Click here to load reader

Зъби , dentes - · PDF file Зъби , dentes 2 Зъби , dentes (Gr. odus, odontos): механичнораздробяване нахраната ролявъвфонацията

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Зъби , dentes - · PDF file Зъби , dentes 2 Зъби , dentes (Gr. odus, odontos):...

 • 1.1. ПостоянниПостоянни зъбизъби –– формаформа, , релефрелеф ии хистологичнохистологично устройствоустройство

  2.2. ПериодонтПериодонт 3.3. АномалииАномалии нана зъбитезъбите 4.4. ФилоФило-- ии онтогенетичноонтогенетично развитиеразвитие нана зъбитезъбите 5.5. МлечниМлечни зъбизъби 6.6. ПоникванеПоникване ии смянасмяна нана зъбитезъбите

  ЗъбиЗъби, , dentesdentes

 • ЗъбиЗъби, , dentesdentes

  22

  �� ЗъбиЗъби, , dentesdentes (Gr. (Gr. odus, odontosodus, odontos))::

  � механично раздробяване на храната

  � роля във фонацията

  � производни на устната лигавица – вроговени папили

 • ФилогенетичноФилогенетично развитиеразвитие нана зъбитезъбите

  33

 • ЗъбиЗъби, , dentesdentes

  44

  � Особености на човешкото съзъбие:

  � плътен контакт между зъбите

  � хетеродонтно – функционално обусловено

  � еднакъв строеж, независимо от функционалната сегрегация

  � дифиодонтно – еднократна смяна, две дентиции

  � в процес на еволюция – редукция в броя

 • УстройствоУстройство нана зъбазъба

  55

  � Външна морфология на зъба: �� коронакорона, , corona dentiscorona dentis – повърхности

  � margo incisialis (incisivus) – резци

  � facies occlusalis (masticatoria) – предкътници и кътници

  o tuberculum dentale (cuspis dentalis)

  � facies vestibularis (labialis, buccalis)

  � facies lingualis

  � facies contactus (mesialis et distalis)

  � анатомична vs. клинична коронка

  �� зъбназъбна шийкашийка, , cervix dentiscervix dentis �� коренкорен, , radix dentisradix dentis – в зъбната алвеола

  � apex radicis dentis

  �� кухинакухина –– cavitas dentiscavitas dentis (pulparis)(pulparis) � cavitas coronae

  � canalis radicis dentis

  �� зъбназъбна пулпапулпа, , pulpa dentispulpa dentis � pulpa coronalis

  � pulpa radicularis

 • УстройствоУстройство нана зъбазъба

  66

  � Тъканни съставки на зъбната корона: � кутикула, cuticula dentis cuticula dentis – 5-30 µm

  � ектодермален произход

  � обвива зъбната корона

  � неминерализирано органично вещество

  o протеини, гликозаминогликани

  � зъбна глеч, enamelumenamelum (substantia adamantina)

  � ектодермален произход

  � най-твърдата тъкан в организма – дебелина 0.01 (в шийката)-2.5 mm

  � липсват клетки или клетъчни части

  � минерализирана субстанция– 96-97%

  o кристали от хидроскиапатит

  o емайлови призми, prisma enameli и междупризмен емайл

  � органично вещество – 2-3%

  o кератиноподобни гликопротеини

  � дефекти в емайла – зъбен кариес

 • 77

  � Тъканни съставки на зъбния корен: � цимент, cementumcementum – мезенхим

  � обвива зъбния корен, покрива дентина

  � устройство на костна тъкан:

  o минерализирана междуклетъчна субстанция, substantia intercellularis cementi

  • калциев хидроксиапатит – 45-50%

  • вода и органичен материал – 50-55%

  • обилие от колагенови тип I влакна

  • гликопротеини и протеогликани

  o клетки, cementocyti

  • разположени в лакуни, lacunae

  • canaliculi cementales

  o одонтокласти – разграждат цимента

  � в шийка – ацелуларен цимент

  o локализация на зъбен кариес

  УстройствоУстройство нана зъбазъба

 • УстройствоУстройство нана зъбазъба

  88

  � Тъканни съставки на зъбния корен: � дентин, dentinumdentinum (substantia eburnea)

  � разположен в корона, шийка и корен

  �жълтеникава аваскуларна тъкан

  � устройство на костна тъкан:

  o неорганична материя – 70% • кристали калциев хидроксиапатит и

  аморфен калциев фосфат

  o органичен матрикс (колаген) – 20%

  o вода – 10%

  o клетки, одонтобласти с дълги цитоплазмени израстъци на Tomes

  в tubuli (canaliculi) dentinales

  � слоеве на дентина:

  o мантиен (0.5 mm) – под емайла

  o предентин – най-вътрешен

  o dentinum secundarium

 • УстройствоУстройство нана зъбазъба

  99

  � Тъканни съставки на зъба:

  �зъбна пулпа, pulpa dentispulpa dentis

  �разположена в зъбната кухина

  �мезенхим � слизеста съед. тъкан

  �хистологичен строеж:

  o клетки – одонтобласти и дентинобласти

  • множество фибробласти

  • недиференцирани мезенхимни клетки

  • макрофаги, моноцити и лимфоцити

  o колагенови влакна

  o основна субстанция

  o миелинови и амиелинови нервни влакна

  o кръвоносни съдове – трофична функция

 • PeriodontiumPeriodontium

  1010

  � Прикрепващ апарат на зъба – gomphosis

  � околозъбна съединителна тъкан,

  periodontiumperiodontium – части:

  � alveola dentalis

  � periosteum alveolare (insertionis)

  � lig. periodontale

  � cementum radicis dentis

  � periodontium protectoris (gingiva)

  �� desmodontium desmodontium (Шарпееви влакна) – фибробласти �� parodontiumparodontium – единен функционален комплекс

 • ЧовешкоЧовешко съзъбиесъзъбие

  1111

  � Постоянни зъби, dentes permanentesdentes permanentes:

  � 32 зъба в две симетрични половини

  � горна зъбна дъга, arcus dentalis superior

  � долна зъбна дъга, arcus dentalis inferior

 • ЧовешкоЧовешко съзъбиесъзъбие

  1212

  � Постоянни зъби, dentes permanentesdentes permanentes:

  � анатомични и функционални групи:

  � резци, dentes incisividentes incisivi

  � кучешки зъби, dentes caninidentes canini

  � предкътници, dentes premolaresdentes premolares

  � кътници, dentes molaresdentes molares

 • СъзъбиеСъзъбие нана израстналияизрастналия индивидиндивид

  1313

  � Постоянни зъби, dentes permanentesdentes permanentes:

  � зъбни формули:

  � анатомична – I2C1P2M3

  � клинична

 • ПанорамнаПанорамна рентгенографиярентгенография

  1414

  �� ОртопантомографияОртопантомография

 • РезциРезци, , dentes incisividentes incisivi

  1515

  �� РезциРезци, , dentes incisividentes incisivi – 8 броя: � коронка, corona dentiscorona dentis – длето

  � margo incisialis (incisivus)

  � facies labialis

  � facies lingualis – tuberculum dentale

  � facies contactus (mesialis et distalis)

  �� коренкорен, , radix dentisradix dentis – конична форма

  � apex radicis dentis

  �� медиалнимедиални ((ц

Search related