of 10 /10
. i ." /'g"\ ! .. . .) \,' ./ . p y . .... ,'-- .. __ .....- .. "' .--- AGENTI--\. REGIONAL\. PENTRtT PROTECTL\.l\IEDIlTLFI PITESTI AUTORIZATIE DE MEDIU Nr. din Ca urmare a cererii adresate de SC ASKOLL ROMANIA SA Cll sediul in oras Stefanesti, str, Salcarnilor, nr. 104, judetul Arges, inregistrata la ARPM Pitesti eu nr. 3712 /09.03.2011 si eompletarile nr. 7185/05.05.2011.20 II. in urma analizarii documentelor transmise, a verificarii si parcurgerii etapelor procedurale. in baza O.U.G. nr. 115/2009 pentru stabilirea unor rnasuri de reorganizare in eadrul administratiei publiee centrale privind infiintarea Ministerul Mediului si Padurilor, a H.G. nr. 1635/2009 privind organizarea si funetionarea Ministerului Mediului si Padurilor, a H.G. nr. 918 /2010 privind reorganizarea si funetionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea aeesteia, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind proteetia mediului - aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata si eompletata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 164/2008, Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 privind. aprobarea proeedurii de emitere a autorizatie de mediu si Ordinului nr. 1298/20 II pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, aprobata prin Ordinul M.M.D.D. nr. 1798/2007, se emite: AUTORIZATIA DE MEDIU pentru functionarea: SC Askoll Romania SA in mun. Pitesti, str. Salcamilor, nr. 104, judetul Arges; care prevede: spatii produetie in scopul: fabricarea rnotoarelor, generatoarelor si transformatoarelor eleetrice cod CAEN 2711 Documentatia contine: - Fisa de prezentare declaratie, intocmita de SC Askoll Romania SA si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati: - Certifieat de inregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges la data de 29.12.2008; Cod Unie de Inregistrare 16506641; - Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges la data de 29.12.2008 care atesta ca s-a inrcgistrat declaratia pe propria raspundere, conform careia firma indeplineste conditiile de functionare, specifice fiecarei autoritati pubJice (Legea 359/2004 eu modificarile cornpletarile ulterioare); - Contract de inehiriere act aditional la aeesta eu incheiat la 02 .09.2005 Grupu I IATSA SA pentru teren si eonstructii; - Contract de prestari servicii alimentare eu apa evacuare ape uzate nr. 36/06.04.2009 ineheiat eu SC IATSA Platforms SA; - Contract de vanzarc - cumparare inregistrat cu nr. 1/10.0 1.20 II incheiat eu SC Rernat Arges SA pentru preluarea deseurilor de hartie, carton si mase plastice: - Contract de vanzare - eumparare inregistrat cu nr. 2/10.0 1.2011 si act aditional nr. I inrcgistrat ell _ Aut. de mediu nr. 2'?7 din 05 -0 9.2011 pag.l/IO AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Adresa: str.Egalitatii ,Nr. 50A, Pitesti, cod 110049 Tel.0248 213099; 0348401 992; 0746/248597 Fax : 0248213200; 0348/ \9'93 · e-mail: office®aromaa.anom.rohtto://aromaa.anom.ro /. __ ,I ·; " ;. .... ,:, ... .. r:- I.\ f WA-1J.1fJlA 7) "' -:>. A..... $ * '. \ ' .., ."" ,., ,;- . \ , I...·' ': ' "-, " --::

arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/49320_247-05.09.2011-SC... · • masini de cositorit; • masini de cusut; • standuri de controlltestere; ... • masini de . rectificat; •

  • Upload
    dinhtu

  • View
    270

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/49320_247-05.09.2011-SC... · • masini de cositorit; • masini de cusut; • standuri de controlltestere; ... • masini de . rectificat; •

/:.-~ , _.......,....--.,.,,-, ~,-~

i . "/'g"\! .. . . )\,' ./ ~ . p y

..... , '-- ..__.....-.."'.--­

AGENTI--\. REGIONAL\. PENTRtT PROTECTL\.l\IEDIlTLFI PITESTI

AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr. ?f.~ din . ::?2.:q.~-20I1

Ca urmare a cererii adresate de SC ASKOLL ROMANIA SA Cll sediul in oras Stefanesti, str, Salcarnilor, nr. 104, judetul Arges, inregistrata la ARPM Pitesti eu nr. 3712 /09.03.2011 si eompletarile nr. 7185/05.05.2011.20 II.

in urma analizarii documentelor transmise, a verificarii si parcurgerii etapelor procedurale. in baza O.U.G. nr. 115/2009 pentru stabilirea unor rnasuri de reorganizare in eadrul

administratiei publiee centrale privind infiintarea Ministerul Mediului si Padurilor, a H.G. nr. 1635/2009 privind organizarea si funetionarea Ministerului Mediului si Padurilor, a H.G. nr. 918/2010 privind reorganizarea si funetionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea aeesteia, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind proteetia mediului - aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata si eompletata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 164/2008, Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 privind. aprobarea proeedurii de emitere a autorizatie de mediu si Ordinului nr. 1298/20 II pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, aprobata prin Ordinul M.M.D.D. nr. 1798/2007,

se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru functionarea: SC Askoll Romania SA in mun. Pitesti, str. Salcamilor, nr. 104, judetul Arges; care prevede: spatii produetie in scopul: fabricarea rnotoarelor, generatoarelor si transformatoarelor eleetrice cod CAEN 2711

Documentatia contine: - Fisa de prezentare ~i declaratie, intocmita de SC Askoll Romania SA si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati: - Certifieat de inregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges la data de 29.12.2008; Cod Unie de Inregistrare 16506641; - Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges la data de 29.12.2008 care atesta ca s-a inrcgistrat declaratia pe propria raspundere, conform careia firma indeplineste conditiile de functionare, specifice fiecarei autoritati pubJice (Legea 359/2004 eu modificarile ~i cornpletarile ulterioare); - Contract de inehiriere act aditional la aeesta eu incheiat la 02.09.2005 GrupuI IATSA SA pentru teren si eonstructii; - Contract de prestari servicii alimentare eu apa evacuare ape uzate nr. 36/06.04.2009 ineheiat eu SC IATSA Platforms SA; - Contract de vanzarc - cumparare inregistrat cu nr. 1/10.0 1.20 II incheiat eu SC Rernat Arges SA pentru preluarea deseurilor de hartie, carton si mase plastice: - Contract de vanzare - eumparare inregistrat cu nr. 2/10.0 1.2011 si act aditional nr. I inrcgistrat ell

_ Aut. de mediu nr. 2'?7din 05 -0 9.2011 pag.l/IO

~ AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ~-::::: Adresa: str.Egalitatii ,Nr. 50A, Pitesti, cod 110049 fJ'<.:'··~~;:' :; .'~~I~

Tel.0248 213099; 0348401 992; 0746/248597 Fax : 0248213200; 0348/ \9'93 · " e-mail: office®aromaa.anom.rohtto: //aromaa .anom.ro /. ,~; / __

, I ·; " ;. .... ,:, ...

~'--"':~

..~ r:­

I.\ ~ ~ fWA-1J.1fJlA 7)"'-:>. \\ "~ A..... $ *'.\ "'~ ~ ' .., ."" ,.,,;-.

\ , I...·' ': '"-, "

.~ --::'-'~

Page 2: arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/49320_247-05.09.2011-SC... · • masini de cositorit; • masini de cusut; • standuri de controlltestere; ... • masini de . rectificat; •

, '

nr. 202/26.01.20 II incheiat cu SC Remat Arges SA pentru preluarea deseuri lor metalice feroase, neferoase, piliturii si spanului feros; - Contract de prestari servicii nr. 182/02.11.2009 incheiat cu SC Alied Green Co SRL si act aditional la acesta pentru preluare uleiuri uzate, emulsii; - Contract de vanzare cumparare nr. 75/28.01.20II incheiat cu SC Mondo Computer SRL pentru preluarea DEEE - urilor; - Contraet de furnizare de produse nr. 28/04.02.2009 si aet aditional nr. I la acesta incheiat la 27.01.2011 cu SC Alpin Debit Forest SRL pentru preluarea paletilor deteriorati; - Contract nr. 7034/18.11.2005 si act aditional nr. 121 /27.01.200 I incheiate eu SC Salubris SA pentru preluarea deseurilor menajere; - Fise tehnice de securitate pentru - ulei hidraulic, ulei racire, thinner 425, lae imprimare. unsoare LGMT 2, ulei siliconie varisal pasta 2, ulei fomblin M/RP; - Plan de incadrare In zona ~i de situatie.

Prezenta autorizatie se emite ell urmatoarele conditli:

- Respeetarea eelor prevazute in textul aeesteia precum si anuntarea A.R.P.M. Pitesti la aparitia noilor modificari ale activitatii. - Nemodificarea prin reactualizare a continutului contractelor, autorizatiilor si avizelor anexate in sensul afeetarii factorilor de mediu. - Colectarea deseurilor si eliminarea lor in conditiile neafectarii mediului. - Depozitarea preparatelor ehimice in locuri protejate cu aerisire eorespunzatoare in ambalajele producatorilor. - Comercializarea/transportul produselor se VOl' realiza insotite de Fisa eu date tehniee de securitate eliberata de producator. - Introducerea evidentei gestiunii deseurilor conform H.G. nr. 856/2002 - tipul deseului si codul acestuia, cantitatea produsa, moduI de stocare, transport si eliminare. - Colectarea seleetiva a deseurilor generate si asigurarea climinarii lor in conditiile neafectarii mediului. - Interzicerea arderii deseurilor de orice tip in locuri neautorizate. - Rcspectarea prevederilor O.U.G. 111'. 78/2000 cu completarile si modificarile ultcrioare. privind regimul deseurilor si anume: colectarea deseurilor reciclabile, evitarea formarii de stocuri, predarea lor agentilor economici autorizati pentru valorificare. - Informarea A.R.P.M. Pitesti si a populatiei din zona in caz de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, in maxim de 0 ora de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate. -Respectarea prevederilor HG 621 /23.06.2005 cu modificarile si completarile ulterioare privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje: - colectarea acestora, predarea ambalajelor reutilizabile operatorilor economici care produc produse ambalate In respectivele ambalaje. climinarea ambalajelor deteriorate de catre unitatile autorizate pentru valorificare - Achizitionarea substantelor periculoase, definite conform HG 111'. 140812008 - privind clasificarea. etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor chimice periculoase, se va face numai in conditiile in care producatorul, importatorul sau distribuitorul furnizeaza lisa tehnica de securitate. care va permite utilizatorului sa ia toate masurile necesare pentru protectia mediului, a sanatatii si pentru asigurarea securitatii la locul de munca.

Activitatea de: fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrk:e cod CAEN 2711. pentru core s-o solicitat autorizatie de mediu se va desfasura in conformitate cu prevederile urmatoare:

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 - privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, eu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordinul MMDD nr. 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de me<!i':!:.

Aut. de mediu nr. 24'1 din 05" - (!)~ - 2011 /'~~~~O :::· ..:­Titular activitatc - SC Askoll Romania SRL I.(~~.\ 1 - < ~~:~

Amplasament - oras Srefancsti, Sir. Salcamului . nr, 104. judoArges ( . '~ ; ' ~" 2S" ?, " -r-.,-.. '" . I,. " ~'l , ­1- . - . , C,7 ,...

.- lJ....;. J:Ol:JHJIA C=>: "- c- ~

\ ~~;r.... <'t...... ~r \\L

\, ..) ,,\.'"JI>' 11c;­

"'~ '>:'--=--::::::---­

Page 3: arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/49320_247-05.09.2011-SC... · • masini de cositorit; • masini de cusut; • standuri de controlltestere; ... • masini de . rectificat; •

cu modificarile si cornpletarile ulterioare. Ordin nr. 756/1997 - pentru aprobarea Reglernentarii privind evaluarea poluarii mediului,

Legea nr. 426/200 I pentru aprobarea OUG nr. 78/2000 privind regimu I deseuri lor.

HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand dcscurile, inclusiv deseurile periculoase. HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romanici. HG nr. 804/2007 - privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase. HG 1408/2008 - privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chim ice periculoase. Legea 360/2003 modificata si compJetata prin Legea nr. 263/2005 privind regimul substantelor si preparatelor periculoase. STAS 12574/1987 privind conditiile de calitatea ale aerului in zonele protejate . STAS 10009/1998 Acustica urbana-limite admisibile ale nivelului de zgomot. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspllnderea de mediu ell referire fa prevenirea s! repararea prejudiciului asupra rnediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008. cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2009. H.G. nr. 878/2005 - privind accesul pubJicului la inforrnatia privind mediul,

I. Activitatea autorizata

1. Dolarl'

Spatii utilizate : • suprafata teren: 9728 mp; • numar niveluri: Parter + Et l(partial) + Et Iltpartial): • suprafata construita: 6448,88 mp; • suprafata desfasurata: 7064,80 mp,

Constand dintr-un corp de clad ire compartimentat in: • spatii de birouri (Et I =3 17,89 mp; Et II =126,81 rnp), • parter din depozite pentru subansambluri/produse finite si piese de schimb (spatii de

depozitare =1434,38 mp), spatiu de productie (S =4037,87 rnp) si spatii auxiliare (suprafata =976.63 mp) zidite si acoperite unde sunt amplasate urmatoarele utilaje:

• prese hidraulice /pneumatice si manuale; • masini de bobinat; • masini de fastonat; • masini de izolat/inserat; • masini de cositorit; • masini de cusut; • standuri de controlltestere; • cuptor impregnare; • masini de rectificat; • strung automat/manual; • masina de alezat/frezat; • cuptor tratament termic/uscare; • masina de injectie masa plastica; • masini confectionat ventilatoare; • masini sudura prin puncte ; • benzi rulante/ruliere manuale; • surubelnite electrice/pneurnatice;

• rnasina de magnetizat;

Aut. de rnediu nr. 2~;z.d i n CJ 5"-(Y9, 2011 Titular activitate - SC Askoll Romania SRI.

Amplasament - oms Stefanesti, str. Salcarnului. nr . 104. .iud . Arges

Page 4: arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/49320_247-05.09.2011-SC... · • masini de cositorit; • masini de cusut; • standuri de controlltestere; ... • masini de . rectificat; •

• Iinii automate eonfeetionat bobine; • linie automata eonfeetionat grup pompe; • masini automate de eonfeetionat subansambluri pompe; • masini de infoliat; • masina de balotat; • instalatie de refrigerare.

Altc dotari: • Centrale term ice - Ferroli 112 kw (birouri);

- Baxi 137 kw (birouri); - Immergas 31 kw (birouri).

• Punet de transformare PT 2*630 kva ; • Statie de UPS-uri de 30 si 40 kva; • Statie aer eomprimat - Compresor GA 75 VSD;

- Recipient de 3000 I; - Useator aer FX-13: - Sistem filtrant OSC 355).

• Arzatoare pe gaz natural - Baltur 205 kw (euptor impregnare); - Lamborghini 582 kw(2 bue-produetie); - Teenoc1ima 85 kw(2 buc-depozit); - Lamborghini 51.6 kw( I bue-produetie): - Lamborghini 75,6 kw (6 bue-produetie).

Mijloaee de transport: • Eleetrostivuitoare de 1.6 tone = 6 buc; • Transpalete manuale = 32 bue.

2. Ma/erii prime, allxiliare, combus/ibili si ambala;e folosite, mod de depozi/are, can/ita/i

- Cantitatile de materii prime, auxiliare si eombustibili pentru eapaeitatea maxima de productie, intrate/intrati In proees/zi:

Seetia motor CPI si MCA

• 4000 bue. stator CPI; • 4000 bue. rotor CPI; • 1600 bue. stator MCA; • 1600 bue. grup rotor MCA; • 2800 kg fir cupru; • 1250 m izolatie; .16000 bue eapse; • 5600 bue. eablaj; • 8000 buc, rulmenti; • 4000 bue. inel amortizor; • 11200 bue . seuturi ; • 22500 bue. suruburi, piulite/nituri; • 4000 bue. axe; • 4000 bue. ventilatoare plastic; • 22500 bue. saiba metaliea plata; • 22500 bue. saiba metaliea dante lata: • 1000 bue. stafa metaliea; • 122 kg masa plastiea (amestee 18 kg reeuperare+ 104 kg furnizor); • 20000 bue. fastoni alama; .20000 bue. fasete (eoliere plastic);

Aut. de mediu nr. 24-.;z din 0 5 .or; 20 [ I Titular activitate - SC A skoll Romania SRL

Amplasarncnt - oras Stefancsti, str. Salcamului. nr . 104 , judo Arges

Page 5: arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/49320_247-05.09.2011-SC... · • masini de cositorit; • masini de cusut; • standuri de controlltestere; ... • masini de . rectificat; •

• 80 seturi ambalaj carton; • 80 bue. europaleti lemn (ambalaj reutilizabil); • 18 seturi ambalaj plastic (ambalaj reutilizabil); • 18 buc. eontainere metal ice (ambalaj reutilizabil).

Seetia ventilatie

• 26000 bue. stator; • 26000 bue. miez bobina; • 26000 bue. rotor; • 26000 bue. axe; • 3100 kg. fir eupru; • 3100 m. izolatie; • 26500 bue. eadru bobina: • 14000 bue. protector; • 80000 bue. fastoni a/am a; • 14000 bue. tubet; • 26000 seturi organe ansamblare(2*2 suruburi/piulita sau 2*2 niturilsaiba metaliea); • 52000 bue. seuturi metallaluminiu (50% metal si 50% aluminiu); • 52000 bue. lagare ; • 52000 bue tlansa; • 4000 bue. rulmenti; • 49000 bue. ventilator rnetalic; • 4000 bue. ventilator plastic; • 100000 bue. rondeIe plastic; • 500 bue. eireuite electron ice; • 1250 seturi ambalaj carton (eutie+stelaj); • 50 bue. europaleti lemn (ambalaj reutilizabil).

SECTIA POMPEo • 10000 bue. stator; • 10000 bue. cadru bobina; • 30000 bue. fastoni alarna; • 10000 bue. protector; • 1000 kg fir cupru; • 10000 bue. capac plastic; • 10000 bue. eareasa plastic; • 10000 bue. tlansa plastic; • 10000 bue. turbina plastic; • 10000 bue. inel eaue iue; • 30000 bue. holdsuruburi; • 20000 bue. lagar; • 10000 bue. rotor; • 10000 bue. axe ; • 67 kg masa plastiea (47 kg reeuperare+20 kg fumizor); • 500 seturi ambaJaje carton (eutie+stelaj);

3. Utilitali: apa. canalizare. energie

Apa: alimentarea eu apa si evaeuarea apelor uzate menajere se asigura din / in reteaua proprie a IATSA.Stefanesti.

Aut.demediu nr. 24-f' d in Oo.oq 2011 Titular activitate - SC Askoll Romania SRL

Amplasarncnt - oms Stcfanesti, SIr. Salcarnului, or. 104. judo Arges

Page 6: arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/49320_247-05.09.2011-SC... · • masini de cositorit; • masini de cusut; • standuri de controlltestere; ... • masini de . rectificat; •

Energie elcctrica: alimentarea cu energie electrica este asigurata pnn contractul de furnizare energie electrica - SC.CEZ Vanzare SA

Gaze naturale: alimentarea cu gaze naturale estc asigurata prin contractu I pcntru furnizarea reglementata a gazelor naturale - SC.GDF SUEZ Energy Romania SA.

4. Descrierea principalelor faze ale aCfivitatii

Procesele tehnologiee specifice soeietatii sunt produeereaJansamblarea motoarelor sincrone si asincrone eu puteri intre 15 - 800 w, eu urmatoarele activitati eonexe:

• tratament termic rotori; • injectie masa plastiea; • impregnare statori; • sudura electrica (prin puncte) subansambluri (carcasa, bobina, etc); • sudura laser (rotor); • bobinare tip Forno (fir eupru) - pe cadru bobina; • bobinarc tip Cl'I (fir cupru) - pe forme; • bobinare tip MCA (fir cupru) - pe stator izolat; • bandajare stator; • plantare fastoni (bobine, statori); • sertizare cablaje; • izolare (bobina, stator); • plantare miez (bobine): • prelucrari mecanice (alezare, strunjire, rectificare , filetare, etc); • ansamblari repere prin sertizare (scuturi, rotori, tlanse, girante, lagare); • ansamblari motoare; • eositoriri (bobine , circuite electronice, ete); • control electric (bobine, statori, motoare).

Proeesul tehnologie pentru realizarea unui motor Forno: • proees tehnologic de realizare bobine; • proces tehnologic de ansamblare/sertizare scuturi; • proces tehnologic de prelucrare/ansamblare rotori; • proees tehnologic de ansamblare grup stator; • proees tehnologie de ansamblare motor; • proees tebnologic control electric/vizual; • proees tehnologie de etichetare/ambalare.

5. Produse obtinute

Cantitatea medie de produse finite rezultate/zi: • 4000 buc. motoare CPI: • 1600 buc. motoare MCA; • 14000 bue. motoare FORNO; • 6000 buc. motoare TANGENTIAL Complet; • 3000 bue. grup motor TANGENTIAL; • 2000 bue. motoare DRYER-MERLONI; • 500 bue. motoare STARGATE; • 500 bue. motoare EC FAN; • 10000 buc. pornpe.

Aut. de mediu nr. 2 -??- din 05' . OC:J. 20 II pag.6/10 Titular activitate - SC Askoll Romania SRL

Amplasamenl - oras Stefanesti. str. Sa1camului. nr. 104.judo Arges

Page 7: arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/49320_247-05.09.2011-SC... · • masini de cositorit; • masini de cusut; • standuri de controlltestere; ... • masini de . rectificat; •

II. InstalatiiIe, masurile si conditiile de protectia mediului

Instalatii pentrll retinerea, evact/area si dispersia poillantilor in medill

AER: - eentrala terrniea Ferroli - cos rnetalic de evaeuare eu diametru de 0) =160 mrn si inaltimea de H,=16 m (inealzire birouri);

- eentrala termiea Baxi - cos metalie de evaeuare ell diametrul de O2=300 mm si inaltirnea de H2=7 m (inealzire birouri);

- eentrala termiea Immergas eu tiraj fortat (incalzire birouri); - generatoare Lamborghini (5 bue) si Teenoelima (1 bue) - cosuri metalice de evaeuare cu

diametrul 0 1••• 0 6=220 mm si inaltimea H] ...H6=7 m; - geneartoare Lamborghini (2 bue) si Teenoelima (I bue) - cosuri metal ice de evaeuare eu

diametrul 0 7•.. 0 9=220 mm si inaltimea H7...H9=5 01 ;

- generatoare Rosso - Cos metalie de evaeuare eu 01.2=300 mm si H1.2=9 rn; - arzator Baltur (cuptor impregnare/useare statori) - cos metalie de evaeuare Cll diametrul

01=160 mm si inaltimea de H)=9 m. - masini de sudura prin punete - cosuri metaliee de evaeuare eu 0,=150 rnm si inaltimea de

H,=6 m, dotate eu un ventilator de 1200 rnc/h; - masini de eositorit - eosuri metaliee eu diametrul de 0)=300 mm si inaltimea de H,=6 111.

dotate cu un ventilator de 1200 mc/h; - masini injectie - cos metalie de evaeuare eu diametrul de 0=400 mm si inaltirnea de H=6

m, dotat cu un ventilator de 5900 me/h.

2. Dotari pentnl proteqia mediului

- platforma betonata (ineinta societatii) - containere pentru depozitarea deseurilor solide si butoaie metalice pentru colectarea uleiurilor uzate

3. Concentratii de poluanti admise 10 evacuarea in mediul inconjurator. nivel de zgomot:

AER: -concentratiile poluantilor evacuati in atmosfera sa nu depaseasca In aerul inconjurator valorile limita prevazute de Ordinul MAPM 592/2002 ~i anume:

indicator perioada de mediere valoare limita

-dioxid de sulf I h 350 ug/mc

J

I 24 h

_.­125 ug/mc

anuala 20 ug/rnc dioxid de azot si oxid de azot I h 200 ug/mc

i , !monoxid de carbon

anuala zilniea

130 ug/rnc : 10

pulberi in suspensie 24 h 50 ug/rnc PM 10 anuala i 40 ug/mc PM10

APA: -parametrii caltativi ai apelor uzate menajere se VOl' lncadra in limitele NTPA 002/2002 aprobat prin HG 188/2002 cu rnodificarile si completarile ulterioare;

ZGOMOT: activitatea de pe amplasament nu trebuie sa produea zgomote care sa depaseasea limitele prevazute in STAS 10 009/1988.

Aut. de mediu nr. 2.o?1- din o~,CJ9. 2011 Titular acti vitate - SC Askoll Rom ania SRI.

Amplasarncnt - oms Stcfancs ti, str. Salcarnul ui. nr . 104. j ud , Arges

Page 8: arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/49320_247-05.09.2011-SC... · • masini de cositorit; • masini de cusut; • standuri de controlltestere; ... • masini de . rectificat; •

Ill. Monitorizarea mediului:

I. Indicatori fizico-chimici evacuati in atmosfera -imisii aer indicatorii mentionati la punctul II. 3 - anual

2. Date ce vorfi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului .~· i periodicitatea:

-poluanti evacuati in atmosfera si apa - anual -situatia gestionarii deseurilor, conform formularelor stabilite de Biroul Gestiunea Deseurilor ~ i

Substantelor Periculoase din cadrul ARPM Pitesti - lunar -evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, intr-o ora de la producerea 101'.

IV, ModuI de gospodarire a deseurilor si ambaIajelor I. Deseuri generate . colec/ate. stocate temporar: (tipllri. can/itati. mod de depozitare)

Nr. Cod crt deseu Denumire deseu Sursal Canti- Starea Depozitare

i I

I I

Conf. H.G.

856/2002

conform H.G. 8561 2002

provenienta tati estima­

tive

fizica temporara

I (UM) -­

I. 200301 deseuri menajere intreaga 15 t/an sa lida eurocontai ner unitatc

') ~ . 1501 0 I hartie si carton ambalaje 30,4 t/an salida contain er

rnetalic "J. 150102 ambalaje materia Ie ambalaje 6,78 t/an salida container

plastice --­

metalic 4. 2001 40 deseu feros sectia de J 7.02 salida . container

productie t/an mctalic 5. 2001 40 deseu neferos sectia de 13,338 salida container

(alama, cupru) productie t/an metalic 6. 170402 deseu aluminiu sectia de 3,916 solida container

7. 120101 · f­ ·

deseu de pilitura productie sectia de

t/an 10 t/an solida

rnetalic container

produetic metalic 8. 0301 05 deseuri paleti ambalaje 20 t/an salida platforrna

betonata 9. 1301 10* ulei uzat utilaje 500llan lichida butoaie

metal icc -

10. 120109* ulei uzat de racirc utilaje 1501/an lichida butoaie rnetalice

II. 2001 36 DEEE - uri intreaga 0,44 t/an salida unitate

2. Deseuri comercializate (tipuri, destinatia):

, Nr. Icrt.

Cod deseu conf. HG 856/2002

Denumire deseu Instalatia/ sectia Cantitati estimative

Starea fizica

Destinatia

11. 1501 0 I hartie si carton ambalaje 30,4 t/an salida SC Rernat Arzes SA

Aut. de mediu nr. 24'~d i n 05* or.:; · 2011 Titular activitatc • SC Askoll Roman ia SRL

Amp lasamenl - mas Stefanesti, s tr. Salcamului, nr. 104. j udoArge s

Page 9: arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/49320_247-05.09.2011-SC... · • masini de cositorit; • masini de cusut; • standuri de controlltestere; ... • masini de . rectificat; •

2. 150102 amba1aje materiale ambalaje 6,78 tlan solida SC Remat plastice Arges SA

3. 2001 40 deseu feros sectia de 17,02 t/an solida SC Remat productie Arges SA

4. 2001 40 deseu neferos sectia de 13,338 t/an solida SC Remat productie Arges SA

5. 110402 aluminiu sectia de 3.916 t/an solida SC Rernat productie Arges SA

6. 1201 01 deseu de pilitura sectia de 10 t/an solida SC Remat

f--- . productie Arge~ SA

7. 0301 05 deseuri paleti 20 t/an solida SC Alpin ambalaje Debit forest

SRL I 8. I1301 10* ulei uzat

utilaje 500 I/an lichida SC Allied

Green Co SRL

9. 1201 09* ulei uzat de racire ISO I/an lichida SC Allied utilaje Green Co

SRL - .. .

, 10. 2001 36 DEEE - uri 0,44 t/an solida SC Mondo intreaga unitate Computer

SRL

3. Deseuri eliminate (tipuri, compozilie. canlitali, mod de slOcareJ

INr'l Cod deseu crt. -HG 856/2002

Denumire deseu Sursa/proveni­enta

Cantitate Stare fizica

Depozita­re[j200301 Deseuri menaje­

re ~i asimilabile salariati 15.0 t/an solida unitati

autorizate pentru eliminare

4. Modul de lransporl al deseurilor Se vor respecta prevederile HG 1068/2008 privind transportul deseurilor pcriculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei; 5. lvloniloizarea gesliunii deseurilor Evidenta deseurilor pentru fiecare tip avand in vedere: tipul si codul acestuia, cantitatea colectata 1 produsa, stocata ternporar, modul de stocare, transport si eliminare.

V. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase

1. Substante folosite. cantitati:

Nr. Denumire substanta Instalatia Proprietati Fraze de rise Starea fizica crt. Isectia periculoase conform HG

conform Legii 937/2010 , HG 1408/2008

1. ulei hidraulic i utilaje iritant R 38 lichida

pag.9/104-JZ-din 00-&9 , 2011 Titular activitate - SC Askoll Romania SRL

Amplasament >- oms Stefanesti, str. Salca mului, nr , I04, j ud. Argcs

Aut. de mediu nr.

. I~ ­

Page 10: arpmag.anpm.roarpmag.anpm.ro/upload/49320_247-05.09.2011-SC... · • masini de cositorit; • masini de cusut; • standuri de controlltestere; ... • masini de . rectificat; •

2. thinners 25Ltrs sectia productie

iritant R II, R 36, R 67

lichida

3. T208 C sectia productie

iritant, sufocant

RII. R 36. R 67, R 34, R 37

lichida

2. Modul de gospodarire: -ambalare: bidoane plastic, butoaie metalice -transport: mijloace auto -depozitare: magazii inchise si acoperite -folosire: sectia de productie

3. Modul de gospodarire a ambafajefor rezultate de fa substantele chimice: -ambalajele sunt returnate la furnizori, sau la unitati pentru valorificare

4. Monitorizarea gospodaririi substantelor utilizate: -nedeversarea de substante pe sol sau in ape de suprafata

Titularul activitiitii are obligatia:

, Solicitarii unei noi autorizatii de mediu eu minim 45 de zile inaintea expirarii prezentei.

.,. Informarii in scris a autoritatii de mediu despre orice schim bare de fond a datelor care au stat Ia baza emiterii autorizatiei.

Nerespectarea celor provazute in prezenta AUTORIZATIE DE MEDIU atrage dupa sine suspendarea si I sau anularea acesteia I dupa caz,

Prezenta A UTORIZA TIE DE MEDIU este valabi/a 10 ani. de 10 05 ·09· 2011 (lata eliberarii, puna 10 iJ6 .01 ·2021.

Prezenta Autorizatie de Mediu cuprinde 10 pagini si a fast redactata in 3 exen

lntocmit,

Si~saru

00-t!J9 2Aut. de mediu nr. 24l-din T itular actlvitate - S Askoll Ro ' iia SRL

Arnplasament - oms Stefanesti, str . Sa cam uluL nr. 104, judo Argcs