of 47 /47
ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al concursului Proiectului de management prezentat de doamna Bogătan Ioana Silvia si durata pentru care se va încheia contractul de management la Teatrului de păpusi “Prichindel” Alba Iulia Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 septembrie 2012, Luând în dezbatere; - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului Proiectului de management prezentat de doamna Bogătan Ioana Silvia si durata pentru care se va încheia contractul de management la Teatrului de Păpusi “Prichindel” Alba Iulia; - proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului Proiectului de management prezentat de doamna Bogătan Ioana Silvia si durata pentru care se va încheia contractul de management la Teatrului de Păpusi “Prichindel” Alba Iulia; - raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr.11810/17.09.2012 la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, Proiectului de management prezentat de doamna Bogătan Ioana Silvia si durata pentru care se va încheia contractul de management la Teatrului de Păpusi “Prichindel” Alba Iulia; Văzând : Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 – “Comisia educatie, cultură, tineret, ONG-uri si sport”; Având în vedere prevederile: -Ordonantei de Urgentă nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultură, aprobată, cu modificări şi completări de Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonantei de Urgentă nr. 189/2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezămintelor culturale de drept public; -art. 91– (2), litera “e” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 97 - (1) şi art.115 – (1), litera “c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art. 1. Se aprobă rezultatul final al sesiunii de depunere al proiectul de management pentru postul de manager al Teatrului de Păpusi “Prichindel” Alba Iulia, conform anexei nr.1- parte integrantă a prezentei hotărâri. Art. 2. Se aprobă proiectul de management prezentat de doamna Bogătan Ioana Silvia conform anexei nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri, contractul de management urmând a se încheia pe perioada 01.10.2012-31.12.2016. Art. 3. Presedintele Consiliului Judetean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Biroul resurse umane si gestiunea functiilor publice, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi comunică; -Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba; -Direcţiei juridică şi administratie publică; -Directiei relatii publice si informatică; -Teatrului de păpusi “Prichindel” Alba Iulia; -Doamnei Bogătan Ioana Silvia; -Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. PREŞEDINTE, ION DUMITREL CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL JUDEŢULUI MARIANA HURBEAN Cugir, 27.09.2012 Nr.148

ţ ş ţă ă ş ţ ă ş ă ţ ă ş ţ ă ş ă Ă ă rezultatul final al ... · - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului

 • Author
  others

 • View
  30

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ţ ş ţă ă ş ţ ă ş ă ţ ă ş ţ ă ş ă Ă ă rezultatul final al ... · - expunerea de...

 • ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al concursului Proiectului de management prezentat de doamna

  Bogătan Ioana Silvia si durata pentru care se va încheia contractul de management la Teatrului de păpusi “Prichindel” Alba Iulia

  Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 septembrie 2012,

  Luând în dezbatere; - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului Proiectului de management prezentat de doamna Bogătan Ioana Silvia si durata pentru care se va încheia contractul de management la Teatrului de Păpusi “Prichindel” Alba Iulia; - proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului Proiectului de management prezentat de doamna Bogătan Ioana Silvia si durata pentru care se va încheia contractul de management la Teatrului de Păpusi “Prichindel” Alba Iulia; - raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr.11810/17.09.2012 la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, Proiectului de management prezentat de doamna Bogătan Ioana Silvia si durata pentru care se va încheia contractul de management la Teatrului de Păpusi “Prichindel” Alba Iulia;

  Văzând : Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 – “Comisia educatie, cultură, tineret, ONG-uri si

  sport”; Având în vedere prevederile: -Ordonantei de Urgentă nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultură,

  aprobată, cu modificări şi completări de Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonantei de Urgentă nr. 189/2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezămintelor culturale de drept public;

  -art. 91– (2), litera “e” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 97 - (1) şi art.115 – (1), litera “c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta

  HOTĂRÂRE

  Art. 1. Se aprobă rezultatul final al sesiunii de depunere al proiectul de management pentru postul de manager al Teatrului de Păpusi “Prichindel” Alba Iulia, conform anexei nr.1- parte integrantă a prezentei hotărâri. Art. 2. Se aprobă proiectul de management prezentat de doamna Bogătan Ioana Silvia conform anexei nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri, contractul de management urmând a se încheia pe perioada 01.10.2012-31.12.2016. Art. 3. Presedintele Consiliului Judetean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Biroul resurse umane si gestiunea functiilor publice, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi comunică; -Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba; -Direcţiei juridică şi administratie publică; -Directiei relatii publice si informatică; -Teatrului de păpusi “Prichindel” Alba Iulia;

  -Doamnei Bogătan Ioana Silvia; -Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. PREŞEDINTE, ION DUMITREL CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL JUDEŢULUI MARIANA HURBEAN Cugir, 27.09.2012 Nr.148

 • CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA Anexa nr. 1 la Comisiile de examinare a proiectelor hotărârea de management pentru unele institutii nr. 148/27.09.2012 de cultură Nr.11300/05.09.2012

  REZULTATUL FINAL

  Comisia de examinare a proiectelor de management pentru unele institutii de cultură din subordinea Consiliului Judetean Alba constituită prin Hotărârea Consiliului Judetean Alba nr.116/26.08.2012, s-a întrunit în data de 03.09.2012, ora 10,00, si a procedat la analiza si notarea proiectului de management nr.10444/22.08.2012, depus de doamna Bogătan Ioana Silvia, pentru postul de director /manager la Teatrul de păpusi “Prichindel” Alba Iulia. În urma analizei proiectului de management, membri comisiei au acordat doamnei Bogătan Ioana Silvia nota 9,62.

  În conformitate cu prevederile art.19, alin.5 din Ordonanta de Urgentă nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultură, aprobată, cu modificări şi completări de Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonantei de Urgentă nr. 189/2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezămintelor culturale de drept public, este declarat câstigător candidatul care a obtinut nota de minimum 7.

  În concluzie, doamna Bogătan Ioana Silvia a fost declarată câstigătoare.

  Afisat azi, 5 septembrie 2012, ora 16,00, la sediul Consiliului Judetean Alba.

  Secretariatul comisiei SEF BIROU

  HORATIU SUCIU

 • Anexa 2

  la hotărârea nr. 148/27.09.2012

  PROIECT DE MANAGEMENT PENTRU PERIOADA 01.10.2012 – 31.12.2016

  Manager: Ioana BOGĂŢAN

  TEATRUL DE PĂPUŞI PRICHINDEL ALBA IULIA - STR. ANDREI MUREŞANU, NR. 3, ALBA IULIA

  Tel/fax: 0258 - 811752 [email protected]

  www.teatrulalba.ro

  1

 • MISIUNEA TEATRULUI DE PĂPUŞI PRICHINDEL DIN ALBA IULIA

  Misiunea Teatrului de Păpuşi ” Prichindel “ este de a educa prin artă publicul spectator şi

  de a promova arta spectacolului precum şi stimularea schimburilor culturale dintre zone şi ţări, de

  a crea spectacole de teatru pentru copii, folosind cu predilecţie arta animaţiei dar şi alte modalităţi

  de expresie teatrală precum şi promovarea valorilor consacrate ale literaturii româneşti şi

  universale, clasice şi contemporane. Totodată misiunea sa este de a păstra papusa ca obiect

  principal în spectacolele teatrului precum si continuarea artei de a mânui.

  Teatrul de păpuşi iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei

  formativ – artistice. Produce şi prezintă spectacole pentru copiii din municipiu, judeţ şi ţară atât la

  sediul teatrului cât şi în case de cultură, cămine culturale sau spaţii neconvenţionale din localităţi

  ale judeţului Alba sau din ţară.

  A. Analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi

  propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent :

  1. Instituţii/organizaţii20 care se adresează aceleiaşi comunităţi ;

  Teatrul de Păpuşi, prin specificitatea sa, este singura instituţie de teatru profesionist din

  judeţ cu activitate în municipiul Alba Iulia şi pe teritoriul judeţului. Teatrul îşi desfăşoară activitatea

  alături de instituţile de cultură din judet care se adresează aceleiaşi comunităţi :

  1. Biblioteca Judeţeană “Lucian Blaga” Alba - serveşte interesele de informare, studiu,

  educaţie, lectură şi recreare ale locuitorilor din municipiul Alba Iulia şi judeţul Alba, oferind acces

  liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin baza de date şi colecţiile proprii.

  2. Centrul de cultură ”Augustin Bena” a fost înfiinţat cu scopul de a oferi produse şi

  servicii culturale, ca elemente ale dezvoltării şi regenerării sociale a comunităţilor.

  Prin activităţile desfăşurate asigură promovarea culturii, în general şi a celei tradiţionale, în

  special, mobilitatea profesională prin formarea continuă şi spectacole muzical-artistice pentru

  petrecerea timpului liber.

  3. Muzeul Naţional al Unirii este „instituţia publica de cultură, aflată în serviciul societăţii,

  care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii,

  educării si recreării, marturii materiale si spirituale ale existentei si evoluţiei comunităţilor umane,

  precum si ale mediului înconjurător”.

  4. Casa de Cultură a Studenţilor.

  Misiunea Casei de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia se fundamentează pe bogăţia şi

  valoarea tezaurului cultural acumulat şi conservat în Alba Iulia. În vederea realizării acestei misiuni

  instituţia urmăreşte: recuperarea, perpetuarea şi valorificarea tradiţiilor cultural artistice prin

  dezvoltarea gustului artistic al tinerei generaţii, a creaţiei de valori cultural-artistice; asigurarea

  2

 • cadrului instituţional şi a mijloacelor culturale, de constituirea şi dezvoltarea unei comunităţi

  culturale care să asigure valorificarea deplină a tezaurului cultural-artistic; asigurarea egalităţii

  şanselor de acces şi participarea la activităţile artistice desfăşurate în cadrul instituţiei noastre,

  precum toţi tinerii care urmează sau nu o formă de învăţământ superior.

  2. Participarea instituţiei în/la programe/proiecte europene/internaţionale21 ;

  În perioada octombrie 2012 - decembrie 2016 teatrul de păpuşi îşi propune să participe în

  programe şi proiecte europene internaţionale.

  A. Avignon OFF - Franţa : acest festival este cel mai mare eveniment de acest gen din Europa. Ne

  propunem participarea în acest proiect european care se desfăsoară pe parcursul a 28 de zile în

  fiecare an. Prezenta noastră la acest festival este importantă pentru promovarea institutiei noastre si

  a judetului creând legături puternice cu alte teatre si companii teatrale din lume. Acest eveniment

  este o sursă de selectie a spectacolelor pentru festivalul nostru de teatru.

  B. Sub căciula lui Gugută - Republica Moldova : festival international organizat de Teatrul

  Municipal de Păpusi Gugută din Chisinău în care sunt prezente teatre importante din lume. În cadrul

  acestui festival au loc pe lângă spectacole si întâlniri ale managerilor de teatru. În cadrul acestor

  întâlniri se discută modul de desfăsurare a spectacolelor în diferite tări, modalităti de punere în

  scenă a spectacolelor cu păpusi, posibile schimburi de experientă etc.

  C. Bucurii pentru copii - Bucuresti : festival international organizat de Teatrul Țăndărică

  Bucuresti. Proiect care atrage anual trupe importante din străinătate precum si personalităti UNIMA

  si ASSITEJ care abordează teme despre spectacolul cu păpusi si mentinerea acestora în atentia

  copiilor.

  3. Cunoaşterea22 activităţii instituţiei în/de către comunitatea beneficiară a acestora;

  IMAGINEA

  Formarea şi promovarea imaginii se numără printre obiectivele de perfecţionare a relaţiilor

  Teatrului de Păpuşi cu comunitatea, mass-media, colaboratorii, etc.

  ACŢIUNI DIRECŢII DE REALIZARE

  Câştigarea încrederii publicului

  Formalizarea activităţii de comunicare cu mediul intern şi extern al teatrului. Îmbunătăţirea afişajului public. Realizarea de studii privind categoriile de public şi aşteptările acestuia. Elaborarea, tipărirea şi distribuirea de materiale

  3

 • de promovare. Creşterea gradului de loialitate, profesionalism şi motivaţie a membrilor instituţiei.

  Atitudine pozitivă din partea mass-media

  Organizarea a cel puţin 2 conferinţe de presă pe an şi transmiterea de comunicate de presă. Promovarea acţiunilor teatrului prin posturile de radio şi televiziune.

  Atragerea partenerilor şi colaboratorilor

  Promovarea interesului teatrului pentru munca pe bază de parteneriate şi proiecte. Formalizarea parteneriatelor prin contracte, acorduri, etc. Identificarea modalităţilor prin care teatrul poate fi mai bine valorificat în comunitate şi în rândul partenerilor.

  Iniţierea unor evenimente speciale gen: festivaluri, concursuri, concerte, expoziţii, ziua mondială a teatrului, etc.

  Crearea şi întreţinerea unor relaţii transparente cu publicul beneficiar şi cu sponsorii implicaţi în realizarea unor acţiuni. Asigurarea accesului populaţiei interesate în locaţiile teatrului (prezentarea păpuşilor, a decorurilor, a costumelor, etc.)

  VIZIBILITATE

  Creşterea gradului de informare a comunităţi deservite în legătură cu specificul teatrului se va

  face prin mai buna valorificare a elementelor de vizibilitate cuprinse în:

  PRODUSE CONŢINUT LOC DE VALORIFICARE Logo Imagine de identificare a

  instituţiei. Materiale publicitare

  Aspectul clădirii Teatrul de Păpuşi Prichindel Alba Iulia.

  Faţada teatrului si interiorul clădirii.

  Studierea, conducerea şi evaluarea permanentă a acţiunilor nu vor avea efecte pozitive fără a

  informa publicul şi a-i permite înţelegerea obiectivelor instituţiei. Prin urmare, cunoaşterea

  activităţii instituţiei prin promovarea imaginii şi a vizibilităţii se va formula pornind de la

  următoarele cerinţe:

  - să obţină şi să păstreze o imagine pozitivă a teatrului;

  - să câştige încrederea populaţiei căreia i se adresează;

  - să obţină atenţia mass-media;

  - să transmită cât mai multe materiale informative;

  - să amelioreze comunicarea în interiorul şi în afara teatrului facilitând identificarea

  problemelor de relaţii publice şi să ofere cele mai bune formule pentru rezolvarea lor.

  Mediatizarea activităţii în mod permanent prin toate mijloacele va ajuta publicul să înţeleagă

  mesajele cuprinse în obiectivele teatrului şi să-i provoace la început curiozitatea iar apoi interesul.

  4

 • Iniţierea unor evenimente speciale: concursuri de desen a personajelor din piesele care fac parte

  din repertoriul teatrului, festivaluri, expoziţii, spectacole lectură, sondaje de opinie, toate aceste ar

  facilita teatrului crearea unei relaţii privilegiate cu publicul beneficiar, cu sponsorii implicaţi în

  realizarea acestora şi în acelaşi timp are mai beneficia de încă un prilej pentru a fi remarcate de

  diverşi observatori.

  În scopul promovării şi gestionării eficiente a imaginii teatrului se va continua apariţia unei

  publicaţii proprii (care a apărut deja în cadrul festivalului) care să adune în pagină aspecte din

  programul festivalului, interviuri cu artişti. În fapt, toate acţiunile de marketing cultural pentru a fi

  eficiente trebuie să răspundă la câteva întrebări majore: de ce există teatrul? Pentru ce vrea să fie

  cunoscut? Ce trebuie să aştepte publicul de la el? care este rolul său în comunitate? şi să găsească

  cele mai potrivite căi pentru a disemina informaţia cuprinsă în răspunsul la aceste întrebări.

  4. Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi de PR/de strategii

  media ;

  CONFERINTE DE PRESA

  Organizarea de conferinţe de presa cu ocazia evenimentelor importante, precum si de

  informare privind activitatea curenta a instituţiei. Conferinţele de presa se organizează la sediul

  instituţiei. În fiecare an ne propunem 2 conferinţe.

  COMUNICATE

  Transmiterea de comunicate pentru fiecare eveniment desfăşurat sub auspiciile instituţiei

  INTERVIURI

  Stabilirea, organizarea unor sesiuni de interviuri cu conducerea teatrului si cu artiştii sau

  colaboratorii importanţi

  PARTENERIATE MEDIA

  Încheierea unor parteneriate media cu ocazia desfăşurării unor evenimente de interes

  PUBLICITATE.

  Printuri

  Afişe aproximativ 300 pentru fiecare spectacol

  Caiete program aproximativ 200 pentru fiecare spectacol

  Bannere în funcţie de evenimente

  Outdoor - Organizarea unor puncte de afişaj permanent sistem tubular si sistem cu doua

  fete.

  Below the line (împrăştiere de materiale publicitare direct publicului)

  Flyere

  Sondarea prin chestionare a publicului pentru identificarea preferinţelor

  5

 • Organizarea de concursuri radio, cu premiu invitaţii la teatru

  Organizarea unor seminarii in licee privind popularizarea teatrului susţinute de personalităţi

  ale lumii teatrale (actori, regizori, scenografi, manageri)

  Site-ul teatrului se va actualiza permanent cu activităţile şi evenimentele desfăşurate.

  5. Reflectarea instituţiei în presa de specialitate23 ;

  Regional şi local nu există presă de specialitate care să exprime un punct de vedere avizat

  asupra evenimentelor teatrului nostru. Ne propunem ca în perioada 2012 – 2016 să atragem în

  cadrul evenimentelor noastre critici, redactori de specialitate ale revistelor teatrale sau literare. De

  asemenea, înaintea fiecărei premiere vom organiza o conferinţă de presă care să includă şi

  vizionarea spectacolului care urmează să fie prezentat publicului spectator.

  6. Profilul/portretul beneficiarului actual :

  Teatrul nu are personal calificat pentru a face studii şi sondaje de specialitate în ceea ce

  priveşte profilul beneficiarului. Din datele furnizate de Caietul de Sarcini reiese că s-a realizat totuşi

  un sondaj care reflectă opţiunea copiilor pentru o anumită poveste. Totodată au fost purtate discuţii

  directe cu spectatorii pentru a afla părerea lor despre piesele vizionate. Astfel ne propunem ca în

  fiecare an să aplicăm prin mijloace simple, care pot fi administrare de către personalul teatrului,

  chestionare, observaţii directe, discuţii cu publicul şi nu în ultimul rând să continuăm sondajele prin

  care să aflăm preferinţele acestora pentru anumite spectacole.

  Analiza datelor obtinute ; din datele obţinute până acum observăm că spectatorii noşti sunt

  mulţumiţi de spectacolele prezentate. A reieşit că micii spectatori agreează spectacolele, cu un fir

  narativ clar exprimat, cu respectarea coordonatelor de imagine ale personajelor din basmele pe care

  ei deja le cunosc. Din punct de vedere emoţional copilul se identifică cu personajele, crede în

  povestea transpusă în scenă, iubeşte şi este alături de personajele pozitive dar le agreează şi pe cele

  negative, trăind intens întregul spectacol.

  Estimări pentru atragerea altor categorii de beneficiari24 ; Teatrul de Păpuşi are o tradiţie de

  60 de ani în prezentarea de spectacole pentru copii. Personalul artistic al acestui teatru este în

  totalitate specializat în mânuirea păpuşilor de tip wayang, bi-ba-bo, la paravan, pe cameră neagră

  sau combinaţie între actor şi păpuşă la vedere. Astfel publicul nostru ţintă este clar copilul. Deşi

  obiectivul teatrului este crearea şi prezentarea de spectacole pentru copii, arta animaţiei se adresează

  tuturor categoriilor de vârstă. Prin urmare ne propunem să atragem în sălile de spectacol adolescenţi

  şi chiar adulţi cu spectacole care se adresează vârstei lor, făcându-i pe aceştia să iubească şi ei

  păpuşa şi toate celelalte mijloace care se folosesc în teatrul de animaţie.

  6

 • Ne propunem fată de ultimul raport să realizăm un alt sondaj care să se adreseze copiilor din

  clasele V - VIII pentru a afla preferintele lor în materie de spectacole.

  7. Beneficiarul ţintă al activităţilor instituţiei:

  - pe termen scurt şi pe termen lung ;

  Atât în prezent cât şi pe viitor beneficiarii ţintă al Teatrului de Păpuşi Prichindel Alba Iulia

  sunt copii de toate vârstele. Acest lucru se datorează specificului spectacolelor care se montează în

  această instituţie.

  Pe lângă aceste spectacole teatrul a creat şi alte activităţi care s-au adresat publicului de

  toate vârstele ca de exemplu concerte susţinute la sala teatrului şi spectacole care se adresau

  adulţilor. Datorită festivalului de teatru, care în octombrie 2012 va ajunge la cea de-a saptea ediţie

  au avut loc activităţi care s-au adresat tuturor categoriilor de vârstă. (spectacole, concerte, ateliere,

  expoziţii, lansări de carte). Şi anul acesta, în cadrul festivalului, ne propunem să aducem spectacole

  cât mai diverse din punct de vedere artistic (teatru dans, burlesc, comedia dell arte, spectacole

  muzicale) care să atragă un public cât mai variat. După câteva ediţii de festival, în care au existat

  foarte multe spectacole pentru tineri şi adulţi, s-a născut ideea că înfiinţarea unui teatru de proiecte

  ar satisface nevoile culturale pentru un public cât mai larg, astfel că în câţiva ani toate categoriile de

  vârste care iubesc teatrul şi arta în general, să fie acoperite din acest punct de vedere.

  În concluzie, prin montarea spectacolelor, prin menţinerea festivalului de teatru şi prin

  activităţile pe care ni le-am propus în perioada 2012 - 2016, atât în prezent cât şi în viitor ne

  propunem să fim prezenţi în viaţa publicului de toate vârstele.

  8. Descrierea modului de dobândire a cunoaşterii categoriilor de beneficiari (tipul

  informaţiilor: studii, cercetări, alte surse de informare) ;

  În perioada raportată s-au făcut studii pentru copiii din grădinite dar si pentru adolescenti si

  adulti. În următoarea perioadă de management vom relua aceste studii si cercetări pentru a fi mereu

  la curent cu preferintele publicului în materie de teatru. Totodată vom da curs unui alt studiu care se

  va adresa copiilor din clasele gimnaziale pentru a întelege mai bine ce si-ar dori să vadă pe scena

  teatrului de păpusi Prichindel din Alba Iulia. Toate aceste sondaje le vom face atât prim mijloace

  simple care pot fi administrate de către personalul teatrului prin chestionare, observatii directe si

  discutii cu publicul dar si în colaboare cu institutiile de specialitate.

  7

 • 9. Utilizarea spaţiilor instituţiei25 ;

  Instituţia beneficiază de spaţii specifice unui teatru de păpuşi în care îşi desfăşoară activitatea

  angajaţii teatrului, dar cuprinde şi spaţii desinate publicului spectator. Spaţiile teatrului sunt

  următoarele:

  1. SALA DE SPECTACOL – beneficiază de 160 de locuri şi este folosită pentru spectacolele

  teatrului şi se închiriază la diferite evenimente.

  2. CABINĂ SUNET ŞI LUMINI – este folosită de către maestru de sunet şi maestrul de lumini

  în timpul spectacolelor, intrarea fiind interzisă altor persoane.

  3. STUDIO DE ÎNREGISTRĂRI – se înregistrează banda sonoră a spectacolelor şi este folosit

  de către actori pentru a se schimba, teatrul neavând cabine pentru actori.

  4. SALĂ PENTRU REPETIŢI ŞI VIZIONĂRI VIDEO – în această cameră se fac repetiţii de

  text şi repetiţii de mânuire a păpuşilor în faţa oglinzii. Tot aici se fac şi vizionările video ale

  spectacolelor teatrului.

  5. ATELIER CROITORIE – în acest atelier se confecţionează toate costumele pentru

  spectacolele teatrului.

  6. ATELIER TÂMPLĂRIE - în acest atelier se realizează toate decorurile pentru spectacolele

  teatrului.

  7. ATELIER SCULPTURĂ - în acest atelier se sculptează păpuşi, se pictează decoruri şi

  păpuşi

  8. MAGAZIE PĂPUŞI - spaţiu de depozitare a păpuşilor şi costumelor din spectacole.

  9. MAGAZIE DECOR - spaţiu de depozitare a decorurilor spectacolelor

  10. BIROU CONTABILITATE – activităţi specifice acestui sector

  11. BIROU SECRETARIAT LITERAR - activităţi specifice acestui sector

  12. BIROU DIRECTOR - activităţi specifice

  13. BIROU IMPRESARI - activităţi specifice de impresariat

  14. GRUP SANITAR - unul singur atât pentru angajaţii teatrului cât şi pentru public

  15. CURTE INTERIOARĂ – spaţiu de acces în cadrul teatrului şi totodată spaţiu pentru

  diferite activităţi artistice în aer liber.

  10. Propuneri de îmbunătăţiri ale spaţiilor ;

  În acest moment instituţiei îi lipsesc câteva spaţii importante pentru o mai bună desfăşurare a

  evenimentelor şi acţiunilor pe care trebuie să le realizeze.

  Teatrul nu beneficiază de o intrare separată a publicului, de un foyer şi de un grup sanitar

  destinat strict acestuia. În momentul de faţă acelaşi grup sanitar este folosit atât de angajaţii teatrului

  cât şi de public.

  8

 • FOYER – nu există, teatrul beneficiază doar de un hol de trecere spre sala de spectacol a

  publicului. În acelaşi timp există doar o singură intrare atât pentru public cât şi pentru angajaţii

  teatrului.

  Actorii teatrului nu beneficiază de cabine . Există doar un spaţiu de înregistrare în care aceştia

  se schimbă fără să aibă la dispoziţie, oglinzi, toalete, dulapuri pentru echipamentul de scenă, etc.

  Actuala clădire, printr-un proiect de extindere, poate să-şi mărească capacitatea prin construirea

  unor camere de oaspeţi, acest lucru ar anula costurile de cazare a colaboratorilor teatrului (regizori,

  scenografi, sculptori, alţi colaboratori). Specificăm totodată că nu dispunem de un spaţiu destinat

  arhivării documentelor. În urma controalelor ni s-a pus în vedere că acest spaţiu, din punct de vedere a

  normelor legale, trebuie să existe mobilat cu dulapuri metalice.

  Întreaga clădire trebuie zugrăvită, iar în sala de spectacol scaunele care s-au deteriorat în timp

  trebuie schimbate, la fel şi mocheta. În urma controalelor reprezentanţilor de la pompieri s-a pus în

  vedere schimbarea uşilor de la magazie cu unele speciale în caz de incendii. Menţionăm că aceste

  schimbări şi renovări sunt absolut necesare în condiţiile în care acest teatru organizează de 4 ani un

  festival care se adresează atât copiilor cât şi adulţilor. În momentul de faţă spaţiul destinat actorilor şi

  publicului nu face faţă nici în condiţiile zilnice de prezentare a unui spectacol pentru copii. În această

  sală se desfăşoară foarte multe spectacole din cadrul festivalului, dar suntem solicitaţi şi în cazul

  concertelor sau a altor spectacole care doresc să vină la Alba Iulia.

  Totodată, în ceea ce priveşte sistemul de lumini, acesta trebuie actualizat cu reflectoare, laser,

  stative etc. pentru a putea face faţă cerinţelor regizorilor în ceea ce priveşte producerea noilor

  spectacole.

  Mentionăm că deja Consiliul Judetean Alba a alocat bani pentru începerea lucrărilor de

  modernizare a teatrului.

  B. Analiza activităţii profesionale a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea

  acesteia :

  In perioada 2009 - 20012 institutia si-a finalizate toate proiecte propuse in programul

  managerial atingând performante importante:

  -imbogătirea palamaresului teatrului prin premiile obtinute in cadrul festivalurior la care a

  participat

  - participarea la festivalurile de teatru importante atât din tară cât si din străinătate

  - mentinerea publicului spectator fidelizandu-l prin prioiectele realizate

  - montarea in fiecare an a noi spectacole

  -realizarea si continuare organizarii festivalului international de teatru Povesti a care s-a

  adresat tuturor categoriilor de vârstă

  9

 • Pentru a putea mentine performantele actuale este nevoie de angajarea de actori. In

  momentul de fata in teatru mai sunt doar sapte actori, dintre care o actrita va intra in concediu de

  maternitate din luna septembrie.

  1. Analiza programelor/proiectelor instituţiei ;

  În perioada 20012 – 2016 ne propunem realizarea unor programe în beneficiul publicului

  spectator. Vom iniţia activităţi de formare şi atragere a cât mai multor copii în sălile de spectacol şi

  în măsura posibilităţilor vom atrage şi alte categorii de vârste.

  Misiunea teatrului în general este de a educa prin artă, de a promova arta spectacolului şi de

  a stimula schimburile culturale dintre zone şi ţări. Fiecare program propus cuprinde proiecte şi

  activităţi care îmbunătăţesc activitatea teatrului, măresc vizibilitatea acestuia şi îl menţine prezent în

  comunitatea în care îşi desfăşoară activitatea. În acelaşi timp, prin aceste programe, întregul

  personalul teatrului beneficiază de formări continue.

  Programele care se regăsesc în Planul Managerial 2012 – 2016

  Nr. PROGRAMUL ANALIZA PROGRAMULUI PROPUNERI ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRI

  1 Caravana cu păpuşi

  Diversitatea spectacolelor prezentate publicului. Prezenţa aproape zilnică, în timpul stagiunii, în viaţa copiilor. Grad de vizibilitate foarte ridicat. Atragerea unui număr mare de spectatori.

  Lipsa unui autocar reduce numărul de spectatori. Împreună cu C.J. Alba se încearcă cumpărarea unui mijloc de transport. Se vor monta spectacole de buzunar care să poată fi jucate în orice spaţiu. Se vor monta spectacole cu personal redus, care să reducă cheltuielile de deplasare în turnee. Lipsa personalului artistic insă îngreunează montarea spectacoleleor si diversificarea lor.

  2 Gesturi pentru toţi

  Susţinerea şi motivarea copiilor din centrele de plasament şi şcoli ajutătoare din judeţ în efortul lor de integrare socială ; Sprijinirea cadrelor educaţionale din centrele de plasament şi şcoli ajutătoare în demersul educativ, prin punerea la dispoziţie a actului artistic teatral al Teatrului de Păpuşi Prichindel;

  Crearea unor ateliere speciale pentru aceşti copii.

  3 Poveşti noi pentru copii

  Îmbunătăţirea repertoriului teatrului. Diversificarea ofertei culturale. Formarea profesională continuă a actorilor. Prezenţa în festivaluri cu noi producţii cu posibilitatea lărgirii palmaresului. Stabilirea şi menţinerea relaţiilor

  Lipsa presei de specialitate în judeţ face ca teatrului să-i lipsească cronicile de specialitate la momentul premierelor. Vom încerca prin urmare să invităm critici de la nivel naţional pentru a aprecia

  10

 • instituţionale cu regizori, scenografi, etc.

  spectacolele noastre.

  4 Sondaj de cunoastere a publicului

  Aflarea cu exactitate a ceea ce îşi doresc copii să vadă pe scena teatrului. Vizibilitate crescută în şcoli şi grădiniţe. Cunoaşterea profilului spectatorului.

  Lipsa unei persoane specializate în acest domeniu. O comunicare mai bună cu cadrele didactice.

  5

  Festivalul Internaţional POVEŞTI PENTRU COPII ŞI OAMENI MARI

  Prezenţa teatrului în toate categoriile de vârsta. Crearea unei identităţi culturale care să atragă iubitorii de artă din zonele adiacente municipiului Alba Iulia. Creşterea vizibilităţii teatrului şi oraşului/judeţului la nivel naţional şi internaţional. Crearea unor legături importante care dau naştere unor noi proiecte culturale. Prezenţa unor artişti de marcă ai teatrului şi culturii româneşti. Creşterea numărului de spectatori. Educarea publicului albaiulian şi dezvoltarea gustului pentru teatru şi artă în general. Dezvoltarea turismului cultural. Dezvoltarea profesională a angajaţilor. Crearea unei imagini foarte bune a teatrului.

  Lipsa unor spaţii convenţionale şi neconvenţionale restrâng numărul de spectacole. Încercăm prin urmare să găsim noi spaţii de joc. Dotarea tehnică (lumini, sunet) a spaţiilor de joc pentru a reduce cheltuielile de festival prin anularea închirierilor. Atragere de fonduri externe şi sponsori. Atragere de voluntari. Completarea echipei de organizare.

  6

  Experienţe teatrale, participări la festivaluri naţionale/internaţionale

  Formare profesională continuă. Posibilitatea acumulării de noi premii. Cunoaşterea noilor producţii teatrale şi a noilor tehnici de montare a spectacolelor. Schimb de experienţă. Vizibilitatea instituţiei la nivel de ţară şi străinătate. Cunoaşterea nivelului teatrului în raport cu alte teatre.

  O prezenţă cât mai vie şi în festivalurile internaţionale.

  7 Reluarea povestilor Vor fi refăcute si reluate spectacole din repertoriul teatrului.

  În reperoriu actual al teatrului sunt foarte multe spectacole

  importante care însă nu se mai pot juca din lipsă de actori. Ne propune atragerea unor actori noi fie prin colaborare fie prin angajare pentru a putea reface

  reperoriu actual al teatrului

  8

  Prefaţa Festivalului de Teatru de la Alba Iulia

  În fiecare an se organizează un eveniment aparte care promovează festivalul de teatru din luna octombrie de la Alba Iulia.

  9 O poveste într-o poezie Eveniment cultural cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului de Păpusi si a

  11

 • Poeziei. Proiectul se desfăsoară la sediul teatrului si sunt implicaţi actorii teatrului, elevi din scolile albaiuliene şi Biblioteca Judeţeană LUCIAN BLAGA Alba.

  2. Analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în tară, la

  nivel naţional şi internaţional, în Uniunea Europeană, după caz în alte state) ;

  Instituţia noastră este o prezentă constantă în festivalurile naţionale datorită calităţii artistice

  a pieselor din repertoriu. Pe parcursul acestor ani teatrul a câştigat premii şi a beneficiat de cronici

  pozitive ale spectacolelor prezentate. Participarea trupei teatrului la festivaluri a ajutat la formarea

  profesională continuă a actorilor, a crescut gradul de notorietate al teatrului la nivel naţional dar şi

  la nivel internaţional (participarea la festivalul Avignon Off 2007, 2009 ,Belfort, Franta 2010,

  Subotica, Serbia 20012, Republica Moldova 20012). Pentru formarea continuă a personalului

  instituţiei este absolut necesară vizionarea constantă şi continuă a unui număr cât mai mare de

  spectacole. Având în vedere că teatrul este singura instituţie profesionistă din judeţ, posibilitatea de

  a vedea cât mai multe spectacole de gen şi de a vedea la ce nivel ne situăm este foarte mică, astfel

  că prezenţa teatrului este absolut necesară în festivaluri, fie cu spectacole fie prin simpla prezenţă.

  Atât pe termen scurt cât şi pe termen lung ne propunem să fim prezenţi în cât mai multe

  festivaluri. Un obiectiv principal al strategiei manageriale este acela de a continua participarea

  noastra în cadrul evenimente specifice activităti institutiei noastre din tară si străinătate. Menţionăm

  că festivalurile de teatru de păpuşi şi de animaţie sunt în scădere la ora actuală în ţara noastră

  existând doar 4 festivaluri constante în acest sens.

  3. Analiza misiunii actuale a instituţiei : ce mesaj poartă institutia, cum este percepută,

  factori de succes si elemente de valorizare socială, asteptări ale beneficiarilor etc ;

  Misiunea Teatrul de Păpuşi Prichindel este de a educa prin artă publicul spectator şi de a

  promova arta spectacolului precum şi stimularea schimburilor culturale dintre zone şi ţări. Crearea

  de spectacole de teatru pentru copii folosind cu predilecţie arta animaţiei dar şi alte modalităţi de

  expresie teatrală fac parte din specificul instituţiei.

  Teatrul promovează valorile consacrate ale literaturii româneşti şi universale, clasice şi

  contemporane. Totodată Teatrul de Păpuşi iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în

  domeniul educaţiei formativ – artistice.

  Instituţia produce şi prezintă spectacole pentru copiii din municipiu, judeţ şi ţară atât la

  sediul teatrului cât şi la căminele culturale sau casele de cultură din localităţile în care se joacă.

  Prin spectacolele sale, teatrul stimulează interesul publicului pentru arta spectacolului.

  Numărul mare de spectatori şi dorinţa copiilor de a veni la spectacolele teatrului din Alba Iulia este

  o dovadă certă a importanţei acestui teatru în viaţa micilor spectatori. Mesajul instituţiei noastre este

  :”Descoperă-te pe tine şi lumea înconjurătoare prin arta de animaţie”. Implicarea teatrului în viaţa

  12

 • copilului are clare valenţe educative. Totodată teatrul este un partener instituţional important pentru

  şcoli şi grădiniţe în activităţile întreprinse de acestea.

  4. Concluzii :

  - reformularea mesajului, după caz ;

  În concluzie, prin tradiţia sa de 60 de ani, teatrul trebuie să continue producerea şi

  promovarea spectacolelor cu păpuşi, să menţină păpuşa ca obiect principal de expresie în

  spectacolele sale, să fie o prezenţă vie în comunitatea în care îşi desfăşoară activitatea, să nu-şi

  piardă tradiţia şi să promoveze arta mânuirii cu profesionalism şi implicare. Prin mesajul său

  ”Descoperă-te pe tine şi lumea înconjurătoare prin arta de animaţie” teatrul de animaţie se

  adresează oricărei vârste.

  - descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii

  Nr. crt.

  Obiectivul

  Acţiunea

  Estimarea indicatorilor

  de performanţă

  Responsabil

  Perioada

  1 Atragerea unui număr cât mai

  mare de spectatori

  Prezentarea de spectacole în ţară, judeţ şi municipiu

  15 000 de spectatori anual manager 2012 - 2016

  2 Diversificarea ofertei culturale

  Montarea în scenă de noi spectacole

  2 spectacole pe stagiune

  Manager, secretar literar

  2012 - 2016

  3 Lărgirea

  palmaresului teatrului

  Prin participarea la festivaluri ne

  propunem nominalizări sau premii şi

  diplome

  1 premiu sau o nominalizare pe

  an

  Personalul artistic 2012 - 2016

  4

  Prezentarea în continuare a spectacolelor

  proprii atât la sediu cât si în deplasare

  pentru publicul actual al teatrului

  Prezentare de spectacole

  80 de spectacole

  anual

  Manager, impresari 2012 - 2016

  5 Mentinerea veniturilor proprii

  Creşterea preţului la bilet,

  atragerea de sponsori şi alte fonduri externe,

  închirieri de spaţii,

  mentinerea numărului

  reprezentaţiilor.

  Manager 2012 - 2016

  13

 • C. Analiza organizării/sistemului organizaţional al instituţiei şi propuneri de

  restructurare şi/sau reorganizare, după caz :

  1. Analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi ale actelor normative incidente ;

  Din datele prezentate până acum, atât CONSILIUL ARTISTIC cât şi CONSILIUL

  ADMINISTRATIV au fost solicitate în vederea luării anumitor decizii. Consultările dintre manager

  şi aceste 2 consilii ar trebui să fie mult mai dese, comunicarea fiind foarte importantă în acest sens.

  Ne propunem ca pe viitor întâlnirile dintre managerul instituţiei şi cele 2 consilii să fie mult mai

  dese pentru a exista o mai bună comunicare între părţi. Toate aceste şedinţe vor fi consemnate de

  către secretarul fiecărui Consiliu, deciziile luate fiind prezentate şi celorlalţi angajaţi urmărind astfel

  urmărind astfel o transparenţă a tuturor acţiunilor care vor face parte din activitatea teatrului. Se va

  propune pe viitoar reoganizarea celor două consilii numindu-se noi membrii.

  2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne şi/sau ale actelor normative

  incidente ;

  In conformitate cu legislaţia actuală care reglementează organizarea si activitatea instituţiilor

  teatrale si de spectacol, consideram ca nu sunt necesare propuneri pentru modificarea actelor

  normative incidente.

  Pe viitor instituţia va funcţiona după acelaşi Regulament de Ordine Interioară şi după

  reglementările din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de instituţie.

  3. Funcţionarea instituţiilor delegării responsabilităţilor : analiza activităţii consiliilor

  de conducere 26, după caz, ale celorlalte organe colegiale, propuneri de modificare a limitelor

  de competenţe în cadrul conducerii instituţiei ;

  În momentul de faţă in instituţie există un Consiliu Administrativ, Consiliu Artistic şi o

  Comisie de Disciplină înfiinţată prin Contractul Colectiv de Muncă. Se cor reorganiza cele trei

  organe prin schimbarea mebrilor si delegarea de responsabilităti.

  Consiliul Artistic se întâlneşte la începerea şi închiderea stagiunilor, pentru a analiza

  activitatea artistică, pentru a stabili noile premiere în funcţie de rezultatele stabilite prin sondajele

  făcute in şcoli şi grădiniţe. Totodată o dată pe an Consiliul Artistic se reuneşte pentru a stabili ce

  ateliere de formare profesională se vor realiza pentru personalul artistic. Tot împreună cu Consiliul

  Artistic se vor stabili festivalurile la care teatrul participa.

  Consiliul Administrativ se va întâlni înainte de propunerea bugetară anuală pentru a stabili

  investiţiile şi alte necesităţi materiale ale teatrului.

  Comisia de disciplină se va reuni la solicitarea managerului în cazurile în care unul din

  angajaţi teatrului nu-şi respectă atribuţiile specificate în fişa postului.

  14

 • 4. Analiza nivelului de perfecţionare a personalului angajat – propuneri privind

  cursuri de perfecţionare 27 pentru conducere şi restul personalului ;

  Cu ocazia fiecărei premiere personalul artistic şi de scenă a beneficiat de o formare

  profesională continuă. Munca cu regizori de marcă ai teatrului de animaţie din România a contribuit

  la evoluţia lor ca artişti. Este foarte important că în ultimii ani, o parte din actorii teatrului a dorit să

  urmeze cursuri universitare de specialitate, acest lucru ajutând foarte mult la ridicare nivelului

  profesional a întregii echipe. Acelaşi lucru se poate observa şi în partea administrativă unde

  majoritatea angajaţilor, care aveau studii medii, si-au finalizat studiile universitare. O evoluţie s-a

  observat şi în compartimentul de organizare a spectacolelor, unde organizatorii teatrului au făcut

  cursuri de impresari artistici si studii universitare. Totodată managerul teatrului, pe lângă studiile

  universitare de specialitate terminate, a finalizat un masterat în Administrarea Afacerilor şi

  doctoratul la Academia de Teatru şi Film din Bucureşti – secţia teatru a participat la simpozionul

  ROMANIAN ARTS SYMPOSIUM organizat de Ministerul Culturii si perfectionări manageriale la

  care a participat si secretarul literar al teatrului.

  In continuare se vor căuta cursuri de perfectionare pentru angajati în vederea participării

  acestora la cursuri.

  D) Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei: 1. Analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la instituţie ;

  - bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii): mii lei

  Denumirea indicatorilor Proiect 0110.12-31.12.12

  Propuneri 2013

  Propuneri 2014

  Propuneri 2015

  Propuneri 2016

  A 1 2 3 4 5 TOTAL VENITURI d.c. 822 1114 1139 1154 1169 -Subvenţii 857 1014 1028 1042 1056 -Venituri proprii 35 100 111 112 113

  - bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în baza

  legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru reparaţii capitale):

  Denumirea indicatorilor Proiect

  0110.12-31.12.12

  Propuneri 2013

  Propuneri 2014

  Propuneri 2015

  Propuneri 2016

  A 1 2 3 4 5 TOTAL CHELTUIELI d.c. 822 1114 1139 1154 1169 -Cheltuieli de personal 104 464 464 464 464

  15

 • -Cheltuieli materiale 318 650 675 690 705 -Cheltuieli de capital 400 2. Analiza comparativă28 a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la instituţie;

  Nr. crt.

  Programul Tipul proiectului

  Denumirea proiectului29

  Devizul estimat

  Devizul realizat

  Observaţii, comentarii, concluzii

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Proiecte mici -Experienţe teatrale

  3000

  Proiecte medii -Premiere 10000

  01.10.2012- 31.12.2012

  Proiecte mari -Caravana cu păpuşi -Festivalul de teatru -Reparaţii capitale

  130000 279000 400000

  Total: 822000 Proiecte mici -Experienţe teatrale

  -Gesturi pentru toţi -Reluarea poveştilor

  3000 1000 5000

  Proiecte medii -Premiere -Prefaţa festival

  40000 60000

  AN 2013

  Proiecte mari - Caravana cu păpuşi -Festivalul de teatru

  585000 420000

  Total 1114000 Proiecte mici -Experienţe teatrale

  -Gesturi pentru toţi -Reluarea poveştilor

  3000 1000 5000

  Proiecte medii -Premiere - Prefaţa festival

  65000 60000

  AN 2014

  Proiecte mari -Caravana cu păpuşi -Festivalul de teatru

  585000 420000

  Total 1139000 Proiecte mici -Experienţe teatrale

  -Gesturi pentru toţi -Reluarea poveştilor

  3000 1000 5000

  Proiecte medii - Premiere - Prefaţă festival

  70000 60000

  AN 2015

  Proiecte mari -Caravana cu păpuşi -Festivalul de teatru

  595000 420000

  Total 1154000

  Proiecte mici -Experienţe teatrale -Gesturi pentru toţi -Reluarea poveştilor

  3000 1000 5000

  AN 2016

  Proiecte medii -Premiere 80000

  16

 • - Prefaţă festival 60000 Proiecte mari -Caravana cu păpuşi

  -Festivalul de teatru 600000

  420000

  Total 1169000 3. Analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei ; - an 2012 - 09 % - an 2013 - 10 % - an 2014 - 10 % - an 2015 - 10 % - an 2016 - 10 %

  - analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe categorii de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate;

  Venituri Estimate (lei)

  Nr crt

  Categrie bilet

  Tr.IV 2012

  An 2013

  An 2014

  An 2015

  An 2016

  1. Bilet preţ întreg 18 lei/bilet 7000 8000 2. Bilet preţ întreg 15 lei/bilet 6000 15000 8000 3. Bilet preţ întreg 10 lei/bilet 20000 3000 32000 33000 4. Bilet preţ întreg 9 lei/bilet 8000 8000 5. Bilet preţ întreg 5 lei/bilet 9000 30000 53000 50000 50000 6. Bilet preţ întreg 4 lei/bilet 20000 1000 Total 35000 80000 81000 82000 83000

  - analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei;

  -trim.IV.2012 – 0 lei -an 2013 - 20.000 lei: chirie săli, transport -an 2014 - 11.000 lei: chirie săli, transport -an 2015 - 12.000 lei chirie săli, transport -an 2016 - 13.000 lei chirie săli, transport

  - analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorităţi publice locale: - trim.IV.2012 - 10.000 lei - an 2013 - 10.000 lei - an 2014 - 10.000 lei - an 2015 - 10.000 lei - an 2016 - 10.000 lei 4. Analiza gradului de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor ; -anul 2013 faţă de 2012 = 0% -anul 2014 faţă de 2013 = 8,57% -anul 2015 faţă de 2014 = 0% -anul 2016 faţă de 2015 = 0%

  17

 • 5. Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor ; -trim.IV.2012 = 25% ( nu au fost incluse cheltuielile de capital) -anul 2013 = 42% -anul 2014 = 41% -anul 2015 = 40% -anul 2016 = 40 % 6. Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total ; -nu au fost propuse cheltuieli de capital pe perioada anilor 2013-2016 7. Analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenţie/alocaţie ; -pe întreaga perioadă de raportare salariile sunt acoperite din subvenţii 100 % - ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile);

  - trim.IV.2012 = 75% ( nu au fost incluse cheltuielile de capital ) - anul 2013 = 58% - anul 2014 = 59 % - anul 2015 = 60 % - anul 2016 = 60 %

  8. Cheltuieli pe beneficiar total ; - trim.IV.2012 (6000 spect.) = 70,33 lei d.care –din subvenţie =64,50 lei -din venituri proprii =5,83 lei - anul 2013 (15.000 spect.) = 74,23 lei d.care – din subvenţie = 67,57 lei

  - din venituri proprii = 6,66 lei - anul 2014 (15.000 spect.) = 75,93 lei d.care – din subvenţie = 68.53 lei

  - din venituri proprii = 7,40 lei - anul 2015 (15.000 spect.) = 76,93 lei d.care – din subvenţie = 69,47 lei

  - din venituri proprii = 7,46 lei - anul 2016 (15.000 spect.) = 77,93 lei d.care – din subvenţie = 70,40 lei

  - din venituri proprii = 7,53 lei

  E. Strategia, programele si planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a

  instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor prevăzute la pct.IV :

  - diversificarea ofertei/serviciilor culturale; - crearea condiţiilor necesare creşterii numărului de beneficiari prin identificarea/realizarea

  unor noi spaţii de joc; - dezvoltarea si promovarea relatiilor de colaborare cu institutii/trupe de spectacol din tară si strănătate;

  - identificarea şi atragerea unor parteneri/colaboratori viabili pentru proiectele teatrului; - realizarea unor sondaje referitoare la preferintele copiilor pentru anumite povesti ce se vor

  pune în scenă; - eficientizarea economico-financiară prin atragerea de venituri din alte surse decât cele

  bugetare: se vor elabora cel putin două proiecte pe an pentru proiecte a căror finantare poate fi realizată din alte surse decât cele alocate de către ordonatorul principal de credite, Consiliul judetean Alba;

  - reevaluarea şi recondiţionarea/refacerea unor spaţii ale teatrului; - facilitarea participării personalului artistic şi administrativ la programe de formare continuă

  şi stagii de pregătire profesională;

  18

 • - îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă din aprobarea proiectului de management şi în conformitate cu hotărârile ordonatorului principal de credite, Consiliul Judeţean Alba, respectiv cele prevăzute în legislaţia în vigoare şi în reglementările care privesc funcţionarea instituţiei;

  - transmiterea către Consiliul Judeţean Alba, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, a rapoartelor de activitate şi a tuturor comunicărilor necesare.

  1. Prezentarea strategiei artistice pentru întreaga perioadă de management ;

  ANALIZA SWOT

  Punte tari Puncte slabe Instituţie subordonată şi susţinută de C.J. Alba. Sigura instituţie de profil din judeţ. Sală de spectacol şi sediu propriu, ateliere, birouri. Dotare tehnică a sunetului/lumină de bună calitate. Sectorul administrativ dotat corespunzător. Repertoriu propriu de spectacole. Tradiţie în judeţ. Bune relaţii cu instituţii şi companii de cultură din ţară şi străinătate. Organizarea propriului festival de teatru internaţional. Invitaţii la festivaluri. O bună imagine şi renume la nivel naţional. Colaborare bună cu mass-media. Angajaţi specializaţi pe posturi. Public constant şi fidel. Diversitatea acţiunilor culturale. Site propriu pe internet.

  Lipsa unui autocar. Cel vechi nu mai poate fi folosit. Lipsa unei intrări separate pentru public. Lipsa unui grup sanitar pentru public. Lipsa unui foyer. Lipsa unor camere de oaspeţi. Aspectul inestetic al sălii de spectacol (scaune deteriorate, schimbarea mochetei, rezugrăvirea sălii). Salarii mici. Lipsa unui spaţiu pentru arhivarea documentelor în condiţiile legii. Lipsa unor actori tineri. Doar trei spectacole se mai pot juca din repertoriul actual al teatrului. Neaccesarea fondurilor europene.(lipsa unui personal calificat) O perioadă importantă de timp aproximativ un an teatrul va intra în renovare astfel că în această periodă nu vom mai beneficia de sediul teatrului pentru prezentarea spectacoleleor si a altor activităti.

  Oportunităţi Ameninţări Apariţia fondurilor europene. Participarea la festivaluri naţionale şi internaţionale. Montarea unor spectacole de animaţie pentru adolescenţi şi adulţi. Teatru gazdă pentru alte evenimente artistice. Atragerea colaboratorilor importanţi din lumea artistică. Renovarea clădiri va duce la o mai bună functionare a activitătiilor teatrului si oportunităti de colabrări mai multe pe diferite evenimete ( lansări de carte, expozitii, miniconcerte)

  Scăderea numărului de copii în şcoli şi grădiniţe. Concurenţa trupele particulare. Plecarea personalului specializat din cauza salarului mic. Reducerea bugetului duce implicit la scăderea calităţii şi numărului de activităţi.

  19

 • In urma analizei SWOT, strategia artistică pe perioada propusă se va construi pe

  următoarele direcţii:

  NR.

  DIRECŢIA DE DEZVOLTARE

  Pe termen scurt (1 stagiune) 01.10.2012 - 01.09.2013

  Pe termen lung (4 ani) 01.10.2012 - 31.12.2016

  1 Producţii noi/reluări

  Pe stagiunea 2012 – 2013 ne propunem 2 premiere şi 1 reluare a unui spectacol din repertoriul teatrului.

  Montarea a 5 premiere şi reluarea a 4 producţii din repertoriul teatrului.

  2 Participare la festivaluri (naţionale, internaţionale)

  Ne propunem participarea la 2 festivaluri naţionale şi 1 festival internaţional.

  Participarea la 10 festivaluri naţionale şi 2 internaţionale.

  3 Organizarea festivalului de teatru Alba Iulia

  În octombrie 2012 va avea loc cea dea VII–a ediţie a festivalului de teatru. Ne propunem un număr de 10 spectacole pentru copii şi 10 spectacole pentru tineri şi adulţi. . Ne propunem atragerea a 3 trupe din străinătate, realizarea a 4 ateliere care să se adreseze copiilor, tinerilor şi adulţilor. Tot în cadrul acestei ediţii vom scoate un ziar al festivalului. În acest program vom include lansări de carte şi o expozitie.

  Creşterea numărului de spectacole şi spectatori, găsirea şi dotarea unor noi spaţii de joc, atragerea de studenţi şi voluntari în festival. Pe termen lung ne propunem ca în acest festival să fie invitate cât mai multe trupe din străinătate pentru a face cunoscut teatrul şi festivalul la nivel internaţional. Prin dezvoltarea festivalului ne propunem atragerea a cât mai multe surse de finanţare.

  4 Relaţia cu mass-media

  Vor avea loc 2 conferinţe de presă. Cu ocazia fiecărui eveniment vor fi trimise comunicate de presă. Prezenţa criticilor de specialitate.

  Vor avea loc 16 conferinţe de presă. Cu ocazia fiecărui eveniment vor fi trimise comunicate de presă. Prezenţa criticilor de specialitate.

  5 Publicitate

  Actualizarea site-ului www.teatrulalba.ro cu informaţii. Crearea unor spaţii fixe cu aviziere închise în oraş pentru promovarea activităţii teatrului.

  Actualizarea site-ului www.teatrulalba.ro cu informaţii. Realizarea de materiale de birotică personalizate.

  6 Relaţia cu alte instituţii

  În toată activitatea sa teatrul relaţionează cu toate instituţiile de cultură din judeţ/ţară dar şi cu şcoli şi grădiniţe. În perioada raportată ne propunem să realizăm parteneriate cu aceste instituţii. Tot în această perioadă avem ca obiectiv o mai bună colaborare cu toate aceste instituţii prin invitarea lor la activităţi ale teatrului.

  Ne propunem un număr de 20 parteneriate. Invitarea reprezentanţilor instituţiilor de cultură din judeţ la evenimente ale teatrului.

  7 Relaţii de colaborare artistice (regizori, Atragerea de regizori importanţi din teatrul de animaţie pentru a

  Atragerea a unui număr cât mai mare de regizori, scenografi şi

  20

 • scenografi) monta spectacole în instituţia noastră

  muzicieni de marcă ai teatrului românesc. Prin nivelul artistic ridicat al trupei noastre, teatrul nostru, este la rândul lui o bună ofertă pentru aceştia, ca de exemplu: Cristian PEPINO, Cristina PEPINO, Radu DINULESCU, Marian SANDU şi alţii.

  8 Atragerea fondurilor extrabugetare

  În perioada raportată ne propunem atragerea de fonduri pe anumite proiecte. Pentru participarea la festivalul Avignon încercam atragerea de fonduri de la Organizaţia Internaţională a Francofoniei, Ministerul Culturii, sponsori, etc

  Împreună cu C.J. Alba ne propunem ca obiectiv recondiţionarea clădirii, a interioarelor şi dezvoltarea instituţiei cu alte spaţii, accesând fonduri europene. Totodată ne propunem ca la proiectele mari să atragem fonduri extrabugetare.

  9

  Relaţii internaţionale (teatre, instituţii culturale, asociaţii culturale)

  Prin Festivalul Internaţional de Teatru de la Alba Iulia s-au făcut foarte multe legături cu instituţii de cultură/companii de teatru din străinătate. Avem ca obiectiv atragerea acestora în festivalul nostru.

  Pe termen lung ne propunem câteva proiecte prin care instituţiile din străinătate să fie implicate. - Festivalul Internaţional de Teatru de la Alba Iulia. - schimburi de experientă cu companii sau teatre din străinătate

  10 Completarea organigramei

  În organigramă se vor face modificări de avansare pe trepte sau grade a personalului în funcţie de evaluările anuale prin organizarea de concurs pe noile posturi.

  În funcţie de absolvirea de studii universitare specifice postului pe care sunt angajaţi şi în baza legilor în vigoare, în organigramă se vor face modificări. Completarea trupei artistice cu absolvenţi de studii universitare de specialitate. (o fată şi un băiat).

  11 Formarea profesională continuă a angajaţilor

  În prima stagiune a proiectului de management personalul artistic va beneficia de un stagiu de pregătire corporală şi de participări la festivaluri. Se are în vedere ca şi personalul administrativ să beneficieze de cursuri de formare profesională continuă.

  Pe termen lung tot personalul teatrului va beneficia de cursuri sau simpozioane care să ajute la formare profesională continuă. 1. ateliere - de mânuire - construcţie de păpuşi - pregătire corporală (dans) - dicţie - canto 2. simpozioane 3. cursuri administrative 4. studii universitare, mastere, doctorate

  12 Modernizarea tehnică a teatrului şi Achiziţionarea împreună cu C.J. Alba a unui autocar.

  Dotarea tehnică (lumini, sunet) atât pentru sala teatrului cât şi

  21

 • reorganizarea/recondiţionarea clădirii teatrului şi investiţii.

  pentru celelalte săli pentru susţinerea festivalului de la Alba Iulia. Recondiţionarea întregii clădiri: - schimbarea scaunelor în sala de spectacol - zugrăvirea sălii de spectacol, a sălii de repetiţie şi a holurilor. - crearea unui foyer şi a unei intrări separate a publicului - crearea unor cabine de actori - antifonarea cabinei de înregistrări - construirea unor camere de oaspeţi pe clădirea actuală a teatrului pentru colaboratorii teatrului (se scad astfel cheltuielile de cazare)

  13 Număr de spectatori

  15000 500 spectatori cu intrare gratuită (Centre de plasament. Şcoli ajutătoare, leagăne pentru copii), 1000 spectatori în festivaluri, din alte oraşe, la care vom participa.

  45000 1500 spectatori cu intrare gratuită (Centre de plasament. Şcoli ajutătoare, leagăne pentru copii). 6000 spectatori în festivaluri, din alte oraşe, la care vom participa.

  14 Număr de spectacole

  80 de spectacole, 3 spectacole gratuite (centre de plasament. Şcoli ajutătoare, leagăne pentru copii)

  350 de spectacole 9 spectacole gratuite (Centre de plasament. Şcoli ajutătoare, leagăne pentru copii)

  2. Programele propuse pentru întreaga perioadă de management, cu denumirea si,

  după caz, descrirerea 30 fiecărui program a scopului si tintei acestuia, exemplificări ;

  Pentru următoarea perioadă de management vom dezvolta programele deja existente astfel:

  1. „CARAVANA CU PĂPUŞI”

  Descriere:

  Teatrul de păpuşi va prezenta în municipiul Alba Iulia, în judeţul Alba dar şi în ţară

  spectacolele din repertoriu. Prin prezentarea unui număr cât mai mare de spectacole în zonele

  propuse va creşte vizibilitatea teatrului. Planificarea acestor spectacole se va face după un program

  lunar bine stabilit de către conducerea teatrului şi impresarii artistici ai instituţiei.

  Pentru participarea unui număr cât mai mare de spectatori se va asigura deplasarea acestora

  la spectacol cu autobuzul teatrului. În măsura posibilităţilor tehnice încercăm să acoperim o zonă

  cât mai mare a judeţului, atât prin deplasarea noastră la Căminele Culturale dar şi prin aducerea

  copiilor de pe sate la sediul nostru (Daia Română, Hăpria Totoi, Teleac, Bărăbanţ, Oarda de

  Sus/Jos, Miceşti, Ciugud, Şeuşa, Drâmbar, Limba, Galda de Jos, Ţălna, Ighel, Şard, Ampoiţa,

  22

 • Poiana Ampoiului, Meteş, Ocna Mureş, Aiud, Blaj, Teiuş, Şona, Petreşti, Războieni, Crăciunel,

  Pianu de Sus, Săliştea, Vinţu de Jos, Şugag, Câmpeni, Zlatna, Benic, Mesentea, Lancrăm,

  Sântimbru, Coşlari, Galtiu, Luna Mureş, Unirea 2, Gârbova, Bucerdea). Intenţia noastră este ca şi

  copiii din alte judeţe, cel puţin cele limitrofe, să se bucure de spectacolele noastre în scopul

  promovării artei spectacolului.

  Scopul: - promovarea artei spectacolului,

  - educarea prin artă a publicului spectator,

  - li se oferă spectatorilor posibilitatea sa folosească arta ca mijloc de comunicare,

  - crearea unui produs cultural atractiv,

  - diversificarea ofertei culturale

  Public ţintă: copii preşcolari şi şcolari

  2. „GESTURI PENTRU TOŢI”

  Descriere:

  Teatrul de păpuşi va oferi spectacole gratuite copiilor din centrele de plasament, şcoli

  ajutătoare şi leagăne de copii. Acestea vor avea loc în anumite perioade ale anului stabilite de

  comun acord cu cadrele acestor instituţii. Spectacolele se vor juca la sediul teatrului. În

  perioada festivalului de teatru se vor organiza şi ateliere speciale pentru aceşti copii care vor

  participa şi la spectacolele din cadrul acestui eveniment.

  Scopul:

  - educarea copiilor din centrele de plasament prin actul teatral

  - susţinerea şi motivarea copiilor din centrele de plasament şi şcoli ajutătoare din judeţ în efortul lor

  de integrare socială ;

  - sprijinirea cadrelor educaţionale din centrele de plasament şi şcoli ajutătoare în demersul educativ,

  prin punerea la dispoziţie a actului artistic teatral al Teatrului de Păpuşi Prichindel;

  Public ţintă: copii din centre de plasament, şcoli ajutătoare.

  3. „POVEŞTI NOI PENTRU COPII”

  Descriere:

  Proiectul va cuprinde 5 premiere pe perioada 2012 – 2016. Noile spectacole vor dezvolta

  repertoriul teatrului şi vor atrage publicul spectator prin noutatea artistică. Se vor alege titluri atât

  din literatura universală cât şi cea naţională ţinând cont de sondajele pe care le vom face prin şcoli

  şi grădiniţe. Rezultatele acestor sondaje se vor discuta în consiliul artistic şi apoi se vor decide noile

  premiere. În acest proiect încercăm să aducem regizori şi scenografi de marcă ai teatrului de

  animaţie pentru a asigura calitatea viitoarelor premiere.

  Scopul:

  23

 • - spectacole în premieră, cât mai variate ca exprimare artistică şi tehnică stimulând, astfel, interesul

  pentru noutate,

  - crearea unui produs cultural atractiv,

  - promovarea actului artistic pentru copii preşcolari şi şcolari,

  - îmbunătăţirea calităţii interpretative a actorilor,

  - promovarea valorilor morale si estetice prin stimularea creativităţii tinerilor din municipiul Alba

  Iulia,

  - îmbogăţirea repertoriului teatrului.

  Public ţintă: copii preşcolari şi şcolari din municipiu/judeţ/ţară

  4. FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE TEATRU "POVEŞTI"

  Descriere:

  Festivalul se desfăşoară, anual, la Alba Iulia, oraş cu potenţial cultural ridicat şi care dispune

  de multe spatii de joc convenţionale (Teatrul de Papusi, Casa de cultura a Sindicatelor, Casa de

  Cultura a Studenţilor) si neconvenţionale (parcuri, ruine, etc.). De asemenea, Alba Iulia dispune de

  un potenţial turistic ridicat (atât oraşul, cat si împrejurimile) ; in acest context, printr-un eveniment

  cultural de mare anvergura naţionala si internaţionala, in câţiva ani, Alba Iulia ar putea deveni un

  important centru cultural si turistice (v. Avignon, Edinburgh – oraşe care au devenit celebre doar

  datorita festivalurilor pe care le organizează).

  La această ediţie vor fi invitate spectacole din străinătate atât pentru copii cât şi pentru

  oameni mari.

  Evenimentul se va adresa tuturor categoriilor de vârsta.

  Scopul:

  - participanţii au posibilitatea sa folosească arta ca mijloc de comunicare.;

  - crearea unui produs cultural atractiv;

  - relansarea municipiului Alba Iulia ca spaţiu cu o oferta culturala unica.

  - spectatorilor li se vor oferi evenimente culturale de calitate, din mai multe domenii ale artei:

  teatru,arte plastice, dans, muzica.

  - promovarea teatrului şi a judeţului Alba pe plan naţional şi internaţional

  - crearea de legături culturale cu instituţii şi companii de cultură din ţară şi din străinătate.

  - promovarea actului artistic pentru toate vârstele;

  - dezvoltarea rapida si durabila a turismului in municipiul Alba Iulia;

  - recrearea identităţii locale;

  - formarea profesională continuă pentru toţi angajaţii teatrului

  24

 • - promovarea valorilor morale si estetice prin stimularea creativităţii tinerilor din municipiul

  Alba Iulia;

  Public ţintă:

  Festivalul se adresează tuturor categoriilor de vârstă si cuprinde evenimente specifice

  pentru fiecare dintre acestea.

  5. „EXPERIENŢE TEATRALE”

  Descriere:

  Participarea la festivaluri ne ajută să ne facem simţită prezenţa pe scenele naţionale şi

  internaţionale, promovând astfel teatrul şi creaţiile proprii. Prin prezenţa la aceste festivaluri,

  actorii teatrului au oportunitatea de juca în faţa altui public decât cel albaiulian dar şi de a viziona

  cât mai multe spectacole din ţară şi străinătate. Astfel actorii teatrului au posibilitatea să se

  autoevalueze şi să se perfecţioneze.

  Scopul: - promovarea produselor culturale teatrale create de către Teatrul de Păpuşi Prichindel;

  - consolidarea imaginii judeţului Alba prin actul cultural teatral.

  - perfecţionarea personalului Teatrul de Păpuşi Prichindel prin participarea la ceste festivaluri.

  - promovarea şi afirmarea Teatrului de Păpuşi Prichindel pe scenele festivalurilor ;

  - crearea unor legături durabile între instituţiile teatrale prin participare la festivaluri şi perfectarea

  actului teatral în urma unor relaţii stabilite ;

  - îmbogăţirea palmaresului teatrului

  Public ţintă:

  - critici de teatru

  - personalul artistic al teatrelor participante în festivaluri

  - publicul participant la festivaluri

  6. PREFAŢA FESTIVALULUI DE TEATRU DE LA ALBA IULIA

  Descriere:

  În fiecare an, înainte cu 2 săptămâni se organizează un eveniment aparte care promovează

  festivalul de teatru din luna octombrie de la Alba Iulia. Anul acesta prefaţa festivalului va avea loc

  în data de 23 septembrie i va fi invitat spectacolul CLAP al companiei Martin Tap Dance - Elvetia.

  În fiecare an înaintea ănceperi festivalului de teatru, va avea loc acest eveniment în care se

  vor regăsi spectacole atractive pentru publicul albaiulean si nu numai, de orice vîrstă.

  Scopul: - promovarea festivalului internaţional de teatru de la Alba Iulia

  - diversificarea ofertei culturale

  25

 • - atragerea unui număr cât mai mare de spectatori în cadrul festivalului de la Alba Iulia

  Beneficiar:

  - copii

  - tineri

  - adulti

  7. SONDAJ Descriere:

  Pe perioada 2012-2016 impreună cu institutii specializate vom realiza sondaje si cercetări în

  care vor fi implicatii spectatorii nostrii(3-12 ani). Vom extinde aceste cercetări si către copii din

  clasele gimnaziale dar si către adolescenti si adulti

  Scopul: - ce spectacole vor copii să vizioneze

  - dacă le sunt multumiti de proiectele propuse de teatru

  - cum văd organizarea festivalului de teatru

  - ce genuri de spectacole se doresc a fi prezente în cadrul festivalului

  Beneficiar:

  - copii

  - tineri

  - adulţi

  8. RELUAREA POVEȘTILOR

  Descriere:

  Pe perioada 2012- 2016 ne propunem să stabilizăm repertoriu teatrului. Vom relua

  spectacolele montate în anii anteriori. Acest lucru va fi posibil doar prin angajări noi în cadrul

  compartimentului artistic

  Scopul: - diversificarea ofertei de spectacole

  - imbunătătirea repertoriului

  Beneficiar:

  - copii

  9. O POVESTE ÎNTR-O POEZIE

  Descriere:

  Pe perioada desfăsurării proiectului de management vom organiză anual în luna martie un

  eveniment care va marca Ziua Mondială a Teatrului de Animatie dar si Ziua Mondială a Poeziei.

  26

 • Evenimentul se organizează în parteneriat cu Biblioteca Judeteană Lucian Blaga si scolile din Alba

  Iulia. Copii au ocazia să-si prezinte creatiile proprii în concursu de poezie prezent în cadrul acestui

  proiect.

  Scopul: - apropierea micilor spectatori de teatrul de animatie

  - dezvoltarea creativitătii copiilor prin concursul de poezie

  - crearea unui eveniment în care copii au ocazia să lucreze alături de actorii teatrului.

  Beneficiar:

  - copii

  3. Proiecte propuse 31 în cadrul programelor

  În următoare perioadă de management ne propunem o serie de proiecte benefice atât

  personalului teatrului cât şi publicului nostru de fiecare zi. Astfel pentru perioada menţionată vă

  prezentăm proiectele pe care ni le propunem spre realizare.

  1. „CARAVANA CU PĂPUŞI” În prima stagiune a proiectului de management Teatrul de păpuşi va prezenta în municipiul

  Alba Iulia, în judeţul Alba dar şi în ţară spectacolele din repertoriu. Spectacolul care va fi prezentat

  în această perioadă este Zulenka, regia artistică Cristian Pepino, Pentru participarea unui număr cât

  mai mare de spectatori se va asigura deplasarea acestora la de spectacol cu autobuzul teatrului. În

  măsura posibilităţilor tehnice încercăm să acoperim o zonă cât mai mare a judeţului, atât prin

  deplasarea noastră la Căminele Culturale dar şi prin aducerea copiilor de pe sate la sediul nostru

  (Daia Română, Hăpria Totoi, Teleac, Bărăbanţ, Oarda de Sus/Jos, Miceşti, Ciugud, Şeuşa,

  Drâmbar, Limba, Galda de Jos, Ţălna, Ighel, Şard, Ampoiţa, Poiana Ampoiului, Meteş, Ocna

  Mureş, Aiud, Blaj, Teiuş, Şona, Petreşti, Războieni, Crăciunel, Pianu de Sus, Săliştea, Vinţu de Jos,

  Şugag, Câmpeni, Zlatna, Benic, Mesentea, Lancrăm, Sântimbru, Coşlari, Galtiu, Luna Mureş,

  Unirea 2, Gârbova, Bucerdea). Intenţia noastră este ca şi copiii din alte judeţe, cel puţin cele

  limitrofe, să se bucure de spectacolele noastre în scopul promovării artei spectacolului.

  Obs. Din cauza plecări angatatilor din cadrul personalului artistic în momentul de fată din

  repertoriul actual al teatrului se pot juca doar 3 piese!!!!

  2. „GESTURI PENTRU TOŢI”

  Teatrul de păpuşi va oferi spectacole gratuite copiilor din centrele de plasament, şcoli ajutătoare

  şi leagăne de copii. Aceşti copii vor beneficia de spectacole gratuite: festivalulul internaţional de

  teatru, 1 decembrie, Moş Crăciun, Ziua Copilului.

  3. „POVEŞTI NOI PENTRU COPII”

  27

 • În stagiunea 2012 - 2013 vom prezenta publicului spectator premiera: MICII MUȘCHETARI,

  regia artistică Teodora Popa si încă un spectacol ales în urma unui sondaj realizat cu copii din scoli

  si grădinite. În contiunuarea perioadei până in 2016 ne propunem realizarea a două premiere pe

  stagiune.

  4. SONDAJ

  Pentru alegerea noilor spectacole se vor face sondaje de opinie în şcoli şi grădiniţe din oraş şi

  judeţ . Împreună cu consiliul artistic se vor alege titluri din literatura românească şi universală

  pentru ale pune la dispoziţia copiilor. Se vor concepe chestionare pentru fiecare clasă şi fiecare

  copil va alege unul dintre titlurile propuse. Aceste sondaje se vor extinde si către copii din clasele

  gimnaziale, adolescenti si adulti

  5. FESTIVALUL INTERNAŢIONAL POVEŞTI PENTRU COPII ŞI OAMENI MARI Festivalul se desfăşoară, anual, la Alba Iulia, oraş cu potenţial cultural ridicat şi care dispune

  de multe spatii de joc convenţionale (Teatrul de Papusi, Casa de cultura a Sindicatelor, Casa de

  Cultura a Studenţilor) si neconvenţionale(parcuri, ruine, etc.). De asemenea, Alba Iulia dispune de

  un potenţial turistic ridicat (atât oraşul, cat si împrejurimile) ; in acest context, printr-un eveniment

  cultural de mare anvergura naţionala si internaţionala, in câţiva ani, Alba Iulia ar putea deveni un

  important centru cultural si turistice (v. Avignon, Edinburgh – oraşe care au devenit celebre doar

  datorita festivalurilor pe care le organizează).

  La această ediţie vor fi invitate spectacole din străinătate atât pentru copii cât şi pentru

  oameni mari.

  Evenimentul se va adresa tuturor categoriilor de vârsta.

  6. „EXPERIENŢE TEATRALE” Participarea la festivaluri ne ajută să ne facem simţită prezenţa pe scenele naţionale şi

  internaţionale, promovând astfel teatrul şi creaţiile proprii. Prin prezenţa la aceste festivaluri,

  actorii teatrului au oportunitatea de juca în faţa altui public decât cel albaiulian dar şi de a viziona

  cât mai multe spectacole din ţară şi străinătate. Astfel actorii teatrului au posibilitatea să se

  autoevalueze şi să se perfecţioneze.

  În luna octombrie 2012 vom fi prezenţi în cadrul festivalului de teatru PUCK de la Cluj

  Napoca iar în luna noiembrie 2012 la festivalul GULIVER de la Galaţi. Pentru moment doar cele

  mai sus menţionate ne-au trimis invitaţi.

  28

 • 7. PREFAŢA FESTIVALULUI DE TEATRU DE LA ALBA IULIA

  În fiecare an, se organizează un eveniment aparte care promovează festivalul de teatru din

  luna octombrie de la Alba Iulia. Anul acesta prefaţa festivalului va avea loc în data de 23

  septembrie i va fi invitat spectacolul CLAP al companiei Martin's Tap Dance - Elvetia. Proiectul se

  va desfăsura la Casa de Cultură a Sindicatelor la ora 19.00. În fiecare an înaintea de începerea

  festivalului de teatru se va organiza un eveniment în care va fi prezent un spectacol(teatru dans,

  dans contemporan, muzical etc)

  8. RELUAREA POVEȘTILOR

  Din repertoriu actual al teatrului ne propunem sa reluăm mai multe proiecte: Trei printese

  fermecate, Hansel si Gretel, Casa noastră, Cinci băieti toti isteti, Cei sase pinguini,

  9. O POVESTE ÎNTR-O POEZIE

  În cadrul acestui program va avea loc un concurs de poezie în care vor fi prezentate creatiile

  copilor din scolile din Alba Iulia. Actorii teatrului vor prezenta un spectacol de mânuire. Biblioteca

  Judeteană Lucian Blaga va oferi premii în cărti câstigătorilor concursului.

  4. Alte evenimente, activităţi32 specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management Pe lângă proiectele importante ale instituţiei prezentate până acum ne propunem o serie de

  alte activităţi şi evenimente ocazionale care nu vor face parte din activitatea curentă a instituţiei.

  Totuşi aceste acţiuni vor putea facilita realizarea sarcinilor şi obiectivelor manageriale.

  1 . Organizarea unor ateliere de actorie, mânuire pentru actori profesionisti si studenti ai

  universitătilor cu specific teatral din tară

  2. Parteneriate cu şcolile şi grădiniţele din municipiu şi judeţ

  3. Colaborări cu instituţii de cultură din judeţ şi din ţară

  4. Teatru gazdă pentru diverse spectacole şi concerte pentru tineri şi adulţi.

  5. Găzduirea unor evenimente culturale în sala si foayerul teatrului după renovarea clădirii.(

  expozitii, vernisaje, lansări de carte, mimiconcerte etc)

  6. Întălniri si conferinte UNIMA(actualul manager al teatrului este secretarul general al UNIMA

  România)

  F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu menţionarea resurselor

  financiare necesare de alocat de către autoritate :

  29

 • 1. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei pentru următorii 4 ani şi

  trei luni, corelată cu resursele financiare necesare de alocat din subvenţia/alocaţia acordată

  instituţiei de către Consiliul Judeţean Alba ;

  Denumirea programului1 Costuri prevăzute2 pe proiect

  Costuri realizate3 pe proiect

  mici (între 1.000 si 20.000 lei)

  medii (între 20.000 lei si 80.000

  Mari (peste 80.000 lei)

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) PROGRAMUL OCT. 2012-DEC.2012

  822000

  Caravana cu păpuşi Organizare si prezentare spectacole in judeţ si tara

  130000 x

  Experienţe teatrale

  3000 x

  Gesturi pentru toţi Spectacole pt. copii din centre şcolare de educaţie inclusivă

  x

  Poveşti noi pentru copii (Premiere)

  10000 x

  Festivalul de teatru “Poveşti” ed.a VII-a

  279000

  x

  Reparaţii capitale 400000 x

  PROGRAMUL AN 2013 1.114.000 Caravana cu păpuşi Organizare si prezentare spectacole in judeţ şi ţara

  585000 x

  Gesturi pentru toţi Spectacole pt. copii din centre şcolare de educaţie inclusivă

  1000 x

  Experienţe teatrale 3000 x

  30

 • Poveşti noi pentru copii (Premiere)

  40000 x

  Festivalul de teatru „Poveşti „ Ed. a VIII – a

  420000

  x

  Reluarea poveştilor 5000 x

  Prefaţa festivalului de teatru

  60000 x

  PROGRAMUL AN 2014 1.139.000 Caravana cu păpuşi Organizare si prezentare spectacole in judeţ şi ţară

  585000

  x

  Experienţe teatrale

  3000 x

  Gesturi pentru toţi Spectacole pt. copii din centre şcolare de educaţie inclusivă

  1000 x

  Premiere

  65000 x

  Festivalul de teatru “Poveşti” Ed. a IX.a

  420000 x

  Reluarea poveştilor 5000 x

  Prefaţa festivalului de teatru 60000 x

  PROGRAMUL AN 2015 1.154.000

  Caravana cu păpuşi Organizare si prezentare spectacole in judeţ şi ţară

  595000

  x

  Experienţe teatrale

  3000 x

  Gesturi pentru toţi Spectacole pt.copii din centre de educaţie inclusivă

  1000 x

  Premiere

  70000 x

  31

 • Festivalul de teatru “Poveşti” Ed. a X.a

  420000 x

  Reluarea poveştilor 5000 x

  Prefaţa festivalului de teatru 60000 x

  PROGRAMUL AN 2016 1.169.000 Caravana cu păpuşi Organizare si prezentare spectacole in judeţ şi ţară

  600000

  x

  Experienţe teatrale

  3000 x

  Gesturi pentru toţi Spectacole pt. copii din centre şcolare de educaţie inclusivă

  1000 x

  Premiere

  80000 x

  Festivalul de teatru “Poveşti” Ed. a XI.a

  420000 x

  Reluarea poveştilor 5000 x

  Prefaţa festivalului de teatru 60000 x

  • previzionarea evoluţiei cheltuielilor de personal ale instituţiei; Indicator 01.10.2012-

  31.12.2012

  AN 2013 AN 2014 AN 2015 AN 2016

  Total cheltuieli d.c.: 822.000 1.114.000 1.139.000 1.154.000 1.169.000

  - cheltuieli de personal

  104.000 464.000 464.000 464.000 464.000

  • previzionarea evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase de către candidat, cu

  menţionarea surselor vizate

  VENITURI

  Propuse a fi atrase

  01.10.2012-

  31.12.2012

  lei

  AN 2013 lei

  AN

  2014

  lei

  AN 2015 lei

  AN

  2016

  lei

  - Subvenţii de la buget 787.000 1.014.000 1.028.000 1.042.000 1.056.000

  - Venituri proprii 35.000 100.000 111.000 111.000 113.000

  32

 • T O T A L 822.000 1.114.000 1.139.000 1.154.000 1.169.000

  2. Previzionarea evoluţiei costurilor, cuprinsă în anexa nr. 2, aferente proiectelor (din

  programele propuse) prin realizarea unei proiecţii financiare privind investiţiile preconizate

  în proiecte, cuprinsă în anexa nr. 3 pentru întreaga perioadă de management (de la

  01.10.2012 la 31.12.2016 ) ;

  Nr. crt.

  Programe/Surse de finanţare

  Total investiţie în program

  Primul an 2012 Anul 2013

  Anul 2014

  Anul 2015

  Anul 2016

  (0) 1 2 3 4 4 6

  1. Experienţe teatrale 3000 3000 3000 3000 3000

  2. Gesturi pentru toţi

  1000 1000 1000 1000

  3. Reluarea poveştilor 5000 5000 5000 5000

  4. Poveşti noi pentru copii 10000 40000 65000 70000 80000

  5. Prefaţa festival 60000 60000 60000 60000

  6. Caravana cu păpuşi 130000 585000 585000 595000 600000

  7. Festivalul de teatru 279000 420000 420000 420000 420000

  8. Reparaţii capitale 400000

  TOTAL 822.000 1.114.000 1.139.000 1.154.000 1.169.000

  3. Proiecţia veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe

  categorii de bilete/tarife practicate ;

  Venituri Estimate (lei)

  Nr crt

  Categrie bilet

  Tr.IV 2012

  An 2013

  An 2014

  An 2015

  An 2016

  1. Bilet preţ întreg 18 lei/bilet 7000 8000 2. Bilet preţ întreg 15 lei/bilet 6000 15000 8000 3. Bilet preţ întreg 10 lei/bilet 20000 3000 32000 33000 4. Bilet preţ întreg 9 lei/bilet 8000 8000 5. Bilet preţ întreg 5 lei/bilet 9000 30000 53000 50000 50000 6. Bilet preţ întreg 4 lei/bilet 20000 1000 Total 35000 80000 81000 82000 83000

  33

 • ANEXA nr. 31

  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A TEATRULUI DE PĂPUȘI

  CAPITOLUL I

  DISPOZITII GENERALE Art. 1 (1) - Teatrul de Păpuşi “Prichindel” Alba Iulia este persoană juridică de drept public

  care realizează şi prezintă producţii artistice şi funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean

  Alba.

  (2) - Teatrul de Păpuşi “Prichindel” Alba Iulia este instituţie de spectacole şi instituţie de

  repertoriu de importanţă judeţeană, fiind finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la

  bugetul judeţean, precum şi din alte surse, legal constituite.

  (3) – Teatrul de Păpuşi “Prichindel” Alba Iulia este organizat şi funcţionează în conformitate

  cu prevederile O.G.nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum

  şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr.353/2007, cu modificările

  şi completările ulterioare şi ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

  Art. 2 - Teatrul de Păpuşi “Prichindel” Alba Iulia are sediul în Alba Iulia, str. Andrei

  Mureşanu, nr.3, judeţul Alba. Toate actele, facturile, anunturile, publicatiile, etc. vor conţine

  denumirea completă a instituţiei şi indicarea sediului.