٤٦٥ ﻢﻫدرﺎﻬﭼ ﻞﺼﻓprofsite.um.ac.ir/~hyaghmae/ACN/MPLS.pdf · mpls یﺎﻫبﺎﯾﺮﯿﺴﻣرد ﺐﺴﭼﺮﺑ ﯽﯾﺎﺠﺑﺎﺟ تﺎﯿﻠﻤﻋ هﻮﺤﻧ

 • View
  230

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of ٤٦٥ ﻢﻫدرﺎﻬﭼ ﻞﺼﻓprofsite.um.ac.ir/~hyaghmae/ACN/MPLS.pdf · mpls...

 • ) (

  MPLS

  -14-1 IETF MPLS

  MPLS. (LSP1) LSP

  . IP MPLS 13

  MPLS . .

  LER LSR

  Label Swapping MPLS

  IP

  IP Forwarding

  MPLS Label Assignment

  IP

  IP

  MPLS

  LSR

  IP

  MPLS Label Swapping

  IP

  Label

  MPLS

  MPLS ): 1-14(

  Frame ATM DLCI VPI/VCI (

  Relay( MPLS . IP MPLS

  . MPLS )2-14( . 2

  1 Label Switched Path Shim header

 • S

  20 48

  MPLS IP

  MPLS ) : 2-14(

  . MPLS ) 2-14(

  . MPLS 20 )(COS1

  . . 2 S

  . . IP 8

  : MPLS 1. MPLS ATM Frame Realy

  .2. MPLS . . MPLS .3

  . 4. MPLS . MPLS MPLS .5

  .6. MPLS 3 . 7. MPLS IETF RSVP . 8. MPLS . 9. MPLS IP

  . . MPLS )3-14(

  Class of Service Label stack Unicast

 • ) ( MPLS -14-2

  . .

  . FEC . (FEC1)

  FEC . IP .

  .

  ATM Frame relay

  MAC layer

  MPLS

  RSVP

  TCP/UDP/IP

  LDP CR- LDP

  MPLS ): 3- 14(

  (LER2) MPLS FEC FEC . . LER

  (MPLS (LSR3

  1 Forwarding Equvalent Class 2 Label Edge Router 3 Label Switching Router

 • .

  : MPLS .1

  . MPLS ) ATM ( FEC MPLS .2

  MPLS . ( FEC

  IP FEC (. MPLS .3

  .

  FEC .4 .

  .5 .

  MPLS .

  .

  MPLS . .

  R2 R1 . FEC LSR . R1 R2 R1

  FEC F L R2 . L R1 R2 . . R2 R1 FEC F

  . FEC F L R2 R1 R2 R1

  MPLS . MPLS .

  . LSR 1LDP

  LSR . LSR FEC

  Label Distribution Protocol

 • ) ( . 1

  -BGPRSVP RSVP MPLS Tunnels LDP CR-LDP .

  LSR LSR FEC LSR MPLS . 2

  MPLS . 3 .

  -14-2-1

  . LIFO 4 MPLS

  ( . m . )

  . m 1 NHLFE5 LSR

  : NHLFE . ) ( : .

  - POP - Push -

  : NHLFE

  .

  POP LSR .

  Label Distribution Peers Downstream on-demand Unsolicited downstream Last-In-First-Out Next Hop Label Forwarding Entry

 • NHLFE (ILM1) FEC (NHLFE (FTN2 FEC .

  FTN . NHLFE .

  -14-2-2 LSR MPLS

  ILM . . NHLFE NHLFE

  . )4-14( .

  ILM NHLFE

  LSR

  LSR

  MPLS ): 4- 14(

  LSR NHLFE FEC FTN FEC

  NHLFE . .

  LSP -14-2-3

  IP FEC FEC .

  : LSP LSP ) LSP )

  FEC LSR LSR LSP LSR FEC

  Incoming Label Map FEC To NHLFE

 • ) ( IP .

  . LSR LSP

  : . LSR FEC LSR - FEC LSR FEC -

  . FEC

  . LSP FEC LSP LSP

  .

  1 -14-2-4 FEC FEC

  FEC . IP FEC .

  FEC MPLS . FEC .

  FEC FEC .

  .

  MPLS -14-2-5 MPLS . FEC LSP MPLS

  . : LSR LSR

  . IP . FEC LSR LSR

  . LSP LSR MPLS . 2

  .

  Aggregation Policy routing

 • (TTL) -14-2-6 TTL IP

  . IP

  MPLS . . TTL

  ( TTL MPLS )

  LSR . IP TTL TTL LSR TTL MPLS TTL IP .

  ) ATM VPI/VCI ( MPLS TTL .

  TTL . TTL LSP TTL TTL

  . LSR TTL . TTL TTL LSR

  . ) ( TTL TTL

  .

  LSR ATM -14-2-7 . ATM MPLS

  VPI/VCI ATM VPI/VCI . VPI/VCI

  ATM MPLS ATM MPLS . MPLS LSR

  : ATM ATM VPI/VCI :SVC -

  MPLS LSP . MPLS ATM ATM

  . POP PUSH

 • ) ( ATM VPI :SVP -

  VCI . MPLS ATM .

  . SVP :SVP -

  VCI LSP . .

  . LSP MPLS ATM VPI/VCI LSP

  . MPLS

  1 -14-2-8 FEC MPLS LSR

  FEC . FEC

  LSR . FEC

  . FEC

  LSR LSR LSR .

  LSR FEC . FEC

  -14-2-9

  MPLS R2 R1 . R2 R1

  . LSP MPLS . Rn R1 LSP

  . LSP

  MPLS IP -14-3

  Label merging

 • . MPLS IP . MPLS IP

  -1

  . ) 5-14( .

  IP .

  IP ): 5-14 (

  MPLS ) 6-14( .

  MPLS IP .

 • ) ( MPLS : )6- 14(

  Frame relay ATM 2 WAN -22 . 2 WAN )7-14 (

  2 3 WAN . 2 1 :

  WAN - -

  . . -

  2 MPLS .

  .

  2 3 ATM ):7-14( IP : -3

  ) 8-14( .

  ( IP IP . )

  virtual circuit- 1

  2 -point to point

 • . 1

  . MPLS IP

  ) 9-14( . .

  130.3.0.0

  130.2.0.0

  130.1.0.0

  130.3.4.5

  1

  2

  1

  3

  2 1

  2

  3

  130.3.4.5

  130.3.4.5

  130.3.4.5

  130.3.4.5

  130.3.4.5

  130.3.4

  .5

  130.3.4

  .5

  130.3.4

  .5

  130.3.4.5

  130.3.4.5

  130.3.4.5

  130.3.4.5

  130.3.4.5

  130.3.4.5

  IP IP IP

  IP ):8- 14(

  MPLS :)9- 14(

  2 - policy-based-routing

 • ) ( IP -4

  MPLS . .

  IGP -5 .

  . .

  MPLS -14-4

  MPLS )10-14( . MPLS .

  MPLS ): 10- 14(

  MPLS )11-14( .

  MPLS .

  . . WAN

  . 2 : MPLS )11-14(

  . MPLS/IP MPLS/IP MPLS/VPN

  MPLS -14-5

 • . MPLS

  MPLS . RSVP LDP BGP CR-LDP RSVP-TUNNELS

  . LSP LSR

  { } LSP . } {

  MPLS . .

  : MPLS : )

  . LSP LSP LSP LSP . RSVP LDP CR-LDP

  . : ) RSVP CR-LDP . RSVP CR-LDP

  LSP .

  LDP -14-5-1

  MPLS LDP . LSR FEC

  LDP CR-LDP RSVP LDP .

  FEC LSP MPLS LDP LSR MPLS .

  . LDP FEC LDP . LDP LDP

  LDP . LSR LSR . LDP LSR

  LDP -14-5-1-1

  : LDP

 • ) ( LSR LSR :1 )

  . LSR LDP :2 ) . FEC :3 )

  . :4 )

  . LSR MPLS

  LDP UDP . LSR .

  LDP . LSR LDP .

  LSR LDP . TCP LDP LSR .

  LSR . FEC ) LSR(

  . LDP . LDP TCP .

  . LSR LDP : LDP LSR LSR :

  LDP .

  LDP : .

  LDP -14-5-1-2

  LSP FEC FEC .

  Discovery messages Session messages Advertisement messages Notification messages

 • FEC . LSPIP2 1 .

  LSP LSR .

  FEC LSP .1 . LSP

  FEC LSP .2 . LSP

  IP IP FEC LSP .3 . LSP LSP FEC

  IP IP FEC LSP .4 LSP FEC

  . .5

  LSP . LSP

  CR-LDP -14-5-2

  . LDP CR-LDP. LSR TCP LDP

  . CR-LDP LSP )11-14(

  )10(

  LSR A)(

  LSR C)(

  LSR B

  )10(

  Address prefix Host address

 • ) ( CR-LDP ): 11- 14(

  A LSR

  LSRC LSRB . .LSRA . LSR B LSP

  . LSRC LSP LSR B LSP LSP LSR C

  . LSR B ) 10 ( LSRB. LSP

  LSP

  ). 17 ( LSP LSR A . LSR A

  LSRA LSR LSR B . LSP

  RSVP -14-5-3

  . IP UDP RSVP RSVP MPLS

  . MPLS LSP RSVP )12-14( . : LSP

  LSR A PATH LSR B LSP LSRC . . LSRB

  . LSRC IP

 • PATH (B,C)

  PATH ( C )

  RESV (32)

  RESV (17)

  LSR A)(

  LSR C)(

  LSR B

  RSVP ): 12-14(

  LSR C . LSP

  RESV LSR B . LSP .

  RESV LSR B ) PATH (

  LSP LSP . LSR A RESV

  LSR LSR B RESV LSR A A LSR .

  CR-LDP RSVP :

  1. CR-LDP TCP RSVP IP UDP .

  .2 RSVP CR-LDP .

  MPLS -14-6

  MPLS . MPLS :

  . LSP -1

 • ) ( 2- LSP . . LSP -3 . -4 -5

  . . -6

  -14-6-1

  . MPLS .

  : . . : -1 . : -2

  .

  . .

  . .

  .

  . .

  . 4M

  . . 4M )13-14(

  A-D-E-C A-B-C 3M A-B-C C B . 4M

 • 4M

  6M5 M

  ):13- 14(

  : .

  . IP .

  .

  1 -14-6-2 .

  .... n2 n1 .4 3 2: 3 :m (p = (n1,n2,n3,,ni,nj (n1,n2) (m(n1,n2

  (m(p) = m(n1,n2)+m(n2,n3)+.+m(ni,nj - .

  . (m(p) = m(n1,n2)*m(n2,n3)*.*m(ni,nj -

  m(ni,nj) 0 5 {(m(p) = min{m(n1,n2),m(n2,n3),.,m(ni,nj -

  ) ( . .

  1 - metric 2 - Additive 3 - Multiplicative 4 - Concave 5 - Reliability

 • ) ( -14-6-3

  . 1 .

  .

  . .

  .

  . .

  .

  .

  .

  -14-6-4 OSPF RIP BGP

  . . ) (

  . 2 .

  . .

  . 3 . . :

  : . ...

  : - .

  .

  1 - Stateless 2 - Congestion 3 - Un stability

 • ). (

  . MPLS .1 . MPLS .2 . MPLS .3 . MPLS LER LSR .4 . LSR .5 . MPLS .6 . MPLS NHLFE .7 . NHLFE .8 . MPLS .9

  . LSP .10 . MPLS .11 . MPLS LSR ATM .12 . MPLS .13 . MPLS .14 . LDP .15 . LDP LSP .16 . LDP CR-LDP .17 . RSVP LSP .18 . .19 IP .20

  . MPLS .21 .22

  .