of 16/16
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ KHOA Công nghệ Thông tin CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN SỐ 1. Thông tin về giáo viên TT Họ tên giáo viên Học hàm Học vị Đơn vị công tác (Bộ môn) 1 Nguyễn Trọng Toàn Giảng viên chính TS Bộ môn Toán 2 Vũ Thanh Hà Giảng viên chính TS Bộ môn Toán 3 Vũ Anh Mỹ Giảng viên ThS Bộ môn Toán Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ Môn Toán, P1301, Nhà S4 Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Toán, Khoa CNTT, Học viện KTQS, 100 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại, email: 069 515 330, [email protected] Các hướng nghiên cứu chính: Tối ưu hóa, Lý thuyết tối ưu tổ hợp, Toán rời rạc, Các phương pháp tính toán số 2. Thông tin chung về học phần - Tên học phần: PHƢƠNG PHÁP TÍNH TOÁN SỐ - Mã học phần: 12.1.30.1.5 - Số tín chỉ: 3 - Học phần (bắt buộc hay lựa chọn): Bắt buộc - Các học phần tiên quyết: Đại số, Giải tích 1 và 2, Lý thuyết tối ưu - Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: Nghe giảng lý thuyết : 30 Làm bài tập trên lớp : 15 Thảo luận : 6 Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, thực tập...): 9 Ôn Tập - Kiểm tra: Hoạt động theo nhóm: Tự học: - Khoa/Bộ môn phụ trách học phần, địa chỉ: Bộ Môn Toán, P1301, Nhà S4

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - fit.lqdtu.edu.vn fileChƣơng 4. Phép tính tích phân và vi phân: Tích phân số dựa trên đa thức nội suy, Tích phân ngẫu

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - fit.lqdtu.edu.vn fileChƣơng 4. Phép tính tích phân và...

 • HC VIN K THUT QUN S

  KHOA Cng ngh Thng tin

  CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

  c lp T do Hnh phc

  CNG CHI TIT HC PHN

  PHNG PHP TNH TON S

  1. Thng tin v gio vin

  TT H tn gio vin Hc hm Hc v n v cng tc

  (B mn)

  1 Nguyn Trng Ton Ging vin chnh TS B mn Ton

  2 V Thanh H Ging vin chnh TS B mn Ton

  3 V Anh M Ging vin ThS B mn Ton

  Thi gian, a im lm vic: B Mn Ton, P1301, Nh S4

  a ch lin h: B mn Ton, Khoa CNTT, Hc vin KTQS, 100 Hong Quc

  Vit, Cu Giy, H Ni

  in thoi, email: 069 515 330, [email protected]

  Cc hng nghin cu chnh: Ti u ha, L thuyt ti u t hp, Ton ri rc,

  Cc phng php tnh ton s

  2. Thng tin chung v hc phn

  - Tn hc phn: PHNG PHP TNH TON S

  - M hc phn: 12.1.30.1.5

  - S tn ch: 3

  - Hc phn (bt buc hay la chn): Bt buc

  - Cc hc phn tin quyt: i s, Gii tch 1 v 2, L thuyt ti u

  - Cc yu cu i vi hc phn (nu c):

  - Gi tn ch i vi cc hot ng:

  Nghe ging l thuyt : 30

  Lm bi tp trn lp : 15

  Tho lun : 6

  Thc hnh, thc tp ( PTN, nh my, thc tp...): 9

  n Tp - Kim tra:

  Hot ng theo nhm:

  T hc:

  - Khoa/B mn ph trch hc phn, a ch: B Mn Ton, P1301, Nh S4

 • 3. Mc tiu ca hc phn

  Kin thc: Trang b cho hc vin nhng kin thc c bn ca Gii tch s v

  ng dng ca cc phn mm Tnh ton khoa hc lm c s hc tp v nghin

  cu cc mn hc chuyn ngnh.

  K nng: Vn dng l thuyt gii c cc bi tp cho v t ci t

  chng trnh c cho mt s gii thut c gii thiu.

  4. Tm tt ni dung hc phn

  Chng 1. Khi nim v TTKH : Phng php nghin cu ca TTKH, Phn tch

  sai s. C s MATLAB : Lm vic vi Matlab, nhng cu lnh iu khin

  chng trnh, Input v Output, ho trong MATLAB .

  Chng 2. i s tuyn tnh v gii tch ma trn : Gii thiu v cc php ton

  trn ma trn, Mt s ma trn c bit, Rt trch t ma trn, Cc phng php

  gii h phng trnh tuyn tnh, Ma trn suy bin v gn suy bin. Tm tr ring

  v vector ring : Cc phng php trc tip, Phng php lp

  Chng 3 . Ni suy bng a thc, Sai s trong ni suy, Ni suy bng hm Spline

  bc 3, Phn tch hi qui, Xp x hm bc cao

  Chng 4. Php tnh tch phn v vi phn: Tch phn s da trn a thc ni

  suy, Tch phn ngu nhin, Vi phn s da trn ni suy

  Chng 5. Gii phng trnh v ti u ho: Cc phng php gii phng trnh

  mt bin, Gii h phng trnh phi tuyn, Bi ton cc tiu ha nhiu chiu,

  Bi ton qui hoch tuyn tnh.

  Chng 6. Phng trnh vi phn thng: Bi ton Cauchy, h phng trnh vi

  phn cp 1, phng trnh vi phn cp cao. Gii phng trnh vi iu kin bin.

  5. Ni dung chi tit hc phn (tn cc chng, mc, tiu mc)

  Chng,

  mc, tiu

  mc

  Ni dung S

  tit

  Gio trnh,

  Ti liu

  tham kho

  Ghi

  ch

  Chng 1. C s ca Tnh ton khoa hc 12 1, 2, 3

  1.1

  1.2

  1.3

  Khi nim v TTKH

  Phng php nghin cu TTKH

  Quan h gia cc phng php ri rc

  v lin tc

  3

  1.4 Phn tch sai s 2

  1.5 C s MATLAB 7

 • Chng 2. i s tuyn tnh & gii tch ma trn 16 1,2,3

  2.1

  2.2

  Gii thiu cc php ton trn ma trn

  Mt s ma trn c bit

  2

  2.3 Rt trch t ma trn 1

  2.4 Cc phng php gii h phng trnh

  tuyn tnh

  7

  2.5 Tm tr ring v vector ring

  - Cc phng php trc tip

  - Phng php lp

  6

  Chng 3 Ni suy v xp x hm 8 1, 2, 3, 4, 5

  3.1 Ni suy bng a thc

  - a thc ni suy Lagrange

  - Phng php t hiu

  - Sai s trong ni suy

  - Cc hm s dng trong ni suy

  - Ni suy bng hm Spline bc 3

  5

  3.2 Phn tch hi qui

  - Phn tch hi qui tuyn tnh

  - Xp x hm bc cao

  - Mt s dng xp x hm c bit

  3

  Chng 4 Php tnh tch phn v vi phn 6 1, 2, 3, 4, 5

  4.1

  4.2

  Tch phn s da trn a thc ni suy

  Cp chnh xc

  2

  4.3

  4.4

  Tch phn kp

  Tch phn ngu nhin

  2

  4.5 Vi phn s da trn ni suy 2

  Chng 5 Gii phng trnh v ti u ho 10 1, 2, 3, 4, 5

  5.1 Gii phng trnh 1 bin

  - Phng php chia i

  - Phng php dy cung

  - Phng php Newton

  4

  5.2 Gii h phng trnh phi tuyn

  - Phng php lp n

  - Phng php Newton

  2

  5.3 Cc tiu ha

  - Cc tiu ha hm mt bin

  4

 • - Cc tiu ha hm nhiu bin

  Chng 6 Phng trnh vi phn thng 6 2,3,4

  6.1 Bi ton Cauchy v phng php gii

  - Phng php chui Taylor

  - Phng php Euler

  - Phng Php Euler ci tin

  - Phng php Runge-Kutta

  3

  6.2

  6.3

  Gii h phng trnh vi phn cp 1

  Gii phng trnh vi phn cp cao

  2

  6.4 Gii phng trnh vi iu kin bin 1

  n tp -kim tra 2

  Tng 60

  6. Gio trnh, ti liu tham kho

  TT

  Tn gio trnh, ti liu

  Tnh trng gio trnh, ti liu

  C th

  vin

  (website)

  Gio vin

  hoc

  khoa c

  ngh

  mua

  mi

  ngh

  bin

  son

  1 Nguyn Trng Ton, Cc phng

  php tnh ton s, QND, 2011

  x

  2 Phm K Anh, Gii tch s, HQG

  H Ni ,1998

  x

  3 Peter J. Schmid, Beginning of

  scientific computing, (Lecture notes

  for AMATH301), University of

  Washington

  x

  4 W.Y.Yang, W.Cao, T.S. Chung,

  J.Morris,John Wiley & Sons, New

  Jersey, Applied numerical methods

  using Matlab, 2005

  x

  5 S.T. Karris, John Wiley & Sons,

  Numerical analysis using Malab

  and spreadsheets, New Jersey,

  2005

  x

 • 7. Hnh thc t chc dy hc

  7.1. Lch trnh chung: (Ghi tng s gi cho mi ct)

  Ni dung

  Hnh thc t chc dy hc hc phn

  Tng Ln lp T.h.,

  t.n.,

  t.t

  T

  hc,t

  ng.cu

  L

  thuyt

  Bi

  tp

  Tho

  lun

  Chng 1. Gii thiu v Tnh

  ton khoa hc

  6 3 1 2 12 24

  1.1 Khi nim v TTKH

  1.2 Phng php nghin cu

  TTKH

  1.3 Quan h gia phng php

  ri rc v lin tc

  2 1 3 6

  1.4 Phn tch sai s 1 1 2 4

  1.5 C s MATLAB 3 2 2 7 14

  Chng 2. i s tuyn tnh

  & gii tch ma trn

  8 4 1 3 16 32

  2.1 Gii thiu cc php ton trn

  ma trn

  2.2 Mt s ma trn c bit

  1 1 2 4

  2.3 Rt trch t ma trn 1 1 2

  2.4 Cc phng php gii h

  phng trnh tuyn tnh

  3 2 2 7 14

  2.5 Tm tr ring v vector ring 3 2 1 6 12

  Chng 3. Ni suy v xp x

  hm

  4 2 1 1 8 16

  3.1 Ni suy bng a thc 3 1 1 5 10

  3.2 Phn tch hi qui 1 1 1 3 6

  Chng 4. Php tnh tch phn

  v vi phn

  3 2 1 6 12

  4.1 Tch phn s da trn a thc

  ni suy

  4.2 Cp chnh xc

  1 1 2 4

  4.3 Tch phn kp

  4.4 Tch phn ngu nhin

  1 1 2 4

  4.5 Vi phn s da trn ni suy 1 1 2 4

 • Chng 5. Gii phng trnh

  v ti u ho

  5 3 1 1 10 20

  5.1 Gii phng trnh 1 bin

  5.1.1 Phng php chia i

  5.1.2 Phng php lp n

  5.1.3 Phng php dy cung

  5.1.4 Phng php Newton

  2 1 1 4

  8

  5.2 Gii h phng trnh phi

  tuyn

  5.2.1 Phng php lp n

  5.2.2 Phng php Newton

  1 1 2 4

  5.3. Cc tiu ha

  5.3.1 Cc tiu ha hm mt bin

  5.3.2 Cc tiu ha hm nhiu

  2 1 1 4 8

  Chng 6. Phng trnh vi

  phn thng

  3 1 1 1 6 12

  6.1 Bi ton Cauchy v cc

  phng php gii

  6.1.1 Phng php chui Taylor

  6.1.2 Phng php Euler

  6.1.3 Phng Php Euler ci tin

  6.1.4 Phng php Runge-Kutta

  1 1 1 3 6

  6.2 Gii h PTVP cp 1

  6.3 Phng trnh vi phn cp cao

  1 1 2 4

  6.4 PTVP vi iu kin bin 1 1 2

  n tp -kim tra 1 1 2 4

  Tng cng 30 15 6 9 60 120

  7.2. Lch trnh t chc dy hc c th

  Bi ging 1: C s ca Tnh ton khoa hc

  Chng, mc: Chng 1, cc mc 1.1 - 1.4

  Tit th: 1- 4 Tun th: 1

  - Mc ch, yu cu:

  Nm c ngha thc t ca cc phng php TTKH v ng dng ca n

  trong vic gii quyt cc vn thc t.

 • Nm c cc khi nim v sai s v phng php nh gi sai s.

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, tho lun, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 3 tit Bi tp + Tho lun : 1 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

  1.1 Khi nim v TTKH

  1.2 Phng php nghin cu TTKH

  1.3 Quan h gia phng php ri rc v lin tc

  1.4 Phn tch sai s

  - Yu cu SV chun b:

  Gii cc bi tp v sai s.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3.

  Bi ging 2: C s MATLAB

  Chng, mc: Chng 1, mc 1.5

  Tit th: 5- 8 Tun th: 2

  - Mc ch, yu cu:

  Hng dn s dng ban u i vi MATLAB.

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, tho lun, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 3 tit Bi tp + Tho lun : 1 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

  1.5 C s MATLAB

  1.5.1 Lm vic vi Matlab

  1.5.2 Cu lnh iu khin chng trnh

  1.5.3 Input v Output

  1.5.4 Hm trong MATLAB

  Cha cc bi tp v sai s.

 • - Yu cu SV chun b:

  Gii cc bi tp v sai s.

  Ci t MATLAB.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3.

  Bi ging 3: C s MATLAB

  Chng, mc: Chng 1, mc 1.5

  Tit th: 9-12 Tun th: 3

  - Mc ch, yu cu:

  Hng dn lp trnh trn MATLAB.

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, tho lun, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 0 Bi tp + Thc hnh: 4 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

  Thc hnh ni dung:

  + Cu lnh iu khin chng trnh

  + Lp hm trong MATLAB

  - Yu cu SV chun b:

  Thc hnh cc cu lnh c bn ca MTLAB.

  Lp trnh cho mt vi bi ton n gin.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3.

  Bi ging 4: i s tuyn tnh & gii tch ma trn

  Chng, mc: Chng 2, cc mc 2.1-2.3

  Tit th: 13-16 Tun th: 4

  - Mc ch, yu cu:

  Hng dn gii cc bi ton trn ma trn v khai thc s dng MATLAB.

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, tho lun, t hc, t nghin cu

 • - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 3 tit Bi tp + Thc hnh: 1 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

  2.1 Gii thiu cc php ton trn ma trn

  2.2 Mt s ma trn c bit

  2.3 Rt trch t ma trn

  - Yu cu SV chun b:

  Thc hnh cc php ton bi ton c bn trn ma trn.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3.

  Bi ging 5: i s tuyn tnh & gii tch ma trn

  Chng, mc: Chng 2, mc 2.4

  Tit th: 17-20 Tun th: 5

  - Mc ch, yu cu:

  Hng dn gii cc bi ton v ma trn nghch o v gii h phng trnh

  tuyn tnh .

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, tho lun, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 2 tit Bi tp + Thc hnh: 2 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

  2.4 Cc phng php gii h phng trnh tuyn tnh: Phng php

  Cramer, Ma trn nghch o, phng php Gauss, phn tch LU v cc phng

  php lp.

  - Yu cu SV chun b:

  Ci t chng trnh cho cc phng php gii h phng trnh tuyn tnh.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3.

 • Bi ging 6: Bi ton tm tr ring v vector ring

  Chng, mc: Chng 2, mc 2.5

  Tit th: 21-24 Tun th: 6

  - Mc ch, yu cu:

  Hng dn gii cc bi ton tm tr ring v vector ring ca ma trn

  bng cc phng php trc tip.

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, tho lun, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 2 tit Bi tp + Thc hnh: 2 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

  2.5 Tm tr ring v vector ring:

  + Cc phng php trc tip;

  Thc hnh chng trnh cho cc phng php gii h phng trnh tuyn

  tnh.

  - Yu cu SV chun b:

  Ci t chng trnh tm tr ring v vector ring ca ma trn bng cc

  phng php trc tip.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3,4.

  Bi ging 7: Bi ton tm tr ring v vector ring

  Chng, mc: Chng 2, mc 2.5

  Tit th: 25-28 Tun th: 7

  - Mc ch, yu cu:

  Hng dn gii cc bi ton tm tr ring v vector ring ca ma trn bng

  phng php lp.

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, tho lun, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 1 tit Bi tp + Thc hnh: 3 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

 • - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

  2.5 Tm tr ring v vector ring:

  + Phng php lp.

  Thc hnh chng trnh tm tr ring v vector ring ca ma trn.

  - Yu cu SV chun b:

  Ci t chng trnh tm tr ring v vector ring ca ma trn bng phng

  php lp.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3,4.

  Bi ging 8: Ni suy v xp x hm

  Chng, mc: Chng 3, cc mc 3.1-3.2

  Tit th: 29-32 Tun th: 8

  - Mc ch, yu cu:

  Hng dn gii cc bi ton v Ni suy v xp x hm.

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, tho lun, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 4 tit Bi tp + Thc hnh: 0 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

  3.1 Ni suy bng a thc

  3.2 Phn tch hi qui

  - Yu cu SV chun b:

  Khai thc cc hm tnh ton trn a thc.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3,4,5.

  Bi ging 9: Ni suy v xp x hm

  Chng, mc: Chng 3

  Tit th: 33-36 Tun th: 9

  - Mc ch, yu cu:

  Hng dn thc hnh tnh ton cho cc bi ton v Ni suy v xp x hm.

 • - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, tho lun, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 0 Bi tp + Thc hnh: 4 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

  Thc hnh ci t cc chng trnh:

  - Ni suy bng a thc;

  - Phn tch hi qui.

  - Yu cu SV chun b:

  Ci t cc chng trnh v ni suy, xp x hm v phng php bnh

  phng ti thiu.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3,4,5.

  Bi ging 10: Php tnh tch phn v vi phn

  Chng, mc: Chng 4, cc mc 4.1-4.5

  Tit th: 37-40 Tun th: 10

  - Mc ch, yu cu:

  Hng dn thc hnh cc bi ton v tnh tch phn v vi phn s.

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, tho lun, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 3 tit Bi tp + Thc hnh: 1 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

  4.1 Tch phn s da trn ni suy

  4.2 Cp chnh xc

  4.3 Tch phn kp

  4.4 Tch phn ngu nhin

  4.5 Vi phn s da trn ni suy

  - Yu cu SV chun b:

  Ci t cc chng trnh v tnh tch phn s da trn ni suy.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3,4,5.

 • Bi ging 11: Gii phng trnh v ti u ho

  Chng, mc: Chng 5, mc 5.1

  Tit th: 41-44 Tun th: 11

  - Mc ch, yu cu:

  Hng dn thc hnh cc bi ton v gii phng trnh 1 bin v cc bi

  ton ti u ho.

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, tho lun, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 2 tit Bi tp + Thc hnh: 2 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

  5.1 Gii phng trnh 1 bin

  5.1.2 Phng php chia i

  5.1.3 Phng php lp n

  5.1.4 Phng php dy cung

  5.1.5 Phng php Newton

  Thc hnh v tch phn v vi phn s.

  - Yu cu SV chun b:

  Ci t cc chng trnh v gii phng trnh 1 bin.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3,4,5.

  Bi ging 12: Gii phng trnh v ti u ho

  Chng, mc: Chng 5, mc 5.2

  Tit th: 45-48 Tun th: 12

  - Mc ch, yu cu:

  Hng dn cc phng php gii phng trnh h phng trnh phi tuyn.

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, tho lun, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 1 tit Bi tp + Thc hnh: 3 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

 • - Ni dung chnh:

  5.2 Gii h phng trnh phi tuyn

  5.2.1 Phng php lp n

  5.2.2 Phng php Newton

  Bi tp thc hnh: Gii phng trnh 1 bin.

  - Yu cu SV chun b:

  Ci t cc chng trnh gii h phng trnh phi tuyn.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3,4,5.

  Bi ging 13: Gii phng trnh v ti u ho

  Chng, mc: Chng 5, mc 5.3

  Tit th: 49-52 Tun th: 13

  - Mc ch, yu cu:

  Hng dn cc phng php gii cc bi ton ti u ha.

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, tho lun, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 2 tit Bi tp + Thc hnh: 2 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

  5.3 Cc tiu ha

  5.3.1 Cc tiu ha hm mt bin

  5.3.2 Cc tiu ha hm nhiu

  Bi tp thc hnh: Cc phng php gii bi ton ti u ha.

  - Yu cu SV chun b:

  Ci t cc chng trnh gii cc bi ton ti u ha.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3,4,5.

  Bi ging 14: Phng trnh vi phn thng

  Chng, mc: Chng 6, cc mc 6.1-6.4

  Tit th: 53-56 Tun th: 14

  - Mc ch, yu cu:

 • Hng dn cc phng php gii phng trnh vi phn v h phng trnh

  vi phn thng.

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, tho lun, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 2 tit Bi tp + Thc hnh: 2 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

  6.1 Bi ton Cauchy & Phng php gii

  6.2 Gii h phng trnh vi phn cp 1

  6.3 Phng trnh vi phn cp cao

  6.4 S dng MATLAB gii FTVP

  Bi tp thc hnh: Bi ton Cauchy & Phng php gii.

  - Yu cu SV chun b:

  Ci t cc chng trnh cc phng gii bi ton Cauchy.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3,4,5.

  Bi ging 15: Phng trnh vi phn thng

  Chng, mc: Chng 6, mc 6.5

  Tit th: 57-60 Tun th: 15

  - Mc ch, yu cu:

  Hng dn cc phng php gii phng trnh vi phn vi iu kin bin.

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, tho lun, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 2 tit Bi tp + Thc hnh: 2 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

  6.5 FTVP vi iu kin bin.

  Thc hnh chng trnh v H phng trnh vi phn.

  n tp v gii p thc mc.

  Kim tra.

 • - Yu cu SV chun b:

  n tp ton b chng hc.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3,4,5.

  8. Chnh sch i vi hc phn v cc yu cu khc ca gio vin

  Hc sinh phi tham gia y cc bui ln lp. Nu s tit ln lp > 20% ca s

  tit cn tham gia, sinh vin khng c d thi cui hc phn.

  Hc xong l thuyt phn no l lm ngay bi tp phn . bi tp c cho

  ngay gi ging u tin.

  Sinh vin t gic ln bng cha bi tp, ai ln cha thnh cng th c gio

  vin ghi nhn.

  Khi khng c kim tra gia k, sinh vin b im 0 cho bi kim tra ny.

  Thi cui k 90 pht, thi vit, cu trc thi theo ngn hng .

  9. Phng php, hnh thc kim tra - nh gi kt qu hc tp hc phn

  Phn chia cc mc tiu cho tng hnh thc kim tra - nh gi

  9.1. Kim tra nh gi thng xuyn (im qu trnh)

  - Tham gia hc tp trn lp (i hc y , chun b bi tp tt )

  Phn t hc, t nghin cu (hon thnh tt ni dung, nhim v m ging vin

  giao cho c nhn/ tun; bi tp nhm / thng; bi tp c nhn/ hc k, c ln bng

  cha bi tp): H s 0,1.

  9.2. Kim tra - nh gi nh k:

  - Kim tra - nh gi gia k: (2 t): H s 0,2

  - Thi kt thc hc phn: H s 0,7

  Ch nhim Khoa

  (K v ghi r h tn)

  4// o Thanh Tnh

  Ch nhim B mn

  (K v ghi r h tn)

  4// T Vn Ban

  Ging vin bin son

  (K v ghi r h tn)

  4// Nguyn Trng Ton