of 8 /8
MARIAN HYLA Uniwersalny serwer do monitorowania urz¹dzeñ przemys³owych za pomoc¹ przegl¹darki internetowej W artykule przedstawiono realizację uniwersalnego serwera pośredniczącego w procesie monitorowania urządzeń przemysłowych wykorzystujących protokół Modbus TCP. Apli- kacja udostępnia wybrane informacje za pomocą protokołu HTTP akceptowanego przez przeglądarki internetowe. Zaprezentowano możliwość konfiguracji oprogramowania oraz przykładowe strony generowane przez serwer. Przedstawiono wyniki testów wydajno- ściowych połączenia Modbus TCP. Słowa kluczowe: monitorowanie, zdalny dostęp, Modbus TCP, HTTP, WWW MINING – INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING No. 2 (530) 2017 1. WSTÊP Nowoczesne technologie informatyczne dają szero- kie możliwości transmisji danych z wykorzystaniem komputerowych sieci lokalnych, jak i globalnej sieci Internet. W dobie powszechnego dostępu do Inter- netu coraz więcej urządzeń przemysłowych wyposaża się w interfejsy sieciowe, wykorzystywane do zdalnego sterowania i monitorowania stanu pracy. Praktycznie przestaje mieć znaczenie zarówno lokalizacja monito- rowanych urządzeń, jak i lokalizacja użytkownika. Jednym z najczęściej implementowanych proto- kołów urządzeń przemysłowych z możliwością łącz- ności przez sieć Ethernet/Internet jest protokół Mod- bus TCP [13]. Od strony użytkownika powszechnym i ogólnie dostępnym narzędziem dostępu do sieci są przeglądarki internetowe wykorzystujące protokół HTTP (Hypertext Transfer Protocol) [11]. Zarówno Modbus TCP, jak i HTTP są protokołami warstwy aplikacji stosu protokołów TCP/IP i do trans- portu wykorzystują protokół TCP (Transmission Con- trol Protocol) oraz warstwy niższe [3–7, 11, 13, 18, 19]. Aby umożliwić prezentację danych z urządzeń Mod- bus TCP za pomocą przeglądarki internetowej, ko- nieczne jest jednak zastosowanie odpowiedniego na- rzędzia (aplikacji) umożliwiającego konwersję danych pomiędzy obydwoma protokołami. 2. PROTOKÓ£ MODBUS TCP Protokół Modbus [12, 14] został opracowany w 1979 r. przez firmę Modicon, przejętą w połowie lat 90. ubiegłego wieku przez Schneider Electric. Po- mimo gwałtownego rozwoju nowych technik komuni- kacji i opracowania nowych protokołów transmisyjnych jest on w dalszym ciągu jednym z najpopularniejszych protokołów przemysłowych i z powodzeniem stoso- wany jest do lokalnej komunikacji z urządzeniami wyposażonymi w szeregowe asynchroniczne interfejsy transmisji danych w modelu komunikacji typu Master- -Slave. Powszechny dostęp do Internetu oraz możliwość implementacji stosu protokołów TCP/IP [3–6, 18, 19] w urządzeniach przemysłowych przyczyniły się do opracowania nowej wersji protokołu Modbus dla sieci pakietowych nazwanej Modbus TCP lub Modbus TCP/IP [13]. Protokół ten bazuje na odmianie proto- kołu Modbus RTU i jest jego implementacją dla sie- ci IP. Porównanie struktury ramki Modbus RTU oraz Modbus TCP przedstawiono na rysunku 1. Ramka protokołu Modbus TCP (Application Data Unit) składa się z nagłówka (Modbus Application Head- er) oraz właściwej części danych (Protocol Data Unit). Transmisja danych przez sieć datagramową wiąże się z możliwością odebrania danych przez urządzenie

˘ ˇ ˆ - miag.agh.edu.pl · implementacji stosu protokołów TCP/IP [3–6, 18, 19] w urządzeniach przemysłowych przyczyniły się do ... Ramka protokołu Modbus TCP (Application

  • Author
    letruc

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ˘ ˇ ˆ - miag.agh.edu.pl · implementacji stosu protokołów TCP/IP [3–6, 18, 19] w...

Uniwersalny serwer do monitorowania urzdze przemysowych za pomoc przegldarki internetowej 15

MARIAN HYLA

W artykule przedstawiono realizacj uniwersalnego serwera poredniczcego w procesiemonitorowania urzdze przemysowych wykorzystujcych protok Modbus TCP. Apli-kacja udostpnia wybrane informacje za pomoc protokou HTTP akceptowanego przezprzegldarki internetowe. Zaprezentowano moliwo konfiguracji oprogramowaniaoraz przykadowe strony generowane przez serwer. Przedstawiono wyniki testw wydajno-ciowych poczenia Modbus TCP.

Sowa kluczowe: monitorowanie, zdalny dostp, Modbus TCP, HTTP, WWW

MINING INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING No. 2 (530) 2017

!"

Nowoczesne technologie informatyczne daj szero-kie moliwoci transmisji danych z wykorzystaniemkomputerowych sieci lokalnych, jak i globalnej sieciInternet. W dobie powszechnego dostpu do Inter-netu coraz wicej urzdze przemysowych wyposaasi w interfejsy sieciowe, wykorzystywane do zdalnegosterowania i monitorowania stanu pracy. Praktycznieprzestaje mie znaczenie zarwno lokalizacja monito-rowanych urzdze, jak i lokalizacja uytkownika.

Jednym z najczciej implementowanych proto-kow urzdze przemysowych z moliwoci cz-noci przez sie Ethernet/Internet jest protok Mod-bus TCP [13]. Od strony uytkownika powszechnymi oglnie dostpnym narzdziem dostpu do siecis przegldarki internetowe wykorzystujce protokHTTP (Hypertext Transfer Protocol) [11].

Zarwno Modbus TCP, jak i HTTP s protokoamiwarstwy aplikacji stosu protokow TCP/IP i do trans-portu wykorzystuj protok TCP (Transmission Con-trol Protocol) oraz warstwy nisze [37, 11, 13, 18, 19].Aby umoliwi prezentacj danych z urzdze Mod-bus TCP za pomoc przegldarki internetowej, ko-nieczne jest jednak zastosowanie odpowiedniego na-rzdzia (aplikacji) umoliwiajcego konwersj danychpomidzy obydwoma protokoami.

#$ "%& &'()*&+, -"

Protok Modbus [12, 14] zosta opracowanyw 1979 r. przez firm Modicon, przejt w poowielat 90. ubiegego wieku przez Schneider Electric. Po-mimo gwatownego rozwoju nowych technik komuni-kacji i opracowania nowych protokow transmisyjnychjest on w dalszym cigu jednym z najpopularniejszychprotokow przemysowych i z powodzeniem stoso-wany jest do lokalnej komunikacji z urzdzeniamiwyposaonymi w szeregowe asynchroniczne interfejsytransmisji danych w modelu komunikacji typu Master--Slave.

Powszechny dostp do Internetu oraz moliwoimplementacji stosu protokow TCP/IP [36, 18, 19]w urzdzeniach przemysowych przyczyniy si doopracowania nowej wersji protokou Modbus dlasieci pakietowych nazwanej Modbus TCP lub ModbusTCP/IP [13]. Protok ten bazuje na odmianie proto-kou Modbus RTU i jest jego implementacj dla sie-ci IP. Porwnanie struktury ramki Modbus RTU orazModbus TCP przedstawiono na rysunku 1.

Ramka protokou Modbus TCP (Application DataUnit) skada si z nagwka (Modbus Application Head-er) oraz waciwej czci danych (Protocol Data Unit).

Transmisja danych przez sie datagramow wiesi z moliwoci odebrania danych przez urzdzenie

16 M. Hyla

odbiorcze w innej kolejnoci, ni zostay wysane przezurzdzenie nadawcze. Z tego wzgldu w nagwkuprotokou Modbus TCP wprowadzono dwubajtowepole identyfikatora transakcji Transaction ID zawiera-jce numer transmitowanej ramki. Pozwala ono naidentyfikacj polecenia urzdzenia Master, na ktreodebrano odpowied od urzdzenia Slave.

Dwubajtowe pole Protocol ID zawiera identyfikatorprotokou (dwa bajty o wartoci 0).

Dwubajtowe pole Length zawierajce informacjo dugoci pozostaej czci ramki pozwala na rozdzie-lenie poszczeglnych ramek zgromadzonych w bufo-rze odbiorczym urzdzenia.

Adres urzdzenia podrzdnego Slave ID zastpio-no identyfikatorem urzdzenia Unit ID.

Jednostka danych protokou Protocol Data Unit Mod-bus TCP jest zgodna z formatem PDU protokouModbus RTU [1214].

Ramka Modbus TCP nie zawiera sumy kontrolnej,gdy prawidowo dostarczenia danych gwarantujprotokoy warstw niszych [36, 18, 19].

.$ "%& &'()/ "

Protok HTTP wykorzystywany jest do przesyaniadokumentw hipertekstowych pomidzy przegldar-kami internetowymi a serwerami sieci WWW (WorldWide Web) [7, 11]. Zasoby HTTP znajdujce si w sieciidentyfikowane s przez adresy zasobw sieciowychw konwencji URI (Universal Resource Identifier). Ad-resy URI mog wskazywa nie tylko na pliki utworzo-ne w formacie HTML (HyperText Markup Language)[2, 15, 17, 20], lecz na dowolne zasoby sieci. Do identy-fikacji przesyanych danych uywany jest podzbirMIME (Multipurpose Internet Mail Extensions). Proto-koem HTTP mona wic przesya pliki o dowolnymformacie i zawartoci, jeeli tylko serwer bdzie w sta-nie je udostpni [7, 11].

Pobierane mog by dane przechowywane na ser-werze lub wygenerowane dynamicznie na danieuytkownika. Dynamiczne tworzenie witryn moe byrealizowane po stronie serwera, np. skrypty CGI(Common Gateway Interface), interpretery PHP (Per-sonal Home Page), servlety, ASP (Active Server Pages)lub po stronie klienta, np. JavaScript, applety, DHTML(Dynamic HTML), technologia Flash itp. [2, 8, 1517, 20].Zwykle czy si wybrane technologie po stronieserwera z tymi po stronie klienta. Moliwo dyna-micznego generowania zawartoci strony wywietla-nej w przegldarce internetowej moe by wykorzystanaw systemach monitorowania. Aktualizacja zawartociokna przegldarki zgodnie ze stanem monitorowane-go urzdzenia moe by realizowana bez koniecznociodwieania strony przez uytkownika. danie prze-sania aktualnych danych moe by generowane przezskrypt po stronie klienta.

Komunikacja pomidzy przegldark internetowa serwerem WWW odbywa si w modelu klient--serwer. Klient otwiera poczenie, wysya danie doserwera, a serwer przetwarza je, zwraca odpowiedi zazwyczaj zamyka poczenie. Komunikaty przesya-ne przez HTTP skadaj si z dwch elementw: na-gwka (header) i ciaa (body) [7, 11]. danie klientazawarte jest w nagwku HTTP. W odpowiedzi serwerzwraca swj nagwek i, jeeli jest to wymagane, ciaokomunikatu. Na rysunkach 2 i 3 przedstawiono przy-kadow komunikacj pomidzy przegldark inter-netow a serwerem WWW.

Protok HTTP uywa omiu metod (GET, POST,HEAD, PUT, DELETE, OPTIONS, TRACE, CON-NECT) przesyanych w nagwkach i okrelajcychdane akcje [7, 11]. Aplikacja uniwersalnego serweramonitorowania wykorzystuje metod GET, a danezwizane ze sterowaniem przez uytkownika informa-cjami wywietlanymi w oknie przegldarki realizowa-ne jest przez przesyanie parametrw z ukrytych for-mularzy zawartych na stronie.

Rys. 1. Struktura ramki Modbus RTU i Modbus TCP

Uniwersalny serwer do monitorowania urzdze przemysowych za pomoc przegldarki internetowej 17

Protok HTTP jest protokoem bezstanowym, tzn.po zamkniciu poczenia serwer nie przechowujeadnych informacji o poprzednich transakcjach [7, 11].Z tego powodu kade zapytanie traktowane jest przezserwer jako nowe i niemoliwe do powizania z in-formacjami o poprzednio przesanych danych. W celuzapamitania stanw zwizanych z poprzednim po-czeniem najczciej wykorzystuje si mechanizm cia-steczek (cookies). Informacje o ciasteczkach mog byzawarte w nagwkach przesyanych komunikatw.Inn metod jest przesyanie ukrytych parametrwz formularzy zawartych na stronie lub umieszczenieparametrw w adresie URL zapytania. Aplikacja uni-wersalnego serwera monitorowania wykorzystuje cia-

steczka do przesyania informacji o statusie zalogowa-nia uytkownika oraz elementach wybranych przezuytkownika do wywietlenia w oknie przegldarki.Ciasteczka wykorzystywane s take w zapytaniachgenerowanych automatycznie przez skrypty JavaScript[8, 1517] aktualizujce zawarto strony monitoro-wanego urzdzenia.

0$ '&1-2"-34 5 2*

Na rysunku 4 przedstawiono koncepcj systemucznoci.

Rys. 2. Przykadowe zapytanie HTTP klienta

Rys. 3. Fragment przykadowej odpowiedzi HTTP serwera

!"#$%&'($)$'*(+",-./0"

--1 2!11-!32!11-!(456277(458

--19!:! 12;(452(45!->1--.521--.522!!5

>?1

>-=

1+

=

1+:59'

18 M. Hyla

Elementem poredniczcym pomidzy urzdzenia-mi pracujcymi z protokoem Modbus TCP [13]a urzdzeniami wykorzystujcymi przegldark inter-netow jest stworzona w tym celu aplikacja serwerowawsppracujca z baz danych SQL Firebird [1]. Apli-kacja serwerowa pracuje ze staym, globalnym adre-sem IP oraz otwiera dwa porty nasuchujce: jedendo obsugi pocze realizowanych za pomoc proto-kou HTTP, a drugi do komunikacji z urzdzeniamiModbus TCP.

Rol aplikacji jest odczyt danych z urzdze Mod-bus TCP oraz udostpnianie ich klientom w formieakceptowanej przez przegldarki internetowe.

Wsppraca z baz danych pozwala na archiwizo-wanie danych odebranych z urzdze oraz udostp-nianie danych archiwalnych urzdzeniom klienckim.

6$ 4"78'4-34 2%2%4

Aplikacja serwerowa zostaa stworzona dla systemuWindows w postaci pojedynczego pliku wykonywal-nego z moliwoci uruchomienia jako usuga syste-mowa. Jest aplikacj autonomiczn, niewymagajc in-stalacji innych serwerw WWW, takich jak np. Apache,Nginx czy ISS.

Zaoeniem przy opracowywaniu aplikacji byostworzenie uniwersalnego serwera wsppracujcegoz dowolnego typu urzdzeniami Modbus TCP. Pro-tok Modbus TCP [13] nie narzuca powizaniainformacji zawartej w rejestrze z adresem rejestru.

Dopuszcza take rny sposb kodowania wartocizawartych w rejestrach (liczby staoprzecinkowe zeznakiem lub bez znaku, liczby zmiennoprzecinkowe)oraz rozmiar kodowanych liczb (liczby o zakresie szer-szym ni 16 bitw mog by umieszczane w kilku reje-strach). Dodatkowo w ramach jednego urzdzeniamoliwy jest rny sposb kodowania zawartoci po-szczeglnych rejestrw.

Z tego wzgldu konieczne jest udostpnienie mo-liwoci okrelenia zakresu rejestrw i formatu danychdla kadego z wprowadzanych do systemu urzdze.Na rysunku 5 przedstawiono okno aplikacji serwero-wej umoliwiajce konfiguracj rejestru urzdzeniaModbus TCP. Mona wprowadzi adres rejestru, na-zw, symbol i jednostk, typ kodowania danych, in-formacj, czy odczyt rejestru ma by archiwizowanyw bazie danych oraz czy moliwa bdzie edycja zawar-toci rejestru.

Rys. 5. Konfiguracja rejestru urzdzenia Modbus TCP

Rys. 4. Koncepcja systemu cznoci

Uniwersalny serwer do monitorowania urzdze przemysowych za pomoc przegldarki internetowej 19

Rejestry grupowane s w zestawy. Zdefiniowanezestawy rejestrw mona przypisa do urzdze Mod-bus TCP wprowadzanych do systemu. Na rysunku 6przedstawiono przykadowy zestaw rejestrw.

Rys. 6. Definiowanie zestawu rejestrw

Kolejnym etapem jest zdefiniowanie urzdzeModbus TCP polegajce na wprowadzeniu identyfi-katora urzdzenia wykorzystywanego w polu Unit IDprotokou Modbus TCP, przypisanie nazwy urzdze-nia, zestawu rejestrw oraz okrelenia czstotliwociodpytywania urzdzenia przez aplikacj serwerow.

Po nawizaniu przez urzdzenie poczenia z serwe-rem aplikacja serwerowa automatycznie co zadany czaskomunikuje si z urzdzeniem, odczytujc zawartorejestrw zdefiniowanych w przypisanym zestawie, -czc w miar moliwoci grupy rejestrw w pojedyn-cze ramki w celu optymalizacji czasu wymaganego naprzesanie wszystkich danych [9, 10], dekoduje ich war-to zgodnie z wprowadzonym typem oraz rejestrujeodczyt w bazie danych. Umoliwia take zapis warto-ci do rejestrw, dla ktrych ustalono tak moliwo.

Konfiguracja serwera od strony pocze przegldar-ki internetowej wymaga wprowadzenia listy uytkowni-kw, hase dostpu oraz przypisania urzdze, do ktrychdany uytkownik moe uzyska dostp. Na rysunku 7przedstawiono okno konfiguracji listy uytkownikw.

Rys. 7. Okno konfiguracji listy uytkownikw

W obecnej wersji aplikacja serwera generuje stro-ny WWW wedug jednego, wbudowanego szablonu.Umoliwia jednak konfiguracj sposobu wywietlaniawybranych elementw strony. Na rysunku 8 przed-stawiono okno konfiguracji elementw wizualnychstrony WWW generowanej przez serwer oraz formatupliku CSV (Comma-separated values) zawierajcegoarchiwalne dane udostpniane przez serwer.

Rys. 8. Okno konfiguracji elementw strony WWWgenerowanej przez serwer

Po skonfigurowaniu wymaganych opcji aplikacjaserwera nie wymaga reakcji uytkownika i moe byuruchomiona w trybie usugi systemowej.

9$ "%:2;7

20 M. Hyla

Rys. 9. Lista urzdze dostpnych dla zalogowanegouytkownika wygenerowana przez aplikacj serwera

Wybr urzdzenia przez uytkownika powodujewygenerowanie strony z przebiegami pomiarowymizarejestrowanymi przez serwer. Na podstawie danychzawartych w bazie aplikacja serwera tworzy plik gra-ficzny w formacie PNG (Portable Network Graphics)z przebiegami czasowymi dla wybranego dnia i osadzajego URI w treci HTML strony przesyanej do klien-ta [2, 20]. Generowany jest take skrypt JavaScript[8, 1517] realizujcy automatyczn aktualizacj pli-ku PNG wywietlanego w przegldarce internetowejklienta, daty, czasu oraz wartoci chwilowych wielkocipomiarowych podczas ostatniej aktualizacji danych,a take statusu poczenia urzdzenia z serwerem.Operacje te odbywaj si bez koniecznoci podejmo-wania dodatkowych dziaa przez uytkownika. Narysunku 10 przedstawiono przykadowy widok stronymonitorowania pomiarw odczytanych z urzdzenia.

Ikona kalendarza umieszczona w grnej czci stro-ny pozwala na uruchomienie skryptu wywietlajcegokalendarz i umoliwia pobranie z serwera danych dlainnego dnia. Pola wyboru umieszczone pod wykresempozwalaj na uwzgldnienie w generowanym przezserwer pliku PNG wybranych wielkoci pomiarowych.

Ikona dyskietki umieszczona w grnej czci stronypozwala na wysanie do serwera dania pobrania da-nych pomiarowych dla wybranego dnia. Aplikacja serwe-ra na podstawie dania klienta generuje odpowiedniedane w formie pliku SCV i przesya je do klienta. Prze-gldarka internetowa umoliwia zapis pobranych da-nych do pliku na komputerze klienta w celu dalszej ichanalizy z wykorzystaniem powszechnie dostpnychnarzdzi, np. oprogramowania Microsoft Excel.

= 2 55+431&>-8

"&)

Uniwersalny serwer do monitorowania urzdze przemysowych za pomoc przegldarki internetowej 21

Na rysunku 11 przedstawiono ilustracj sposobu -czenia ramek protokou Modbus TCP oraz pomiaruczasu odpowiedzi. W przypadku transmisji osobnychpakietw dla kadej z ramek nastpne zapytanie wysy-ane byo niezwocznie po otrzymaniu odpowiedzi napoprzedni rozkaz. Rejestrowano czas od chwili zaini-cjowania transmisji do chwili odebrania kompletnejodpowiedzi zawierajcej dane wszystkich rejestrw.Sekwencja testowa bya powtarzana co 200 ms. Testyprowadzone byy w ramach sieci skadajcej si zarw-no z urzdze warstwy Ethernet zbudowanej z wyko-rzystaniem przewodw miedzianych, jak i urzdzewarstwy internetowej wykorzystujcej wiatowody.Trasa pakietw wioda przez 11 wzw sieciowychidentyfikowanych programem tracert. Pomiary testo-we wykonano kilkanacie razy w rnych okresachdoby, a czas pojedynczego testu wynosi 5 min. Testo-wanym urzdzeniem Modbus TCP by sterownik prze-mysowy typu STPC-09 firmy ENEL-PC.

Tabela 1

Wyniki testw wydajnociowych

Jak mona zauway na podstawie tabeli 1 redniczas odpowiedzi przy wysyaniu trzech osobnych pa-kietw jest duszy ni trzykrotna warto czasu zmie-rzonego podczas wysyania jednego pakietu zawiera-jcego trzy ramki protokou Modbus TCP. Rnica tawynika ze sposobu odbierania, identyfikowania zapy-tania i zwracania odpowiedzi przez testowane urz-dzenie Modbus. Naley rwnie wzi pod uwag, eobsuga cznoci interfejsu Modbus TCP nie jest

gwnym zadaniem testowanego urzdzenia i prawdo-podobnie realizacja tego zadania nie jest traktowanapriorytetowo.

Na podstawie przeprowadzonych testw monastwierdzi, e idea czenia ramek protokou ModbusTCP we wsplnym pakiecie warstwy Ethernet zwik-sza wydajno systemu w wyniku skrcenia czaswuzyskania odpowiedzi na wysyane rozkazy oraz po-zwala na zmniejszenie natenia ruchu sieciowego.Ma to szczeglne znaczenie w przypadku, gdy aplikacjaserwerowa monitoruje stan wielu urzdze. Niezbd-na jest jednak moliwo odbioru i prawidowej iden-tyfikacji tego typu zapyta w urzdzeniu Modbus TCP.

? "&+*&4182

Celem prac przedstawionych w artykule byosprawdzenie koncepcji oraz wydajnoci uniwersalne-go serwera poredniczcego pomidzy urzdzeniamirealizujcymi transmisj danych z wykorzystaniemprotokou Modbus TCP a przegldark internetow.

Dziki moliwoci konfiguracji w aplikacji ser-wera adresw rejestrw i sposobu kodowania danychniezalenie dla kadego ze zdefiniowanych urzdzeModbus TCP uzyskano uniwersalno systemu. Mo-liwa jest realizacja cznoci i interpretacja danych dladowolnego urzdzenia pracujcego z tym protokoem.Wymagana jest jedynie moliwo zainicjowania po-czenia do serwera przez monitorowane urzdzenie.

Realizowane przez aplikacj automatyczne grupowa-nie rejestrw przesyanych w pojedynczej ramce trans-misyjnej pozwala na ograniczenie iloci przesyanychdanych zwizanych z nagwkami niszych warstw sto-su protokow sieciowych i zwiksza wydajno systemu.

Opracowana niezalena aplikacja serwera ma po-sta pojedynczego pliku wykonywalnego, a generowa-nie stron dla przegldarek internetowych nie wymagainstalacji zewntrznych serwerw WWW.

Rys. 11. Ilustracja sposobu czenia ramek oraz pomiaru czasu odpowiedzi tr

Tryb testu Maksymalny

czas odpowiedzi [ms]

odpowiedzi [ms]

Trzy ramki w osobnych pakietach

132 88,6

Trzy ramki we wsplnym pakiecie

28,4 13,8

22 M. Hyla

Kolejnym etapem prac bdzie wprowadzenie mo-liwoci definiowania komunikatw tekstowych po-wizanych ze stanem wybranych rejestrw. Umoliwito wywietlenie na stronach WWW generowanychprzez serwer sownego opisu stanu pracy monitoro-wanych urzdze.

Trwaj take prace nad wczeniem do systemustarszych urzdze z tradycyjnym protokoem Modbus,nieobsugujcych pocze w sieci IP. Transmisja danychw sieci IP moliwa jest w takim przypadku w wynikuzastosowania sprztowego konwertera RS-232/RS-485 TCP/IP, np. urzdze z serii NPort firmy Moxa.

Motywacj do podjcia tematu byy liczne zapyta-nia z orodkw przemysu dotyczce moliwoci moni-torowania stanu urzdze za pomoc przegldarki in-ternetowej, a dotychczasowe wdroenia potwierdzajprawidowe dziaanie przyjtej koncepcji.

Literatura

[1] Borrie H.: The Firebird Book. A Reference for Database Deve-lopers, Apress 2004.

[2] Castro E.: HTML 4, Helion, Gliwice 2003.[3] Comer D.E.: Sieci komputerowe TCP/IP. Tom 1. Zasady, pro-

tokoy i architektura, WNT, Warszawa 1997.[4] Comer D.E., Stevens D.L.: Sieci komputerowe TCP/IP. Tom 2.

Projektowanie i realizacja protokow, WNT, Warszawa 1997.[5] Comer D.E., Stevens D.L.: Sieci komputerowe TCP/IP. Tom 3.

Programowanie w trybie klientserwer, WNT, Warszawa 1997.[6] Fall K.R., Stevens W.R.: TCP/IP od rodka: protokoy, He-

lion, Gliwice 2013.[7] Gourley D., Totty B., Sayer M.: HTTP: The Definitive Guide,

OReilly Media 2002.

[8] Jakut T.: JavaScript: programowanie zaawansowane, Helion,Gliwice 2006.

[9] Jestratjew A., Kwiecie A.: Performance of HTTP Protocol inNetworked Control Systems, IEEE Transactions on IndustrialInformatics, 2013, 9, 1: 271276.

[10] Joelianto E., Hosana H.: Performance of an industrial datacommunication protocol on Ethernet network, 5th IFIP Inter-national Conference on Wireless and Optical Communica-tions Networks (WOCN 08), Surabaya 2008: 15.

[11] Krishnamurthy B., Rexford J.: Web protocols and practice:HTTP/1.1, networking protocols, caching, and traffic measure-ment, Addison-Wesley Professional, Boston 2001.

[12] MODBUS application protocol specification V1.1b, Modbus-IDA, 2006.

[13] MODBUS Messaging on TCP/IP Implementation GuideV1.0b, Modbus-IDA, 2006.

[14] Modicon MODBUS Protocol Reference Guide, Modicon Inc.,USA 1993.

[15] Radziszewski B.: HTML, JavaScript i Java od podstaw, Wyd.Politechniki witokrzyskiej, Kielce 2002.

[16] Resig J., Ferguson R., Paxton J.: Zaawansowane techniki j-zyka JavaScript, Helion, Gliwice 2016.

[17] Romowicz W.: HTML i JavaScript, Helion, Gliwice 1998.[18] Scrimger R., LaSalle P., Leitzke C., Parihar M., Gupta M.:

TCP/IP: biblia, Helion, Gliwice 2002.[19] Siyan K.S., Parker T.: TCP/IP. Ksiga eksperta, Helion, Gliwi-

ce 2002.[20] Strychalski R.: HTML: tworzenie stron www i programw de-

sktopowych, Nakom, Pozna 2015.

dr in. MARIAN HYLAWydzia ElektrycznyPolitechnika lska

ul. B. Krzywoustego 2, 44-100 [email protected]

mailto: [email protected]

/ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 150 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

/Description >>> setdistillerparams> setpagedevice