of 23 /23
E 20 E 20

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

Embed Size (px)

DESCRIPTION

E20 ใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้ E 20 โดยรถที่สามารถ ใช้น้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E 20 ได้ยังสามารถใช้น้ำมันเบนซินออกเทน 95 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ...

Text of น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

Page 1: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

E 20E 20

Page 2: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

ประเภทเชอเพลงรถยนตในปจจบน

เบนซน 95 ดเซล NGV

เบนซน 91

แกสโซฮอล 95

แกสโซฮอล 91

แกสโซฮอล E 20

LPGไบโอ ดเซล

Page 3: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

E20 คออะไร

 E20 คอนำ'มนเบนซนไรส'รตะกวผสมกบเอท'นอลซงเปนแอลกอฮอล

บรสทธ 99.5% ในอตร'สวน เบนซน 80 : เอ ท'นอล 20 ไดเปนนำ'มน

E 20 ออกเทน 95 ต'มม'ตรฐ'นของกระทรวง พลงง'น

Page 4: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

E20 ใชกบเครองยนตแบบไหน

 E20 ใชไดกบเครองยนตทออกแบบม'สำ'หรบ ก'รใช E 20 โดยรถทส'ม'รถ ใชนำ'มนแกสโซฮอล

E 20 ไดยงส'ม'รถใชนำ'มนเบนซนออกเทน 95 และนำ'มนแกสโซฮอล 95   ไดอกดวย

Page 5: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

เอทานอล ใน E20 ทำาจากอะไร

 E20 มสวนผสมของเอท'นอลทผลตไดเองจ'ก พชผลเกษตรในประเทศถง 20% (มนสำ'ปะหลง) ซง

พลงง'นชวภ'พเหล'นชวยลดมลพษจ'ก ก'รเผ'ไหม โดยลดค'รบอนไดออกไซด และส'รไฮโดรค'รบอนลง

จง ลดก'รเกดภ'วะโลกรอน

Page 6: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

เรองนารเกยวกบ E20

1.สมรรถนะของเครองยนตเมอเปรยบเทยบกบ นำ$ามนเบนซน

- ดวยสดสวนของเอท'นอลทเพมขนเปน 20% ชวยใหก'รเผ'ไหมสมบรณ

  ทำ'ใหเครองยนต สะอ'ดขน กำ'ลงของ เครองยนต และแรงบดจงม

ประสทธภ'พดขน    -  อตร'เรวสงสดใกลเคยงกบก'รใชนำ'มนเบนซน

Page 7: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

เรองนารเกยวกบ E20

2. รถรนไหนบางทใช E20 ได ในเบองตนจะมรถยนตแกสโซฮอล E 20 จำ'หน'ย

ในป 51 ประม'ณ 60,000 คน จ'ก 5 ยหอ ( ขอมลจ'กบรษทรถยนต ณ วนท 20

ธนว'คม 2550)  - Ford : Focus ทกรนตงแตป 2005, Escape 3.0 L ตงแตป 2005 - Honda : Accord, CR-V, Civic, City รน ป 2008

- Mazda : Mazda 3 - Mitsubishi: New Space Wagon minor change - Nissan : Tiida, Teana รนป 2008 - Toyota : Camry, New Altis, New Vios

รนป 2008

Page 8: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

เรองนารเกยวกบ E20

3. รถทใชแกสโซฮอล อยในปจจบนจะเปลยนไปใชE 20 ไดหรอไม       รถทจะใช E 20 ได ตองเปนรถทออกแบบม'

เฉพ'ะ โดยมก'รพฒน'อปกรณบ'งอย'งในระบบนำ'มน เชอเพลงใหเหม'ะสม เพอรองรบสวนผสมของเอท' นอลทสงกว'รอยละ 10

ทงนเนองจ'กปรม'ณเอท'นอลทสงขนเปนรอยละ20 ในแกสโซฮอล E 20 นน จะสงผลถงคว'มส'ม'รถ

ในก'รกดกรอนย'ง และโลหะ หรอทองแดง ในระบบเกบสงนำ'มนในเครองยนต

Page 9: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

เรองนารเกยวกบ E20

3. รถทใชแกสโซฮอล อยในปจจบนจะเปลยนไปใชE 20 ไดหรอไม       จ'กก'รศกษ'พบว'ชนสวนทสมผสกบนำ'มน

โดยตรง เชน ถงนำ'มน ทอสงนำ'มน หวฉด ค'บเรเตอร ททำ'จ'กโลหะ ทองเหลอง ทองแดง ย'ง พล'สตก รวม

ถงระบบสมองกล ECU จำ'เปนตองปรบเปลยนให เหม'ะสม

ปจจบนมค'ยรถยนตเพยงร'ยเดยวทออกแบบชน สวนใหรองรบก'รใช E 20 ไดแก ฟอรด โฟกส โดย

ปรบเปลยนโลหะบ'งชนดม'ใชสเตนเลสแทน ซง ทนท'นกว' และค'ดว'ในปนค'ยรถยนตอนๆ จะเปดตว

รถยนตทรองรบก'รใช E 20 หลงรฐบ'ลใหก'รสนบสนนม'ตรก'รด'นภ'ษกบรถยนตทใชเชอเพลง

แกสโซฮอล E 20 ในป 2551

Page 10: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

เรองนารเกยวกบ E20

4. มประเทศไหนบางทใชนำ$ามน E 20        มหล'ยประเทศใชเอท'นอลผสมในสดสวน 15% - 100% (E15-E100) เชน บร'ซล, อเมรก', สวเดน, อ'รเจนตน' เปนตน

5. ในเมองไทยสามารถเตม E 20    ไดทไหนบาง สถ'นบรก'รนำ'มนแกสโซฮอล E 20 ปจจบนมอย

ทงสน 18 แหง โดยเปนของ บ'งจ'ก 5 แหง และของ ปตท อก 12   แหง

Page 11: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

เรองนารเกยวกบ E20

สถานบรการนำ$ามน บางจาก ทจำาหนาย E20 5 สถาน

- ส'ข'สข'ภบ'ล 1 - ส'ข'เกษตร- ส'ข'คขน'นร'มอนทร'- อ'จณรงค 2 - ส'ข'เอกมย- ส'ข'พระร'ม 3

Page 12: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

เรองนารเกยวกบ E20

สถานบรการนำ$ามนปตท. “ ทจำาหนาย พทท E20 ” พลส 12 สถาน

- ส'ข'ท'งดวนบ'งน'ข'ออก( สขมวท 62) - หจก. ศรเจรญภณฑ (วภ'วด)

- ส'ข'บ'งบอน- บจก. เกษตรนวมนทรปโตรเลยม- ส'ข'กรมช'งอ'ก'ศ - บจก. ท.3 เจ. (ร'ชพฤกษ) - ส'ข'ก'รท'อ'ก'ศย'น 2 (ดอนเมอง) - ส'ข'

องคก'รแบตเตอร- บจก. ปโตรเลยมนำ'มน (ร'มอนทร') - หจก. สวจชยออยล (ประช'ชน) - ส'ข'สำ'นกง'นใหญ - บจก.น'คสวสด

Page 13: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

เรองนารเกยวกบ E20

6. อตราภาษสรรพสามตรถยนต E20 กระทรวงก'รคลงไดออกประก'ศ เรอง ลดอตร'

ภ'ษสรรพส'มต ( ฉบบท 80) เมอวนท 9 พฤศจก'ยน2550 ( เอกส'รแนบ 2) และมผลบงคบใชตงแตวนท1 มกร'คม 2551 โดยลดอตร'ภ'ษสรรพส'มตรถยนตทส'ม'รถใชเชอเพลงประเภทเอท'นอลไมนอย

กว'รอยละ 20 เปนสวนผสมกบนำ'มนเชอเพลง ดงน

- รถยนตทมคว'มจกระบอกสบไมเกน 2,000 ลบ.ซม. และมกำ'ลงเครองยนต ไมเกน 220 แรงม' จ'กอตร'ภ'ษทจดเกบใน

ปจจบนรอยละ 30 ( ซงมเพด'นภ'ษรอยละ 50) ลดลงเหลอรอยละ 25

Page 14: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

เรองนารเกยวกบ E20

- รถยนตทมคว'มจกระบอกสบเกน 2,000 ลบ.ซม. แตไมเกน 2,500 ลบ.ซม. และมกำ'ลงเครองยนตไม

เกน 220 แรงม' จ'กอตร'ภ'ษทจดเกบในปจจบนรอย ละ 35 ( ซงมเพด'นภ'ษรอยละ 50) ลดลงเหลอรอยละ

30

- รถยนตทมคว'มจกระบอกสบเกน 2,500 ลบ.ซม. แตไมเกน 3,000 ลบ.ซม. และมกำ'ลงเครองยนตไม

เกน 220 แรงม' จ'กอตร'ภ'ษทจดเกบในปจจบนรอย ละ 40 ( ซงมเพด'นภ'ษรอยละ 50) ลดลงเหลอรอยละ

35

- รถยนตทมคว'มจกระบอกสบเกน 3,000 ลบ.ซม. หรอมกำ'ลงเครองยนตเกน 220 แรงม' จดเกบคง

เดมในอตร'ภ'ษจดเกบในปจจบนรอยละ 50

Page 15: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

เรองนารเกยวกบ E20

7. รถยนตทจะใชอตราภาษสรรพสามตรถยนตใหมน$จะตองมคณลกษณะ ครบถวนทกขอดงน$ 1. เปนรถยนตทถกออกแบบและผลต ใหใชเชอเพลง

ประเภทเอท'นอลไมนอยกว'รอยละ 20 เปนสวนผสมกบนำ'มน เชอเพลงได และตองผลตโดยโรงง'นอตส'หกรรมทผลต

รถยนตรนนนๆ โดยตรง 2. มก'รรบประกนจ'กผผลตว'ส'ม'รถใชเชอเพลง

ประเภทเอท'นอลไมนอยกว'รอยละ 20 เปนสวนผสมกบนำ'มน เชอเพลงได

3. ตองไดรบก'รรบรองม'ตรฐ'นมลพษจ'กสำ'นกง'น ม'ตรฐ'นผลตภณฑอตส'หกรรม (สมอ.) ไมตำ'กว'ระดบ

มอก. 2160-2546

Page 16: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

เรองนารเกยวกบ E20

8. มาตรฐานนำ$ามนแกสโซฮอล E20 ต'มประก'ศของกรมธรกจพลงง'นเรอง กำ'หนด

ลกษณะและคณภ'พของนำ'มนแกสโซฮอล พบว' คณภ'พของนำ'มนแกสโซฮอล E 20 นน แทบจะไมได แตกต'งจ'กนำ'มนแกสโซฮอล E10 มค'เพยง 3 ค'ท

แตกต'งกนคอ1. อณหภมก'รกลน2. คว'มดนไอสง3. ปรม'ณผสมเอท'นอล

Page 17: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

เรองนารเกยวกบ E20

9. ประโยชนของการใชนำ$ามนแกสโซฮอล E 20 ตอ ผบรโภค

1. ผบรโภคไดใชนำ'มนเบนซนออกเทน 95 ในร'ค'ถกลง กว'ลตรละ 5 บ'ท

2. ร'ค'รถยนตทใช E20 ถกลงจ'กก'รลดภ'ษสรรพ ส'มตประม'ณคนละ 5

หมน -1 แสนบ'ท

10. ขอดของการใชนำ$ามนแกสโซฮอล 1. ก'รเผ'ไหมของ E 20 สมบรณกว'นำ'มนเบนซนปกต

จงชวยเพมกำ'ลงและ แรงบดของเครองยนต 2. ก'รใชแกสโซฮอล E 20 ชวยลดก'รปลอยแกสเรอน

กระจกกว'รอยละ 30 3. ชวยพยงร'ค'พชผล(มนสำ'ปะหลง) ซงเปนวตถดบสำ'คญในก'รผลตเอท'นอล 4. ลดก'รนำ'เข'นำ'มนเบนซน

Page 18: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

เรองนารเกยวกบ E20

FFV (Flexible Fuel Vehicle) เปนรถยนตทไดรบก'รออกแบบใหมระบบเซนเซอรสำ'หรบตรวจสอบอตร'สวนผสมของเอท'นอลกบนำ'มน

เบนซน และส'ม'รถใชนำ'มนทมสวนผสมของเอท'นอล ในอตร'สวนต'งๆ ( E15 – E100)ไดอย'งม

ประสทธภ'พ รถยนต FFV ไดมก'รปรบเปลยนวสดระบบเชอ

เพลง เชน ถงนำ'มน ทอจ'ยนำ'มน และหวฉดนำ'มน ให ทนตอก'รกดกรอนของเอท'นอลได ซงโดยรวมแลว

ระบบต'งๆ ของรถยนต FFV แทบจะไมแตกต'งจ'กรถยนตทวไป

Page 19: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

เรองนารเกยวกบ E20

เพมเตมเรองอนๆ - คว'มคบหน'เพมเตม เกยวกบสถ'นก'รณนำ'มนแกสโซฮอลทมสวนผสม ของเอท'นอล 85% หรอ E85 โดยปจจบนกำ'ลงอยในขนตอนก'รวจยของ บ'งจ'ก และมแนวโนมสงทจะส'ม'รถนำ'ม'ใชใน

ประเทศไทยภ'ยในป 2552 น ท'มกล'งก'รคดค'นของบรษทผผลตรถยนตหล'ยร'ย

- ยงไมมผผลตรถยนตร'ยใด ใหก'รรบรองรถยนตทผลตและจำ'หน'ยกอน ป 2551 ว'ส'ม'รถใชนำ'มน E 20 ได ยกเวนฟอรดบ'งรน

- ร'ค'นำ'มนแกสโซฮอล E 20 ในปจจบนจะ ถกกว'เบนซน95 อยถง 6 บ'ท โดยจะมผลถงวนท 31 มน'คม 2551 น

Page 20: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

ปญหาจาก E20

เนองจ'ก เอท'นอลคอแอลกอฮอลบรสทธ มคณสมบต เดนทต'งจ'กนำ'มนเบนซน เชน จดเดอดของแอลกอฮอลจะตำ'

กว'นำ'มนทำ'ใหมแรงดนไอม'กกว' ซงจะมปญห'กบรถบ'งรน โดยเฉพ'ะรถรนเก'ทใชค'รบวเรเตอร ทมถงนำ'มนตดตงห'ง

จ'กตวเครองยนตม'กเกนไป หรอรถยนตทมขน'ดของทอเชอ เพลงทเลกเกนไป อ'จมผลทำ'ใหแอลกอฮอลทอยในทอเชอ

เพลงเปลยนสภ'พจ'กของเหลวเปนไอไดง'ย เนองจ'กคว'ม ฝดของทอมม'ก สงผลใหก'รหมนของเครองยนตมคว'มเรว รอบไมสมำ'เสมอ เครองจะกระตกหรอดบในบ'งชวง

Page 21: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

ปญหาจาก E20

นอกจ'กน แอลกอฮอลยงมคณสมบตก'รกดกรอนสงยงสดสวนของแอลกอฮอลในนำ'มนม'กขนจะยงเพมคณสมบต

ก'รกดกรอนใหเพมม'กขนดวย ซงส'ม'รถกดกรอนย'ง พล'สตกบ'งชนด และโลหะประเภททองเหลอง ทองแดง และ

อ'จสงผลใหทอสงนำ'มนไปจนถงถงนำ'มนเกดก'รผกรอนจน ทะลไดภ'ยในระยะเวล'ประม'ณ – ครงป 1 ป

Page 22: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

ปญหาจาก E20

สำ'หรบผทใช แกสโซฮอล E10 แลวยงมปญห' สวนใหญ จะเปนกลมผใชรถทมกจะจอดรถทงไวน'นๆ ไมไดใชรถเปน

ประจำ' ทำ'ใหแอลกอฮอลกบนำ'มนเกดก'รแยกตวออกจ'กกน เพร'ะ ทงไวเปนเวล'น'นเกนไป แอลกอฮอลซงมนำ'หนกเบ'

กว'จะลอยอยด'นบน เมอมก'รใชรถ เชอเพลงทถกสบเข'ไปในหองเครองจะ

ไมใชนำ'มนแกสโซฮอล แตจะเปนแอลกอฮอลทมคว'มเขมขนสงม'ก หรอเทยบไดกบก'รใชแอลกอฮอลลวน ๆ เปนเชอเพลงทำ'ใหเกดปญห'กบระบบเผ'ไหมของเครองยนต

Page 23: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

ทมาของขอมล

- บรษท บ'งจ'กปโตเลยม จำ'กด(มห'ชน) - บรษท ปตท . จำ'กด(มห'ชน) - สำ'นกนโยบ'ยและแผนพลงง'น กระทรวงพลงง'น - หนงสอพมพ กรงเทพธรกจ - หนงสอพมพ ไทยรฐ - หนงสอพมพ ฐ'นเศรษฐกจ - เวบไซท ไทยแลนด อนดสตร ดอทคอม

* ขอมลจ'กแหลงทเชอถอได