng (tip)

  Bn mng c dy thay

  i v vn ng dy

  2. Giao thoa nhiu chm tia

  - Giao thoa k Fabry-Perot

  3. Mt s giao thoa k khc

  3.1 Giao thoa k

  Michelson

  3.2 Giao thoa k Mach-

  Zehnder

  1-c ti liu s 1 (

  tr.190-193)

  2-c thm ti liu 5

  (tr.378-387)

 • 37

  3.3 Giao thoa k Sagnac

  Kim tra,

  nh gi

  Chun b bi trc khi n

  lp ca sinh vin

  c, ghi chp tm tt

  theo yu cu ca ging

  vin

  Bi tp

  1,5 gi

  Ging

  ng

  -Hng dn lm bi tp v

  giao thoa nh sng trong ti

  liu 1

  -Gio vin cho thm bi tp

  v tho lun

  Chun b bi tp theo

  ti liu s 1 (tr.194-

  200)

  Kim tra,

  nh gi

  Chun b bi trc khi n

  lp ca sinh vin

  Lm bi tp y

  Tun 6 Ni dung 3 v 4

  Chng 3: Giao thoa nh sng (bi tp)

  Chng 4: Nhiu x nh

  sng (l thuyt)

  Hnh thc

  t chc

  dy hc

  Thi gian,

  a im Ni dung chnh

  Yu cu sinh vin

  chun b

  Ghi

  ch

  L thuyt

  3 gi

  Ging

  ng

  1.Hin tng nhiu x -

  Nguyn l Huygens-Fresnel

  1.1 Hin tng nhiu x

  nh sng

  1.2 Nguyn l Huygens-

  Fresnel

  1.3 Nhiu x Fresnel v

  nhiu x Fraunhofer

  2. Nhiu x Fresnel

  2.1 Phng php i cu

  Fresnel.

  2.2 Nhiu x Fresnel qua

  l trn v a trn nh

  3. Nhiu x Fraunhofer

  3.1 Nhiu x qua mt khe

  hp

  3.2 Nhiu x qua mt l

  trn

  3.3 Nhiu x qua 2 khe

  1- c ti liu s 2 (tr.

  99-128)

  2-c ti liu s 1

  (tr.201-225)

  3- c thm ti liu s

  5(tr.445-459)

  Kim tra,

  nh gi

  Chun b bi trc khi n

  lp ca sinh vin

  c, ghi chp tm tt

  theo yu cu ca ging

  vin

  Lm bi tp y

  Bi tp

  1,5 gi

  Ging

  ng

  -Tip bi tp v giao thoa

  nh sng trong ti liu 1

  Chun b tip bi tp

  ti liu s 1 (tr.194-

 • 38

  -Gio vin cho thm bi tp

  v tho lun

  200)

  theo hng dn ca

  gio vin

  Kim tra,

  nh gi

  Chun b bi trc khi n

  lp ca sinh vin

  Lm bi tp y

  Tun 7 Ni dung 4 v 5

  Chng 4: Nhiu x nh

  sng (2 gi l thuyt; 1,5 gi bi tp)

  Chng 5: Tn sc, hp th v tn x nh sng (1gi l thuyt)

  Hnh thc

  t chc

  dy hc

  Thi gian,

  a im Ni dung chnh

  Yu cu sinh vin

  chun b

  Ghi

  ch

  L thuyt

  3 gi

  Ging

  ng

  Chng 4:

  1. Nhiu x qua nhiu khe

  2..Cch t nhiu x truyn

  qua v phn x: nh ngha,

  cu to

  3. Cc c trng tn sc,

  nng sut phn gii ca cch

  t.

  4. Nhiu x tia X v ng

  dng

  Chng 5:

  1 S tn sc nh sng

  2. S hp th nh sng

  1-c ti liu s 2

  (tr.127-130)

  2-c ti liu s 1

  ( tr.226-233)

  Kim tra,

  nh gi

  Chun b bi trc khi n

  lp ca sinh vin

  c, ghi chp tm tt

  theo yu cu ca ging

  vin

  Bi tp

  1,5 gi

  Ging

  ng

  -Hng dn lm bi tp v

  Nhiu x nh sng trong ti

  liu 1

  -Gio vin cho thm bi tp

  v tho lun

  Chun b bi tp theo

  ti liu s 1(tr.234-239)

  Kim tra,

  nh gi

  Chun b bi trc khi n

  lp ca sinh vin

  -Lm bi tp y

  Tun 8 Ni dung 4 v5

  Chng 4: Nhiu x

  nh sng (1,5 gi bi tp)

  Chng 5: Tn sc, hp th v tn x nh sng (3 gi l thuyt)

  Hnh thc

  t chc

  dy hc

  Thi gian,

  a im Ni dung chnh

  Yu cu sinh vin

  chun b

  Ghi

  ch

  L thuyt Ging 1. L thuyt v tn sc v 1-c ti liu s 1(tr.

 • 39

  3 gi ng hp th

  2.Tn sc v vn tc nhm

  3. Tn x nh sng

  3.1 Tn x Tyndal

  3.2 Tn x phn t

  3.3 Tn x Mie

  3.4 Tn x Raman

  3.5 Tn x Mandelstam-

  Brillouin

  240-265)

  2-c thm ti liu s

  5(tr.250-258)

  Kim tra,

  nh gi

  Chun b bi trc khi n

  lp ca sinh vin

  c, ghi chp tm tt

  theo yu cu ca ging

  vin

  Bi tp

  1,5 gi

  Ging

  ng

  -Tip tc bi tp v Nhiu x

  nh sng trong ti liu 1

  -Gio vin cho thm bi tp

  v tho lun

  Chun b tip bi tp

  ti liu s 1(tr.234-239)

  theo hng dn ca

  gio vin

  Kim tra,

  nh gi

  Chun b bi trc khi n

  lp ca sinh vin

  -Lm bi tp y

  Tun 9 Kim tra gia k

  Hnh thc

  t chc

  dy hc

  Thi gian,

  a im Ni dung chnh

  Yu cu sinh vin

  chun b

  Ghi

  ch

  Kim tra

  2 gi

  Ging

  ng

  Lm bi kim tra n tp cc chng

  1,2,3,4,5 hc

  Tun 10 Ni dung 6

  Chng 6: Lng t quang hc

  Hnh thc

  t chc

  dy hc

  Thi gian,

  a im Ni dung chnh

  Yu cu sinh vin

  chun b

  Ghi

  ch

  L thuyt

  3 gi

  Ging

  ng

  1 Bc x nhit

  1.1 c trng ca bc x

  nhit

  1.2 Cc nh lut v bc x

  nhit

  1.3 Thuyt lng t nng

  lng Planck v cng thc

  Planck.

  2. Tnh cht ht ca nh

  sng

  2.1 Thuyt photon ca

  Einstein

  2.2 Hiu ng quang in

  1-c ti liu s 2

  (tr.191-206)

  2-c ti liu s 1

  (tr.270- 287).

 • 40

  2.3 Hiu ng Compton

  Kim tra,

  nh gi

  Chun b bi ca sinh vin

  trc khi n lp

  Theo yu cu c th

  ca ging vin

  Tun 11 Ni dung 6 v 7

  Chng 6: Lng t quang hc (2 gi l thuyt;1,5 gi bi tp)

  Chng 7: Quang hc phi tuyn.

  Hnh thc

  t chc

  dy hc

  Thi gian,

  a im Ni dung chnh

  Yu cu sinh vin

  chun b

  Ghi

  ch

  L thuyt

  3 gi

  Ging

  ng

  Chng 6:

  1. Bc x t pht, bc x

  cng bc v hp th theo

  quan im lng t

  2. Nguyn l hot ng ca

  laser

  2.1 Nghch o tch ly

  2.2 Cc s laser 3 mc, 4

  mc.

  3 Gii thiu mt s loi

  laser.

  4.Mt s tnh cht v ng

  dng ca laser

  Chng 7:

  1.Khi nim v quang hc

  phi tuyn v cm phi

  tuyn

  1- c ti liu s 2 (

  tr.85-91)

  2- c ti liu s 1

  (tr.288-318)

  Bi tp

  1,5 gi

  Ging

  ng

  -Hng dn lm bi tp v

  cc nh lut bc x nhit,

  hiu ng quang in v hiu

  ng Compton trong ti liu

  1.

  - Gio vin cho thm bi tp

  v tho lun

  Lm bi tp ti liu s

  1( tr.220-222)

  Kim tra,

  nh gi

  Chun b bi ca sinh vin

  trc khi n lp

  - Lm bi tp y

  Tun 12 Ni dung 6 v 7

  Chng 6: Lng t quang hc (1,5 gi bi tp)

  Chng 7: Quang hc phi tuyn.

  Hnh thc

  t chc

  dy hc

  Thi gian,

  a im Ni dung chnh

  Yu cu sinh vin

  chun b

  Ghi

  ch

  L thuyt

  3 gi

  Ging

  ng

  2 Mt s hiu ng quang

  hc phi tuyn bc hai

  2.1Hiu ng chnh lu

  1. c ti liu s 1 (tr.323-328)

  2. c ti liu s 8

 • 41

  quang hc

  2.2 Hiu ng pht ha ba

  bc hai quang hc

  2.3 Hiu ng pht tham s

  quang hc

  3. S tng hp pha trong

  hiu ng pht ha ba bc hai

  v tn s tng

  (tr. 98-105)

  Kim tra,

  nh gi

  Chun b bi ca sinh vin

  trc khi n lp

  Theo yu cu c th

  ca ging vin

  Bi tp

  1,5 gi

  Ging

  ng

  -Tip tc bi tp v cc nh

  lut bc x nhit, hiu ng

  quang in v hiu ng

  Compton trong ti liu 1.

  - Gio vin cho thm bi tp

  v tho lun

  Lm tip bi tp ti

  liu s 1( tr.220-222)

  Kim tra,

  nh gi

  Chun b bi ca sinh vin

  trc khi n lp

  - Lm bi tp y

  Tun 13 Ni dung 7 v 8

  Chng 7: Quang hc phi tuyn.(2 gi l thuyt)

  Chng 8: Holography (1 gi l thuyt)

  Hnh thc

  t chc

  dy hc

  Thi gian,

  a im Ni dung chnh

  Yu cu sinh vin

  chun b

  Ghi

  ch

  L thuyt

  3 gi

  Ging

  ng

  1 Mt s hiu ng quang

  hc phi tuyn bc 3

  1.1 Hiu ng t hi t

  1.2 Hiu ng t iu pha

  Chng 8:

  1. Nguyn l holography

  1. c ti liu s 1 (tr.229-242)

  2. c ti liu s 8 (tr.72-86)

  3. c ti liu s 2

  (tr.143-148)

  T hc ni

  dung 7

  2 gi

  nh Mt s ng dng ca quang

  hc phi tuyn

  1- c ti liu s 8

  (tr.72-103)

  2- c ti liu s 7

  (tr.737-782)

  Kim tra,

  nh gi

  Chun b bi ca sinh vin

  trc khi n lp, bn tm

  tt ni dung t hc di

  dng tiu lun.

  c v chun b theo

  yu cu c th ca

  ging vin

  Tun 14 Ni dung 8

  Chng 8: Holography

  Hnh thc

  t chc

  dy hc

  Thi gian,

  a im Ni dung chnh

  Yu cu sinh vin

  chun b

  Ghi

  ch

  L thuyt Ging 1. Phn loi hologram 1- c ti liu s 1

 • 42

  3 gi ng 2.Mt s ng dng ca

  Holography

  2.1 Hologram khi

  2.2 Giao thoa k

  holography

  2.3 Holography sng m

  2.4 Cc linh kin quang hc

  holography.

  (tr.343-361)

  2- c ti liu s 5

  (tr 593-604)

  T hc xc

  nh

  2 gi

  nh Cc s to v hi phc

  nh Hologram khc nhau

  1-c ti liu s 8

  (tr.200-211)

  2-c ti liu s 5

  (tr.605-610)

  Bi tp

  1 gi

  Ging

  ng

  -Sinh vin trnh by cc vn

  gio vin giao t c

  -Tho lun trn lp

  c v chun bi theo

  yu cu c th ca

  ging vin

  Kim tra,

  nh gi

  Chun b bi ca sinh vin

  trc khi n lp.

  Tm tt phn t hc di

  dng tiu lun.

  c v chun bi theo

  yu cu c th ca

  ging vin

  8. Chnh sch i vi mn hc v yu cu khc ca ging vin

  - i vi sinh vin: Sinh vin c d thi kt thc mn hc khi c cc iu

  kin sau:

  + C mt trn lp khng di 80% s gi l thuyt ca mn hc

  + C y cc im thnh phn ca mn hc

  - i vi ging vin: Mn hc c ging dy trong 1 hc k.

  9. Phng php, hnh thc kim tra, nh gi kt qu hc tp mn hc

  9.1. Mc ch v trng s kim tra - nh gi

  Hnh thc Tnh cht ca ni dung

  kim tra Mc ch kim tra Trng s

  Kim tra

  thng xuyn

  Bi tp c nhn: Mc tiu

  bc 1: Cc vn l

  thuyt.

  Tho lun nhm: Mc

  tiu bc 1 v 2: Ch yu

  v l thuyt, bc u i

  hi hiu su.

  nh gi kh nng nh v

  ti hin cc ni dung c bn

  ca mn hc.

  nh gi k nng lm vic

  nhm, kh nng trnh by,

  thuyt trnh mt vn l

  lun c bn.

  20%

  Kim tra gia k

  (Phn 1)

  Mc tiu bc 1, 2 v 3:

  Ch yu v l thuyt, hiu

  su v c lin h thc t.

  nh gi k nng nghin

  cu c lp v k nng trnh

  by.

  20%

  Thi kt thc Mc tiu bc 1, 2 v 3: nh gi trnh nhn thc 60%

 • 43

  hiu su l thuyt, nh

  gi c gi tr ca l

  thuyt trn c s lin h l

  lun vi thc t.

  v k nng lin h l lun

  vi thc tin.

  Tng: 100%

  9.2. Tiu ch nh gi cc loi bi tp v kim tra nh gi

  Cc tiu ch nh gi cc loi bi tp ny bao gm:

  + Nm c c ni dung c bn ca tng chng.

  + Bit vn dng gii thch cc hin tng.

  + Kh nng phn bit, so snh, lin h kin thc vi ng dng thc tin . S

  dng cc ti liu do ging vin hng dn (c th s dng thm ti liu do ngi hc t

  tm) m rng kin thc.

  * Biu im trn c s mc t 3 tiu ch:

  im Tiu ch

  9 10 - t c 3 tiu ch.(mc tiu A,B,C)

  7 8 - t 2 tiu ch u.

  - Tiu ch 3: c s dng cc ti liu, song cha y , su sc, cha c bnh

  lun.

  5 6 - t tiu ch 1.

  - Tiu ch 2: sc thuyt phc ca cc lun c, lun chng cha tht cao, vn

  cha c gii quyt trn vn.

  - Tiu ch 3: cn mc mt vi li nh.

  Di 5 - Khng t c 3 tiu ch.

  9.3. Lch kim tra, lch thi ln 1, lch thi li:.........................................................

 • 44

  C HC LNG T 1

  (Ghi tn mn hc/chuyn )

  1. M mn hc/chuyn : PHY2404

  2. S tn ch: 4

  3. Mn hc tin quyt: Ton cao cp , C hc l thuyt

  4. Ngn ng ging dy: Ting Anh , Ting Vit.

  5. Ging vin (h v tn, chc danh, hc v, n v cng tc):

  +GS.TSKH. Nguyn Xun Hn , B mn Vt l l thuyt , Khoa Vt l

  +GS.TS. H Huy Bng, Phng Vt l nng lng cao v V tr hc, Khoa Vt l

  + TS. Cao Th Vi Ba , B mn Vt l l thuyt , Khoa Vt l

  +TS. H Thy Long, B mn Vt l Ht nhn, Khoa Vt l

  6. Mc tiu mn hc/chuyn (kin thc, k nng, thi ):

  Trang b cho hc vin cc kin thc hin i v vt l vi m , vt l lng t . Sau khi

  hc xong mn hc, cc hc vin c th c hiu cc vn c lin quan ca vt l

  hin i ngy nay, c hiu cc cng trnh khoa hc ng trn cc Tp ch khoa hc

  quc t, v cc bi bo vt l c lin quan.

  7.Phng php kim tra nh gi:

  Bi tp ln (20%)

  Kim tra gia k (20%)

  Kim tra (thi) ht mn hc (60%)

  8.Gio trnh bt buc (tc gi, tn gio trnh, nh xut bn, nm xut bn):

  + A. X. a-v-v, C hc lng t, Ngi dch ng Quang Khang, NXB,

  H&THCN, H Ni, 1974. A. S. Davydov, Quatum Mechanics, 2 nd edition, Great

  Britain, Pergmon Press, 1991.

  +Nguyn Xun Hn. C hc lng t. NXB HQG H Ni(2002)

  +Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu, Franck Lalo, C hc lng t, Wiley-

  Interscience; 2 Volume Set edition (October 9, 2006)

  + Gordon Baym, Lectures on Quantum Mechanics, University of Illinois, 1989;

  + L. Schiff, Quantum Mechanics, McGraw-Hill, NeW York, 1968,.

  9.Tm tt ni dung mn hc (mi mn hc tm tt khong 120 t):

  Mn hc cung cp cho hc vin: Nhng khi nim c bn ca c hc lng t

  ;Thuyt biu din v mt s bi ton c hc lng t n gin; Thuyt nhiu lon v

 • 45

  chuyn di lng t. Thuyt lng t chun tng i tnh v chuyn ng ca ht

  trong trng ngoi.

  10.Ni dung chi tit mn hc/chuyn (trnh by cc chng, mc, tiu mc):

  Chng 1 : Nhng khi nim c bn ca c hc lng t.

  1.M u : Nhng s kin thc nghim mu thun vi c hc c in. Thuyt lng

  t Bohr. Bc x vt en tuyt i v gi thuyt Planck. Hiu ng quang in v gi

  thit ca Einstein. Hiu ng Compton.

  2.Gi thuyt ca de Broglle v hm sng ca ht chuyn ng t do.

  3. Nguyn l chng cht cc trng thi, b sng.

  4. ngha thng k ca hm sng.

  5.Ht chuyn ng trong khng gian b gii hn.

  6. Cc gi tr trung bnh. Tnh cc gi tr trung bnh ca ta v xung lng.

  7. Ton t ca cc bin ng hc.

  8.Cc hm ring v tr ring.

  9.Tnh cht cc hm ring ca cc ton t trong ph gin on

  10. Tnh cht cc hm ring ca cc ton t trong ph lin tc.

  11.iu kin mt vi i lng vt l cng c gi tr xc nh.

  12.Cc phng php xc nh trng thi cc h lng t.

  13.Nguyn l bt nh Heisenberg.

  14.Phng trnh Schrodinger.

  15.Cc trng thi dng.

  16.S bin i gi tr trung bnh cc i lng vt l theo thi gian.

  17.Phng trnh chuyn ng trong biu din Heisenberg. Mc Poisson.

  18.S chuyn t c hc lng t v c hc c in.

  19.S truyn qua hng do th. S chuyn ng ca ht trn hng ro th v trn h

  th.

  Chng 2:Thuyt biu din v mt s bi ton c hc lng t n gin.

  1.Cc biu din khc nhau ca vect trng thi.

  2.Cc biu din khc nhau ca ton t.

 • 46

  3.Xc nh cc hm ring v tr ring ca cc ton t c dng ma trn.

  4.L thuyt tng qut v cc php bin i Unite.

  5.Ht trong h th vung gc

  6.Dao ng t iu ha.

  7.Cc tnh cht chung ca chuyn ng ca ht trong trng i xng cu.

  8.Chuyn ng t do vi gi tr momen xung lng qu o xc nh.

  9.Chuyn ng trong trng h th vung gc i xng cu.

  10.Chuyn ng trong trng Coulomb. Ph gin on v ph lin tc.

  11.Cng vect ca hai momen xung lng.

  Chng 3: Thuyt nhiu lon v chuyn di lng t.

  1.Php tnh nhiu lon trong cc trng thi dng c ph gin on(trng hp khng

  suy bin).

  2.Php tnh nhiu lon cho cc trng hp khi xut hin hai mc nng lng gn

  nhau.

  3.Php tnh nhiu lon dng trong trng hp c suy bin.

  4.Nhiu lon ph thuc vo thi gian. Biu thc v xc sut chuyn ri t mt trng

  thi ny n mt trng thi khc.

  5.Xc sut chuyn ri trong mt n v thi gian.

  6.L thuyt tng tc ca h lng t vi bc x in t.

  7.Cc quy tc lc la cho bc x v hp th nh sng.

  Chng 4: Thuyt lng t chun tng i tnh v chuyn ng ca ht trong trng

  ngoi.

  1.Ht c bn trong c lng t.

  2.Phng trnh tng i tnh ca ht c spin bng khng.

  3.Chuyn ng t do ca ht c spin bng khng.

  4.Tng tc gia ht spin bng khng vi trng in t.

  5.Phng trnh Dirac.

  6.Chuyn ng t do ca cc ht m t bng phng trnh Dirac.

  7.Momen xung lng ca in t trong l thuyt Dirac.

 • 47

  8.Tng tc Spin-qu o.

  9.Nguyn t Hydro c k n spin ca in t.

  10.Nguyn t trong t trng ngoi. Hiu ng Zeemann.

  11.Nguyn t Hydro trong in trng ngoi. Hiu ng Stark.

  12. S chuyn t phng trnh Dirac sang phng trnh Pauli.

 • 48

  CNG MN HC

  VT L HT NHN NGUYN T

  (Ghi tn mn hc/chuyn )

  1. M mn hc/chuyn : PHY2305

  2. S tn ch: 4

  3. Mn hc tin quyt: C hc lng t v L thuyt tng i hp

  4. Ngn ng ging dy: Ting Anh

  5. Ging vin (h v tn, chc danh, hc v, n v cng tc): Nguyn Mu

  Chung, Tin s, B mn Vt l Ht nhn, khoa Vt l

  6. Mc tiu mn hc/chuyn (kin thc, k nng, thi ):

  Mc tiu v kin thc: Gip sinh vin nm c cc khi nim c bn ca Vt l Ht nhn Nguyn t : cc lp electron ca nguyn t; cc loi

  nucleon : neutron v proton; phn r phng x; phn hch v nhit hch.

  Sinh vin cn hiu c cc nh lut c bn ca Vt l Ht nhn Nguyn

  t, bit cch ng dng chng gii cc bi tp v lm cc bi thc tp

  tng ng trong phng th nghim. Cung cp cho sinh vin kin thc c s

  sinh vin c th gii quyt nhng vn thc t trong hot ng chuyn

  mn sau ny.

  Mc tiu v k nng: Bit vn dng cc kin thc l thuyt thu nhn t mn hc gii thch cc hin tng thng gp trong cuc sng, trong k

  thut. Gii c cc bi tp theo ni dung tng chng ca chng trnh.

  Cc mc tiu khc (thi hc tp): Yu cu sinh vin nghim tc, chm ch v sng to trong hc tp.

  7. Phng php kim tra nh gi:

  - Thi gia k : 30 %

  - Thi cui k : 70 %

  8. Gio trnh bt buc (tc gi, tn gio trnh, nh xut bn, nm xut bn):

  J.S. Lilley, Nuclear Physics : Principles and Applications, Wiley, 2001

  W.E. Burcham and M. Jobes, Nuclear and Particle Physics, Wiley, 1995

  W.S.C Williams, Nuclear and Particle Physics, Oxford Publication, 2002

  9. Tm tt ni dung mn hc (mi mn hc tm tt khong 120 t):

  L mn hc tip theo ca Vt l kinh in (C, Nhit, in, Quang) Vt l Ht nhn

  Nguyn t cung cp cho sinh vin nhng kin thc c bn v cu trc vt cht. Phn

 • 49

  u tin c dnh cho Vt l Nguyn t : m hnh nguyn t Bohr; nguyn t

  hydrogen; nguyn t nhiu electron. Cc chng tip theo cp n nhng vn

  c bn ca Vt l Ht nhn : phng x ht nhn; cc m hnh l thuyt v cu trc ht

  nhn; cc loi phn ng ht nhn, phn hch v tng hp ht nhn; che chn v an

  ton ht nhn. Nhng kin thc c bn lin quan n k thut thc nghim (ghi nhn

  bc x, detector bc x, my gia tc ht, l phn ng ht nhn, nh my in ht

  nhn) c trnh by trong cc chng tng ng vi mc ph hp trnh sinh

  vin i hc.

  10. Ni dung chi tit mn hc/chuyn (trnh by cc chng, mc, tiu mc):

  Chng 1: Ht v Sng (3 gi l thuyt; 1 gi bi tp)

  1.1. nh sng : sng in t.

  1.2. Bc x vt en.

  1.3. Hiu ng quang in.

  1.4. Hiu ng Compton.

  1.5. Ht nh sng : photon.

  1.6. Sng vt cht.

  1.7. Bi tp: Bi tp ht v sng.

  Chng 2: Nguyn t v m hnh Bohr (3 gi l thuyt; 2 gi bi tp)

  2.1. Tnh cht v cu trc nguyn t.

  2.2. M hnh nguyn t Bohr.

  2.3. Bn knh, nng lng v chuyn di nguyn t theo m hnh Bohr.

  2.4. p dng m hnh Bohr

  2.5. Bi tp: Bi tp nguyn t v m hnh Bohr.

  Chng 3:Moment xung lng v nguyn t hydrogne

  (4 gi l thuyt; 2 gi bi tp)

  3.1. Th xuyn tm

  3.2. Moment xung lng

  3.3. Cc trng thi electron trong nguyn t hydrogne

  3.4. Hiu ng Zeemann

  3.5. Spin

  3.6. Cu trc siu tinh t

  3.7. Bi tp: Bi tp chng moment xung lng v nguyn t hydrogne.

 • 50

  Chng 4: Cc c trng c bn ca ht nhn (4 gi l thuyt; 2 gi bi

  tp)

  4.1. Cu to ht nhn.

  4.2. Kch thc ht nhn.

  4.3. Nng lng lin kt.

  4.4. Spin v moment t.

  4.5. Moment in.

  4.6. Chn l.

  4.7. Bi tp: Bi tp cc c trng c bn ca ht nhn.

  Chng 5: Phn r phng x (6 gi l thuyt; 3 gi bi tp)

  5.1. nh lut phng x.

  5.5. Cc h phng x.

  5.6. Xc nh nin i bng phng x.

  5.7. Bi tp: Bi tp phn r phng x.

  Chng 6: Cc m hnh ht nhn (4 gi l thuyt; 3 gi bi tp)

  6.1. Mu git v cng thc khi lng bn kinh nghim.

  6.2. Mu kh Fermi.

  6.3. Mu lp.

  6.4. Mu mt ht.

  6.5. Bi tp: Bi tp cc m hnh ht nhn .

  Chng 7: Phng php thc nghim ht nhn (5 gi l thuyt; 3 gi bi

  tp)

  7.1. Tng tc bc x vi vt cht.

  7.2. Detector bc x.

  7.3. My gia tc.

  7.4. Bi tp: Bi tp phng php thc nghim ht nhn.

  Chng 8: Phn ng ht nhn (6 gi l thuyt; 3 gi bi tp)

  8.1. ng hc phn ng.

 • 51

  8.2. Phn hch ht nhn.

  8.3. Nh my in ht nhn.

  8.4. Tng hp ht nhn.

  8.5. Phn ng ht nhn trn cc v sao.

  8.6. Bi tp: Bi tp v phn ng ht nhn.

  Chng 9 : Vt l ht c bn (5 gi l thuyt; 2 gi bi tp)

  9.1. Vt cht : quark v lepton .

  9.2. Meson v baryon

  9.3. Tng tc v boson.

  9.4. Tng tc yu : neutrino v bt i xng vt cht phn vt cht.

  9.5. Khi lng v Higg.

  9.6. Siu i xng.

  9.7. Bi tp: Bi tp v vt l ht c bn.

 • 52

  CNG MN HC

  THC HNH VT L I CNG 1

  1. M mn hc: PHY 2307

  2. S tn ch: 02 (30 gi tn ch)

  3. Mn hc tin quyt: Nhit ng hc v Vt l phn t (PHY1089)

  4. Ngn ng ging dy: Ting Vit

  5. Ging vin

  TT H v tn Chc danh,

  hc v

  n v cng tc

  1 L Th Thanh Bnh PGS.TS.GVC B mn Vt l i cng,

  Khoa Vt l, HKHTN

  2 Ngc An Bang TS.GV B mn Vt l i cng,

  Khoa Vt l, HKHTN

  3 Trn Vnh Thng NCV.ThS. B mn Vt l i cng,

  Khoa Vt l, HKHTN

  4 Trnh Th Loan NCV.TS. B mn Vt l i cng,

  Khoa Vt l, HKHTN

  5 Nguyn T Nim NCV.ThS. B mn Vt l i cng,

  Khoa Vt l, HKHTN

  6 Th Kim Anh GV.TS. B mn Vt l nhit thp,

  Khoa Vt l, HKHTN

  7 Bch Hng Giang GV.TS. Phng Vt l tnh ton,

  Khoa Vt l, HKHTN

  8 Bi Th Hng Vn GV.ThS. B mn Quang lng t,

  Khoa Vt l, HKHTN

  9 Lu Mnh Qunh NCV Trung tm CMS,

  Khoa Vt l, HKHTN

  10 Si Cng Doanh NCV B mn Vt l i cng,

  Khoa Vt l, HKHTN

  6. Mc tiu mn hc

 • 53

  6.1. Mc tiu v kin thc

  Vt l hc l ngnh khoa hc thc nghim, sinh vin khng nhng cn nm vng

  v l thuyt m cn phi c quan st v hiu c cc hin tng Vt l xy ra

  trong thc t. Mn Thc hnh Vt l i cng 1 nhm gip cho sinh vin thc

  hnh th nghim, kim nghim li v hiu su cc kin thc l thuyt v C hc v

  Nhit ng hc c hc. Mn hc cng gip cho sinh vin c c hi c

  quan st, phn tch v qua hiu su sc thm v cc hin tng C v nhit

  trong t nhin.

  Trong qu trnh thc hnh, sinh vin c trang b mt s kin thc v cc phng

  php o, nguyn l hot ng, cu to, vn hnh ca mt s thit b v h o

  quang c bn.

  6.2. Mc tiu v k nng

  Rn luyn cho sinh vin mt k nng lm vic khoa hc, chnh xc, t duy thc

  nghim, gip cho sinh vin bit gn l thuyt c hc vi thc t thc nghim,

  p ng c nhu cu cng vic trong x hi hin i.

  Mn hc cng nhm o to phng php nghin cu thc nghim, kh nng phn

  tch v gii quyt vn , rn luyn k nng thc hnh v x l s liu thc

  nghim cho sinh vin. Bn cnh , vic thc hnh theo nhm gm t 2 n 3 sinh

  vin cng tng cng v rn luyn kh nng phi hp lm vic theo nhm. K

  nng lm vic theo nhm l mt k nng hin i m sinh vin cn phi c trang

  b trc khi ra trng.

  6.3. Mc tiu v thi

  Mn hc nhm khuyn khch ng vin sinh vin nghin cu Vt l ni chung v

  C hc c in ni ring. Cc gi thc hnh th nghim cng rn luyn cho sinh

  vin c tnh nghim tc, tn trng k lut v cc ni quy an ton trong phng th

  nghim.

  7. Phng php kim tra nh gi

  7.1. Tiu ch nh gi cc kt qu thc hin nhim v ca sinh vin

  - Tham d y cc bui thc hnh theo lch trnh.

  - Hng tun hon thin v trnh bo co theo quy nh.

  - nh gi sinh vin v kin thc, kh nng thc hnh v thc trong mi bui

  thc hnh.

  7.2. Lch thi v kim tra

  - Kim tra cui k: sau tun 10 theo b tr ca Nh trng.

  7.3. Cc loi im kim tra v trng s ca tng loi im

  - Phn chun b thc hnh v bo co thc hnh: 20%

  - Phn thc hnh ti Phng Thc hnh: 20%

  - Kim tra nh gi cui k: 60%

 • 54

  8. Gio trnh bt buc

  Gio trnh bt buc:

  L Th Thanh Bnh (Ch bin), Nguyn Ngc Long. Thc tp Vt l i cng

  phn C - Nhit. Nh xut bn i hc Quc gia H Ni, nm 2007.

  Ti liu tham kho:

  L Th Thanh Bnh (Ch bin), L Khc Bnh. Thc tp Vt l i cng phn

  in - T. Nh xut bn i hc Quc gia H Ni, nm 2007.

  1. R. A. Serway and J. W. Jewett, Physics for Scientists and Engineers, 6th

  Edition, Thomson Brooks/Cole, 2004, ISBN: 0534408427

  2. D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker, Fundamentals of Physics, 8th edition.

  ISBN: 9780470895399.

  3. Physics Experiments, General Catalogue of Physics Experiments, 1991,

  Leybold didactic GMBH.

  9. Tm tt ni dung mn hc

  Mn Thc hnh Vt l i cng 1 bao gm 10 bi thc hnh lin quan n

  nhng kin thc c bn nht v cc hin tng C hc v nhit hc nh hin

  tng va chm mm, va chm n hi, dao ng iu ha, s truyn nhit. Bn

  cnh , sinh vin cng thc hnh nghin cu chuyn ng quay ca vt rn, s

  truyn sng m trong khng kh, cu to v nguyn l hot ng ca knh hin vi,

  pan me, thc kp v mt s dng c o khc nh my o nhit , my m thi

  gian, dao ng k, cp nhit in, sensor lc, ghp ni gia h o v my tnh...

  10. Ni dung chi tit mn hc

  Bi m u: S lc v l thuyt php o v sai s

  1. nh ngha php o v sai s

  2. Phng php xc nh sai s ca cc php o trc tip

  3. Phng php xc nh sai s ca cc php o gin tip

  4. Cch vit kt qu

  5. Phng php biu din kt qu bng th.

  Bi 1: Kho st s dn nhit v xc nh h s dn nhit ca vt liu

  1. Mc ch: Xc nh h s dn nhit ca mt s vt liu xy dng.

 • 55

  2. L thuyt

  3. Dng c th nghim

  3.1. Bung nhit

  3.2. Mu o

  3.3. Ngun in 2 12 v

  3.4. My khng ch nhit hin th s.

  3.5. My o nhit

  4. Thc hnh

  4.1. Hiu chnh nhit gia cc my o

  4.2. Xc nh hiu nhit gia cc mt ca tm vt liu

  4.3. Xc nh h s dn nhit ca vt liu

  5. X l s liu

  Bi 2: Nghin cu s bin i nng lng in thnh nhit

  1. Mc ch: Kim nghim s bin i nng lng in thnh nng lng nhit. Kim

  nghim s chnh xc ca ng lng in nhit.

  2. L thuyt

  3. Dng c th nghim

  3.1. Cc nhit lng k

  3.2. My o nhit hin s

  3.3. My o nng lng v cng sut

  4. Thc hnh

  4.1. Kim nghim s bin i nng lung in thnh nng lng nhit

  4.2. Kim nghim s chnh xc ca ng lng in nhit

  5. X l s liu

  Bi 3: Kho st qu trnh dao ng iu ho

  1. Mc ch: Xc nh h s n hi ca l xo. Kho st dao ng iu ha v xc nh

  chu k dao ng ca con lc l xo.

  2. L thuyt

  3. Dng c th nghim

  3.1. My tnh

 • 56

  3.2. Sensor o lc

  3.3. Sensor kho st chuyn ng

  3.4. Cc l xo v cc vt nng

  4. Thc hnh

  4.1. Xc nh h s n hi ca l xo

  4.2. Kho st dao ng iu ho ca con lc l xo

  5. X l s liu

  Bi 4: Nghin cu sng trn dy

  1. Mc ch: Tm hiu s hnh thnh sng ng trn dy. Xc nh vn tc truyn sng.

  2. L thuyt

  3. Dng c th nghim

  3.1. My pht m tn

  3.2. Nam chm vnh cu

  3.4. Dy v cc vt nng ko cng dy

  4. Thc hnh

  4.1. Nghin cu s hnh thnh sng ng trn dy

  4.2. Xc nh vn tc truyn sng trn dy

  5. X l s liu

  Bi 5: Xc nh nhit nng chy v nhit ho hi ca nc

  1. Mc ch: Xc nh nhit nng chy v nhit ho hi ca nc

  2. L thuyt

  3. Dng c th nghim

  3.1. Ngun to hi nc

  3.2. Nhit lng k

  3.3. B chia hi

  3.4. Cn th nghim

  4. Thc hnh

  4.1. Xc nh nhit nng chy ca nc

  4.2. Xc nh nhit ho hi ca nc

  5. X l s liu

 • 57

  Bi 6: Xc nh gia tc trng trng bng con lc thun nghch

  1. Mc ch:

  Nghin cu dao ng iu ha, trn c s xc nh gia tc trng trng

  bng con lc thun nghch.

  2. L thuyt

  3. Dng c th nghim

  3.1. Con lc thun nghch

  3.2. My m t ng hin s

  4. Thc hnh

  4.1. Nghin cu dao ng iu ha ca con lc vt l

  4.2. Xc nh gia tc trng trng bng con lc thun nghch

  5. X l s liu

  Bi 7: Kho st hin tng va chm

  1. Mc ch: Kho st s va chm n hi v va chm mm ca h hai vt chuyn ng

  trn mt ng thng. Kim nghim li cc nh lut bo ton nng lng,

  bo ton ng lng trong qu trnh va chm ca cc vt.

  2. L thuyt

  3. Dng c th nghim

  3.1. My tnh

  3.2. H thng m khng kh

  3.3. Sensor o thi gian

  3.4. Xe nh v cc vt nng tham gia va chm

  4. Thc hnh

  4.1. Kho st s va chm n hi v va chm mm ca h hai vt

  chuuyn ng trn mt ng thng.

  4.2. Kim nghim li cc nh lut bo ton nng lng, bo ton ng

  lng trong qu trnh va chm ca cc vt

  5. X l s liu

  Bi 8: o di

  1. Mc ch:

  S dng mt s dng c o thng gp. Tm hiu nguyn tc ca mt s

  dng c cho php nng cao chnh c ca php o di

 • 58

  2. L thuyt

  3. Dng c th nghim

  3.1. Thc kp c du xch

  3.2. Panme

  3.3. Knh hin vi vi th knh trc vi

  4. Thc hnh

  4.1. S dng thc kp

  4.2. S dng panme

  4.3. S dng knh hin vi

  5. X l s liu

  Bi 9: Kho st chuyn ng quay ca vt rn

  1. Mc ch: Xc nh momen qun tnh ca mt s vt rn. Nghim li nh lut bo

  ton mmen ng lng ca vt rn.

  2. L thuyt

  3. Dng c th nghim

  3.1. My tnh

  3.2. Sensor o cc thng s chuyn ng quay

  3.4. H thng rng rc v cc vt rn cn kho st

  4. Thc hnh

  4.1. Nghin cu chuyn ng quay ca vt rn.

  4.2. Xc nh mmen qun tnh ca mt s vt rn

  4.3. Nghim li nh lut bo ton mmen ng lng

  5. X l s liu

  Bi 10: Xc nh vn tc truyn m trong khng kh

  1. Mc ch:

  Kho st s truyn sng m trong khng kh. Xc nh vn tc truyn sng

  m trong khng kh v ch s on nhit ca khng kh.

  2. L thuyt

  3. Dng c th nghim

  3.1. Dao ng k in t

  3.2. My pht m tn

  3.3. ng cha khng kh c th thay i chiu di

  4. Thc hnh

 • 59

  4.1. Kho st sng m truyn trong khng kh bng cch thit lp sng

  ng trong mt ng kn.

  4.2. Xc nh vn tc truyn m trong khng kh v ch s on nhit

  ca khng kh

  5. X l s liu

 • 60

  CNG MN HC

  THC HNH VT L I CNG 2

  1. M mn hc: PHY 2308

  2. S tn ch: 02 (30 gi tn ch)

  3. Mn hc tin quyt:

  1. in v t hc

  2. Thc hnh Vt l i cng 1

  4. Ngn ng ging dy: Ting Vit

  5. Ging vin

  TT H v tn Chc danh,

  hc v

  n v cng tc

  11 Ngc An Bang TS.GV B mn Vt l i cng,

  Khoa Vt l, HKHTN

  12 L Th Thanh Bnh PGS.TS.GVC B mn Vt l i cng,

  Khoa Vt l, HKHTN

  13 Trn Vnh Thng NCV.ThS. B mn Vt l i cng,

  Khoa Vt l, HKHTN

  14 Trnh Th Loan NCV.TS. B mn Vt l i cng,

  Khoa Vt l, HKHTN

  15 Nguyn T Nim NCV.ThS. B mn Vt l i cng,

  Khoa Vt l, HKHTN

  16 Nguyn Ngc nh NCV.ThS. B mn Vt l Cht rn,

  Khoa Vt l, HKHTN

  17 L Tun T TS. B mn Vt l Nhit thp,

  Khoa Vt l, HKHTN

  18 Si Cng Doanh NCV.CN B mn Vt l i cng,

  Khoa Vt l, HKHTN

  19 Nguyn Thy Trang NCV.ThS Phng Vt l tnh ton,

  Khoa Vt l, HKHTN

  6. Mc tiu mn hc

  6.1. Mc tiu v kin thc

 • 61

  Vt l hc l ngnh khoa hc thc nghim, sinh vin khng nhng cn

  nm vng v l thuyt m cn phi c quan st v hiu c cc hin tng

  Vt l xy ra trong thc t. Mn Thc hnh Vt l i cng 2 nhm gip cho

  sinh vin thc hnh cc th nghim c l thuyt chng minh, kim

  nghim li l thuyt in v t c hc. Mn hc cng gip cho sinh vin

  c c hi c quan st, phn tch v qua hiu su sc thm v cc hin

  tng in v t trong t nhin.

  Trong qu trnh thc hnh, sinh vin c trang b mt s kin thc v

  cc phng php o, nguyn l hot ng, cu to, vn hnh ca mt s thit b

  v h o c bn.

  6.2. Mc tiu v k nng

  Rn luyn cho sinh vin mt k nng lm vic khoa hc, chnh xc, t

  duy thc nghim, gip cho sinh vin bit gn l thuyt c hc vi thc t

  thc nghim, p ng c nhu cu cng vic trong x hi hin i.

  Mn hc cng nhm o to phng php nghin cu thc nghim, kh

  nng phn tch v gii quyt vn , rn luyn k nng thc hnh v x l s

  liu thc nghim cho sinh vin. Bn cnh , vic thc hnh theo nhm gm t

  2 n 3 sinh vin cng tng cng v rn luyn kh nng phi hp lm vic

  theo nhm. K nng lm vic theo nhm l mt k nng hin i m sinh vin

  cn phi c trang b trc khi ra trng.

  6.3. Mc tiu v thi

  Mn hc nhm khuyn khch ng vin sinh vin nghin cu Vt l ni

  chung v in v T ni ring. Cc gi thc hnh th nghim cng rn luyn

  cho sinh vin c tnh nghim tc, tn trng k lut v cc ni quy an ton

  trong phng th nghim.

  7. Phng php kim tra nh gi

  7.1. Tiu ch nh gi cc kt qu thc hin nhim v ca sinh vin

  - Tham d y cc bui thc hnh theo lch trnh.

  - Hng tun hon thin v trnh bo co theo quy nh.

  - nh gi sinh vin v kin thc, kh nng thc hnh v thc trong

  mi bui thc hnh.

  7.2. Lch thi v kim tra

  - Kim tra cui k: sau tun 10 theo b tr ca Nh trng.

  7.3. Cc loi im kim tra v trng s ca tng loi im

  - Phn chun b thc hnh v bo co thc hnh: 20%

  - Phn thc hnh ti Phng Thc hnh: 20%

  - Kim tra nh gi cui k: 60%

  8. Gio trnh bt buc

 • 62

  Gio trnh bt buc:

  L Th Thanh Bnh (Ch bin), L Khc Bnh. Thc tp Vt l i

  cng phn in - T. Nh xut bn i hc Quc gia H Ni, nm

  2007.

  Ti liu tham kho:

  4. L Th Thanh Bnh (Ch bin), Nguyn Ngc Long. Thc tp Vt l i

  cng phn C - Nhit. Nh xut bn i hc Quc gia H Ni, nm

  2007.

  5. R. A. Serway and J. W. Jewett, Physics for Scientists and Engineers, 6th

  Edition, Thomson Brooks/Cole, 2004, ISBN: 0534408427

  6. D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker, Fundamentals of Physics, 8th

  edition. ISBN: 9780470895399.

  7. Physics Experiments, Volume 2, Electricity Electronics. General

  Catalogue of Physics Experiments, 1991, Leybold didactic GMBH.

  9. Tm tt ni dung mn hc

  Mn Thc hnh Vt l i cng 2 bao gm 10 bi thc hnh lin quan n

  nhng kin thc c bn nht v cc hin tng in v T nh hin tng cm

  ng in t, dao ng in t tt dn v duy tr, hin tng cng hng trong

  cc mch RLC, t lc tc dng ln dng in v khung dy trong t trng,

  chuyn ng ca ht tch in trong in-t trng. Bn cnh , sinh vin

  cng thc hnh nghin cu s ph thuc ca in tr ca kim loi v bn dn

  vo nhit , c trng I-V ca quang tr v photodiode, cu to v nguyn l

  hot ng ca bin th, dao ng k in t, in k khung quay v mt s

  dng c o khc nh digital voltmeter, luxmeter

  10. Ni dung chi tit mn hc

  Bi m u: S lc v l thuyt php o v sai s

  1. nh ngha php o v sai s

  2. Phng php xc nh sai s ca cc php o trc tip

  3. Phng php xc nh sai s ca cc php o gin tip

  4. Cch vit kt qu

  5. Phng php biu din kt qa bng th

  Bi 1. Dao ng k in t v mt s ng dng

  1. Ni dung v mc ch bi thc hnh

 • 63

  - Tm hiu cu to v nguyn tc hot ng ca dao ng k in t.

  - S dng dao ng k in t o mt s c trng c bn ca dng xoay chiu.

  2. L thuyt

  2.1. S lc cu to ca dao ng k

  2.2. S lc hot ng ca ng phng in t v dao ng k.

  3. Dng c th ngh