Click here to load reader

Nade , Zemlja Zalosti.pdfPDF file

 • View
  27

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Nade , Zemlja Zalosti.pdfPDF file

 • BUSINESS EDITION BUSINESS EDITION BUSINESS EDITION

  Planeta Kultura Svijet Knjiga - Naklada by Goran Vrbesic

  http://goranvrbesic.yolasite.comhttp://goranvrbesic.yolasite.com ©

  http://goranvrbesic.yolasite.com/

 • P E A R L S . B U C K

  Z e m l j a N a d e ,

  Z e m l j a Ž a l o s t i

  R o m a nR o m a n

  Preveo na hrvatski : [email protected]

  mailto:[email protected]

 • I I

  U godini tisuću devetsto dvadeset i šestoj po našem U godini tisuću devetsto dvadeset i šestoj po našem računanju vremena , u petnaestoj godini kineskeračunanju vremena , u petnaestoj godini kineske Republike , živio je u Šangaju jedan bogati Bankar .Republike , živio je u Šangaju jedan bogati Bankar . Njegovo ime je bilo Wu i imao je on dva sina . PunoNjegovo ime je bilo Wu i imao je on dva sina . Puno generacija je familija Wu živila u dobroj stojećoj situacijigeneracija je familija Wu živila u dobroj stojećoj situaciji i najmanje tri generacije u povijesti grada su sebi nai najmanje tri generacije u povijesti grada su sebi na različite načine napravili ime . Gospodin Wu , voditeljrazličite načine napravili ime . Gospodin Wu , voditelj Great Kina - Banke . Ta podružnica u samoj središnjojGreat Kina - Banke . Ta podružnica u samoj središnjoj južnoj Kini je sjedište Familijarne tradicije . On je daklejužnoj Kini je sjedište Familijarne tradicije . On je dakle bio kao mlad čovjek u Japanu i u Europi , da bi upoznaobio kao mlad čovjek u Japanu i u Europi , da bi upoznao bankarska biča i nakon povratka je sagradio Banku , kojabankarska biča i nakon povratka je sagradio Banku , koja je u novoj republici postala tako moćna . je u novoj republici postala tako moćna . Stari General Wu , njegov otac , nije imao ništa sa Bank Stari General Wu , njegov otac , nije imao ništa sa Bank om osim što je kao Oficir u ratnim vremenima sa punoom osim što je kao Oficir u ratnim vremenima sa puno očekivanja u nju vjerovao : on osobno se nije nikadaočekivanja u nju vjerovao : on osobno se nije nikada borio . General Wu je u svojoj mladosti bio zadnji izborio . General Wu je u svojoj mladosti bio zadnji iz vremena Manču Dinastije poslan u inostranstvo u svakomvremena Manču Dinastije poslan u inostranstvo u svakom slučaju ne od strane svoji roditelja , koji su taj plan saslučaju ne od strane svoji roditelja , koji su taj plan sa odbijanjem i ispunili . Njegova majka je plakala i odbijalaodbijanjem i ispunili . Njegova majka je plakala i odbijala je da ne što i jede , dok je napokon sa Carskim dekretomje da ne što i jede , dok je napokon sa Carskim dekretom odobreno da na kraju može krenuti na putovanje . Prvoodobreno da na kraju može krenuti na putovanje . Prvo kada je upravo jedno rođeno crveno i plakajuće dijete ukada je upravo jedno rođeno crveno i plakajuće dijete u naručje položeno današnjem Bankaru Wu , dozvolio si jenaručje položeno današnjem Bankaru Wu , dozvolio si je da odobri lijepom mladiću sa osamnaest godina , kasnijemda odobri lijepom mladiću sa osamnaest godina , kasnijem Generalu da krene na put . I isto vremeno mu je biloGeneralu da krene na put . I isto vremeno mu je bilo predstavljeno još neki drugi mladići u kojim je isto takopredstavljeno još neki drugi mladići u kojim je isto tako izgledalo da žele njihovu Dinastiju u novu modernu Armijuizgledalo da žele njihovu Dinastiju u novu modernu Armiju preobraziti .preobraziti . 1 1

 • I od strane cara u strane zemlje izaslati . Ali to se nije I od strane cara u strane zemlje izaslati . Ali to se nije nikada desilo . Svima je poznato da je stroga i moćnanikada desilo . Svima je poznato da je stroga i moćna Carska Udovica svoje slabe sinove odgajala iCarska Udovica svoje slabe sinove odgajala i onemogućavala njegove reforme . Tako se je desilo da seonemogućavala njegove reforme . Tako se je desilo da se je General Wu nakon i nešto manje od dvije godine , našaoje General Wu nakon i nešto manje od dvije godine , našao u Berlinu bez novca . Njegov otac mu je slao novac zau Berlinu bez novca . Njegov otac mu je slao novac za povratak kući baš u to vrijeme mu je postalo jasno kolikopovratak kući baš u to vrijeme mu je postalo jasno koliko je bitno Bankarsko biće . Svijetom nisu vladali Carevi ije bitno Bankarsko biće . Svijetom nisu vladali Carevi i Kraljevi - kako je utvrdio već Bankarska biča , odmah jeKraljevi - kako je utvrdio već Bankarska biča , odmah je odlučio da njegov sad već dvije godine star sin trebaodlučio da njegov sad već dvije godine star sin treba jednom postati Bankar .jednom postati Bankar . On je bio u mogućnosti da svoju odluku provede u On je bio u mogućnosti da svoju odluku provede u djelo . Još dok je brod bio izgledao kao da je dospio udjelo . Još dok je brod bio izgledao kao da je dospio u Šangajsku luku njegov je stari otac umro , a njegova staraŠangajsku luku njegov je stari otac umro , a njegova stara majka se je ubila na takav način da je progutala zlatnimajka se je ubila na takav način da je progutala zlatni vjenčani prsten i nakit , jer nije bila sposobna da dalje živi .vjenčani prsten i nakit , jer nije bila sposobna da dalje živi . Tako je General Wu , jedini sin , postao glavni familije . ITako je General Wu , jedini sin , postao glavni familije . I čudovišna ostavština zemlje i kuće njegovi predakačudovišna ostavština zemlje i kuće njegovi predaka daleko od Šangaja u Provinciji Huan , pripadala jedaleko od Šangaja u Provinciji Huan , pripadala je njemu .njemu . Novac je na čudnim mjestima sačuva van . Pokojni Novac je na čudnim mjestima sačuva van . Pokojni Gospodin Wu nije Bankarsko biče naučio razumijevanjuGospodin Wu nije Bankarsko biče naučio razumijevanju ili povjerenju : On je Banke vidio kao strane metode zaili povjerenju : On je Banke vidio kao strane metode za iskorištavanje . On je čuvao novčane vrijednosti u srebruiskorištavanje . On je čuvao novčane vrijednosti u srebru koje je bilo čuvano u kutijama koje su ležale u potkrovljukoje je bilo čuvano u kutijama koje su ležale u potkrovlju onda je bio odlučio da od djela tog srebra sačini jednuonda je bio odlučio da od djela tog srebra sačini jednu veliku četvero uganu kuću , i to u Francuskom djeluveliku četvero uganu kuću , i to u Francuskom djelu Šangaja , to je u to vrijeme bio naj elegantniji dio grada .Šangaja , to je u to vrijeme bio naj elegantniji dio grada . Za planove kuće i unutrašnje uređenje je sebi bio uzeoZa planove kuće i unutrašnje uređenje je sebi bio uzeo jednog mladog francuskog Arhitekta . Kada je sve bilojednog mladog francuskog Arhitekta . Kada je sve bilo gotovo niti najmanje nije izgledalo na kinesko , nego kaogotovo niti najmanje nije izgledalo na kinesko , nego kao kuća dobrostojećih ljudi u Parizu : ali to ga nije spriječilokuća dobrostojećih ljudi u Parizu : ali to ga nije spriječilo 22

 • uopće da se useli sa svojom familijom .uopće da se useli sa svojom familijom . Kada se je njegova žena požalila na ne udobnost , na Kada se je njegova žena požalila na ne udobnost , na primjer oko toga da se ništa ne smije baciti na pod zbogprimjer oko toga da se ništa ne smije baciti na pod zbog debeli tepiha sjetila se je da se tisuće žena u inozemstvudebeli tepiha sjetila se je da se tisuće žena u inozemstvu moraju suočiti sa takvom ne udobnostima . Onda više nijemoraju suočiti sa takvom ne udobnostima . Onda više nije davao na važnost njezinim žalbama . Četrdeset godina jedavao na važnost njezinim žalbama . Četrdeset godina je živio mirno u toj kući , u kojoj je najstariji sin odrastao iživio mirno u toj kući , u kojoj je najstariji sin odrastao i postao Bankar i svoje druge sinove rođene odgajao i kojipostao Bankar i svoje druge sinove rođene odgajao i koji su svoje životne putove pošli .Svoje sestre nije računao usu svoje životne putove pošli .Svoje sestre nije računao u zbroj svoje djece ; ali je učinio svoju dužnost i udao ih zazbroj svoje djece ; ali je učinio svoju dužnost i udao ih za dobrostojeće muškarce , ali kada je to učinio i zaboraviodobrostojeće muškarce , ali kada je to učinio i zaboravio je na njih . Njegov najstariji sin koji je živio kod njega ije na njih . Njegov najstariji sin koji je živio kod njega i njegove žene u velikoj francuskoj kući , kada je došlonjegove žene u velikoj francuskoj kući , kada je došlo vrijeme za to . Sa jednom jako dobro odgojenom damom izvrijeme za to .