of 145/145
INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ BUCUREŞTI DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ PRAHOVA 2 2 0 0 1 1 1 1

cartileploiestiului.files.wordpress.com · © D.J.S. Prahova 2011 Reproducerea conţinutului acestei publicaţii, integrală sau parţială, în forma originală sau modificată,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of cartileploiestiului.files.wordpress.com · © D.J.S. Prahova 2011 Reproducerea conţinutului...

 • IINNSSTTIITTUUTTUULL NNAAŢŢIIOONNAALL DDEE SSTTAATTIISSTTIICCĂĂ BBUUCCUURREEŞŞTTII DDIIRREECCŢŢIIAA JJUUDDEEŢŢEEAANNĂĂ DDEE SSTTAATTIISSTTIICCĂĂ

  PPRRAAHHOOVVAA

  22001111

 • © D.J.S. Prahova 2011

  Reproducerea conţinutului acestei publicaţii, integrală sau parţială, în forma originală sau modificată, precum şi stocarea într-un sistem de regăsire sau transmiterea sub orice formă şi prin orice mijloace sunt interzise fără autorizarea scrisă a Direcţiei Judeţene de Statistică.

  Utilizarea conţinutului acestei publicaţii, cu titlu explicativ sau justificativ, în articole, studii, cărţi este autorizată numai cu indicarea clară şi precisă a sursei.

 • AANNUUAARRUULL SSTTAATTIISSTTIICC AALL

  JJUUDDEEŢŢUULLUUII PPRRAAHHOOVVAA

  CCoooorrddoonnaattoorruull lluuccrrăărriiii::

  eecc.. NNIICCUULLIINNAA GGHHEEOORRGGHHEE -- ddiirreeccttoorr eexxeeccuuttiivv -- DD..JJ..SS.. PPRRAAHHOOVVAA LLuuccrraarree rreeaalliizzaattăă şşii rreeddaaccttaattăă ddee::

  FFLLOORRIICCAA PPOOPPEESSCCUU –– şşeeff sseerrvviicciiuu MMAARRIIAANNAA NNIIŢŢUU

  RROOXXAANNAA GGRRIIGGOORREE

  -- 22001111--

 • - II -

  SSIINNTTEEZZAA CCUUPPRRIINNSSUULLUUII

  pag. Notă metodologică VIII 1. LOCUL JUDEŢULUI 1 2. DATE GENERALE 2 3. POPULAŢIA 7 4. FORŢA DE MUNCĂ 35 5. VENITURILE POPULAŢIEI 46 6. SĂNĂTATE 54 7. ÎNVĂŢĂMÂNT,CULTURĂ, ARTĂ, SPORT 64 8. AGRICULTURĂ - SILVICULTURĂ 75 9. INDUSTRIE 94 10. TRANSPORTURI - TELECOMUNICAŢII 101 11. TURISM 105 12. LOCUINŢE, EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL ŞI UTILITĂŢI

  PUBLICE

  108

  13. CONTURI NAŢIONALE 124

 • - III -

  CCUUPPRRIINNSS

  Pag.

  Notă metodologică VIII 1. LOCUL JUDEŢULUI

  Ponderea şi locul judeţului Prahova 1

  2. DATE GENERALE

  Poziţia geograficã a judeţului Prahova 3 Împãrţirea administrativã a judeţului Prahova 3 Altitudinea oraşelor 3 Cursuri de apã 4 Lacurile din judeţul Prahova 5 Harta judeţului Prahova 6

  3. POPULAŢIA

  Populaţia stabilã pe sexe 8 Populaţia stabilã pe medii 9 Populaţia stabilã pe sexe şi medii la 1 iulie 10 Gruparea localitãţilor dupã numãrul populaţiei stabile la 1 iulie 10 Gradul de urbanizare şi densitatea populaţiei 11 Densitatea populaţiei pe judeţ, municipii şi oraşe la 1 iulie 12 Populaţia stabilã pe grupe de vârstã şi sexe – total judeţ la 1 iulie 13 Populaţia stabilã pe grupe de vârstã şi sexe – mediul urban la 1 iulie 15 Populaţia stabilã pe grupe de vârstã şi sexe – mediul rural la 1 iulie 17 Mişcarea naturalã a populaţiei pe medii 19 Populaţia stabilã în vârstã de muncã la 1 iulie 19 Evoluţia principalilor indicatori demografici 20 Nãscuţi vii pe sexe şi medii 21 Mişcarea migratorie a populaţiei 21 Migraţia internaţională pe sexe 21 Decesele, pe grupe de vârstã şi sexe 22 Decese, pe principalele cauze de deces 24 Speranţa de viaţă la naştere pe sexe şi medii 25 Ratele de fertilitate pe grupe de vârstã şi medii 25 Populaţia stabilã din municipii, oraşe, comune, la 1 iulie 26 Grafice 30

 • - IV - 4. FORŢA DE MUNCÃ

  Populaţia ocupatã pe activitãţi ale economiei naţionale (CAEN Rev.1) şi sexe la sfârşitul anului 36 Populaţia ocupatã pe activitãţi ale economiei naţionale (CAEN Rev.2) şi sexe la sfârşitul anului 37 Numãrul mediu al salariaţilor pe activitãţi ale economiei naţionale (CAEN Rev.1) 38 Structura numãrului mediu al salariaţilor pe activitãţi ale economiei naţionale (CAEN Rev.1) 39 Numãrul mediu al salariaţilor şi structura acestora pe activitãţi ale economiei naţionale (CAEN Rev.2) 40 Numãrul salariaţilor pe activitãţi ale economiei naţionale (CAEN Rev.1 )şi pe sexe, la sfârşitul anului 41 Numãrul salariaţilor pe activitãţi ale economiei naţionale (CAEN Rev.2 )şi pe sexe, la sfârşitul anului 42 Numãrul persoanelor care beneficiazã de prevederile actelor normative privind protecţia socialã a şomerilor şi numãrul persoanelor aflate în evidenţa agenţiilor de ocupare şi formare profesionalã, la sfârşitul anului 43 Numãrul mediu al pensionarilor 44 Grafice 45

  5. VENITURILE POPULAŢIEI

  Câştigul mediu brut lunar pe activitãţi ale economiei naţionale (CAEN Rev.1) 47 Câştigul mediu net lunar pe activitãţi ale economiei naţionale (CAEN Rev.1) 48 Câştigul mediu brut lunar pe principalele activitãţi industriale (CAEN Rev.1) 49 Câştigul mediu net lunar pe principalele activitãţi industriale (CAEN Rev.1) 49 Câştigul mediu brut lunar pe activitãţi ale economiei naţionale (CAEN Rev.2) 50 Câştigul mediu net lunar pe activitãţi ale economiei naţionale (CAEN Rev.2) 51 Câştigul mediu brut lunar pe principalele activitãţi industriale (CAEN Rev.2) 52 Câştigul mediu net lunar pe principalele activitãţi industriale (CAEN Rev.2) 52 Pensia medie lunarã 53

 • - V - 6. SÃNÃTATE

  Unitãţi medico-sanitare în sectorul majoritar de stat (la sfârşitul anului) 55 Paturi de asistenţã medicalã în sectorul majoritar de stat (la sfârşitul anului) 55 Personal sanitar în sectorul majoritar de stat (la sfârşitul anului) 55 Unitãţi medico-sanitare şi personal sanitar în sectorul privat (la sfârşitul anului) 56 Activitatea creşelor 56 Numãrul medicilor, personalului mediu sanitar şi al paturilor de asistenţã medicalã, din sectorul majoritar de stat, pe localitãţi 57 Grafice 62

  7. INVÃŢÃMÂNT, CULTURÃ, ARTÃ, SPORT

  Numãrul unitãţilor şcolare la începutul anului şcolar 65 Numãrul populaţiei şcolare la începutul anului şcolar 65 Numãrul populaţiei şcolare şi al cadrelor didactice pe medii, la începutul anului şcolar 66 Numãrul cadrelor didactice, la începutul anului şcolar 66 Baza materialã a învãţãmântului, la începutul anului şcolar 66 Unitãţi de învãţãmânt, populaţia şcolarã şi personalul didactic în învãţãmântul de toate gradele, pe localitãţi 67 Reţeaua şi activitatea unitãţilor culturale 71 Activitatea sportivã 72 Grafice 73

  8. AGRICULTURÃ - SILVICULTURÃ

  Suprafaţa totalã dupã modul de folosinţã la sfârşitul anului 76 Silvicultura 76 Suprafaţa cultivatã cu principalele culturi pe categorii de unitãţi 77 Producţia agricolă vegetală, la principalele culturi 79 Producţia medie la hectar a principalelor culturi 81 Suprafaţa viilor pe rod 82 Producţia de struguri 82 Producţia medie de struguri la hectar 82 Numãrul pomilor fructiferi pe rod 83 Producţia de fructe 84 Efectivele de animale pe total agriculturã, la 1 decembrie 85 Efectivele de animale din sectorul privat, la 1 decembrie 86

 • - VI - Efectivele de animale din exploataţii agricole individuale , la 1 decembrie 86 Producţia agricolã animalã 87 Parcul de tractoare şi principalele maşini agricole 88 Îngrãşãminte chimice şi naturale folosite în agriculturã 89 Grafice 90

  9. INDUSTRIE

  Numãrul mediu al salariaţilor pe activitãţi industriale (CAEN Rev.2) 95 Structura numãrului mediu al salariaţilor pe activitãţi industriale (CAEN Rev.2) 96 Numãrul salariaţilor pe sexe şi activitãţi industriale (CAEN Rev.2) la sfârşitul anului 2010 97 Întreprinderi active, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN Rev.2 şi pe clase de mărime în anul 2010 98 Unităţi locale active, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN Rev.2 şi pe clase de mărime în anul 2010 99 Cifra de afaceri, investiţii brute, nete şi personalul unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN Rev.2 în anul 2010

  100

  10. TRANSPORTURI - TELECOMUNICAŢII

  Transporturi şi telecomunicaţii 102 Strãzile orãşeneşti 103 Transportul urban de cãlãtori cu autobuze, troleibuze şi tramvaie 104 Autovehicule înscrise în circulaţie la sfârşitul anului 104

  11. TURISM

  Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turisticã 106 Capacitatea şi activitatea de cazare turistică 106 Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turisticã, capacitatea şi activitatea de cazare turistică pe localităţi în anul 2010

  107

 • - VII -12. LOCUINŢE, EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL

  ŞI UTILITĂŢI PUBLICE

  Fondul de locuinţe existent la sfârşitul anului 109 Numãrul locuinţelor construite 110 Numãrul locuinţelor construite dupã numãrul de camere 110 Locuinţe date în folosinţã, pe total judeţ, municipii, oraşe şi total comune (sector public)

  111

  Locuinţe date în folosinţã pe localitãţi 112 Numãrul şi suprafaţa locuinţelor construite 117 Execuţia bugetului local 117 Reţeaua şi volumul gazelor naturale distribuite 118 Reţeaua şi volumul apei potabile distribuite 118 Reţeaua de canalizare publicã şi spaţiile verzi 118 Lungimea simplã a conductelor de canalizare din municipii şi oraşe 119 Salubritatea oraşelor 119 Grafice 120

  13. CONTURI NAŢIONALE

  Produsul intern brut regional în anul 2009 125

 • -VIII-

  NOTĂ METODOLOGICĂ

  1. Cadrul legal privind activitatea statistică este statuat prin Legea nr. 226 / 2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România. În lege se regăsesc contextul şi prevederile care definesc elementele constitutive ale procesului statistic, respectiv, culegerea, prelucrarea, analiza şi constituirea seriilor de date statistice oficiale, cu caracter demografic, social, economic, financiar şi juridic, precum şi principiile fundamentale care stau la baza funcţionării statisticii oficiale în România.

  Statistica oficială în România este organizată şi coordonată de Institutul Naţional de Statistică, organ de specialitate al Administraţiei Publice Centrale, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat.

  Institutul Naţional de Statistică, direcţiile sale teritoriale şi alte instituţii din subordine, sunt autorizate să solicite şi să obţină cu titlu gratuit datele şi informaţiile statistice de la toate persoanele, fizice sau juridice, care deţin capital sub orice formă sau desfăşoară activitate de orice fel pe teritoriul României.

  Principiile pe care se întemeiază activitatea statistică, în deplină concordanţă cu principiile fundamentale privind funcţionarea statisticii într-o societate democratică, adoptate pe plan internaţional, constau în: autonomie, confidenţialitate a datelor individuale, transparenţă, relevanţă, proporţionalitate, deontologie statistică şi raport cost/eficienţă. 2. Sursele de date statistice. Datele prezentate în Anuarul statistic sunt rezultatul a două categorii

  de surse: cercetările statistice exhaustive sau prin sondaj cuprinse în Programul Statistic Anual (PSA); surse administrative.

  3. Programul Statistic Naţional Anual (PSNA) reprezintă instrumentul de bază prin care Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale sunt autorizaţi să realizeze colectarea, stocarea, procesarea, analiza şi diseminarea datelor statistice oficiale, în vederea asigurării informaţiilor necesare utilizatorilor interni, precum şi a celor ce decurg din legislaţia Uniunii Europene şi din recomandările altor organizaţii internaţionale.

  Programul Statistic Naţional Anual cuprinde informaţii, responsabilităţi, resurse şi termene de realizare, cu privire la: cercetări statistice; lucrări de sinteză, studii şi analize statistice; publicaţii statistice.

  Programul Statistic Naţional Anual se avizează de Consiliul Statistic Naţional şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

  4. Cercetarea statistică reprezintă o lucrare complexă de culegere, prelucrare, analiză şi diseminare

  a datelor cu privire la starea şi evoluţia fenomenelor şi proceselor economice şi sociale. Cercetarea statistică se realizează pe bază de proiecte în care sunt definite concepte generale, scopul cercetării şi instrumentarul statistic ce stă la baza acesteia (modul de organizare a cercetării; chestionarul, clasificările, nomenclatoarele, normele, instrucţiunile etc.). Potrivit criteriului sferei de cuprindere, datele din Anuarul statistic au fost determinate pe baza a două tipuri de cercetări statistice:

  Cercetare statistică exhaustivă (totală). În cadrul acestui tip de cercetare datele sunt înregistrate de la toate unităţile populaţiei statistice, denumită şi colectivitate statistică, bine delimitată. Populaţia statistică desemnează totalitatea elementelor supuse observării statistice, de aceeaşi natură, asemănătoare sau omogene din punctul de vedere al anumitor criterii. Prin astfel de cercetări statistice exhaustive se obţin rezultate detaliate în diferite structuri administrative, geografice, grupări pe activităţi potrivit Clasificării Activităţilor din Economia Naţională (CAEN) etc.

  Cele mai cunoscute cercetări exhaustive sunt recensămintele populaţiei şi locuinţelor, recensământul produselor şi serviciilor industriale, recensământul general agricol.

 • -IX-

  Cercetare statistică prin sondaj. În cadrul acestui tip de cercetare, datele sunt înregistrate doar de la o parte a populaţiei statistice, numită eşantion. Eşantionul este determinat pe baza criteriilor de reprezentativitate, prin utilizarea unor metode probabiliste, ale căror rezultate sunt extinse la întreaga populaţie statistică.

  5. Sursele administrative reprezintă sursele de evidenţă organizate şi deţinute de organisme ale

  administraţiei publice sau non-guvernamentale pentru alte scopuri decât cele statistice. Sunt utilizate numai acele surse care au un potenţial adecvat cerinţelor statistice şi corespund rigorilor ştiinţifice de sferă de cuprindere, calitate şi completitudine care le fac utilizabile şi în scopuri statistice. Folosirea acestor surse de date şi informaţii în scopuri statistice se realizează fie direct, ca date de bază (asimilate datelor statistice), fie prin prelucrări şi adaptări corespunzătoare pentru a satisface cerinţele de calitate, comparabilitate şi coerenţă, fie pentru reconciliere şi validarea datelor statistice obţinute în urma cercetărilor statistice.

  6. Sfera de cuprindere a datelor. Datele prezentate în Anuar caracterizează ansamblul economiei

  judeţului PRAHOVA, cu excepţia cazurilor când, prin notele specifice care prefaţează fiecare capitol al Anuarului, se precizează altfel.

  7. Mărimile statistice folosite: În Anuar sunt prezentate, cu precădere, date absolute şi date relative (indici, ponderi, indicatori

  de intensitate etc.). Indicatorul statistic este expresia numerică a unor fenomene, procese, activităţi sau categorii

  economice sau sociale, manifestate în timp, spaţiu şi structuri. Indicele este un raport între valori ale aceleiaşi variabile înregistrate în unităţi de timp sau

  teritoriale diferite. Unitatea statistică este un obiect al cercetării şi purtător al caracteristicilor statistice urmărite

  prin program. Unitatea de observare este acea entitate de la care/pentru care sunt colectate date şi

  informaţii primare, pe baza căreia se construiesc statistici. Unitatea de raportare este entitatea care furnizează datele şi informaţiile primare în cadrul unei

  cercetări statistice. Unitatea cu personalitate juridică reprezintă entitatea (întreprinderea, societatea comercială,

  asociaţia, instituţia bugetară, organizaţia fără scop patrimonial etc.) care desfăşoară o activitate economică, are contabilitate proprie şi ia decizii în exercitarea funcţiei principale.

  Unitatea fără personalitate juridică reprezintă o persoană, o gospodărie, o familie, o asociaţie sau orice altă entitate ce nu dispune de autonomie de decizie în exercitarea funcţiei principale.

  8. Datele în preţuri curente se referă la volumul producţiei, veniturilor, cheltuielilor sau valoarea

  produselor, serviciilor etc. exprimate în preţurile anului curent. Valorile din diferite perioade în preţuri curente nu sunt direct comparabile şi, în consecinţă, nu pot fi utilizate la calculul indicilor fără a fi, în prealabil, deflatate cu indicii de preţuri corespunzători.

  9. Formele de proprietate sunt:

  proprietate majoritar de stat - cuprinde capitalul integral de stat, public, de interes naţional şi local şi mixt, unde statul deţine 50% şi peste din capitalul social;

  proprietate majoritar privată - cuprinde capitalul integral privat, mixt, în care peste 50% din capitalul social este privat, capital integral străin, cooperatist şi obştesc. Tot aici sunt cuprinse şi activităţile desfăşurate de către persoanele fizice şi/sau gospodăriile populaţiei.

  10. Clasificări şi nomenclatoare. Sunt principalele instrumente care fac posibilă structurarea după

  criterii obiective şi corecte a unităţilor statistice, a proceselor şi fenomenelor observate. Clasificările utilizate în Anuar, potrivit diferitelor scopuri sau diferitelor domenii de activitate, sunt:

 • -X-

  Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN) reprezintă un sistem coordonat şi coerent de grupare, după criterii ştiinţifice de omogenitate, a datelor referitoare la unităţile statistice.

  În Anuar este utilizată versiunea actualizată a CAEN, respectiv CAEN Rev.2, implementată prin Ordinul nr. 337/2007 al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, publicat în Monitorul Oficial nr. 293/2007 şi revizuit în Monitorul Oficial nr. 403/2008. CAEN Rev.2 respectă standardele europene, fiind total armonizată cu Nomenclatorul Activităţilor din Comunitatea Europeană NACE Rev.2.

  Structura CAEN Rev.2 este următoarea: Secţiuni - codificate printr-o literă; Diviziuni – codificate prin două cifre; Grupe – codificare prin trei cifre; Clase – codificate prin patru cifre.

  Pentru interpretarea corectă a structurii datelor potrivit CAEN Rev.2, în “Anexa nr. 1” a Notei metodologice generale se prezintă clasificarea la nivelul secţiunilor şi diviziunilor.

  De asemenea, în Anuar este utilizată şi versiunea CAEN Rev.1, implementată prin Ordinul nr.601/2002 al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 656/1997. CAEN Rev.1 este total armonizată cu Nomenclatorul Activităţilor din Comunitatea Europeană NACE Rev.1.1.

  Structura CAEN Rev.1 este următoarea: Secţiuni – codificate printr-o literă; Subsecţiuni – codificate prin două litere; Diviziuni – codificate prin două cifre; Grupe – codificare prin trei cifre; Clase – codificate prin patru cifre.

  În cuprinsul Anuarului, datele sunt prezentate, de regulă, pe secţiuni sau pe diviziuni CAEN. Pentru interpretarea corectă a structurii datelor potrivit CAEN Rev.1, în “Anexa nr. 2” a Notei metodologice generale se prezintă clasificarea la nivelul secţiunilor şi diviziunilor. Gruparea după mărime a întreprinderilor; Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor – CPSA 2002; Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor – CPSA 2008; PRODROM – Nomenclatorul de produse şi servicii industriale elaborat de Institutul Naţional de

  Statistică (INS) şi utilizat pentru cercetări statistice privind producţia industrială. 11. Definirea activităţilor. În practică, majoritatea unităţilor de producţie efectuează activităţi cu

  caracter mixt, respectiv activitate principală, activităţi secundare şi activităţi auxiliare. Identificarea activităţii secundare este necesară pentru a încadra o unitate într-o anumită poziţie din CAEN Rev.2, respectiv CAEN Rev.1.

  Activitatea principală, în sensul clasificării, este identificată prin metoda ordinii descrescătoare (de sus în jos). Ea reprezintă acea activitate care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată totală a unităţii luate în considerare.

  Activitatea secundară este orice altă activitate din cadrul unităţii producătoare de bunuri sau servicii.

  Activitatea auxiliară este o activitate conexă, indispensabilă funcţionării unei entităţi, precum: contabilitate, transport, depozitare, achiziţionare promovare, întreţinere şi reparaţie etc.

  12. Conform Legii nr. 348/14 iulie 2004 privind denominarea monedei naţionale a României

  (începând cu data de 1 iulie 2005), seriile de date exprimate în valori absolute au fost recalculate în lei (RON).

  Un leu nou (RON) este egal cu 10000 lei vechi (ROL). Seriile de indici nu sunt afectate de denominare.

 • -XI-

  Anexa nr. 1

  CLASIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ CAEN Rev.2 (aprobat prin Ordinul nr. 337/20.IV.2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din

  economia naţională - CAEN, publicat în M.O. nr. 293/03.V.2007 şi revizuit în M.O. nr. 403/29.V.2008)

  Secţiune Diviziune Denumire

  A AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT 1 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

  2 Silvicultură şi exploatare forestieră 3 Pescuitul şi acvacultura

  B INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 5 Extracţia cărbunelui superior şi inferior 6 Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 7 Extracţia minereurilor metalifere 8 Alte activităţi extractive 9 Activităţi de servicii anexe extracţiei

  C INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 10 Industria alimentară 11 Fabricarea băuturilor 12 Fabricarea produselor din tutun 13 Fabricarea produselor textile 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

  15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

  16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

  17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

  18 Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor

  19 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

  20 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

  21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

  22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 24 Industria metalurgică

  25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

  26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

  27 Fabricarea echipamentelor electrice 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

  29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor

  30 Fabricarea altor mijloace de transport 31 Fabricarea de mobilă 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

  33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

 • -XII-

  Secţiune Diviziune Denumire

  D PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT

  35 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

  E DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE

  36 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 37 Colectarea şi epurarea apelor uzate

  38 Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile

  39 Activităţi şi servicii de decontaminare

  F CONSTRUCŢII 41 Construcţii de clădiri 42 Lucrări de geniu civil 43 Lucrări speciale de construcţii

  G

  COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR

  45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

  46 Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete

  47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

  H TRANSPORT ŞI DEPOZITARE 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 50 Transporturi pe apă 51 Transporturi aeriene 52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi 53 Activităţi de poştă şi de curier

  I HOTELURI ŞI RESTAURANTE 55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie

  J INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII 58 Activităţi de editare

  59

  Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală

  60 Activităţi de difuzare şi transmitere de programe 61 Telecomunicaţii 62 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 63 Activităţi de servicii informatice

  K INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI

  64 Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii

  65 Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

  66 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii

 • -XIII-

  Secţiune Diviziune Denumire

  L TRANZACŢII IMOBILIARE 68 Tranzacţii imobiliare

  M ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE

  69 Activităţi juridice şi de contabilitate

  70 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management

  71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică

  72 Cercetare-dezvoltare 73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei 74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 75 Activităţi veterinare

  N ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT 77 Activităţi de închiriere şi leasing 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă

  79 Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

  80 Activităţi de investigaţii şi protecţie 81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri 82 Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor

  O ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

  84 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

  P ÎNVĂŢĂMÂNT 85 Învăţământ

  Q SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 86 Activităţi referitoare la sănătatea umană

  87 Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu cazare

  88 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare

  R ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE

  90 Activităţi de creaţie şi interpretare artistică

  91 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale

  92 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri

  93 Activităţi sportive, recreative şi distractive

  S ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII 94 Activităţi asociative diverse

  95 Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc

  96 Alte activităţi de servicii

 • -XIV-

  Secţiune Diviziune Denumire

  T ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU

  97 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

  98 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu

  U ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI

  ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

  99 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

 • -XV-

  Anexa nr. 2 CLASIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ CAEN Rev.1

  (aprobat prin Ordinul nr. 601/26.XI.2002 apărut în M.O. nr. 908/13.XII.2002 privind actualizarea CAEN, aprobat prin H.G. nr.656/1997)

  Secţiune Diviziune Denumire

  A AGRICULTURĂ, VÂNĂTOARE, SILVICULTURĂ 1 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 2 Silvicultură, exploatare forestieră şi servicii anexe

  B PESCUITUL ŞI PISCICULTURA 5 Pescuitul, piscicultura şi serviciile anexe

  C INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 10 Extracţia şi prepararea cărbunelui 11 Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe 12 Extracţia şi prepararea minereurilor radioactive 13 Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere 14 Alte activităţi extractive

  D INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 15 Industria alimentară şi a băuturilor 16 Fabricarea produselor din tutun 17 Fabricarea produselor textile

  18 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; aranjarea şi vopsirea blănurilor

  19 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, a harnaşamentelor şi încălţămintei

  20 Fabricarea lemnului şi a produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din împletitură de pai şi alte materiale vegetale

  21 Fabricarea celulozei, hârtiei şi a produselor din hârtie

  22 Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor

  23

  Industria de prelucrare a ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari

  24 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 25 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 26 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 27 Industria metalurgică

  28 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii)

  29 Industria de maşini şi echipamente 30 Industria de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou 31 Industria de maşini şi aparate electrice

  32 Industria de echipamente pentru radio, televiziune şi comunicaţii

  33 Industria de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi fotografice, ceasornicărie

  34 Industria mijloacelor de transport rutier 35 Industria altor mijloace de transport n.c.a. 36 Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale n.c.a.

  37 Recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile

 • -XVI-

  Secţiune Diviziune Denumire

  E ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE ŞI APĂ

  40 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă

  41 Captarea, tratarea şi distribuţia apei

  F CONSTRUCŢII 45 Construcţii

  G COMERŢUL CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL, REPARAREA AUTOVEHICULELOR, MOTOCICLETELOR ŞI A BUNURILOR PERSONALE ŞI DE UZ GOSPODĂRESC

  50 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule

  51 Comerţ cu ridicata şi servicii de intermediere în comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)

  52 Comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete); repararea bunurilor personale şi gospodăreşti

  H HOTELURI ŞI RESTAURANTE 55 Hoteluri şi restaurante I TRANSPORT, DEPOZITARE ŞI COMUNICAŢII 60 Transporturi terestre; transporturi prin conducte 61 Transporturi pe apă 62 Transporturi aeriene

  63 Activităţi anexe şi auxiliare de transport, activităţi ale agenţiilor de turism

  64 Poştă şi telecomunicaţii J INTERMEDIERI FINANCIARE

  65 Intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale caselor de pensii)

  66 Activităţi de asigurări şi ale caselor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

  67 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare

  K TRANZACŢII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR

  70 Tranzacţii imobiliare

  71 Închirierea maşinilor şi echipamentelor, fără operator şi a bunurilor personale şi gospodăreşti

  72 Informatică şi activităţi conexe 73 Cercetare-dezvoltare 74 Alte activităţi de servicii prestate în principal

  întreprinderilor

  L ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

  75 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

 • -XVII-

  Secţiune Diviziune Denumire

  M ÎNVĂŢĂMÂNT 80 Învăţământ

  N SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 85 Sănătate şi asistenţă socială

  O ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII COLECTIVE, SOCIALE ŞI PERSONALE

  90 Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate

  şi activităţi similare 91 Activităţi asociative diverse 92 Activităţi recreative, culturale şi sportive 93 Alte activităţi de servicii personale

  P ACTIVITĂŢI ALE PERSONALULUI ANGAJAT ÎN GOSPODĂRII PARTICULARE

  95 Activităţi ale personalului angajat în gospodării personale

  96 Activităţi desfăşurate în gospodării private, de producere a bunurilor destinate consumului propriu

  97 Activităţi ale gospodăriilor private, de servicii pentru scopuri proprii

  Q ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI

  ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE 99 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

 • -- 1 1 --

  PONDEREA ŞI LOCUL JUDEŢULUI PRAHOVA - în anul 2010 -

  DENUMIRE INDICATORI PE TARA PONDERE (%)

  LOCUL

  SUPRAFATA TOTALA 2,0 33 SUPRAFATA AGRICOLA 1,9 34 NUMARUL ORASELOR 5,5 1 POPULATIA TOTALA la 1 iulie 3,8 3 DENSITATEA POPULATIEI X 3 NUMAR NASCUTI VII 3,4 6 NUMAR DECESE 3,8 40 NUMAR DIVORŢURI 4,3 40 NUMAR CASATORII 3,3 8 POPULATIA OCUPATA la sfârşitul anului 3,4 5 RATA SOMAJULUI X 28 NUMARUL MEDIU AL SALARIATILOR 3,7 5 CASTIGUL SALARIAL MEDIU NOMINAL NET X 7 NUMĂRUL MEDIU AL PENSIONARILOR de asigurări sociale de stat 4,2 2 PENSIA MEDIE LUNARĂ a pensionarilor de asigurări sociale de stat X 6 NUMAR UNITATI DIN INVATAMINT 3,7 3 POPULATIA SCOLARA din care: 3,2 9

  - ELEVI 3,6 4 - STUDENTI 1,2 15

  PERSONAL DIDACTIC 3,1 10 REŢEAUA ŞI ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR BIBLIOTECI 3,4 4 VOLUME EXISTENTE la sfârşitul anului 2,7 7 PRODUCTIA MEDIE VEGETALA

  CEREALE BOABE X 12 FLOAREA SOARELUI X 30 CARTOFI X 35

  PRODUCTIA VIILOR PE ROD 3,8 9 PRODUCTIA DE FRUCTE 4,5 5 NUMARUL ANIMALELOR LA 1 DECEMBRIE BOVINE 1,8 27 PORCINE 2,1 20

  OVINE 1,8 29 PASARI 4,0 6 LOCUINŢE EXISTENTE LA 31 DECEMBRIE 3,8 2 SUPRAFAŢA LOCUIBILĂ LA 31 DECEMBRIE 3,9 2 LOCUINTE TERMINATE 3,8 9 SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ 4,2 6 UNITATI DE CAZARE TURISTICA EXISTENTE 4,5 5 TURISTI CAZATI 5,2 4 LUNGIMEA DRUMURILOR PUBLICE 2,7 15 LUNGIMEA STRAZILOR ORASENESTI 5,0 2 LUNGIMEA TOTALA SIMPLA A RETELEI DE DISTRIBUTIE A APEI 4,5 2 LUNGIMEA TOTALA SIMPLA A CONDUCTELOR DE CANALIZARE PUBLICA 3,2 9

  LUNGIMEA TOTALA SIMPLA A RETELEI DE DISTRIBUTIE A GAZELOR 6,5 2

  INTREPRINDERI ACTIVE 3,3 7 MICRO (0-9 salariaţi) 3,2 7 MICI (10-49 salariaţi) 3,7 5 MIJLOCII (50-249 salariaţi) 3,9 5 MARI (peste 250 salariati) 4,4 3

 • DATE GENERALEDATE GENERALE

  -- 2 2 --

  GEOGRAFIE SI STATISTICI

  PRAHOVA

 • - 3 -

  POZIŢIA GEOGRAFICĂ A JUDEŢULUI PRAHOVA

  Punctul extrem Vecinii NORD Comuna Măneciu JUD. BRAŞOV SUD Comuna Poenarii Burchi JUD. ILFOV EST Comuna Boldeşti-Grădiştea JUD. BUZĂU VEST Oraş Sinaia JUD. DÂMBOVIŢA

  Pe teritoriul judeţului Prahova se întretaie paralela de 45o latitudine nordică cu meridianul de 26o

  longitudine estică, într-un punct situat în apropierea oraşului Ploieşti, pe raza localităţii Blejoi.

  ÎMPĂRŢIREA ADMINISTRATIVĂ A JUDEŢULUI PRAHOVA ÎN ANUL 2010

  Suprafaţa Număr din care: Număr sate - kmp - localităţi municipii oraşe comune total Total judeţ 4716 104 2 12 90 405

  ALTITUDINEA ORAŞELOR

  LOCALITATEA Altitudinea - m - LOCALITATEA Altitudinea

  - m - PLOIEŞTI 165 COMARNIC 555 AZUGA 930 MIZIL 125 BĂICOI 310 / 285 PLOPENI 252 BOLDEŞTI-SCĂENI 205 / 190 SINAIA 880 BREAZA 600 SLĂNIC 450 BUŞTENI 875 URLAŢI 142 CÂMPINA 435 VĂLENII DE MUNTE 350

 • - 4 -

  CURSURI DE APĂ

  Lungime - km -

  Altitudinea - cota - m -

  Pe teritoriul judeţului Totală Amonte Aval

  PRAHOVA 164 193 1100 56 TELEAJEN 122 122 1760 81 CRICOVUL SĂRAT 94 94 600 63 DOFTANA 51 51 1400 361 LEAOTUL 47 47 260 80 DÂMBU 39 39 340 101 BĂLANA 39 39 400 69 PROVIŢA 42 48 720 189 VĂRBILĂU 37 37 1260 238 CRICOVUL DULCE 22 80 700 115 TELEGA 30 30 700 206 IAZUL MORILOR-TELEAJEN 26 26 300 131 VIIŞOARA 26 26 175 86 BUCOVEL 25 25 350 148 DRAJNA 25 25 1020 352 MATIŢA 24 24 640 149 COSMINA 24 24 610 221 LOPATNA 23 23 640 192 AZUGA 23 23 1600 938 TELEJENEL 22 22 1760 600 CRASNA 22 22 1460 420 VITMANU 22 22 125 74 TOTI 21 21 79 53 TOHĂNEANCA (VALEA SCHEI) 20 20 520 114 IAZUL MORILOR-PRAHOVA 25 25 300 156 SLĂNIC 18 18 860 312 IZVORUL DORULUI 16 16 2140 753 IALOMIŢA 17 417 2310 6

  Lungimea cursurilor de apă pe judeţ = 1066 km Suprafaţa bazinului hidrografic = 4694 km 2

 • - 5 -

  LACURILE DIN JUDEŢUL PRAHOVA

  Localitatea Supr. (ha) NNR

  Folosinţa

  1. PALTINUL ŞOTRILE 197,50 Artificial-acumulare*/ 2. MĂNECIU MĂNECIU 192,00 Artificial-acumulare*/ 3. BOLDEŞTI-GRADIŞTEA (2 lacuri) BOLDEŞTI-GRADIŞTEA 306,60 Piscicultură 4. PAREPA (salbă de 3 lacuri) COLCEAG 254,00 Piscicultură 5. FULGA (6 lacuri) FULGA 245,32 Piscicultură 6. SĂLCIILE (salbă de 5 lacuri) SĂLCIILE 66,33 Piscicultură 7. SĂRATURI SĂLCIILE 14,53 Piscicultură 8. PĂULEŞTI (3 lacuri) PĂULEŞTI 27,10 Piscicultură 9. PLEAŞA BUCOV 20,92 Piscicultură 10. MAGULA (salbă de 2 lacuri) TOMŞANI 16,04 Piscicultură, pescuit sportiv 11. PRIBEAGUL BRĂTEŞTI 7,7 Piscicultură 12. TINOSU PISCULEŞTI 1,91 Piscicultură 13. VĂRBILA VĂRBILA 3,16 Piscicultură 14. BUCOV BUCOV 10,76 Piscicultură 15. PLUMPES TÂRGŞORU VECHI 1,46 Piscicultură 16. ARICEŞTI RAHTIVANI NEDELEA 8,00 Piscicultură 17. FÂNARI GORGOTA 21,64 Piscicultură 18.VALEA CUCULUI IORDĂCHEANU 3,88 Piscicultură, pescuit sportiv 19.LE SILURE BOLDEŞTI-SCĂIENI 1,3 Piscicultură, pescuit sportiv 20.LOLOIASCA LOLOIASCA 1,08 Piscicultură 21.TINOSU 2 PISCULEŞTI 2,96 Piscicultură

  Suprafaţa lacurilor = 14,04 km 2

  NNR - Nivel normal de retenţie */ Categorie de folosinţă complexă (sursa apa, producţie energie electrică, piscicultură, irigaţii, agrement)

 • - 6 -

  HARTA JUDEŢULUI PRAHOVA

 • -- 7 7 --

  POPULAPOPULAŢIAŢIA

 • -8 -

  POPULAŢIA STABILĂ PE SEXE

  NUMĂRUL POPULAŢIEI - persoane -

  Ponderea populaţiei în procente faţă de total

  TOTAL MASCULIN FEMININ MASCULIN FEMININ 29 decembrie 1930 */ 472249 … … … …

  25 ianuarie 1948 */ 557776 … … … …

  21 februarie 1956 */ 623817 301975 321842 48,4 51,6

  15 martie 1966 */ 701057 342438 358619 48,8 51,2

  1 iulie 1970 752684 368552 384132 49,0 51,0

  5 ianuarie 1977 */ 817168 403889 413279 49,4 50,6

  1 iulie 1980 841862 415179 426683 49,3 50,7

  1 iulie 1985 861539 424627 436912 49,3 50,7

  1 iulie 1989 877359 431238 446121 49,1 50,9

  1 iulie 1990 880465 432959 447506 49,1 50,9

  1 iulie 1991 878989 432103 446886 49,1 50,9

  7 ianuarie 1992 */ 874349 426905 447444 48,8 51,2

  1 iulie 1992 878496 429923 448573 48,9 51,1

  1 iulie 1993 876329 428677 447652 48,9 51,1

  1 iulie 1994 874219 427044 447175 48,8 51,2

  1 iulie 1995 871919 425801 446118 48,8 51,2

  1 iulie 1996 868099 423262 444837 48,8 51,2

  1 iulie 1997 864159 420922 443237 48,7 51,3

  1 iulie 1998 860481 418701 441780 48,7 51,3

  1 iulie 1999 857761 417178 440583 48,6 51,4

  1 iulie 2000 855539 415811 439728 48,6 51,4

  1 iulie 2001 854552 415110 439442 48,6 51,4

  18 martie 2002 */ 829945 403139 426806 48,6 51,4

  1 iulie 2002 835745 406077 429668 48,6 51,4

  1 iulie 2003 832558 404440 428118 48,6 51,4

  1 iulie 2004 829026 402698 426328 48,6 51,4

  1 iulie 2005 827512 401640 425872 48,5 51,5

  1 iulie 2006 823509 399525 423984 48,5 51,5

  1 iulie 2007 821013 398174 422839 48,5 51,5

  1 iulie 2008 817632 396229 421403 48,5 51,5

  1 iulie 2009 815657 395252 420405 48,5 51,5

  1 iulie 2010 812844 393568 419276 48,4 51,6 */ Recensământ … Lipsă date

 • -9 -

  POPULAŢIA STABILĂ PE MEDII

  NUMĂRUL POPULAŢIEI - persoane -

  Ponderea populaţiei faţă de total ( % )

  TOTAL URBAN RURAL URBAN RURAL 29 decembrie 1930 */ 472249 124538 347711 26,4 73,6

  25 ianuarie 1948 */ 557776 150218 407558 26,9 73,1

  21 februarie 1956 */ 623817 228298 395519 36,6 63,4

  15 martie 1966 */ 701057 284614 416443 40,6 59,4

  1 iulie 1970 752684 312039 440645 41,5 58,5

  5 ianuarie 1977 */ 817168 370253 446915 45,3 54,7

  1 iulie 1980 841862 390466 451396 46,4 53,6

  1 iulie 1985 861539 427140 434399 49,6 50,4

  1 iulie 1989 877359 453676 423683 51,7 48,3

  1 iulie 1990 880465 461461 419004 52,4 47,6

  1 iulie 1991 878989 454757 424232 51,7 48,3

  7 ianuarie 1992 */ 874349 455262 419087 52,1 47,9

  1 iulie 1992 878496 459292 419204 52,3 47,7

  1 iulie 1993 876329 458525 417804 52,3 47,7

  1 iulie 1994 874219 457408 416811 52,3 47,7

  1 iulie 1995 871919 456554 415365 52,4 47,6

  1 iulie 1996 868099 454728 413371 52,4 47,6

  1 iulie 1997 864159 452946 411213 52,4 47,6

  1 iulie 1998 860481 449478 411003 52,2 47,8

  1 iulie 1999 857761 447352 410409 52,2 47,8

  1 iulie 2000 855539 444239 411300 51,9 48,1

  1 iulie 2001 854552 443324 411228 51,9 48,1

  18 martie 2002 */ 829945 420162 409783 50,6 49,4

  1 iulie 2002 835745 427134 408611 51,1 48,9

  1 iulie 2003 832558 425381 407177 51,1 48,9

  1 iulie 2004 829026 422030 406996 50,9 49,1

  1 iulie 2005 827512 420822 406690 50,9 49,1

  1 iulie 2006 823509 417367 406142 50,7 49,3

  1 iulie 2007 821013 414872 406141 50,5 49,5

  1 iulie 2008 817632 412204 405428 50,4 49,6

  1 iulie 2009 815657 410734 404923 50,4 49,6

  1 iulie 2010 812844 408649 404195 50,3 49,7 */ Recensământ

 • -10 -

  POPULAŢIA STABILĂ PE SEXE ŞI MEDII, LA 1 IULIE

  - persoane -

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 AMBELE SEXE - total 827512 823509 821013 817632 815657 812844-municipii şi oraşe 420822 417367 414872 412204 410734 408649-comune 406690 406142 406141 405428 404923 404195 MASCULIN - total 401640 399525 398174 396229 395252 393568-municipii şi oraşe 200374 198624 197277 195480 194836 193528-comune 201266 200901 200897 200749 200416 200040 FEMININ- total 425872 423984 422839 421403 420405 419276-municipii şi oraşe 220448 218743 217595 216724 215898 215121-comune 205424 205241 205244 204679 204507 204155

  GRUPAREA LOCALITĂŢILOR DUPĂ NUMĂRUL POPULAŢIEI STABILE LA 1 IULIE

  - număr -

  TOTAL LOCALITĂŢI din care: municipii şi oraşe 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL din care: 103 104 104 104 104 104 14 14 14 14 14 14până la 2000 loc. 14 15 15 15 15 16 - - - - - -2001-4000 loc. 27 27 27 27 27 28 - - - - - -4001-6000 loc. 27 27 27 28 28 26 1 1 1 1 1 16001-8000 loc. 12 12 12 11 11 11 1 1 1 1 1 18001-10000 loc. 8 8 8 8 8 9 1 1 1 1 1 210001-20000 loc. 13 13 13 13 13 12 9 9 9 9 9 820001-30000 loc. - - - - - - - - - - - -30001-40000 loc. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 140001-200000 loc. - - - - - - - - - - - -200001 loc. şi peste 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 • -11 -

  GRADUL DE URBANIZARE ŞI DENSITATEA POPULAŢIEI

  GRADUL DE URBANIZARE **) - %-

  DENSITATEA POPULAŢIEI - locuitori / kmp -

  PRAHOVA ROMÂNIA PRAHOVA ROMÂNIA 29 decembrie 1930 */ 26,4 21,4 100,1 59,9

  25 ianuarie 1948 */ 26,9 23,4 118,3 66,6

  21 februarie 1956 */ 36,6 31,3 132,3 73,4

  15 martie 1966 */ 40,6 38,2 148,7 80,1

  1 iulie 1970 41,5 36,9 160,4 85,3

  5 ianuarie 1977 */ 45,3 43,6 173,3 90,4

  1 iulie 1980 46,4 45,8 179,3 93,5

  1 iulie 1985 49,6 50,0 183,5 95,7

  1 iulie 1989 51,7 53,2 186,9 97,5

  1 iulie 1990 52,4 54,3 187,6 97,7

  1 iulie 1991 51,7 54,1 187,2 97,6

  7 ianuarie 1992 */ 52,1 54,3 185,4 95,7

  1 iulie 1992 52,3 54,3 186,3 95,6

  1 iulie 1993 52,3 54,5 185,8 95,5

  1 iulie 1994 52,3 54,7 185,4 95,4

  1 iulie 1995 52,4 54,9 184,9 95,1

  1 iulie 1996 52,4 54,9 184,1 94,8

  1 iulie 1997 52,4 55,0 183,2 94,6

  1 iulie 1998 52,2 54,9 182,5 94,4

  1 iulie 1999 52,2 54,9 181,9 94,2

  1 iulie 2000 51,9 54,6 181,4 94,1

  1 iulie 2001 51,9 54,6 181,2 94,0

  18 martie 2002 */ 50,6 52,7 176,0 90,9

  1 iulie 2002 51,1 53,3 177,2 91,4

  1 iulie 2003 51,1 53,4 176,5 91,2

  1 iulie 2004 50,9 54,9 175,8 90,9

  1 iulie 2005 50,9 54,9 175,5 90,7

  1 iulie 2006 50,7 55,2 174,6 90,5

  1 iulie 2007 50,5 55,1 174,1 90,3

  1 iulie 2008 50,4 55,0 173,4 90,2

  1 iulie 2009 50,4 55,1 173,0 90,1

  1 iulie 2010

  50,3

  55,1

  172,4

  89,9*/ Recensământ **/ Ponderea populaţiei din mediul urban în total populaţie

 • -12 -

  DENSITATEA POPULAŢIEI PE JUDEŢ, MUNICIPII ŞI ORAŞE (la 1 iulie)

  - locuitori / kmp -

  2005 2006 2007 2008 2009 2010

  TOTAL JUDEŢ din care:

  175,5 174,6 174,1

  173,4 173,0 172,4

  PLOIEŞTI 4009,9 3974,3 3950,6 3933,7 3918,6 3898,3 CÂMPINA 1586,3 1575,2 1569,0 1544,0 1536,3 1520,5 AZUGA 61,2 61,0 60,5 60,2 59,5 59,0 BĂICOI 305,6 302,2 301,5 300,8 300,6 299,7 BOLDEŞTI-SCĂENI 325,1 324,8 324,2 323,7 326,4 325,8 BREAZA 354,6 352,4 348,8 345,7 345,3 343,1 BUŞTENI 136,6 134,8 134,6 134,2 133,1 132,8 COMARNIC 148,3 147,7 146,9 145,5 144,3 144,0 MIZIL 853,4 848,9 844,7 835,6 833,7 832,3 PLOPENI 2072,7 2063,8 2025,8 2011,6 1988,2 1992,0 SINAIA 137,3 135,1 133,7 131,4 131,3 129,5 SLĂNIC 177,5 175,3 172,2 170,2 168,2 166,9 URLAŢI 265,3 262,3 261,7 261,1 260,9 260,3 VĂLENII DE MUNTE 629,5 628,7 626,5 620,7 621,9 622,2

 • -13-

  POPULAŢIA STABILĂ PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEXE TOTAL JUDEŢ (la 1 iulie)

  - persoane -

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 827512 823509 821013 817632 815657 812844-masculin 401640 399525 398174 396229 395252 393568-feminin 425872 423984 422839 421403 420405 419276 0-4 ani - TOTAL 37817 38221 38420 38520 38548 38350-masculin 19418 19509 19649 19667 19611 19500-feminin 18399 18712 18771 18853 18937 18850 5-9 ani - TOTAL 38592 38370 37990 37617 37612 37886-masculin 19825 19842 19531 19240 19338 19440-feminin 18767 18528 18459 18377 18274 18446 10-14 ani -TOTAL 42702 41948 40728 39839 39001 38628-masculin 21673 21231 20667 20365 19946 19827-feminin 21029 20717 20061 19474 19055 18801 15-19 ani - TOTAL 63506 59714 54728 50274 46288 42082-masculin 32135 30199 27738 25494 23500 21402-feminin 31371 29515 26990 24780 22788 20680 20-24 ani - TOTAL 60099 57245 58486 59700 61631 61540-masculin 30603 29277 29904 30426 31437 31333-feminin 29496 27968 28582 29274 30194 30207 25-29 ani -TOTAL 68110 67945 66608 63848 60843 58649-masculin 35068 34944 34233 32710 31127 29979-feminin 33042 33001 32375 31138 29716 28670 30-34 ani - TOTAL 66251 65293 65115 65459 66146 66876-masculin 33951 33482 33363 33607 33931 34412-feminin 32300 31811 31752 31852 32215 32464 35-39 ani -TOTAL 73054 78687 81936 71617 67771 65531-masculin 37173 40085 41773 36519 34718 33472-feminin 35881 38602 40163 35098 33053 32059 40-44 ani -TOTAL 46465 44406 44759 58424 66236 72296-masculin 23200 22261 22567 29628 33505 36675-feminin 23265 22145 22192 28796 32731 35621 45-49 ani - TOTAL 57243 55007 52735 49923 47487 45644-masculin 28388 27221 26099 24633 23505 22644-feminin 28855 27786 26636 25290 23982 23000 50-54 ani - TOTAL 58055 58711 59217 58639 57988 55560-masculin 28412 28803 28982 28662 28441 27132-feminin 29643 29908 30235 29977 29547 28428

 • -14-

  - persoane - 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  55-59 ani - TOTAL 46800 49387 51300 54910 54760 55464-masculin 22043 23299 24336 26174 26137 26500-feminin 24757 26088 26964 28736 28623 28964 60-64 ani - TOTAL 38529 38307 38665 38307 40967 43704-masculin 17362 17342 17526 17298 18560 19913-feminin 21167 20965 21139 21009 22407 23791 65-69 ani - TOTAL 45235 42951 40817 38944 36642 34863-masculin 19448 18291 17311 16635 15711 14965-feminin 25787 24660 23506 22309 20931 19898 70-74 ani - TOTAL 38234 38705 38855 38770 38971 38915-masculin 15838 15919 15921 15826 15801 15669-feminin 22396 22786 22934 22944 23170 23246 75-79 ani - TOTAL 26106 26802 27565 28525 29361 30068-masculin 10101 10439 10698 11074 11363 11556-feminin 16005 16363 16867 17451 17998 18512 80-84 ani - TOTAL 14024 14859 15632 16336 16805 17506-masculin 4921 5288 5587 5784 5878 6182-feminin 9103 9571 10045 10552 10927 11324 85 ani şi peste -TOTAL 6690 6951 7457 7980 8600 9282-masculin 2081 2093 2289 2487 2743 2967-feminin 4609 4858 5168 5493 5857 6315

 • -15-

  POPULAŢIA STABILĂ PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEXE MEDIUL URBAN ( la 1 iulie)

  - persoane -

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 420822 417367 414872 412204 410734 408649-masculin 200374 198624 197277 195480 194836 193528-feminin 220448 218743 217595 216724 215898 215121 0-4 ani - TOTAL 17349 17799 18241 18538 18817 18909-masculin 8900 9103 9375 9524 9610 9663-feminin 8449 8696 8866 9014 9207 9246 5-9 ani - TOTAL 16757 16662 16505 16483 16730 16994-masculin 8577 8587 8437 8374 8576 8697-feminin 8180 8075 8068 8109 8154 8297 10-14 ani - TOTAL 19141 18300 17538 17039 16522 16577-masculin 9572 9097 8759 8584 8375 8435-feminin 9569 9203 8779 8455 8147 8142 15-19 ani - TOTAL 32821 30038 26888 23922 21326 18560-masculin 16555 15134 13592 11948 10617 9252-feminin 16266 14904 13296 11974 10709 9308 20-24 ani - TOTAL 32954 31077 30852 31363 31993 31533-masculin 16761 15916 15720 15818 16185 15844-feminin 16193 15161 15132 15545 15808 15689 25-29 ani - TOTAL 36194 36586 36374 34896 33191 31817-masculin 18291 18461 18323 17583 16757 16079-feminin 17903 18125 18051 17313 16434 15738 30-34 ani - TOTAL 32628 32221 32623 33468 34358 35098-masculin 16220 16201 16446 16875 17290 17706-feminin 16408 16020 16177 16593 17068 17392 35-39 ani - TOTAL 38169 40615 41658 35192 32703 31788-masculin 18341 19608 20228 17219 16136 15750-feminin 19828 21007 21430 17973 16567 16038 40-44 ani - TOTAL 26085 24441 24161 31085 34805 37224-masculin 12087 11383 11365 14791 16612 17842-feminin 13998 13058 12796 16294 18193 19382 45-49 ani - TOTAL 33571 31883 30030 28042 26401 25056-masculin 15798 14839 13907 12938 12137 11522-feminin 17773 17044 16123 15104 14264 13534 50-54 ani - TOTAL 33505 34238 34636 34170 33541 31788-masculin 16224 16507 16480 16019 15733 14747-feminin 17281 17731 18156 18151 17808 17041

 • -16-

  - persoane - 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  55-59 ani - TOTAL 24800 26592 27855 30097 30461 31240-masculin 11640 12520 13170 14338 14434 14699-feminin 13160 14072 14676 15759 16027 16541 60-64 ani - TOTAL 18382 18334 18711 18905 20751 22723-masculin 8222 8203 8386 8417 9318 10294-feminin 10160 10131 10325 10488 11433 12429 65-69 ani - TOTAL 21019 20126 19194 18338 17231 16405-masculin 8977 8517 8092 7748 7335 6986-feminin 12042 11609 11102 10590 9896 9419 70-74 ani - TOTAL 17084 17218 17616 17611 17885 17934-masculin 6993 7011 7133 7124 7211 7164-feminin 10091 10207 10483 10487 10674 10770 75-79 ani - TOTAL 11428 11834 12082 12573 13024 13352-masculin 4305 4480 4587 4779 4949 5036-feminin 7123 7354 7495 7794 8075 8316 80-84 ani - TOTAL 6099 6425 6825 7135 7361 7684-masculin 2059 2210 2380 2432 2438 2596-feminin 4040 4215 4445 4703 4923 5088 85 ani şi peste -TOTAL 2836 2978 3083 3347 3634 3967-masculin 852 847 888 969 1123 1216-feminin 1984 2131 2195 2378 2511 2751

 • -17-

  POPULAŢIA STABILĂ PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEXE MEDIUL RURAL ( la 1 iulie)

  - persoane -

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 406690 406142 406141 405428 404923 404195-masculin 201266 200901 200897 200749 200416 200040-feminin 205424 205241 205244 204679 204507 204155 0-4 ani - TOTAL 20468 20422 20179 19982 19731 19441-masculin 10518 10406 10274 10143 10001 9837-feminin 9950 10016 9905 9839 9730 9604 5-9 ani - TOTAL 21835 21708 21485 21134 20882 20892-masculin 11248 11255 11094 10866 10762 10743-feminin 10587 10453 10391 10268 10120 10149 10-14 ani -TOTAL 23561 23648 23190 22800 22479 22051-masculin 12101 12134 11908 11781 11571 11392-feminin 11460 11514 11282 11019 10908 10659 15-19 ani - TOTAL 30685 29676 27840 26352 24962 23522-masculin 15580 15065 14146 13546 12883 12150-feminin 15105 14611 13694 12806 12079 11372 20-24 ani - TOTAL 27145 26168 27634 28337 29638 30007-masculin 13842 13361 14184 14608 15252 15489-feminin 13303 12807 13450 13729 14386 14518 25-29 ani - TOTAL 31916 31359 30234 28952 27652 26832-masculin 16777 16483 15910 15127 14370 13900-feminin 15139 14876 14324 13825 13282 12932 30-34 ani - TOTAL 33623 33072 32492 31991 31788 31778-masculin 17731 17281 16917 16732 16641 16706-feminin 15892 15791 15575 15259 15147 15072 35-39 ani - TOTAL 34885 38072 40278 36425 35068 33743-masculin 18832 20477 21545 19300 18582 17722-feminin 16053 17595 18733 17125 16486 16021 40-44 ani - TOTAL 20380 19965 20598 27339 31431 35072-masculin 11113 10878 11202 14837 16893 18833-feminin 9267 9087 9396 12502 14538 16239 45-49 ani - TOTAL 23672 23124 22705 21881 21086 20588-masculin 12590 12382 12192 11695 11368 11122-feminin 11082 10742 10513 10186 9718 9466 50-54 ani - TOTAL 24550 24473 24581 24469 24447 23772-masculin 12188 12296 12502 12643 12708 12385-feminin 12362 12177 12079 11826 11739 11387

 • -18-

  - persoane -

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 55-59 ani - TOTAL 22000 22795 23445 24813 24299 24224-masculin 10403 10779 11157 11836 11703 11801-feminin 11597 12016 12288 12977 12596 12423 60-64 ani - TOTAL 20147 19973 19954 19402 20216 20981-masculin 9140 9139 9140 8881 9242 9619-feminin 11007 10834 10814 10521 10974 11362 65-69 ani - TOTAL 24216 22825 21623 20606 19411 18458-masculin 10471 9774 9219 8887 8376 7979-feminin 13745 13051 12404 11719 11035 10479 70-74 ani - TOTAL 21150 21487 21239 21159 21086 20981-masculin 8845 8908 8788 8702 8590 8505-feminin 12305 12579 12451 12457 12496 12476 75-79 ani - TOTAL 14678 14968 15483 15952 16337 16716-masculin 5796 5959 6111 6295 6414 6520-feminin 8882 9009 9372 9657 9923 10196 80-84 ani - TOTAL 7925 8434 8807 9201 9444 9822-masculin 2862 3078 3207 3352 3440 3586-feminin 5063 5356 5600 5849 6004 6236 85 ani şi peste - TOTAL 3854 3973 4374 4633 4966 5315-masculin 1229 1246 1401 1518 1620 1751-feminin 2625 2727 2973 3115 3346 3564

 • -19-

  MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI PE MEDII

  - număr - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 NĂSCUŢI VII - TOTAL 8230 7927 7570 7546 7872 7172-municipii şi oraşe 3931 3915 3660 3823 3879 3604-comune 4299 4012 3910 3723 3993 3568 9964 DECEDAŢI - TOTAL 10187 10101 9612 9772 10114 9964-municipii şi oraşe 4682 4568 4367 4371 4656 4490-comune 5505 5533 5245 5401 5458 5474 SPORUL NATURAL - TOTAL -1957 -2174 -2042 -2226 -2242 -2792-municipii şi oraşe -751 -653 -707 -548 -777 -886-comune -1206 -1521 -1335 -1678 -1465 -1906 CĂSĂTORII - TOTAL 4806 4972 6299 5266 4655 3774-municipii şi oraşe 2725 2898 3300 2976 2665 2150-comune 2081 2074 2999 2290 1990 1624 DIVORŢURI - TOTAL 1382 1313 1573 1650 1594 1389-municipii şi oraşe 929 881 1023 1067 1005 897-comune 453 432 550 583 589 492 NĂSCUŢI MORŢI - TOTAL 49 41 49 33 47 42-municipii şi oraşe 22 22 20 13 20 16-comune 27 19 29 20 27 26 DECEDAŢI ÎN VÂRSTĂ SUB 1 AN - TOTAL 121 106 70

  81 71 67

  -municipii şi oraşe 55 48 23 28 32 29-comune 66 58 47 53 39 38

  POPULAŢIA STABILĂ ÎN VÂRSTĂ DE MUNCĂ LA 1 IULIE (16-62 ani bărbaţi şi 16-57 ani femei)

  - persoane -

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 529542 529935 526897 523081 520959 517830-masculin 275755 275882 275236 273999 273827 272645-feminin 253787 254053 251661 249082 247132 245185 MUNICIPII ŞI ORAŞE 285261 284033 280969 277613 275051 271793-masculin 144005 143510 142448 140977 140274 138773-feminin 141256 140523 138521 136636 134777 133020 COMUNE 244281 245902 245928 245468 245908 246037-masculin 131750 132372 132788 133022 133553 133872-feminin 112531 113530 113140 112446 112355 112165

 • -20-

  EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI DEMOGRAFICI

  - proporţii la 1000 locuitori - 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  NĂSCUŢI VII -judeţul Prahova 9,9 9,6 9,2 9,2 9,6 8,8-România 10,2 10,2 10,0 10,3 10,4 9,9 DECEDAŢI -judeţul Prahova 12,3 12,2 11,7 11,9 12,4 12,2-România 12,1 12,0 11,7 11,8 12,0 12,1 SPORUL NATURAL - judeţul Prahova -2,4 -2,6 -2,5 -2,7 -2,8 -3,4-România -1,9 -1,8 -1,7 -1,5 -1,6 -2,2 CĂSĂTORII -judeţul Prahova 5,8 6,0 7,7 6,4 5,7 4,6-România 6,6 6,8 8,8 6,9 6,3 5,4 DIVORŢURI -judeţul Prahova 1,67 1,59 1,91 2,01 1,95 1,70-România 1,54 1,51 1,69 1,66 1,51 1,52 DECEDAŢI SUB 1 AN LA 1000 NĂSCUŢI VII

  -judeţul Prahova 14,7 13,4 9,2 10,7 9,0 9,3-România 15,0 13,9 12,0 11,0 10,1 9,8

 • -21-

  NĂSCUŢI VII PE SEXE ŞI MEDII

  - persoane - 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  TOTAL JUDEŢ 8230 7927 7570 7546 7872 7172-masculin 4187 3972 3893 3863 4015 3656-feminin 4043 3955 3677 3683 3857 3516 MUNICIPII ŞI ORAŞE 3931 3915 3660 3823 3879 3604-masculin 2010 1981 1915 1974 1969 1844-feminin 1921 1934 1745 1849 1910 1760 COMUNE 4299 4012 3910 3723 3993 3568-masculin 2177 1991 1978 1889 2046 1812-feminin 2122 2021 1932 1834 1947 1756

  MIŞCAREA MIGRATORIE A POPULAŢIEI*

  - persoane - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 SOSIŢI 9140 10557 12062 11700 10815 13586-urban 3956 4764 4968 4887 4452 5808-rural 5184 5793 7094 6813 6363 7778 PLECAŢI 9163 10866 12117 12184 11109 14509-urban 4889 5808 6563 6564 5843 7851-rural 4274 5058 5554 5620 5266 6658 SPOR MIGRATORIU -23 -309 -55 -484 -294 -923-urban -933 -1044 -1595 -1677 -1391 -2043-rural +910 +735 +1540 +1193 +1097 +1120 */ Exclusiv migraţia externă

  MIGRAŢIA INTERNAŢIONALĂ PE SEXE

  - persoane - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 IMIGRANŢI 55 80 133 168 177 146- masculin 28 54 86 107 112 89- feminin 27 26 47 61 65 57 EMIGRANŢI 169 272 190 203 230 176- masculin 70 99 66 78 82 64- feminin 99 173 124 125 148 112 SOLDUL MIGRAŢIEI INTERNAŢIONALE -114 -192 -57 -35 -53 -30- masculin -42 -45 20 29 30 25- feminin -72 -147 -77 -64 -83 -55

 • -22-

  DECESELE, PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEXE

  - persoane - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 10187 10101 9612 9772 10114 9964-masculin 5414 5358 5065 5213 5406 5262-feminin 4773 4743 4547 4559 4708 4702 0-4 ani - TOTAL 138 122 81 99 81 84-masculin 81 64 39 57 44 47-feminin 57 58 42 42 37 37 5-9 ani - TOTAL 9 8 10 6 10 7-masculin 5 5 2 5 9 4-feminin 4 3 8 1 1 3 10-14 ani - TOTAL 10 6 10 4 13 12-masculin 4 3 5 3 7 7-feminin 6 3 5 1 6 5 15-19 ani - TOTAL 34 21 21 29 27 20-masculin 21 15 11 23 16 8-feminin 13 6 10 6 11 12 20-24 ani - TOTAL 35 27 31 40 26 43-masculin 25 18 26 30 13 32-feminin 10 9 5 10 13 11 25-29 ani - TOTAL 52 43 28 33 45 25-masculin 38 31 22 23 33 15-feminin 14 12 6 10 12 10 30-34 ani - TOTAL 72 66 60 69 55 59-masculin 60 44 50 51 41 39-feminin 12 22 10 18 14 20 35-39 ani - TOTAL 123 123 153 110 129 111-masculin 83 84 108 80 107 82-feminin 40 39 45 30 22 29 40-44 ani -TOTAL 144 120 126 166 168 166-masculin 98 80 93 115 117 120-feminin 46 40 33 51 51 46 45-49 ani - TOTAL 310 305 232 229 248 197-masculin 235 215 166 162 179 143-feminin 75 90 66 67 69 54 50-54 ani - TOTAL 492 475 473 471 478 455-masculin 354 342 350 348 348 334-feminin 138 133 123 123 130 121

 • -23-

  - persoane - 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  55-59 ani - TOTAL 609 596 571 638 676 626-masculin 413 425 396 450 478 447-feminin 196 171 175 188 198 179 60-64 ani - TOTAL 678 677 645 653 690 717-masculin 446 473 439 424 470 493-feminin 232 204 206 229 220 224 65-69 ani - TOTAL 1170 1104 971 990 931 838-masculin 722 697 603 610 587 527-feminin 448 407 368 380 344 311 70-74 ani - TOTAL 1547 1580 1489 1461 1448 1390-masculin 871 885 828 840 831 787-feminin 676 695 661 621 617 603 75-79 ani - TOTAL 1803 1709 1740 1660 1696 1764-masculin 905 850 809 827 832 868-feminin 898 859 931 833 864 896 80-84 ani - TOTAL 1501 1652 1545 1568 1712 1673-masculin 564 662 646 671 738 713-feminin 937 990 899 897 974 960 85 ani şi peste - TOTAL 1460 1467 1426 1546 1681 1777-masculin 489 465 472 494 556 596-feminin 971 1002 954 1052 1125 1181

 • -24-

  DECESE, PE PRINCIPALELE CAUZE DE DECES

  - persoane - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 T O T A L 10187 10101 9612 9772 10114 9964 Tuberculoză 60 64 56 57 58 52 Boli infecţioase şi parazitare (fără TBC)

  45

  74

  48

  55

  64

  43

  Tumori 1701 1738 1604 1653 1804 1746 Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism

  83

  90

  103

  101

  129

  123

  Tulburări mentale, sistem nervos 63 96 94 78 86 126 Boli ale aparatului circulator 6514 6345 6148 6165 6207 6147

  -boli cerebro-vasculare 2375 2272 2003 1290 947 1071 Boli ale aparatului respirator 447 448 410 434 557 502 Boli ale aparatului digestiv 605 621 594 629 648 646 Boli ale aparatului genito-urinar 90 112 96 80 107 101 Complicaţii ale sarcinii

  - naştere - lehuzie 1 2 - 2 - 5 Malformaţii congenitale, deformaţii şi anomalii cromozomiale

  33

  19

  12

  23

  16

  23

  Unele afecţiuni din perioada perinatală

  64

  62

  29

  32

  22

  24

  Accidente, otrăviri, traumatisme 470 421 413 445 399 396 Alte cauze 11 9 5 18 17 30

 • -25-

  SPERANŢA DE VIAŢĂ LA NAŞTERE PE SEXE ŞI MEDII

  -ani- 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010

  AMBELE SEXE - total 72,27 72,61 73,14 73,98 73,96 73,85-municipii şi oraşe 72,75 73,00 73,65 74,60 74,74 74,63-comune 71,75 72,11 72,50 73,29 73,12 73,02 MASCULIN - total 68,48 69,01 69,55 70,32 70,15 70,07-municipii şi oraşe 69,15 69,57 70,42 71,18 71,00 70,86-comune 67,78 68,32 68,64 69,44 69,26 69,25 FEMININ - total 76,15 76,27 76,78 77,69 77,86 77,73-municipii şi oraşe 76,25 76,27 76,78 77,88 78,40 78,28-comune 76,06 76,21 76,74 77,46 77,34 77,18

  RATELE DE FERTILITATE PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI MEDII

  -născuţi vii la 1000 femei - 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  TOTAL JUDEŢ 38,3 37,3 36,0 36,2 38,1 35,1

  15-19 ani 27,6 28,9 30,6 33,1 32,5 26,120-24 ani 71,0 69,8 61,7 63,1 67,5 59,625-29 ani 83,1 77,6 75,0 75,5 78,7 74,730-34 ani 54,3 53,2 52,9 50,4 56,2 54,835-39 ani 18,1 18,6 17,5 19,5 21,2 21,140-44 ani 3,5 3,1 3,6 4,3 4,4 4,145-49 ani 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2

  MUNICIPII ŞI ORAŞE 33,3 33,8 32,1 34,2 35,4 33,5

  15-19 ani 20,0 21,5 20,7 27,2 25,4 20,220-24 ani 52,6 51,8 45,3 49,1 50,9 45,125-29 ani 77,4 76,9 70,0 74,6 75,7 73,730-34 ani 57,9 58,4 59,7 55,7 61,8 61,035-39 ani 19,0 19,7 17,9 23,1 24,4 23,740-44 ani 3,2 2,6 3,4 4,1 4,1 4,045-49 ani - - 0,4 0,1 - 0,1

  COMUNE 44,5 41,7 40,5 38,5 41,3 36,9

  15-19 ani 35,7 36,3 40,2 38,5 38,6 30,920-24 ani 93,0 91,2 80,4 78,7 85,5 75,025-29 ani 89,9 78,3 81,2 76,7 82,4 75,930-34 ani 50,6 47,9 45,9 44,7 50,0 47,835-39 ani 17,0 17,4 17,0 15,7 18,1 18,540-44 ani 3,9 3,7 3,7 4,6 4,8 4,145-49 ani 0,5 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2

 • -26 -

  POPULAŢIA STABILĂ DIN MUNICIPII, ORAŞE, COMUNE, LA 1 IULIE

  - persoane -

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL JUDEŢ 827512 823509 821013 817632 815657 812844

  PLOIEŞTI 233699 231620 230240 229258 228378 227194 CÂMPINA 38435 38166 38017 37411 37225 36842 AZUGA 5086 5068 5028 4995 4942 4902 BĂICOI 19973 19749 19703 19659 19646 19588 BOLDEŞTI-SCĂENI 11345 11337 11315 11297 11393 11372 BREAZA 17977 17862 17681 17523 17501 17390 BUŞTENI 10287 10151 10131 10102 10021 9998 COMARNIC 13340 13289 13214 13088 12983 12955 MIZIL 16488 16400 16319 16144 16107 16080 PLOPENI 9804 9762 9582 9515 9404 9422 SINAIA 12253 12064 11935 11734 11720 11563 SLĂNIC 6958 6872 6750 6673 6595 6543 URLAŢI 11587 11453 11430 11404 11392 11366 VĂLENII DE MUNTE 13590 13574 13527 13401 13427 13434 ADUNAŢI 2212 2207 2190 2159 2145 2131 ALBEŞTI-PALEOLOGU 5867 5890 5918 5909 5901 5845 ALUNIŞ 3735 3722 3713 3646 3623 3605 APOSTOLACHE 2319 2354 2312 2291 2274 2266 ARICEŞTII RAHTIVANI 8126 8236 8334 8295 8341 8348 ARICEŞTII ZELETIN 1387 1382 1361 1348 1309 1292 BABA ANA 4341 4330 4325 4304 4282 4294 BALTA DOAMNEI 2704 2706 2694 2690 2667 2662 BĂLŢEŞTI 3555 3562 3582 3621 3668 3699

 • -27 -

  - persoane - 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  BĂNEŞTI 5662 5593 5604 5557 5593 5617 BĂRCĂNEŞTI 9270 9347 9464 9497 9592 9589 BĂTRÂNI 1/ … 2166 2154 2165 2137 2117 BERCENI 5997 6040 6105 6121 6160 6211 BERTEA 3456 3435 3415 3380 3368 3351 BLEJOI 8041 8054 8130 8174 8280 8399 BOLDEŞTI-GRADIŞTEA 2003 1979 1980 1963 1967 1942 BRAZI 8258 8254 8293 8379 8368 8391 BREBU 7688 7620 7602 7490 7421 7428 BUCOV 10546 10662 10755 10760 10919 11036 CĂLUGĂRENI 1412 1418 1395 1381 1354 1334 CĂRBUNEŞTI 1922 1918 1890 1894 1876 1863 CEPTURA 5212 5161 5100 5060 5000 4964 CERAŞU 5217 5202 5187 5192 5172 5155 CHIOJDEANCA 1867 1866 1840 1838 1802 1789 CIORANI 7163 7126 7103 7005 6998 7022 COCORĂŞTII COLŢ 3142 3158 3152 3181 3203 3213 COCORĂŞTII MISLII 3457 3455 3457 3465 3467 3452 COLCEAG 5392 5345 5309 5280 5208 5165 CORNU 4481 4473 4469 4463 4470 4470 COSMINELE 1199 1194 1179 1145 1139 1128 DRAJNA 5687 5666 5686 5614 5576 5518 DRĂGĂNEŞTI 5057 5047 5068 5100 5093 5087 DUMBRAVA 4476 4480 4499 4556 4574 4585 DUMBRĂVEŞTI 3695 3715 3737 3737 3749 3741 FILIPEŞTII DE PĂDURE 10307 10309 10302 10369 10368 10403 FILIPEŞTII DE TÂRG 8097 8126 8146 8164 8205 8215 1/…lipsă date, localitate nou înfiinţată în 27 dec. anul 2005 (în anii anteriori inclusă în comuna Starchiojd).

 • -28 -

  - persoane - 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  FÂNTÂNELE 2301 2306 2294 2278 2263 2251 FLOREŞTI 7459 7480 7610 7791 7880 7864 FULGA 3786 3731 3736 3670 3622 3565 GHERGHIŢA 1992 1967 1926 1932 1905 1890 GORGOTA 5457 5452 5414 5384 5401 5405 GORNET 3160 3123 3125 3118 3084 3052 GORNET- CRICOV 2579 2540 2536 2500 2453 2422 GURA VADULUI 2495 2488 2469 2440 2430 2397 GURA VITIOAREI 6064 6086 6131 6111 6162 6139 IORDĂCHEANU 5408 5427 5410 5422 5437 5413 IZVOARELE 6926 6897 6866 6808 6778 6757 JUGURENI 681 656 636 668 624 603 LAPOŞ 1420 1427 1404 1388 1355 1317 LIPĂNEŞTI 5147 5215 5227 5279 5322 5346 MĂGURELE 4871 4875 4877 4872 4867 4858 MĂGURENI 6629 6590 6598 6517 6468 6460 MĂNECIU 11236 11197 11158 11064 10940 10925 MĂNEŞTI 4180 4131 4098 4073 4030 4000 OLARI 2164 2156 2129 2142 2144 2123 PĂCUREŢI 2377 2345 2346 2331 2304 2300 PĂULEŞTI 5132 5169 5233 5295 5391 5499 PLOPU 2321 2344 2381 2402 2412 2433 PODENII NOI 4702 4705 4715 4764 4758 4796 POIANA CÂMPINA 5332 5298 5286 5327 5319 5295 POIENARII BURCHII 5552 5479 5431 5359 5281 5235 POSEŞTI 4139 4152 4103 4071 4039 4001 PREDEAL- SĂRARI 2662 2638 2597 2559 2521 2474

 • -29 -

  - persoane - 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  PROVIŢA DE JOS 2503 2494 2454 2429 2404 2375 PROVIŢA DE SUS 2222 2216 2184 2148 2129 2104 PUCHENII MARI 8885 8863 8834 8839 8811 8793 RÂFOV 5487 5475 5526 5511 5511 5501 SALCIA 1221 1210 1198 1184 1162 1137 SĂLCIILE 2179 2129 2082 2044 2012 1976 SCORŢENI 6204 6129 6195 6230 6238 6231 SECĂRIA 1321 1314 1310 1295 1300 1297 SÂNGERU 5484 5489 5507 5521 5550 5533 STARCHIOJD 6699 4512 4484 4427 4393 4357 SURANI 1831 1858 1850 1844 1849 1842 ŞIRNA 5271 5214 5198 5144 5088 5054 ŞOIMARI 3250 3258 3240 3213 3209 3219 ŞOTRILE 3527 3525 3475 3464 3429 3400 ŞTEFEŞTI 2486 2478 2478 2481 2458 2436 TALEA 1168 1159 1152 1131 1136 1114 TĂTARU 1214 1192 1170 1161 1120 1075 TEIŞANI 3987 3960 3938 3901 3874 3824 TELEGA 6150 6083 6010 5940 5884 5877 TINOSU 2459 2433 2417 2443 2439 2431 TÂRGŞORU VECHI 8861 9001 9137 9258 9362 9454 TOMŞANI 4647 4645 4635 4601 4606 4577 VADU SĂPAT 1830 1832 1826 1843 1835 1806 VALEA CĂLUGĂREASCĂ 10386 10407 10467 10527 10614 10700 VALEA DOFTANEI 6938 6887 6850 6784 6784 6763 VĂRBILĂU 7314 7275 7301 7275 7247 7219 VÂLCĂNEŞTI 4044 4032 4037 4032 4020 3953

 • -30-

  POPULAŢIA PE VÂRSTE ŞI SEXE LA 1 IULIE 2010

  -14000 -12000 -10000 -8000 -6000 -4000 -2000 0 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

  14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

  100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

  MASCULIN Vârsta FEMININ

  persoane persoane

 • -31-

  STRUCTURA POPULAŢIEI PE MEDII LA 1 IULIE

  URBAN46,4%

  RURAL53,6%

  1980

  RURAL49,7%

  URBAN50,3%

  2010

  URBAN RURAL

 • -32-

  STRUCTURA POPULAŢIEI PE GRUPE DE VÂRSTĂ

  14,4%

  23,2%22,4%

  19,6%

  20,4%

  2005

  14,1%

  20,0%25,2%

  19,3%

  21,4%

  2010

  0-14ani 15-29 ani 30-44 ani 45-59 ani 60 ani şi peste

 • -33-

  CĂSĂTORII ŞI DIVORŢURI ÎN PERIOADA 2005-2010

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  2005 2006 2007 2008 2009 2010

  Căsătorii Divorţuri

  NATALITATEA ŞI MORTALITATEA ÎN PERIOADA 2005-2010

  0123456789

  101112131415

  2005 2006 2007 2008 2009 2010

  Născuţi vii Decedaţi

  rate (la 1000 locuitori)

  rate (la 1000 locuitori)

 • -34-

  STRUCTURA DECESELOR DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE, ÎN ANUL 2010

  2010

  (61,7%) Boli ale ap. circulator (17,5%) Tumori

  (5,0%) Boli ale ap.respirator

  (4,0%) Accidente,traumatisme (11,8%) Celelalte cauze

 • -- 35 35 --

  FORFORŢA DE MUNCĂŢA DE MUNCĂ

 • -36-

  POPULAŢIA OCUPATĂ PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE (CAEN Rev.1) ŞI SEXE

  LA SFÂRŞITUL ANULUI

  - mii persoane - Denumire activitate conform CAEN Rev.1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL JUDEŢ 292,8 288,8 291,5 294,1 303,6 302,3 -din care: femei 134,8 133,9 130,1 130,8 133,8 129,7 Agricultură, silvicultură şi vânătoare 76,1 70,5 71,5 67,1 65,5 64,3 -din care: femei 39,6 37,2 37,0 35,4 34,2 33,6 Industria extractivă 6,9 6,9 6,7 6,2 5,8 6,6 -din care: femei 1,1 1,2 1,4 1,2 1,0 1,5 Industria prelucrătoare 84,1 82,4 78,2 79,2 80,0 78,5 -din care: femei 37,6 36,7 34,1 33,8 33,9 33,2 Energie electrică şi termică, gaze şi apă 5,1 5,1 5,0 4,2 4,5 4,3 -din care: femei 1,5 1,3 1,4 1,1 1,2 1,1 Construcţii 19,2 19,4 19,2 22,0 23,5 27,9 -din care: femei 2,6 2,8 2,6 2,4 2,5 3,2 Comerţ 30,3 31,2 34,7 37,6 39,9 38,3 -din care: femei 14,0 15,4 14,8 17,3 18,7 16,1 Hoteluri şi restaurante 4,9 6,3 6,3 6,2 7,2 7,4 -din care: femei 2,5 3,3 3,2 3,2 4,0 3,9 Transporturi, depozitare, comunicaţii 16,5 15,4 16,7 17,8 19,6 17,9 -din care: femei 4,4 3,7 3,6 3,8 4,1 3,8 Intermedieri financiare 1,8 2,0 2,3 2,0 2,4 2,6 -din care: femei 1,2 1,5 1,7 1,4 1,7 2,0 Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 13,3 13,8 15,7 16,0 17,2 17,3 -din care: femei 4,3 4,2 4,9 5,4 5,7 5,5 Administraţie publică şi apărare 4,5 4,7 4,8 4,6 6,4 6,5 -din care: femei 3,1 3,0 3,0 3,1 3,5 3,6 Învăţământ 11,8 12,1 12,3 12,0 11,8 12,1 -din care: femei 9,6 9,8 9,3 8,8 9,4 8,7 Sănătate şi asistenţă socială 13,0 13,2 12,7 13,4 13,4 13,6 -din care: femei 10,8 10,9 10,4 11,0 10,5 10,6 Celelalte activităţi ale economiei naţionale 5,3 5,8 5,4 5,8 6,4 5,0 -din care: femei 2,5 2,9 2,7 2,9 3,4 2,9

 • -37-

  POPULAŢIA OCUPATĂ PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE (CAEN Rev.2) ŞI SEXE

  LA SFÂRŞITUL ANULUI

  - mii persoane - Denumire activitate conform CAEN Rev.2 2008 2009 2010

  TOTAL JUDEŢ 302,3 291,4 286,7 din care: femei 129,7 127,4 123,9

  Agricultură, silvicultură şi pescuit 64,0 64,0 62,6 din care: femei 33,4 34,2 33,6

  Industria extractivă 6,6 6,0 5,4 din care: femei 1,5 1,2 0,9

  Industria prelucrătoare 77,6 67,1 64,7 din care: femei 32,8 26,9 25,4

  Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 2,6 2,3 2,2 din care: femei 0,6 0,5 0,5

  Distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 4,5 5,1 4,7 din care: femei 1,2 1,4 1,6

  Construcţii 28,4 26,1 27,1 din care: femei 3,2 2,8 2,8

  Comerţ 38,4 40,3 40,1 din care: femei 16,3 17,9 18,2

  Transport şi depozitare 16,7 17,0 17,0 din care: femei 3,0 3,2 2,9

  Hoteluri şi restaurante 7,4 4,7 5,4 din care: femei 3,9 3,0 2,7

  Informaţii şi comunicaţii 2,8 2,7 4,4 din care: femei 1,3 1,1 1,7

  Intermedieri financiare şi asigurări 2,6 2,2 2,2 din care: femei 2,0 1,8 1,7

  Tranzacţii imobiliare 1,8 2,0 1,3 din care: femei 1,1 1,0 0,6

  Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 6,3 7,0 6,3 din care: femei 2,5 3,4 3,1

  Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

  6,2 6,2 6,3

  din care: femei 1,8 1,9 1,8

  Administraţie publică şi apărare, asigurări sociale din sistemul public 6,4 7,1 6,3 din care: femei 3,5 4,0 3,8

  Învăţământ 12,1 11,9 11,0 din care: femei 8,7 8,9 8,5

  Sănătate şi asistenţă socială 13,5 13,9 13,7 din care: femei 10,6 11,3 11,3

  Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 1,3 2,1 2,0 din care: femei 0,6 1,2 1,1

  Alte activităţi de servicii 3,1 3,7 4,0 din care: femei 1,7 1,7 1,7

 • -38-

  NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE(CAEN Rev.1)

  Număr persoane Denumire activitate conform CAEN Rev.1 2003 2004 2005 2006 2007 2008

  TOTAL SALARIAŢI 185162 172871 173130 173506 184485 182610din care: pe forme de proprietate:

  - integrală de stat 22201 19615 15426 13649 12835 11472- mixtă 24022 17259 14371 11037 10210 8055- integral privată 92841 86938 94557 100115 109511 109963- cooperatistă 2928 2430 2575 1728 1667 1803- obştească 77 80 99 81 57 102- integral străină 12065 14982 15950 16717 18781 20284- de interes naţional şi local 31028 31567 30152 30179 31424 30931

  Agricultură şi vânătoare 3691 4140 4013 3439 3169 3109 Silvicultură, exploatări forestiere 923 979 1222 1113 1000 977 Piscicultura şi pescuitul 29 38 27 31 25 59 Industria extractivă 6957 7003 7186 5922 6423 5153 Industria prelucrătoare 76732 69573 64788 66556 66866 65653 Energie electrică şi termică, gaze şi apă 5261 5160 4907 4064 4391 4299 Construcţii 15843 13979 12898 13117 13630 14328 Comerţ 18798 18095 20853 22218 25695 26150 Hoteluri şi restaurante 3045 2886 3270 3132 4153 4059 Transporturi, depozitare 9984 9813 10140 9579 10595 10077 Poştă şi comunicaţii 3648 2179 2045 2063 2253 2267 Intermedieri financiare 1594 1602 1866 1773 2119 2369 Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 8839 8259 10294 10745 11842 11635 Administraţie publică şi apărare 4427 4557 4650 4502 6054 6278 Învăţământ 11369 11244 11589 11189 11331 10713 Sănătate şi asistenţă socială 11209 10738 10820 11100 11643 12030 Celelalte activităţi ale economiei naţionale 2813 2626 2562 2963 3296 3454

 • -39-

  STRUCTURA NUMĂRULUI MEDIU AL SALARIAŢILOR PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE(CAEN Rev.1 )

  Structura ( % ) Denumire activitate conform CAEN Rev.1 2003 2004 2005 2006 2007 2008

  TOTAL SALARIAŢI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0din care: pe forme de proprietate:

  - integrală de stat 12,0 11,3 8,9 7,9 7,0 6,3- mixtă 13,0 10,0 8,3 6,4 5,5 4,4- integral privată 50,1 50,3 54,6 57,7 59,4 60,2- cooperatistă 1,6 1,4 1,5 1,0 0,9 1,0- obştească - - 0,1 - - 0,1- integral străină 6,5 8,7 9,2 9,6 10,2 11,1- de interes naţional şi local 16,8 18,3 17,4 17,4 17,0 16,9

  Agricultură şi vânătoare 2,0 2,4 2,3 2,0 1,7 1,7 Silvicultură, exploatări forestiere 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 Piscicultura şi pescuitul - - - - - - Industria extractivă 3,7 4,1 4,2 3,4 3,5 2,8 Industria prelucrătoare 41,4 40,2 37,4 38,4 36,2 36,0 Energie electrică şi termică, gaze şi apă 2,8 3,0 2,8 2,3 2,4 2,4 Construcţii 8,6 8,1 7,4 7,6 7,4 7,9 Comerţ 10,2 10,5 12,0 12,8 13,9 14,3 Hoteluri şi restaurante 1,6 1,7 1,9 1,8 2,3 2,2 Transporturi, depozitare 5,4 5,7 5,9 5,5 5,7 5,5 Poştă şi comunicaţii 2,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Intermedieri financiare 0,9 0,9 1,1 1,0 1,2 1,3 Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 4,8 4,8 5,9 6,2 6,4 6,4 Administraţie publică şi apărare 2,4 2,6 2,7 2,6 3,3 3,4 Învăţământ 6,1 6,5 6,7 6,4 6,1 5,9 Sănătate şi asistenţă socială 6,1 6,2 6,3 6,4 6,3 6,6 Celelalte activităţi ale economiei naţionale 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,9

 • -40-NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR ŞI STRUCTURA ACESTORA,

  PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE (CAEN Rev.2)

  2008 2009 2010

  Denumire activitate conform CAEN Rev.2

  Număr mediu

  - persoane-

  Struc-tură - % -

  Număr mediu

  -persoane-

  Struc-tură - % -

  Număr mediu

  -persoane-

  Struc-tură - % -

  TOTAL SALARIAŢI 182610 100,0 180022 100,0 160904 100,0din care: pe forme de proprietate:

  - integrală de stat 11472 6,3 9705 5,4 9193 5,7- mixtă 8055 4,4 9649 5,3 8309 5,2- integral privată 109963 60,2 105435 58,6 89705 55,7- cooperatistă 1803 1,0 1388 0,8 1319 0,8- obştească 102 0,1 132 0,1 154 0,1- integral străină 20284 11,1 19982 11,1 20262 12,6- de interes naţional şi local 30931 16,9 33731 18,7 31962 19,9

  Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 2841 1,6 2766 1,5 2342 1,5

  Silvicultură şi exploatare forestieră 1006 0,5 982 0,5 815 0,5

  Pescuit şi acvacultură 57 - - - - -

  Industria extractivă 5153 2,8 5804 3,2 5588 3,5

  Industria prelucrătoare 64827 35,5 54841 30,5 46978 29,2

  Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 2675 1,5 2505 1,4 2254 1,4

  Distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 3459 1,9 3905

  2,2 3523

  2,2

  Construcţii 14418 7,9 12426 6,9 10308 6,4

  Comerţ 26061 14,3 28901 16,1 26212 16,3

  Transport şi depozitare 11108 6,1 11640 6,5 10019 6,2

  Hoteluri şi restaurante 4059 2,2 4503 2,5 4134 2,6

  Informaţii şi comunicaţii 2184 1,2 1985 1,1 2050 1,3

  Intermedieri financiare şi asigurări 2383 1,3 2157 1,2 1998 1,2

  Tranzacţii imobiliare 715 0,4 1117 0,6 1186 0,7

  Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

  4816 2,6 6313 3,5 5888 3,6

  Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

  6074 3,3 6503 3,6 5453 3,4

  Administraţie publică şi apărare, asigurări sociale din sistemul public

  6165 3,4 7001 3,9 6474 4,0

  Învăţământ 10713 5,9 10684 5,9 10440 6,5

  Sănătate şi asistenţă socială 11941 6,5 12959 7,2 12339 7,7

  Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

  1097 0,6 1939 1,1 1881 1,2

  Alte activităţi de servicii 858 0,5 1091 0,6 1022 0,6

 • -41-NUMĂRUL SALARIAŢILOR PE ACTIVITĂŢI

  ALE ECONOMIEI NAŢIONALE (CAEN Rev.1) ŞI PE SEXE LA SFÂRŞITUL ANULUI

  - persoane - Denumire activitate

  conform CAEN Rev.1 2003 2004 2005 2006 2007 2008

  TOTAL JUDEŢ 185246 180539 182851 183796 192852 192440 - din care: femei 85638 86039 82651 84943 89675 87215 Agricultură şi vânătoare 3151 4038 3626 3280 3160 3024 - din care: femei 1170 1904 1428 1426 1345 1337 Silvicultură, exploatări forestiere 918 983 1262 1190 1091 1045 - din care: femei 101 111 135 153 138 130 Piscicultură şi pescuit 19 26 27 27 18 40 - din care: femei 6 6 4 5 3 7 Industrie extractivă 6888 6872 6725 6162 5801 6580 - din care: femei 1107 1211 1348 1159 966 1467 Industrie prelucrătoare 76106 72981 68751 67850 68974 65258 - din care: femei 35042 33810 31193 31233 31356 30216 Energie electrică şi termică, gaze şi apă 5131 5123 5041 4163 4454 4289 - din care: femei 1545 1337 1371 1099 1151 1095 Construcţii 15814 14362 13665 14849 14531 15190 - din care: femei 2083 2180 1981 1945 1961 2278 Comerţ 19887 20161 23503 25509 27375 28919 - din care: femei 11082 12340 11564 13428 14864 13285 Hoteluri şi restaurante 3143 3179 3493 3590 4330 4611 - din care: femei 1928 2335 2285 2285 3040 2928 Transporturi, depozitare 9689 9527 10564 10139 11528 10020 - din care: femei 2372 2280 2150 2260 2605 2262 Poştă şi comunicaţii 3935 2180 2182 2409 2482 2574 - din care: femei 1887 1289 1274 1409 1448 1509 Intermedieri financiare 1626 1730 1982 1913 2262 2553 - din care: femei 1136 1276 1462 1435 1720 2002 Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 8786 8716 11112 11317 12837 13497 - din care: femei 2868 2605 3539 4033 4459 4784 Administraţie publică şi apărare 4557 4714 4794 4644 6438 6484 - din care: femei 3064 3004 3007 3126 3535 3599 Învăţământ 11489 11821 11984 11817 11645 11888 - din care: femei 9305 9509 8961 8648 9230 8474 Sănătate şi asistenţă socială 11198 11327 11441 11708 12406 12649 - din care: femei 9318 9293 9317 9593 9815 9869 Celelalte activităţi ale economiei naţionale 2909 2799 2699

  3229 3520 3819

  - din care: femei 1624 1549 1632 1706 2039 1973

 • -42-NUMĂRUL SALARIAŢILOR PE ACTIVITĂŢI

  ALE ECONOMIEI NAŢIONALE (CAEN Rev.2) ŞI PE SEXE LA SFÂRŞITUL ANULUI

  - persoane -

  Denumire activitate conform CAEN Rev.2 2008 2009 2010 TOTAL JUDEŢ 192440 182278 168035 - din care: femei 87215 85824 79981

  Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 2732 2757 1991 - din care: femei 1153 1220 738 Silvicultură şi exploatare forestieră 1070 980 814 - din care: femei 129 110 100 Pescuit şi acvacultură 34 - - - din care: femei 6 - - Industria extractivă 6580 6020 5360 - din care: femei 1467 1215 891 Industria prelucrătoare 64394 53202 49375 - din care: femei 29942 24004 22323 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

  2610

  2315

  2235

  - din care: femei 596 519 536 Distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 3621 4127

  3938

  - din care: femei 1151 1251 1255 Construcţii 15294 12279 10691 - din care: femei 2292 2072 1569 Comerţ 28819 30132 28195 - din care: femei 13251 14593 14512 Transport şi depozitare 11127 11521 10384 - din care: femei 3030 3190 2916 Hoteluri şi restaurante 4611 4543 4214 - din care: femei 2928 3013 2713 Informaţii şi comunicaţii 2585 2199 2279 - din care: femei 1220 1052 1008 Intermedieri financiare şi asigurări 2569 2227 2188 - din care: femei 2015 1794 1737 Tranzacţii imobiliare 1319 1353 1204 - din care: femei 868 893 677 Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 5926 6644 6031 - din care: femei 2274 3207 2897 Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

  6146 6185 6321

  - din care: femei 1709 1896 1752 Administraţie publică şi apărare, asigurări sociale din sistemul public

  6362 7123 6278