of 3/3
UY rlAN NH^N DAN QUAN 5 IIOI DoNC XD'f T'UYEN VIEN CHU'C II,\N I(IEM TRA SAT TIACH CONG I{OA XA IIOI CHTJ NGIIiA VIEI'NANI D6c L{p - TU Do - IIanh Phic DANH SACH KET QUA XET TUYEN TUYE,N VITN CHUC GIAO DUC TIEU HOC NAM 2OI9 r.)5 I 02T l)Lronr, l hi lhirv GV Tidu hoc ll+ng lV I rirrrg {r}.6n (.): I Il.05l 20/01/ r97s GV 'lj€u hoc 113ng IV (.15 I ll r)5 5 Itirhlhi Ihu 0t/r 0/r995 CiV TiCu hoo I Iang lV r.ri l ll 0i, GV lidu hoc I l+Dg IV (.) 5 I ll l).lu NgLn in Ngoc Iloirng 15t01/ 199'l (.)i I II {),t,1 l.i l-rin Kinr {.)5 Ill (i|,t 04/10/1994 SP I idng Anh (.)5 I ll r)a)() I.a lr:1n Ihu\ t9l06i I99l I Irti.nh Mlln (.)i I ll.ll Ir- oa/l lll9t)'7 I luj,nh Min Dsl I rirrtp tr rr'6n (.)5 I Il 0(X) l.c llri I)iinr 05/02/t995 Ihrj'nh Min Dat (.)5 I lt.0r)5 IItl llrii (.)i I .071 N!U\ 0n l)6 I I\an (15 IIt{)t4 Ll (; ia (.) i I II {)28 l6l I 2/t99i (.)5 lll 0-l t) Ngrrr in Ihi Ihu 26t lt)/199'7 N!Lr\.4ll La I Ioinp 11i11t)996 (.)i Ilt 056

f2.hcm.edu.vnCreated Date: 8/7/2019 7:22:23 PM

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of f2.hcm.edu.vnCreated Date: 8/7/2019 7:22:23 PM

 • UY rlAN NH^N DAN QUAN 5IIOI DoNC XD'f T'UYEN VIEN CHU'C

  II,\N I(IEM TRA SAT TIACH

  CONG I{OA XA IIOI CHTJ NGIIiA VIEI'NANID6c L{p - TU Do - IIanh Phic

  DANH SACH KET QUA XET TUYEN TUYE,N VITN CHUC GIAO DUC TIEU HOC NAM 2OI9

  r.)5 I 02T l)Lronr, l hi lhirv GV Tidu hocll+ng lV

  I rirrrg {r}.6n

  (.): I Il.05l 20/01/ r97s GV 'lj€u hoc

  113ng IV

  (.15 I ll r)5 5 Itirhlhi Ihu 0t/r 0/r995 CiV TiCu hooI Iang lV

  r.ri l ll 0i, GV lidu hocI l+Dg IV

  (.) 5 I ll l).lu NgLn in Ngoc Iloirng 15t01/ 199'l

  (.)i I II {),t,1 l.i l-rin Kinr

  {.)5 Ill (i|,t 04/10/1994 SP I idng Anh

  (.)5 I ll r)a)() I.a lr:1n Ihu\ t9l06i I99l I Irti.nh Mlln

  (.)i I ll.ll Ir- oa/l lll9t)'7 I luj,nh MinDsl

  I rirrtp tr rr'6n

  (.)5 I Il 0(X) l.c llri I)iinr 05/02/t995 Ihrj'nh MinDat

  (.)5 I lt.0r)5 IItl llrii

  (.)i I .071 N!U\ 0n l)6 I I\an

  (15 IIt{)t4 Ll (; ia

  (.) i I II {)28 l6l I 2/t99i

  (.)5 lll 0-l t) Ngrrr in Ihi Ihu 26t lt)/199'7

  N!Lr\.4ll La I Ioinp 11i11t)996(.)i Ilt 056

 • t- (15 IIt 066 I rrLong Ngoc N inh 2)t1)lt99I) K inh DII VI-VII (lD I ieu hac Anh B UDCB DII GV.fi6u hqc

  IIang IV

  (iV nhi€u Pham I I6ngI hai

  I'rirng nr)6n

  ll{ ()5 I I I.007 DrLong I rin I hi Ngoc Hin ?9/05/1994 K inh DII CQ CD Tieu lroc Anh B UDCB DIICV'I i€u hoc

  I Iane IVCV

  nhiiu nr6nLli Crinh Htin I rirnp lLr) en

  t9 (15. Il t.019 t,ri N1fli 'Ihi 26104 997 Kinh DH CQ CID Ti6u hoc Anh ll1 UDCB DIICV l-idu hoc

  Ilans lVGV

  nhiarr m6nl-j Czinh Ilirn ]l'irnp tuyen

  .i) {15.I ll 0(,3 NgLr-,-dn I hanh Phong 01/01/t997 Kinh tc CQ SP Ti6u hQc Anh B Tin Il tc GV li6u hQcllane IV

  GVnhiiu mdn

  l.j'Cdnh I lc,n 'll'unp tu)€n

  (15.I ll 051 Ngul'dn Nhrr Mai 28t094975 Kinh TC VI,VI I .Ihu vi€n nh B tJ'DCB IC NV thu v ionll?ng lV

  Nh6n vi6n

  lhu vienLir (irinh I Idn

  -lftnp tuy6n

  (.)5. I lt (x)6 ( lruns 'l ieu N4r 09/02l|997 lk)a CD VI,VI I (ll) l-iau hoc Anh ll t IIX'B ('l) CV li6ir hoc

  Ilanp IVCV

  nhiiu m6nMinh Dao

  -[r iurg lu]en

  ,,i ll ll]i I'han Vin chi l0/10/t997 K inh DII CQ (lD I i6Lr hoo Aoh Bl LIDCT] DllGV [i6u hoc

  I Iang IVciv

  nhi6rr nr6nM inh lrao Irirng 1u) in

  I r.ri I ll lr-)l l)icl hrcLr Mt 191081199',7 Kinli T)I I CQ (lD fi6u hac Arh tl2 lin A DIIGV 'l-i6u hoc

  I Ianq tVGV

  nhi€rr m6nM inh lllo 'frirng tlr) dn

  (.)) I ll ojl Ngrrlin lhi Ngoc lli'in ll()3/1990 Kinh DII VI-VI I (il)-l-i6u hoc Anh B Tin A I)IICV Tieu hoc

  I Iang lVCV

  n hiirr mdnM inh Du,' 'l_rr:rng 1u!dn

  0i6 I)oin l hi N{6ng Scn {\4t021991 K inlt I)I I VI,VI I GI) li6u hoc AnhRl IinA I)I I CV I iou hoc

  I Iang IVCV

  nhiiu nr6nChinh Nghia I_f[rns tLl\ en

  r.)i ll illr) Nerrrin llLroc L!1r 02i06/t 995 Kinh DII CQ CI) tlri chit Anh B I]DCI] I)I I CiV l iau hoc

  Ilanp IV(iV I hC duc l-e L)inh

  t:hinhlrirns lu\i

  lll ()5 I It.0jl I lui nh I lri ( ir)r Loan l2/04/1995 K inh ct) CQ CD l-i6u |oc Anh l] fin l] l)H CV -l'iaLr

  lroc

  Ilane IV

  (lV r)lrieLrnr6n

  I6 DinhClh inh

  'lrirng 1r)an

  oi. t 0ll I)Lr(rne I-iiu Ihirrh Phio 26t03/1993 K inh I)lt VI,VI I (iD Iieu hoc Anh Il Iin Il DII CV Iidu hocI Iane IV

  (ivnhiarr nr6n

  l-6 DirrhCh inh

  I rirng lut,dn

  i) r.ri Illl)lI lrin Ihi Iuyen t4l08/t990 K inlr cr) vt-vll CD I ieu hac I'ltip I) UDCI'} ct) CV I idu hocI Iang IV

  (lvnhiar nriin

  Ngufin DircCanh

  I l'trng lu]0n

  ]I (.):. I Il.0.l3 Il rin lhiin ivlinh o)/t) /1995 K inh CD CQ (iD I iau hoc t II)CI} (t) CV Tiau hecFIang IV

  aivnhiiu nr6n

  Nguy6n DrrcC:in h

  I_l'inp tUven

  rl rl) | ll (l-') Nr.,Lrr 3n IIti Iltrr'nh N,ldi t9/t l/t995 K inh DII CQ (iD l ieu hoc Atrh B I TJDCI] DIICV Iidu hoc

  Ilang lVCV nhi€u Ng!),err llirc

  CrinhIfirng nr\en

  (l) I 11.05(l NgLrl dn I hanh l.idrrl lei 03/ 1988 Kinh DII CQ (;D rhe chil Anh ll linll DII CV-Ii6u hocIleng IV

  CV fh€ duc Ngui 6n DrircC.inh

  Il illrg tu),en

  ll r)i I ll (l0l ( lrir Ki6n C(r Lll/t989 llol 1C CQ Sl> Tiou hoc Iin A I(lGV lielr hoc

  Ilans lV

  (;VIl,rnB \/ r,,llg 1 drrrp tu\ an

  (15 lll 0l8 lriin Ihi I la)ng ['huo"c Il/02l1995 K irll) I)i I CQ (iD l-ieu hoc Anh ll .1in !l DII(iV-l-iau hqc

  Ilang IvCV

  nhiirr nrilnllirng Vrr(rn8 'lr[rng tLr],en

  :.llrl, l

  e3ig>

 • :16 Q5.t lr.0t:l l-e IliCLr 'l-hiio 02/t t ll99'/ K inh CF) CQ CD TiCu hoc Anh 82 IIDCB CDGV Ti6u hoc

  HanP lV

  (ivnhidu m6n

  IIirng Vur)ng

  31 Q5.-lH.04l Tren Kinl Ngq., 24,L0^996 Kinh DIJ CQ CD l-i6rr hoc Anh tl I IIDCI] DI.IGV Ti6u hac

  Ilanq IVCV

  nhidu rn6nI lirng Vuon!

  llt Qi.Tr r.0{6 1'r in Nguy€n Mai Duv 07 /12/t996 Kinh DFI VI,VH GD Ti6ll hoc Anh Il IiDCB DIICV TiCu hac

  llanE lVCV

  nhiiru rn6nI Iirng Vutlrru l r LIrS t u\ .ir

  .19 Q5.1 rr.054 Luong Phan Truong t 4 t{tg/ 199'7 K inh DTI C'Q CD l ieu hqc Anh C I ID'B DFIGV'fi6u hoc

  llans IVGV

  nhidu n6nIIilllg Vr(rrg I nlrv tLr\,ill

  40 Q5.r H.059 I-loanp Thi 'l hirv Dudng 02t0t/t996 Kinh CD CQKhoa hQc-lhu vi€n

  Anh B I IDC II c-t)NV thu vien

  llang IVNhdn vi6n

  thu YiCnllirng Vrxrrg I rirlu tLrrrrr

  TRIJ'ONG I}AN KI M TRA SAT HACH HQI DONG

  Uy ban nhin din QuilnTluo-ns Canh Ba

  TrLLong Phong Cirio duc vd Ddo tao Quan 5LE Thanh Hai

  ,.\

  .lolln. /.r'.rl