Click here to load reader

ĐỀ CƯƠNG SÁNG KIẾN

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ĐỀ CƯƠNG SÁNG KIẾN

c lp - T do - Hnh phúc
CNG SÁNG KIN
- Ngày, tháng, nm sinh: 16-02-1972
- C quan, n v công tác: Trng trung hc c s Trn Quang Khi
- Chc v/ chc danh: Giáo viên
- Trình chuyên môn: i hc Ng vn
1. Tên sáng kin:
“Lng ghép k nng sng vào phân môn Tp làm vn (t s kt hp yu t
miêu t và biu cm) trong chng trình Ng vn lp 8”.
2. Lnh vc áp dng
2.1. Lnh vc áp dng sáng kin
Môn Ng vn trong nhà trng trung hc c s
2.2. Mc tiêu:
Phm cht o c con ngi không phi lúc sinh ra ã có. Nhng tác ng
t bên ngoài hình thành tâm hn, tính cách ca mt con ngi din ra bng
nhiu hình thc. Hin nay, a s hc sinh sng trong hai môi trng có hoàn
cnh khác nhau. Mt là các em c s quan tâm chm sóc quá sc chu áo ca
ph huynh vì sng trong gia ình ít con, hoàn cnh kinh t n nh. Hai là nhng
em sng trong gia ình vi nhiu lo toan cho cuc mu sinh, ph huynh b mc
con cái. Môi trng hoàn cnh khác nhau y li mang n cho các em mt thiu
sót ln trong tng bc trng thành, ó là k nng sng. Vì vy, vic giáo dc
k nng sng cho hc sinh trung hc c s qua hc tp, sinh hot trng là
iu ht sc cn thit. Do ó, tôi mnh dn a hot ng rèn luyn k nng
sng cho hc sinh vào phân môn tp làm vn là “Lng ghép k nng sng vào
phân môn Tp làm vn (t s kt hp yu t miêu t và biu cm) trong chng
trình Ng vn lp 8”. T ó giúp cho hc sinh có thái và hành vi, thói quen
lành mnh thc hin tt quyn, bn phn ca mình và phát trin hài hòa v
th cht ln trí tu, tinh thn và o c. ó chính là nhng c trng c bn
quyt nh n mc tiêu ca cuc sng trong môn hc Ng vn.
2.3. i tng và phm vi nghiên cu
Hc sinh lp 8 trng trung hc c s Trn Quang Khi
2
C s lí lun:
nâng cao cht lng giáo dc toàn din cho th h tr, áp ng ngun
nhân lc phc v s nghip, áp ng yêu cu hi nhp quc t và nhu cu phát
trin ca ngi hc, giáo dc ã và ang c i mi mnh m theo bn tr ct
ca giáo dc th k XXI, mà thc cht là cách tip cn k nng sng ó là : Hc
bit, hc làm, hc t khng nh mình và hc cùng chung sng. Mc
tiêu giáo dc ang chuyn hng t trang b kin thc sang trang b nhng nng
lc cn thit cho các em hc sinh. Phng pháp giáo dc ang chuyn hng
phát huy tính tích cc, t giác, ch ng, sáng to ca ngi hc, phù hp vi
c im ca tng lp hc, tng cng kh nng làm vic theo nhóm, rèn luyn
k nng vn dng kin thc vào thc tin, tác ng n tình cm, em li nim
vui, hng thú hc tp cho hc sinh. Rèn luyn k nng sng cho hc sinh c
xác nh là mt trong nhng ni dung c bn ca phong trào thi ua “ Xây dng
trng hc thân thin, hc sinh tích cc” vi c trng môn Ng vn giúp hc
sinh có c nhng hiu bit v xã hi, vn hóa, lch s, i sng ni tâm ca
con ngi vi tính cht là môn hc giúp hc sinh hc tp, giao tip và nhn thc
v xã hi và con ngi. Giúp hc sinh bi dng nng lc t duy, làm giàu cm
xúc thm m và nh hng th hiu lành mnh hoàn thin nhân cách.
C s thc tin:
Hin nay tình trng hc sinh ánh nhau, vô l vi thy cô giáo, b hc,
không hng thú hc tp xut hin ngày mt nhiu. Nguyên nhân thì có nhiu
nhng chung quy là do nhn thc, ý thc c bn vn là do các em thiu k nng
sng. ây là vn c ngành giáo dc rt quan tâm, nhng vic thc hin thì
cha em li nhiu hiu qu. Cho nên vic giáo dc k nng sng cho các em
cn phi thc hin sm. Vn hc sinh thiu k nng sng, thiu tính t lp,
sng ích k, vô tâm thiu trách nhim vi gia ình và bn thân ang là nhng
cn tr ln cho s phát trin ca thanh thiu niên, không ít các bc cha m phi
phin lòng vì con cái, trong mt xã hi phát trin nng ng nh hin nay.
Nhiu ph huynh lo lng trc tình trng con ca mình thiu t tin, luôn t ra rt
rè khi có c hi th hin mình trc ám ông hoc các em không bit cách x
lý tình hung dù là tht n gin. Nhiu em hc sinh có cuc sng khép kín vi
thc ti. Thc t cho thy có khong cách gia nhn thc và hành vi ca con
ngi, có nhn thc úng cha chc ã có hành vi úng.
Ví d: Nhiu hc sinh bit rng vi phm s b pht nhng vn vi phm ó
chính là vì hc sinh ã thiu k nng sng. Có th nói k nng sng chính là
nhng nhp cu giúp con ngi bin kin thc thành thái , hành vi và thói
quen tích cc, lành mnh. Ngi có k nng sng phù hp s luôn vng vàng
trc nhng khó khn, th thách; bit cách ng x, gii quyt vn mt cách
3
tích cc và phù hp. Xut phát t nhng lý do trên và trong quá trình ging dy,
bn thân tôi úc kt c mt s kinh nghim “Lng ghép k nng sng vào
phân môn Tp làm vn (t s kt hp yu t miêu t và biu cm) trong chng
trình Ng vn lp 8” chúng ta cùng tham kho, áp dng góp phn phát trin
k nng sng cho hc sinh trung hc c s trong môn Ng vn.
- Vi yêu cu i mi v phng pháp dy hc, chng trình sách giáo
khoa môn Ng vn bc trung hc c s c biên son theo nguyên tc tích hp
trên c s “thy ch o, trò ch ng” nhm phát huy tính tích cc, t giác,
ch ng sáng to ca hc sinh trong quá trình hc tp phù hp vi c trng
tng i tng hc sinh và c im ca tng khi hc, ca tng lp hc, bi
dng phng pháp cho hc sinh có kh nng t hc, t rèn luyn k nng vn
dng kin thc vào thc tin c thc hin mt cách thng xuyên và c th
mi bài, mi tit thông qua h thng hot ng dy hc linh hot tác ng n
tình cm, em li nim vui hng thú hc tp cho hc sinh. T ó giúp hc sinh
phát huy tính tích cc ca bn thân mình trong quá trình tip thu bài ging ca
giáo viên và vn dng thc hin mt cách thng xuyên sau mi bài hc, hc
sinh áp dng tt nht vn kin thc ã lnh hi vào làm bài tp phn luyn tp,
bài tp nâng cao, các bài kim tra nh k mt cách tt nht và t kt qu cao
nht .
4. Thc trng:
Trong qua trinh giang day va d gi cac ông nghiêp, tôi nhân thây môt
sô thc trng sau:
- Giáo viên cha chú ý n rèn luyn các k nng giao tip, k nng nhn
thc các em bit chia s bun vui vi mi ngi trong sinh hot hàng ngày.
- Giao viên cha thit k và t chc các hot ng trong gi hc sao cho
hc sinh có c hi th hin ý tng cá nhân, t tri nghim và bit phân tích
kinh nghim sng ca chính mình và ngi khác.
- ôi khi giao viên quá nhân manh yêu câu gn kêt tri thc trong vn ban
mà quên gn vi nhng liên hê thc tê i sông, dn ên viêc khai thac kiên
thc t tng có ý ngha giáo dc c ban mt cách cha ây .
-Vôn kiên thc cua giáo viên con han chê, thiêu s m rông .
- Giáo viên cha vân dung linh hoat cac phng phap day hoc cung nh
cac biên phap tô chc day hc nhm gây hng thu cho hc sinh.
- Gi day nhiu bài thì khá tt nhng có nhiu bài không thc s thu hut
s chu ý cua hoc sinh.
T ó, tôi thy vic vn dng k nng sng vào tp làm vn (t s kt hp
yu t miêu t và biu cm) giúp hc sinh rèn luyn hành vi và thái vô
cùng quan trng i vi giáo viên. Bi vì la tui các em ang hình thành nhng
giá tr nhân cách, giàu c m, ham hiu bit, thích tìm tòi, khám phá song còn
4
thiu hiu bit sâu sc v xã hi, còn thiu kinh nghim sng, d b lôi kéo, kích
ng,… Các em không chu u t thi gian hc, ý thc t hc kém, suy ngh
hi ht không sâu sc v nhng iu mình mun nói, do ó kh nng din t
kém, không din t c iu mà mình suy ngh, mình cn bày t chính xác iu
mình cn mun nói. ây là vn khó khn trong vic truyn t kin thc cho
hc sinh. Mt khác trong gia ình không nhc nh, kim tra vic hc ca con
em. Chúng mun i âu, hc hay chi cng không cn bit, trong nhà lúc nào
cng m ti vi hay các phng tin gii trí khác… Tht là bt n trong vic t
hc nhà ca các em, mà vi cách hc mi thi gian t hc nhà là rt cn
thit và bt buc phi có. Tt c nhng vn gây khó khn trong vic truyn
t kin thc cho hc sinh. T ó, tôi thy vic vn dng k nng sng vào tp
làm vn ( t s kt hp yu t miêu t và biu cm) là rt cn thit to nên s
hng thú, say mê trong quá trình làm vn. Bi vì tp làm vn là mt môn hc
thuc b môn Ng vn. ây là mt môn hc mang tính cht thc hành, toàn
din, tng hp và sáng to. Nó có v trí c bit quan trng trong chng trình
b môn Ng Vn. Môn hc này có nhim v cung cp nhng kin thc c bn
v lý thuyt các th loi, các kiu bài cùng nhng phng pháp, thao tác rèn
luyn các k nng sn sinh ra các th loi vn bn theo dng nói và vit. T
ó, bi dng cho các em phát trin nng lc t duy, giáo dc tình cm o c,
hình thành nhân cách, kh nng t duy c lp, sáng to và kh nng t hc giúp
các em thêm yêu quí và t hào v s giàu p ca ting nói dân tc mình.
Tip thu tinh thn i mi phng pháp giáo dc “ Mi thy cô giáo là
mt tm gng o c, t hc và sáng to.” Ngoài kin thc, mi ngi cn
trang b cho mình nhng nng lc cn thit, c bit là nng lc t hc, nng lc
thc hành, lòng say mê hc tp và ý chí vn lên, ngày càng hoàn thin bn
thân và phát trin cùng vi s phát trin ca xã hi. Vic giáo dc k nng sng
cho hc sinh càng tr nên thit yu nhm góp phn ào to con ngi mi. Vi
y các mt c, ngha, l, trí, tín.Vì vy vic giáo dc k nng sng cho hc
sinh là rt cn thit. Sao cho các em cm thy gn gi vi cuc sng ca bn
thân, gia ình, nhà trng và xã hi, ch không ch trên sách v hay nhng li
nói suông. Vic giáo dc k nng sng cho các em bt u t vic nh hng,
hình thành cho các em nhng hành vi, thói quen lành mnh, tích cc, loi b
nhng hành vi thói quen tiêu cc trong các mi quan h, các tình hung và hot
ng hng ngày.
5. Mô t sáng kin:
Thông qua vic nghiên cu k nng sng ca hc sinh trong môn Ng
vn, trong quá trình ging dy, tôi ã lng ghép k nng sng vào tp làm vn
(t s kt hp miêu t và biu cm), áp dng vào thc tin, tìm ra phng
pháp dy vn t s kt hp hai yu t miêu t và biu cm mt cách phù hp
5
nht cung cp kin thc c bn mt cách h thng c th, kích thích t duy
sáng to, gây hng thú hc tp, lòng say mê, t tin mnh dn bày t ý kin, bit
giúp , h tr nhau trong mi công vic… ng thi bn thân tôi mun trang
b cho các em nhng kin thc, thái và k nng phù hp. Bên cnh ó thông
qua tit hc giáo viên rèn k nng sng cho hc sinh, t ó các em hc tp và
sng tt hn. Giáo viên phi to iu kin cho hc sinh có c hi trình bày ý
kin ca mình, c quyn tho lun vi bn bè trong t, nhóm. T ó hot
ng dy hc ca giáo viên và hc sinh s d dàng din ra theo phng pháp
mi. Hc sinh chun b theo câu hi hng dn son bài. n lp ch ng linh
hot, tích cc sáng to trong hot ng hc tp vi không khí vui ti, sôi ni và
y hào hng. Các em có tinh thn thi ua gia các t, nhóm dn khng nh
mình trong hc tp. T các em suy ngh to ra kt qu và khao khát mun c
trình bày. Do ó giáo viên phi kp thi khích l và ng viên các em.
Trong quá trình thc hin nghiên cu tài tôi ã s dng các phng
pháp sau:
- Phng pháp quan sát: Quan sát hc sinh trong tit tp làm vn.
- Phng pháp iu tra: iu tra phng vn trc tip.
- Phng pháp gi thuyt.
- Phng pháp tho lun: nhóm, t .
- Phng pháp miêu t và biu cm.
- K nng giao tip.
- K nng t lp.
- K nng hc hi .
5.1.Các bin pháp gii quyt vn :
Trong quá trình ging dy bn thân tôi ã thc hin nm vng nhng
bin pháp gii quyt vn : Lng ghép k nng sng vào tp làm vn (t s kt
hp yu t miêu t và biu cm) và ã t c kt qu khá tt nh sau:
5.1.1. Ging dy vn t s kt hp yu t miêu t và biu cm:
Tp làm vn c coi là mt phân môn thc hành tng hp sáng to òi
hi trình cao. Dy tp làm vn là giúp hc sinh vn dng sáng to nhng kin
thc thu c qua các môn hc bày t nguyn vng suy ngh, nhn thc ca
mình nh thuyt phc ngi c, ngi nghe, thu hiu, cm thông, ng tình.
Góp phn phát trin trí tng tng và óc sáng to, bit phân bit úng sai, tt,
xu, phi trái, t ó nuôi dng tâm hn các em vn ti chân, thin, m. Theo
ó bng trách nhim, bng kinh nghim và vn sng ca mình, giáo viên cn
tng bc giáo dc k nng sng, rèn luyn cho hc sinh tính t ch, t tin trong
giao tip. Khi trình bày mt vn thông qua bài dy góp phn bi dng tâm
6
hn, xây dng tính cách, phát huy mnh m nng lc sáng to trong cách nhìn,
cách cm, cách ngh, cách vit ca hc sinh, t thc t cuc sng và con ngi
thc ca các em.
Tp làm vn là mt quá trình gm nhiu công on khác nhau nh : tìm
hiu , tìm ý, lp dàn ý n din t hoàn thin vn bn và c li vn bn. Quá
trình òi hi tính c lp và sáng to cao, òi hi s vn dng tri thc và nng
lc. Cng trong quá trình này, hc sinh bc l phm cht và tâm hn thc ca
mình. Bi vy, nu bit tng hp tt phn tp làm vn vi các phân môn khác,
chúng ta không ch góp phn ôn luyn, nâng cao kin thc, k nng làm vn mà
còn to thun li bi dng nng lc t duy, hình thành nhng phm cht tt
p cho hc sinh.
* Do là môn hc thc hành mang tính cht tng hp và sáng to khi tip
xúc vi bài tp làm vn, hc sinh thng gp nhng khó khn sau:
- S nghèo ý, hc sinh ít hiu bit, ít vn tích ly v kin thc vn hóa, v
cuc sng và ít hng thú v bài.
- S mông lung, lan man trong ý tng.
- S lúng túng trong cách din t.
- Kt qu iu tra:
K nng t lp 51,5% 30,3% 18,2%
K nng giao tip 45,4% 27,3% 27,3%
K nng hc hi 50,6% 29,2% 20,2%
5.1.2 Tìm ra phng pháp dy hc thích hp cho hc sinh:
Các em thng thoát li thc t, thoát li cuc sng và thiu c lp suy
ngh nên cng thng ri vào li vit vn rp khuôn hoc sao chép, bt chc
mt cách máy móc, vng v. Các em thng mn nhng ý có sn. S d nh
vy, chính bi vì các em ít chu t mình trc tip quan sát và nhn thc cuc
sng thc t, làm bài vn cho phong phú, sáng to và chân tht, t nhiên. Do
ó, qua mi bài tp làm vn, khó thy bc l rõ bn sc riêng bit ca tng con
ngi c th vi cách nhìn, cách cm, cách ngh và cách din t riêng ca mi
em.
Vn t s thng là nhng vn bn có ct truyn vi các nhân vt, chi tit
và s kin tiêu biu.
7
* Miêu t và biu cm trong vn bn t s:
- S kt hp các phng thc biu t trong to lp vn bn: Phng thc
t và k kt hp rt cht ch vi nhau. Phng thc t, k và biu cm cng
thng gn bó vi nhau.
- S kt hp các phng thc biu t trong vn t s:
+ Trong vn t s khi k thng an xen các yu t miêu t và biu cm.
+ Các yu t miêu t và biu cm làm cho vic k chuyn sinh ng…