of 26 /26
WWW-PM. Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE GODINA: 2019 godina studija (1,2 ili 3): 3 OZNAKA DOKUMENTA: WWW-PM 1.1. Naziv kolegija Projektni menadžment 1.6. Semestar 6. 1.2. Nositelj kolegija dr.sc. Katarina Potnik Galić, prof.v.š. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 3 1.3. Suradnici nema 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) 30+15+0+0 1.4. Studijski program (stručni, specijalistički diplomski stručni studij) Preddiplomski stručni studij VVV 1.9. Kratica kolegija PM 1.5. Status kolegija (O, I) Obvezan 1.10. Šifra kolegija/ISVU šifra 35083/V29 2. OPIS KOLEGIJA 2.1. Ciljevi kolegija Osnovni ciljevi kolegija su: Upoznavanje studenata sa specifičnostima i metodama poslovnog planiranja i izrade projekata u poljoprivrednoj proizvodnji Stjecanje spoznaja o mogućnostima identifikacije investicijskih prilika i čimbenika koji utječu na potencijalni uspjeh pothvata Priprema studenata za ovladavanje metodologijom planiranja, izrade investicijskih projekta, procjenjivanja tržišta prodaje i nabave, mogućnosti plasmana vlastitih proizvoda ili usluga i projekcije prihoda, troškova i potrebnih ulaganja. Preispitati tehničko – tehnološke i lokacijske aspekte izvedbe poslovnog pothvata i financijske isplativosti projekta. Osposobljavanje studente za izradu projektnih prijedloga u poljoprivrednoj proizvodnji. Upoznavanje studenata s metodologijom analize rezultata projekata za potrebe donošenja poslovnih odluka te za kontrolu uspješnosti u poslovanju i upravljanju. 2.2. Uvjeti za polaganje kolegija i ulazne kompetencije koje su potrebne za kolegij, korelativnost i korespodentnost s drugim kolegijima Ulazne kompetencije koje su potrebne za uspješno praćenje nastave kolegija Troškovi i kalkulacije uključuju: poznavanje osnovnih ekonomskih i financijskih pojmova

Detaljni izvedbeni plan kolegija GODINA: OZNAKA

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Detaljni izvedbeni plan kolegija GODINA: OZNAKA

WWW-PM. Detaljni izvedbeni plan kolegija
1. OPE INFORMACIJE GODINA: 2019 godina studija (1,2 ili 3): 3 OZNAKA DOKUMENTA: WWW-PM
1.1. Naziv kolegija Projektni menadment
1.6. Semestar 6.
1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 3
1.3. Suradnici nema
1.8. Nain izvoenja nastave (broj sati P+V+S+e-uenje)
30+15+0+0
Preddiplomski struni studij VVV 1.9. Kratica kolegija
PM
1.10. Šifra kolegija/ISVU šifra 35083/V29
2. OPIS KOLEGIJA
2.1. Ciljevi kolegija
proizvodnji
pothvata
nabave, mogunosti plasmana vlastitih proizvoda ili usluga i projekcije prihoda, troškova i potrebnih ulaganja. Preispitati
tehniko – tehnološke i lokacijske aspekte izvedbe poslovnog pothvata i financijske isplativosti projekta.
Osposobljavanje studente za izradu projektnih prijedloga u poljoprivrednoj proizvodnji.
Upoznavanje studenata s metodologijom analize rezultata projekata za potrebe donošenja poslovnih odluka te za kontrolu uspješnosti u poslovanju i upravljanju.
2.2. Uvjeti za polaganje kolegija i ulazne kompetencije koje su potrebne za kolegij, korelativnost i korespodentnost s drugim kolegijima
Ulazne kompetencije koje su potrebne za uspješno praenje nastave kolegija Troškovi i kalkulacije ukljuuju:
poznavanje osnovnih ekonomskih i financijskih pojmova
WWW-PM. Detaljni izvedbeni plan kolegija
2.3. Oekivani ishodi uenja na razini kolegija (4-10 ishoda uenja)
Oekuje se da e student nakon odslušanog kolegija moi:
RB ISHOD Metode vrednovanja
Usmeno ispitivanje
Kolokvij/test pisani
Kolokvij/test e-learning
2. Kritiki prosuivati investicijske prilike i faktore koji utjeu na potencijalni uspjeh pothvata
Usmeno ispitivanje
Kolokvij/test pisani
Kolokvij/test e-learning
Usmeno ispitivanje
Kolokvij/test pisani
Kolokvij/test e-learning
4. Procijeniti trište prodaje i nabave, mogunosti plasmana vlastitih proizvoda ili usluga i projekcije prihoda, troškova i potrebnih ulaganja
Usmeno ispitivanje
Kolokvij/test pisani
Kolokvij/test e-learning

Usmeno ispitivanje
Kolokvij/test pisani
Kolokvij/test e-learning

6. Odabrati odgovarajue funkcije u okviru raunalnog programa Excel za izraun metoda za ocjenu efikasnosti projekata.
Usmeno ispitivanje
Kolokvij/test pisani
Kolokvij/test e-learning

7. Na temelju rezultata metoda za ocjenu efikasnosti vrednovati i usporeivati projekte i odabrati optimalnu opciju investiranja
Usmeno ispitivanje
Kolokvij/test pisani
Kolokvij/test e-learning
Radionica/grupni rad pisana
Radionica/grupni rad e-learning
2.4. Sadraj kolegija detaljno razraen prema satnici nastave (kalendar nastave)
RB Tema Ishodi kolegija vezani za tematsku cjelinu Metode pouavanja
1. Uvod u projektni menadment
Ocijeniti vanost upravljanja projektima u poljoprivredi.
Kritiki prosuivati investicijske prilike i faktore koji utjeu na potencijalni
uspjeh pothvata
projekta
prihoda, troškova i potrebnih ulaganja

Frontalna nastava
Samostalne vjebe/laboratorij/seminar
Odabrati odgovarajue funkcije u okviru raunalnog programa Excel za
izraun metoda za ocjenu efikasnosti projekata.
Na temelju rezultata metoda za ocjenu efikasnosti vrednovati i usporeivati projekte i odabrati optimalnu opciju
investiranja
Ocijeniti vanost upravljanja projektima u poljoprivredi.
Kritiki prosuivati investicijske prilike i faktore koji utjeu na potencijalni
uspjeh pothvata
projekta
prihoda, troškova i potrebnih ulaganja

Odabrati odgovarajue funkcije u okviru raunalnog programa Excel za
izraun metoda za ocjenu efikasnosti projekata.
Na temelju rezultata metoda za ocjenu efikasnosti vrednovati i usporeivati projekte i odabrati optimalnu opciju
investiranjaOcijeniti vanost upravljanja projektima u poljoprivredi.
Kritiki prosuivati investicijske prilike i faktore koji utjeu na potencijalni
uspjeh pothvata
projekta
prihoda, troškova i potrebnih ulaganja

Odabrati odgovarajue funkcije u okviru raunalnog programa Excel za
izraun metoda za ocjenu efikasnosti projekata.
Na temelju rezultata metoda za ocjenu efikasnosti vrednovati i usporeivati projekte i odabrati optimalnu opciju
investiranja

4. Ekonomsko financijska analiza 1 dio., Ulaganje u dugotrajnu imovinu, Ulaganje u obrtna
Ocijeniti vanost upravljanja projektima u poljoprivredi.
Frontalna nastava
Samostalne vjebe/laboratorij/seminar
sredstva, Izvori financiranja investicije
Kritiki prosuivati investicijske prilike i faktore koji utjeu na potencijalni
uspjeh pothvata
projekta
prihoda, troškova i potrebnih ulaganja

Odabrati odgovarajue funkcije u okviru raunalnog programa Excel za
izraun metoda za ocjenu efikasnosti projekata.
Na temelju rezultata metoda za ocjenu efikasnosti vrednovati i usporeivati projekte i odabrati optimalnu opciju
investiranja
5. Ekonomsko financijska analiza 2 dio., Proraun amortizacije, Plan otplate zajma, Projekcija prihoda i rashoda, Projekcija rauna dobitka i gubitka
Ocijeniti vanost upravljanja projektima u poljoprivredi.
Kritiki prosuivati investicijske prilike i faktore koji utjeu na potencijalni
uspjeh pothvata
projekta
Frontalna nastava
Samostalne vjebe/laboratorij/seminar

Odabrati odgovarajue funkcije u okviru raunalnog programa Excel za
izraun metoda za ocjenu efikasnosti projekata.
Na temelju rezultata metoda za ocjenu efikasnosti vrednovati i usporeivati projekte i odabrati optimalnu opciju
investiranja
6. Ekonomsko financijska analiza 3 dio. , Projekcija financijskog toka, Projekcija ekonomskog toka
Ocijeniti vanost upravljanja projektima u poljoprivredi.
Kritiki prosuivati investicijske prilike i faktore koji utjeu na potencijalni
uspjeh pothvata
projekta
prihoda, troškova i potrebnih ulaganja

Odabrati odgovarajue funkcije u okviru raunalnog programa Excel za
Frontalna nastava
Samostalne vjebe/laboratorij/seminar
izraun metoda za ocjenu efikasnosti projekata.
Na temelju rezultata metoda za ocjenu efikasnosti vrednovati i usporeivati projekte i odabrati optimalnu opciju
investiranja
Kritiki prosuivati investicijske prilike i faktore koji utjeu na potencijalni
uspjeh pothvata
projekta
prihoda, troškova i potrebnih ulaganja

Odabrati odgovarajue funkcije u okviru raunalnog programa Excel za
izraun metoda za ocjenu efikasnosti projekata.
Na temelju rezultata metoda za ocjenu efikasnosti vrednovati i usporeivati projekte i odabrati optimalnu opciju
investiranja

Ocijeniti vanost upravljanja projektima u poljoprivredi.
Kritiki prosuivati investicijske prilike i faktore koji utjeu na potencijalni
uspjeh pothvata
projekta
prihoda, troškova i potrebnih ulaganja

Odabrati odgovarajue funkcije u okviru raunalnog programa Excel za
izraun metoda za ocjenu efikasnosti projekata.
Na temelju rezultata metoda za ocjenu efikasnosti vrednovati i usporeivati projekte i odabrati optimalnu opciju
investiranja

9. Dinamike metode za ocjenu efikasnosti projekata 1 dio , Razdoblje povrata, ista sadašnja vrijednost
Ocijeniti vanost upravljanja projektima u poljoprivredi.
Kritiki prosuivati investicijske prilike i faktore koji utjeu na potencijalni
uspjeh pothvata
Frontalna nastava
Samostalne vjebe/laboratorij/seminar
Argumentirano obrazloiti primijenjenu metodologiju izrade investicijskih
projekta
prihoda, troškova i potrebnih ulaganja

Odabrati odgovarajue funkcije u okviru raunalnog programa Excel za
izraun metoda za ocjenu efikasnosti projekata.
Na temelju rezultata metoda za ocjenu efikasnosti vrednovati i usporeivati projekte i odabrati optimalnu opciju
investiranja

10. Dinamike metode za ocjenu efikasnosti projekata 2 dio, Interna stopa profitabilnosti, Indeks profitabilnosti
Ocijeniti vanost upravljanja projektima u poljoprivredi.
Kritiki prosuivati investicijske prilike i faktore koji utjeu na potencijalni
uspjeh pothvata
projekta
prihoda, troškova i potrebnih ulaganja

Izvršiti procjenu financijske opravdanosti vlastite poslovne ideje
Odabrati odgovarajue funkcije u okviru raunalnog programa Excel za
izraun metoda za ocjenu efikasnosti projekata.
Na temelju rezultata metoda za ocjenu efikasnosti vrednovati i usporeivati projekte i odabrati optimalnu opciju
investiranja
11. Dinamike metode za ocjenu efikasnosti projekata 3 dio, Stopa prinosa, Analiza likvidnosti, Pravilo palca, Prosjena profitabilnost projekta, Analiza osjetljivosti
Ocijeniti vanost upravljanja projektima u poljoprivredi.
Kritiki prosuivati investicijske prilike i faktore koji utjeu na potencijalni
uspjeh pothvata
projekta
prihoda, troškova i potrebnih ulaganja

Odabrati odgovarajue funkcije u okviru raunalnog programa Excel za
izraun metoda za ocjenu efikasnosti projekata.
Na temelju rezultata metoda za ocjenu efikasnosti vrednovati i usporeivati
Frontalna nastava
Samostalne vjebe/laboratorij/seminar
projekte i odabrati optimalnu opciju investiranja12. Praktine vjebe – izrada prijedloga poslovnog plana prema zadanim parametrima
Ocijeniti vanost upravljanja projektima u poljoprivredi.
Kritiki prosuivati investicijske prilike i faktore koji utjeu na potencijalni
uspjeh pothvata
projekta
prihoda, troškova i potrebnih ulaganja

Odabrati odgovarajue funkcije u okviru raunalnog programa Excel za
izraun metoda za ocjenu efikasnosti projekata.
Na temelju rezultata metoda za ocjenu efikasnosti vrednovati i usporeivati projekte i odabrati optimalnu opciju
investiranja
Ocijeniti vanost upravljanja projektima u poljoprivredi.
Frontalna nastava
Kritiki prosuivati investicijske prilike i faktore koji utjeu na potencijalni
uspjeh pothvata
projekta
prihoda, troškova i potrebnih ulaganja

Odabrati odgovarajue funkcije u okviru raunalnog programa Excel za
izraun metoda za ocjenu efikasnosti projekata.
Na temelju rezultata metoda za ocjenu efikasnosti vrednovati i usporeivati projekte i odabrati optimalnu opciju
investiranja
Ocijeniti vanost upravljanja projektima u poljoprivredi.
Kritiki prosuivati investicijske prilike i faktore koji utjeu na potencijalni
uspjeh pothvata
projekta
Frontalna nastava
Samostalne vjebe/laboratorij/seminar

Odabrati odgovarajue funkcije u okviru raunalnog programa Excel za
izraun metoda za ocjenu efikasnosti projekata.
Na temelju rezultata metoda za ocjenu efikasnosti vrednovati i usporeivati projekte i odabrati optimalnu opciju
investiranja
Kritiki prosuivati investicijske prilike i faktore koji utjeu na potencijalni
uspjeh pothvata
projekta
prihoda, troškova i potrebnih ulaganja

Odabrati odgovarajue funkcije u okviru raunalnog programa Excel za
Frontalna nastava
Samostalne vjebe/laboratorij/seminar
izraun metoda za ocjenu efikasnosti projekata.
Na temelju rezultata metoda za ocjenu efikasnosti vrednovati i usporeivati projekte i odabrati optimalnu opciju
investiranjaNapomena: nakon unosa ishoda pritisnite tipke Ctrl-P (Pregled prije ispisa) kako bi aurirali reference polja, a zatim se tipkom Esc vratite u dokument kako bi ga nastavili ispunjavati.
2.5. Obveze studenata
__________________________________________________________
Studentima se dolasci na predavanja evidentiraju putem elektronske evidencije dolazaka na nastavu. Kako bi ispunili
nastavne obveze studenti moraju obavezno prisustvovati na minimalno 70% predavanja. Sukladno Preporuci o pohaanju
nastave, redoviti studenti pripadnici podzastupljenih ili ranjivih skupina prema dokumentu "Podzastupljene i ranjive
skupine u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj" nisu duni pohaati nastavu za redovite studente nego mogu
pohaati nastavu za izvanredne studente, a sukladno objavljenom rasporedu.
Studenti mogu poloiti ispit na dva naina:
1. Kontinuiranim praenjem tijekom nastave (kolokviji, projekt, sudjelovanje u nastavi i zakljuni ispit). Studenti (kako
bi imali poloen ispit) su obvezni poloiti kolokvije (2 kolokvija) i zakljuni ispit. Ukoliko student ne poloi kolokvije moe
pristupiti na pisani i usmeni dio ispita. Ukoliko student nije aktivan u nastavi i/ili nije poloio zakljuni ispit pristupa
usmenom dijelu ispita.
2. Izlaskom na pisani i usmeni dio ispita.
Studenti koji su prikupili dovoljan broj bodova tijekom nastave obvezni su prijaviti ispit putem Studomata za prvi ispitni rok
u lipnju i taj dan doi na upis ocjene ili na usmeni dio ispita ili odgovarati za veu ocjenu. Terminu usmenog dijela ispita
pristupaju studenti koji su pristupili i pozitivno riješili pisani dio ispita.
Obveze izvanrednih studenata:
Studenti imaju mogunost poloiti ispit na jedan od sljedeih naina:
1. Kontinuiranim praenjem tijekom nastave (2 kolokvija, projekt i zakljuni ispit).
2. Izlaskom na pisani i usmeni dio ispita.
2.6. Praenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti kolegija)
Pohaanje nastave 1,5 Pisani ispit Projekt 0,5
Eksperimentalni rad Istraivanje Praktini rad
Esej Referat Kontinuirana provjera znanja
Kolokviji 0,3 Seminarski rad Domae zadae (ostalo
upisati) 0,3
2.7. Radno optereenje studenata Radno optereenje studenata po svim osnovama iznosi za 1 ECTS bod 30 sati rada u semestru.
WWW-PM. Detaljni izvedbeni plan kolegija
Po svim osnovama optereenje studenta na kolegiju iznosi:
Obveza Sati (procjena)
Pohaanje predavanja 45
Priprema za kolokvije i/ili ispite, samostalno uenje obvezne literature i priprema za zakljuni ispit
15
2.8. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Sukladno Pravilniku o ocjenjivanju (https://www.vup.hr/_Data/Files/190613101036806.pdf) i Preporuci o pohaanju nastave
Ocjenjivanje i vrednovanje rada redovitih studenata tijekom nastave:
Redoviti studenti ispunjavaju nastavne obveze dolaskom na minimalno 70% predavanja i na taj nain ostvaruju pravo
vrednovanja kontinuiranim praenjem tijekom nastave. Iznimno, redoviti studenti podzastupljenih ili ranjivih skupina
prema dokumentu "Podzastupljene i ranjive skupine u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj" nisu duni pohaati
nastavu za redovite studente nego mogu pohaati nastavu za izvanredne studente, sukladno objavljenom rasporedu.
Navedeno je u skladu s Preporukom o pohaanju nastave.
U semestru se pišu 2 kolokvija. U zadnjem tjednu nastave dodatni je rok za kolokvije za one koji iz opravdanih razloga nisu
pristupili prije ili nisu ostvarili minimalni postotak na jednom od kolokvija. Pisanjem kolokvija se moe ostvariti najviše 50
bodova, svaki kolokvij nosi maksimalno 25 bodova. Student je u obvezi poloiti oba kolokvija. Za prolaz na kolokviju
potrebno je ostvariti minimalno 50% moguih bodova.
Ocjenjivanje i vrednovanje rada redovnih studenata:
Elementi ocjenjivanja:
3. Zalaganje na nastavi 5 bodova
4. Projekt 15 bodova
5. Kolokviji 50 bodova
Ukupno 100 bodova
1. Pohaanje nastave (sastavni dio ukupne ocjene kolegija)
Sudjelovanje u nastavi donosi odreeni broj bodova. Student kroz aktivne dolaske na nastavu moe ostvariti od 1 do 15
bodova. Pohaanje nastave vrednuje se na nain da svako predavanje donosi po jedan bod, odnosno prisustvovanjem na
15 predavanja student moe prikupiti maksimalno 15 bodova.
2. Domae zadae (sastavni dio ukupne ocjene kolegija)
Pisanje domaih zadaa i njihova prezentacija na ploi pred ostalim studentima donosi odreeni broj bodova. Student kroz
aktivno rješavanje domaih zadaa moe ostvariti od 1 do 5 bodova. Za svaku napisanu domau zadau student ostvaruje
jedan bod.
3. Zalaganje (aktivnost) na nastavi (sastavni dio ukupne ocjene kolegija)
Studenti koji aktivno sudjeluju u nastavi, rješavaju praktine sluajeve, donose zakljuke iz analiziranih nastavnih tema te
navedeno prezentiraju pred ostalim studentima mogu ostvariti od 1-5 bodova.
WWW-PM. Detaljni izvedbeni plan kolegija
4. Projekt (sastavni dio ukupne ocjene kolegija)
Studenti su obvezni izraditi samostalni projektni prijedlog prema vlastitoj poslovnoj ideji te ga prezentirati ostalim
studentima. Student izradom i prezentacijom projekta moe ostvariti od 1 – 15 bodova.
Projekti se vrednuju na sljedei nain:
Ocjena inovativnosti ideje 5 bodova
Ocjena kvalitete i kompleksnosti projektnog prijedloga 5 bodova
Ocjena izrade prezentacije i prezentacijskih vještina 5 bodova
Ukupno 15 bodova
5. Kolokviji 1 i 2 (sastavni dio ukupne ocjene kolegija)
Poloeni kolokviji donose odreeni broj bodova. Student kroz kolokvije moe ostvariti 50 bodova. Student treba poloiti dva
kolokvija. Za prolaz na kolokviju potrebno je na svakom kolokviju ostvariti minimalno ½ predvienih bodova.
6. Zakljuni ispit. Studenti su obvezni izai na zakljuni ispit koji im donosi 10 bodova, a odnosi se na teoretski dio kolegija.
Za prolazak je potrebno ostvariti minimalno 50% bodova.
U konanu ocjenu ulaze rezultati kolokvija, domaih zadaa, evidencije pohaanja nastave, aktivnosti na nastavi, projekt i
zakljuni dio ispita.
WWW-PM. Detaljni izvedbeni plan kolegija
Prema Pravilniku o ocjenjivanju konana ocjena formira se na sljedei nain:
90-100 bodova 5 (izvrstan)
60-79,9 bodova 3 (dobar)
50-59,9 bodova 2 (dovoljan)
Ispit se vrednuje na sljedei nain:
90-100% bodova 5 (izvrstan)
60-79,9% bodova 3 (dobar)
50-59,9% bodova 2 (dovoljan)
Studenti koji ne poloe kolokvije pristupaju pisanom i usmenom dijelu ispita tijekom redovitih i izvanrednih ispitnih rokova.
Uvjet za izlazak na usmeni dio ispita je poloen pisani dio ispita te izraen i prezentiran investicijski projekt.
Ocjenjivanje i vrednovanje rada izvanrednih studenata tijekom nastave:
WWW-PM. Detaljni izvedbeni plan kolegija
Pohaanje nastave za izvanredne studente nije obvezno.
Elementi ocjenjivanja:
Ocjena inovativnosti ideje 5 bodova
Ocjena kvalitete i kompleksnosti projektnog prijedloga 10 bodova
Ocjena izrade prezentacije i prezentacijskih vještina 5 bodova
Ukupno 20 bodova
2 kolokvija 70 bodova
Studenti mogu pristupiti kolokvijima. Na svakom kolokviju potrebno je ostvariti minimalno ½ bodova za prolaz. Studenti koji
ne pristupe jednom kolokviju iz objektivnih razloga ili ne ostvare minimalni postotak imaju mogunost ispravka kolokvija.
Studenti koji ne poloe kolokvije duni su izai na pisani i usmeni dio ispita.
Zakljuni ispit se vrednuje na sljedei nain:
Zakljuni ispit student odgovara usmenim putem. Za prolazak je potrebno ostvariti minimalno 50% bodova.
Prema Pravilniku o ocjenjivanju konana ocjena formira se na sljedei nain:
90-100 bodova 5 (izvrstan)
60-79,9 bodova 3 (dobar)
50-59,9 bodova 2 (dovoljan)
Ispit se vrednuje na sljedei nain:
90-100% 5 (izvrstan)
50-59,9% 2 (dovoljan)
Studenti koji ne poloe kolokvije duni su izai na pisani i usmeni dio ispita. Uvjet za izlazak na usmeni dio ispita je poloen
pisani dio ispita i izraen i prezentiran investicijski projekt.
2.9 Obvezna literatura (dostupna u knjinici i putem ostalih medija)
Naslov
Kari, M., Toluši, Z., Lackovi, Z. (2002) Ekonomika voarske i vinogradarsko-vinarske proizvodnje, Veleuilište u Poegi, Poega.
Kari, M.(2005) Ekonomika poduzea, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek
Potnik Gali, K. (2017) „Metodologija izrade investicijskih projekata – skripta“, nastavni tekst predavanja i vjebi iz predmeta "Financije za poduzetnike II" objavljen na web stranici Veleuilišta u Poegi
2.10. Dopunska literatura (DL u kalendaru nastave)
1. Kari,M. ,Štefani,I. (1999) Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji,Poljoprivredni fakultet u Osijeku,
Osijek,1999.
Studenti sudjeluju aktivno u nastavi, posebice vjebama, izradom domaih zadaa i njihovom prezentacijom na ploi pred
ostalim studentima. U evidencijskom obrascu kolegija vodi se evidencija o nazonosti na nastavi i aktivnosti studenata.
WWW-PM. Detaljni izvedbeni plan kolegija
Analizira se uspješnost studenata na vjebama, kolokvijima i ispitima. Informacije o napretku i eventualnim problemima
pruaju se studentima tijekom nastave (primjerice nakon kolokvija).
Krajem semestra provodi se evaluacija nastavnika i kolegija od strane studenata (studentske ankete). Informacije o
zadovoljstvu studenata koriste se za unapreenja kvalitete izvedbe nastave.
Informacije o postignutim ishodima uenja koriste se za izradu samoevaluacije nastavnika te, po potrebi, za izmjene i/ili dopune studijskog programa kolegija, metoda rada i ocjenjivanja studenata.
3.1. Pohaanje nastave
Studentima se prisustvovanje predavanju vodi u evidenciji dolazaka na nastavu. Kako bi ispunili nastavne obveze studenti moraju obavezno prisustvovati na minimalno 70% predavanja. Studenti koji kasne na predavanje mogu ui u uionicu pod prvom pauzom, ali e im se dolazak na nastavu evidentirati kao 50% prisutnosti na nastavi toga predavanja. Odsutnost s nastave ne opravdava nedostatak domae zadae/radionice koja je zadana na tom predavanju. Studenti koji uestalo ometaju nastavu mogu biti udaljeni sa predavanja te im se biljei prisutnost u onolikoj mjeri u kojoj su na predavanjima bili prisutni. Redoviti studenti kojim je utvren invaliditet od 60% i više nisu duni pohaati nastavu za redovite studente nego pohaaju nastavu za izvanredne studente na temelju rješenja dekana, a sukladno objavljenom rasporedu.
3.2. Kontaktiranje s nastavnikom
Studenti mogu kontaktirati nastavnike tijekom termina konzultacija (dva sata tjedno), dok se za kratka pitanja i objašnjenja mogu obratiti tijekom nastave. Mogue je postaviti pitanja i e-mailom na koji e biti odgovoreno u što je mogue kraem roku, a najkasnije 7 dana od termina primitka mail-a.
3.3. Informiranje o kolegiju
Obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave i zadacima koji su zadani na nastavi. Poeljno je o tijeku nastave i obradi nastavnog gradiva pitati studente ili nastavnika. Sve obavijesti o odravanju ili eventualnoj odgodi predavanja bit e pravodobno objavljene. Materijali i informacije o kolegiju dostupne su na web stranici Veleuilišta. Vano je redovito pratiti obavijesti na web stranicama, oglasnoj ploi i Merlin sustavu e-uenja.
3.4. Pisani radovi Domae zadae koje studenti pišu mogu biti pisane pomou raunala ili uredno rukopisom. 3.5. Ostalo (dodati po potrebi)
Poega, 2019. godine Poega, 2019. godine
Izradio/la:
Odobrio/la
WWW-PM. Detaljni izvedbeni plan kolegija
Potpis