Click here to load reader

ПРОЦЕДУРАЛНА ГЕНЕРАЦИЈА У ПРОЈЕКТОВАЊУ iaus.ac.rs/upload/download/Nagrade koje dodeljuje... · PDF file Teorija umetnosti ima zlatni presek, harmoniĉne

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ПРОЦЕДУРАЛНА ГЕНЕРАЦИЈА У ПРОЈЕКТОВАЊУ...

 • УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У

  НОВОМ САДУ

  Никола Кустудић

  ПРОЦЕДУРАЛНА ГЕНЕРАЦИЈА У ПРОЈЕКТОВАЊУ ЕНТЕРИЈЕРА

  МАСТЕР РАД

  Нови Сад, 2018

 • УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

  КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

  Редни број, РБР:

  Идентификациони број, ИБР:

  Тип документације, ТД: Монографска документација

  Тип записа, ТЗ: Текстуални штампани материјал

  Врста рада, ВР: Завршни мастер рад

  Аутор, АУ: Никола Кустудић

  Ментор, МН: Др Јелена Атанацковић-Јеличић

  Наслов рада, НР: Процедурална генерација у пројектовању ентеријера

  Језик публикације, ЈП: Српски / латиница

  Језик извода, ЈИ: Српски

  Земља публиковања, ЗП: Република Србија

  Уже географско подручје, УГП: АП Војводина, Нови Сад

  Година, ГО: 2018.

  Издавач, ИЗ: Ауторски репринт

  Место и адреса, МА: Нови Сад; трг Доситеја Обрадовића 6

  Физички опис рада, ФО: (поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога)

  (17/32/7/3/7/7/4)

  Научна област, НО: Архитектура

  Научна дисциплина, НД: Архитектонско и алгоритамско пројектовање

  Предметна одредница/Кључне речи, ПО: Процедурална генерација, алгоритам, пројектовање ентеријера

  УДК

  Чува се, ЧУ: У библиотеци Факултета техничких наука, Нови Сад

  Важна напомена, ВН:

  Извод, ИЗ: Различити типови процедуралне генерације који се примењују у компјутерским и друштвеним играма се анализирају како би се дошло до алгоритма који распоређује елементе ентеријера у празан простор стамбене јединице. Анализом активности које се обављају унутар апартмана се долази до нумеричких података који се користе као улазни параметри. Из резултујућег алгоритма је формиран код који je описан у наставку рада. На крају рада су представљена решења добијена применом тог кода.

  Датум прихватања теме,ДП:

  Датум одбране, ДО:

  Чланови комисије, КО: Председник:

  Члан: Потпис ментора

  Члан, ментор:

 • UNIVERSITY OF NOVI SADFACULTY OF TECHNICAL SCIENCES 21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6

  KEY WORDS DOCUMENTATION

  Accession number, ANO:

  Identification number, INO:

  Document type, DT: Monographic publication

  Type of record, TR: Textual printed material

  Contents code, CC: Master Thesis

  Author, AU: Nikola Kustudić

  Mentor, MN: Dr Jelena Atanacković-Jeličić

  Title, TI: Procedural generation in interior design

  Language of text, LT: Serbian

  Language of abstract, LA: Serbian

  Country of publication, CP: Republic of Serbia

  Locality of publication, LP: Vojvodina, Novi Sad

  Publication year, PY: 2018.

  Publisher, PB: Author’s reprint

  Publication place, PP: Novi Sad, Dositeja Obradovica sq. 6

  Physical description, PD: (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)

  (17/32/7/3/7/7/4)

  Scientific field, SF: Architecture

  Scientific discipline, SD: Architectural and algorithmic design

  Subject/Key words, S/KW: Procedural generation, algorithm, interior design

  UC

  Holding data, HD: The Library of Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia

  Note, N:

  Abstract, AB: Various types of procedural generation used in video and board games are analyzed in order to formulate an algorithm that will generate selected elements of an interior into an empty space of an apartment. Numerical data that will be used as the algorithms input is defined through analyzing activities that occur in the apartment. This is followed by an elaboration of the code formed from the resulting algorithm. The paper is concluded with examples of interiors generated through use of the code.

  Accepted by the Scientific Board on, ASB:

  Defended on, DE:

  Defended Board, DB: President:

  Member: Menthor's sign

  Member, Mentor:

 • УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ СА Д, Трг Д осите ја Обрадов и ћа 6

  Број:

  ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ МАСТЕР РАДА Датум:

  (Податке уноси предметни наставник - ментор)

  Врста студија: Мастер академске студије

  Студијски програм: Архитектура Руководилац студијског програма:

  Др Јелена Атанацковић Јеличић

  Студент: Никола Кустудић Број индекса: А1 59/2016

  Област: Архитектонско пројектовање

  Ментор: Др Јелена Атанацковић-Јеличић

  НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА МАСТЕР РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА:

  - проблем – тема рада; - начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера

  неопходна; - литература

  НАСЛОВ МАСТЕР РАДА:

  ПРОЦЕДУРАЛНА ГЕНЕРАЦИЈА У ПРОЈЕКТОВАЊУ ЕНТЕРИЈЕРА

  ТЕКСТ ЗАДАТКА: Користећи принципе процедуралне генерације, дефинисати алгоритам који елементе ентеријера уцртава у основу стамбене јединице, тако да резултат формира функционалан склоп.

  Руководилац студијског програма: Ментор рада:

  Примерак за:  - Студента;  -Ментора

 • 0

  1.Uvod 1

  2. Tipovi proceduralne generacije 2

  2.1 Distribucija 3

  2.2 Parametrijska metoda 3

  2.3 „Tile-based“ metoda 4

  2.4 Gramatika 6

  2.5 „Constraint solvers“ 6

  2.6 Agenti i simulacije 7

  3. „Dwarf Fortress“ kao primer mogućnosti proceduralne generacije 8

  4. Definisanje strukture 11

  5. Hronološka analiza aktivnost 12

  6. Analiza kuhinja 16

  7. Definisanje osnove 19

  8, Elementi 22

  9. Kod 24

  10. Zaključak 30

  11. Literatura 31

 • 1

  1. Uvod

  Proceduralna generacija je algoritamsko stvaranje sadržaja video igre sa ograničenim ili indirektnim korisničkim unosom podataka. Drugim rečima, proceduralna generacija se odnosi na kompjuterski softver koji sadržaj igre može stvoriti sam, kao i zajedno sa jednim ili više ljudskih igrača ili dizajnera. ( Togelius, 2011)

  Proceduralna generacija je u računarstvu nastala 1970-ih godina, kao rešenje za izuzetno ograničavajuće mogućnosti memorije kompjutera. U godinama koje su najpoznatije po igrama poput „Asteroida“ i „Space Invaders“-a, neki razvojni timovi su sebi zadali dosta kompleksniji zadatak. „RPG“ (eng. Role-playing game; igra uloga) je vrsta društvene igre u kojima učesnici preuzimaju uloge likova u priči koju vodi „game master“, iliti gospodar igre. Taj gospodar igre ostalim igračima detaljno prezentuje fantastični svet u kojem se njegova priča odvija, situacije u kojima se njihovi likovi nalaze, ostav

Search related