of 2 /2
Geografia kwiecień Gimnazjum klasa I IV – Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi cz1 – wietrzenie, procesy krasowe, działalność wiatru (podręcznik strony 100 – 109, 132 - 135) Wymogi podstawy programowej Uczeń: 3. 6) posługuje się ze zrozumieniem pojęciem wietrzenia i erozji; przedstawia rzeźbotwórczą rolę wód płynących, fal morskich, wiatru, lądolodów i lodowców górskich; 7) rozpoznaje i opisuje w terenie formy rzeźby powstałe w wyniku działania czynników rzeźbotwórczych. Zadania do zrobienia: 1. Wyjaśnij pojęcia: Erozja – Akumulacja - 2. Wietrzenie to proces polegający na erozji skał. Może zachodzić pod wpływem: (wymień 3 najczęstsze czynniki) 3. Wyróżniamy wietrzenie fizyczne i chemiczne. Na czym polega podstawowa różnica między nimi? Wyjaśnij krótko. 4. Bardzo ważnym przykładem wietrzenia jest wietrzenie mrozowe. Na czym ono polega? Co powstaje w jej wyniku? W jakim klimacie występuje najczęściej? Gdzie występuje w Polsce? 5. Przyporządkuj formom krasowym ich opisy A. Ponor …… B. Stalaktyt …… C. Wywierzysko …… a) Jedna z form naciekowych powstająca w wyniku powolnego spływania kropli wody ze stropu jaskini b) Miejsce na powierzchni ziemi, w którym wypływa podziemna rzeka c) Forma naciekowa w jaskini powstająca dzięki kroplom wody opadającym na dno jaskini d) Zagłębienie terenu, w które wpływa rzeka i znika pod powierzchnią ziemi ©Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku

Geografiamoracz.edu.pl/ed/geografia_g_I_8.pdf · Geografia kwiecień Gimnazjum klasa I IV – Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi cz1 – wietrzenie, procesy krasowe,

Embed Size (px)

Text of Geografiamoracz.edu.pl/ed/geografia_g_I_8.pdf · Geografia kwiecień Gimnazjum klasa I IV –...

Geografia kwiecie

Gimnazjum klasa I

IV Procesy zewntrzne ksztatujce powierzchni Ziemi cz1 wietrzenie, procesy krasowe, dziaalno wiatru (podrcznik strony 100 109, 132 - 135)

Wymogi podstawy programowej

Ucze:

3. 6) posuguje si ze zrozumieniem pojciem wietrzenia i erozji; przedstawiarzebotwrcz rol wd pyncych, fal morskich, wiatru, ldolodw i lodowcw grskich;7) rozpoznaje i opisuje w terenie formy rzeby powstae w wyniku dziaaniaczynnikw rzebotwrczych.

Zadania do zrobienia:

1. Wyjanij pojcia:

Erozja Akumulacja -

2. Wietrzenie to proces polegajcy na erozji ska. Moe zachodzi pod wpywem: (wymie 3 najczstsze czynniki)

3. Wyrniamy wietrzenie fizyczne i chemiczne. Na czym polega podstawowa rnica midzy nimi? Wyjanij krtko.

4. Bardzo wanym przykadem wietrzenia jest wietrzenie mrozowe. Na czym ono polega? Co powstaje w jej wyniku? W jakim klimacie wystpuje najczciej? Gdzie wystpuje w Polsce?

5. Przyporzdkuj formom krasowym ich opisy

A. Ponor B. Stalaktyt C. Wywierzysko

a) Jedna z form naciekowych powstajca w wyniku powolnego spywania kropli wody ze stropu jaskinib) Miejsce na powierzchni ziemi, w ktrym wypywa podziemna rzekac) Forma naciekowa w jaskini powstajca dziki kroplom wody opadajcym na dno jaskinid) Zagbienie terenu, w ktre wpywa rzeka i znika pod powierzchni ziemi

Prywatna Szkoa Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejwku

6. Skd pochodzi nazwa kras oglnie przyjta jako nazwa wszystkich form powstajcych w wyniku rozpuszczania ska wapiennych przez wod?

7. Wymie jakie formy naciekowe mona znale w jaskiniach. Czym rni si: stalaktyt, stalagmit i stalagnat?

8. Rozpoznaj formy przedstawione na poniszych zdjciach i ilustracjach.

9. Okrel, czy ponisze procesy nale do wewntrznych (W) czy zewntrznych (Z) a) ruchy masowe b) wulkanizm c) wietrzenie ska d) trzsienia ziemi e) dziaalno rzek f) dziaalno lodowcw g) abrazja h) powstawanie gr

10.Na podstawie rysunku po prawo wykonaj polecenia10.1 Wydma ukazana na schemacie to wydma:

a) paraboliczna b) barchan

10.2 Powstaje ona w klimacie: a) wybitnie suchym b) lekko wilgotnym

10.3 Swj ksztat zawdzicza temu, e szybciej porusza si:a) rodkowa cz wydmy b) kocowa cz wydmy (ramiona)10.4 Wydma to forma eoliczna powstajca w wyniku dziaalnoci wiatrua) akumulacyjnej b) erozyjnej

ycz miej pracy

W kwietniu i maju zajmiemy si dwoma ostatnimi dziaami. Podzielimy je troch inaczej ni w podrczniku. W kwietniu wietrzenie, procesy krasowe i dziaalno wiatru. W maju popracujemy nad dziaalnoci wody rzeki, lodowca i morza. Na czerwcowy czas egzaminw zostanie nam zebranie wiadomoci i ciekawostki

Wiem, co trzeba

Prywatna Szkoa Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejwku