of 47 /47
F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DREPT FIȘA DISCIPLINEI Anul universitar 2017-2018 1.Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „Valahia” din Târgoviște 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept și Științe Administrative 1.3 Departamentul Drept 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licență 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept 2.Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Drept procesual civil I 2.2 Titularul activităților de curs Lect. univ. dr. Danil MATEI 2.3 Titularul activităților de seminar Lect. univ. dr. Steluța IONESCU 2.4 Anul de studiu IV 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Examen scris 2.7 Regimul disciplinei Specialitate/ Obligatorie 3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 5 din care: 3.2 curs 3 3.3 seminar 2 3.4 Total ore din planul de învățământ 60 din care: 3.5 curs 36 3.6 seminar 24 Distribuția fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10 Tutoriat - Examinări 2 Alte activități – rezolvare spețe 18 3.7 Total ore studiu individual 60 3.8 Total ore pe semestru 120 3.9 Numărul de credite 6 4.Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Ca discipline recomandate – Drept civil, Dreptul familiei, Drept comercial 4.2 de competențe Competenţe specifice ale disciplinelor menţionate 5.Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului Sală de curs dotată cu videoproiector 5.2 de desfășurare a seminarului/laboratorului Sală de experiment judiciar

DIN TÂRGOVIȘTE FACULTATEA DE DREPT I TIIN E instituții de drept procesual civil (principii, acțiune civilă, participanți, competență, acte și termene de procedură); - cunoașterea

 • Author
  vandat

 • View
  223

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of DIN TÂRGOVIȘTE FACULTATEA DE DREPT I TIIN E instituții de drept procesual civil (principii,...

 • F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

  UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TRGOVITE FACULTATEA DE DREPT I TIINE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DREPT

  FIA DISCIPLINEI Anul universitar 2017-2018

  1.Date despre program

  1.1 Instituia de nvmnt superior Universitatea Valahia din Trgovite 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept i tiine Administrative 1.3 Departamentul Drept 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licen 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

  2.Date despre disciplin

  2.1 Denumirea disciplinei Drept procesual civil I 2.2 Titularul activitilor de curs Lect. univ. dr. Danil MATEI 2.3 Titularul activitilor de seminar Lect. univ. dr. Stelua IONESCU 2.4 Anul de studiu IV 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de

  evaluare Examen

  scris 2.7 Regimul disciplinei

  Specialitate/ Obligatorie

  3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)

  3.1 Numr de ore pe sptmn

  5 din care: 3.2 curs 3 3.3 seminar 2

  3.4 Total ore din planul de nvmnt

  60 din care: 3.5 curs 36 3.6 seminar 24

  Distribuia fondului de timp ore Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 20 Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 10 Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 10 Tutoriat - Examinri 2 Alte activiti rezolvare spee 18 3.7 Total ore studiu individual 60 3.8 Total ore pe semestru 120 3.9 Numrul de credite 6

  4.Precondiii (acolo unde este cazul)

  4.1 de curriculum Ca discipline recomandate Drept civil, Dreptul familiei, Drept comercial 4.2 de competene Competene specifice ale disciplinelor menionate

  5.Condiii (acolo unde este cazul)

  5.1 de desfurare a cursului Sal de curs dotat cu videoproiector 5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului Sal de experiment judiciar

 • F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

  6.Competene specifice acumulate

  Competene profesionale C.3. Aplicarea legislaiei romneti, a legislaiei europene i a celorlalte instrumente juridice internaionale; C.5. Aplicarea cunotinelor necesare n culegerea datelor i informaiilor referitoare la o problem de drept concret; C.6. Utilizarea legislaiei n vigoare n analiza situaiilor juridice, n ncadrarea lor corect din punct de vedere juridic i n soluionarea lor.

  Competene transversale -

  7.Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)

  7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenilor cu mecanismele funcionrii autoritii judectoreti, ca sistem de organe desemnat s realizeze funcia jurisdicional a statului romn, cu insisten asupra litigiilor de natur civil i a procedurii de judecat aplicabile.

  7.2 Obiectivele specifice - cunoaterea mecanismelor jurisdicionale, cu deosebire a jurisdiciei justiiei, ca jurisdicie de ordin constituional, de plin grad, ca instrument principal de rezolvare a litigiilor civile;

  - cunoaterea instituiilor procesuale prin articularea unui corpus procesual n materie civil, n msur s permit observarea marilor instituii de drept procesual civil (principii, aciune civil, participani, competen, acte i termene de procedur);

  - cunoaterea conceptelor fundamentale, precum organizarea puterii i organizarea justiiei civile.

  8.1 Curs Metode de predare Observaii C1. Noiunea dreptului procesual civil ca disciplin de studiu

  Prelegere participativ, expunere 3 ore

  1.1. Evoluia disciplinei dreptului procesual civil i a denumirii sale

  Prelegere participativ, expunere 1 or

  1.2. Izvoarele dreptului procesual civil Prelegere participativ, expunere 1 or 1.3. Aplicarea legii de procedur civil Prelegere participativ, expunere 1 or C2. Procesul civil Prelegere participativ, expunere 3 ore 2.1. Noiunea i structura procesului civil Prelegere participativ, expunere 1 or 2.2. Caracterizarea procesului civil n cadrul sistemului de drept Prelegere participativ, expunere 2 ore C.3. Principiile fundamentale ale procesului civil Prelegere participativ, expunere 6 ore 3.1. Note generale privind principiile fundamentale ale procesului civil.

  Prelegere participativ, expunere 1 or

  3.2. Tabloul principiilor procesului civil Prelegere participativ, expunere 2 ore 3.3.Caracterizarea principiilor fundamentale ale procesului civil Prelegere participativ, expunere 3 ore C.4. Aciunea civil Prelegere participativ, expunere,

  proces simulat 6 ore

  4.1. Noiune. Prelegere participativ, expunere 1 or 4.2. Investiturile n procesul civil Prelegere participativ, expunere 2 ore 4.3. Elementele aciunii civile Prelegere participativ, expunere 1 or 4.4. Condiiile de exercitare a aciunii civile Prelegere participativ, expunere 1 or 4.5. Tipuri de aciuni Prelegere participativ, expunere 1 or C.5. Participanii la procesul civil Prelegere participativ, expunere 6 ore 5.1. Noiune Prelegere participativ, expunere 1 or 5.2. Judectorul participant la procesul civil Cazuri de incompatibilitate. Soluii

  Prelegere participativ, expunere 2 ore

 • F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

  5.3. Prile n procesul civil Prelegere participativ, expunere 1 or 5.4. Intervenia procesual Prelegere participativ, expunere 1 or 5.5. Participarea procurorului n procesul civil Prelegere participativ, expunere 1 or C.6. Competena instanelor judectoreti Prelegere participativ, expunere 6 ore 6.1. Noiune. Forme Prelegere participativ, expunere 1 or 6.2. Formele competenei. Regim juridic Prelegere participativ, expunere 1 or 6.3. Competena material i teritorial Prelegere participativ, expunere 2 ore 6.4. Incidente privitoare la competen Prelegere participativ, expunere 2 ore C7. Actele i termenele de procedur Prelegere participativ, expunere 6 ore 7.1. Noiune. Caracterizare. Clasificare Prelegere participativ, expunere 1 or 7.2. Rolul actelor procedurale comune Prelegere participativ, expunere 1 or 7.3. Forma, materializarea actelor procesuale i procedurale

  Prelegere participativ, expunere 2 ore

  7.4. Termenele procedurale. Durata i mod de calcul Prelegere participativ, expunere 1 or 7.5. Sanciuni pentru nerespectarea condiiilor privind actele i termenele de procedur

  Prelegere participativ, expunere 1 or

  Bibliografie:

  Tratate, monografii, cursuri universitare, alte lucrri 1. CIOBANU, Viorel Mihai, NICOLAE, Marian (coord.) & colab., Noul Cod de procedur civil, comentat i adnotat, vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2016; 2. BOROI Gabriel, STANCU Mirela, Drept procesual civil, ed. a 4-a, revizuit i adugit, Ed. Hamangiu, Bucureti,

  2017; 3. BOROI Gabriel i colab., Noul Cod de procedur civil, Comentariu pe articole, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2013; 4. CTUNA, Ligia, Drept procesual civil. Partea general, ed. a 5-a, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2013;5. CIOBANU, Viorel Mihai (coord.); NICOLAE, Marian (coord.), Noul Cod de procedur civil. Comentat i adnotat, vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2015; 6. CIOBANU, Viorel Mihai, BRICIU, Traian Corneliu, DINU Claudiu Constantin, Drept procesual civil. Drept execuional civil, Arbitraj, Drept notarial, Curs de baz pentru licen i masterat, Ed. Naional, Bucureti, 2013; 7. DELEANU, Ion, Cod de procedur civil. Comentarii pe articole, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2013;8. LE, Ioan, Noul Cod de procedur civil. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2013;9. LE, Ioan, Tratat de drept procesual civil, Vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2014;10. MATEI, Danil, Drept procesual civil. Note de curs, Universitatea Valahia din Trgovite, ediia 2015;11. MGUREANU Florea, Drept procesual civil ediie revzut, modificat i completat, Ed. Universul Juridic,Bucureti, 2015; 12. TABACU, Andreea, Drept procesual civil, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2013;13. TBRC, Mihaela, Drept procesual civil, vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2013;

  Acte normative 1. Constituia Romniei, revizuit, (republicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003);2. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar, (publicat n Monitorul Oficial nr. 576 din 29 iunie 2004),

  actualizat;3. Legea nr. 303/2004 privind statutul magistrailor, (publicat n Monitorul Oficial nr. 576 din 29 iunie 2004),

  actualizat;4. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedur civil (publicat n Monitorul Oficial, Partea I, Partea I, Nr.

  485, din 15 iulie 2010), actualizat;

  8.2 Seminar Metode de predare Observaii S.1. Dreptul procesual civil statut actual. Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore S.2. Izvoare de drept procesual civil. Dezbatere/Proiect 2 ore S.3. Aplicarea n timp a legii de procedur civil. Cazuri de ultraactivitate.

  Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

  S.4. Dimensiunile principiului continuitii i nemijlocirii. Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore S.5. Participani i pri n procesul civil semnificaii practice. Problematizare/Proiect 2 ore S.6. Intervenia procesual forat. Feluri. Forme de manifestare cazuistic.

  Metodica rezolvrii speei 2 ore

  S.7. Aciuni n constituirea dreptului. Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore S.8. Cazuri de incompatibilitate examen comparativ. Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore S.9. Competena instanelor judectoreti n materie civil. Problematizare/Proiect 2 ore

 • F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

  S.10. Cererea de chemare n judecat. Semnificaii practice. Dezbatere/Proiect 2 ore S.11. ntmpinarea i cererea reconvenional. Tablou comparativ.

  Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

  S.12. Nuliti n materia actelor de procedur. Examen de practic judiciar.

  Metodica rezolvrii speei 2 ore

  Bibliografie:

  Tratate, monografii, cursuri universitare, alte lucrri 1. CIOBANU, Viorel Mihai, NICOLAE, Marian (coord.) & colab., Noul Cod de procedur civil, comentat i adnotat,vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2016; 2. BOROI Gabriel, STANCU Mirela, D