39
JACC February 2001 AUTHOR INDEX 519A Author Index Ababneh, A.A. 1109-142.393A Abassi, Z.8.51-6.267A Abdalla, I. 1216-75.352A Abdei Rahman, Y. 1221.17*62A, 1256-2@72A Abdellaoui, M. 834~5*46lA Abdelrheim, A. 1267-59.205A Abdul-B&i, TX 1071-2>12A Abe, S. 1096-189’24OA Abe, Y. 1107-136.39lA, 1141-133.40lA Abe&s, M. 1171-124.109A Abelmann, W.H. 409~>498A Abendschein, D.R. 1187-4ti49A Abernethy, W.B. 1203~Il~llSA, 1243.14943OA Abeytu, M. 1073-34’14A, 1255-17’714 1294-1978A Abhaicband, R. 1153-9p34OA Abiose, AX 1022-163*22OA Abizad, A. 1070-18mllA Abizad, AS. 1070.18*1lA Abizaid,A. 10%1%10A, 1070-ll*lOA, 1073.4>16A, 1090- 3?23A, 1124-31.33A, 1156-24.42A, 1222.2@63A, 1294-18*79A, 1296-35*82A, 811-2*26A, 811.4*27A, 836+47A, 860-4.68A, 29-2.8A Abizaid, A.A.C. 1158-35.45A Abizaid, A.S. 1070-lXOA, 1070-ll.lOA, 1090-35+23A, 1124.31*33A, 1156-24.42A, 1294.1@79A, 811-2’26A, 811.4+27& 836~+47A, 860-4’68A, 29.2.8A Abordo, M. 1300-127‘139A Aboul-En&n, EA. 88%%+++A Abraham, ‘IX! 1141-135.4OlA Abraham, W. 830-3.172A Abramson, J. 1311-7p216A Abramson, J.L. lO45-58.145A, 1233.52.195A Abreu, M. 1029-127.89A Acar, C. 1049-109.475A Accadia, M. 12%10+484A Achcnbach, S. 1289-144*447A Achour, H. 1183-84346A Acil, T. 1139-122.104A Acio, E. 1267-69206A Ackerman, M.J. 1268-71*208A, 413-2.505A Actis Dam, G. 1117-102328A Acfl, T. 1007-202.267A Adachi, K. 1134-6@169A Adamian, M. 1070-l@llA, 1124.3@35A, 1222-2@63A, 1223-31+65A, 1296-3+82A, 1070-10.9A Adamian, M.G. 1155-%%A, 860~+68A Adams, D.H. 1049-107*475A,IO49-IO8.475A, 1005. 20>478A Adams, J. 1135-69.169A Adams, K.F. 872-1*209A, 872.&2O9A Adams, M.R. 1008-207.59A Adams, V. 1201-70’19lA, 812~>163A, 868.5.286A Adamuz,C.1189-30.53A,1295-23.80A Addison, C. 1074-164228A Adgey, J. 1282-76.37lA Adgey, J.A.A. 1283-83.373A Adler, S.W. 1103-115*95A Adler, Y. 1047-104.473A Adorisio, R. 1208-14242OA Adrag&, p. 1171-12+109A Aengevaeren, W.R.M. 879.2.368A Aeschlimann, S.E. 856-5*193A At&me, M.B. 1075-168.229A Afridi, I. 1216.7+352A Agabiti-Rosei, E. 1127-166Q47A Agafitei, RD. 1033.145*38lA, 1142.141*4o2A, 1175- 138’411A, 1242-145.43OA, 807.6.425A Agah, R. 1293-11.77A Agahtehrani, A. 1148.4.504A Agarwd, M. 869~&287A Agati, L. 1069-157.39OA Agatston, A. 1226-16+28OA, 1241-14@429A Agatsron, AS. 806-3.483A Agema, W.R.P. 1131-18@252A, 890.3*302A Ager, J. 882.3.444A Aggeli, C. 1088-15*18A Aggeli, CJ. 894-l.451A A&, D. 1064.13@385A A&r, D.A. 1267.63.206A, 1006-208+l9A, 861.&2OOA, 861.2.2OOA Agmon, Y. 1113.108.4766 859.5.278A Agrawal, M. 1157.31.44A Aguinaido, G. 1032-138*38OA Ablberg, A. 1033.146.381A Ahlberg, A.W. 1033.14398lA, 1275.143.437A Ahmad, M. 1208.145+42lA, 1240-13@428A Abmadoun, B. 1098.71*157A Ahmed, A]. 1311.72217A, 806.2*483A Ahmed, J. 811.2*26A Ahmed, J.M. 1073-39.15A, 1089.25*2OA, 1089-27’2IA, 1089.30.21A, 11%25*43A, 1189.2+52A, 1221. 1962A, 1294-17*78A, 853.>57A, 853.ti58A Ahmed, L.M. 853-257A Abmed, S. 1127-165.247A Ahn, J.Y. 1078-189.23311, 1229.180*283A, 835-6*254A Abn, S. 1294-1&78A Ahn, TH. 1078.189.233A Abn, Y. 1038.ll.IA Ahrcns,A.K. 1161.176.258A Aiba, ‘I? 1005-203.478A Aimksinen, J.K.E. 1030.111*9OA Aizawa, T 1071.26.13A, 1015-102.307A Ajani, A.E. 1072.3p14A, 1190-34.54A, 1221.10*6OA, 1221 12.6IA, 1221.lti62A, 1256-22.72A, 887.5*86A Ajluni, SC. 1223.3@66A Akagi, T. 1262.177+292A, 1279.197.469A Akabane, M. 1143-143.403A Akar, J.C. 1269.132.127A, 1061-120.92A Akasaka,T. 1071.24+12A, 1107.13+39lA Akdemir, D. 875.4.487A Akhter, W.M. 1198.5@187A Akita, H. 1268-7@208A, 1077m176.23OA,1031.13@379A Akiia, S. 1067-150.388A Akita,T. 1126-159.246A Akkerhuis, M. 1218.88.355A A&s, N.I. 1071-23.12A Al&g, L. 1005.202478A Akwb, K.O. 1191-161*269A, 1247.l*SllA Aksenov, S. 1216-102353A Aksoyek, S. 1139.122.104A Aks5ye.k, S. 1007.202.267A Ak#, A. 1026.189225A Ak@, M. 1026-189.225A Al, M. 1001.209305A Al Shwafi, K.A. 1086-92322A Al-Assad, N. 1132-47.165A Al-Badr, W.H. 1018-89.3lOA Al-Faraidy K. 104453.1444 10%58.152A Al-Kbatib, S.M. 1154.7?34lA, 1220.950357A Al-Mubarak, N. 1188.16*5OA, 1188-13.5OA, 1189-27*52A, 829~@39A Al-Nasser, F. 1201-6?19OA, 1287.133.445A Al-Saadi, N. 825.1*399A Al-Saady, N. 1098-73157A Al-Saady, NM. 848.4*113A Alaeddini, J. 1111.153*396A Alan, M. 1001-202*305A, 1155~18*41A Albanese, MC. 1233.5+196A Albasha, K. 1234.67.198A Alber, H.F.W. 1093-173.237A Albers, J. 842.3.262A Albers, J.J. 1007.208.268A Albertal, M. 1089-26.21A, 32-l.16A Albertsson, F! 836.2.46A Albiero, R. 1221-14*6IA, 1256.28*73A, 819-228A Albirini, A. 1306.184.301A, 1293.11=77A, 870.1*75A Albo, C. 1177-15@414A Alan, K. IOOI-204.305A Alcorn, C. 1247-4.512A Alder, M.N. 1007-207*268A Aldrighi, J. 1160-166*256A Alegria, J. 892.6Q4lA Alerd, M. 1257-31.74A Al&, A. 1288-138+446A, 1288%140+446A Alessi, CR. 1288.138+6A, 1288-140’446A Alexander, J.H. 1186-7&349A, 1218.88’355% 855.4*35IA, 863.3.3591\, 878-3.367A Alexander, K.P. 1081.?497A, 878-3.367A Alexander, M. 872.>209A, 888.5*219A Alexander, S. 1160-171*257A Alex, S. 847.?184A Alexopoulos, D. 1286-10@377A KEY: Author, Session-abstract number * page number Ali, A. 1293-40.77A Ali, N. 1052.86*315A Ali, N.M. 853.1.57A Alimento, M. 1504.1*509A, 1504.2*510A Alison, D. 8%+244A Alla, F. 1132-50.166A AUaerr, E 1252.92364A Allen, C.M. 853.6.58A Allen, J. 1016.82*309A, 1151.8+337A Allen, J.S. 1006.207409A Allen, R.J. 821.>327A Allen, S. 824.1.398A Allen Maycock, C.A. 1091.9.24A, 1302.163.299A All&e, MA. 839.5*112A Allison, J.J. 1286.95*376A Almany, S.L. 887.6*86A Almeida-F&o, O.C. lOSO-6*496A, 867.4*435A Abneria, C. 881.5*443A Almirall, D. 805-2*464A Ahon, M. 1226-164*28OA Alonso, C. 1270.118*128A, 1059.67.154A, 1109.143393A, 1280~1.513A A&so, R. 1241.14@429A Alred, D. 1072.28.13A Alternose, C.T. 1106.131*99A, 862.+124A, 880.3.132A Ah, A. 810.5*26A Ahman, C.A. 1246.196.468A Altman, J.D. 1306.183*30lA, 1217.7?353A, 1157.28.43A, 12244@67A, 868.6.286A Ahan, P. 1157-2Z+43A Almann, C. 1024.17?223A, 1123-26*32A Alvarez, L.G. 1140.130.106A Alvarez, R. 1231.45.194A Amankwah, K. 841.6*464A Amann, F. 1121.98*333A Amar, S. 850.+265A Amam, A. 1221-14*6lA Ambmse, J.A. 1185.97.348A Ambrosioni, E. 1079.192*233A, 1121.10@334A Amirian, J, 1183.8+346A Ammash, NM 1114.197459A Ammer, R. 1237.115*120A Amor& J.E. 1122.1929A Amouyel, P 1131-190.252A Amrani, M. 1308.4721lA Amsterdam, E.A. 10%43.149A Anagnostopoulos, C. 1250.82.362A Anagnosrapoulos, PC. 881m4.443A Anan, R. 832.3.173A Anand, I. 1046m69.148A, 1168.67*178A, 1267.67207A Anand, 1,s. 1044.52144A, 822.2*164A Anastwkis, A. 1268-73.208A Anastasiadis, G. 1024-180+224A, 895.6*304A Anazawa, T. 1084.81.32OA Andersen, P.S. 1309.58*214A, 1155.1?4IA, 832.1.173A Anderson, D.J. 1243.15@43lA, 1047.105*473A, 891-6.49OA Anderson, F.A. 803~+503A Anderson, H.V. 1296-38.83A Anderson, J.L. 1168.67*178A, 1268.72208A, 1091.9.24A, 1007.207*268A, 1302.163*299A, 1218.84*354A, 1283m 81*373A Anderson, JM. 834.6*46lA Anderson, KM 1135.72.17OA Anderson, L. 1102.5+16IA, 1134.63.168A, 1075.168.229& 886.4.218A Anderson, M.E. 1060-118.92A Anderson, R.V. 12%93.375A Anderson, T.J. 1044.53.144A, 1089.21.194 815.2.477A Anderson, V. 1223.2>65A, 821-5*327A Anderson, V.H. 1153.98.34OA Ando, K. 1123.24*32A, 1296.39.83A Anda, T. 1085.89.322A Andrade, P.M.F? 1281-107.488A Andrassy, M. 1051-78.31411 An&&y, P. 1112.156*396& 894-6*452A Andreakos, E. 1259-163.289A Andreassen, A.K. 1226-162*279A Andas,, M.G. 1160.174*258A Andnotti, F. 1131.186*25lA, 1252.910364A Andresen, D. 1272.130*13OA Andrews, M. 1173.113.lIOA

Author index - COREJACC February 2001

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

JACC February 2001 AUTHOR INDEX 519A

Author Index

Ababneh, A.A. 1109-142.393A Abassi, Z.8.51-6.267A Abdalla, I. 1216-75.352A Abdei Rahman, Y. 1221.17*62A, 1256-2@72A Abdellaoui, M. 834~5*46lA Abdelrheim, A. 1267-59.205A Abdul-B&i, TX 1071-2>12A Abe, S. 1096-189’24OA Abe, Y. 1107-136.39lA, 1141-133.40lA Abe&s, M. 1171-124.109A Abelmann, W.H. 409~>498A Abendschein, D.R. 1187-4ti49A Abernethy, W.B. 1203~Il~llSA, 1243.14943OA Abeytu, M. 1073-34’14A, 1255-17’714 1294-1978A Abhaicband, R. 1153-9p34OA Abiose, AX 1022-163*22OA Abizad, A. 1070-18mllA Abizad, AS. 1070.18*1lA Abizaid,A. 10%1%10A, 1070-ll*lOA, 1073.4>16A, 1090-

3?23A, 1124-31.33A, 1156-24.42A, 1222.2@63A, 1294-18*79A, 1296-35*82A, 811-2*26A, 811.4*27A, 836+47A, 860-4.68A, 29-2.8A

Abizaid, A.A.C. 1158-35.45A Abizaid, A.S. 1070-lXOA, 1070-ll.lOA, 1090-35+23A,

1124.31*33A, 1156-24.42A, 1294.1@79A, 811-2’26A, 811.4+27& 836~+47A, 860-4’68A, 29.2.8A

Abordo, M. 1300-127‘139A Aboul-En&n, EA. 88%%+++A Abraham, ‘IX! 1141-135.4OlA Abraham, W. 830-3.172A Abramson, J. 1311-7p216A Abramson, J.L. lO45-58.145A, 1233.52.195A Abreu, M. 1029-127.89A Acar, C. 1049-109.475A Accadia, M. 12%10+484A Achcnbach, S. 1289-144*447A Achour, H. 1183-84346A Acil, T. 1139-122.104A Acio, E. 1267-69206A Ackerman, M.J. 1268-71*208A, 413-2.505A Actis Dam, G. 1117-102328A Acfl, T. 1007-202.267A Adachi, K. 1134-6@169A Adamian, M. 1070-l@llA, 1124.3@35A, 1222-2@63A,

1223-31+65A, 1296-3+82A, 1070-10.9A Adamian, M.G. 1155-%%A, 860~+68A Adams, D.H. 1049-107*475A,IO49-IO8.475A, 1005.

20>478A Adams, J. 1135-69.169A Adams, K.F. 872-1*209A, 872.&2O9A Adams, M.R. 1008-207.59A Adams, V. 1201-70’19lA, 812~>163A, 868.5.286A Adamuz,C.1189-30.53A,1295-23.80A Addison, C. 1074-164228A Adgey, J. 1282-76.37lA Adgey, J.A.A. 1283-83.373A Adler, S.W. 1103-115*95A Adler, Y. 1047-104.473A Adorisio, R. 1208-14242OA Adrag&, p. 1171-12+109A Aengevaeren, W.R.M. 879.2.368A Aeschlimann, S.E. 856-5*193A At&me, M.B. 1075-168.229A Afridi, I. 1216.7+352A Agabiti-Rosei, E. 1127-166Q47A Agafitei, RD. 1033.145*38lA, 1142.141*4o2A, 1175-

138’411A, 1242-145.43OA, 807.6.425A Agah, R. 1293-11.77A Agahtehrani, A. 1148.4.504A Agarwd, M. 869~&287A Agati, L. 1069-157.39OA Agatston, A. 1226-16+28OA, 1241-14@429A Agatsron, AS. 806-3.483A Agema, W.R.P. 1131-18@252A, 890.3*302A Ager, J. 882.3.444A Aggeli, C. 1088-15*18A Aggeli, CJ. 894-l.451A A&, D. 1064.13@385A A&r, D.A. 1267.63.206A, 1006-208+l9A, 861.&2OOA,

861.2.2OOA Agmon, Y. 1113.108.4766 859.5.278A

Agrawal, M. 1157.31.44A Aguinaido, G. 1032-138*38OA Ablberg, A. 1033.146.381A Ahlberg, A.W. 1033.14398lA, 1275.143.437A Ahmad, M. 1208.145+42lA, 1240-13@428A Abmadoun, B. 1098.71*157A Ahmed, A]. 1311.72217A, 806.2*483A Ahmed, J. 811.2*26A Ahmed, J.M. 1073-39.15A, 1089.25*2OA, 1089-27’2IA,

1089.30.21A, 11%25*43A, 1189.2+52A, 1221. 1962A, 1294-17*78A, 853.>57A, 853.ti58A

Ahmed, L.M. 853-257A Abmed, S. 1127-165.247A Ahn, J.Y. 1078-189.23311, 1229.180*283A, 835-6*254A Abn, S. 1294-1&78A Ahn, TH. 1078.189.233A Abn, Y. 1038.ll.IA Ahrcns,A.K. 1161.176.258A Aiba, ‘I? 1005-203.478A Aimksinen, J.K.E. 1030.111*9OA Aizawa, T 1071.26.13A, 1015-102.307A Ajani, A.E. 1072.3p14A, 1190-34.54A, 1221.10*6OA, 1221

12.6IA, 1221.lti62A, 1256-22.72A, 887.5*86A Ajluni, SC. 1223.3@66A Akagi, T. 1262.177+292A, 1279.197.469A Akabane, M. 1143-143.403A Akar, J.C. 1269.132.127A, 1061-120.92A Akasaka,T. 1071.24+12A, 1107.13+39lA Akdemir, D. 875.4.487A Akhter, W.M. 1198.5@187A Akita, H. 1268-7@208A, 1077m176.23OA, 1031.13@379A Akiia, S. 1067-150.388A Akita,T. 1126-159.246A Akkerhuis, M. 1218.88.355A A&s, N.I. 1071-23.12A Al&g, L. 1005.202478A Akwb, K.O. 1191-161*269A, 1247.l*SllA Aksenov, S. 1216-102353A Aksoyek, S. 1139.122.104A Aks5ye.k, S. 1007.202.267A Ak#, A. 1026.189225A Ak@, M. 1026-189.225A Al, M. 1001.209305A Al Shwafi, K.A. 1086-92322A Al-Assad, N. 1132-47.165A Al-Badr, W.H. 1018-89.3lOA Al-Faraidy K. 104453.1444 10%58.152A Al-Kbatib, S.M. 1154.7?34lA, 1220.950357A Al-Mubarak, N. 1188.16*5OA, 1188-13.5OA, 1189-27*52A,

829~@39A Al-Nasser, F. 1201-6?19OA, 1287.133.445A Al-Saadi, N. 825.1*399A Al-Saady, N. 1098-73157A Al-Saady, NM. 848.4*113A Alaeddini, J. 1111.153*396A Alan, M. 1001-202*305A, 1155~18*41A Albanese, MC. 1233.5+196A Albasha, K. 1234.67.198A Alber, H.F.W. 1093-173.237A Albers, J. 842.3.262A Albers, J.J. 1007.208.268A Albertal, M. 1089-26.21A, 32-l.16A Albertsson, F! 836.2.46A Albiero, R. 1221-14*6IA, 1256.28*73A, 819-228A Albirini, A. 1306.184.301A, 1293.11=77A, 870.1*75A Albo, C. 1177-15@414A Alan, K. IOOI-204.305A Alcorn, C. 1247-4.512A Alder, M.N. 1007-207*268A Aldrighi, J. 1160-166*256A Alegria, J. 892.6Q4lA Alerd, M. 1257-31.74A Al&, A. 1288-138+446A, 1288%140+446A Alessi, CR. 1288.138+6A, 1288-140’446A Alexander, J.H. 1186-7&349A, 1218.88’355% 855.4*35IA,

863.3.3591\, 878-3.367A Alexander, K.P. 1081.?497A, 878-3.367A Alexander, M. 872.>209A, 888.5*219A Alexander, S. 1160-171*257A Alex, S. 847.?184A Alexopoulos, D. 1286-10@377A

KEY: Author, Session-abstract number * page number

Ali, A. 1293-40.77A Ali, N. 1052.86*315A Ali, N.M. 853.1.57A Alimento, M. 1504.1*509A, 1504.2*510A Alison, D. 8%+244A Alla, F. 1132-50.166A AUaerr, E 1252.92364A Allen, C.M. 853.6.58A Allen, J. 1016.82*309A, 1151.8+337A Allen, J.S. 1006.207409A Allen, R.J. 821.>327A Allen, S. 824.1.398A Allen Maycock, C.A. 1091.9.24A, 1302.163.299A All&e, MA. 839.5*112A Allison, J.J. 1286.95*376A Almany, S.L. 887.6*86A Almeida-F&o, O.C. lOSO-6*496A, 867.4*435A Abneria, C. 881.5*443A Almirall, D. 805-2*464A Ahon, M. 1226-164*28OA Alonso, C. 1270.118*128A, 1059.67.154A, 1109.143393A,

1280~1.513A A&so, R. 1241.14@429A Alred, D. 1072.28.13A Alternose, C.T. 1106.131*99A, 862.+124A, 880.3.132A Ah, A. 810.5*26A Ahman, C.A. 1246.196.468A Altman, J.D. 1306.183*30lA, 1217.7?353A, 1157.28.43A,

12244@67A, 868.6.286A Ahan, P. 1157-2Z+43A Almann, C. 1024.17?223A, 1123-26*32A Alvarez, L.G. 1140.130.106A Alvarez, R. 1231.45.194A Amankwah, K. 841.6*464A Amann, F. 1121.98*333A Amar, S. 850.+265A Amam, A. 1221-14*6lA Ambmse, J.A. 1185.97.348A Ambrosioni, E. 1079.192*233A, 1121.10@334A Amirian, J, 1183.8+346A Ammash, NM 1114.197459A Ammer, R. 1237.115*120A Amor& J.E. 1122.1929A Amouyel, P 1131-190.252A Amrani, M. 1308.4721lA Amsterdam, E.A. 10%43.149A Anagnostopoulos, C. 1250.82.362A Anagnosrapoulos, PC. 881m4.443A Anan, R. 832.3.173A Anand, I. 1046m69.148A, 1168.67*178A, 1267.67207A Anand, 1,s. 1044.52144A, 822.2*164A Anastwkis, A. 1268-73.208A Anastasiadis, G. 1024-180+224A, 895.6*304A Anazawa, T. 1084.81.32OA Andersen, P.S. 1309.58*214A, 1155.1?4IA, 832.1.173A Anderson, D.J. 1243.15@43lA, 1047.105*473A, 891-6.49OA Anderson, F.A. 803~+503A Anderson, H.V. 1296-38.83A Anderson, J.L. 1168.67*178A, 1268.72208A, 1091.9.24A,

1007.207*268A, 1302.163*299A, 1218.84*354A, 1283m 81*373A

Anderson, JM. 834.6*46lA Anderson, KM 1135.72.17OA Anderson, L. 1102.5+16IA, 1134.63.168A, 1075.168.229&

886.4.218A Anderson, M.E. 1060-118.92A Anderson, R.V. 12%93.375A Anderson, T.J. 1044.53.144A, 1089.21.194 815.2.477A Anderson, V. 1223.2>65A, 821-5*327A Anderson, V.H. 1153.98.34OA Ando, K. 1123.24*32A, 1296.39.83A Anda, T. 1085.89.322A Andrade, P.M.F? 1281-107.488A Andrassy, M. 1051-78.31411 An&&y, P. 1112.156*396& 894-6*452A Andreakos, E. 1259-163.289A Andreassen, A.K. 1226-162*279A Andas,, M.G. 1160.174*258A Andnotti, F. 1131.186*25lA, 1252.910364A Andresen, D. 1272.130*13OA Andrews, M. 1173.113.lIOA

520A AUTHOR INDEX

Andrws, F! 828-l-3711 AndriC, R 1051.79*314A, 1125-4@36A, 11%104*476A Andrikopoulos, G. 1077.177*23OA, 1019.96*312A Androulakis, A. 1251.84.362A Angeja, B. 11%96*333A, 1121-95*333A Angqia, B.G. 1001.21@306A, 879-5*369A Angel, J. 852.4*56A Angelini, G. 1004-209a457A Angella, F.R. 1238.119.121A, 1105.130*98A Angermann, C.E. 1135.69*169A, 1135.72.17OA, 116%

70.179A Angiolillo, D.J. 1051.82*314A, 1051.83*315A, 818.2’27A Angoli, L. 828.4*37A Anivarm, I. 8%+56A Anjum, Q 1250.83*362A Anker, SD 109%64*156A, 1201-67.19OA, 1201-65*19OA,

1201.66*19OA, 1201-71.191A, 1264.43*203A, 8% 3*163A, 8%5*245A

Annex, B.H. 1093.171*236A, 1151.89.338A, 871.4.367A Annicchino-Bizzacchi, J.M. 878.6’368A Ansari, MN. 1098.7+158A, 1234.65*198A, 872-2*209A,

888.5.219A Anshelevich, M. 1249.75*36OA Anstrom, K.J. 1214.3*508A Anthonis, D.A. 1234-68*198A Anthopoulos, p. 878-2’367A Antloga, CM. 867.4-435A Atitman, E.M. 1053.91*316A, 1150.79*335A, 1153.9&339A,

1253.96.365A, 12%97*365A, 1282.78*372A, 1283. 7’+372A, 820-3*326A, 831.6*335A, 846.3*344A

Antone, M. 1169.43.18OA Antoniadis, A. 1072.32*14A Ant&&Canterin, I? 1149-103.481A Antonio, P 1057.53.151A Antoniucci, D. 1255-1+71A Antonopoulos, G.V. 845.5.184A Antonucci, M. 813.5*1OOA Antony, I. 1260.171*291A, 817.5.243A Anroranz, J.C. 1141.136*401A, 1080.5*495A A+&ovs~, E.P. 839.2.111A An&, T. 1053-93*317A A&, S. 1024.178*223A, 11%92’347A Aoyama, T. 1135.7@17OA, 1087.98*324A Apostol, J.C. 1089-24.20A Apostolou, T. 1198.47.187A Applebaum, R.M. 1209.147.422A Appleby, M. 1121.99.333A Applegate, RJ. 1091.11*24A, 1091.41*25A, 11%4@46A Appleton, C. 1168.68*179A, 1068-153.389A Am, T. 810.4.25A Arai, Y. 1263.19@294A Arakawa, K. 1096-18’+24OA Aranda, J.M. 1233.55*196A Arani, R. 1033-142*381A, 1295.30.81A Am&, SF. 1049.107.475A &cement, L.M. 1308.50*212A, 1037.7*492A Arcucci, 0. 1125.9-35A Ardissino, D. 1178.154’415A, 828.4*37A Ardle, J.I! 1070.lS*llA Arebi, S.M. 1279-200+47OA Arellano, I. 1177.149*413A Aretz, T. 1237.115.12OA Arevelo, T.V. 848.l*llZA Argyrakis, S. 1019-9&312A, 1085-8+321A Argyriadis, F! 8%3*477A Arias, J. 1185.97*348A Arima, K. 1084.81.320A Arimuca, K. 1107.135.391A Armbrechr, J, 1163.183.259A Arrristrong, B.E. 1180.198*466A Armstrong, I? 820.2.326A, 820.4*326A, 855.1.351A Armstrong, PW. 1153.10@34OA, 11%102*341A, 1186.

76*349A, 1286-9+376A, 846-2343A, X55-4.351A Armstrong, W. 1143.142*402A Armstrong, W.F. 1002.201*492A, 1280.7*514A Amaout, S. 1065.138.386A Arnold, J.O. 1234.62.197A Arnold, K.A. 810.>25A Amon, E. 1197-74.186A Ann, C. 1128.172.248A Amnow, H.D. 831.1.334A Aronson, D. 1010.204.133A, 1046-71.148A Arram, S.M. 12%137*446A, 807-5*42iA Arruda, M. 1271.122*129A, 862.6.125A Arruda, M.S. 860.1.131A Arsenault, E 1124.3@34A Arsenault, M. 1149.105.482A

JACC February 2001

Arvedi, M. 1084.79*319A Bachinski, L.L. 532.3*173A As&ura,M. 1192.166*27OA, 1194.175*272A, 1251.85.362A, Bachmann, G. 1274-140.437A, 1289-142.447A

1251.88.363A Bachour, F.A. 885-4.84A As&w Y. 1053.93.317A Backes, JM. 1075.166.228A Asanoi, H. 1165.45*174A Bxcklund, T 1284.89.374A Asanuma, H. 1251.85-362A, 1251-8*363A, 1251.8?363A Bacon, J.P 895.4-304A Asanuma, T. 1240.133*427A, 840-4*416A Badano, L.P. 1233.56.196A Ascah, KJ. 1099.45*158A Badenhop, D.T. 1136.44.171A Ascencio, E. 1294.14*78A Badimon, J. 1024.174*222A, 1192.163*27OA, 1258. Aschieri, D. 1084’79*319A 192.288% 808.3*276A Ascione, L. 1215.106*484A Badimon, J.J. 12%159.288A, 1125-40*36A, 1125.41.36A Asfour, A. 10%60*153A, 1133.60*168A B&o, Jr, E.B. 1290.150449A Asgari, B. lOOl-204*305A Baeurle, S. 1024-175*223A Ashai, K.H. 1090.37*23A, 851.+266A Baa, R. 8151.477A Ashq M. 1204.120*116A, 1239.130*123A Bzffour, R. 1078-187*232A, 1126.161.246A, 1126-160.246A, Ashar, M.S. 1172.129*llOA, 1205.126*117A, 1104.123*97A, 1041-40.712

84%6*114A Bar?. A.S. 1182.79.345A. 1250-83.362A Ashare, A.B. 883.4*37OA Bagger, J.P. 1263-189*294A Asher, C.R. 1215.107.484A Baglin, T. 1277.152*44OA Ashihara, T. 1060.117*92A Baglini,k. 1186-10235OA, 894.4.451A Ashron, M. 1196.192.275A Bagtharia, R. 841.3*463A Ashush, H. 810.5*26A Bahavar, H. 1149.107.482A Asif, M. 1039-23*3A, 1039.20e3A, 816->241A, 825.3*4OOA, Bahit, M. 1203-11*115A, 855.4*351A

825.4.400A Bahit, MC. 1286-9&376A Asimakopoulos, P. 1019.96.312A B&I, J.J. 830.4.172A Aspmmonte, N. 1068.154’389A Bahl, V.K. 1281.105*488A Assad, A. 1070.l>lOA Bahlmann, F. 851.5.266A Assadourian, A. 1156-26.43A Bahri, R. 892.3.14OA Ass&, A. 1183.84*346A, 1066.142*386A, 17.96.38*83A B&de, S. 1265.4&204A Ass&, A.R. 1153.98*34OA Bailey, K.R. 1177.14&413A, 1149.108*482A, 891.1*489A At&r, E. 1139.122*104A, 1007.202.267A Bailey, L.R. 1038.10.lA, 836.1*46A At&h-Yunes, N.H. 1147.200*463A Bailey, S.R. 1157-31*44A, 1187.40.49A, 1254.42.70A Athanasiou, T. 850-2.265A Bairn, D.S. 1041-42.7A, 811.1*26A Athanassopoulos, G. 1244.152431A B&r, TL. 1268.72*208A, 1091.9*24A, 1302.163*299A, 1218. Attenhafer Jest. C.H. 1147.199.462A 84*354A, 1283.81*373A, 1189.23*52A Attenhafer-Jost, C. 1167.57.176A Bairey Merz, C. 1055-73*149A, 1130.183*251A, 1252- Attie, F. 841.2*463A 94*364A, 1275.14+438A, 1037.6*492A, 817.3*243A, Attubato, M.J. 1089-22.ZOA, 811.5.27A 878.1.367A Aml, P. 865.3.125A BaireyMerz, C.X. 1007.205*268A, 1214.20508A Atwood, E. 1505.2.514A, 1042.44*142A Bak, E. 1028.12?88A Aubele, A. 881.5.443A Baker, C.S.R. 1066.143.387A Aubry, p. 838.6*343A Baker, E.J. 1208.14+421A, 858.2*426A Aude, Y. 1226.164.28OA Baker, K.M. 1096-185*239A, 876.2*295A Auer, J.W. 1158.37*45A Baker, L. 105543’149A Aufderheide, T.P. 1249.102*361A Baker, R.L. 1139~121*104A, 1170.ll’+lOSA, 1099.47.158A, Aukrust, P. 1226-162*279A 1062.125*93A, 839.1.lllA, 873.3.131A2, 880.+132A Aumente, D. 1038-1?2A Baker, S. 1286.9+376A Aung, M. 1066.145.387A Bakhai, A. 1120.9+332A, 1283.83*373A, 1181.7.507A, 896. Aurigemma, G.P. 1267.61.206A, 1177.147413A 4.515A Ausma,J. 1023.172.222A B&w, H.D. 1093.170*236A Anti&, M. 837-1*182A Baklanov, D.V. 1101.57.161A,1093-171*236A Au&i, M.V. 1058.59*152A Balaji, S. 1246.20@469A Autore, C. 1069-157.39OA B&n, 0.1189.27’52A Autret, IM. 865.4.125A Balasubramanyam, A. 1161.176*258A Aversa, M. 1009.209*203A Baldasseroni, S. 1098.67*156A Aveta, F! 1229.176*282A Balderescbi, G. 8%3*193A Avezum, A. 1052.87.315A Baldi, G. 1046.69’148A Avierinos, J. 1291.152449A, 1215.10+484A, 1248. Baldi, J. 29.4*8A

108*486A, 1248.107*486A Balgbith, M.1093-174.237A Avitall, B. 1234.57.196A Baighith, M.A. 1301.193.298A Aviv, J.E. 1243.147.430A B&n, V. 1001.208*306A Awasthi, A. 807.3*424A Ballantyne, CM. 1161.176.2S8A, 1123.28*33A, 884-1*295A Awata, M. 1267.64.206A B&r, D. 882.1*443A Awata, N. 1123.27.32A Baltasar, J.T. 1290.150*449A Ay, T 894.2.451A B&a, S. 1221.9.6OA Ayers, G. 1298.119.137A Banas, J.S. 1239.129.123A Ayers, G.M. 813.5.100A Ban&&,-W. 1201.71*191A, 1311-69’216A Aylwud, F! 1220.100.358A, 842.2.262A Ban&, S. 10%81’314A Ayres, N.A. 1246-196.468A Bandinelli, B. 876.+295A Aytemir, K. 1139.122*104A, 1134.62*168A, 1007.202.267A Bando, K. 1049.106.475A4, 1005.203*478A AZ&~, A. 805.4.464A Banerjee, A. 1279-200+47OA Azarbal, B. 1242-14+429A, 847-@185A, 808.@277A Banerjee, T 877.6’211A Azegami, K. 1271.122*129A, 862.6.125A Bangert, M. 1308.49.212A A&a, E. 1147.197*462A Banner, N. 1308.4?211A, 1066.143.387A Azrin, M.A. 1038-l>lA Bane, G. 1196.185.274A Azuma, A. 1009.208.202A Bansal, S. 1275.145*438A, 1047.106.473A Baandrup, U. 832.1*173A Barn&, I. 1297.112*135A, 873.2.131A Baba, S. 1023.171*222A Baptist, M. 892.4*14OA Baba, T. 1223.35.66A Baran, D. 1502.1*501A Babic, R. 1300.130.139A Baran, D.A. 1133-58.167A Babloyantz, A. 1098.71.157A Baran, K.W. 1186-7735OA Babuty, D. 865.+12SA Barancik, M. 1016.81*308A Bacchelli, S. 1121.100.334A Barasch, E. 1276.150.439A Baccos, D. 12%141.447A Barba, J. 1127-167.247A Bacharach, M. 1257.33.74A Barbagelata, A. 1203.117*115A Bacharach, S.L. 1207.138.420A Barbato, E. 867.2.434A Bather, AC. 1079.191”233A Barbeau, G. 1124.3+34A

KEY Author, Session-abstract number * pagenumber

JACC February 2001 AUTHOR INDEX 521A

Barbiei, P 1504.1*509A, 1504.2*51OA Barbiero, M. li17-10~328A Barclay, K. 1201.66s190A Barda-Saad, M. 810.5’26A Bzren’brug, P 813.5.100.4 Barker, B. 1249-78.3hOA, iOOX-206*59r2,855->351A Barlthausm, j. 120%146’421A Barmeyer, J. 1171.lii*lOSA Barnathan, E. X23-2*326A, 820.4*326A Barnei, H.B. 1215.109.485A Barnes, E. 116%64’178& 1216-76.352A, 882.6*445A Barnes, ME. 1177-148.413A. 891-1*489A Barnett, P.I? 845.&154A Barnctt, S. 1093.16&23SA Barone, F.C. 1135.72*lYOA Barr, A. 855-1.351A Barr, S. 1152.94-339A Barragan, P. lOYO-9*9A Barrett. A. 116&71*179A Barrett, R.J. 1302-165-299,~ Barrett-Connor, E. 835.1.253A Barretto, A.C.P 1201-61.189A Barringhaus, K.G. 12%10.69.~ Barrio, A. 1294-Z-7842 Baron, H. 11%76.349A Barron, H.V. 1001.210.306A, 1084.82.32OA, 1121.99*333A,

1186-77*35OA, 12X2-101.372A, 855.6.352A. 879. 5.369A

Barsness, G.W. 1117-101*328A, 1295-2?80A Bars&, A. 1092.163*235A, 859.2‘277A Barsi, R.J. 1109-142-3934 Bart, B.A. lOA?-41”7A Bartel, ‘I? 10X8-19*19A, 1208.146*421A, 85%5.426A Barter. I? 842.1*262A Barrhel, P. 1010.2103134A, 865.1*125A Bart!eson, V.B. 1240.133.42YA Ba;toreIli, A.L. 1101.56.160A Barrunek, J. 866.2.433A, 852.l%A, 852-6*56A Bar&i, B. 1267.600205A Bash& &I. 1216-75.352A Bashore, T.M. 1281-104’488A, X91-6*490A. 896.3*515A Bass, B.G. 860.5*68A Bass, T. 853-3*57A Bassand, J.L. 1254.41*7OA, X26-3*244A Bassenge, E. 1093.169.236A, 1130-181Q5OA, 1163.

183*259A Bassignoc, A 1254.41*7OA Basso, C. 1047.10X-474A Bat, H. 108%19*19A Basu, A. 824-2-399A Baszko, .4.120X-144.421.4. 85X-2*426A Bata, I.R. 1282-75-371.~ Batch&r. W.B. 863.5.359A Barchvarov, V.N. 1030.132.91A, 823.4*101A, 823.2-101A Bateman, TM. 1275.145*438A, 1288.137*446A, X07-5*425A Bates, E. 1220.98.358A Bates, E.R. 1090-39*23A, 1122.i+3OA, 1253-97*36SA,

1008.201.58A Bansta, N.P. 867.Q435A Bartaglia, S. 1182.81*345A, 1081.h.497A, 1040.295A, 1223-

32.65A Barn, M. 12%41*70A Bauer, A. 1010.210.134A Bauer, E.F? 1197.74.186A. 11+107.482A Bauer, F. 1119.86*331A, iO6Y-14?388A. 1143.144*403A,

1006.201*408A, 1273.133-435-h, 1276.147*438A, 1276. 146*439A, 124%10+485A, 861.4*2OOA, 861.2.200A, 849-1*4lYA, 849.3*41iA, 849-5~418.4.858-1*425A, 8%6*427A, 881-2*442A

Raw, ].A. 839.6.112A Bauer, \n/ il32-55.16bA &nxr,W.R. 1151-90.338A, 1224.41.67A Bauersachs, J. 1044.51*143A, 1056.49-151A, 1102.63*162A Baum, U. 1289.144*44YA Bauman, M. 1022.16@221A Baumann, F. 1209.147.422A Baumann, G.F. 1114.195*459A Baumann, &‘I. 1046-65.1478, 1046-68-1&A, 80a-3.181A Baumnnn-Desaga, 51.1122.18*3OA Baumer, H. 1182-82.345A Ba~mgart, D. 1088.1’+19A, 12%IY-62A. 12%20.72A.

1295-25*8OA Baumgarren, G. 854.3.192A Baumgarmer, WA. 1005.205.479A Bauricdel, G. 1258.159.288A,lO51-79.314A. 1125.036A,

1113.lOQ476A Baoskin. A.R. 1202-131*114A

Baurers, C. 1131.190*252A Benatar, J. 1234.57.196A Baa, W. 1289-144.447A Benavidez, O.J. 1081.3*496A Bax, J.J. 1036.155*383A, 1178.15+415A, 867.1*434A Bender, J.R. 807.2.424A Baxter, J 877-6*211A Bendirt, D.G. 892.3*14OA Baxter, L. 1028.123+8A, 102%124*89A Bendjelid, K. 1066.144*337A Bayes-Genesis, A. 1224.40*67A Benedict, C.R. 1096.18?239A, 808.2*276A Bayes-Genis, A. 1306.183*301A, 1187.13.49% 851.+266A, Benetos, A. 1097.190.240A

868.6*286A Benjamin, E.J. 1098-7@157A, X14-1.397A, 891-4*49OA Baylacher, M. 1296.36*82A Bennert, C.L. 1181.Q506A Bazaz, S. 1159.162255A Bennink, G.B.W.E. 1004.202*456A, 1004.206*456A Bazz:no, 0. 1052.8+315A Benser, M.E. 1239.125.122A Bean!!ands, R.S. 1066.145*387A Benson, L.K. 805.4*464A Beauchamp, N.J. 1032.13Y-379A Benthin, M. 1029.125*89A Beauchesne, L.M. 1099.45*158A, 1114.197*459A Bentley, J. X20-3*326A, 831.2.334A Beauchet, A. 1114.198.46OA Bentley-Lewis, R. 1159.i59255A Becartini, C. 1009.203.201A Bentour!&, M. 1066-146.387A Beth, G. 852.1*55A, 8%@56A Beohar, N. 1157.33*44A Becher, H. 1240-135’427A, 1245.158*432A Beppu, S. 1245.156*432A, 1291.153.449A Beck, C. 1037.1.491A Beran, G.P. 111X-80.329A Becker, A. 1176.144*412A, 1289.146*448A Berchtold, R. 1183.85*346A Becker, A.E. 1054.98.318A, 816.1242A Beidah, P. 891.5*49OA Becker, C. 1176.14+412A, 1289-146.448A Berdan, L. 1154.102.341A Becker, D M. 1305-182.300A Berdan, L.G. 1286.96.376A, 846.2-343A. X63-3959A Becker, E.R. 11X2-81*345A, 1081.6.497A, 1040.29*5A, Berdar, p. 1017.86.309A

1223.32.65A Berdeaux, A. 1227.166.28OA, 1207.13942OA Becker, L.C. 1305.182~3OOA Berent, R. 1158.3745A Becker, R.C. 1051.77*313A, 846.6*344A Berain, R.H. 1123.21*31A Becker&h, N. 29.5*8A Berg, R.A. 1084.80.320A Beckman, E. 830->172A Berga, S.L. 1007.205.268A Beckman, K.J. 880.1*13lA Berge, R.K. 1226.162.279A Bedi, IVI. 1027.11787A Berger, A. 1233.52195A Bedinger, MR. 855.5*351A Berger, A.K. 1101.54.16OA, 1311.71*216A, 856-2*193A Bednarkiewin, ZII. IOlS-76.307A, 1152.93.338A Berger, P.B. 1077.179.23lA, 1040-28.4A, 1295.2Y+OA, X6X- Bednarz, J.E. 1064.133*384A, 1174.134*410A, 1278- +286A, 895-1*303A, 846.>343A, 870.2*75A, 870.

156*44lA 3”76A Bedossa, M. 1070.9.9A Berger, R.M. 1046.67*147A Be&man, R.H. 893-2-4718 Bergman, G. 1136.74.17lA Beeri, R. IIIO-147394A Bergmann, S.R. 1109.142393A Beeven, G. 1079.19@233A Bergmeier, C. 1139.123*104A, 130%4*212A Be&y, D.A. 1009-210-203A. 1309.59*214A, 1309.57-214A, Bergstrand, L. 879.4.369A

832.5*174A Berkenboom, G. 107%182.231A Behar, S. IOIO-208*134A, 1075.165*228A Berkowitsch, A. 1238-121*122A, 802.6*107A Behling, C.A. 1025.183.224A Berlin, J.A. 1053.92317A, X45-5*184A Behr, E.R. 1027.116”87A Berliner, J. 1301.190*298A B&r, TM. 1135.69.169A, 1135.7217OA Berlowitz, MS. 1195.181*273A Behrenbeck, T.R. 1241.139*428A, 1289.145*448A Berman; D.S. 1033-145.381A,ll42-141*402A, 1175. Behrendt, D. 837.3.182% 890.1*302A, 885-I-83A 13@411A, 1176.14>412A, 1176.146.413A, 1241- Bei Ping, Q1070-17*llA, 1038.19*3A, 12%29*74A 141*429A, 1242.144*429A, 1242.142*429A, 1242- B&r, A. 1098.70+157A 145*43OA, 1275.142*437A, 1275.14ti438A, 1275. Bekker, J&I. 1301.188*297A 144.438% 1288-137*446A, 1116.5*5OOA, 843.6-185A, Belaouchi, F. 1070.16*llA, IOYE-180.231A 807.6.425% 882~5.444A BelardineIli, L. 1175-141*412A Berman, J.N. lOOI-204*305A B&do, L. 1254.9*69A Bermejo, J. 1141-136*401A Belcaro, G. 1092.16>235A, 8%6.278A Berna, G. 1504-x1OA Belcaro, G.V. 859.2*277A Bern&b&, A.F. 1058.6@153A, 1133.61.168A, 1133.60’168A B&&e, I. 1234.62197A Bernard, E. 1169.73.18OA B&&n, B. 1036.156*384A Bernard, Y. X26-3*244A B&&n, B.D. 1210.151*422A Bernardi, F. 82X-4*37A Belgare, F. 1079.190*233A Bernardi, L. 1227.170-281A Belgore, F.M. 1078-188*232A, 1306.185*3OlA Berwxdi, V. 29.+8A B&k, P. 1081-5.497A Bernarda, N.L. 1253.100.366A B&in, R.N. 1132.49165A, 1168.66.178A Berni, G. 1288-13’+446A Belkind, N. 1144.148*404A Bernier, J. 1257.32.74A Bell, D. 1136.73.171A Bernies, M. 1094.177*238A Bell, M.R. 1040.28*4A, 1295-27*8OA, 870.>75A, 870-3.76A Berm, E. 1300.127*139A BeIla, J.N. 1023.168*221A, 1023.16922lA, 843.+264A Bernstein, A.D. 1119.88*331A BeIlantoni, M.F. 11X5-98+349A Bernstein, V. 116%6ti178A BeIIengei, N.G. 110%141.392A, 874.4*442A Ben, S.S. 1032.139.38OA B&r, G.A. 1087-100*324A, 1183.87*346A, 1109.14+393A, Berrier, H. 1239-126*123A

12OY-140.42OA, 867.3*434A Berry, C. 1094.175*237A, 1094.176*237A BeIIinger, D.C. 805.2*464A Berry, G. 1115.105.480A BeIIo., A.E. 1164-189*261A Berta, R. 12%141.447A BeIloni, F.L. 1175.141*412A Bertini, R. 1284.88.374A Beliorri, G. 812.5*163A Bertog, SC. 1235.Y+l99A BeIIows, W.H. 1065.141.386A Bert&&, I. 876.4295A Belohlavek, M. 1034.147.382A, 1141.135*401A, 1141. Bertrand, M. 1131.190.252A

134*40lA, 1240.133*427A, 1292.157.45OA,840- Bert, L. X43-6*264A, 806-4*483A 4*416A, 881.+443A Best, P.J. 870.2.75A

Ben Farhar, M. 834.5.461A Best, PJ.M. 1040-28*4A, X70-3*76A Ben Hamda, K. 8%5*461A BEST Investigators, F. 116%68.179A, i068-153*389A Ben-H&, S. 1264-45*204A B&horn, H. 1223.33*65A Ben-H&n, S.A. 1118.78~329A, 880-Q132A Betbout, F. 834.5*46lA Ben-Joseph, R. 1181.?507A Bethancourt, A. 32.+17A Bmaceiraf, S. 1174136.4llA, 889-6.378A Betocchi, S. 1009.202.201A, 1009.209.203A Ben&, K. 1040.31*5A Bettinotti, M.O. 1255.18*71A Benamer, H. 8%6*343A Beurrier, D. 1165.4?175A, 1165.48’175A Ben&. M. 1503.2508A Bhapkar, M.V. 12X3-8@372A

KEY Aothor. Session-abstract number * page number

522A AUTHOR INDEX JACC February 2001

Bharati, S. 1138.115*103A, 832~+174A Bhargava, B. 1190.31.53A, 887.5.86A Bhaskamn, A. 1249.78+36OA, 1008.206*59A, 855.2.351A Bhat, N.K. 1305.180*3OOA Bhatia, S.R. 1302.164*299A Bhatia, V.K. 1247.2-511A Bhatikar, S. 1003.207*494A Bhatt, D.L. 1090-33QA, 1306.184.301A, 1253-98*365A,

118%17*5OA, 1040-3+6A, 1223-34.66A, 1293.11*77A, 818.3’28A, 829.5*39A, 860.@68A

Bhattacharjee, G. 409.1*498A Bhattacharya, A. 1143.145’403A, 12%103.484A Bharrarai, S. 1136.73.171A Biagini, A. 1160.174*258A Biasucci, L.M. 1051.8>314A, 1051.83*315A, 1286.99377A,

X18-2.27A Bierig, M. 1111.151*395A Bigalli, G. 1225.193.279A Bigger, J. 865.2.125A Bigi, R. 1036m155*383A, 1068.154*389A Bigonzi, E 831~+335A Bijnens, B. 1048.197*454A, 866.1.433A Bijou, R. 1502.1*5OlA Bilfinger, T.V. 1017.87.31OA Bilge, A.R. 1098-71*157A, 10%91*311A, 1210.15+423A Billineer. M. 1008.208.59A Bilod& L. 11X9-26.52A Bin, J. 1145.154.405A, 1146.155*406A, 833.ti408A

Blumenthal, R.S. 1305.182.3OOA Bocchi, E.A. 1147.19?462A, X12-5.163A Bocek, 0.1296.3l.XlA Bock, A.K. 1215.105.484A Bode, C. 1024.175*223A,1126-163*246A, 878.4.36XA Bode, F. 1063-12995A Bodeau, G.R. 896-1*515A Boden, W.E. 1073.36’15A, 1150-81*336A, 1142.138*402A,

1275.146’43XA, 1037.9492A, 821.1.327A Boehme, H. 1171.126’109A Baeksregers, P 1289..146+tXA Boersma, E. 1089.2+21A, 1185..95*34XA, 121X-88.355A,

1190.3@54A, 8%6.56A Boersma, H.H. 1175-139411A Boa, M. 1139.119.103A Boesenberg, I. 829.3.3XA Boesiger, P. 1274-137*436A Bog&, T.E. 1092-161.234A B&au, C. 1114.198.46OA Boisjolie, CR. 1041-41*7A Bojic, A. 1046.67*147A Bojic, M. 1300-13@139A Bol, A. 894-2.451A Baland, J. 1220.100.35XA B&r, D. 1076-17323OA B&a. 0.1248.103.485A Boles, J. 1170.120.108A B&r, A. 109X-64.156A, 1201.6?19OA, 1201-65’19OA,

Bou Aoun, E 1073-3X%iA Boucek, M.M. 118Om199+66A Bcughamni, H. X34-5.461A Bouhouch, R. X13-3.1OOA Bo&i, K.I! 119X-47.187A Boulmier, D. 12X0-1*513A Bow,, J. 1236.131*12OA, 1218.8+355A Boura, J.A. 1249.101*361A, 1254.40’69A, 1254.11.69A Bouassa, M.G. 1052-85.315A Bourge, R. 830-3.172A Bourouch, R. 1103-11?96A Boutchee, K.L. 1008.203%5XA Bout& E 1076.17p229A Boutauyie, B. 1076-172229A, 1076.169~229A Bowden, R. 844-4.48A Bowers, T.R. 1122-15*3OA, 8X7-@86A Bowie. D. 1034.150382A. X40-1’416A Bowker, T. 1045.60.1&4,‘1027-11+87A Box&s, L. 1267.66.207A Bowman, A.W. 1006.207409A Boyce, S.W. 1182.7?345A, 1250.83362A Boyko, V. 1010.208.134A Boyle, N. 1133.57.167A Bozarth, J.M. 1217.83*354A Bracchetti, G. 1503.PSOXA Brachmann, J. 865~+126A Braden, G. 1158.3@45A Braden, GA. 1009.20?202A, 1091-ll%lA, 1091.41.25A,

1158.4@46A Bradfield, R. X42-2*262A Bradford, A. 1059.6ti154A Bradley, D.J. 1082.19+45XA Bradley, SM. 124&200+69A Bradley, W.A. 864+51OA Bramucci, E. 828.4*37A Brand%,, A.A. 1260-168’29OA Brand%,, AI! 1260-16+29OA Brandsterter, K. 11X7-4l.49A Brandt, C. 1275.14+43XA Brandt, R. 1289-142+%7A Brandt, R.R. 1149-107.482A Brandr-Main, K. 1043.46.143A Brandts, B. 1030.131.91A Bran&c, D. 1041-4@7A Branzi, A. 1503.PSOXA Bratanaw, S. 1224.38.67A Brater, D. 830-3.172A Bran, p. 1051-79.314A Bran, S. 1155.1&4OA Braunstein, G.D. 1007.209268A Braunwald, E. 1021.161*22OA, 1052-Xti315A, 1053.

91.316A, 1121.99333A, 1150-79335A, 1153.9@339A 1282-7?371A, 12X2-7@372A, 12X3-7?372A, 820- l.325A, 820.3.326A, 831.2’334A, 846.>344A

Bray, PI 808+276A Brazaitis, M. 1026.193.226A Brecker, S. 1059-6+154A \ Breen, J.F. 1241-139’428A, 1291-152Q49A Breisblatt, W. 1249.7e36OA, 100X-206*59A, 855->351A Breit, S.N. 1202.131.114A Brekke, L.N. 1148-7.505A Brekke, M. 1256-26.73A Brekke, M.J. 1148-7.505A Brembilla-Perrot, B. 1165.47*175A, 1165.48*175A Brener, S. 847-1.184A Brener, S.J. 879.ti36XA, X70-1*75A Brennan, C. 1188-13.5012 Brenneman, P. 1081.+497A Brennerman, P 824.1*39XA Brensinger, C. 896.>515A Bresnaban, J.F. 1070-l+lOA, 1295.2?XOA Breur, C. 1070.9.9A B&k, ‘I 1092-162’235A Briand, F. 826->244A B&a, G. 1260.17>291A B&&is, E. 1298-115.136A Brilakis, ES. 1170-llX.lOXA, 846-Q344A Brii, D. 8X8-+i19A Brindis, R. 1223-2*65A, 821.?327A Brinkmann, R. 1224-41*67A Brisken, A.F. 851-5.266A Bristol, H.A. 1311.70.216A Bristow, M.R. 1199-5218XA, 1227.167’2XlA, 845.1*183A Bmabic, A. 1226-165*2XOA Broadley, A. 1006.205.409A Brockboff, C. 1296.33.82A Brodie, B.R 1249-101.361A

Binasis, A. 1169.73elXOA 812.3*163A Bindernan, J. 1136.73*171A B&x, A.P. 1201-66*19OA Binggeli, C. 869.>287A B&s, J.F. 896->515A Binkley, P.F. 1197.4+186A, 1231.45*194A Bollmann, A. 813.2+IOA Birnbaum, Y. 1203.117*115A B&on, E.L. 11%10348OA Birnbaumer, L. 1202-111*114A, 1202.132*115A Boman, K. 869->287A Biro, S. 1059.71*155A, 1162.181*259A Bona,,, R. 1089-21*19A, 1190.35*54A, 819-1.28A, 853. Bisgaier, CL. 816.5*242A 3.57A Bishop, K. 1068-151.389A Bornpace, S. 130X-&211A Bishopric, N.H. 1016-77*3OXA Ban&, S. 1062.128’94A Biswas, S.S. 1151-89*338A, 871.4*367A Bancinelli, L. 8%3*193A Biter, S.R. 1302.165*299A Bondi, E. 856-3*193A Bittar, N. 1305.1793OOA Bondmass, M.D. 1234.5p196A Bitterling, H. 1127.168.247A, 1193.169*271A Bon&, S. 1196.18p274A Bittner, V. 1130.183*251A, 1007-205*268A Bonhoeffer, P. 1246..199*469A Bivalacqua, T. 412.4*502A Bonizzato, A. 1231.&194A Bivalacqua, T.J. 1096-18@24OA, 1259.164.289A Bonneau, H.N. 853.1.57A Bizais, Y. 1059.68%4A Bonnemeier, H. 1217-81.354A, 1063.129’95A Bizekis, C.S. 1114.195*459A Bonnier, H. 8%1*55A Black, A. 860-2.68A Bonaw, R. 1270.119’128A Black, H.R. 1311.71.216A Bonser, R. 1066.143387A Black, R. 1244.154*431A Bonvicini, M. 893.>47lA Blackburn, B. 830.6.173A Bonzon, G. 1001.209.306A Blackstone, E. 1055-44.149A, 1053.89.316A, 1216.75*352A, Boomsma, F. 804.$lXlA

847.3*184A, 847.l.l84A, 847.5*185A, X29-5.39A Boon, N.A. 1078.185.232A, 1051-8@314A Blackstone, E.H. 1235.74’199A Bootsma, M. X62->124A Blackwood, R. 1310.65.215A Booz, G.W. 1096-185.239A Blais, C. 1149.105*482A Baparai, N. 837~+182A Blake, GJ. 1008.207.59A Bach-Jonsen, K 1164-19@261A Blanc, H. 1040.31.5A Borer, J.S. 1047.107.473A, 1248-109486A, 875->487A Blanc, J. 10%68.154A Borger van der Burg, A.E. 862.5.124A Blanchard, D.G. 1276m149’439A Borgers, M. 1023-172.222A Blanchet, M. 1227.16@2XlA Borggrefe, M. 1113.109.477A Bland, M. 1236.111*119A, 1269.113’126A, 1120.90*331A, Borghetti, A. 117%154.415A

1287.134.445A Borghi, C. 1079.19>233A, 1121-10@334A Blankenship, J.C. 885.4*84A Borghini, E. 1201.62189A Blann, A. 1079.19@233A Borglum, A.D. 832-1.1734 Blann, A.D. 1078.188.232A, 1306.185.301A Boriani, G. 1062.12?94& 1103-12@96A Blaschke, T.F. 1022.163.22OA Borkon, M. X64-1.51OA Blass, M. 810.5.26A Bornsredt, A. 110X-137’391A, 825-1.399A Blatt, A. 10%63.153A, 837.6*183A Borst, C. 1125-10.35A Blatt, %A. 1309.6@214A Bats, D. 1285-94.37612 Blatter, A. 1257-31*74A, 1257.32*74A Borzak, S. 855.ti352A Blaustein, A.S. 1150-81*336A Boscadni, M. lCiIl-208*366A B&her, S. 851.2.266A Bosch, J. 1132-45*165A Blengino, S. 1140.129QO5A Bdse, D. 1088.19.19A Blindt, R. llOO-51*159A Boskovic, S. 1300-130.139A Bliven, B. 1002.204*493A Boss&r, C. 1282.102372A Bliven, B.D. 1037.5*492A, 1181.3*506A Bossi, I. 1073.38.15A, 1219.94357A Block, M. 1065.141.386A Bossi, LM. 1094.177*23XA Block, P 109%71.157A Bossone, E. 104%5?145A, 1002-201*492A, 1280.7.514A Bloise, R. 1027.115*87A Baas, J. 1294.15*7XA, 852+56A Blom, N.A. 1082.198*45XA B&ho, R. 1073.42.16A Blomqvist, F! 1250.80.361A Borman, C. 8%1*55A Bloomfield, D.M. 1010.202.133A, 1010.209.134A, 823. Botnar, R. 825.5.4OOA

3*101A Bsttcher, M. 882.2.444A Bluemke, D.A. 890-2302A BBtiger, C. 115%1+4OA Blum, IM. 1267-68’207A Barto, G. 1063-lll.94A Blume, A. 1193.169.271A Batto. N. 1160.174.25XA

KEY: Author, Session-abstract number * page number

JACC February 2001

Brodin, L. 1006.21@41OA Brodsb, G.L. 1231-43*194A Brady, B.R. 1236-131.12OA Broekman, M. 1024-17@223A Brofferio, A. 1111.153*396A Bronzetri, G. 893.3.471A Brook, R. 1196.186-274A, 1196.189275A Brooks, D. 1135.69.169A Brooks, MM. 1124.35.34A Brooks-Bmnn, J. 1005.208,479A Brooksbank, R. 832.2.173A Brophy, J. 1098.69.157A Brewer, J. 1173.ll>llOA Brown, M.A. 1052.88*316A, 1086.9@322A, 879.2.368A Brown, A.M. 1231.47.195A Brown, B. 1007.208*268A, 842.3.262A Brown, C. 1233-53.195A Brown, D.A. 1182-83*345A Brown, D.L. 1181.1*506A, 11%2*506A, 864.>51OA, 885.

5*84A Brown, E.A. X28-170%8A Brown, ML. 1029-12@9OA Browne, A.E.M. 1301.188.297A, 889.1*377A, 889.4*378A Browning, R.L. 413.4*505A Brow&y, K.A. 835.2.253A Brownstein, P 1164.192261A Brozic, A. 1152-9+339A Bruce, C.J. 1034.147*382A, 1292.157.450A Btick, M. 1290.149*448A Bruckman, D. 1045.57*145A, 1002.201*492A, 1280.7*514A Brueckner, S. 1144.149.404A Brugada, J. 1170.lX+107A, 873-1*13OA Brugada, p. 1027.115.87A Brugemann,J. 1199.53.188A Btiggemann, T. 1272.13@13OA Brull, D.J. 1196.194.276A Brulport-Cerisier, V. 821.A*327A Brunnel, P. 1070.9.9A Brunner, S. 1054.9ti317A Brunner-La Rocca, H.P 1046-72.148A, 130%48*212A, 1163

183*259A Brunsting, T. 1090-36*23A Bryant, M.B. 1229-18+284A, 1263-185*293A, 817.1*242A Bucci, M. 1092-163‘235A, 859.2*277A, 859.6.278A Bucco, A. 1029.125*89A Buccoliero, E 128%141.447A Buchbinder, M. 1038.15*2A, 1158.36.45A, 819.2-28A Bucher, K 1214-5*509A Buchholz, J. 1151.88.337A Buchwald, A. 1270.116.127A Buck, T 1208.146*421A Buckberg, G. 1119.85.33012,883-3*37OA Buckley, S. 894.3.45lA Buck&l, CA. 878-2.367A Buda, T. 1119.86.331A Budaj, A. 1214.1*508A, 863.1.35SA Budde, T. 1151.88.337A Buendia, A. 841-?463A Buena, H. 1101.5+161A Buena, R. 1073.42*16A Buena, R.R.L. 1X71-107.488A B&l&, V. 1169.43.18OA Buffon, A. 1051-83*315A, 81%?27A Buhr, T.A. 892-3*14OA Bui, A.B. 887.5.86A Bui, H.M. 839~+llZA Buja, M. 1183.84-346A B&s, D.I. 805.5*465A Bullard, J. 1098.74.158% 1234.65.198A B&r, C.E. 1070.l+llA, 1220.10@358A, 1189.25.52A Bundgaard, H. 1309.58.214A, 1155.1761A, 832.1.173A Buralli, S. 17.25.193.279A, 843.2263A Buchert, W. 882.1.443A Burger, A.J. 1010.204*133A, 1046-71-148.4 Bmger, K. 1290.148*448A, 1290.147.448A, 824.5*399A Burke, A.P. 1160.172*257A, 1039-22.3A Burke, M.C. 1271.122*129A, 862.6*125A Buker, M.W. 1122.17.3OA, 1148.1*503A Bud&off, D. 1100.5@159A Btikle, G. 1040.30.5A, 1040.36-6A Burnett, J.C. 1045.5+145A, 1046.70*148A, 1056-45*15OA,

1310.64.215A, 1094.179+238A, 804.6.181A,827- 1.244A

Burnett, M. 850.5.265A Burnette, J. 1073.40.16A, 1073.41.16A, 12%79.361A Burnette, J.C. 1002-205.493A Busill, J.A. 1202-131.114A

AUTHOR INDEX 523A

Cannon, C.P. 10%86.315A, 1086.95*323A, 1121.95*333A, 1150.79.335A, 1282.77*371A, 820-l-325& 820- 3-326A, 831-2*334A, 864.6-511A

Cannon, L. 1001.207.306A Cannon, R.O. 1130.182*25OA, 1229-184*284A Canes, D.A. 1230.190.285A Canosi, U. 828.4*37A Cantergiani, A. 1229.176*282A Canto, J.C. 1084.82*32OA, 1286.95*376A, 855.6.352A Cantor, S. 1249.78.360A Cantor, W.J. 1123.2933A, 885.3.84A Canti, F. 123%122*122A, 1059-7@155A Cao, Q 1020.195.453A Caoduro, L. 1005.209*479A Capasso, M. 1001.204.305A Caplice, N. 412.3*5OlA Capomolla, S. 116%69*179A, 1267.5@205A Cappelletti, D. 1027.11+87A Capucci, A. 1300.128.139A, 1084.79.319A, 1117-1020328A,

1061.122*93A Caputo, M. 1004.209.457A Caputo, R.F! 811.1.26A Carabella, B.A. 1310.66*216A Caraccioio, EA. 1101.57*161A Caramari, F! 1296-35*8&t Caravalho, J. 1026.193.226A Caravelli, P. 1186.10235OA Carbone, C. 1058.59.152A Cardello, A. 1037.6.492A Cardillo, C. 1263.185.293A C&in&, C.P. 1306-187*301A C&in&, D. 1201.62.189A Cardini, M. 1219.92*356A Cardon, L. 849.1*417A Cardon, L.A. 1043-45*142A, 1067.14?388A, 1049.

105*474A, 124%104*485A, 849.3*417A, 849-S-418% 858%1.425A, 881.2.442A

Car&, E.B. 1060.115.91A Caere, R.G. 1189.25.52A Carey, A. 859-2.277A Carignan, S. 1037.2.491A, 1037.1*491A Carl, L.V. 1245-157*432A Carlhall, C.J. 1067.148+388A Cad&r, S. 1089.26.21A Carl&x, S.G. 1190.36.54A, 32.1*16A, 819.+29A, 887.3*85A Carlot, R. 1281-108.489A Carlquist, J.F. 1268.72.208A Carlson, P 868.6.286A Carlson, PJ. 1187.11*49A Carlson, W.D. 1160-171*257A C&son, C.M. 856-5*193A C&son, J. 123%121*122A, 802.6.107A Carmassi, F. 1163.187.26OA Cam&o, M. 1064.136.385A, 8%3+!3A Cams, CA. 839.6*112A, 883-5.370A Carries, M.L. X56-5.193A Carniel, E. 1134.65*169A Carpentier, A. 815.3*477A Cm, K. 102%122.88A Car, M.E. 1253.100.366A Can-White, G.S. 1017.8+309A Curasco, J.L. 103%17.2A Carat, F. 1177-150.414A Carrel, T. 1017.86*309A Carreras, F. 1065.138.386A Carrie D. 1503-1*507A Carrier, M. 1196.19@275A Carroll, CA. 1123.3@33A Carroll, J, 1123-21.31A, 838-3*342A, 838-1*342A, 83%

2-342A, 838.4*343A Carroll, J.D. 1116.6-500A Carrow, J. 1136.73.171A Carmzza, J.l? 1158.35.45A Carson, J. 1207.138*42OA, 855.2-351A Carson, P.E. 1073.36.15A, 116%67.178A Casxens, J.S. 1217.82*354A Carter, A. 1297.111.135A Carter, A.J. 1038.10.1A, 1041.37.6A, 836.1*46A, 844.1.47A Camana, L. 877-2.21OA, 877.5*211A Casti, C. 1066-144-38711 Casavanr, D. 1236.113.120A Case, C. 824.1*398A Case, J.A. 1275.145*438A, 807.5*425A &&la, M. 1238.12>122A, 1059.70*155A Casey, A. 1027.116.87A Casiraghi, S. 1024.181.224A Cam. P 843-3*264A

Burstow, D.J. 849.4-418A Burton, J.R. 1295-29*81A Buwash, LG. 1099-45*158A Bumen, D.R. 8%3*351A, 855.5*351A, 803-6.503A Burzotta, I? 1131.186.251A Buschmann, I. 1126.162*246A, 1126.l63.246A Buschmann, I.R. 1024.179.223A Buser, p. 1287.135.445A Bush, D.E. 111%81.329A Bussey, CD. 1243.147*43OA Bussi&res L. 1227.168*281A Buszman, F! 1295.22.8OA Butkevich, A. 1164.192.261A Butter, C. 1122.18.30A Biitmer, H.J. 1040.30.5A, 1040.36.6A Buttrick, PM. llOO-53*16OA Bus, N.H. 882.2-444A Buyukoglu, B. 1177.15@414A Byington, R. 1021.161*22OA Byrne, J.G. 1005.202478A, 1008.207-59A Byrne, M.G. 1049.107475A &bell, C.H. 1132.49*165A, 1243.150-431A, 1047.

105*473A, 891-6*49OA Cabrini, G. 1231.4+194A Cadeddu, C. 1286.98*377A, 1069.155*389A, 1145.

153.405A, 1174.133*41OA Caden, D.M. 85%1*425A Cador, R. 1070.16.11A C&i, C. 1124-3>34A Cahill, J.M. 1234.59197A, 856.1.193A Cahill, S.A. 1060.11+91A Caiani, E.G. 1064.13>384A, 1174-134*41OA, 1278-

156.441A, 1116.4.500A Caiati, C. 1179.158*415A Cain, P 1277.152+4OA, 866.5*433A Cairns, R. 1283.79.372A Calabrese, F 1106.111*98A C&me, J. 880-1*131A C&m, L. 1005.209.479A Caideron, J. 841.2*463A Calderone, A. 1284.85*374A Caldwell, J.H. 12%93.375A C&i, V. 856.3*193A Califf, R. 820.2.326A, 820.4.326A Califf, R.M. 1120-92*332A, 1154.102*341A, 11%77.34iA,

1283.80+372A, 12%96*376A, 846.>343A, 855. +3514 863.3.359A

Czllans, D. 1204.120*116A C&m, D.J. 1172.129.llOA, 1205.126*117A, 1239.

130*123A, 1297.131*135A, 1104.123*97A, 84%6-114A, 862.3.124A

Cdvillo, L. 1284.88*374A Calvin, J.E. 1234.67+198A Camack, N. 1119.8+33OA Cambou, J. 1195.184*274A Camici, PG. 1168-64*178A, 1009.20+202A, 1302-

167.3OOA, 1216.76.352A, 1066.143.387A, 1066. 14+387A, 1207.137.419A, 1149.104*482A, 882. 6.445A

Camisasca, R. 1059.65.154A Camm, A. 1173.111.llOA, 1236.111*119A, 1269.113*126A,

1010.203.133% 1010.206*134A, 1098.73*157A, 1134. 62.168A, 1120.90.331A, 1287-134*445A, 1280.2513A, 1030.132*91A, 1104.124*97A, 823.4*101A, 823. 2.lOlA, 84%4.113% 865-2*125A

Camm, C. 1279.198*47OA Camm, J, 1272.127.129A, 1027.115.87A, 865.1.125A Campan, C. 1059.7@155A, 1098.67156A Campbell, A. 1119.84.33OA Campbell, A.I.M. 871.3.367A Campbell, D.N. 1180.199.466A Campbell, J.H. 1187.11*49A Campbell, K.P. 886-6.218A Campbell, T.J. 1202.131.114A Camp& U. 1263.185.293A Campopiano, E. 1009.209’203A Campos Netto, CM. 1073-42.16A Camntd, A.R. 1296.32.82A Camrud, L.J. 810.1*25A Can, L.H. 1007.201*267A Candinas, R. 1274-137.436A Cane, E. 1066.144.387A Can&, M. 119%5@187A Cangiano, J. 1311.70-216A Cannon,, D.S. 892.3*14OA Cannon, C. 864.3.510A

ICEY: Author, Session-abstract number * page number

524A AUTHOR INDEX JACC February 2001

Caspari, G. 826.1*243A, X58-5%426A Caspari, G.H. 1043.4@143A &person, E 821.1.327A &pi, A. 1075.165*228A Caesagneau, B. 1073.38*15A, 860-2.68A Cassaro-Strum, C. 1201.61.189A Casscells, W. 10X8-14*18A, 1039-23-34 1039-20*3A, 8%

2*241A, X25-3*4OOA, X25-4.400A Castagna, M. 1156.21*42A, 1294.17*78A Casragna, M.T. 1089.29*21A, 1092.159*234A, 1257-3+74A,

1294-19.79A Castel, L. X39-6*112A CasreIIo, R. 1234.6%198A Caster&, P.J. 1221.9.6OA CastigIioni, B. 1001.20@306A Casrini, D. 1036.155*383A Castle, L. 123X-12+122A, 1271.125=129A, 1062-126-94A Castro, A. 1015.75.307A Castro, G. 1234-57.196A Castro, M.G. 1259.167*29OA, 851.3.266A

Chatiizacharias, &.A. 1024.18@224A, X95-ti304A

Chandrasckaran, S. 814.3.398A

Chau, A.K.T. 893.5.471A

Chang, B. 1230.188~284A, 1257.36’75A

Chau, E. 1272.12X.130A

Chang, C. 1202.113.114A

Chau, E.M.C. 857.i*118A

Chang, I-1.1219.93*357A, 1294.16.78A

Chau. I. 1214.7.509A

Chang, J. 412.3*501A Chang, S. 128X-13X-446A, 1288.140+!6A, 10X0-2.495A Chang, W. 1153.100.34OA Chapman, G. 1295.30.81A Charash, W.E. 1039.21*3A, 1219.9@356A Charbonneau, F. 1037.>491A, 1037.1.491A Charbonnier, B. 10X6-91*322A, X26-4*244A Chareonthaitawee, P 1302.167*3OOA, 1066.143*387A Charlesworth, A. 1283.79*372A Charlier, P X38-ti343A Char+ C. 1102.59161A Chase, A.J. 816.3.241A Chatterjee, K. 1129.17p249A, 1301.188*297A, 857-4*118A,

871->366A, X89-1*377A, 8X9-4.378A Chattipakorn, N. 1297-11>135A, 873.2*131A Chatzimavroudis, G.P. 1116.2499A

Chisholm, R. 1:23-29*33A, 1119.8@33OA Chisholm, R.J. 8%3.84A Chisner, M.B. 1204.124117A Chitra, R. 1261.175*292A Chittams, J. 845-5*184A Chiu, C.S.W. 893.5*471A Chiu, K. 1215.107*484A Chiu-Tsao, S. 1221.11*61A Cho, J. 1038.11.lA, 837.5.182A Cho, L. 1223.34*66A, 1293-U-77.4, 828.6*38A Cho, L.S. 1306.184.301A Cho, S. 1089.21*i9A, 1191.160*269A, 1190.33*54A, 1257.

36.75A Cho, SK. 1301.190.298A Cho, Y 1029-12+89A Choh, R.T. 810.2*25A Choi, B.W 1219.93.357A, 1294-16*7XA Choi, C. 1123.20*31A, 867-3*434A, 874.3*442A

Choo, J.K. 1203.116.115A, 1123-20’31A, 1243-149*43OA

Choi, D. 1191.160.269% 1110.150*395A, 12%36*75A Choi. I.S. 107X-189233A. 1229.180.283A. S35-6*254A Choi: S. 1219.93*357A, 1&36*75A, 1294.16.78A Chomka, E.V. 1176.145.413A

Chook, p. 1229.178*282A, 1301.161*297A Chou. E.T. 11X5-9@349A

Catherine, C. 1197.45*186A Caufield, L. 1255.12*7OA Cau&ld, F. 1254.41.70A CaussC, C. 1252.92.364A Cavlovich, D. 1027-117*87A Cavuto, L. 1254.9.69A Cecchi, F. 1009.203*201A, 1009.206.202A Ceci, V. 106X-154.389A Cecioni, I. 876-4.295A Celentano, A. 1193.171*271A, 843.1*263A, X43-3*264A Cdermajer, D.S. 1229.178*282A, 1301-161.297A Centernero, M. 1070.12.lOA, 1070.11.lOA, 1294-1@79A,

836.6-47A Centor, R. 1286.95.376A Cercek, B. 1131.193*253A, 1187.1@49A, X16-5*242A, 808.

6t277A Cerisier, A. X21-+327A Cernacek, F! 1052.85.315A Cerniglia, R. 1191.161.269A Cerquetani, E. 1228.174.282A Cervellari, D. 1280~+513A Cervesam, E. 1284.8+373A, 1149.103*481A Cesarone, M. 1092.163.235A, 859.>277A, X59-6.278A Ceska, R. 1022.165*221A Cestari, LA. 115%85*337A, 1273-135*436A Cesrari, I.N. 1022.16+22OA, 1273.135*436A Ceyhan, C. 1026.189.225A Cha,Y. 1170-llX*lOSA Chacana,E. 1111.152.395A Chachques, J. X15-3-477A Chadow, H. 1001.202*305A, li55-18*41A Chahoud, G. 1065.137.385A, 1111.151.395A Chait, A. 1007.208*268A, X42-3.262A Chaitman, B.R. 1055-7+149A, 1152.92.338A Chakraborti, I? 1129.177.249A Chaliki, H.P. 124X-10?486A Chamberlain, R.S. SOS-5*465A Chambers, J. 891.2-489A Chamoun, A.J. 1240.136*428A Champagne, S. 1284.90.375A Champion, H. 412.4*502A Champion, H.C. 1096.188*24OA, 12%164.289A Chamuieau, S. 1089.2tiZlA Chamuleal;, S.A.J. 1071.2>12A, 816-4.242A Chm, A. 1293.11*77A Chan, C. 1139-121*104A, 1170-119.lOSA, 1070.15.llA,

10%47*158A, X39-l*lllA, X73-3’131A Char,, K. 1047.109.474A Ghan, K.L. 1099-45.15XA Chan, M.C.Y. 11%39.45A Chan, R. 1221.11.61A Chan, R.C. 1190.31.53A, 1221.16.62A, 1256.22*72A, X60-

5.68% X87-5.86A Ghan, S. 1152.9+339A Chan, S.K.W. 1227.170*281A Ghan, S.W. 1301.161*297A Chandler, B. 1293-1@76A Chandler, M.P. X30-6.173A Chandra, H.R. 1218.X6-355A, 806.5.483A Char&a, M. X54-6.192A Chandra, N.C. 831.3.334A Chandra, P. 839.2.111A Chandra, S. 1135.69*169A Chandrasekar, B. 1044.54*144A, 1016.80*308A, 1151.

87*337A, 1217.78*353A, 1217.79353A, 1187.40.49A, X54-1.191A

Chandrasekaran, K. X14-3’398A

Chiaramida, S. 1027.11X-87A Chiaramida, S.A. 10X0-3.495A, 1080.l-495A

118X-17.5OA, 1040.j4*6A, 1223.34*66A, 1293.11*7;A,

ChiarieIIo, ,M. 1009.202.ZOlA, 1009.209203A, 1125-935A, 1254.9.69A, 867.2.434A

Chierchia, S. 1059-65*154A

818.3*28A, 82%6*38A, 860.@68A, X70-1.75A

Chiesa, N. 1213.20@468A Chiiadakis, I. 1159.161.255A Chiiadakis, J.A. 1286.100.377A Child, J.S. 841.+463A ChiIes, F!G. 1025.183.224A Chimenti, C. 1106-111*9XA Chime&, S. 1284-8X-374A Chin, A. 1020.200-454A Chin, E. 412.1*5OlA Chin, K. 1505.1*514A Chin, R. 1001.21@306A, 11%76.349A, 879.5*369A Chin, W. X26-5*244A Chin&, M. 1193.171.271A, 843.1*263A

Chaudhary, I. 1255-12.70A Chaudhry, F.A. 1267.65*206A, 1036-157.384A Chaudhry, G. 1236.113*12OA, 129X-118.136A Chaudhry, F!A. 1049-103*474A Chaves, A. 1070.12.lOA, 1070.11.lOA, 1294.1@79A, 836-

6*47A ‘&war&i, M.C. 1101.57.161A Chayama, K. 1050.102.313A Chen, C. 1216.102*353A Chen, C.A. 1016.83.309A Chen, D. X25-4*4OOA, 825.3*4OOA Chen, F. 113X-118.103A, 1202.111*114A, 1202.132*115A,

1279-196.469A Chen, H. 1133.59167A, 1024.173*222A Chen, H.A. 1229.177.282A Chefi, H.H. 877.1*21OA, 877.3*210A, 827-1.244A Chen, J. 1024.17+222A, X31-4.335A Chen, L. 1286.98.377A Chen, MS. 1282.77*371A Chen, I? 1202.113*114A, 1269.131*127A, 409.5.499A Chen, R. X48-5*113A Chen, R.H. 1005.202.478A Chen, S. 1035.153*383A, 1116-6*5OOA, 1105.128.98A, 833.

2.407A Chen, X. 1271.124.129A Chen, Y. 1093.168*236A Cheng, C. 1197.73.186A, 827.3.245A Cheng, H. 1197.73*186A, 827-3*245A Chenzbraun, A. 1287.136.445A Cheong, B. X14-5.398A Cheriparambil, K. 12X5-91*375A Chetcuti, S.J. 1122.1+3OA Cheung, B.M.Y. 1214.7.509A Cheung, Y. 893.5.471A Chew, D.P. 1090.3>22A, 1306.18+3OlA. 1253.98+36SA%.

Chou; T.M. 1071.21*12A, 1091.10*24A, 887-2-X51\ Choucair, W. 1225.192.279A Choucair, W.K. 1263.18;*293A Choudhq N. 1218.8&355A, 806.5.483A Choudhury, R.P. 1032.138.38OA Chough, S.F! 1139.121*104A, 1170-119.lOXA, 1099.

47*15XA, 1062.125.93A, X39-l*lllA, 873.3*131A, 880 6.132A

Choussat, R. 860.2.6XA Chow, C. 1031.134*379A, 1031.133*379A, 1149.106.482A Chow, W. 1272.128.13OA Christ, M. 1044.51*143A, 1102.63*162A Christensen, J. 1177.14?413A Christian, R.C. 1258.16@288A Christian, T.F. 1142.140.402A, 1178.151*414A, 1242.

146*43OA, 807.4.425A Christiansen, E. 1263-18@294A Christiansen, J. 1035.151.383A Christiansen, M. 1309.5+214A, 1306.183.301A, 1155.

17*41A, X32-1.173A Christie, L. 811.3*26A Chrisnni, D.J. 1204.1191164 129X-11+136A, 1105.

125.97A Christoph, S. 1104.121.97A Chronakis, E. 1024.180+224A, 895-6.304A Chronos, N. 844.5*48A Chronos, N.A.F. 115X-35.45A Chrysochou, C. 1088.15.18A Chrysahoou, C. 114%6.504A Chrysostomakis, S.I. 1165.49175A, 1030.112.90A Chu, A. 1122-16.30A Chu, H. 864.3*51OA Chu, J. 1271.124.129A Chu-Pak, L. 1137.111.102A Chua. T. 1109-145.393A

Chinushi, IM. 1060.115*91A Chio, F. 1072.2%13A Chiong, J. 1234.63.197A Chiorescu, I. 1114.198.460A Chirawi, R. 1065.137*385A Chiriatti, G. 1009.206*202A Chironi, G. 1093.167236A, 1097.194241A

Chugh, R. X41-4.463A Chun, S.H. 1297.111*135A

Cicaira, M. 1201-67*19OA, 1231.44*194A, 1308.46*211A

Chuang, M.L. 1067.149.38XA, 110X-139.392A

Chun, W. 1032.14:*38OA Chug, M. 107%127.89A Chimg, M.K. 123X-124*122A, 1271.125*129A, 1005.

Ciezki, J.k? 1190.38.55A

Chugh,A. 1109-146*394A

201*47XA, 1215107*484A, 1062.126’94A, 802.3*106A, X39-6.112% 8X3-5.37OA

Chug, N. 1110.150.395A

Cintron, G.B. 1233.55*196A

Chug, 0.1127.16%247A Chyou, P 1280.3.513A Chyu, K. 1131-193.253A, 1187.10*49A, X16-5*242A

Cioara, C. X11-4*27A, 860.4.68A

Ciampi, Q, 1009.20>201A, 1009.209*203A Cianflone, D. 1502.2*50lA, 1112.157*397A, 1146.158*406A Cianfrocca, C. 1009.201*201A Ciani. R. 1277.153*440A

CipoIIa, CM. 1201.62189A

‘Zap&i, C. 1063.111*94A, X57-5’119A Cicala, S. X43-3.264A

Circa, A. 1117-102328A

Cichon. R. 8X3-+371A

Civdi, M. !201-62189A

KEY: Author, Session-abstract number * page number

JACC February 2001

Clanc): R.R. X93-1.470A Ciark, L.T. 1001-232.30iA; 1155.:8’41A, 1005.201.478A C!ark, .bl. :160-171*257A Clark, V. 1090.39.23A Clarke, Ii. 1185.96034% 820-5-326.~ Claudoz. 0.1165-4k+l?ih Claus, D. 1257-3+74A Claus, ~$1. 1?26-164.237A Cleland, J.G.F. 123+6+197A, 1234-66*198A, 877.6*21lA Cleman, itl. 867-3”434A Cleman, 1M.W. 1071.21*12A, X87-2,85A Clement, D. 1026.192226A Clements, 1.P X46-4-344A Clemmenacn, P. 1203.117~l15A4, 1154iX*34lA, 1220.

97.357A Chico, A. 1160.174*25XA Cleverley, Y. 1226.!65*28OA Clift, P.F,I. 1025-188*225A Coaies, C.W l204-122.116A Coatney, R.W 1135.i9*169A, 1135-72.17OA Coats, A.J.S 109X-6+156A, 1201-67’19OA, 12Ol-6S~19OA,

1201.66.19OA. 1201-71*19lA, 1264.43*203A, 130% APZIIA, 1287-133-44512, X27-5.245A

Cobbe, S. 1021-16@22OA, 1026.194’226A Cochrane, B. 1095.180239A Coddington, WJ. 10X4-P3*32OA Cody, R.J. 1214-6*509A Coe, S. 1204.122*116A Coen, XI. 1275-115~43XA Cocn, AI&I. 1123.3@33A Coen, V.L.M.A. 1190.3+54A, 1190-39.55A Coggins, M.P. 1145-154-405.4 Cohen, A.A. 1177-1%.414A Cohen, A.J. 1139-12+104A Cohen, B. 1267-6X.207;\ Cohen, D.J. 1071-21*12A, 1123.21*3lA, X85-3-84.4, 8X7-

2*85.4,29-7-9A Cohen, E. 1123.2933A Cohen, EA. 1295-29-814 Cohen, H. 1073.35.15A, 1189.29.53A Cohen, 1.1033-145*38lA 1142.141*402A, 1176.146+413A.

1241.141.429A, :242-l&-429& 1242-!45-43OA, 847. 6*185A

Cohen, J.D. li73-131*lllA Cohen, si. 1217.83*354A, 1253.96*36SA, 1253-97.3654,

831.6*335A, 863-5.359-k Cohen, M.S. 1246.19S*468A Cohen, N. 1189.2%2A Cohen-Sol& A. 1234-64*197A, 1227.166*28OA, 1207

139*42OA Cohn, J.N. 1046.69*148A Cohn, L.H. 1049.107*475A, 1049.108.475A Cohn, R.C. 8%@218A Coklcinos, D. 1201.69.19OA, 1217.80.354A Cal, J. 1220.100.358A Col, J.J. 1086.92’322A Cola,, S.D. 11%196*465A, X93-4.471A Cole, C. 1029.127*89A, 802.3*106A C&la, A. 1063.111*94A, X57-5.119A C&s, J.C. 805-4*464A Coletra, C. 106&1%*389A Colizzi, C. 1051-82314A Collen, D. 12%166*289A, 12%162289A CoUeran. J. 1225 -192-279.~ C&t, J. 828-3-37.~ Collins, D. 884-2.296.4 Collins, H.H. 1270.11?128H Collins, K.X. 106+13>384A, 1174.134*41OA, 127X-

15&441A Collins, K.K. 1213-ZOO-46EA Collins, LJ. 104454*144A Collins, M. 1121.38*35A, 1070-10.9A Collins, M.B. 1155-16*4OA, 1223.31.65.4. 1296.34*82A Collins, P. 1108-141*392A Collins, T.J. 1122-1@3OA Collinson, J, 1181-7-507A Collinson,J.R. 112%9@332A, 1283.83*373A, 896-4.515A Cohn, J. X$1-6’464A Colomho, A. 1089-2@19A, 1089.21~19A, 1124-38’358,

1155-16*4OA, 1221-1+61A, 1223.31*65A, 12% 28.73A, 1070.10*9A, 81Y-l~28A,819-2-2XA

Colombo, >I.G. 1160-174*258A Colonna, P 1219.91.356A, 1283.82.373A, 12%9V377h,

1069-155%9A, 1145.1?3*405A, 1174.133*4lOA C&eta, F. 1284-8%374A Colquhoun, D. lOO:-206*26XA, 1226-:63*28OA, 842-l-262 Colston, J. 1217.79.353A

AUTHOR INDEX 525A

Colsron, J-T. 1044.5+i44A Coussemsnt, p. 12%19*71A, 1295-26.8OA C&art, D.J. 1263.186’293A, 821.2*327A Coutoulakis. E. 1225.192*279A C&in, S.B. 1209.147*422A, 1114.19ie459A Couture, D. 1146.155.406A Coman, J.A. 1173.132.lllA, 1274.138’436A Couturier, A. 1052.85*3ljA Comerota, AJ. 1026.190*225A, 1026.191*226A, X59-4.278A Cove. CJ, 1255.12.7OA Commeau. P. 1070~9-9A Cowan, A.R. 110X-138.392A Conde-Pozu, I. 1123.2%33A Cowan, K.S. 1028.119*88A Conklin, H.M. 1291.154.45OA Co&y MJ. 1155.10*39A, 1295.28.XIA Conr?e!l, J.M.C. 1193.16%27lk 1196.191.275A Cox, 0.1123.21+3lA, 83X-4-343A Connelly, M. 1296-34-82.4 Cox, D.A. 1236-131*12OA, 1001.207*306A, 1249-101~361A, Comely, C.P. 1250.82.362A X35-1*253A, X38-1’342A,838-2*342A, X3X-3.342A Connoiip, H.M. 1114.197459A Cox, G.F. 1180.196*465A Connolly, iv!.W. 1182.8p345A Cox, I.D. 101%75*307A ConnoUy, PA. 12X6-96.376A Cox, J.L. 1282.75.371A Connol& S 1236.111~119A, 1269-113*126A, 1120.90*331A, Cox, M.J. 822-3.164A

12X7-134.445A Co+, L.C. 1007.203*267A Conover, C.A. 1306.183.30lA Coyne, R.F. 1239.129.123A Considine, R.M. 1182-X0-545A Cozzi, L. 12%32*74A Conte, J.V. X27-2*245A Co+ S. ilOl-5@16OA Coni, A. 1?20-91*332A, 128%139.446A Cragun, K.T. 1092.162*235A Conti, J.B. 1238.119*12lA. IlOS-13@98A Crake, T. 1251.Xe362A Converse, K.L. 409.4.499A Crandall, J.I? 808.3.276A Corn&r. J.M 1136.43’17OA Craven, T. 1021.161.220A Conwa!: T. X19-3.2912 Crawford, K. 1501.2.49XA Cooke, C. 107%181.23lA, 1175.137*4llA Crawford, L. 1159.162255A Cooke, G. 1197-44.186A, X68-3.286A Crawshaw, L. 1249.75*36OA Cooke, G.E. 1078.181*23lA, 80X-+276A, 895.4*304A Crca, F. 1112-157.397A. 1146-158*406A, 8%>27A Cooke, J.P 1074-163.227A, ?228-172*28lA, 1229.177.282A, Creag-er, MA. 1026.190225A, 1026.191*226A, X59-4.27XA

1185.95’348A, 413.1.505A &an, P 1085.85*321A, 1113-105.476A Coon, I’D. 1246.198.468A Cressman, M.D. 1261-173.29lA Cooper, CJ. 1122.17*3OA, 114%1*503A Crib&, A. 1281.108*489A Cooper, D. 1140.130*106A Criger, D.A. 1203.11?115A, 1203.118*115A, 113% Coop, H.A. 11%96-339‘4 49.165A, 1120.92.332A Cooper, J. 1045.57-145A, 1154.76*34OA, 118596*348A, Crijns, H.J.G.M. 1173.l12.ilOA

1002.201*492A, 1280.6.51411, X20-5*326A Crilley, J. 1087-96.323A Cooper, J.V. 1018.89*3lOA. 1214~6-509A,l280-7*514A Criqui, M H. 1026.19@225A, 1026.191.226A. 859-Q278A Coopei, TJ. 1016-83*309A Grim, D. 1254.40.69A, 1254-11.69A Cooper-DeWoff, R.M. 1311.70.216A Cracker, C. 1092.162.235A Copeland: J. 883-1.370A Crocker, 1. 1190.35*54A Copper, C.J. 811.3*26A Croft, L.B. 894.3.451A Coppess, M.A. 1106-131~994, 862.+124A Croitoru, M 1209.149*422A, 1209.148*422A Coppola, C. 1125.9*35A, 12%9-69A Cronin, L. 1183.89347A. 806.5*483A Corhea, J.R. 1109.14&394h Cropp, 4. 1168-66.17%~ Cordero, H. 1158-38~45.~ Cropp, A.B. 1132.4p165A Cordon-Cardo, C. 1192-163.27OA Crowe, T.D. 105X-56*152A, 1222.21*63A, 837.4*182A Corey, G. 1243.150*431A Crozatier, B. 12X4-9@375A Corey, G.R. 1047.105.473A Crude”, K.L.M. 1051.80.314A Corey, W. 811.3.26A Cruqncker, C.S. 409.2.498A Cormier, B. 891.5.490A Cuesta, A. 1170-116.10711,873.1*13OA Cod, J.H. 867.1.434A Cc&, M.S. 878.3*367A Cornell. C. 1037.&492A Cui, C. 1133.57+167A, 1199.56*189A Coromilas, J. 1167-60-1774 Cujec, B. 1047.109.474A Corpus, R.A. 1122-15*3O.A, 1223-36*66A C&r, S. 864.3.51OA Correa, R. 1133.58*167A Cdl.~, S.D. 1182.81*345A, 108!-@497A, 1040.29.5% 1223. Corsello, A. i029-126*X9A 32*65A Corso, P 1090.36.23A Cullom, J. X07-5.425A Coma, PJ. 11X2-79-345A. 1250.81.3624 1250.83.362A Cullom, J.S. 1275.145.438A Cortez, D. 1217-79-353.4 Gulp, W.C. 833.3.407A Corti, R. 869.2.287A Cummins, F. 811.326A Cortigiani, L. i036-155*383A Cunnie, P 88X-6*219A Corvaja, N. 1221-1+6lA, 1256.2@73A Cuocolo, A. 1009.20>201A, 1009-209.203A Cotin, S. 1243-14743OA Cupps, B.P. 1248.IO@486A Cosentino, E.1121.100.334.4 Cm, F.A. 829.5.39A Cosentino, F. 1196.i87274A Curcio, A. 1125.9*3§A Cosgrove, D.M. 1005.201*478A, 875-1.487.~ Curran, M.J. 887.6.86A Cosgrove, R.S. 1123.21.31A Currier, J. 1294.14*78A Cosin S&J. 1127.167*247A Curtis, A.B. 1238.11912lA, 1105.130’98A Cosnay, P 865.4.125A Cur&, J.H. 1239.129*123A Costs, C. 1139.120104A &sack, M.R. 413.5*506A Cos:a, .M. X19-Q29A Cusma, J.T. 1008.203%A Costa, MA 1070.11.lOA, 1073.42.16A, 1190.36*54A, Cutler, D.L. 1075%168*229A

1294.18’79A, 1296.35.82A, 836.6*47A, 29.2*8A Cutler, S.S. 1283.79.372A Costanrini, C. 1073.42*16A, 1001.209306A, 1296.35*82A Cutlip, D.E. 1255-12.70A Cosrantini O., C. 819.3*29A Czamecki, W. 1234.62.197A Costa&+O&z, C. 1190.35.54A Czamik, A.C. 1254.10’69A Costanzo, E. 1120.91*332A, 12X8-139*446A Czem~ bl. 1182.82*345A Costard-Jaeckle. A. 116%70*179A D’Agate, D.J. 1073.39*15A Costeas, C.A. 1167-6@17iA D’Agostino, R.B. 1098.70157A Cosreilo, J.M. 1136.4-i.171A d’Hautef&Ile, B. 1238.120.12lA Costerousse, 0. 875.2*487A D’hhgno, L. 825-2*38A Cotter, G. 10%63*153A, 837.6*183A D’Sa, A. 1245.157*432A Corm, L. 888.6*219A D’.L\gostino, R.B. 895.j*304A Cottin, Y. 1178.152.414A. 1190.31.53A Da Costa, A. 821.4.327A Couetdic, G. 1254-41*70A Dae, M.W. 1224.37.66A Couper, G.S. 1049-107.475A Dagdeviren, B. 1248.103*485A Courtney, B. 1039.24.4A Dagenaia, G.R. 1098.69*157A Courtney, M !133-58*167A Dagres. N. 1295.25*80A

KEY: .tuthor, Session-abstracr number * page number

526A AUTHOR INDEX

Dagun, P. 1264.44*203A, 1143.14@403A, 11%104*48OA, 1115-105*48OA, 886.>217A, X15-4.477A

Jjablberg, P.S. 1005-206.479A DahIof, B. 1023.168.221A Dahlaf, B. 1164.190.261A Dahlof, B. 1225.16@278A, X69-3*287A Dahm, J.B. 1040.33.5A Daida, H. 11%13.4011 Da&on, M. 1245.156.43212 Dairyvala, I. 1034.15@382A Dal Bo, C. 1233-54*195A Dalamagas, H. 1300.127.139A Dall’Aglio, V. 1149.103*481A Dallabrida, S. 409-3.498A Daly, R.C. 1005.206.479A, 124%108.486A Dambrink, J.E. 1153.97339A Da&no, R.J. 1215.109485A Dan, D. 857-2.118A Dan&i, N. 1195-184.274A Dandel, M. 1199-55*188A Dangas, G. 1070.18.llA, 1073-39%A, 1090.31*22A, 1090.

35*23A, 1124-31.33A, 11%16.404 11%24.42A, 1157-32.44A, 1188.16?5OA, 1188-13.SOA, 1189. 2?52A, 1222.20.63A, 1223.31*65A, 1296.34.82A, Xll- 2*26A, 811.4-27A, 819-3*29A, X29-6*39A, X60-4-68A

Dangas, G.D. 1089-25.20A Danias, P.G. 1108.14@392A Daniel, C. 865.>125A Daniel, W.G. 1131.187.252A, 1146.157*406A, 1289.

144.447A, 1290-149.448A, 1292.155.45OA Danielson, G.K. 1082.197*458A, 1114.197*459A, 1005.

20+478A, 861~5.2OOA Danilo, P X39-2-111A Dao, QXO4-4.18lA Daoud, E. 1298.119.137A Dargie, H.J. 1046.6>146A, 804-2-18OA Dart, J. 1277.lS?.+lOA Da&h, N. 1264.45.204A Darzi, A. 1003.206.493A Das, D. 1124.34.34A Das, D.K. 1074-161*227A, 871.1*366A Das, M. 1173.131.i1lA Das, M.K. 1271-123*129A, 1285.91*375A Das, P. 891-2.489A Dawn, W.R.M. 1140.127QOSA Dau, PC. 1144.148*404A Daubeney,F! 1147.195*462A,1147-196.462A Daubert, C. 1270.ll@lZXA, 1059.67*154A, 1167.56*176A,

1109.143’393A, 1280.1*513A, 812-1.162A Daubert, J.C. 8%?118A Daubert, J,R 1029.126.89A Dauerman, H.L. X52-5*56A Daugherty, D. 1276-14+439A Daughters, G.T. 1264.4+203A, 1143-146*403A, 1115.

105*48OA, 1115.104.48OA, 886.2-217A, 815.4-477A Dauterman, K. 1091-10*24A, 1121.96-333A Davanzo, M. 1134.65.169A Daver, A. 1007.202267A Davey, J.A. 1311.71.216A Davidoff, R. 110%6@161A, 1102.61*162A, 8X6-1.217A Davidson, C.J. 1089.22.ZOA, 1157.33+4A, 1181-4.5064

811.5*27A Davidson, M.H. 1261.175*292A, 1305.179dOOA, 1306.

186.3OlA Davidson, S. 1017.84.309A Davies, C.H. 1064.134*385A, 1006.203*408A, 1006.

206*409A, 1291.15+45OA, 1292.15&45OA, 1048. 196*454A, 1115.107.481A

Davies, G. 1251.X4-362A Davies, J, 896.4*515A Davies, M. 1027.116*87A Davies, M.J. 1160.170.257A, 84X-+113A Davies, M.K. 1046.61*146A, 1046-63*147A Davies, R. 1084.83.320A Davila-Roman, V.G. 1267-60’205A, 1248.106.486A Davis, B. 1102.59.161A Davis, C. 1187.41.49A Davis, R.C. 1046.61*146A, 1046.63*147A Davis, v. 1128.172.248A Davisson, R.L. 8X6-6*218A Daviouros, P. 1159.161.255A Davlouros, EA. 1082.199.458A, 1114.20@46OA, 1246.

195.468A Davos, C. 1201-67*19OA, 1201.65.190A Davos, C.H. 1098.64+56A, 1264.43.203A, 827.5*245A Dawood, F. 1044.55+44A, 1197-43.186A, 854-4.192A Day, J.D. 1297-111*135A

JACC February 2001

DeLeon, H. 1125.11.36A De&do, A. 1174.135.411A, 1295-23*8OA Delhomais, A. 826.4*244A Deligonul, U. 100X-202.58A DeU’Omo, G. 1163-18726OA Dellborg, M. 1249.7?36OA, X79-4*369A Dellcgrottaglie, S. 867.2*434A D&s, C. 1193.170.271A Delorme, G. 1114.198.460A Del&g, D. 1129.179.25OA Delsing, D.J.M. 1131.194.253A D&q C. 1255.18*7lA DeLucca, p. 1052.86.315A delucca, P. 1150.79.335A, X20-1.325A DeLucca, i? 864.3.51OA DelVecchio, A. 1142-137*4OlA Demarais, D.L. 1157.29.43A DeMaria, A. 116%68*179A, 106X-153389A DeMaria, A.N. 1076.173.23OA, 1179.155*415A, 1179.

157*415A, 1211.157.424A, 1276.&439A, 127X- 158.441& 10X1-2-496A

Demer, L. 1301.190.298A Demetriou, D. 1254.4@69A, 1254.11*69A DeMone, J.A. 1180.197466A Demopoulos, L. 1052.86*315A, 1150.79.335A, 820.1*325A Demopoulos, L.A. X64-3*51OA Dempfle, C.E. 1113.109.477A Dendorfer, A. 1118.8233OA Deneke, T. 1170.115*107A, 1171-121.108A Deng, M.C. 1168.70.179A Denis, C. 1197.45.186A Denktas, A. 1183.84.346A Denneti&e, S. 1238.120-121A Dens, J. 1255.19.71A, 1295.26.80A Dent, C.L. 1006.207.409A Denton, M. 842.2.262A Denver, R. 1132-52.166A Deorsola, A. 109X-67156A DePuey, E. 1175.137.41lA DeQuattro, V. 1055-74.149A, 11%92.338A DeRegis,J.R. 1079-191*233A Desai, K. 1190.35*54A, 819.3*29A Desai, F! 1253.lOO-366A Desco, M. 1141.13&4OlA, 1080.5.495A Desenfant, A. 1066-144.387A Deserranno, D. 1115.109.481A, 1116-2.499A Desideri, A. 1036.155*383A Desjardins, N. 1196.19@275A Desmet, W. 1295.2@8OA Desmet, W.J.R. 1255.1971A DeSouza, A. 1017.84*309A DeSouza, CM. 873.+131A Desponds, L. 1040.31.SA Dessani, N. 1021.15922OA Detmer, P.R. 1006-204*409A, 858.3*426A Dew, K.M. 1073.35.15A, 1124.35*34A, 11X9-29.53A Deucher, M.F. 868.3*286A Deutschman, D.H. 1217.8>354A Deq N.B. X51-2.266A Deverew, *.B. 1159.163.255A Devereux, R.B. 1010.201*133A, 1023.168.22lA, 1023.

169*221A, 1023.170.222A, 1164-190*261A, 1225. 160-278A, 1248.105.486A, 843.1*263A, X43-4.264A, X43-@264A, 869.3.287A, X69-+287A, 806.4*483A

Devil&, A. 1109.143.393A Devine, S. 1247.l-511A De&n, G.!? 1070-lS*llA De&, W.H. 1223.3@66A De&d, 0. 801.3.325A Dhanjil, S. 1092.163.235A, 859-2*277A, 859.6*278A Di Bari, M. 856.3.193A Di Carli, M.F. 882.3*444A Di Castelnuovo, A. 1131.186.25lA Di Chiara, C. 1134.65*169A Di Donate, M. 1119.85*33OA, X83-3*37OA Di Ciovine, E 1077.179’231A Di Lenarda, A. 1134.65*169A, 1231.43.194A Di Lorenzo, E. 1254.9.69A DiMario, C. 1089.2@19A, 1089-21.1912,1124-38.35A,

1221.14.61A, 1223.31*65A, 1256-2%73A, 1070.10.9A. 819.>28A

Di Palma Esposito, N. X43-3+264A Di Pede, I? 1117.102328A Di Russo, C. 1208.142.42OA Di Salvo, T.G. 1247.@512A Di Terlizzi, M. 1302.167.3OOA, 1066-143.387A Di TuIio, M. 1162-178*259A

Dayhoff, R.A. 1501.2.498A De Angelis, K.L.D. 1151.85*337A De Biaggio, I? 1233.5+196A de Boer, M. 1001.203*305A, 1121-97.333A, 1153.97.339A De Boer, R.A. 1100.49.159A, 1227.169.281A de Bmyne, B. 1089.26.21A, 819.>2XA De Bruyne, B. X66-2*433% 8%1.55A, 852.6.56A De Buyzere, M. 1026.192.226A De Castro, S. 1208.142.42OA De Caterins., R. 1221-19.62A De Cock, C.C. 1071-22-l&% de Faire, U. 869.1.286A de Feijter, P 836-3*47A De Ferrari, G. 1238.12>122A, 10%70-155A De Fey&, P 108X-l@lXA, 1034.148*382A, 1039-26.4A,

887.+85A de Feyter, P.J. 1190.39.55A de Freitas, I? 1309.6@214A de Gwigney, G. 1199-54*188A de Gies, W. 836.>47A De Giorgi, A. 1163.187-260A de Groat, E. 1093.170.236A de Groat, N.M.S. 1082.198*458A, X39-5.112A De Groat, N.M.S. X62-5.124A de Keijzer, R. 1052.88.316A de Klcijn, D.F!V. 1125.10.35A de Kmker, J. 1131.188*252A, 890.3*302A de la Fuente, L.M. 1072-33.14A De Laura, D. X23-5.101A de Lemos, J. lOOl-201.305A de Lemos, J.A. 1153.96.339A De Luca, G. 867.2.434A de Maat, M.F!M. 1131.188*252A, 890.3’302A De Marco, T. 1279.198.47OA, 857.+118A de Meester, A. 1086.92.322A De Meyer, G.R.Y. 816.1.241A De Michele, M. 1215.106.484A de Mu&k, E. X52-@56A De Muir& E.D. 1071.2212A De Negri, F 1163.187*26OA de Pa&, A.A.V. 1106-11299A De San&, M. 1092.163.235A, 859.2*277A, X59-6.278A De Santis, M. 120X-14242OA De &header, I. 1070-17.llA, 125%166*289A, 1038.19.3A,

1295.2@8OA, 866-1.433A De Scheerder, I.K. 1256.29.74A De Servi, S. 1140.125.105A de Seta, E 1063.111.94A de Simone, G. 1193-171*271A, 843.1*263A, 843-3*264A De Simone, L. X43->264A De Swart, H. 1140.127.105A de Winter, R.J. 818.1*27A de &an, C. 1019.9%312A Dean, L. 1295-3@8lA Dean, L.S. 1190.35*54A Deanfield, J.E. li34-63.168A, 1196.19+276A DeAngehs, D. 1007.208’268A, 842.3*262A Dear&, J.A. 1008.203*58A Deb&J. 120X-14&421A D&an, J. 1064.133*384A, 1174.134.410A Decker, R. 11%33*44A Decking, U.K.M. 1087.99.324A deDiviitis, M. 1196.194.276A Deedwan+, PC. 1073-36.15A, 1132.48*165A, 1234.

60+97A, 1305.181.300A D&y, M.P. 1029-130.90A DeFranco, A. 1090.39.23% 104&3+6A, X03-2-502A DeFranco, A.C. 1089-22*2OA, 811.5.27A DeFreitas, G. 1310-66.216A Degeratu, F.T. 1061.121.93A Degli Esposti, D. 1121.100.334A De&off, C.G. 1003.207.494A Dehne, J. 8X0-2.131A Dei Gas, L. 1201.6@19OA Deible, R. 1072.31*14A De&hoi, M. 1033.142.381A DeKemp, R.A. 1066.145.387A De!&+ M.N. 1210.152.423A Del Carlo, C.H. 1201-61.189A del Rosso, G. 1140.125.105A Delacasa, A. 29-4*8A Del&ye, F. 1199.54.188A Delahaye, N. 1207.13942OA Delahousse, B. 826~4-244A Delaney, RJ. 856.4*193A Delanghe, J. 1026.192.226A DeLaria, C.A. 868.2285A

KEY: Au&or, Session-abstract number * page number

JACC February 2001

Di Tidtio, MR. 1243.14P43OA Diamantopoulos, L.D. 10X8-16*1XA, 1034.14P382A, 1039.

26*4A, X87-4.85A Diamond, J.A. X94-P45lA Diaz, S. 1276.150*439A Dib, N. 1071.21.12A, X87-PXSA Diattiste, R 1052-86’315A,llSO-79335A, X64-?jlOA Diiiretto, T. 1111.153*396A Dibs, S. X57-4*11XA Dick, M. 10X2-196*45XA Did&, S. X65-5.126A Dickstein, K. 1230.189.285A Diedrich, M. 1295-25.XOA Diegeler, A. X83-2.37OA Diercks, D.B. 1055.43*149A Diethrich, E. 1257.3>74A, X29-1*3XA Dierhrich, E.B. X29-P38A Dietz, R. 32.317A, X30-P172A Dijkstra, D. 1121.97.333A Dijksha, J. 1080.7.496A Dikic, N. 1210-15>423A Dilascia, C. 1247.4*512A Diiaveris, P 1030.132.91A, X23-+lOlA, X23-PlOlA Diiawar, M. 1246.200’469A Dill, L.J. 1246-197.46XA Dill, T. 1274.14@437A, 1289.142.447A Diion, SM. 1297-131*135A, 862.3*124A D&i&n, V. 11X4-93*34XA, 1207-13%42OA, X67-5.435A DiMaria, J.M. 874-3*442A DiMattia, D.G. 1142-137.401A Dimsits, J. 1046.65~147A Ding, S. 1202.111*114A, 1202.112.114A Ding, Z.P 1109.145=393A Dinh, T. 1296-3>82A Diodati, J.C. 1037.2*49lA, 1037-1*49lA Diadato, L.H. 1151.XP33XA, 871-4*367A Dion, D. 1037->491A, 1037-1*49lA Diiis, J. 1019.98.312A Dirks, T.A. X96-1.515A Diisch, 0. X29-3.3XA Dimcbinger, J. 103X-14.2A, lOOI-206.306A, 1189.22$lA,

11X9-28.53A, X87-l.XSA Diico, C.M.C. 1221-13.6lA DiTullio, M.R. 1306-1X7-301A Dixit, S. 129X-11+136A, 1103.llXe96A Dixon, S.R. 1122-15*3OA, 11X6-7&35OA, 1249.101.36lA Djaouti, L. 1177.15@414A Djordjevic-D&c, A. 1036-15&384A Djordjevic-Dikic, A.D. 1210.151’422A, 1210.15P423A Do, D. 1505.2+14A, 1042-4+142A, X47-4*185A Dobs, A. 1305.179.3OOA Dodic, M. 1127.169*24XA Doehner, W. 109X-64*156A, 1201.6>19OA, 1201.65.19OA,

1201.66+9OA, 1201-71*19lA, 12X7-133+45A, 812. 3’16314, X27-5Q45A

Doerr, G. 1122.18.3OA Doevendans, PA. 1175.139.411A Dohi, K. 1131-189.252A Doi, K. 1049.105*474A Doi, Y. 1268.74*208A Dolan, MS. 1065.137.385A, 1111.151.39512 D&a, A. 1009.206.202A Doll, N. 1029.125.89A Dohnatch, B. 1257.33.74A Domanovits, H. X63-2.359A Domanski, M.J. 1227-167*2XlA Domkowski, PW. 1151-XP338A, 871.4*367A Don&y, T. 1224-37.66A Donatelti, F. 1094-17723XA Donatucci, C.F. 1093-171.236A Dong, Y. X27-P245A Doni, A. 1201.6@19OA Danker, D.W. 1023-172222A Donnelly, C. 834.1.46OA Donohoe, D. 1221.18.62A Donahue, TJ. 1101.57.161A Donovan, J. X10-1.25A Don& A. 893.3”471A Dar, V. 1119-85*33OA, X83-537OA Dorenkamp, M. 1127.168*247A, 1193.16+271A, 111X-

79.329A, 801.5.325A DSmer, A. 1215.105.484A Dbrr, R. 1296.33.82A Do&, S.N. 1196-19P275A Doss, R. 1185.97.348A Do&, D.E. X76-2.295A Dow, F. X87-l*SSA

AUTHOR INDEX 527A

Doucer, S. 11X9-26*52A, 1295-21.79A Dvorak, D.L. 1249.102.36lA Doud, D. 1169.43.18OA Dwyer, N. 11%16225SA Dougherty, l? 12X3-80.372A Dyer, E 830.3*172A Dougherty K. 1257.37.75A Dyke, C.B. 12X6-96*376% 863.3.359A Dougherty, S. 100X-20@59A Dyke, C.K. X46-P343A Doughty, R 110X-138*392A, X45-3*183A Dykstra, G. 11X6-77*35OA Dougiar, J.S. 11%42*46A Dzaferagic, S. 1003.208+494A Dousset, B. 1132.50*166A Dzeja, P. X81-4*443A Doutrelant, L. X26-P244A Dzeja, PI? 1231.46195A Dow&, E. 1090-36*23A Eagle, K. 10%87-315A, X63-1*35XA Doverspike, A. X86-P217A Eagle, K.A. 1045.57*145A, 1090.39*23A, 1018~8~31OA, Dowdy, A. 1007.20&268A, 842.P262A 1154.7634OA, 1002.201*492A, 11X1-5*507A, 1214. Drachman, D.E. 810.2*25A &509A, 12X0-7*514& 1280.+514A, 1008.201*58A, Dragagno, G. 1117-lOP32XA 1040.35*6A, X03-2*502A, X03-4.503A Draganic, G. 1235-73*199A Earle, E.A. 1005-2OP479A Drake, S. X16-5.242A Earle, N.R. 1005.207*479A Drake-Holland, A.J. 1066.146.387A Eaton, C.H. 1081.P496A Drazner, M.H. 1267.69207A, X88-3.219A Eaton, G.M. X6X-P286A, X95-4-304A Dreier, D. 1006.203*4OXA Eaton, M.W. 1175.14@412A Dresing, T 1029.127*89A, X02-3*106A Ebadollahi, S. 10X0-2*495A Dressier, F.A. 1234.6P19XA Ebaid, M. 1147.197.462A Drew, T.R. 1222.23.63A Eberli, ER. 1183.85~346A, 1008.2OP59A Drcysse, S. 1122-18.3OA Ebra, G. 1017-85*309A Dridi, 2.834.5*461A E&art, A. 1192.16227OA Dries, D.L. 1267.69.207A, 88%P219A E&stein, E. 1239-129.1234 Drinko, J. X81-3+43A Ecochard, R. 1199.5&18XA Drinko, J.K. 1119.8+33lA, 861.4*2OOA, 861.2*2OOA Economou, E. 108X-15*lXA, 1252.91*364A Driscoll, R. 851.P266A Economou, E.V. 1260-169*29OA, 1019.100.312A Driussi, M. 1134.65.169A Edelberg, J.M. 1204.119*116A DroegemueUer, A. 1139-123*104A, 1172.127*109A Edelman, E.R. 103X-13.1A Drossos, G. 1250.82.362A Edenbrant, L. 1003.20*494A, 1003.208.494A Drasr, C. 105X-60.1534 1133.61.16XA, 1133.60*16XA Eder, V. X26-4.244A Drozdz, J. 1003-2OP494A Edmonds, H. 1082.195*458A Du, C. 1103.119.96A Edmunds, L. 10X7-101*324A, 1118-7?329A, X01-2*325A Dubin, A.M. 12%200+6XA Edvardsen, T. 1064.135.385A Dubois-Rand&J. 1174.136.4114 1255.13.704 889.+37XA Edwards, R. X78-P367A Dubourg, 0.1114-198.46OA Edwards, W.D. 125X-160.288A, X77-1.21OA Dubovslo/, E. 1033.142.381A Edwin, M. 11%37*45A Dubuc, M. 1061.123.93A Eeckhour, E. X19-1*2XA, 819.P2XA Due, P 1227.166.2XOA Eenhuizen, H. 1121.97*333A Ducas, J. 115X-39.45A Effron, M. 83X-1942A, 83%4.343A Duchaxne, A. 1227.168.281A Egami, Y. 1206.133~4lXA Ducreux, C. 1199.S+lXXA Egan, J.M. 8X6-5.21XA Dudman, N. 1226.165.2XOA Egeblad, H. X32-1.173A Duff, G. 1077.17923lA Egerer, K. 1201.71*191A, 827.5*245A Duff, G.W. 86X-4.286A Eggebrecht, H. 1221.lP62A De, C.I. 1190.32.54A Eblers, C. 1272.130’13OA Due, M.E. X28-1.37A Ehlert, F.A. 1139.124*104A Dugas, L. 1124.36.34A Ehlgen, A. 1245.158.432A Duggan, L. X88-6.219A Ehsani, A.A. 1168.71*179A Duguid, M. 1169-73elXOA Eichhorn, E.J. 116%68+179A, 1227.167*281A, 1068. Duimel, H. 1023.172.222A 153*389A Dujardin, K. 1215.104*484A Eidelman, R. 1241.14@429A Duke, L. 1037.7-492A Eigler, N. X19-5*29A D&k, J.J. 1093-173.237A EiIles, C. 1132-55*166A Dullurn, M.K.C. 1182-7?345A, 1250-81*362A, 1250. Einav-Gruberg, R. 1090.31*22A, X70-4.76A

83.362A Eisen, H. 105X-5Pl52A Dumas, El 1001.205.305A E&en, H.J. X37-1+182A Dumesnil,J.G. 1132.49.165A, 1047.10+474A, 1149. Eisenberg, M. 100X-202*5XA

105.482A Eisenberg, M.J. 1302.16+299A, 1037.2*491A, 1037-1*491A, Dun&o, TF. 1047-107.4734 875.3.487A 10X1-5*497A Dumont, AS. 1044-53*144A, 105X-5X.15212, X15-2*477A Eisenberg, M.S. 1133.5?167A, 1162.178*259A, 1306. Dunaif, A. 1159-159255A 187.301A Dunbar, S.B. X21-1*327A, 1501.1.49XA Eisenhauer, M.D. 1302.165.299A Duncan, A.M. 1167-%.176A, 1210.153*423A, X57-3.11XA. Eisenstein, E.L. 1214-3*5OXA

X66-+433A Ekbom, A. 1250.8P361A Duncan, B.W. 1004.20+45’6A, 1213.195.467A Eksik, A. 124X-103*485A Duncan, J.L. 1204.124.117A cl Amine, S. 1174.136*4llA, X89-6.37XA Dunlap, S.H. 1234-63.197A, X72-4.209A El-Sediy, G.O.M. 1006.206*409A, 1048.196.454A Dunn, A. X77-6.211A El-Shafei, A. 1065.13P385A, 1111.151*395A Dunn, EG. 1193.168*27lA El-Sheric N. 1060-115*9lA, 1060.llti92A Dunn, J. 1161.176*25XA, 1065-138*386A El-Tamimi, H. 100X-209*6OA Dunning, D.W. 11X3-8P347A El&, D. 8X6-5*2lXA Duong, T. 1236-111*119A, 1269.113.126A, 1120.9@331A, Elam, M.B. 1196.18%274A, X84-2*296A

12X7-134.445A Elayda, M. 860.1.67A Dupouy, R 1255.13*7OA, 1070.9*9A Elbaz, M. 1503.1.507A Duprez, D. 109X-71*157A, 1026.192.226A Eldridge, C. 1093.165.235A Duquaine, D. 1074.164*22XA, X90-+303A Eles, G. 118X-14*5OA Duran, C.M.G. 1049.109.475A Elghannam, H. 1160.168.256A Dureau, G. 1199~54.lXXA Elhendy, A. 101X-90.3lOA, 1290.148.44XA, 1290.147*44XA, Durieux, M. 1146.155.406A 824.5*399A, X67-l-434A DUN, F. 1274.137.436A Elias, B. 8X3-5.37OA Dushe, S. 1043.4Pl43A Elizaga, J. 1294-15*7XA Dusilek, C. 1072-3@13A Elkayam, U. 119%50.187A Dutcher, J.P 1027-118.87A Ellegala, D. 1146.155*406A Dutka, D.F! 116%64*17XA, 1302.167*3OOA, 1216m76.352A Ellenbogen, K.A. X57-2*11XA Dvir, I. 1022.16e221A Ellerbeck, E.F. X96-6.516A

KEY: Author, Session-abstract number * page number

528A AUTHOR INDEX

El&ad, M.H. 1042.74.142A Elliott, P.M. 10%52*15lA, 1057.Sl*lSlA, 865.5*126A,

832-1.173A Ellis, B.K. X31-5*335A Ellis, S.G. 1090.3?22A, 1306.18+3OlA, 1040.34*6A, 1223.

34*66A, 1293-11*77A, X18-3.28A, 82%6*3XA, 860. 6.68A, 870.I-75A, 8%2*83A

Ellis, S.J. 29-3.8A Elmaagacli, A.H. 1151.88*337A Els~sser, A. 87X-4-368A Elmer, D. 1129.178.249A Eltchaninoff, H. 1281.108*489A Emori, ‘l? 1237.11?12lA, 1057.5+151A Emre, A. 8X2-4.444A Enas, E.A. 1305-18@3OOA Ende, K. 1169-43*18OA Endo, A. X12-+163A Eng, C. 1132.56.167A Engel, S. 1077.17%23lA, 1083.78.319A Engelman, K.K. 896.6*516A Engelmann, M.G. 874.1*44lA Enjaji, Y. 1010.207.134A Ennezat, PV. 1195.181.273A Ennis, M. 11X8-13*5OA Enriquez-Sarano, M. IOOS-20@479A Ens&it, F. X30-10171A Ensing, G. 104X-195.454A Entman, M.L. 801.3-325A Epshteyn, V.A. 1046.64147A Epstein, N. 890.4302A Epstein, S.E. 1045.59*145A, 1078.187*232A, 1126.

161*246A, 1126.160’246A, 115635*43A, 1222.24*64A, 1041.40*7A, X50-3*265A, 850-5*265A

Eraid, K. X66-2.433A Erb, ‘IA. 1050.101*313A Erbel, R. 1043.46.143A, 1088.19*19A, 1024.177.223A,

1025.186*225A, 1161.175*258A, 1123.26’32A, 1151. 88.337A, 1176.143*412A, 1208-146.4218, 1277. 153*44OA, 1221.17.62A, 1255.14.70A, 12%2@72A, 1295.25*8OA, 826.1*243A, 85X-5.42611

Erbs, S. 1201.70*19lA, X45-4.183A, 868.5.286A Ercan, E. 1026.189.225A Erdogan, A. 1238.121*122A, X02-+107A Era, M. 124X-103.485A Erickson, L.C. 10X1-3*496A Erickson, S.R. 1214.+509A Erikson, J. 1174135*411A Eriksson, M. 1249.7736OA Erlinge, D. 1229.179*282A Ernst, N. 1153.97.339A Ernst, U.S. 1205-128*117A, 1205.127.117A, 1104.122.97A Ernst, S.M.P.G. 1257.35.754 834.3.461A Erret, L. 1119.84.330A Ersek, B. 882-4*444A Ertl, G. 1140.12&105A, 1044.51*143A, 1056.49.ISIA,

1102.63*162A, 1132.55*166A, 1151.90*338A, 1224. 41.67A

Erwin, M.B. 814.2.397A Es&f, D.D. 868.1*285A, 8X3-4-370A Escaned, J. X52-6*56A Escobedo, D. 1310-65*215A Escolar, E. 1255.18.71A Esente, p. 838.3.342A, X38-1.342A, X38-2*342A, X38-

4-343A Eskafi, S. 1131.187.252A E&r, M.D. 1046-72.148A Espada, R. X94-1*451A Espiner, E.A. X45-3.183A, X69-5*287A Esposito, G. 1125.9.35A, 1254.9*69A Esteban, J.J. 1122.1+3OA Esteban, J.M. 1090.39.23A, 1008.201*58A Estes, N. 113X-116.103A, 1297.113~135A, 1028.122%?8A Esrour, B. 821-4*327A Etienne, S. 1195.184.274A Etienne, Y. 1059-68*154A Eto, M. 1196.1X7-274A Ens, G. X55-2*351A Euler, D.E. 1103.115.95A Evans, B. 1196.188.274A Evans, J.C. 891.4.490A Evans, R. 1247.4*512A Evans, W.H. 1016.77.308A Evdoridis, C. 1159-161*255A Everbach, C. X33-5.407A Everett, T.H. 1269.132.127A, 1061-120.92A Every, N.R. 1001.210.306A, 1220.98.358A, 1253.97*365A,

1081.1.496A, X55-6.352A, 864.5.511A

Evrengul, H. 1007.201.267A E&d, GA 116X-71*17911 Ewert, R. 1199.55*1XXA Ewing, T. 130X-5@212A Ewy, G.A. 1084.8@32OA Eyskens, B. 104X-197*454A Eyster, G. 1183.89.347A Ezzeddine, R.Z. 1085.87*321A, 1186-75.349A F&born, P. 1030.132.91A Faas, B. X44-4-48A Fabbiocchi, E llol-56.160A Faber, L. 1009.204.202A, 861.1*2OOA, 861.6*2OlA Faber, R. 1262.180.292A Faber. T.L. 1175.137.41lA Fab&, R.R. lOlO-201*133A, 1023.169221A, 1023.

170*222A, 843.4*264A, X43-&264A, 869-4*287A, X06- 4.483A

Faddis, M.N. 880-2.13lA Faggiano, G. 1027.11487A Faggiano, l? 1149-103*48lA Faggiotto, A. 1005-209.479A, 1257.31*74A, 12%32*74A Fahmy, M. 1261.174.291A Fahy, M. 819.3*29A Fain, P. 1231.43*194A Fair, R.D. 1274.13%436A Fajadet, J. lOj3-3t+lSA, 1219.9+357A, 860.2*6XA F&o, M. 1125-9*35A Falk, R.H. 1102.6@16lA, 1102.61*162A, 1206-135*419A,

8X6-1.217A Fallick, C.C. 845%184A F&n, J.T. 1192.16327OA, 1258-192.288A, 1125.41*36A,

1032.13X-380A Falorico, R. 1038.lO.lA, 836.I-46A, 836.6*47A, 29.2.8A Fan, K. 1272.128*13OA, 1106.132*99A, 857.l*llSA Fan, T.M. 1016-78*30XA, 11X3-86*346A Fan, V. 1037.4-491A Fananapazir, L. 1010.205*133A, 1009.21@203A, 1309.

59.214A, 1309.57*214A, 832.5*174A Fang, J.C. 837.3*182A, 890.1.302A Fang, P. 1238.123*122A, 1105.127.98A Faraggi, D. 1242.142.429A Farah, B: 1073.38.15A Faraj, H. 1223.31.65% 829-1*3XA Farb, A. 1160.172.257A, 117.3.23*31A, 1221.15*62A F&born, P. X23-+lOlA, 823.2*101A Fard, A. 1162.178*259A, 1306.18?30lA F&as, R.L. 1106.112.99A Farine, D. X41-6.464A Faris, PD. 856.6.194A Farkouh, M.E. 1120-89.33lA Farnier, M. 1007.204.26XA Farouque, H.M.O. 1163.186*26OA Far, N. 102X-123*88A, 102X-124.89A Farrah, B. 1094.177*238A Farre,, M. 1087.96*323A Fass, D.N. 107X-183*231A Fasteson, D. 12X6-96.376A Fat&, M. 1206.136.419A Fattori, R. 1280.6*514A Fauchier, J. 865-+125A Fauchier, L. 865.4*125A Fwzy, M.E. 12X1-109.489A Fay, W. 1139.121*104A Fayad, Z.A. 1032.13%38OA Fearon, W. 1041.37*6A Fearon, W.F. 1071.20*12A, 1071.21*12A, 8X7-2.85A Fed&, F. 1208.14242OA Fed&, S. X46-1*343A Fed&, P.F. 1076.173*23OA Feener, E.P. 1078.184.232A Fei, J. X10-3*25A Feigenbaum, H. 10X1-4*497A, 824.3*399A Fein, S.A. 1162.177.258A F&berg, M.S. 1010.208*134A, 1149.106’482A Fe?, A. 1001.202305A, 1155.1%41A Feldman, D. 1073.39.15A Feldman, L.J. X38-6*343A Feldman, M.D. 1310.65.215A Feldman, R. X85-384A Feldman, T. 1071-21*12A, 887.2*85A Feldmann, M. 1259.163.289A Feliciano, Z. 1170.120*108A Felker, G. 116X-61.177A Fe&, P. 1183.80346A Fellows, C. X37-5+32A F&eden, D. 1079.190.233A F&on, B. 1264.45*204A

JACC February 2001

F&es, T.F. X93-6.471A Feng, D. 895-5.304A Feres, F. 1070.12.IOA, 1070.ll’lOA, 1294.18.79% 1296.

35*82A, 836.6*47A, 29.2.8A Ferguson, J. 1166.54.176% 100X-204.59A Ferguson, J.J. 1150.82336A, 1253.97-365A Ferguson, T 1037-7*492A Fernandes, L.S. 1123.28-33A - Fernandes, V. 1291.151.449A Fernandez, B. 1169.7.4.1XOA Fernandez Jarne, E. 1127.167-247A Fernandez Pereira, C. 29.4+3A Femicola, D. 1225.19>279A, 1501.249XA Ferns, G.A. 1155.II-40A Ferranini, E. 1302-167.3OOA Ferrans, V.J. 1113.103.475A Ferrara, A.L. 1193.171*271A Ferrari, V.A. 1074.159.227A Ferrario, M. 82X-+37A Ferraro, M. 1256.28*73A Ferreira, MM. 1171.124*109A Ferri, P. 1120.91.332A, 1288.139.446A Ferry, D.R. 1073.3&15A Feuerman, M. 1311-68.216A Feeuerstein, I.M. 1136.7>17lA, 1026.193*226A Ficaro, E.P. 1109.146.394A Fieno, D.S. X25-2*4OOA F&in, H. 1296.35*82A Fihn, S.D. 1037.4.491A Filerman, M. 1245.157432A F&&i, F. 1005-202478A Filzmaier, K. 1100.51*159A Fincher, C. 12%95*376A Finci, L. 1256.28.73A Findlav. I. 1120.94.332A Fineb& N. 824.3*399A Fine, G. 10X9-29.21A, 1257.34*74A, 1294.19.79A Fini, M. 1075.167.228A, 1160.166*256A, 1228.174*282A,

8354*254A, X35-5*254A Finizio, F. 1009.202.20lA Fink, B. 1093.169*236A, 1163.183*259A Finkel, M.S. 1194.174.272A Fink&t&n, A. X19-5~29A Finta, B. 1236-131.12OA, 1254.4@69A, 1254.11069A Fiorentinl, C. 1201.62*189A, 1036-155.383A Fiarerd, P 1277.153*44OA Fiaretd, P.M. 1233.56.196A, X67-1.434A Fiarino, P. 1022-164*22OA Fioriti, R. 1163.187.260A Frestein, F. 810.5*26A Firmm, D. 1102.59*16lA Firoosi, S. 812-1*162A Firoozi, S. 1046.6@147A, 1057.5>15lA, 30%51*151A,

1059.66*154A, 866.6.434A Firschke, C. 1112.156*396A, 894.6.452A Fintenberg, M. 849-1*417A Firstenberg, M.S. 881.1.442A Firrh, B.J. 29.3*8A Fischbach, P.S. 1082.19ti45XA F&hell, T.A. 1302.165.299A Fischer, C.S. 1113.109*477A F&hex, E 1139.123*104A, 1061-124*93A Fischer, J. 81X-1*27A Fischer, S. 1126.164*247A, 1041.39*7A Fischer, W. 1028-121*8XA Fischman, D. 1124.39*35A Fish, D. 1155.i9*41A, 1008-204*59A, 29.3.8A Fishbein, M.C. X41-Q463A Fisher, E.A. 1032.138*3XOA Fisher, L. 842.3.262A Fisher, N. 1087.97*323A, 1112.15t+397A Fisher, N.G. 833-6*40XA, 894.5.452A Fitchett, D. 1119.84*33OA, 1157-3@43A Fitts, SM. 1299.126*138A Fitzgerald, D. 1204.124*117A Fitzgerald, D.M. 1238.123*122A,llOS-127.9XA Fitzgerald, PJ. 1297.111a135A, 1072.33*14A, 1039.24*4A,

11%2@41A, 1041-37-M, XII-3.26A, 811.1*26A, 81 5*27A, 844.1*47A, X53-1*57A, 853.3.57A, 853.5*57A

Fitzpatrick, L.A. 125X-160+288A Fitzpatrick, M. 11X6-101.35OA Fitzsimmons, E1J. 1093.166*235A Flachskampf, F.A. 1146.15?406A, 1292-155*45OA Flaherty, PJ. 1007.203.267A Flamm, S. 874-2-441.9 Flamm, S.D. 1032.140.380A Flammer, Y. 32.5917A

KEY: Author, Session-abstract number * pqe number

JACC February 2001

Flapan, A.D. 1010.205.133A Flather, M. 130X-47%1A, 1181.P507A Flather, M.D. 1120.94*332A, 12X3-83*373A, X96-4.515A Fleck, E. 1122.18*3OA, 110%137.391A, 825.1*399A Fleckenstein, M. 8X7-1*85A Fleg,J.L. 117.7.165*247A Fleisch, M. 1008.208-59A Fletcher, R.D. 869+287A, 1501.2.498A Fleq, S. 851-1*266A Flwari, P 892-5*141A Flint, L.L. 1078.185.232% 1051.80*314A Fl&&, U. 10X7-99324A Flares, J. 1285.93*375A Flynn, M.S. 1186.78.35OA F&e, R. 1003..20&493A Foale, R.A. 882.&445A Fodsrad, H. X23-l.lOOA Fogel, M.A. 1020.198*453A, 1020.200+454A Fog&an, A.M. 1301.19@298A Fokin, A. 10%81*308A Foley, B. i113-105*476A Foley, D. 836-P47A Foley, D.P. 1190.39.55A, 1221.13.61A, 887.3.85A Foley, J.B. 1085.85.321A Foikman, J, 409.3.498A Foliansbee, W.P. 12X8-137.446A Follath, F. 1234.64*197A, 1234.66.19XA Folley, D. 10X8-l&ISA, 1034.148.382A, 1039.26*4A, X87-

+85A Foltz, J. 824.3.399A Fonamw, G. 1170.12PlOSA Fonamw, G.C. 1098-72.157A, 1095.183*239A Fontaine, D. 1078.182*231A Fontaine, G. X15-3*477A Fontaine, J. 107X-182*231A Font&ran, F. X15-3.477A Fontancsi, L. 835.3*254A Fontenay-Roupie, M. 1078.lSP231A Fonteyne, W. 1239-127.123A Foody, J.M. 855.3*351A, X03-6.503A for Intensive Cardiac Care, T. X96-5.516A Ford, I. 1021.161*22OA, 1021.160.22OA, 1026.194*226A Ford, S. 1234-58*196A Fordis, C. 1161-17@258A Forker, A.D. 1047-106.473A Forman, S. 831.3.334A Formigari, R. X93-3-471A Fort., J-G. 1164.189261A Fort&, D. 8X3-+37OA Fort&, ED. 86X-P28SA Foster, E. 857.+llSA Fournadjiev, J, 1157-32+iA, 1190.31.53A Fournier, M. 1131.193+253A Fourquet, N. 1219-94*357A Foussas, S. 1077.177*23OA, 1019.96+312A, 1085.84.321A Fox&r, L.A. 1110.148*394A Fowler, MS. 1033.143*381A, 1275-143437A Fowier, V.G. 1047.10+473A, 891.6.490A Fox, E.R. 1031.134.379A Fox, K 1052.87.315A Fox, K.A.A. 1078.185.232A, 1051.80*314A, 1156.22+42A,

1181.ti507A, 831.@335A, 863.1.358A, X64-6*511A Fraccarolio, D. 1044.51.143A, 1056.49*151A, 1102.63.162A Fragasso, G. 1059.65.154A Fraley, K. 893.6.471A Fran, D.B. 11X6-101*35OA, 1249.7+36OA, 1110.148*394A,

1245.157.432A Frampton, C. 845.3*183A, 869.5.287A Franceschini, L. 1231-44*194A, 1308-46*211A Francis, C.K. 1050.101*313A Francis, D. 1264.43.203A Francis, J. 1082.199*458A, 1114.200*46OA Francis, M.E. 1172.12PllOA France, I. 8%2.83A Francois, L. 838.@343A Frangogiannis, N.G. 801->325A, 894-1.451A Franke, A. 1069.158*39OA, 858~+426A Franklin, B. 1042~4+142A, 1505-2*514A Franklin, B.A. 1136.43*17OA Franklin, G. 1058%60153A, 1133.61*168A, 1133.60.168A Frantz, R.l? 1046-70148A Franz, I.W. 1164.191.261A Franzen, A. 1045.6P146A Fraser, A. 843.2.263A Fraser, A.G. 1006.205*409A, 1006.209*41OA Fraser, CD. 893.6*471A Frazier, D. 1249.78*36OA, 100%20@59A, 855.P351A

AUTHOR INDEX 529A

Frazier, W.A. 1187.41.49A Gab&, M. 1056.46*15OA, 1006.210.41OA Frederick, P 1084.82*32OA Gab&, M.A. 1192-162.27OA Frederick, P.D. lOOl-21@306A Gabbiani, G. 1187.11*49A Fredericks, S. 1046.66*147A Gabel, M. 822-3*164A Fred&en, P. 841-P463A Gabriel, H. 1098.64.156A Freed, L.A. 891.4.49OA Gaburjakovz, J. 1100.50%9A Freedman, RA. 1204.124*117A Gaburjakova, M. 1100-50-159A Freedom, R.M. 841.3*463A, 805.4.464A Gaddi, A. 1079.192.233A Freeman, G. 1217-79*353A Gal, D. 1206.13+419A Freeman, G.L. 1310-65*215A, 1016~80308A, 1151~87337A, Galmos, 0.1250.82362A

1217.7%353A G&k, A. 1068.154*389A Freeman, R.V. 1154.76.340A Galbut, D.L. 1017-85*309A French, J. 1220.lOO-358A Galdangelo, F. 1001.208*306A French, R.A. 1115.103.48OA Galderisi, M. 843.1*263A, 843.3*264A, 814.1*397A French, W.J. 1095-183*239A Galeano F, E.J. 1134.66.169A Frenkel, P 833.2*407A G&n, I. 1133-5P167A Frenneaux, M.P. 130X-45.211A G&to, L. 1112.15P397A, 1146.lSP406A Fresco, C. 1233.56.196A Gallagher, A.M. 1176.142.4124 1176.146*413A, 1241. Frey, B. 1046.67.147A 141.429A Frey, M.J. 820.1*325A, 29.7.9A Gallagher, M. 1134-6P168A Frid, D. 1168.6@178A Gallagher, 1M.M. 1272.127*129A, 1010.206*134A, 1280. Frid, D.J. 808~+276A 2*513A, 84X-4-113A Friedlander, D. 1230.191*285A G&is, Y. 12X4-90*375A Friedman, HZ. 887.@86A Gdi, M. 1001.208*306A Friedman, J.D. 1033-145.381A, 1142-141*402A, 1175. Galli, S. 1101-5+16OA

138*411A,1176-142*412A, 1176.146’413A, 1241. Gallini, C. 1120.91*332A, 12%139.446A 141*429A, 1242.14+429A, 1242.14>43OA, 1275. G&no, A.F. 1005.209*479A, 1257.31.74A, 1257.32*74A 144.438A,847-6*185A, 807~&425A, 8X2-5.444A Galloway, AC. 1209-147.422A, 1114-195*459A

Friedman, P 1298.115*136A Galloway, J.M. 1010.201.133A, 1023.170*222A Friedman, PA. 1170.llP107A, 1170.llS.lOSA Gait, J.R. 807.5*42SA Friedman, PJ. 1076.173*23OA Galuppo, p. 1044.51.143A, 1056.49.15lA Friedrich, C. 1074.160’227A G&ha, D.H. 855.3*351A, 855.5.35112,803-6.503A Frigiola, A. 1006-205.409A Gambarte, C. 1136-7+171A Frishman, W. 1095.18+239A Gammage, M.D. 1063.131*95A Frobert, 0.1263.189294A Gamra, H. 834.5*461A Froelicher, V. 1042-4+142A Ganau, A. 1159.163.255A Fro&her, V.F. 847+185A, 1505-P514A Gandhi, SK. 1009-207.202A Froblich, J. 1007-208*268A, 1152-94*339A Ganeshram, V. 1241-138.428A Frobllich, J. X42-3*262A Gang, Y. X65-5*126A Frost”, T 1217.79*353A Gangasani, S.R. 806-5*483A Fmmin, H. 1236-131*12OA Ganz, J. 890-1.302A Frustaci, A. 1106-111*98A Ganz, I? 837-3+182A, 890..1.302A Fry, J.A. 8X7-6*86A Gao, M. 1002.202*492A, 11X9-25*52A Frye, R.L. 1148.5*504A, 1148.3.504A, 114%2.504A Gap+& A. 32.3.17A Fu, L. 1071.26.13A Garabedian, C. 834.1*46OA Fu, Y. 1153-lOP34OA Garavaglia, S. 1247-4*512A Fuchs, S. 1090-35=23A, 1078-18?232A, 1126.161*246A, Garcia, E. 1236-131.12OA

1126.160*246A, 11X4-93*34XA, 1156.25*43A, 1041. Garcia, E. 1073.34.14A 4@7A, 867.5+435A, 870-4.76A Garcia, E. 1249.101*361A,1255-lP71A, 1294-15.78A, 32-

Fujii, K 1019.95.311A, 1211.158.424A 4.17A, 83X-1*342A, 838-2.34&t, 838.3.342% 83X- Fujii, M. 1132.4@165A, 1201.64*19OA, 1201.72*191A 4-343A Fujii, S. 1130-18+251A Garcia, E. 852.056A Fujii, T. 1102-621624 1222-2@64A Garcia, E.V. 1175-13P411A, 1288.137.446A, 807.P425A Fuji!+ A. 1237.llP121A Garcia, J.M. 1182-79*345A, 1250.83*362A Fujimi, K. 1096.18924OA Garcia, M.J. 1064.136.385A, 1006.20%409A, 1245- Fujiioto, H. 1071-2@13A 155*432A, 1273.133.435A, 1273.134.4354 1276. Fujimoto, S. 1131-18P252A 147.438A, 1115.109*481A, 1116.2+499A, 861.+2OOA, Fujioka, M. 1024.178+223A 840.P416A, 849.5*418A, 881-1*442A Fujioka, N. 11X3-88.347A Garcia, R. 1122.lP29A Fujita, M. 1072.2P13A, 1132.53*166A, 1267.64*206A, Garcia-Barrena, F’. 1080.5*495A

1192.164*27OA, 1194.178*272A, X12-+163A, X89- Garcia-Femindez, M.A. 1141.136.401A 2-377A Garcia-Fernandez, M.A. 10X0-5-495A

Fujit,, N. 1024.178*223A, 1184.92347A Garcia-Mali, X. 10%75.307A Fujita, T. 1194-177.272A Garcia-Moran, E. 1170-116.107A, X73-1.13OA Fujiwara, H. 108X-18*19A, 82X-2*37A Gardner, E.B. 88X-3.219A Fujiyama, S. 1035.lSP383A Garfmkel, A. 1202.llP114A Fukamachi, K. 1049.105*474A Gq, M. 1002.204.493A Fukami, K. 1252-93.364A, 1222.2+64A Gqiulo, G. 893.3’471A F&da, N. 121%87*355A Gariepy, J. 1093-16?236A, 1097.19+241A Fukuda, S. 1074.161*227A, 1034.14~382A,871-1~366A Garlichs, C.D. 1131.187252A Fukuda, Y. 1050.lOP313A Garot, p. 1174.136.4114 1255.1%7OA, 889.@378A Fuller, D.L. 891.4.49OA Gmart, K.N. 1092.162.235A, 1008-203*58A, 1295.27.XOA Fuller, LA. 857-P118A Garret, D. 1021-15P22OA Fumagalii, S. 856-3.193A Garrett, J. 842.2.262A Funaro, S. 1069-157.39OA Gany D.J. 412.l*SOlA Furberg, C. 1021.161.22OA Garson, A. 1213.197-467A Furman&i, J. 1003.2OP494A Gaschen, J. 1196.l8P274A Fumi, J. 1279.19P469A Gasparini, M. 1063-111*94A Fummoto, T 1130.184.25lA Gas, A. 1133.58.167A Fummoto, W. 1206.133*418A Gaster, A.L. 1294-13.78A Fumno, T. 1268.7+208A Gates, K.B. 1203-117*115A Fumta, T. 1076-170.229A Gattis, W.A. 1201.61*189A, X72-1*209A Fuss, C. 1254.42*7OA Garto, S. 856-3.193A Fuster, V. 1024-174*222A, 1192.163*27OA, 1258.19+288A, Gatzoulis, M. X41-1.463A

125%159.288A, 125%192288A, 1125.40.36A, 1125. Catzoulis, M.A. 1082.199*458A, 1114-200.46OA, 1246. 41.36A, 1032.138.38OA, 808-3.276A 195.468A

Gaasch, W.H. 1132.47*165A, 1267.61*206A Gaudron, l? 1132.55-166A, 11%109.477A

KEY: Author, Session-abstract number * page number

530A AUTHOR INDEX

Gause, D. 884-l.295A Gauthier, D. 1066-149387A Gauthier, F. 1301.191*298A, 890.5*302A Gawreau, K. 1180.19?466A, 1246.197*468A, 834.&461A Gaw, A. 1128.170.248A Gtiola, E. 1311.70.216A Gay, W.A. 1215-109485A Gaynor,J. 893.1*47OA Gaynor, J.W. 1004-ZOti455A Gaziano, M. 806.>483A Gbadebo. T. 1060-118*92A Gebara, 6.1233.54*195A, 1160.16+256A Gebreeyesus, A.G. 1156.21*42A Geiran, 0.863~+359A Geis, T. 1131.187.252A G&h, S. 1051.7@314A Gelhnan, J. 1156-26.43A G&man, E.M. 1168-71.179A Gemayel, C.Y. 1033.146*381A, 1110.14@394A Gennaro, G. 1301.191*298A, 890-5.302A Genovesi, M.H. 1182-80’345A Gemini, G. 1119.85*33OA,857-5.119A, 883.3.37OA Geoffroy, P 818~4.28A George, B. 1158-3@45A, 1190.32.54A, 1221.18.62A George, K.A. 1082.19+458A George, P.B. 1223.36.66A, 806.5.483A Georgiades, M. 1072-32*14A Gepstein, L. 1118.78*329A Geraldes, P 1256.24.73A Gerard, P.L. 1018-91*311A Gerber, T. 851.4*266A Gerckens, U. 1124.37.34A Gerdes, CA. 851.3*266A Gerdts, E. 102%168*221A, 869.3.287A Gerlach, J. 1175.138*411A, 1242.145*43OA, 1275.146.438A Germane, G. 1033-145*381A, 1175-13@411A, i176-

14+413A, 1241.14ti429A, 1242.14>429A, 1242- 145.430A, 1275.14@438A, 1116-5*5OOA, 807~@425A

Geroulakos, G. 1092.163.235A,859-2.277A, 859.6.278A Gerritse, B. 1170-115*107A Gerrirsen, W.B.M. 885.@84A Genh, B. 1120..89*331A, 892~6.141A Gersh, B.J. 1268.71*208A, 1120.93.332A, 1217-77+353A,

848-2.113A Gershlick, A. 1038-12.1A Gersony, D.R. 1243.147.43OA Gersony, W.M. 834-l.46OA, 805-3.46412 Gerstenblith, G. 831.3334A Gerstenfeld, E.P. 848.5.113A Gem, E. 833.4.407A Gervado-Domingo, G. 1106.13ti99A, 862~+124A Geshi, E. 1151-8&337A G&n, P 1070.9.9A Geva, T. 1020-196.453A,‘l020-197.453A Gcvorkian, N. 1090.31*22A, 870.4.76A Gewillig, M. 1048.197454A Ghaffari, S. 1268.72208A Ghaisas, N. 1113-105.476A Ghali, J.K. 1308.52213A, 1308-5?213A, 830.9172A, 872.

1*209A, 872-3*209A, 87%4.209A Ghali, W.A. 856.6.194A Ghani, M. 1153.9@34OA, 1296.38.83A Ghazzal, 2. 11%42.46A Ghazzi, M.M. 830-5*172A Ghelarducci, B. 824~+399A Ghezzi, F! 1288-141+47A Ghia, K.K. 1245.155*432A, 840.2*416A Ghidina, M. 1233-5@196A Ghio, S. 1059-70155A Ghiringhclli, S. 1001.208.306A Ghoshhajra, B.B. 1245.155’432& 840-2416A Ghuran, A. 823~+lOlA, 865-2.125A Giacomini, J. 1228.172*281A Gialafos, J. 1077.177*23OA G&r&i, A. 1024.18@224A, 895~+304A Giambartolomei, A. 1249.lOle361A Giannelli, S. 1086.91*322A Giannuzzi, l? 1284-8+373A Giap, H. 1221.9.6OA Giardina, E.V. 1024-173*222A Giardini, A. 893.3*471A Giasson, E. 1301-19p298A Giazitzoglou, E. 1104-12+97A Gibbons, R.J. 1203.117.115A, 1142-14@402A, 1242.

146*43OA, 807.4.425A Giblq B. 855.1*351A

JACC February 2001

Gibson, C. 1001.201*305A, 1001.21@306A, 1121.99333A, Goldman, S. 1056-4+15OA, 1192.162*27OA, 1177. 1121.96*333A, 1121.95*333A, 1121-98333% 1186. 149*413A, 830.4.172A, 830.3.172A, 883-1.37OA 77’35OA, 1282-77.371A, 879.5.369A Goldschmidt-Clermont, P. 868.3.286A

Gibson, C.A. 1075.166*228A Goldschmidt-Clermont, PJ. SOS-4*276A, 8954*304A, 412. Gibson, C.M. 1091.10*24A 2.50lA Gibson, D.G. 1167.56*176A, 1210.153*423A, 857.PllSA, Goldscmidt-Clermont, P 1231.45*194A

866.4*433A Goldscmidt-Clermont, EIJ. 1078.181.23112 Gibson, M. 1086-99323A Goldstein, J.A. 11X4-91*347A, 1220-99358A, 1254.4@69A, Gibson, EB. 1242.143*429A 1254-11.69A Gielen, S. 1201.70.191A, 812.2163A, 845.+183A, 868- Goldstein, S. llOO-5>159A, 1135.6@169A, 1135.71.17OA,

5.286A 1168.62177A, 1264-45*204A, 845.>183A, 854.5.192A Giese, C.T. 892-3*14OA Golebiewski, J. 1269.112.126A Giesler, T 1289-14+447A, 1290-149448A Golf, S. X36-2*46A Giglia, T.M. SOS-5*465A Golia, G. 1231++194A, 1308.46211A G&i, M.H. 1090-3?23A Golina, p. 867-2*434A Gilard, M. 1059-68.154A, 1070+9A Gomes, A. 1205.130.118A, 892-1.14OA Gilbert, DJ. 1180.199466A Game=. M. 830.3*172A Gilbert, E.M. 1046.70.148A Gomez’Recio, M. 852.&56A Gilchrist, I. 1123.2p33A Gomez-R&o, M. 32.4*17A G&s, ‘I 412.+502A Gondo, N. 1171.123*108A, 1205-129.117A Gd, IS. 1090.3@23A Gonzalez, J. 806~+483A Giil, J.S. 1208-14+421A, 858-2426A Gonzalez, M.D. 1238.119.12lA, 1105.130.98A Gii, R. 1234.60.197A Gonzalez, PC. 1180.197.466A Gillam, L.D. 1110.148.394A, 1245-157.432A Goodfellow, J. 1308-45.2114 1196.192.275A Gillberg, J.M. 873~+131A Goodkin, G.M. 859-3.277A Gillespie, D.L. 1026-199226A Goodman, S. 1153-10@34OA, 863.1*358A, 863.5*359A Gilligan, D.M. 1140.130*106A, 857.2.118A Goodman, S.G. 855-1*351A Giijns, H. 1259.166*289A, 1259-162.289A Goodwin, M. 1169.43.18OA Gilon, D. 104557*145A, 1002-201*492A, 1280-7.514A Gopalakrishnq D. 1278.157’44112 G&on, L. 1178-152.414A Goppelt-Stiuebe, M. 1131.187.252A G&on, W. 1032-139.38OA Goraya, T.Y. 1148+504A, 1148->504A, 1148-2.504A Giiun, H. 1124-32.34A Gorcsan, J. 1166.51.175A, 881.6.443A Gimelli, G. 1123-20*31A, 819-228A Gordon, G.M. 1142.137.401A Ginnetti, F. 1051-83*315A, 818.>27A Gordon, N. 1168-72.179A Ginzton, L.E. 1068.151*389A, 1116.1*499A Gore, J. 863.1.358A Giorgi, L.V. 1123.30*33A, 1189.2p51A Gore, J.M. 1095.182238A, 1052.87.3154 1181.6.507A, Giorgi, M.C. 1233-5+195A 1214-1.508A, 852~5.56A Giovannini, T 1027.115*87A Gorgels, A. 1095.181.238A Girard, C. 1178.152414A Gorgels, A.P. 1023.172.222A Girard, S.E. 1065-138*386A Gorham, N. 888.+219A Gird& S.S. 835.2.253A Gori, T. 413.3*505A Giri, S. 1186.lOti35OA, 1249-7+36OA Gorini, M. 1098.6?156A Giron, C. 1281-lOe489A German, J.H. 1087-101*324A, 1118.77*329A, Sol-2325A Girouard, S.D. 1239-125.122A German, R.C. 1087-101*324A, 1118-77*329A, Sol->325A Giseh, G. 894-2*451A Gorodnya, O.M. 1016.78.308A,1183-86’346A Gishel, N. 829.ti39A Gorow, J. 1008.20@59A G&i, R. 1009.206*202A Gorr, J. 1093.170.236A Githiora, L. 1123.21*3lA Gorran, R. 1134.65.169A Gitt, A.K. 1308.49.212A, 1086-93*323A, 1282-10>372A, Gortchakova, 0.29~5.8A

1214~5*509A Go&, Y. 848.5.113A Giugliano, R.P. 1053-91*316A, 1282-7&372A, 1283-79372A Goslitzer, T. 1287.13+445A Gladwin, M.T. 1130-18>25OA, 1229.184284A Goss, R. 1037->491A Glantz, S.A. 1301-188.297A Gosacha& C. lOOl-209.306A Claw, L. 1155.16%OA Goswami, K.C. 1031.13+37912,814-4*398A Glasziou, P 842.1.262A Goto, S. 1293.4l.77A Glatz, J. 1019.9@312A Goto, Y. 1235.7@198A, 1162-18@259A, 1223-35*66A Glazer, R. 1046.69148A Gotou, Y. 1505.1*514A Gleason, J.D. 1041-38.7A Gonardi, B. 1024-181*224A G&a, F. 1131-18@251A Gottchall, C. 1073-4216A, 1296-35.82A Glines, R.C. 1157-29.43A Gottdiener, J.S. 1144.15@404A Glogar, D. 1118-8@329A, 1256-21*72A, 863.2.359A Got&b, S. 1287-136+lSA, 830->172A Glotzer, T.V. 1299-12@138A Got&b, S.H. 1233.53*195A Glover, D.K. 1087-10+324A, 1183-87.346A, 1207.140’42OA Got&b, S.S. 1168-67*178A Gnecchi, M. 828.4.37A Gotto, A. 1261.179292A Gobq L. 1145.152.405A Gottsauner-Wall, M. 12%21.72A Gobeil, F. 1153.9934OA Gottwik M. 1086-93*323A, 1086-93.323A, 1282.102*372A, Gobel, F.L. 896-1.515A 1214.5.509A Goddard, J. 889..ti377A Goudevenos, J.A. 1253.95.365A GBdecke, A. 1087-99.324A Goudreau, E. 1155.10.39A, 1295.28%1A Goenechea, J. 1240.135.427A Gould, K.L. 1066.142.386A Goertler, G. 1270-116’127A Gould, R. 1185.97*348A Goetre, A. 1299.125.138A Goumas, G.S. 1251.84362A Gaff, J.M. 1026.193.226A Gourlay, S.G. 1186.77.35OA Gohda, M. 810~4.25A Gouveia, R.H. 1049-10+474A Gohman, TE. 896.1*515A Govari, A. 880+132A G6k, R. 1195.18@273A, 1301.192.298A Goya, M. 1205128*117A, 1205127.117A, 1104-12>97A Gold, M.R. 1298-12@137A, 1061.121.93A, 1103-117*96A, Goyal, A. 1142.138.402A

813-3.1OOA Goyal, S.B. 1308-5+213A Goldberg, A. 1305-179.3OOA Grabarczyk, M.A. 1091.41.25A Goldberg, R.J. 1095..182238A, 1052.87.315A, 1181.+507A, Graboys, T.B. 1049-108.475A

1214.1*508A, 864-6.5114 852.5.56A Gradus-Pizlo, I. 1081.4*497A, 824-3*399A Goldberg, S. 1021.159.22OA Grady, D. 835-1.253A Goldberger, J. 1236.112’119A, 1270.119.128A Graff, E. 1075-165.228A Goldbourt, U. 1075.165.228A Graham, M. 1098-73*157A, 823.4QOlA Golden, J.S. 845~@184A Graham, M.M. 856~@194A Goldhaber, S.Z. 1005.202478A Grammatico, A. 1063.llp94A Goldman, M.E. 894-3451A Granada, J. 1280-3*513A

KEY: Author, Session-abstract number * page number

JACC February 2001

Granados, N. 841.2-463A Grancini. L. 1101.5bQ6OA Grande, p. 1154.7X.3414 1220.97357A Grande-Allen, K.J. 1047.103.473A, X75-1*487A Grange, R. 412.l*SOlA Granger, C. 1052.X7-315A, X55-1*351A, 879.4*369A, 879.

5*369A, 803-+503A Granger, C.B. 1203.llX.llSA, 1153.100.34OA, 1154.

77.341A, 11X6-76*349A, 855.4.351% X63-3-359A Granton, J. 841-1*463A Gravhalr, C.H. 1263.189.294A Gray, C. 877.6.21lA Gray, J.C. 892.4*14OA Gray, R.A. 1297.112*135A, 873.2.131A Graybum, P. 1046.7@148A Graybum, P.A. 1168.68*179A, 1035.153*383A, 1068.

153*389A, 833-2.407A Graziani, M. 1231.44*194A Greason, K.L. 10X2-197.458A, 1005.204*478A Greco, S. 1117.102.328A Greco, T. 824.3.399A Grecu, M. 1170-llb.l07A, 873.1.130A Green, G.R. 1143-146.403A Green, M. 1028-12>88A, 1028.124.89A Green, S. 11X6-75.349A, 1040-32.5A Greenbaum, A.B. 105X-6@153A, 1040-35*6A, X03->502A Greenberg, B. 1168.68*179A, 1068.153.389A Greenberg, B.H. 1233.55.19bA Greenberg, M. 1027.116*87A Greenberg, 1M.D. 1061.119.92A Greenberg, N.L. 1267.63*206A, 1119.8+331A, 1064.

136.385A, 1006.208.409A, 1245.155*432A, 1276. 147.438A, 1115-109*481A, 1116-2-499A, X14-5*39XA, 840.2*416A, 858.6-427A, 8X1-1.442A, 881.2+l2A

Greenberg, S. 1293.10*7bA, 412.4.502A Greene, A. 1081.+497A, 824.3*399A Greene, P.S. 1005.205.479A Greene, R. X85-3.84A Greenleaf, J.F. 1034.147’382A, 1141.13+401A, 1206.

13@419A, 1292-157450A Greenstein, R. 1170.llplOSA, 1099-47.158A, 839-l*lllA,

X73-3.131A Greenstein, R.S. 1139.121*104A Greenwald, I. 1060.114.91A Gregori, D. 1233-56.19bA Gregorini, L. 1094.177238A Gremese, E. 1233.56.19bA Grea, N. 1102.63.162A Grave, P.H. 1171.121*108A Grewen, KM 835-2*253A Cd&, B.P. 1047-103*473A, 875.1.487A G&in, J. 11%21*31A, 838.3*342A, X38-1*342A, 83X-

2.3426 838.+343A Griffin, M. 1092.163*235A, X59-2*277A, X59-6*278A Griffith, B.P 1166-51.175A Griffiths, G.G. 884.1*295A Griffiths, J. X95-2303A Griika, R.G. 1114-196*459A, 834.+46lA Grifoni, S. 1120.91.332A, 12X8-13944bA Grigg, L. 1127.lb9*248A Grill, D. 1120-89.331A,1295-27.8OA, 870.2.75A Grill, D.E. 1170.117.107A Grimaldi, M. 1299.122137A Grimm, M. 1182-82345A Grimm, R.A. 1267.63*2ObA, 1006.208.409A, 1215.

107.484A, X14-5*398A Grines, C. 1123-21*3lA Grines, CL. 1236-131*12OA, 1249.101*36lA, 1254.40*69A,

1254.11*69A, 838.3*342A, X38-1*342A, X38-2*342A, 83X-4*343A, 887.6*86A, 29.7-9A

Grines, L.L. 1236.131*12OA, 1249.101*361A Grise, M. 1221.9.bOA Grist, M.A. 1221.18*62A Grobholz, R. 1113.109477A Groch, M.W. 1109.142.393A Groenink, M. 1114.199’4bOA Groenning, B.A. 1046.65*147A, 804.3*181A GrohC, C. 1129.175.249A Grohowski, R.M. 100X-201*58A Groothuis, A.R. 810.225.4 Gropler, R.J. 124X-106.486A Gross, G.J. 1060.114*91A Grass, M. 1256-25*73A Grossi, A. 1094.17?23XA Grossi, E.A. 1209.147*422A, 1114.195.459A Grossman, P. 1041.39*7A Grossman, P.M. 1122.1+3OA

AUTHOR INDEX 531A

Grossman, W. 1129.177*249A Hagq P.G. 1045.57.145A, 1002-201*492A, 12X0-7*514A Gratendorst, G.R. 1151.87.337A Haghfelt, T. 1229.183*283A, 1220.97*357A Grathues, F. 110X-141*392A Haghfelt, T.H. 1294-13.7XA Grout, D. 1059-61.153A, 1241.137’42XA, X84-6.296A Hagl, S. 1265.48.204A Grove, R.I. 1092.161.234A Hague, W. X42-2*262A Grube, E. 1072.33.14A, 1256.25*73A, 1256.3@74A, X29- Hahalis, G. 1159.161*255A, 1286.100*377A

3-38A Ha&s, D.E. 1269.13>127A, 1061.120.92A Gruberg, L. 1073.39*15A, 1090.31*22A, 1124-3133A, 11X9- Haisry, W.K. 123X-123.122A, 1105-12798A

24-52A, 1190.3+54A, 1221.16*62A, 1256.22.72A, X11- Hajj-Ali, R.H. 10X5-87.321% 11X6-75*349A, 1040.3>5A 2-26A, X60-5+68A, 870.4*76A H&m, J. 1166.5?175A, 118X-19.5lA

Gruel, Y. X26-4.244A Hakim, Z. 1214.3*508A Grunberger, G. X82-3.444A H&ox, J.P.J. 1045.59+145A, 1184-93*348A, X17-2*242A, Gmndy, S.M. 112X-174*249A X50-3*265A, 890.+302A, 867.5*435A Guadagnoli, E. 1247.ti512A Hale, S. 1153.98*34OA Guaghmi, G. X38-3*342A, X38-1*342A, X38-2*342A, 83X- Hale, S.L. 1284.8?374A

4-343A Haley, J.H. 1249.102.361A Gualeni, A. 1149.103*481A Hail, A.F. 880.2.131A Guarda, E. 815.1.477A Hall, A.S. 1100.49.159A Guarini, P. 1215.106*484A Hall, C. 1016-82.309A, 1151.84.337A Guarira Souza, L. 844.+48A Hall, R.J. X60-1*67A Gudavaili, A. 1191.15p269A Hall, R.J.C. 1168.64-1784 12&76*352A, X82-6-445A Guelfi, D. 1127.166.247A Hallgren-G&a, J. 1211.156.423A G&ret, P 1174.136.411A, 1255.13*7OA, 8X9-6*378A Hallman, C. 1257.37.75A Guerios, E.E. 12X1-10?488A Halon, D.A. 116X-72-179A Guerra, E.R. 1196.18X-274A Halperin, F. 1285-94*376A Guerra, F! 1061.123*93A Hama, S. 1301.19@298A Guerrero, J. 1115-106.481A Hamada, M. X42-4.262A Guida, L. 1193.171*271A Hamasaki, N. 1090.38*23A, 1123.2+32A, 1296-39.83A Guida, P 823.S*lOlA Hamasaki, S. 1107.133.39OA Guidera, S. 12X1-103.487A Hambrechr, R. 1201.70.191% 1029.125*89A, 812.7..163A, Guideri, F. 1168.65.178A X45-+183A, 868.5*286A, X83-2*37OA Guide-Allen, D.A. 1254-4&69A, 1254.11*69A Ham&s, M.I. 1165.49.175A Guillo, F! 1059.68.154A Hamilton, A.J. 113X-115*103A Guilmette, N. 1132-47-165A Hamilton, J. X25-5-400A GuimarBes, G. X12-5*163A Hamilton, M. 1170.12+1OXA Guimart, C. 1076-169229A Hamilton, M.A. 1098.72157A Guiti, C. 1114.198-4bOA Hamm, C.W. 11X5-95*348A, 1274.14@437A, 12X9- G&e, L. 1097.19@24OA 142*447A, 1149.107.482A, 12%25*73A, X46-5*344A Gul, K. 1088.14%A, 1039.23*3A, 825.3*4OOA Hammami, S. X34-5*4blA Gulamhusein, R. 1138.114*102A Hammer, B. 83X-5.343A Gulati, A. 1214.&509A Hammer, P.L. 847-3*184A Gulielmos, V. X83-6.37lA Hammill, B.G. 10X1-7-4971\ GuUestad, L. 1226.162*279A Hammill, S. 129X-115*136A, 892.6.141A Gum, PA. 1053.89316A Hammill, S.C. 1249.102*361A, 848-2*113A Gumpper, K.F. 805.5.465A Hammoui, K. 1257-35*75A Gunasegaran, K. 1279-200.47OA Hamum, T 1057.54.151A Gunnes, P. 836-2-46A Han, P.K. 814.5.398A Guo, D. 1230.186.284A Han, Z. 1074.16+228A, 1196.18@274A, 1196.189.275A2, Guo, X. 1272.127*129A, 1010.206.134A, 1280.2.513A 1041.39.7A, X90-@303A, 840.1*416A Guoqing, Z. X40-3.41bA Hanatani, A. 1292.15&45OA Gupra, A.K. 1105.12!+98A Handa, S. 1293.41.77A Gupra, D. 1281.105’488A Handanis, S. 1019.96*312A, 10X5-84*321A Gupra, M.K. 12X5-94.376A Handbag, E.M. 1311.70.216A Gupta, R.C. 1100.52%9A, 1135.68*169A, 1225-159.278A, Handschumacher, M.D. 1115.106.4XlA, 1149.106.482A

1049.103.474A, 815.5.478A Hang, X. 1119.86*331A, X58-6*427A, 8X1-2+t2A Gupta, S. 1044.52*144A, X22-2.164A Han&h, D. 1213-200.4bSA Gurbel, PA. 1123.25*32A Hanke, H. 1125.42.36A Gurfinkel, E. 1181.6.507A Hanky, EL. 1004-203*456A Gurgun, C. 1026-1X9-225A Ha&y, P.C. 105574*149A, 1152.92.338A Curlertop, Y. 1248.103.485A Hannan, R.D. X22-5*164A Gurm, H.S. 1090.32.22A Hanninen, H. 1184.9+348A Cursum, M. 882.4.444A Hanrath, P 1100.51*159A, 1077.175*23OA, 1016.79*308A, Gurtler, T.A. 1275.146*43XA 1069.158*39OA, 1155.15.40A, 1277.153*44OA, 1104- Guss, J. 1243.147.430A 121*97A, X58-4.42bA Gus&, I. 1249.102.361A Hanraq, C.G. 122X-173*281A Gurerman, L. 829.1*38A Hansen, E. 11X3-89*347A Gutersohn, A. 1043-46.143A,1025-186.225A, 1161. Hansen, M. 1226.164.280A

175.25XA, 1151.XX-337A, 1176-14>412A, X26-1.243A Hansen, P. 1153.95*339A Gutierrez, M. 1076.169.229A Hansky, B. 1204.121*116A Guy, T. 10X7-101.324A, 1118.7?329A, 801-2*325A Hanson, K. 1275.146*438A, 1501-1*498A Guzman, L. 1136.74*171A Hao, X. 1034-147.382A Gyangyosi, M. 1256.21*72A, 863-2*359A Ham, Y. X42-4.262A Ha, J. 1110.150.395A Harada, K. 1036.158*384A, 1244.153*431A, 104X-199<455A, Haager, P. IISS-15*4OA 1048-200455A Hager, P.K. 1222-22.63A, 1256.25*73A Harada, M. 1259-165*289A, 1187.42.49A Haas, EJ.L.M. 8X5-6.84A Harada, T. 1158.34*4lA, llOb-113*99A Haase, A. 1151.90’3386 1224-41*67A Haralick, R.iM. 1116.?5OOA Habbab, M.A. 1155.11*4OA Haramaki, N. 1301-160.297A Habbonsh, I. 807-5.425A Harano, Y. 1162-180.259A Haber, H.L. 896.>515A Harb, T. 1160-169.257A Haberl, R. 1176.144*412A Harding, N. 1076.172229A Habhab, N. 1204.124.117A Hardy, L.R. 1091.41.25A Hachamwitch, R. 1275.142*437A Harmatz, P 1279-198.470A Hack, E. 1019.9@312A Harper, K. 1001.204.305A Hadjissavas, J. 1019.96*312A, 10X5-8+321A Harper, K.D. 835.1.253A H&Ii, U.O. 1190.38*55A Harries, M. 1272.127*129A, lOlO-206.134A, 1280.2~513A Haffaiee, C.I. 1236.11>12OA, 1298.118.136A Harrigan, P. X81-6+43A

KEY: Author, Session-abstract number * page number

532A AUTHOR INDEX

Harrington, R.A. 1120.92332A, 1154.102*341A, 121% 88’3556 1253.97*365A, 12X3-8@372A, 12%96’376& 1293-4277A, 846-2343A, 846.5*344A, X63-3*359A

Harrington, S. 12%16@288A Harris, K.B. 1142.137401A Harris, K.R. 825.24OOA Harris, M.L. 116X-63*17XA Harrison, A.T. 804.4*181A Harrison, J. 12X1-104.4XXA, 896.3*515A Harrison, J.K. X91-6*49OA Harrison, L.B. 1221.11.61A Hart, A. 1249.75*36OA Hart, B. 1066.145.387A Hart, C.L. 1175.14@412A Hart, C.Y.T. 1231.4&195A, 1310-64*215A, 1094.179.23XA Hart, N.I. 126X-72.20XA Hartigan, P 1275.14&438A, X21-1*327A Hart&m, P.M. 1037.5*492A, 1501.1*498A Hating, J. 1095.181*238A Hartmann, F.S.G. 1217-81*354A Hartog, J.M. 892-2.14OA Hasan, S.A. 1215108*485A Hasdai, D. 1120.92332A Hasdemir, C. 814.3.39XA Hase, M. 10X5-88*32lA Hasegawa, A. 1128.171*24XA Hasegawa, K. 1194.17e272A, X89-2*377A Hasegawa, S. 1116.5t5OOA Hasegawa, T. 1167.58*177A Haseroth, K. 837-5*182A Hashem, M. 1293.4@77A Hashimoto, A. 10X5-88*32lA Hashimoto, I. 1064.13+385A, 1273.136*436A Hashimoto, K. 826.5*244A Hashimoto, T. 1131.189252A Hashimura, K. 1094.178*23XA Hassan, A. 863.2.359A Hassan, A.H.M. 853.5.57A Hastings, J. 1046.72148A Hata, K. 1059.62.153% 1267-62+206A, 1031.136.379A Hata, N. 1185.99.349A Hara, T. 1038.9QA, 1124.33*34A, X36-5.4712 Ha&, L. 104X-197*454A, X66-1.433A Ha&r, C. 1158.38.45A Hatton, P.S. 1197.44*186A Haaizacharias, A.N. 1024.18@224A, 895.@304A Hauber, W.J. 116X-63.17XA Haude, M. 108X-1919A, 1024.177*223A, 1123.2632A,

1221.1762A, 12%20*72A, 1295.25*XOA Hauer, W. 1247.4.512A Haunsoe, S. 1220.97.357A Hauptman, P.J. 1247.@512A Hauptmann, E. 100X-205*59A Hauser, M.F. 1178.151*414A Hausleiter, J. X19-5*29A Hausmann, H. 1043.47143A Havekes, L.M. 1131.19+253A Haven, A.J. 848.+113A H&k, P. 1191-161*269A, 1247.1*511A Havndrup, 0. 1309.58.214A, 1155.17*41A, X32-1*173A Havranek, E. 830.>172A Havranek, E.P. 1234.61.197A, X56-4.193A Hawkey, M. 1185.97*34XA Hawkins, E.T. 1183.89.347A Hayakawa, H. 1116.3.5OOA Hayam, G. 111X-7*329A, 8X0-4.132A Hayano, J. 1067.150.38XA Hayase, M. 1008.205.59A Hay&i, H. 1269-131.127A Hayashi, K. 1229-181*283A, 8X4-4*296A Hayashi, M. 1132.4@165A, 1201.64*19OA, 1201-72191A Hay&T. 1134.64*169A, 1077.176.23OA Hayashi, Y. 108X-1@19A, 828.237A Hayashida, W. 1225.194*279A Hayerizadeh, B. 1073.38*15A Hayes, D. 1298.115.136A Hayes, J. 12X0-3*513A Hayes, R.K. 1247.5*512A Hayes, S.W. 1033.145*3XlA, 1142.14l%O2A, 1175.

138*411A, 1176.142412A, 1176.146*413A, 1242m 144.429A, 1241.141*429A, 1242.145*43OA, 1275. 146*43XA, 1275-14+43XA, X47-6.185A, 807.6*425A, 8X2-5*444A

Haynes, P. 1308.55.213A Haynes, W.G. 413.4.505A Haynie, M. 1066.142*386A Haywood, G.A. 1016.77*308A

JACC February 2001

Henog, W. 1156.2@43A Hess, B. 1125-4>36A Hess, M. 1066.142.386A Hess, O.M. 1017.86*309A, 100X-208*59A, 32.5.17A Hess, W. 81Om3*25A Hesselbacher, S.E. 1092.161*234A He&berg, S.G. 810.2.25A Hetdeman, B.D. X64-4.51OA Hazer, R. 1043.47*143A, 1199.55.18XA Heublein, D.M. X04-@18lA Heuser, R. 115X-38*45A Heyde, G.S. X18-1.27A Heymsficld, S.B. 1308.55.213A Heyndric!a, B. X66-2433A Heyndrickx, G. 819.>2XA, X94-2.451A Hiarasawa, Y. 11X5-99349A Hiasa, G. X42-4*262A Hiatt, B.L. 1041.3?6A Hiatt, W.R. 1026-19@225A, 1026-191*226A, X59-4.27XA Hicks, M. 1159.160-255A Hierl, A. lOlO-21@134A Higaki, J. 1023.171*222A Higashiio, Y. 1019-95.3114 1211-158*424A Higgins, J.R. 1294.14.7XA Higo, S. 1267.64.206A Hijazi, I. 1156.2Q42A Hijazi, Z.M.M.H. 1020.195*453A Hi&, K. 1194.17e272A Hilbel, T 865+126A Hildago, A. 1040.295A Hildebcandt, P.R. 1046-65.147A, X04-3*181A Hilgers, K.F. 1193.170.271A Hill, J.C. 1267.61*206A, 1177.147.413A Hill, L.M. 1282.76.371A Hi& M.R.S. 1059.69*155A, X57-l.llXA Hill, PC. 11X2-79345A, 1250.8>362A Hiller, K. 1151.9@33XA, 1224.41*67A Hillier, C. 1094.175*237A, 1094-17@237A, 1196.191*275A His, G. 1052.84.315A Hillis, L. 10%8+315A Hills, D.G. 1299.123*13XA Hip&h, K.E. 1059.6’+155A Hilton, D.J. 11X9-26.52A Hilwig, R.W. 10X4-8@32OA Himbert, D. 83X-6.343A Himeno, W. 1262-177*292A Hinderliter, A.L. 835.>253A Hindricks, G. 1029.125*89A Hines, H. X07-5*425A Hintie, TH. 1175.141*412A Hirai, T 1165.45Q74A, 889.>377A Hirai, Y. 82X->37A Hiramori, K. 1222-2+64A Hiram, T. 112X-17324XA Hirao, H. 1050.102.313A Him&i, S. 1009.208*202A Hirata, K. 1159.16@255A, 1159.164*256A, 1163.185.26OA,

1034.149.382A, 1291.153.449A, 849-2.417A Hirayama, A. 1071.25*13A, 1132.54.166A, 1220-96’357A Hirayama, H. 1291.153+49A Him, T. 1222.2&64A Him&a, K. 1292-15@45OA Him&, N. 1131.192253A Hirota, K. 1107-13ti391A Hirsch, A.T. 1026.190*225A, 1026.191*226A, X59-4+27XA Hirsch, G. 1196.189275A Hirshfeld, J. 896-2515A Hirst, J.A. 11X6-101*35OA, 1249-7@36OA Hisamatsu, K. 1237.ll?lZlA Hisatome, I. X12-4.163A Hiser, M. 1027.115.87A Hishida, E. llOl-55*16OA, 1220.9ti357A Hishida, H. 1050.76*313A, 10X5-8’+322A, 1222-2ti64A Hitchcock, F. 1092.160*234A, 1004-20@456A Hitchcock, F.J. 1004.202456A Hirtinger, L. 1284.9@375A, 1174.136*411A, 8X9-&378A Hiwada, K. 842.+262A Hjalmarson, A. X45->183A Hlatky, M.A. 1081.l.496A Hnatkova, K. 1010.206*134A, 823.4*101A Ho, C.M. 1301.190.29XA Ha, K. 1124.39.35A, 1242.146.43OA, 1190.35.54A Ho, K.K.L. 828.5.374 29.3.XA Ho, M. 1089.28.21A Ho, R.T 1204.12@116A Hobbs, F.D.R. 1046.61*146A, 1046.63.147A Hobbs, R. 1234.64.197A

Haze, K. 1131.185*251A, 1054-95*317A, 1252.93*364A Haznedarogiu, ‘i. 1139.122104A, 1007.202.267A He, Y. 1251.86.363A Heagerty A.M. 1259.167’29OA, 851.3*266A Hearne, M.A. X64-4.5lOA Heart Care Program, T 1214.+509A Heath, R. 1092.161.234A Heaven, D. 1045.6@146A Hebert, D. 1055.74*149A, 1152.92*33XA Hebert, J. X15-3.477A Hebert, K.A. 1308.50.212A, 1037.7*492A Hecht, H. 1305-18@3OOA Hechter, S. X41-1*463A Hedjbeli, S. X25->4OOA Hedner, T 895-3*303A He&y, E. 1302.162299A Her, T. 1086-93.323A, 1214.5.509A Hees, P.S. 1079-191.233A, 1127.16>247A, 111X-81.329A Heeschen, C. 1074.163’227A, 1229.17?282A, 11X5-

95-348A Heggunje, P.S. 1073.3+15A, 1311.72*217A, 806.2.483A Hegland, 0.1230-189.285A Heher, S. 1196.193*275A Heidendal, G.A. 1175.139.411A Heidenreich, PA. 1071-2@12A, 803.3502A He&M. 1126-162246A, 1126.164.247A Hein, S. 1197-7+186A Heiner, W. 862.>124A H&rich, K.W. 1051.79314A Heintze, J. 1204-121*116A H&ad, D.D. 1259-16+289A Hejlik, J. 413.>505A Helbecque, N. 1131-19@252A Helfeld, H.B. 1236.132+12OA, 1029.129.9OA Helft, G. X08-3.276A Helisch, A. 1074.160.227A Hellenbrand, W.E. 834.1*46OA H&r, G.V. 1033.14>381A, 1033-14+3XlA, 1275.

143.437A, 1288.137.446A Hellemunn, J.P. 1247.7.512A H&amp, A. 1123.2p33A H&amp, A.S. X85->84A Helmreich, J.C. 1265.49*204A Helqvisr, S. 1155.17.41A Henderson, W. X83-1.37OA Hendiri, ‘I? X34-5*46lA Hendrix, G. 872.1*209A Hen&ix, G.H. X72-4.209A Hen&, M. 12X7-133+5A Hen&, M.Y. 1099.4@15XA, 1210.153’423A, X66-4.433A Heng, M. 1233.59196A Hengstenberg, C. 1046-68*14XA, 1201.63.189A, 1077.

17*231A, 1083.78.319A Hennebry, TA. 1005-205.479A Hennen, B. 1155.9.39A, X38-5.343A Henning, R.H. llOO-49159A Henquin, R. 1136.74.17lA Henriques de Goveia, R. 1054.98*31XA Henry, M. 1122-1229A, 118X-18*51A, X29-4.39A Henry, F! 1097.19@24OA Henry, T.D. 1041.41*7A, 86X->285A Hentosz, T. 1249.75*36OA, 886.?217A Her&ova, M.J. 894.3.451A Heredia, R.E. 120X-145.421A Herity N.A. 1041.3?6A, X44-1.47A Herman, A.G. X16-1*241A Hermansen, F. X82-2+44A Hermant, X. 1131.190*252A Hermens, W. 1019.98.312A Hermiller, J. 1221.1@62A Hermiller, J.B. 1089.2>2OA, X11-5’27A, 29-3.812 Hernandez, E. 1189.3@53A, 1295.23.XOA Herndon, S. 1004.204.456A Hernigou, A. 1093.167*236A Herranz, A. 1101.58.161A Herrero, F! 1168.71*179A Herrmann, H.C. 29-7.9A Herrmann, J. 108X-lp19A Herrold, E.M. 124X-105’486A Hersan, p. 808-3*276A Hertzberg, J. 1003-207.494A Hertzberger, D.P. X79->36XA Herweg, B. 1139.124*104A, 839-2.111A Herwig, S. 1298m117136A Hem, I. 1255~14.7OA Herzog, C.A. 1041.41.7A Herzog, N. 8X9-5.37XA

KEY: Author, Session-abstract number * page number

JACC February 2001

Hobbs, R.E. 1222-21*63A, 837.4*182A Hobbs, W.L. 1091-11*24A Hochman, J.S. 1220.100+358A, 846-2.343A Hochreiter, C.A. 1248.109486A Hod, H. lOlO-20+134A Hodenberg, E. 127.3-3>65A Hedge, D. 892.ti14lA Hedge, D.O. 1142.140+402A,1242-14&43OA, 848.2=113A,

807-4.425A Hedge, R.G. 810-.?25A Hadgson, J.M. 1302.169299A Hodgson, T.K. 1007-205*268A Hodnett, p. 1311.68.216A Hoefer, I. 1126-162*246A, 1126-163.246A Hoeher, M. 1125.42.36A Hoekstra, A. 862.2.124A Hoeper, C. llOO-51*159A Hoercher, K.J. 1119-8&331A Hoff, J.A. 1176.145.413A Hoffman, A. 851~@267A Hoffman, B.B. 1022-16>22OA Hoffman, M. 892-1*14OA Hoffmann, R. 1077.175*23OA, 1069-158.39OA, 1155.

15.4OA, 1277.153*44OA, 1222-22*63A, 12%2?73A, 858.4.426A

Hdfing, B. 874-1+41A Hofmann, B. 1140.126.105A Hofstra, L. 1023.17>222A, 1175-139411A Hogrefe, K. 1038.12*1A Heilund-C&en, PF. 1294-1>78A Hoit, B.D. 822.3.164A H&i, N. 1101.55.16OA Hokin, B. 1059.61.153A Holcomb, J. 1047-103.473A Holden, S. 1102-59.161A, 1134.6>168A, 886~+218A H&k, F 1153.97.339A H&ran, S.F. 823.3+lOlA Hollywoad,J. 869.4*287A H&n, T. 1226.162279A Holman, W.L. 1297-132.135A Holmer, S.R. 1046-6@148A, 1201-6>189A, 1077.178.2314

1083.78.319A Holmes, A. 1021.160.22OA Holmes, D. 1141.135*40lA, 1155.19.41A Holmes, D.R. 1092-16>235A, 1306.183*301A, 1117.

7@328A, 1117.101*328A, 1120.89.33lA, 1217- 77.353A, 1040-28’4A, 1187.11’49A, 1008.203*58A, 1224-4@67A, 1295-27*8OA, 1296.3282A, 868~@286A, 828~537A, X44-5*48A, 870-2*75A, 870-?76A

Holmvang, L. 11%7@341A Helper, E.M. 828+37A Holubkov, R. 1130.18>25lA, 1159-162.255A, 1117.

76.328A, 1117.75*328A, 878-1.367A Homma, S. 1162.17&25912,1306-187.3OlA, 1243.147.43OA Homoud, M.K. 1138-116*103A, 1028-12288A Honda, H. 1301.19@298A, 1255-15*71A Honda, O. lOSO-75313A Honda, T. 1222-26=64A Honda, Y. 1071-20.12A, 1072.33*14A, 1053-9@316A, 1156.

2@4lA, Sll-3.26A, 811-1*26A, 853-3*57A, 853-5*57A Honeycut, C. 848+113A Hong, H. 1119-87.331A Hong, K. 1195.183.273A Hong, M. 1189.2O+lA, 1190-3>54A, 853-4.57A Hong, M.K. 1089-25.2OA Hong,,, M. 1102-62162A Hooper, J. 1308-47*211A, 820.5.326A Hoorntje, J.C.A. 1001.203*305A, 1121-9p333A, 1153.

9?339A, 8%6*56A Hope, J. 877-4.21OA Hopkins, A.2 1285.92+375A Hopkins, D. 1039.21.3A, 1219-90*356A Hardof, A.J. 834.1*46OA Hori, M. 1101.55*16OA, 1094-178*238A, 1220-9+357A,

1251.85*362A, 1251-88363A Hotie, H. 1229.185*284A, 1263.182.293A Horio, T 1049.lOti475A Horn, B. 1222.22.63A Home, B.D. 1045.59*145A, 1268.72’208h 1091.9.24A,

1007.20?268A, 1302-163*299A, 1218-84*354A, 1283. 81*373A, 1189.23*52A

Homung, T.S. 1082.199458A, 1114.2OO%OA Horowitz, S. 894-3.45lA Horowitz, S.F. 1033.14+381A Ho&y, P. 1226-163.28OA

Horstkatte, D. 1204.121*116A, 1009.204*202A, 1215. 105*484A, 861.1.2OOA, 861.+2OlA, 882.1+43A, 875- 2.487A, 875.4*487A

Hotton, D.F! 1010.204.133A Horton, K. 1309-6@214A Horwich, T.B. 1098-72157A Hoshida, S. 1206.133-418A Hotz, H. 1043-4%143A Houghtaling, P.L. 831.1*334A Houghton, J.L. 1162-177.258A Houlihan, R.J. 1092.162.235A Houria, p. 1165.4?175A, 1165-48.175A Hour&n, L. 1065.141*386A Houser, F. 1081.@497A Howard, B.V. 1010.201*133A, 1023-169221A, 1023.

170.22212,1095-18+239A, 843.4.264A, 843-6*264A, 869-4*287A, 806.4*483A

Howard, J. 824-3.399A Howard, P.A. 896~6.516A Howell, M. 874.>441A Howell, M.H. 1257.33*74A, 1257-37*75A Hewlett, J.G. 1234.62’197A Hozumi, T 1162-178.259A Hradec, J. 1022-165.221A Hrafnkelsdbti, T. 1229.179282A Hsia, H. 1204.12@116A, 1103-11@96A Hsia, H.H. 1237.116.121A, 1239.13@123A, 1029.13@9OA,

1104-123’97A, 848.6.114A Hsia, J. 1095.184*239A Hsiai, T.K. 1301.190.298A Hsu, D.T. 834-1.46OA Hsue, P 1001-21@306A, 1121.96.333A Hu, J. 1195-181.273A Hu, K. 1132.55+166A, 1151-9@338A, 1224.41.67A HuaYi, G. 1100.50+159A Huang, D.T. 1029-12@89A Hung, J. 1297-132.135A Hung, S. 1299-121*137A, 1160.167256A Hung, S.S. 1103.119.96A Hung, Y. 1267.6?207A, 1251-90’363A Hubbard., A. 1020.20045412 Hubbard, W. 896-4.515A Huber, K. 863.>359A Huber, K.C. 1189-21.51A Hudson, W. 1033.14>381A, 1242-143429A, 1275.

143.437A Huehns, TY. 874.1*44lA Huelsmann, M. 1046.67147A Huerbin, R. 886.>217A Huerin, M. 1136.7+17lA Huerta, R. 1189.3@53A, 1295-23*8OA Hufnagel, G. 1057-55.152A Hug, J. 1122-1@3OA Hugel, B.J. 892.2.14OA Hiigel, H. 1093-173.237A Hughes, K. 829.5*39A Htigl, B. 1137-11>102A, 1029.125*89A, 813.1.99A Hui, J.C.K. 1117.75.328A Huikuri, H. 823-PlOOA Huikuri, H.V. 1262-179.292A, 1030.lll*9OA H&berg, B. 895-3.303A Hummel, M. 1199.55.188A Humphlett, P.K. 1263.184.293A Humphreys, E. 1166.52175A, 1188-19’51A Humphties, K.H. 1002.20>492A, 1189-2?52A Humphries, S.E. 1196-194*276A Hung, J. 1X5-106’481A Hung, J.W. 1243.148.43OA Hunninghake, D. 1305.1793OOA, 1306.186*301A Hunold, p. 1176.143*412A Hunt, D. 1226-165*28OA, 1230.191*285A, 842-2.262A Hunter, J, 867.3.434A Hunter, J.R. 874.3.442A Hunziker, P.R. 1287.135*445A Huppe, G. 1221~9.6OA Hur, S. 811.>26A Hurlimann, D. 830.1.171A Huss-Frechette, E. 842.3.262A Hussain, A. 1311-7?217A, 806->483A Husted, S. 1150.83.336A Hutchinson, H.G. 1261.175*292A Hurh, C. 1299.125.138A Hutman, H.W. 1076-169229A Hutter, A.M. 1203-ll@llSA, 1243-149.43OA Hutter, I! 834.3*46lA Hutter, PA. 1092.160.234A, 1004-202.456A, 1004-

20&456A

AUTHOR INDEX 533A

Hutter, R. 1192.163*270A, 1258.192*288A, 1125.4@36A, 1125.41*36A

Huynh, T 1037.2.491A, 1037.1*491A Hwang, C. 1038.13.lA Hwang, G. 1294.1@78A Hyman, A. 412.+502A Hymsn, A.L. 1096.188’24OA, 1259.164*289A Hynes, CA. 1121.99.333A, 1121-96’333A, 1121.95-333A,

1186-77*35OA, 1282.77.371A Hyunh, T. 1008-202*58A Iacoviello, L. 1131.186.25lA Iacwiello, M. 1299.122137A, 823.S*lOlA Iaffaldano, R.A. 1089.2>2OA, 811.5*27A Ibsen, H. 1164.19@261A Ibuki, C. 1184.92.347A Iconamu, E. 1084.79319A Id&hi, M. 1096-18924OA Ideker, R.E. 1239.125*122A, 1297.112.135A, 1297.

132135A. 873-2.131A Iengo, R. 1149.103*48lA I&i, K. 1038.9QA, 836.5.47A Igawa, A. 1197.73*186A, 827m3*245A Igawa, 0.812.+163A Ignaszewski, A. 1152.94.339A Ignaszewski, A.P. 1234.62.197A Igoumenidis, N.E. 1165-4p175A Ihlemann, N. 1263.188*294A Iijima, R. 1295.24.8OA Ikai, A. 1192-164*27OA Ikeda, H. 1126.159*246A, 1301.16@297A, 1279.197469A Ikeda, N. 1019.99.312A Ikeda, S. 1158.3+44A Ikeda, T. 1010.207.134A, 1060.11?92A Ikeda, Y. 1049.106.475A Ikonomidis, I. 1159.161*255A, 1252-91.36411 Ikmn, H. 869.5*287A Ikura, Y. 1131-185*251A, 1054-95.317A Ikushima, M. 1019.95.311A, 1211-158.424A Ilcrcil, A. llll-153.396A Ilia, R. 1124.3>34A Iliadis, E.A. 885.4*84A Iilien, S. 1139-119.103A Illingworth, D. 842-5*263A Imaizumi, T. 1126.159*246A, 13Olm16@297A, 1222.2@64A Imamura, H. 1102.6>162A Imamura, M. 1059-71.155A, 1162.181.259A Imazu, M. 108%18*19A Imura, H. 1004.209.457A Inagaki, K. 1225-19+279A Incandela, L. 1092-163.235A, 859.>277A, 859.6.278A Indalfi, C. 1125.9.35A, 1254.9*69A, 867.2*434A Ing, F.F. 1213-196.467A, 834.2%1A Ingels, N.B. 1264.4+203A, 1143.146.403A, 1115~105~48OA,

1115.104*48OA, 815m4*477A Ingels Jr., N.B. 8%2-217A Inglessis, I. 1123.20*31A Ifiiguez, A. 32.4*17A Innes, J. 1021.160.22OA Ino, T 1123.22.31A, 1185.99.349A Inoue, H. 1237.118*12lA, 1165.45*174A Inoue, K. 1123.2+32A, 1188.15*5OA, 1296.39.83A Inoue, M. 826.5.244A Ind, W. 1093.165.235A Intini, A. 1098-73.157A Inverse, S.M. 1253.96.365A Investigators, a. 1204.124*117A Investigators, F. 1308.52*213A, 872.3*209A Ioannidis, J. 1250.82*36211,1104-124*97A Iozzo, P 1302-167.3OOA, 1066-143.387A Irigoyen, M. 1151.85.337A Irigoyen, M.C.C. 1022-164.22OA Irvine, J. 1094.175.237A Isaacsohn, J. 1306.18+30lA Isaaz, K. 821-4*327A Is&i, 0.1267-62.206A, 1031.136.379A Ishibashi-Ueda, H. 1156.23.42A Ishida, A. 1134.6+169A Ishihara, M. 1166.5>176A, 1018.9>311A, 1154.75.34OA Ishii, J. 1050.7ti313A, 1085-89.322A Ishii, I<. 1054-99*318A, 884.3.296A Ishii, M. 1262.177*29211,1279-197*469A Ishikawa, S. 1053.9>317A Ishikawa, Y. 1167.58*177A, 1194-177*272A Ishiki, R. 1167.5%177A Ishikura, F. 1245-156.432A Ishimori, H. 1089.28.21A Ishimura, K. 1071.26*13A

KEY: Author, Session-abstract number . page number

534A AUTHOR INDEX

I&z&i, M. 1113.103.475A Ishwaran, H. 847.3’184A Iskander, S.S. 1142-139*402A Iskandrian, A. 1033.1423XlA Iskandrian, A.E. 128%137*446A Isner, J.M. 1157.29’43A, 8%5.266A, 86%1*285A, X68-

7/285A, 883.+37OA Isoda, K. 1131.192.253A Israel, C. 1137.112’102A, X13-1’99A Isselbacher, E. 1280.6+14A Itakura, H. 842.6.263A Ito, H. 1019.95*31lA, 1069.156.39OA, 1211.l58*424A Ito, K. 1252.93.364A, 1156m23*42A Ito, Y. 10X9-28*21A Itoh, A. 1131-185*251A, 1054.95.317A Iung, B. 83X-+343A, 891.5*49OA hersen, F!L. 1157.32+lA Ivey, P.A. 1275.144438A IT, D. 1180.199*466A Iwabuchi, M. 1090-38*23A Iwado, Y. 1009.205’202A Iwagwo, H. 851.5.266A Iwai, C. 1268.70.20XA, 1077.17@23OA Iwai, N. 1023.171.2224 1223.35*66A Iwai, S. 1173-131*111A, 1271.123*129A, 1298.114*136A,

1105.125.97A Iwakura, A. 1192.16+27OA Iwakura, K. 1019.95*311A, 1069.156.39OA Iwarila, Y. 11.55.13.4OA Iwanaga, Y. 1135.70*17OA, 1225.194.279A Iwaoka, R. 1001.20?306A Iwasaka, T. 1035.152*383A, 1207.140.42OA Iwasaki, T. 818-5.2812 Iwase, M. 1167.58.177A Iwase, T. 1132.53.166A Iwatsubo, K 1194.177.272A Ix, J.H. 1271.122129A Iyer, S. 1070.18.llA, 1189.27+2A, X29-1*3XA Iyer, S.S. 11%16.5OA, 11X8-135OA, 1296.34.82A, 829.

6.39A Iyisoy, A. 1058.56*152A, 1093.174*237A, 1301.193*29XA Izawa, H. 1167.58.177A Izrailtyan, I. 1267.65.206A Izumi, R. 1107.134391A Izumi, T. 1135-70.17OA Jaagosild, p. 1300.127.139A Jaarsma, W. 1257.35*75A, 834.3*461A Jabs, A. 125X-159.288A, 1125.4@36A Jackman, W.M. X80-1.131A Jackson, B.M. 1087-101*324A, 1118.7?329A, 801.2.325A Jacober, S. X82-3+44A Jacobs, A.K. 1124.35*34A, 1189.29.53A Jacobsen, S.J. 1045.5@145A, 114X-2*504A, 114%5*504A,

1148-3*504A, 1247.7*512A Jacobson, S. 1255.12*7OA Jacobson, T.A. X84-1.295A Jacques, D. 881+443A Jaeger, EJ. 1005.201.478A Jaeger, J. 836.@47A, 29.2*8A Jaeger, K. 1257.31*74A, 1257.32.74A Jaff, M. 1092.159.234A Jaff, M.R. 1230.19@285A Jagathesan, R. 882.6.445A Jahn, J. 1144.149.404A Jai”, A. 1089.21*19A Jain, A.k. 1285.94.376A Jam&F. 1048.197.454A, X66-1*433A James, S. 1150-83.336A, 820.4*326A James, S.A. 1270.11712XA Jar&son, S.W. 1076.173*23OA Jam&on, W.R.E. 1209.150*422A Jang, I. 1123-2@31A Jang, J.J. 1074.163*227A Jang, Y. 1191.160269A, 12%36.75A Jani, S. 1190.3254A, 1221.9*6OA, 1221-18e62A, 29.3.XA Jar&r, M. 1066-144*3X7.4 Janin, Y. 1253.lOOm366A Jar&se, J. 8X2-3*444A Jansen, C.H.P. 85X-4.426A Tansen, P 1004.206.456A jans, P 1055.74.149A, 11%92.33XA Janssen, E.H. 1301.194*29XA Janssens, S. 1259.166*289A, 12%162.289A Januzzi, J.L. 1243.14%43OA Janzon, M. 1286.97’376A, X63-6.36OA Jaquet, K. 1093.172’236A Jariwala, N. 1076.172*229A, 1076.169.229A

JACC February 2001

Jest, C. 1249.78.36OA, 1008.206*59A Jovanovic, T. 1300.13@139A Joy, R.A. 813.3.1OOA Joyce, M.E. 1291-154*45OA Joyner, C.A. 857-2.11XA Judd, D. 1046.69’14XA Judd, R.M. X25-2?4OOA Jue, J. 1209-150*422A, 1047.109.474A Juenemann, G. 1299-125*13XA Juergens, C.P. 12X5-92375A Juhasz, D.F. llOl-5716lA Jukcma, J.W. 1131.18@252A, 1131.194*253A, 890-3.302A Jukema, W. 1129-17?25OA Juliard, J. 83%6.343A Julius, S. 1225.16@27XA Juneau, M. 1227-168.28112 Jung, M. 1149-107.48212 Jung, W. 129X-11?136A Junge, K.J. 841~Q463A Juracan, E. 891-1’489A Juratli, N.M. 1005-201*47XA Jurkovitz, C. 1073.40.16A Jurkovitz, CT. 864.>SlOA Jyothinagaram, M. 1036-15?384A Jyothiimayi, G.N. 854.>191A Kaback, E. 1089.24QOA Kabbani, S.S. 1223.30.65A Kacet, S. 1238.120.121A Kachelriess, M. 1289.144+7A Kaczmarek, A. 1287.133*445A Kaczmarek, A.D. 1311.69.216A Kaddaha, R.M. 1139-12+104A Kaden, J.J. 1113.109477A Kadish, A. 1236.11>119A, 1270-119.12XA Kadowitz, P. 412-4*502A Kadowitz, F’J. 1096.18+24OA, 1259.16+289A Kaesemeyer, W.H. 1263.183.293A Kagay, C. 803.3.502A Kahn, S.S. 872.3.209A Kaihotsu, K. 11346+169A Kaiser, C. 10%19.19A, 1295.25*XOA Kaiser, CA. 1221-17*62A, 1256-2@72A Kaiser, R. 1224.41.67A Kajiwara, I. 1019.97*312A, 10X5-8@321A Kajiwara, K. 108%1@19A Kajiya, T. 1134-64*169A, 1077.176*23OA K&w, p. 1305.179.3OOA K&was, T. 1198.47.187A K&shit+ M. 1237-11?121A, 1079.194*234A Kakita, T 1194.178*272A Kala, I! 1296.31.XlA Kalaria, V.G. 12%12*7OA Kalfarentzos, F. 1159.161.255A Kalfm, R. 1074.161*227A K&as, P. 1104.12497A Kall, J.G. 1271.12>129A, 862~+125A Kaliikazaros, I. 1070.13*1OA, 1038-l+ZA, 1091.40.24A,

1193-172.271x%,1218-85*355A, 1039-25’4A, X43- 5-264A, X78-5.36XA

Kdlstriim, G. 1249.77*36OA Kalman, J. 1502.1.501A K&ski, E. 1059.6>153A, 837~@183A Kaluza, G.L. 853-1.5712 Kamalvand, K. 1103.11&95A, X13-4.1oOA Kamash, T.Z. 1133.61.16XA Kamblock, J. 891-5*49OA Kamenz, J. 1125.42.36A Kameo, K. 1087.102324A Kameyama, T. 1165.45*174A Kamezawa, Y. 1131.192.253A Kamihata, H. 1035.152.383A Kamiya, H. 884~Q296A Kamiyama, T. 122X-175*282A Kamon, H. 1185.99.349A Kamp, 0.1059-64’154A, 1069.158.39OA Kamran, M. 1175-137.411A, 1295.2@79A, X28-137A Kan, H. 1194.17&272A Kanagaratnam, L. 1238.12+122A, 1271.12+129A, 1062.

126.94A Kanazawa, H. 1167~58.177A Kanazawa, K. 1077-17+23OA Kanazawa, M. 1116.3.5OOA Kanda, M. 1162-lXOQ59A Kanda, R. 1141.133.401A Kane, B.J. 1229.18?283A, 1144.148.404A Kaneda, H. 1015-102.307A Kang, D. 853+57A

Jasmin, J. 1284.89374A Jasper, S. 881.3.443A Javed, Q1038-12’1A Jayachandran, J.V. 880.3.132A Jayaweera, R. 833.1.407A Jayaweera, R.A. 833.6.40XA Jean-Louis, M. 865.3-125A Jean-Marie, F. 865.3*125A Jean-Pierre, B. 865.3+125A Jenkins, K.J. 11X0-197*466A, 1246.197.46XA, 834.+461A Jenkins, N.P. 1215-103.484A Jenkins, I?L. 1050.101*313A Jenkins, S.J. 1122.1&3OA Jenni, R. 1167.57*176A, 1198.4?187A, 1147.199*462A Jensen, G.V.H. 1155.1?41A Jensen, L.O. 1229-1X3.28311 Jeong, K. 1298.117136A Jeong, M. 1038-1l’lA Jerabek, I? 1296.31’XlA Jeremias, A. 1071.21*12A, 1093.17+237A, 870.1*75A, X87-

2.85A Jem, S. 1225.16@27XA, 1229.179*282A Jeron, A. 1129.178’249A Jerosch-Herold, M. 1267-67.20712, 1251.9@363A Jesse, R.L. 1054.97’3184 1154.101.341A Jessup, D.B. 1283.81*373A Jiang, L. 1211.156’423A, 840.?416A Jiang, M. 1202.111’114A, 1202.132.115A Jiao, Z. 1016-7+3OXA, 1183.86*346A Jibodh, S.R. 1005.205*479A J&i, S. 1138.118’103A Jimenez, J. 1073.35.15A Jin, D.K. 1078.186’232A, 1078-189233A, 1229.180*283A,

835.&254A Jin, J. 1299.126*13XA Jo& I? 1037-2.49112 Jo&, F X65->125A Johansen, A.H.D. 1294.13*7XA Johanson, F! 1249.77*36OA JohI, H. 1055.43.149A John, A. 1274.140.437A, 1289.142.447A John, M.C. 1221-15*62A Johns, J. X42-2.262A Johns, M. 849-5.4lXA Johnson, B. 1130-183.251A, 1252.94*364A Johnson, B.D. 1007.205*268A, 1214.Z.SOXA Johnson, F. 1074.163+227A, 1152.94.339A Johnson, G. 1175.14@412A, 83X-1*342A Johnson, J. 863.1*358A, X03-4.50311 Johnson, L.L. 1033.143*381A, 1242-143’429A, 1275.

143.437A, 1288.137+6A, 1224-37’66A, 1224.39.67A Johnson, S. 1224-4@67A Johnson, W.B. 1181.3.506A Johnson, W.L. 1123.30.33% 1189-21.5lA Johnston, D.G. 122X-173.2XlA Johnston, F. 1094.17+237A Johnston, G. 1037.3*491A Johnston, J. 1073.35.15A Johnston, T.A. 1213.195*467A Johnstone, D.E. 1282.75*371A Johnstone, M.T. 1078-18+232A, 1160.171*257A, 825.

5.4OOA Jollis, J.G. 1132.49.165A Jolly, S. 1196.lXp274A Jonas, R.A. X05-2.464A Jonasson, TF X95-3.303A Jondean, G. 1227.16@28OA, 1114.19ti46OA Jones, C.J.H. 1308.45*211A, 1196.192.275A Jones, J. 10X4-83.32012 Jones, M. 1067.147’3XXA, 1006.206.409& 1273.133.435A,

1276.148*439A, 1115.109.4XlA, 1115-10?4XlA, 124% 104*485A, X11-3*26A, 849.1*417A, X49-3+417A, 858- 1*425A, 858.3*426A, 8X1-2+%2A

Jones, p. 1002.204.493A Jones, PG. 1037.4.491A, 1037.5*492A, 1181.3*506A, 1189.

21*51A Jones, R.E. X69-@287A, 1501-2.49XA Jones, S.K. 1007.207268A Jones, TK. 1004.204*456A, 1213.195*467A Jong, El 1247.3.512A, 88X-2.21XA Jongnaransin, K. 1008.2096OA Jordan, C. 1073.38’15A, 860.2.6XA Jordan, J.E. X89-3.37XA Jorgensen, E. 1155.1?41A Joseph, L. 1037->491A, 1037.1*491A, 1081.5.497A Josephson, S.R. 845.6*184A Joski, F’J. X78-3.367A

KEY: Author, Session-abstract number * page number

JACC February 2001

Kang, J. 1038-ll.lA I&g, K. 1038-11-u Kang, S. 1276-150’439A Kang,X. 1033-145*381A, 1242.144.429% 1242-145*43OA,

847~&185A Kangawa, K. 1049-10@475A Kanmatsuse, K 1084-81*32OA, 850.1.264A ffinnan, T 1071-23.12A, 1124-34.34A Kanoh, C. 1143-143.403A Kanoupakis, E.M. 1165.49175A Kansas, G.S. 1123-28.33A Kanter, R. 1105-I28.98A Kantor, B. 1306-183.301A, 1217.7?353A, 1224-4@67A,

851.4*266A, 868+286A, 844.5.48A Kanzaki, H. 1292.156.4SOA Kapadia, S.R. 1093-174.237A, 1285.93*375A, 1188.17$OA,

1190.38%A, 1222-21*63A, 837.4*182A, 861.2*2OOA, 861.+2OOA, 829~5*39A

Kapetaoios, K 1260.169.29OA Kawtanios. K.I. 1019-10@312A Kaplan, B. 1186-75.349A Kaplinsky, E. 107%165.228A Kapoor, C. 1222-23.63A Kapoor, 0.1228.172.281A Kappenberger, L. 1204.123*116A, 851-1.266A Kappert, U. 883.6.371A Kar, S. 882.5*444A Karaalp, LS. 1198.50*187A Karagueuzian, H. do9-5*499A Karagueuzian, H.S. 1202-113*114A, 1269.131*127A Karabaliou, A. 1253.95*365A Karam, M. 1160-171.257A Karam, N.E. 814-3.398A Karambinos, E. 1077-17p23OA Karas, R.H. 1130-18@25OA, 817-4*243A, 878.1.367A Karavolias, G.K. 1072.32.14A Karch, M.R. 839-3.112A Karkabi, B. 1168-72*179A Karmanik, C. 1093-165.23512 Karnicki, K. 1078-183+231A Karolyi, L. 1171-126.109A Karreman, J. 1086-9@322A Kasai, H. 1102-62.162A Kashiwagi, Y. 1245-15+432A Kashiwase, K. 1132-54.166A Kashour, T 1158-39.45A K&i, J. 1015-75.307A K&i, J.C. 1018.93*311A Kasner, S.E. 814-2.397A Kasper, J.M. 1274-141.437A Kasper, R.S. 1214.1*508A Kasprzak, J. 1003-209.494A Kassam, S. 1119-8+33OA Kassis, E. 1220-97357A Kassocis, J. 1167-60*177A, 12859p375A Kastelein, JJ.R 1093-170~236A, 1131.188*252& 842.

5*263A, 890-3.302A Kastrati, A. 103%1+2A, 1001.20+306& 1155-1+4OA,

1189-22*51A, 1189.28+53A, 29-5*8A, 887-1*85A, 29. 6.9A

Kastrup, J. 1155.17.41A Katagiri, T. 1128-173.248A, 11%86.337A Katano, T. 1229-181.28312 Kataoka, K. 889.2.377A Katayama, M. 1071-24*12A, 1240.l3+427A Katqama, T. 1053-9@316A Katayama, Y. 1237-117121A K&la, T. 1184-9&348A Kate, H. 1262.17?292A, 1279.197469A, 1279.197*469A,

1279.197.469A Kate, J. 1206-133.418A Kate, M. 812~4.163A Kate, T 1228-175.282A Kate, Y. 1094-178.238A Katoh, A. 1301-16@297A, 1019-95*311A, 1211-158.424A Katoh, 0.1223-28.64A, 852.>56A Katoh, T. 1116.3.5OOA Katou, K. 1024.178.223A K&t&, D. 1250-8>362A, 1104-12+97A Kamos, K. 1019-9+312A, 1085.8+321A Katsnelson, Y. 1049.108.475A Katsouras, C.S. 1253.95.365A Katsumoto, M. 1229.181.283A Katsuya,T. 1023.171*222A Kanen, D. 1033.14@381A Katten, D.M. 1033.143*381A, 1275.143.437A Katus, H.A. 1217-81*354A, 1063.129.95A

AUTHOR INDEX 535A

Katz, A. 1236-132*12OA, 1277.153*44OA, 1029.129*9OA Kerber, R.E. 1084.83*32OA, 886+218A Katz, N.M. 1061.119*92A Kereiakes, D. 1190-3254A, 412.2.501A Katz, S. 1040.32.5A, 1186-75*349A, 1502.1*501A Keren, A. 1287-136+iSA Katzer, E.E. 844.3.48A Kerensky, R.A. 1130.183*251A, 1263.184<293A, 817-3*243A Kaufman, S.E. 1501.1*498A Kermgard, S.R. 1121-99333A, 1121.9+333A, 1121. Kaufmmann, F!A. 1167~5?176A, 1198.49*187A 95*333A, 1282.7?371A Kaul, P 11%10@34OA Kern, K.B. 1084.80.32OA Kaul, S. 1192-167’27OA, 1087-9?323A, 1035.151*383A, Kern, M.J. 1071-21*12A, 1089.21*19A, 1302.165*299A, 887.

1112-158*397A, 1145.154*405A, 1146-155*406A, 1277. >85A 15p439A, 816.5’242A, 808+277A, 833.1.407A, 833- Kerr, A.J. 1031.13+379A, 1031.133.379A 4.407A, 833.+408A, 867.@435A, 894.5*452A Kersting, P.H. 1016.79.308A

Kaul, U. 844~@48A Kertesz, N.J. 1213-197’467A Kaushal, R. 1196-185.274A Kes, S. 1139.122*104A, 1007.202*267A Kaushik, V. 1276.15@439A Keslniemi, A. 823.l*lOOA Kavanagh, K. 1138-114*102A Ketelbut, R.G. 1164.191*261A Kavanagh, PB. 1175.138.411A Keyamura, R. 1087.9@324A Kavanaugh, W. 1041-39.7A Khader, N. 1168-72179A Kavey, R.W. 1147.20@463A Khali-Ibrahim, M.N. 1217.83.354A Kawabata, M. 1206-133.418A Khan, A.A. 1160-167.256A Kawagoe, T. 1166-5>176A, 1018-9>311A, 1154.75.34OA Khan, B.V. 1160-173.257A Kavquchi, H. 1097-19>241A, 1195-182*273A Khan, M. 1168-6+178A, 1187.41*49A, 1295-3@81A Kawahara, H. 1050.7@313A Khan, M.A. 1072.28.13A Kawni, H. 1059.6>153A, 1267-6>206A, 1268-70.208A, Khan, QA. 1160.173.257A

1031-I3@379A Khan, T. 1039.20.3A Kawakami, M. 1035-154*383A Khandheria, B.K. 1290.14?448A, 1113.10@476A, 859. Kawamoto, A. 851.9266A 5*278A, 824.5.399A Kawamura, A. 1158-41*46A Khankirawatana, B. 1211.15+423A, 840-3*416A Kawano, S. 1019-95.311A Khankirwatana, S. 1211.156.423A Kawase, A. lOlO-207*134A, 1060.11?92A Khanna, A. 1047.106*473A Kay, P. 1190-36.54A Khargi, K 1171.121*108A Kay, p.1. 819~4.29A Kbin, M.M. 1207-138’42OA Kay, R. 1227-17@281A Kbor, UN. 879.1*368A Kaye, D.M. 1046-72.148A Khoury, D.S. 1172-128.109A Kayikcioglu, M. 1007.201*267A Khoq V. 1068-152.389A Kazanegra, R. 1046.64*147A, 804.+181A, 877-4*21OA Khoury, Z. 1287-136.445A Kazanowski, M.A. 1306.187.301A Khrestian, C. 1269-112*126A Keane, D. 1237.115.12OA Khrestian, CM. 839.+112A Keane, J.F. 893.+471A Khuder, S. 1122-1?3OA, 1148.1*503A Keane, M.G. 1090-3+22A, 814-2.397A Kidawa, M. 1152.93=338A Kc+, G.E. 1214-6.509A Kiefe, C.A. 855+352A Kearney, M. 1157-29.43A Kiefe, C.I. 1084-8232OA, 1286.95*376A Kearney-Schwartz,A. 1132-50.166A Kiely, F. 11X9-25*52A Keck, A. 1093.172236A Kiemen, J. 1239.126+123A Keech, A. 842-1*262A Kiernan, F.J. 1186-101*35OA, 1249.76.36OA, 1110. Keelan, P.C. 1306.183.301A, 1187.11*49A, 810.l.25A 148.394A, 1245-157’432A Keevil, B.G. 1215.103*484A Kiesz, R. 1295-2>8OA Keicher, C. 845~+183A Kievit, PC. 1086-9@322A Kelbzek, H. 1155-17.41A Kihan, T. 1059.71.155A Kelco, K.L. 1183.89.347A Kihara, Y. 1135.7@17OA, 1225.194~279A Kelder, J.C. 12%35*75A, 32-@17A, 885.6.84A Kijima, Y. 10%6>153A, 1094.178*238A, 1031.13ti379A Keleman, SE. 837.1.182A Kikuchi, S. 1084-8p32OA Keller, D. 1287.135.445A Kikushima, K. 1084-81*32OA Keller, M.A. 1073-37.15A Kilaru, R. 1154-102.341A,1154-77.341A Kellett, M.A. 864.4*51OA Kilborn, MJ. 1061-11992A Kellner, M. 1056-49.151A Kilkwdd, A. 1308-49.212A Kelly, D. 1156-2+43A Kiiingsworth, CR. 1239-125.122A Kelly, P 1311-72.217A, 806.2.483A Killip, D. 861.>2OOA, 861-5*2OOA Kelsey, A.M. 1110.148*394A, 1245-157.432A Kiiner, R 1082-199458A, 1114-200.46OA K&y, S.E 1073-35*15A, 1130-183*251A, 1007-205.268A, Kilo, J. 1182-82345A

1263-18+293A, 1117.76.328A, 1117-75*328A, 1037. Kim, D. 1195.183*273A @492A, 1214.>508A, 1189-29.53A, 817.3.243A, 878. Kim, H. 1072-31*14A, 1219.99357A, 1157.32*44A, 1190. 1.367A 31*53A, 1190-34.54A, 1221-10.6012,1221-1+62A,

Kely, R.E. 1234.67*198A 1256-2272A, 1294.l@78A, 887-5.86A Kemab, F. 1069-157*39OA Kim, J. 1195.183*273A, 1189.20’51A, 1190-33*54A, 8% Kemp, M. 1098.64%6A, 1201-65*19OA, 1308.4p211A, 4.57A

812-3.163A Kim, R.J. 825-2.4OOA Keng, F. 1109-145*393A, 1288-138+446A, 1288-140.446A Kim, S. 1203.llS.llSA, 1243.14743OA Kenkre, J.E. 1046-61’146A Kim, S.K. 1302.163*299A Kenmud, E.D. 1159-162.255A, 1117.7+328A, 1117- Kim, W. 1078.18ti232A

75.328A Kim, Y. 1119-86*331A, 1067.147*388A, 1143.144%3A, Kennedy, D.J. 1122-17*30A, 1148.1.503A 1006.201*408A, 1006.20@409A, 1273.133435A, 1276. Kennelly, B. 863-1.358A 14?438A, 1248-104.485A, 861-2*2OOA, 849.1*417A, Kennergren, C. 1204-122.116A 849.3417A, 849.5*418A, 858-1.425A,858+427A Ken+ I. 813-1*99A Kimball, T.R. 893-2.471A Kennon, S.R.O. 1185-96.348A, 820.5*326A Kimmel, S.E. 1053-92.317A, 1142-138’402A, 814-2*397A, Kenny, R. 892~4.14OA 896-2.515A Kent, KM. 1072-31*14A, 1073-39%A, 1089.25*2OA, 1089. Kimmelstiel, C.D. 888+219A

2’+21A, 1089.27’21A, 1089-30*21A, 1090-31*22A, Kimoto, M. 413-1*505A 1092-159.234A, 1124-31*33A, 1156.21*42A, 1156- Kimum., A. 126%7+208A 25*43A, 1189.24*52A, 1190.3+54A, 1221.1@6OA, Kimura, B.J. 1081.2*496A 1221.12.61A, 1221-16.62A, 1222-24.64A, 12% Kimura, G. 1067.150.388A 22*72A, 1257.34.74A, 1294-1?78A, 1294-1979A, 811. Kimura, R. 1069-15@39OA 2*26A, 853.2.57A, 853.6.58A, 860+68A, 870.&76A, Kimura,T 1090.3+23A, 1123.2+32A, 1188.lS*SOA, 1296. 887-5*86A 39.83A

Kent, S.M. 1007-203*267A King, D. 806.3483A Keramati, S. 1158-4>46A King, D.G. 1241-14@429A Kerber. I. 1305.179.3OOA King, L.M. 881.1*442A

KEY: Author, Session-abstract number * page number

536A AUTHOR INDEX

King,M. 1243.148.430A King, M.L. 1136.44*171A King, S.B. 1124.35*34A King, T. 852.2.55A Kingjoe, K. 1101.55*16OA, 1220.96.357A Kingsbury, K. 1152.94.339A Kingston, EA. 1259.167*29OA, 851.3-266A Kini, AS. 1295.2@79A, 828-1’37A, 852.2.55A Kinlay, S. 1160.171*257A, 837.3*182A, 890.1*302A Kinoshira, M. 1132.46’165A, 1023-171*222A, 1229.

185*284A, l263-18>293A, 1207.141.420A Kinscherf, R. 810.3*25A Kinugawa, T. 812.4*163A Kiowski, W.~1308-48.212A, 1163.183.259A, 830.1.171A Kip, K.E. 1090.32.22A Kipfer, B. 1017.86309A Kipshidze, N. 1157.32.44A Kirby, A. 1007.20+268A, 1230.191.285A Kirby, S. X13-3.1OOA Kirby, S.R. 1061-121*93A Kirchmair, R. 851.5*266A Kirigaya, H. 1071.26-13A Kirisits, C. 1256-21*72A Kirk,J. 1055.43.149A Kirkpatrick, D. 822-3*164A Kirshenbaum, J.M. 1293-10.76A, 885%1*83A Kirrane, AJ. 1001.201.305A Kisanuki, A. 1267.59205A, 849.6.418A Kisbida, H. 1024178*223A Kisbimoto, C. 1054-99.318A Kishimato, T. 850.1*264A Kishon, Y. 1075-165.228A Kissinger, K.V. 1067.149388A, 1108-139392A, 1108.

140392A, 1041.38*7A Kisslo, K. 1281.IO+488A Kim, T 842.6.263A Kitabatake, A. 1130.18+251A, 1222.26*64A Kitakaze, M. 1094.17P238A, 1251.85*362A, 1251.88.363A,

1251.87.363A, 876-I-294A Kitamura, H. 1134.66*169A Kitamura, K. 811-3*26A, 8%5.57A Kitamura, S. 1049.106’475A, 1005.203*478A Kitam, K. 1223.28*64A, 852.3.56A Kiraoka, H. 1268-74.208A Kits&is, A. 1066.145*387A Kitsiou, A.N. 1207.13%420A Kitsis, R.N. 854.6*192A Kirt, M. 1070.19.11A, 1154.102.341A Kia, 1M.M. II23-2P33A, 1293.IP76A, 8853+84A, 885-

4.84A Kitzman, D.W. 1009.207*202A K&r, J.R. 1090.34*22A, 814.2*397A Kjekshus, J. 1226-I62279A Kjeldsen, K. 1309.58.214A Kjeldsen, SE. 1164.190.261A Klaphalz, M. 1502.l*SOlA Klausen, I.C. 832-1*173A Klauss, V. 1296-3+82A Klausz, R. 1040-31*5A Kleber, RX. 1043-48.143A, 1043.49.143A Kke, G.G. 868.4*286A, 895.1*303A Klee.mann, T. 1308.49.212A Kleiman, N.S. 11%28.33A, 1286.96.376A, 1142.139*402A,

1293.42.77A, 846.2*34iA Klein, A.L. 1235.7+199A, 1273-134435A, 814-53984

881.3.443A Klein, B. 1195.180*273A, 1301.192*298A Klein, C. 1108.137*39IA Klein, G.J. 892.2.14OA Klein, H.U. 1299.125*138A, 1108.141’392A KIein, L.J. 1059.64.154A Klein, W. 1214.1*508A, 803.4.503A, 864.6.511A Kleine, A. 1019.98*312A K&e, J. 1221.13.61A Klem, J.A. 1123.2P33A Kleppe, L. 412.3.5OlA Klepper, R.E. 1217.8.2.354A Klersy, C. 1073.38.lSA, 1219.94.357A, 860.2.68A Klibanov, A.L. 1035.151*383A IUigfield, P 1248.105.486A Kline-Rogers, E. 1090.3923A, 1154.7@34OA, 803.2-502A,

803~4.503A Kline-Rogers, E.M. 1018-89.31OA, 1214.6*509A, 1040.

35.6A Klingbeil, A.U. 1164.193.261A, 1193.170.271A Klingensmith, J. 10%56*152A Klinkbart, W. 1088.1’+19A

JACC February 2001

Kando, T. 1076.170*229A, 1128.173*248A, 1085.8!+322A Kondos, G.T. 1176.145.413A Konertz, W. 1043.48*143A, 1043.49.143A Kongsgaard, E. 1028.120.88A Konig, A. 1056-47.150A Kanig, A. 1296.3+82A K&g, A. 822.4*164A Koning, G. 1080.7.496A Konishi, H. 1005.203.478A Kono, Y. 1166.53*176A Konooka. R.G. 1025-183.22dA

KIiris, J. 1121.96-333A Klitzner, TS. 1202.112*114A, 1279.196*469A Klocke, EJ. 1157.33’44A, 825.2’4OOA Kloner, R.A. 1284.87.374A Kloos, H. 1131-187.252A Kl~vekam, W.P. 1197.74*186A Itigaard, L. 1155.17.41A Klow, N. 1256-26.73A Kiuck, B. 1190.32.54A, 1221.18’62A KIues, H.G. 1222.22.63A, 1256-25.73A Klug, D. 1238.120.121A Klungboonkrong, v. 1281.106.488A Knaapen, M.W.M. 816.1*241A Knaut, M. 1171.126.109A Knez, A. 1176.144*412A, 1289-14+448A, 874.I-441A Knickelbine, T. 896.1*515A Knight, B.P. 1139.121.104A, 1140.13@106A, 1170.

lPlOSA, 1099.47.158A, 1062.125*93A, 839.I-lllA, 873-3-131A, 880.6.132A

Knight, R.A. 1016.83.309A Knilans, TK. 1280.5*513A KnolImann, B.C. 1309.60.214A Knook, A. 1221.1+61A Km&, A.H.M. 1190.3!+55A, 1221.13.61A I&ok, A.M.H. 887.3.85A I&pi, W. 844.5*48A Knapp, R. 1305.179*3OOA Knox, K. 11%+506A Knudtson, M.L. 856.@194A Ko, D.T. 1214.4-509A Koba, S. 1128.173-248A Kobashigawa, J. 1170.120+108A, 1199.5@189A Kobayashi, H. 1085.88*321A, 1245.15@432A, 1291.

153.449A Kobayashi, J. 1049.106.475A, 1005.203.478A Kobayashi, N. 1035.15+383A Kobayasbi, S. 1194.176.272A, 827.4*245A Kobayashi, T 1123.27*32A, 1123.2?32A, 1223.28*64A,

852.3.56A Kobayashi, Y. 1070.IPlIA, 1124.38*35A, 1155.16.4OA,

1189.27’52A, 1222.20*63A, 1223.31.65A, 1070-10.9A, 860.4.68A

Kober, L. 1236.111*119A, 1269.113.126A, 1263.188*294A, 1120.9@331A, 1287.134445A

Koch, K.T. 1071.22.12A, 816.4*242A, 818.1.27A Koch, W. 11%14+4OA, 29.5.8A Koch, W.J. 1192.162.270A Kochiadakis, G.E. 1165.49175A, 1030.IlP9OA Koch&x, L. 893.1*47OA Koch&k, K. 1140.126*105A Koch, M.M. 816-1*241A Kocwic, D.Z. 1138.117.103A, 1204.12@116A, 1239.

130.123A, 1103-llP96A Kodama, K. 1071.25*13A, 1132.54.166A, 1220.96.357A Koeckeritz, U. 1190.37*55A Koehler, J.L. 1103.115.95A Koenig, El 1020.195*453A Koenig, W. 1083.78*319A Koenigs, B. 1100.51*159A Koerselman, J. 834-3.461A K&r, M.T. 1272.130.130A Koglin, J. 10%96*317A, 837.2.182A Koh, K.K 1078-186.232A, 1078-189.233A, 1229.180’283A,

835.6.254A Koh, T.W. 1267.66*207A, 1017.84.309A Kohno, H. 1128-171*248A Kohno, M. 1009.205*202A, 1211-155.423A Kahno, S. 11%3+44A Koivikko, M. 1030.III*9OA Kojima, S. 1235.70*198A, 1223.35.66A Kok, L. 1269.132Q27A, 1061.12P92A Koka, A. 1221+6OA Kokkinos, F! 1225.192.279A, 821-3.327A Kokkirala, A.R. 1162.178.259A Kolara, R. 1038.IO-1A Kolb, H.R. 1311.70*216A Kolettis, T 1072.32*14A Kolli, A.K. 1150.81.336A Kollum, M.K. 1190.31*53A Kolodgie, F.D. 1039.22*3A Kolz, M.L. 1039.24-4A Komeda, M. 1132.53.166A, 1192-164*27OA Komiyama, N. 1039.24*4A Komori, H. 1038.PlA, 1124.3>34A, 836.5*47A Komorowin, E. 1078.183.231A Kondo, I. 1009.205.202A Kondo, S. 1107-135*391A

. Konorza, T.F.M. 1295-25*8OA Konstam, M.A. 830-5*172A, 845.5*184A, 888.6.219A Kay, F. 1150.83.336A Konros, M.C. 10%97’318A, 1154.101.341A Kontula, K. 1213.198*467A, 823.l*lOOA Koo, B. 1191.160.269A Koolen, J. 852.1*55A Koolen, J.J. 852.6.56A Kooner, J.S. 1283.83*373A, 1247.2-511A Kopecb S.L. 1249.102.361A, 846.4*344A Kopelen, H.A. 1291.151.449A Kopelman, p. 1267-66*207A Kopelson, K. 1294.14.78A Kopia, G. 1038.lPlA, 836.1.46A Kopp, D.E. 1271.122*129A, 862.6*125A Kopp, M. 1169.73.18OA Korcarz, C.E. 1064-133*384A, 1174.134.41OA, 1278.

156*441A Koretsune, Y. 826.5*244A Kcrfer, R. 1204.121*116A Korhonen, i? 1184.94.348A Kormos, R.L. 1166.51.175A Kommann, K. 1077.179*231A Kornowski, R. 1090.35*23A, 1078.187.232A, 1126.

161*246A, 1126.160.246A, 1184.93348A, 1041.40*7A 867.5*435A

Korovesis, S. 1104.12497A Kerr, K.S. 811.3.26A Korsholm, L. 1294.13-78A Kerr, S. 1209.147.422A Korreling, BJ. 862.2*124A Kosakai, Y. 1049.lOti475A Kosinski, E.J. IOOI-204305A Kosoglou, T. 1075.168.229A Kosova, J. 1296.31.81A K~ster, J. 1240.135*427A, 1245.158*432A Kostin, S. 1197.7+186A, 1126.163*246A Kc&s, J.B. 1098.44*156A Kosmer, K. 1196.193.275A Kosropoulos, K. 1198.47.187A Kosuga, K. 1038.PlA, 1124-33.34A, 836.5.47A Kotani, J. 1072.29*13A, 1267.64*206A Kotha, P. 1305.180.300A K&r, D. 1308.55.213A Kotsaridis, A. 1286.lOP377A Kotsuka, Y. 1171.125*109A Kottkamp, H. 1029.125.89A Kottke, T.E. 1170.117*107A, 1148.5*504A, 1148-3*504A,

1148.2.504A, 114X-7.505A Kotzerke, J. 1125.42*36A Kouakam, C. 1238.120.121A Kouchoukos, N.T. 1248.106.486A Kouno, Y. 101%92*311A, 1154.75.340A Koutmnlis, G. 1277.154.440A Kouzuma, R. 1015.101.307A Kovacevic, S. 1300-13P139A Kovacs, S.J. 1006-207.409A Kov&bin, J.F! 1003.210*494A, 893.6-471A Kovar, D. 1295.30.81A Kowcy, P.R. 1247.+512A Koyama, J. 1102-61*162A, 1206.135*419A, 886.I-217A Kayama, Y. 1107.134.391A K&k&, M. 1094.177.238A, 1127.166.247A, 1225.

193’279A, 843.2.263A Kozhevnikov, D.O. 1060.115’91A, 1060.11@92A Kazuma, K. 1190.36*54A, 1190.39%A, 1221.13’61A, 32.

1*16A, 819.4.29A, 887.3*85A Kdt, I? 865.6.126A Kminik, A.J. 1234.63*197A, 1176.145*413A Krajcer, 2. 1257.33*74A, 1257.37.75A K&aver, R. 10%63*153A Kramer, CM. 801.4.325A, 867.3*434A, 874.3.442A Krams, R. 1301.194+298A, 32.1*16A Krarup, T. 1263.188.294A Krasuski, R.A. 1281.104*488.4,896-3.515A K&r, L. 1204.121.116A, 861.1.ZOOA, 861.6.201A

KEY: Author, Session-abstract number * page number

JACC February 2001

Kratzsch, J. 1201-70*191A Krause, K.T 1093-172.236A Krause-Steinrauf, H. 1046.70-148A, 1168.67178A, 1168-

68’179A, 1233.55.196A, 1308-53.213A, 1068. 153*389A

Krause-Sieinrauf, H.J. 1308.52*213A, 1227.16?28IA, 872. 3.209A

I&b, D.L. 1004-202.456A Krebs, H. 1043-49.143A Kremastinos, D.T. 1072.32+14A, 892.5.14IA Krcmers, M. 1204.12@117A Kreps, E. 1296-3082A, 1070.10.9A Kreps, EM. 1223-31*65A Kresyi, P.G. 1024.18@224A, 895-6-304A Kretz, C. 1298.25.SOA Kreutz, R. 1100.49.159A Kreutzer, J. 834.6.461A Kreuzer, J. ElO-3.25A4, 850.2.265A Kricsfeld, D. 1145.151’405A, 1145.152405A, II46-

156*406A, 833-3*407A, 833.5.407A Krieger, D.L. 829-5*39A Krieger, E.M. 1022.164*22OA K&gist&n, H. 1239.128.123A Kriett, J.M. 10%183.224A Krischkc, I. 1296.33*82A Krishen, A. 857.2*118A Krishnan, U.M. 1008.20960A Krishnaswamy, F! 1046.64*147A, 804.4-18IA Krishnaswamy, P.B. 877.4.210A Kritzman, J.N. 1109.14@394A Krol, R. 1172.130.llOA, 1063.112*94A, 1063.132.95A Kroll, M.H. 1035.153.383A Kromei, A. 1169-44*18OA IGomer, E.l? 1256.25*73A Kronzon, I. 1209.147.422A, 859-3.277A Krook, S. 1026.19@225A. 1026.191*226A, 859.+278A Kropp, J. 1190.37.55A Kroupis, C. 1201.69.190A Kriiger, S. 1155.15.4OA Kmkenkamp, LB. 1017-87.3IOA Kmm, H. 1132.52-1664 822-1*163A, 822.5.164A I(rumholz, H. 1101.54.16OA Krumholz, H.M. 1233.52*19SA, 1234.61*197A, I3Il-

71*216A, 1247.5*512A, 856.2*193A, X56-+193A, 855 5*351A, 855.3.351A, 803.6.503A

Kruyer, W.B. 1093.166*235A, 848.I*I12A Krzemifiska-Paku%, M. 1015.76.307A Krzemirisska;Pakua, M. 11%93*338A Krzeminska-Pakuia, M. 1003-209*494A Kuang, S. 1230-186.284A Kiibler, W. 878-4*368A Kubo, K. 1102.62.162A Kubo, T. 126%74.2OSA Kuboca, H. 1171.125*109A Kuch, J.K. 1055.74-149A, 1152.92,33XA Ku&, K. 1205.128.117A, 1205-127*117A, 1093.172236A.

1104.122*97A Kuecbler, R. 1255.1+7OA Kuehl, H.P. 858-4*426A Kuersten, B. 1278.155*440A, 840.@417A Kugelmass, A.D. 1081.6*497A, 1223.32*65A Kugler, I. 1132-55.166A Kuhner, &‘A. 1162.177.258A K&in, M. 1132-5&167A, 1502.l.SOlA Kukreja, R.C. 1183.88+347A Kukreja, S. 1059.69155A Kukulski, T. 866.1*433A Kulberms, H.E. 1018.91*3IlA Kuliszewski, M.A. 1157.30.43A2, 871.3*367A Kultursay, H. 1007.201*267A Kumada, Y. 1050.7@313A Kumagai, K. 1171.123*108A, 1205.129.117A, 1010.

207*134A Kumanohoso, T. 1110.149-395A, 849.6*418A Kumar, A. 818.4.28A Kung, C.C. 1246.196.468A Kuntz, R. 1124.39.35A, 1221-18.62A Kuntz, R.E. 11%38.45A, 1190.35*54A, 828.5.37A, 29.

3.8A Ku@-Hehner, S. 1240.135*427A, 1245.158-432A Kuon, E. 1040.33*5A Kumhayashi, M. 1128.171*248A Kurata, T. ?155-13.40A Kurbaan, AS. 1045.60.146A Kurian, K.C. 1148.1*503A Kuribayashi, T. 1009.208*202A Kurisu, S. 1166.53*176A, 1018.92*311A, 1154.75*34OA

AUTHOR INDEX 537A

Lamberr, B. 874.2*441A Lambiase, P.D. 878.2-367A Lamblin, N. 1131.19@252A Lambrew, C.G. 1084.82.320A Lambrew, C.T. 1186.77*35OA Lamfers, E.J.F! 1235.72.199A Lamkin, G. 1261.173*291A Lamorgese, M. 839.6-112A Lamour, J.M. 805-3.464A Lamp, B. 1204.121*116A Lamprechr, S. 1290.I49*448A Lan, Y. 1189.23.52A Lancelkxti, P. 1018.91*311A, 1210-154-423A Landi, P. 824-4.399A Landolfo, K.F! 1151-89*338A, 871.+367A Landolina, M. 123%122.1224,1059-70.155A Lane, D.A. 1180.20@466A Lang, C. 1176.14+412A Lang, C.C.E. 1010.205.133A Lang, R. 1020.195.453A Lang, R.M. 1064.133.384A, 1174.134.4IOA, 127%

156*44IA, 1116.4.SOOA Langan, N. 1205.13@118A, 892.1*14OA Langberg, J.J. 848-5*113A Langenickel, T. 830.2*172A Langer, A. 855-1*35IA, 863.5*359A Langer, R. 409-3.49SA Langford, M.C. 845.6.184A Langlois, M.R.S. 1026.192’226A Lansac, E. 1049.109.475A Lans!q A. 1001-207+306A, 1221-9.6OA, 1221.1@62A, 1296.

3+82A, 819.2.28A Lansky, A.J. 1070.l@llA, 1072.31.14A, 1073.39%A, 1038-

15*2A, 1090-35*23A, 1124.31*33A, 1253.100.366A, 1155.l@lOA, 1156.24.42A, 1190.34.54A, 1190. 35*54A, 1221.12.61% 1222.20.63A, 1223-31*65A, 1256.22.72A, 811.4.27A, 819.3.29A, 83%3*342A, 838. 1.342A, 838-2.342A, 838.+343A, 853.3.57A, 860. 5*68A

Lansman, S. 1133.58*167A Lanza, G. 1117.102.328A, 11%84337A Lanzarini, L. 10%70.155A Lanzarott,, C. 1239.126.123A Laohakunakorn, P. 1028.119*88A Lapenna, E. 1131.18&251A LaPietra, A. 1114.195.459A Lapointe, N. 1053.94*317A Laprade, M. 1279.198.470A Lariviere, M. 1124.3&34A Larsen, J.P 1230-189.285A Larsen, LA. 1309.58*214A Larsen, R. 1308.53.213A Larsen, R.L. 1308.5>213A, 872.3.209A Larson, M.G. 1098.70*157A, X47->184A, 895.5*304A, 814.

1.397A, 891.4.490A Las&J. 1190.35.54A, 1256.27.73A, 860.3.68A Lasch, J. 1136.43*17OA Laskarzewski, P.M. 1261.173.291A Lackey, W.K. 1073.35*15A, 1156.26-43A L&M. 1065.140.386A Laster, S.B. 1189-21.51A Larchman, D.S. 1016.83*309A Larhi, K. 868.1*285A Latif, F. 1195.181*273A Latini, R. 1046.69*148A, 1284.88*374A Latorre, M.R.D.O. 1201.61.189A Latter, D. 1119.84.330A La,, C. 1272.128.13OA, 1298.119.137A, 1214.7*509A,

1106.132*99A, 857.1.118A La”, T.K. 1166.5+176A Lau, W. 1143.14>402A Laud&M. 828.4.37A Laudon, D.A. 1241.139.428A Law, B. 1224.38*67A, 883-2-370A Law, MS. 1055.4+149A, 1053.89.316A, 1216.75*352A,

847.3*184A, 847-1*184A, 847.5.185A, 831.1*334A Laurent, G. 1252.92.364A Laurent, J. 860.>68A Laura, S. 1195.181*273A Laurysens, V. 1259.162.289A Lauscher, J. 1077.175*23OA Lauver, D. 808.5.276A Lauzon, C. 1037.2*491A, 1037.I-491A Lava&F. 1091.9*24A, 1302.163*299A Lavayssitres, R. 1503.1*507A Lavie, C.J. 1098-43155A La&r, C. IOOl-204.305A

Kudansky, P 1017.85*309A Kurokawa, H. 1085.89.322A Kuokawa, K. 1067.150.388A Ku&, M. 1035.154.383A Kurotobi, T 1220.96*357A Kurows!zi, V. 1217.81.354A Kurpesa, IM. 1015.76*307A, 1152-93-338.4 Ku., H.I. 1256.2?73A, 860.3*68A Kurz, T. 1217.81*354A Kusama, Y. 1024.178*223A, 1184.9>347A, 1185.99*349A,

1251.86.363A Kusano, H. 12%193*288A Kusano, I. 12%193.288A Kusano, K. 1057.54.15IA Kusano, K.F. 1237.11?12IA, 1258.193*288A Kuse, R. 1065.139*386A Kussmaul, W. 1158.36*45A Kusumoro, W. 1137.113.102A Kusuoka, H. 826.5*244A Kutcher, MA. 1091.41*25A, 1158-40*46A Kutryk, M. 1119.84.33OA Kutryk, MJ.B. 1157.30*43A, 1256-2372A, 871.>367A Kuvin, J.T. 1130.180.25OA, 817.4.243A Kuwahara, E. 1267.59205A, 1110.149.395A, 849.6.418A Kuwashima, R. 1229.181*283A Kuwata, K. 1107.135.391A Kuzminska, M. 1068.151*389A, 1116-ti499A Kuzuya, T. 1101.55.16OA, 1094.178*238A, 1220-9@357A,

1251.85*362A, 1251.88*363A Kwan, 0.1211.157.424A Kwok, 0.1272.12%13OA Kyle, T.E. 1180.199*466A Kyo, E. 1038.9*1A, 1124.33*34A, 836.5*47A Kyo, S. 1143.143.403A Kyriakides, Z.S. 1072.32*14A Kyriakidis, M.K. 1024.180-224A, 895-6*304A Kyung, H. 1191.160.269A L’Abbate, A. 1198.48%?7A L’Huillier, I. 1178-152414A L’ltalien, G-J. 1165.46*174A La Revere, M. 865.2.125A Laarman, G. 1071.22.12A Labarrere, CA. 1265.49*204A Labib, S.B. 1132.47.165A Lab&z, M 1154.102.341A Laborde, J. 1073.38.15A Laboviti, A.J. 1234.68*198A, 1065.13?385A, llll-

151.395A LaBresh, K. 888.6-219A Labrunie, A. 1073.4216A, 1296.35.82A Labrunie, P. 1073.42*16A La&ma, G.1127.166.247A Lathe, 0.851.@267A Lacroix, D. 12%120.121A Lacy, C.R. 1098.44.156A Laczkovics, A. 1171.121.108A Lafayette, R. 1022.163*22OA Lafitte, S. 1179.155*415A, 1211.157.424A, 1278.158.441A Lafitre, S.I. 1179-157415A Lagerqvist, B. 1154-78.3414 863.4.359A Lages, B. 1024.176+223A Laggner, A. 863.2-359A Laghi Pa&i, F. 1168.65.178A Lahsm, C. 854.2.191A L&m, R.J. 1074.162.227A, 1118.80-329A, 1041.42.7A L&i, A. 1112.155.396A, 1277.151*439A, 867.6.435A,

874.P442A Lai, D.T. 1143.146.403A, 1115.105*48OA, 886.2*217A Lai, D.T.M. 1264.44*203A, 1115.104*48OA, 815.+477A Lai, L. 1299.121*137A, 1103.119.96A Lainchbury, J-G. 877.3921OA, 827.1*244A, 869-5.287A Laird, J.R. 1089.30*21A, 1092-159*234A, 1230.190-285A,

1156.25*43A, 1189.24*52A, 1222-24*64A, 1257- 34*74A, 1294.19.79A

Laird, W.P. 893.6*471A Laitinen, P. 1213-198.467A, 823.I*lOOA Lakatra, E.G. 1310.62*215A La&s, N. 820.1*325A L&is, N.M. 861.3*2OOA, 861.5.200A L&k&to, P 1284.89*374A L&s, H. 1170.12@108A, 1133.57.167A Lam, C. 1238.12+122A, 1271.125*129A, 1029.127*89A,

1062.126*94A, 802.3*106A Lam, C.W.K. 1229-178-282A, 1301.161.297A Lamantia, G. 1201.62-189A Lamas, G. 1098.68*156A, 1241.140’429A Lamas, G.A. 1226.164*28OA, 806-3.483A

KEY: Author, Session-abstract number * page number

538A AUTHOR INDEX JACC February 2001

Law, T. 1137.112.102& 1170.115*107A, 1171.121*108A, Lentini, S. 125%159288A, 1113-10+476A Li, Y. 1051-77.313A, 846.6*344A X13-1*99A Lenz. C. 1125-4>36A Lian. Z. 1219.93357A. 1294.16.78A

Lawtie, G.M. 1005.207.479A Leon, M. 1157-3>44A, 844.5.48A Laws, EA. 1230-18+284A Leon, M.B. 1070.18*llA, 1073-39*15A, 1038.15.2A, 1089. Lawson, W.E. 1117.75.328A 25*2OA, 1090.36.23A, 1090.35*23A, 1126.160*246A, Layton, D. 1302.162299A 1124-31*33A, 1155-1&4OA, 1156-2+42A, 1188. Lazzzara, R. 880-l.l31A, 814-?398A 16.5OA, 1188.13.5OA, 1189.27*52A, 1190-35.5412, Le, E. 1087-9?323A, 1145-154*405A 1190.3254A, 1221-9*6OA, 1221.1*62A, 12%2@63A, Le Breton, H. 1070.9.9A 1296-34*82A, 811->26A, 811-4.27A Le Guludec, D. 1207.13?42OA LEon, M.B. 819.3.29A Le Heuzey, J. 1.207.139.42OA Leon, M.B. 829.1.38A, 829~&39A, 860+68A, 29.3*8A Le Jemtel, TH. 1195-181.273A Leonardo, F. 1075-167.228A, 1160.166.256A, 1228. Le Libaux, A. 1076.172229A 174.282A, 835.4.254A, 835.5.254A Leavitt, M. 1110.147.394A Leong-Poi, H. 1087-9?323A, 1112-1%+397A, 1146- Leber, A.W. 1289.146.448A 155.&A, 833.1*407A, 833.4.407A, 833.6.408A, 894- Leblanc, M. 1234-62197A 5.45212 Leccia, A. 1125.9.35A Lepptiuoto, J. 1262-179.292A Leclercq, C. 1270-118+28A, 1059-6?154A, 1109-143*393A, Lepper, W. 1069.158.39OA

1280.1*513A, 1070.9.9A Leppo, J. 1288-141.447A Lederman, RJ. 1122-14.3OA, 1041-39.7A Leppo, M.H. 1118.81.329A Ledesma, A. 1176-14>412A, 1241-141*429A Lerman, A. 1198-5@187A, 1301-189297A, 1289-145*448A Ledesma, M.J. 1141.136.401A Lerman, B.B. 1173.131.111A, 1271.123*129A, 1298. Ledesma-Carbayo, M.J. 1080.5*495A 114.136A, 1105-125.97A Ledw, S. 817.5*243A Lerman, L.O. 1301-189297A, 1289-145*448A Ledwidge, M. 1234-5P197A, 856-1*193A Leroy, S.S. 1082-19@458A Lee, B. 1230.188*284A, 1257.36*75A Lesbre, J. 1113-106.476A Lee, B.B. 892-2.14OA Lesh, M.D. 848-5.113A Lee, C. 1189.20*51A, 1190-33*54A, 853-4.57A Lessard, D. 10955182238A Lee, C.Y. 1109-145*393A Lessard, D.H. 852.5.56A Lee, D. 1230-18@284A Lethen, H. 1277-153+4OA Lee, D.P. 1041-37.6A, 844-1’47A, 853.1.57A Letsou, G.V. 894-1.451A Lee, D.T. 1122-15*3OA, 1220-99358A Leung, D.Y. 1285-92375A Lee, E.T. lOlO-201*133A, 1023-169221A, 1023-17@222A, Leung, J.M. 1065-141.386A

843~4’264A, 843+264A, X69-4*287A, 806.4.483A Lang, MI! 893-5.471A Lee, J. 1132.51.166A, 1132.5+167A, 1131.191*252A, 1048. Lung, S.S.F. 1229-178.282A

196.454A, 858-3.426A Leunissen, J. 862-2124A Lee, J.A. 1047-107*473A, 875-3.48712 Lev, E.I. 808-3.276A Lee, J.C. 1135.69.169A Levendag, RC. 1190-36.54A, 1190-39%A, 1221-13.61A Lee, J.H. 1068.151.389A Levenson, J. 1093-167*236A, 1097-194.241A Lee, K. lW4-205.456A Lever, H.M. 861~@ZOOA, 861~2.2OOA Lee, K.L. 1272-12+13OA, 1106-132.99A LCvesque, C. 1037-2.491A, 1037-1.491A Lee, K.L.F. X57-1.118A Levesque, N. 1066-145.387A Lee, K.S. 1085-85.321A Levi”, LW. 1130.18225OA Lee, M. 1202-113*114A Levi”, L. 1286-97.376A, 863-6.36012 Lee, M.H. 409.5.499A Levine, D. 88&@219A Lee, M.K.Y. 885.1*83A Levine, G. 1070-19.llA Lee, l? 1105.128*98A, 1106.132.99A, 828.1.37A, 852~2.55A Levine, J. 1020-197453A Lee, P.Y. 1081-7.497A Levine, R.A. 1031-134.379A, 1031.133379A, 1110. Lee, R. 1215-109485A 147.394A, 1115-106.481A, 1149.106.482A, 850- Lee, R.J. 1129.177%9A, 871.>366A, 889.1.377A, 889. +265A, 891~4.49OA

4.378A Levy, A.P. 851~+267A Lee, S. 105&45*15OA, 1195-183.273A, 1195-183.273A, Levy, D. 1098.7@157A, 1067.149388A, 1108.13?392A,

1107.133*39OA, 1110.149395A, 1004-205*456A, 804- X47-2.18411 895+304A, 814-1.397A, 891.4,490A 6.181A, 835+254A, 849~&418A Levy, N.S. 851.&267A

Lee, S.K. 1229-18@283A Lewalter, T. 1300.129.139A Lee, V. 860-1*67A Lewin, H.C. 1033.14+381A, 1142-141*402A, 1175. Lee, W. 1195-183.273A 138*411A, 1176-142.412A, 1176-14&413A, 1241- Leesar, M.A. 1071-23.12A, 1124.34.34A 141*429A, 1242-144429A, 1242.145*43OA, 1275. Leeson, p. 1196.194.276A 144.438A, 847~+185A, 807+425A, 882~5.444A L&we, T. lM)l-205.305A Lewis. B.S. 1168-7>179A Lefevre, T. 1153-99.34OA Lewis, C. 821-1*327A Lefrandt, I.D. 1199.53.188A Lewis. D.A. 1187-11.49A. SlO-1*25A

Liang, C. 1056.48.15OA, 1264.47*204A, 1264.46*204A Liang, D. 1264~44’203A, 1143-146.403A, 1115-104*48OA,

1115.105*48OA, 886.2.217A, 8%4*477A Liao, J.K. 412.?502A Liao, R. 1116~&5OOA Liao, Y. 1251.89362A, 1251.88363A Lickfett, L. 1300.129.139A Lidell, C. 1051-81.314A Lieber, M.L. 1274.14p437A, 881.?443A Lieberman, E.H. 1226.164*28OA Lieberman, R. 1059-69.155A Liebetrau, C. 1113-109477A Liel, M.S. 1292.158.45OA Lien, W. 1103-119’96A Light, K.C. 835-2253A Ligtbart, J.M.R. 1301.194’298A, 1190.3+54A, 1190.39.55A Liistro, F. 1089-20*19A Likungu, J.A. 1113-104*476A Lim, D. 1309-61*214A, 832~+174A Lim, H. 1049.109*475A Lim, J.S. 1121-99333A, 1121-96*333A, 1121-95.333A,

1282.77.371A Lim, K 1049-109.475A Lim, R. 106%15>389A Lim, S. 1184.91.347A, 1048-195*454A Lim, Y.L. 1109.145*393A Lim, Y.T. 1082.20@459A Lima, J.A.C. 890.2’302A Lima, V. 1296-35.82A Lima, V.C. 1122-13’29A Lima, C. 1201.6919OA Limbmno, U. 1186-10>35OA, 894.4’451A Limpijankit, T. 11%1@39A, 1156-20*41A, 1295.28*81A,

853.l.S7A, 853->57A Limpt, P 1095-181’238A Limsuwan, A. 1279-195*469A Lin, A.C. 1271-122129A, 862.@125A Lin, J. 1299-121.137A, 1103-119.96A Lin, L. 1103-119.96A Lin, R. 827-2*245A Lin, S. 1202-113114A Lincoff, A. 1223.34’66A, 1293-42.77A, 879.6.369A Lincaff, A.M. 831~5’335A Lincoff, M. 1218-8*355A, 1295.29.8lA LindahI, B. 1154-78’341A, 820~>326A, 820.4326A, 879-

4.369A Lindell, P. 1051-81*314A Linden, J. 1087-10@324A, 1183-87.346A, 1006-21@41OA Linden, W. 1152-94339A Lindenfeld, J. 1308-51.212A, 1308.5>213A, 1308.53*213&

1227-167.281A, 872-3.209A Lindenmeier, G. 1292-155*45OA Lindner, J.R. 1035-151383A, 1146-155.406A, 833.4*407A Lindnet, K. 1301.19>298A Lindpaintner, K. 895-5.304A Lindsay, B.D. 880.2’131A Lindsay, M.M. 1193-168*271A Lindstrsm, L. 1067-148*388A LindvaJl, B. 836->46A Line. ES. 1089-22QOA. 1255-127OA. 811~927A

Legedz, <. 1260.172.291A Legget, M.E. 1115-10348OA

Lewis, E. 837~9182A Ling, L.H. 1178.151.414A, 1082.20@459A Lewis, H. 1016-8>309A, 1151.8&337A Link, M.S. 1138-11&103A, 1297-113’135A, 1028.122’88A

Legowski, E. 1073.35.15A Lehman, B. 891.4.49OA Lehmann, KG. 1285.93.375A Lehmkuhl, H. 1108.137.391A Lehr, S. 1196-193275A Leiboff, B.O. 1250-83*362A Leiner, A.A. 1151.85*337A Leirner, AA. 1273.135*436A Leite, L.R. 1106-11299A Leizoravin, A. 1076.171*229A LeJemtel, T. 1502.1.501A L&&is, J. 1163.184*26OA Lekketkerker, J. 834->461A Lekkerkerker, J.C. 1092-160.234A Lemery, R. 1028-123*88A, 1028.124.89A Lemke, B. 1170-119107A, 1171-121*108A Lemkes, J.S. 1114.199.46OA Lenihan, D.J. 872.p209A, 872.4*209A Lenis, J. 116X-6+178A Lennon, R. 1040-28’4A. 1155-1941A, 1008.203.58A. 870.

Lewis, J.M. 855->351A, 855-5*351A, 803~+503A Lewis, MJ. 1196.192275A Lewis, S. 1098-68.156A Lewis, W.R. 1055-43149A Lexvold, N. 1298-115.136A Ley, K. 1032-139.38OA, 1035.151.383A Li, A. 819+29A Li, C. 1024-176’223A, 1256.2?72A Li, D. 1263.187’294A Li, H. 1131-193’253A, 1187.1@49A, 893~5*471A Li, J. 1048-196.454A, 1004.207.456A, 1115-107*481A, 805-

6.465A Li, J.S. 1180-198’466A Li, L. 850-4.265A Li, L.S.W. 1214-7*509A Li, P. 1034.15@382A, 1143-142*402A, 1278-155*44OA, 840-

1*416A, 840~+417A Li, Q 1286-95.376A Li, W. 1099-46.158A, 866~&433A Li. X. 1186-7@349A. 1006.203.408A. 1006.203.408A. 1006.

Linka, A.Z. 1147-199.462A Linke, A. 1201.70.191A, 812.2.163A, 845.+183A, 868-

5*286A Linker, D.T. 1088.13.18A Lionet, P. 891.5.49OA Lip, G.Y.H. 1078-188*23&I, 1079-19@233A, 1306-

185’3OlA, 1180.2C+466A LIPID Study investigators, F. 1007.206.268A, 1230.

191*28SA, 842-1.262A Lipinska, I. 895.5.304A Lipinski, M.J. 1042.4+142A, 847.4*185A, 1505.2*514A Lippman, N. 1300-12?139A Lips, D.L. 1123-3@33A Lipshultz, SE. 1180-19@465A Lisa&as, J.B. 1006-207*409A Little, WC. 1091-41*25A Littrell, K.A. 1282.101*372A Liu, G. 1138.114*102A Liu, H.H. 1230.18?284A Liu. I. 854->191A

>76A 206*409A, 1006.20+409A, 1006:204*409A, 1273: Liu; j.E. 1023.168*221A, 1023.169*221A, 843.4.264A, 869- Lennon, R.J. 1070-14.1OA 136’436A, 1048.196.454A, 1115.107.481A, 879. 3*287A, 869~+287A, 806~+483A IeNoci, A. 835.3*254A 5*369A, 8%3*426A, X58-3.426A

KEY: Author, Session-abstract number *page number

JACC February 2001

Liu, M. 1007.20&268A, 1187.9*49A, 1295.3O%lA, X42- 5-263A

Liu, M.W. 1072.2X-13A Liu, P. 1044.55%4A, 1056-47-lSOA, 1197.43-186A, 1234-

62.197A, 1247.3.512A, 854-4*192A, XXX-2.21XA Liu, R. 1025.18+224A Liu, Y. X67-3*434A Liu, Z. 1034.150*382A, 1143.14>402A, 1175.14@412A Liu-Stratton,Y. 1197-44.186A, 1078%181.231A, X08-4*276A,

86X-3*286A, X95-4.304A Linzzo, G. 1051-82*314A, IOSI-83*315A, 12X6-99*377A,

81%2.27A Livanis, E.G. X92-5*141A Llamas, M. 1257.31.74A, 1257-32*74A Llanos, G. 1038.lO.IA, 836-1.46A Llovet, A. 1045-57.145A, 1002-201*492A Lloyd-Jones, D. 1160-171*257A Lloyd-Jones, D.M. 109%70.157A Lo, S. 1285.92*375A, X44-1*47A, X15-4*477A, X53-1*57A Loaldi, A. 1101.56.16OA Lobadzinski, S. 106%151*389A, 1116.I-499A Lo&o, A. X96-2.51SA Locati,M. 1201-6@190A Locati Heilbron, E. 1191.159269A Lochow, P. 1024-176.223A Lock, J.E. X41-5.464A Locricchio, E. 127X-155*44OA, 840+417A Laebe, M. 104%47.143A Loewel, H. 1046.68*148A, 1077.17%231A, 108%78.319A Lof, J. 1146-156*406A, 1211.15@423A Logeart, D. 1207-139.420A Lohmaier, S. 1240-135*427A, 1245-158-432A Lo&au, A. 1260.171*291A Lokhandwala, Y.Y. 1105.129.9XA Lombardi, R. 1009.202QOlA, 1009.209.203A Lombarda, A. 12X6-99-3771\, 1112-157*397A, 1146.

158.406A Londero, H. 1294.18*79A London, B. 1027.117.87A London, V. X94-2.451A London”, J.C. 806.3-483A Lonn, E.M. 1132.45.165A Lopes, N. 412-2.501A Lopez, J.J. X68-2.285A Lirpez de SP, E. 1073.34.14A L6pez de SB, E. 1255.1?71A Lopez-Jimenez, F. 1226-16+2XOA, 1155.19.41% 806.

3.483A Lopez-P&p, R. llol-58.161A Lopez-&don, J. X63-1.358A Lirpez-Send&, J. 803~4’503A2, X64-6-511A L6pez-Senddn, J.L. 1073.34*14A, 1255.17.71A L&l, B. X88-6*219A Lorenz, C.H. 1274.140.437A Lorenz, T 1070-19.llA Lorenz, T.J. 1123.2933A, 1293.10*76A, 8x5.3*84A, 885.

4.84A Lorenzoni, R. 1009.206*202A Lain, J.D. 102&17+223A Losi, M.A. 1009-202*201A, 1009.209203A Loslo, S. 127X-157*441A Losordo, D.W. 1158-35.45A, X68-1*285A, X68-2.285A, X83-

4.37OA Loubeyre, C. lOOl-205.305A, 1153.99.340A Lou&t, D.F. 1182.SO-345A Lousberg, A. 1095.181*23XA Louvard, Y. 1001.205305A, 1153.9934OA Love, W.L. 11%40.46A Lovren, F. 815-2.477A Low, R. 1001.207306A Low, R.I. 1158.35.45A Law, R.L. Sll-1*26A Lowe, A.M. 1180.196.46SA Lowell, B. 409.3.49XA Lowenstein, P.R. 1259-167*29OA, X51-3.266A Lowery, R.C. 1250.83*362A Lows, B. 1046-70.14XA Lows, B.D. 1199.52.188A, 130X-52*213A, 130X-53*213A,

1227.167.281A, X72-3*209A Lu, B. 12X9-143’447A, 10X0-4.495A Luban, N.L.C. X05-5.465A Lubbe, D. 1306-183.3014 1217-77.353A, 1157-2@43A,

1224-40’67A, X68-6*286A Lubien, E. X77-4-21OA Lucariello, R. 1027-11@87A Lucariello, R.J. 10X0-3.495A, 10X0-1*495A Lucas, E 1073.37%A

AUTHOR INDEX 539A

Maggioni, A.F’. 1046.69*14XA, 109X-67%6A, 12X4-84*373A Maghsoudi, A. 1217.81%354A Magi, A. 1132.45*165A Magid, D. 10X4-82*32OA Magnani, B. 1503.250XA Magnana, A.R. 1010.202.133A, lOlO-209*134A, X23-

3-101A Magne, J. 1260.172.291A Magorien, R.D. SOS-4*276A, X95-+304A Magovern, J. 1090.36.23A Magyar, W.A. 105X-56*152A Mahaffey, K.W. 12X6-9&376A, 846.2.343A, X63-3*359A Mahajan, R. 1003.207494A Mahenthiran, J. 1267.65*206A, 1036.157384A Maheshwari, A. 1105.129*9XA M&la, G. 1261.174.291A M&e, W.T. 1004.201.455A, 1246.19&46XA M&x, F. 1257.31*74A, 1257.3>74A Mahmtian, J.J. 1142.139.402A Mahmood, S. 1166.52.175A, 1188.19.51A,844-6*48A Mahmoud, E 100X-209*6OA Mahmud, E. 1276.149.439A Mahon, N. 1046.66.147A Mahoney, D. 1290.148.44XA, 1290-147.44XA, X24-5.399A Mahoney, D.W. 1045.56.145A, 1018.9@31OA Mahoney, E. 1002.205*493A, X21-1*327A Mahoney, EM. 1073.41*16A, 1073.40.16A, 1250.79.361A2,

1002.203*493A, 864.3*51OA Maillard, L. 1070.99A Maimaitiming, A. X50-ti265A Maini, A. 1182.80.34511 M&Ii, M. 1119.85*33OA, X83-3.37OA Maisch, B. 1057.55*152A, 1235.71*199A M&l, A. X04-4.181A M&l, A.S. 1046.6+147A, 877.4*21OA Maitland, A. 1044.5>144A, 1058.58*152A, X15-2*477A Majda, J. 1311-69-216A M&n, M. 1285.91.375A M&i, K.C. 1305.179.300A Makijarvi, M. 1184.9434XA M&a, T. 1054.99.31XA, X84-3-296A M&h, R. 819.5*29A, 8X2-5.444A M&is, T.K. 1024.180*224A, X95-6*304A Maksimovic, R. 1235.73.199A M&m, G. 1160.172-257A Malcouvier, V. 1051.7@314A Maldonado, G. 1070.Il*lOA, 29.2.XA Malenka, D.J. 1073.37-15A, X03-2-502A, 864.4.51OA M&k, F. 1091.10.24A M&k, LS. 1247.2.511A M&k, J. 1022.165.221A M&k, M. 1173.llI~llOA, 1236.111*119A, 1269.113*126A,

1272.127.129A, 1010.203*133A, 1010.20&134A, 109% 73*157A, 1022.165*221A, 1120.90.331A, 1287. 134.445A, 12X0-2-513A, 1030.132.91A, 823.4*101A, X23-PlOlA, X65-2.125A, X65-I*lZSA, X65-5.126A

Mallemda, S. X72-4.209A, X72-I.209A Mallion, J. 1260.172.291A Malloy, W.N. 11%IO-39A, 1295.2X-XlA Malmgren, J. 1037.3*491A Malo, 0.1196.190.275A Malouf, J.F. 1149.108*482A Malouf, Y.F. X91-1.489A MalpicqN. 1141-13@401A, 1080.5.495A Maltsev, V.A. 1264.45’204A Maly, F. 1147.199.462A Malys, S. 1204-124*117A Manchi, S. 1124-34.34A Manchikalapudi, P. 1033.142*3XlA, 1295.30*XlA Mandak, J.S. 1136.44*171A Mandapati, R. 1020.196*453A Mandelzweig, L. 1010.208.134A Mandrola, J. 1005.20@479A Manfredi, S. 1160.174*258A Manganelli, F. 1009-202*201A, 1009.209203A Mangione, A. 10%84*315A Mangione, J. 1296.35*82A Manhapia, A. X55-6*352A Mani, A.J. 1054.10@318A Mani, O.C.M. 1214.6*509A Maniet, A.R. 1065.13>385A, 1111.151*395A Manka, D.R. 1032.139.3XOA Mankad, S. X01-+325A Mann, A. 1033.146.381A Mann, D. 854.3-192A Mann, D.L. 1310-66*216A Mann. D.M. 1025.183.224A

Luchnei, A. 1046-68*14XA Luciani, N. 1131.186*251A Luciano, A. 1122-14*3OA Lucisano, J.E. 10X9-22*2OA, X11-5.27A Ludbrook, EA. X41-4.463A Liideritz, B. 1139.119=103A, 125X-159*2XXA, 1051-79-314A,

1125.40.36A, 1245.158*432A, 1113-104*476A Ludomirs!q A. 104X-195.454A Ludwig, J. 1131-187*252A, 1290.14944XA Luechinger, R. 1274.137-436A Luederitz, B. 129X-11?136A, 1300.129*139A Luescher, T. X30-2.172A Lui, H. X85-3.84A Luijten, H.E. 1052-8@316A, X79-2-36XA Lumbroso, p. 1040-31.5A Lun, K. X93-5.471A Lun He, K. 1100.50.159A Lana, C.F. 1004.208.457A Luna, J. 1071.21*12A, X53-5*57A, 8X7-2.85A Lund, P.E. 1289.145.44XA Londe, L. X96-1*515A Luo, J.F. 1072.28*13A Lnpinetti, FM. 1004.20+456A, 1213.195*467A Luria, D. 1170.ll@lOXA Luria, D.M. 1170.117*107A Lurie, P.R. 11X0-196*465A L&her, T.F. 1196.187.274A Luscher, T.F. 830.1.171A L&her, T.F. X69-2*287A Lustgarten, D. X80-I-131A Lutiger, B. 1163-183*259A Lutucuta, S. X32-4-174A Luu, L.L. 1121.99.333A, 1121.96*333A, 1121.95*333A,

11X6-77*35OA, 12X2-77.371A Luvini, M. 1001.208*306A Luzti, G. 1299.122.137A Lye, M. X77-6.211A Lyon,X.H. 1204.123.116A Lyons, J. 836.1*46A Lytle, B.W. 1235.7+199A, 1005-201*47XA, 861.4*2OOA,

861.2.200A Ma, J. 1271-124.129A Ma, P.T.S. 1261.175.292A Ma, W.Y. 1227.170.2XlA Maarouf, N. 84%4.113A Maas, R. 1099.48’159A Maassen, K. 1280.3-513A Maatouk, F. X34-5*461A Mabo, P 1270-118*128A, 1059.67.154A, 1280.1.513A Mabuchi, H. X42-6.263A Mabuchi, N. 1132-46’165A, 1201.6+19OA, 1201-72+191A Mabudian, M. 1267-68*207A MacCluer, J.W. X43-4.264A MacDonald, R.C. 1160.167.256A Macdonald, T 1061.12092A Macdonaid, T.L. 10X7-100*324A, 1183.87.346A Maceira, A. 1127-167*247A, 1277.154*44OA Macfarlane, P 1026.194.226A MacGowan, G.A. 10%72.155A MacGregor, J.L. 1260.172.291A Machac, J, X94-3*451A Machida, K. 1505.1*514A Ma&i, B.C. 10X0-&496A, 867.4.435A Mack, M. 1090-36.23A, 1250.XI-362A Mack, M.J. 11X2-Xl.345A Mac!&, M.L. 807-3*424A MacMahon, S. 1226.165*2XOA, X45-3*183A Macor, F. 12X4-84.373A, 1149.103.481A MacQuillan, B.M. 1243.148*43OA M&s, M.P. 11X2-XI.345A Madala, S. 1059.69*155A Madan, M. 8X5-3.84A Madhusoodanan, K. 1300.127.139A Madjid, M. 108X-14*18A, 1039.23*3A, 1039.20+3A, X16-

2-241A, 825-3*4OOA, 825.4.400A Madler, C. 1006.210410A Madsen, J.K. 1220.97.357A, 1155.17.41A Mady, C. 1273.135.436A Mazda, K. 1171.125*109A, 1132-46.165% 1201.64.19OA.

1201.7>191A, 1207.141.420A Maehara, A. 1156-25*43A, 1221.11*61A, 1222.2+64A,

1296-37+?3A Maekawa, Y. 1053.93.317A Maerz, H. 1155.12.4OA Maessen, J.G. 1023-172*222A Magagna, A. 1225.193.2794 X43-2-263A Magalh&es, M.C. 1260.16X-290A

KEY: Author, Session-abstract number * page number

540A AUTHOR INDEX

Mann, T 1123-29.33A Mannami, T. 1023.1710222A Manning, W.J. 1067.149*388A, 1108.139.392A, 1108.

140.392A, 1041.38.7A Manolatos, D. 1077-177.23OA Man&o, T.A. 1144.150.404A Manolis,A.S. 1159.161.255A,1286-100.377A Manoukian, S.V. 1158.42.46A Manousakis, S. 1019-96.312A, 1085.84*321A Mansoot, A. 1251-9@363A Mansoar, M. 1008.209*6OA Mansour, H. 1270-11@128A Mansourati, J. 1059.6&154A Mawr, A.P. 87%6*368A Mantel, S.F. 1004.202.456A Mantica, M. 1063.111*94A Mantovani, A. 1201.6XQ9OA Manyari, D. 1234.62.197A Mao, W. 1056-4%15OA Marangoni, E. 1117-102.328A Mans, D. 1300.130.139A Marazzi, G. 1009.201*201A Marber, M. 1308.4721IA Marbet, MS. 87X->367A, 413~5.506A Marble, S.J. 1001.201.305A, 1121.9+333A, 1121.99.333A,

1121-96.3334 1282-77.371A Marbury, T 1076.169.229A Marc, B. 865.3.125A Marcamoni, J. 1252.92364A Ma&ant, B. 1236-111*119A, 1269-113.126A, 1120-

90’331A, 1287.134.445A Marchant, D. 1186.75*349A, 1040.32.5A Marchese, T.F. 1236.113.12OA, 1298.118.136A Marchionni, N. 1098.67*156A, 856.3*193A Maxhlinski, E 1298.116*136A Marcblinski, FE. 1138.117’1034 1205.12&117A, 1237.

11&121A, 1239.130.123A, 1297-131*135A, 1029- 130.90A, 1103.118.96A, 1104.123.97A, 848.6.114A, 862.3.124A

Marc& A. 1503-1*507A Marco, I. 1094.177.238A Marco, J. 1073-3%15A, 1094.177*238A, 1219.9&357A, 860.

2.68A Marcos, P. 1080.5.495A Marcos-Alberca, p. 1141.13@401A Marcovid, P. 1184.91*347A Marcovitz, P.A. 806-5.483A Marcu, C. 1001.20+305A Matcu, C.B. 1101.5?161A Marcus, AJ. 1024-17@223A Matder, V. 1191.159269A Marder, V.J. 1160-169.257A Matdini, M. 1129-17@249A IMaresh, KJ. 1123-2%33A Margolis, I? 1173.132*111A, 1274.138.436A Marian, A.J. 832.4*174A Mariani,M.1163-187.260A, 1186.102*350A,894-h451A Mariano, E. 1219.92356A Marie, 0. 865.&125A Marijnissen, J.PA. 1190-36*54A Ma&Nero, J.A. 1080.&496A, 867-4.435A Marini, C. 1198-48*187A Mariotri, R. 894.4*451A Marirano, M. 1117-102.328A Mark, D.B. 1214.3.508A Matketou, M.E. 1165..49175A, 1030-11>9OA Markou, D. 1088-15*18A Markowitz, H. 892-3.14OA Markowitz, SM. 1173.131*1IlA, 1271.123.129A, 1298.

114.136A, 1105.125.97A Marks, A.R. 1100.50.159A Marks, G.F. 824.>399A Markwith, T. 1155+39A, 838-5.343A Markwood, T.T. 1007.203.267A Marlinghaus, E. 859.6.278A Mannur, J.D. 1295.2@79A, 852.2*55A Mamn, B.J. 1297.113*135A, 832.3*173A Maron, D.J. 821.1.327A Marongiu, C. 1179-158*415A Matotta, T. 1063.111.94A Marques, E.R.M. 1257-35.75A Mar+&, C. 123X-120*121A Marquis, J. 1227-168*281A Marrazzo, N. 1300.128*139A, 1061.12>93A Mane, M. 1214.1.508A Marschner, I. 842.1*262A Marshall, H.J.1063.131.95A

JACC February 2001

Marshall, J. 1158-4>46A Matsumoto,T. 1132-46*165A, 1201.64.19OA, 1201.72*191A, Marso, SF! 1123-3@33A, 1154-102’341A, 1181-3*506A, 1229-185’284A, 1263-182’293A

1189.21.51A Matsumwa, M. 1143.143.403A, 1279.199.47OA Martin, E.T. 1274.138*436A Matsumura, Y. 866~6.434A Martin, G.R. X05-5*465A Matwo, A. 1009-20&202A Martin, G.V. 1285.93*375A Matw, H. 1049.106*475A Martin, J.L. 1295-228OA Matsuo, I. 1107-135.391A Martin, M.G. 861-4.2OOA, 858-l-42512 Matsuo, S. 1207-141*42OA Martin, F! 822.1.163A Matsuoka, T. 1110.149395A, 849-6*418A Martin, R.E. 1136.44+17lA Matsuura, H. 1229.181.283A, 1050.102.313A Martin, S.L. 1048.198*455A Matsuura, Y. 1094-17%238A Martin&, G. 1201.6>189A Matsuzaki, M. 1194.176*272A, 1222.2+64A, 827+245A, Martinet, W. 816-l-24112 842~6.263A Martinez, E. 1073-4>16A Matsuzawa, Y. 842.+263A Martinez Rios, M. lOOl-209’306A Matteini, M. 1120-91*332A, 1288.139+6A Martinez-Bonugli, D. 104&5+144A Matthai, W.H. 1090-3+22A Martinez-S&s, M. 1101.5@161A Matthews, K. 1037.+492A Martini, W. 1059.69.155A Mattioli, A. 1062.12ti94A Martinoni, A. 1201.62.189A Mattioli, G. 1062.12@94A Martins,A.P. 1049-10+474A Matros, L.A. 1070-lZ*lOA, 1249-101.361A, 29->8A Martus, P 1164-193261A Maw, L.A.P. 1070.ll.lOA, 1073-42’16A, 1294-18.7912, Maruyama, Y. 1228-175*282A 1296.35.82A, 836~&47A Marwick, T 1068.152.389A, 1277.152+OA, 1277. Mattson, E. 1003.208.494A

153.44OA, 824.1*398A, 866.5.433A Man, R. 1077.177.23OA Marx, G.R. 1020-19&453A Ma&k, N. 1074-161*227A, 871-I.366A Marx, H.J. 1050.101.313A Maurcr, B. 1234-5?197A, 856-1*193A Manr, S.O. lloO-5@159A Maurer, G. 1196.193.275A M~rz, W. 1195.180.273A Maurer, M. 1502.l*SOlA Ma&Ii, M. 846.1*343A Maurer, M.J. 1170.117.107A Masani, N.D. 1006-209.41OA Mauriat, p. 1246.199.469A Masden, R. 1124.34.34A Ma&&, H.E. 1030-1129OA Masai, A. 1131.186.251A, 1051.82*314A, 10%83315A, Mavronasos, K. 843-5.264A

1286.99’377A, 1112.15?397A, 1146.158*406A, 1106- Maxwell, P.R. 1193-168.271A 111*98A, 818.2.27A Maxwell, SE. 1075.168.229A

Masai, S. 1160.174.258A, 1120.91.332A Maxwell-Eward, A. 1090-39.23A, 1040.35&4,803->502A Mashburn, C. 1180-199.466A May, J.F. 1093.17@236A Mason, H. 1146.155.406A Mayer, B. 1201-6>189A, 1077-178.231A Masotti, G. 1098.6?156A, 856->193A Mayer, S. 116%6%179A, 1035-153.383A, 1068-153*389A, Masoudi, EA. 1234.61*197A, 856~+193A 833.2.407A Mass, H.J. 1024.17@223A Mayes, C.E. 1281-104.488A Massari, F. 1299-122137A Maya, J. 1149-10+482A Ma&, B. 872->209A Maynard, C. 864-5*511A, 29-8.9A M&e, B.M. 1098.74*158A, 1234-5@196A, 1234-65*198A, Mayslo/, M. 868.1*285A, 883-4’37OA

888~i.219A Mayu, N. 1267.64.206A Massin, E.K. 1150-82336A Mazarakis, A. 1159.161.255A Masson, S. 1046.69.148A, 1284.8@374A Mazgalev, TN. 1299-124*138A, 1299-123*138A, 1267. Masters, T.N. 1016.81.308A 63.206A, 1006-208.409A Mastropasqua, F 1299.122*137A, 823.S*lOlA Mazur, W. 861.3.2OOA, 824~2.399A Mastuda, T 810-4.25A Mazurek, T. 1214-1.508A Masugata, H. 1179-15+415A, 1179-157*415A, 1278. Mazzuoli, E 1009-20~20212

15X+%4 McDonald, K. 856-1.193A Masuo, K. 1097.193.24IA, 1195.182.273A MC Laughlin, V. 1203-115.115A Masurekar, M.R. 854-2.191A M&.&y, A. 1099-47.158A Masutani, M. 81X-5.2812 McBane, R.D. 1078-183231A Masuyama, S. l166-55.176A McBride, P.E. 856.>193A M&x, L. 881-5*443A McCabe, C.H. 1053-91*316A, 1086.9?323A, 1150- Matalka, M.S. 1305.181.3OOA 79.335A, 1153.96.339A, 1282.78.372A, 1283-79’372A, Matat, F. 1021-15922OA 820.3.326A, 831+334A, 846.3.344A Matar, EA. 1296.37.83A McCabe, J.C. 1182-8@345A Mat&, D.J. 845-6.18412 McCaUister, B.D. 1181-3*506A Mate&, S. 1055.73.149A McCarroll, N. 1085.85.32IA Matheny, R. 1090.36.23A McCarthy, N.E. 1092.159.234A, 1257.3&74A Mathet, J. 1033.14ti38IA McCarthy, P.M. 1043.45*142A, 1119-8+331A, 1049- Mather, J.F. 1033.14?381A, 1275-143.437A 105.474A, 839.6*112A, 883-5*37OA, 858-1.425A Mathew, B. 1034.150.38244 McCaughan, S. 1233.53*195A Mathew, R. 1132.47.165A McClellan, M. 803.3.502A Mathew, S. 1123-2893A McConnell, J, 1090-3+22A Mathew, T.P. 1282-7@371A McConnell, J.P. 868+286A, 895-1.303A Mathew, V. 1070.lhIOA, 1120.8933IA, 1295-27.8OA, 870- McCormick, S. 1249.75*36OA

275A McCoy, G. 1268-73208A Mathur, G. 1045.60.146A McCoy, K.L. 1180.19@465A Matschke, K 883.6.371A McCreery, T. 840-1.416A Mat&s, T. 1085.84.321A McCrindle, B. SOS-+464A Marsuhata, H. 1237-117*121A, 1057~5+151A, 1035 McCrindle, B.W. 1004-205*456A, 841-3+3A

152.383A McCulloch, A.D. 1016.82309A Matsuda, K. IOSO-102*313A McCulIoch, M. 1208-145*42IA, 1240-136.428A Matsuda, M. 1166-55.176A McDermott, D.H. 890~+302A Matsuda, Y. 1268.70+208A, 1077-176.23OA, 1031-13+379A McDermott, M.M. 1026-190+225A, 1026-191.226A, 859- Ma&, H. 1009.20@202A, 1259.169289A, 1187.42*49A, 4.278A

884.4.296A McDonagh, T.A. 1046.6>146A, 804.2.18OA Ma&, T 1132-46.165A, 1207-141.42OA McDonald, J.E. 1196-191.275A Mats&, T 1085.8@32IA McDonald, K. 1234-59.197A Matsukida, K. 1267-59.205A, 849.6.418A McDonald, M.C. 86%1*285A, 883~4.37OA Matsumoto, A. 1144.147.404A McDonald, R.W. 1048-200.455A Matsumoto, H. 1059-62.153A, 1267-62*206A McDonald, T.O. 806~6.483A Matsumoto, N. 1171-‘123.108A,1205-129.117A, 1175- McDonell, M. 1037~4.491A

13@411A McFarland, TM. 105%60.153A

KEY: Author, Session-abstract number. page number

JACC February 2001

McGwigan, A.D. 1193-168.2716 McGhee, S. 1214-7.50912 McGbie, I.A. 1275.145.438A M&ii, C.C. 1033.143’38lA, 1275.143.437A McGorray, S. 1037.6-492A McGorray, S.F! 1263.184*293A, X17-3*243A, 87X-1.367A McGovern, M.E. 1128.17+249A McGrane, K. X91-2.489A McGnth, P.D. 1073.37.ISA McGraw, M. 1025.183.224A McGraw. M.P. 1192.16.5.270A McGuire, D.K. 12X3-8@372A, 12X6-96.376A McIntyre, J. 1028.123*88A, 102X-124*89A McKay, C. 1223-29.65A, X21-5*327A McKendall, G.R. 11X6-77*35OA, 1222-23*63A McKenna, CJ. 1296.3>82A iMckenna, W. 1046-66*147A, 1059.66*154A McKenna, W. l134-62*168A, 866.@434A McKenna, W.J. 1057.52%1A, 1057.Sl~lSlA, 1027.

116*87A, X65-5*126A, 812.1.162% 832.1*173A McKenney, J. 1305.179.3OOA McKenzie, M.E. 1024-182-224A McKinney, D. 116X-63*178A ~MCiam, E. 1309.57.214A, X32-5.174A McLarty, A.J. 1017-8?31OA McLaughlin, J.S. X27->245A McLeod, A.L. 107X-1X5*2326,1156-22.42A McMahon, A. 1026.19-1.226A McMahon, C.J. 1246-19@468A M&law, C. 1501->498A McManus, C.D. 869.6.287A McMillan, T.L. 1221.11.6lA McMuray, J. 1094.175.237A McMurray, J.J.V. 1094.176-237A, 1196-191*275A, 877.

2*2lOA, X77-5.21lA McMurcy M. X16-5*242A McNamara, C.A. 1254.10.69A McNamara, D. 1027.117.87A McNamara, D.M. 1059~72*155A, 1263.18+293A McNamara, J.R. X84->296A McNeil, B.J. 1247.@512A McPherson, D.D. 1138-115.1034 1160.16?256A, 1229-

182283A, 1144.148*404A McPike, J. 1239.12&123A MQeen, R.H. 1253.10@366A McSherry, F. 109X-69’157A Medina, A. 103%1702A, 11X9-30*53A, 1295.238OA Meduri, A. 1032.141*38OA Meengs, W. 1123.29.33A Meengs, W.L. 1040m35*6A, X03-2.502A Meeson, A. 412-l.SOlA Meg&n, J. 1093.167*236A, 1097.194*241A Mego, P. 1185.97.348A Meguro, T 1255.15.7lA Mehiili, J. 1038.1+2A, 1155.14*4OA, 1189.22.51A, 11X9-

28*53A, 29.S*XA, X87-l.XSA, 29.&9A Mehra, A. 1198.50.187A Mehra, M.R. 1098-43*155A, 109%6+156A, 872.1*209&

X72-4.209A Mehra, R. 102%121*88A, 1029-128*9OA, 848.3*113A Mehran, R. 1070.lX.llA, 1072.31*14A, 1073.39%A,1089-

25*2OA, 1090-31*22A, 1090.35*23A, 1090.36*23A, 1124.31.33A, 1155-1@4OA, 11%21*42A, 11% 2+42A, 1157.32.44A, 1188.WSOA, 11X9-27*52A, 1190-34.54A, 1221.1@6OA, 1221.9.60A, 1221.12.614 1222.20*63A, 1223.31*65A, 1256.22.72A, 1296. 34+2A, X11-2.26A, X11-+27A, 819.3*29A, 829.1*38A, 860-4*68A, 860.5*68A, 870~+76A

Mehta, D. 1205-130*118A, 892.1.14OA Mehra, L. 1254.40*69A, 1254-11.69A Mehta, R.H. 1045-57*145A, llOl-54.16OA, 1018.89*3lOA,

1154.76.34OA, 1002.201*492A, 1214-6*509A, 1280. 7*514A, X56-2*193A

Mehta, S. 1182.81*345A, 1040-29.54 1223.32.65A Mehwald, P.S. 1006.202.4OXA M&r, A. 1163.183.259A Me&, B. 1183.85.346A, 1008.2Oe59A Me&r, M.A. 101X-8931OA Meijboom, E.J. 1092.16@234A, 1004.202*456A, 1004.

206*456A, X34-3*461A M&e, T.J. 1243.150.43lA Meinerrz, T. 1099.48.159A, 1296.3382A M&r, B. 10%57.152A, X37->182A Meisner, J. 1502.1*501A Meissner, A. X61-6*201A Meissner, I. 1113.108.476A, X59-5*278A M&a, J. 103X-lO*lA

AUTHOR INDEX 54113

Melandri, G. 1503.2*5OXA Miier, D.M. X17-3*243A Melby, S.J. 1092.162.235A Miller, E. 1261.17@292A Melenovs~, V. 1022-165.2218 Miller, EA. 1065-138.386A Melin, J. 894.2*45lA Miier, H. 10X9-2@19A MelIe, J. 1078.18@23lA Miier, H.I. 1255.14*7OA Me&g, I? 1039.23*3A, 1039.2@3A Miller, J.I. 114X-4*504A Mellwig, K.P. X82-1*443A Miller, J.M. 1106.131*99A, X62-4*124A, X80-3*132A Melo, J. 1171.124*109A, 1049.104.474A Miller, L.W. 1090.37.23A Meloche, S. 1301.191’298A Miller, S. 825.>4OOA Melville, R.E. 849-4.418A Miller, S.J. 1265.49204A Memmi, M. 1027.114.87A Miller, T.D. 1142.140*402A, 1242.146-43OA, X07-4*425A Menaioglio, A. 1005-209479A Miller, W.L. 1249.102361A Mtnard, C. 1301.191*298A, X90->302A Miller War&t, L.F. 1160.169257A Mend&on, D. 1272-12913OA Miller W&t, L.F. 1191.159-269A Mendoza, L.H. Sol->325A Miller-Davis, C. X67-5*435A Meneghetti, J.C. 1233.54195A Mill&en, C.E. X51-9266A, 86X-l*ZXSA, 8%4*37OA Menegus, 1%. 1220.100.358A Mills, P.G. 1267.6@207A, 1185.96*348A Meneveau, N. 1254.41*7OA, 826-3.244A Miis, I’M. 1160.170*257A Mengozzi, G. 1186.102*35OA Mills, W.R. X75-1.487A Menon, V. 1220-100.358A Mdon, H. 1199.S+lXXA Menown, I.B.A. 1282.76.37lA Milavanov, 0. 1059.63*153A Menozzi, C. 1027.115*87A, 892->14OA Mimo, R. 1149.103+48lA Mentzer, W. 1279.19X.47OA Min, J. 409.4.499A Mercuri, M. 1007.20+268A, 1306.186*301A Minagoe, S. 1059-71*155A, 1267.59205A, 1107.133*39OA, Mercuro, G. 1075.167*228A, 835-4*254A, X35-5*254A 1110.149395A, 832.>173A, 849.@418A Merdler, A. 116x-72-17911 Minti, K. 1229.185*284A, 1263.182293A Meredith, LT. 1070.lS*llA, 10X9-21*19A, 1163.18@26OA Minx&o, T 1094-178~238A Merhi, Y. 81X-4*28A Minatoya, K. 1049.106.475A Merle, I? 1207.13942OA Mincemoyer, R. 11X4-93*348A, 817-2.242A, 867.5*435A Merlini, P. X28-+37A Minich, L.L. 1147.198*462A Merrell, M.N. X90-4.302A Mintz, G.S. 1072.31*14A, 108X-1919A, 10X9-27.214 1089- Mertens, L. 1048.197454A 30.21A, 1092.159*234A, 1230.190285A, 1156.2@4lA, Men, M.W. 1087-99*324A 1156.21*42A, l156-24.42A, 1156.25.43A, 1189. Men, J. 1139.121.104A 24.52A, 1221.11.6lA, 1221.16.62A, 1221.19.62A, Messas, E. 1149.106*482A, 850.4.265A 1222.2+64A, 1256.22.72A, 1257-34*74A, 1294. Messenger, J. XII-3*26A 17*7XA, 811.>26A, 811-4*27A, X53-1.57A, X53-2.57A, Messenger, J.C. 1116.@SOOA X53-+58A, X60-4*68A, X60-5.6XA,887-5.86A Messere, J.E. 1180-196.465A Miquel, M. 1208.14+421A, 85%>426A Messerli, F.H. 1164.19326lA Miranda, R.S. 1176.142*412A, 1176.14@413A, 1241. Messerschmidt, M. X39-3*112A 141*429A Messinger-Rapport, B. 1055-44*149A Mirau, W. 1144-149*404A Mesue, C. 1199.S+lXXA Miro, A. 1076.172*229A Mestroni, L. 1231.43*194A M&ma, T. 1100.52*159A, 1135-68.169A Methe, H. 1054-9@317A, X37-2-182A Mishra, S. 1100.52159A, 1135.68.169A, 1225.15+278A, Mctra, M. 1201.68.19OA 1049.103*474A, 815-5.47XA Metreweli, C. 1229.17%282A Misra, V. 1295.3@81A Meursing, B. 1235.72199A Missov, E. 1279.198*47OA Meusers, p. 1221.17*62A, 1256.20.72A Mist, B. 1057.51*151A, 109%73*157A Meuwissen, M. 1071.22*12A, 10X9-26.21A, 816.+242A M&mum, H. 1053.93+317A Mew,, D. 1016.79*3OXA Mirani, R. 1194.176~272A Meyer, D.M. 1094.179238A Mitchel, J. 1186.101*35OA, 1249.76*36OA Meyer, R. 1199.55*lXXA Mitch& Y.B. 1306.186*301A, 842.5*263A Meyer, T.E. 1267.61*206A, 1177.147.413A Mitchell, A.R.J. 1103.116*95A, 813.4*lOOA Meyerfeldt, U. 32.3.17A Mitchell, G.F. 1159.159*255A Meyers, T 116X-71.179A Mitchell, J. 1502.1*50lA Mimi, D. 1233.5@196A Mime, C.A. X28-1.37A Michael, L.H. X01-3.325A Mitrovic, V. X30-1.17112 Michaels, A. 1121.99.333A Mitsuke, Y. 1132.51*166A, 1131.191*252A Michaels, A.D. 1091.1@24A Mitral, S. 1173.131.1llA, 1271.123*129A, 1298.114.136A, Michalak, M. 113X-11+102A 1105.125.97A Michdis, L.K. 1253.95~365A Mitdeman, M. X98-50304A Michaud, S. 1301-191.298A, X90-5.302A lvlitulovic, G. 1196.193*275A Michei, G. 865-3*125A Miura, F. 1050.102313A Michele, J. 1297-131.135A, 862.3*124A Miwa, K. 1054-99-318A, X84-3*296A Michelfelder, E.C. X93->471A Miyaji, K. X28-2.37A Michels, R. 852-1*55A Miyamoto, H. 1144-147.404A Michelucci, A. 1063.111*94A, 8%5*119A Miyamoto, S. 1132-53*166A, 1019.97+312A, 1085.86.321A Micbler, R.E. 1182-83*345A Miyamoto, T. 1084-81.32OA Middleton, KJ. X61->ZOOA Miyamoto, Y. 126X-7@2OXA, 1077m17+23OA Midgley, EM. 805.5*465A Miyanishi, S. 1279.19947OA Miethke, T 29-ti9A Miyata, K. 1107.135*391A Migliorini, A. 125%16.71A Miyata, Y. 1059.62*153A, 1267.62.206A, 1031.136.379A Mihailidou, A.S. 1129-176*249A Miyatake, K. 1292.156*45OA Mika, Y. 1264.45*204A Miyauchi, K. 1155.13’4OA Mikami, ‘I? 1130.184.25lA Miyaucbi,Y. 1269-131*127A M&l&en, E.O. 1263.189.294A Miyzaki, C. 1244.151*431A, X40-5.417A M&i, R.V. 1098.43*155A, 109X-65*156A Miyazaki, S. 1162.18@259A, 1005.203*478A Milazzo, A.S. 1180-198.466A M&an, J. 1261.174*291A Milewin, D.M. 1230.186*284A Mizelle, K.M. 104X-198.455A Miou, A. 126X-73.2OXA Mizoguchi, S. 1071-24*12A Miiane, T.A. 11X0-20@466A Mizumaki, K. 1237-118*12lA Miller, A. 1158.39.45A Mizuno, H. 1071-25*13A Miiei,A.B. 1132.49165A, 1168.6@178A, X72-1*209A, 872. Mizuno, K. 108X-17.19A. 1123.22*3lA, 11X5-99.349A

4*209A Mizuno, S. 101X-94*311A Miier, D. 1275.142437A Mizuno, Y. 1132.54.166A Miier, D.C. 1264-44.203A, 1143.146*403A, 11%105.48OA, Mizushige, K. 1009-205*202A, 1211.155*423A

1115-104.48OA, X86->217A, 8%4*477A Moainie, S.L. 1087.101*324A, 111X-7>329A, 801.2*325A

KEY: Author, Session-abstract number * page number

542A AUTHOR INDEX

Mochizuki, S. 1505.1*514A M&i&i, T. 1143.143.403A Modena, M. 1229.17@282A, 835.?254A Modesti, EA. 876.+295A Modi, P. 1004.209*457A Moe, G. 854.+192A Moe, G.W. 1056.47+5OA, 822.4.164A Moebius-Wink&, S. 1201.70.191A, X12-2163A Moer, R. 836.2’46A Mogensen, J. 832.1*173A Mohacsi, P 1265.5@205A Mohammadi, R. 108%l+lSA Mohan, N. 1134.62168A Mohiddin, S. 1009.210*203A, 1309.59.214A Mohiddin, S.A. 1010.205*133A, 1309.57*214A, 832-50174A MiihIenkamp, S. 1289.145.448A MohIer, E. 1168-66*178A Molder, E.R. 1026.190*225A, 1026.191*226A, 1074m

159*227A, 859.+278A Mohr, F.W. 883-2.37OA Mohty, D. 1215-10+484A, 1248.107.486A, 1248.108.486A Mokler, F. 1195-180*273A, 1301-192.298A Mokuno, H. 1155.13.4OA Moldenhauer, S. 1111.152*39SA Molirerno, D.J. 1283.80*372A, 29.?9A Molnar, A. 1289.146.448A Maloney, E.L. 896.3*515A M&ad, I? 836.2.46A Monaco, C. 1259.163.289A Mona&r, J.P 1223.33+65A Moncher, K. 1247.1*511A Moncrieff, J, 1193-168*271A Monsegu, J. 1070.16*llA, 1078.180.231A Mont, L. 1170.116+107A, 873.1*13OA Montalescot, G. 863.1*358A, 879.1*368A, 864.6*511A Monray, G. 1076.172*229A Montgomery, H.E. 1196.194.276A Monri, F. 1219-92356A Monti, J. 830.2*172A Monti, L. 1059.65*154A Monrisci, R. 1219.91’356A, 1283m82373A, 1286.98.377&

1145.153.405A, 1179.158*415A Montonen, J. 1184.94.348A Montorsi, P. 1101.5+16OA Montoya, C. 805.>464A Moon, D. 1190.33*54A, 853~+57A Moon, M.R. 12%109.485A Mooney, M.R. 115%35*45A Mooradian, S. 1048.195*454A Moorman, J. 1269-132127A Moquet, B. 1070.9.9A Mor-Avi, V. 1064.133*384A, 1174.134*41OA, 1278.

156*441A, 1116.4.5OOA Mom, G. 1170.116*107A, 873.1.13OA Morady, F. 1139-121*104A, 1170-119.108A,1099-47%8A,

1062.125*93A, 839.l*lllA, 873.3*131A, 880.+132A Moran, A. 1020.196.453A, 1020.197*453A Moran, A.M. 893.+471A Moravec, C.S. 1231.45*194A Morehead, A. 881.3.443A Morehead, AJ. 881.2.442A Morel, M. 819.4’29A Moreno, H. 1022.163.22OA Moreno, J. 1294.15*78A Moreno, M. 1141.136.401A Moreno, P.R. 1258-19+288A, 1039.21*3A, 1219-90.356A Moreno, R. 1073.3+14A, 1255.1?71A, 32.4*17A, 881.

5*443A Morgan,J. 1127.169%8A Morgan, J.P. 409->498A, 409-4.499A Maxi, H. 1251.85’362A, 1251.87363A Mori, I. 1094-178.2384 Mori, T. 1310.63’215A Mori, Y. 1050.76’313A, 1085-89*322A, 1048.20@455A Moriarty P.M. 1075.166.228A Morice, M. 1001.205’*305A, 1153.9934OA, 1249.101*361A Morikawa, S.J. 845.@184A Marina, Y. 1156-20+41A, 811->26A, 853.3*57A, 853.5.57A Morioka, S. 1071.24-12A, 1240.134*427A Morise, A. 1042.73*142A Morira, H. 1057.5+151A, 830.6*173A Moritz, K. 1127-169*248A Moritz, T 883.1.37OA Moriuchi, I. 1018.94*311A Morizzo, C. 1127.16@247A, 1225.193*279A, 843.2.263A Mod&, E. 830.+172A Morozumi, T. 1072m2913A

JACC February 2001

Murphy, J, 1226-165*28OA, 845.3.183A Murphy, L. 1103.11796A Murphy, M. 1243.147*43OA Murphy, P.M. 890.4*302A Murphy, R.T. 1085.85*321A, 1113.105*476A Murphy, S. 1121-98.33311 Murphy, S.A. lOOl-201*305A, 1086.95.323A, 1121.9933312,

1121.96*333A, 1121-95.333A, 1153.9+339A, 1282. 77.37lA

Murray, D.R. 854.lQ91A Murta-Jr, L.O. 1080.&496A Murthy, T.H. 1143.142402A, 1278.155*44OA, 840.6.417A Mu&, N. 1063-111*94A, 857.5*119A M&y, S. 848.3’113A Mu&y, S.K. 1103.115*95A Musso, J. 1311.68.216A Muster, A.J. 1229.182283A Musumeci, G. 1186.102*35OA, 894.4*451A Mura, H. 1262.177292A Murharasan, R. 1138-115.103A Muthopillai, R. 874-2441A MuthupiUai,R. 1032.140.380A Muti, C. 1114.198*46OA Muttreja, M.R. 1090.3+22A Muzzupappa, S. 1024.181.224A Myla, S. 829.1.38A Myreng, Y. 836-2’46A Mymel, T. 815.4477A Mzimba, Z.S. 1078.18e232A N/a, t. 1227-167.28112 Nabarame, T. 1141.139401A Naber, C. 1221.17’62A, 1256.20*72A, 1295.25.8OA N&h, C. 1281.108.489A Nag, S. 871.3.367A Nagae, K. 1107-136.391A Nagai, J. 1240.134*427A Nagai, K. 1071.24.12A Nagai, R 1128.171*248A Nagai, Y. 1015.101*307A Nagao, K. 1084.81.32OA, 1085.88*321A, 850.1.264A Nagaraj, A. 113%115*103A, 1229.182*283A Nagasaka, T. 1167-5@177A Nagasawa, H. 1237.118’121A Nagasawa, K. 1184.9>347A, 1107.135.391A Nagase, S. 1237.ll?lZlA Nagashima, K. 1071-26.13A Nagata, S. 1072.29.13A, 1267-6+206A Nagaya, N. 1132.53166A N&gel, E. 1108.137*391A, 825-1*399A Naghavi, M. 1088-14.18A, 1039.23*3A, 1039-2@3A, 816.

2.241A, 825-3*4OOA, 825-4*4OOA Nagueh, S.F. 1291.151*449A, 861.PZOOA, 861-5*2OOA, 824

>399A, 894-1*451A Naguib, S. 816.>241A Nahar, T 894-3.451A Nahlawi, M. 1270-119128A Nahrendorf, M. 1151.9@338A, 1224-41.67A Naik, G. 854.+192A Naimark, W.A. 1041.39*7A Nair, S. 1059.61*153A, 1241.137*428A, 884.6.296A N&o, J. 826.5.244A Najos, 0. 866-5.433A N&a, K.K. 1308.45*211A, 1196-192275A N&da, M. 1071-26.1312 N&e, T. 1010.207134A Nakagawa, H. 880-1*131A Nakagawa, K. 1165.45*174A, 1066-142.386A Nakagawa, M. 1009.208*202A Nakagawa, Y. 1123-2+32A, 1066-142.386A, 1296.39.83A Nakagomi, A. 1024.17+223A, 1184m92.347A N&i, T. 848-5*113A N&mum, H. 1054-99318A, 854~+192A Nakamura, K. 1138.114’102A, 1237-117*121A, 10%

54+151A, 1079-19+234A, 1258-193.288A Nakamura, S. 1166-53*176A, 1018-92*311A, 1154.75*34OA N&mum, T. 103%9.1A, 1009-20@202A, 1124.3334A,

836.5.47A Nakamwa, Y. 1237-117.121A, 1057-54*151A, 12%

193*288A, 1207.141*42OA Nakanishi, M. 1123.2&32A, 1296.39+83A Nakashima, H. 1171.123*108A, 1205.129.117A, 10%

9@316A, 1110.14939SA, 849-6.41811 Nakashima, Y. 1015.101.307A N&&a, T. 1085.88’321A Nakatani, D. 1101.55*16OA, 12%9&357A Nakatani, S. 1292-156e450A Nakaya, N. 842.6.263A

Morris, D.C. 1158-4246A Morrisett, J, 1093.165*235A Morrison, C.E. 1046.62146A, 804.2Q8OA Morrison, K. 1046.64*147A Morrow, D.A. 1283.79*372A, 846-+344A Morrow, J. 890-1’302A Morse, J.S. 1007.20@268A, 842.3.262A Morshedi-Meibodi, A. 847.2*184A Mortier, L. 866.2.433A Mortier, T.J. 1043.45*142A, 1049.105.47412 Morton, J. 1250-79*361A MoscateJli, G. 1288.141*447A Moscbi, G. 12%1&71A Moscucci, M. 1073.37*15A, 1090.3923A, 1122.1+3OA,

1109-146*394A, 1181-5*507A, 1181.6’507A, 1008- 201*58A, 1040.35*6A, 803->502A, 864.&SllA

Moser, L. 1293.4@77A Moses, J. 1157.32.44A, 1190.32.54A, 1070-10.9A, 844.

5.48A Moses, J.W. 1070.l+llA, 10X9-21.19A, 1090.36.23%

1124.38.35A, 1155.1@4OA, 1158-35*45A, 1188. 13.5OA, 1221.9*6OA, 1221.18+62A, 1222.2@63A, 1223. 31e65A2,1296-34.82A, 819.3*29A

Moshage, W. 1289.144.447A Moskowitz, R. 1234.58*196A, 1195.181*273A Moss, A.J. 1173.113.11OA, 1160.169257A, 1191-159.269A,

1085-87.321A Motarjeme, A. 12%33*74A Morohara, S. 1038.9*lA, 1124.33*34A, 836.5*47A Mow, A. 1072-3@13A Mow, I. 829.@39A Mow, S.A. 1025.184*224A, 1217-83*354A Moussa, I. 1070.18*llA, 1089.21*19A, 1124.3@35A, 1155.

16*4OA, 1188.13*5OA, 1189.27*52A, 1222.20*63A, 1223.31*65A, 1296.34.82A, 1070-1@9A

Moustakidis, P. 1248-106.486A Moustapha, A. 11%98*34OA, 1296.38.83A Moustapha, A.I. 1032.140.38OA, 1276.15@439A Mouuay, K.L. 1275.145*438A Mowrey, K.A. 1299.12+138A, 1299.123.138k 1267.

63.206A, 1006.20@409A May, TF. 1305.1823OOA Moye, L. 1098.68.156A Muders, I? 1129.17@249A Muehling, 0.1267.67.207A Mu&!+ O.M. 1251-90.363A Mueske, C. 412.3.501A Miigge, A. 1296.33.82A Muhlestein, J.B. 1045.59145A, 1268.72.208A, 1091.924A,

1007-207*268A, 1302.163'299A, 1218-84*354A, 1283. 81.373% 1189.23*52A, 1293.1@76A

Muiesan, L.M. 1127.166*247A Mukcrjee, D. 818.3*28A Mukberjee, D. 1090.3>22A, 1253-98*365A, 1188-17*5OA,

104@3+6A, 1222.21*63A, 1293.11*77A, 860-6.68~4 Mukherjee, J.T. 1024.174.222A Mukherjee, R. 1028.119*88A Mulder, B.J.M. 1114.19946OA Mulgrew, CL. 1247.5*512A, 856~+193A Mull&, N. 1066-142386A M&my, CJ. 1005.206*479A, 1149.108.482A Mullen, M. 1196-194.276A Mullet, C. 1040.30*5A, 1040.3@6A Miiller, J, 1043-47’143A, 1199-55,188A M&r, J.E. 1039-21*3A, 1219-9@356A M&r, K.D. 878~+368A M&r, S. 858.5.426A M&r-Werdan, U. 812-3.1631). Mullins, C.E. 1114-196*459A, 834~+461A Mulvagh, S.L. 1178.151*414A M&my, M.J. 882-2.444A Mumm, K. l256-27.73A, 860.>68A Munakata, K. 1251-86.363A Munt, B.I. 1002.202492A Muntoni, F. 1231-49194A Murakami, M. 1128.17>248A Murakami, T. 1162-17p259A, 1263-190.294A, 1018-

94.311A, 10%77.319A Murali, S. 1059.72*155A Muramatsu, T. 1089.21*19A, 1089.2@21A, 1089-28*21A Muraoka, Y. 828.2.37A Murata, T. 1059-62153A, 1031.136*379A Mu&y, A.J. 848.4*113A Muro, A. 1144.147404A Mum, T. 1162-17@259A, 1034.149382A, 1291.153*449A,

849.>417A Murohara, T. 1126-159246A, 1301.16P297A

KEY: Author, Session-abstract number * page number

JACC February 2001

Nakayama, Y. 810-4*25A Nahzawa, K. 1060.117.92A Namba, T. 1060.117.92A Nanna, M. 1142-137.40lA Nanni, S. 1503.2*50XA Nanto, S. 1072.29Q3A, 1267-64.206A Nao, ‘I? 1194-17@272A, 827-4.245A Napolitano, C. 1027.114~87A, 10%115*87A Narasimaiah, R. 1156.24*42A, X11-+27A, X60-Q6XA Narayan, P. 1038.l@lA, 1225.192’279A, X21-3*327A, X36-

1-46A Nan&C. X94-+451A Nardone, H. 1090-34.22A N&a, H. 1067.150*3XXA Naruko, T. 1131.185*251A, 1054.95*317A Narula, J. X07-2.424A Naruse, H. 1050.76.313% 1085.89.322A N&memo, CA. 1022.164.22OA Nash, P. 1502-1*501A Nass, 0. 1225.159.27XA, X30-6*173A Nasser, A. 1244-15+431A Nastoli, J. 1027.114.87A Nat&, A. 1238-124*122A, 1271.12+129A, 1005-2Op478A,

1215.lOp484A, 1029.127.89A, 1062.126*94A, X02- 3-106A

Natan, S. 1235.72.199A Natarajan, R. 1160.173*257A Nauck, M. 1195.180*273A Navab, M. 1301.19&298A Navalkar, S.R. 1160.173.257A Navxijo, J.I-! 1111.154*396A Nwia, J. 29-+XA Naya, T. llOO-53.16OA Neal, B. 1226.165*2XOA Nears, A. 1021.16@22OA Nease, R. 1037~5*492A, 1501.1*49XA Nedeljkotic, I. 1036.15@384A, IZlO-151.422A Nedeljkovic, M. 1036-15ti384A, 1210-151.422A Needbam, E.W.A. 1077.17723OA Neglia, D. 119X-48*187A Negoita, M. 811-4*27A Negri, A. 1136-74.17lA Neidhart, P. 1017.8ti309A Nell, C. 114X-4.504A N&s, M. X89-937XA Nelson, A.H. 1135..69.169A, 1135.72.17OA Nelson, C. 105X-6@153A, 1133.61*16XA, 1133.6@16XA Nelson, CL. 1214.3.50XA Nelson, D.R. 1265.49204A Nelson, J.J. 1055-7+149A, 1152-92.33XA Nelson, S.M. X04-@lXlA Nemec, J. 413.2*505A Nemoto, S. 1310-66.216A Nenonen, J. 1184-94*34XA Nercolini, D.C. 1281.107.4XXA Neri, G. 1117.102*328A Neri Serneri, G. X76-4.295A Nemrkar, S.S. 1135-69.169A, 1135.72*170A Neskovic, A. 1300-130+139A, 1210.152*423A Nettles, R.E. 1243.15@43lA Neuberg, G. 116X-66.17XA Neugebauer, F? 1296.31*8lA Neumann, F. 103X-l+ZA, 1051.78.314A, 11X9-2>5lA,

1189-2+53A, X79-1.36XA, X87-1*85A, 29.@9A Neumann. ‘I? 1289-142*447A Neunteufl, T. 1196-193.275A Neuzner, J. 1238-121*122A, X02-tilO7A News, J. 1171-12+109A Nevo, 2. X37-@183A New, C. 1070-18*llA, 11%1@4OA, 118X-16*5OA, 11X8-

13-50A, 1189.27*52A, 1222-20’63A, 1296-34*82A, X29- 1-38A

Newburger, J.W. 10X1-3*496A, X05-2.464A Newby, A.C. X16-3.241A Newby, D.E. 10%185*232A, 1051.8@314A, 1156.22.42A Newby, K. X46-2.343A Newhy, K.L. 1286.96*376A Newby, L. 1283-80.372A, X46-5*344A Newman, A. 1203.115~115A Newman, A.B. 1144-150.404A Newman, P. 1230.191*285A Ng, B. 1102-60’16lA Nguyen, KP. 1041-38.7A Nguyen, M. 11X6-77.350A Nguyen, T. 1027.llp87A Nguyen, T.H. 11X5-97.34XA Nguyen, V.D. 1220-99.35XA

N&i, MD, 1.K. 1239.12ti123A Nibbering, E. 1001.203*305A Nicholas, M. 129X-116*136A Nicholls, M. X45-3*183A, X69->287A Nichols, K. 1109.142.393A, 117%13741lA Nickerson, N.J. 124X-10+486A Nicolaides, A.N. 1092.163.235A, X59-2277A, X59-@27XA Nicolosi, G. 12X4-84*373A, 1149.103.48lA Nidorf, M. 1059-61*153A, 1241.13?42XA, X84-@296A Niebauer, M. 1238.124*122A, 1271.125*129A, 1029.

12?89A, 1062.12+94A, X02-3.106A Niebauer, M.J. 1005.201.47XA, 1215.107484A Nielsen, T.T. 1220.97*357A, X82->444A Nielsen, W.B. 1220.97*357A Nieminen, M. 1150.83336A Nieminen, MS. 1023.168*221A, 1225.16@27XA, X69-

3-287A Nienaber, C. 12X0-+514A Nienaber, C.A. 1002.201*492A, 1280.7*514A Niess, G.S. X11-+26A Nierlispach, F. 12X7-135*445A Nieto, J.F. 1045.59*145A NihiU, M.R. 1114-196*459A, X34-+46lA Niioyannopotdos, P. 1252-91*364A, 1277.15+44OA Niimwa, H. X32-3.173A Nikolaidis, L.A. X86-3’217A, X86-5*2lXA Nili, N. X22-4.164A N&son, J.C. X04-3.lXlA Nilsson, M. 1003.208.494A Niisson, T. X79-+369A Ninomiya, M. 1171.125*109A Nir, A. 1020.19&453A Nisbet-Brown, J. 1502-l*SOlA Nishida, K. 1237.118~12lA Nishida, T. 10X9-21*19A, 1221.14.614 12%28+73A Nishikawa, H. 1223.2@64A, X52-3*56A Nishikimi, T 1049.10@475A Nishimoto, A. X41-1.463A Nishimura, H. 1157.29*43A Nishimura, R.A. 126X-71*20XA, 1141-135.401% 117X-

151*414A, 1005.20447XA, X61-5.2OOA, X91-1.489A Nishimura, T. 1116.5*5OOA Nishino, M. 1206.1394lXA Nishio, M. 1072-29*13A Nishioka, K. 1166.53*176A, 101X-923llA, 1154.75*34OA Nishiue, T. 1035-152*383A Nishizawa, T. 1167-58*177A Niskasaari, E. X23-l*lOOA Nissen, S.E. 105X-56*152A, 1093.17+237A, 1301.193*29XA,

1222-21.636 837.4.182A Nisrri, S. 1047.108.474A Nit&i, S. 851.ti267A Nitenberg, A. 1260.17p291A, X17-5*243A Niwaya, K. IOOS-203*47XA Nixdorff, U. 1146-157*406A, 1290.149++XA, 1292.

155.45OA Noble, M.I.M. 1066-146.387A Nobuyoshi, M. 1090-38*23A, 1123-24.32A, 118X-lS*SOA,

1296-39.83A Nodari, S. 1201-6+19OA Node, K. 1251-85*362A, 1251.8%363A Nogimura, T. ISOS-1.514A Nag&i, H. 1171-123*1OXA, 1205-129.117A Nogucbi, S. 1125-11.36A Noguchi, T. X10-+25A Nohara, R. X89-2.377A Nohtomi, Y. 1107.135*39lA Nolan, E. 1214.ti509A Nolan, M. 1111.15>395A No&D. 1145-151*405A Noll, D.R. 1145.152.405A Nell, G. X30-l.l71A, X69-2’287A Nomura, A. 1173-113.llOA Nomum, M. 1050.76*313A, 108%89322A, 1222.2@64A Nong, Z. 1259.16+289A Nonogi, H. 1162-180’259A, 1223-35.66A, X10-4*25A Nor, J. 1074-164.22XA Nordr, T.K. 1024-175’223A Norman, G. 1249-77.36OA Normand, C. 1181-7.507A Normand, S. 1247-6*512A Nom, M. lOlO-20?134A Norrie, J. 112X-170.24XA North, K. X43-4.264A Northridge, D.B. 1156-22.42A No&a, H. 1090.3*23A, 1123.24.32A, 11X8-lS.SOA, 1296-

39.83A

Nosaka, T. X50-1.264A Nosir, Y.F.M. 120X-14342lA Noskowicz, H. 10X9-20*19A Netter, T X30-2’172A Nour, K.A. X67-5.435A Now, K.R.A. 1184.93*34XA, X17-2.242A Novas, J. 1253.95-365A Novella, R.T. 1246-198*46XA, X93-1.47OA Nozaki, S. 1009.205*202A, 1211.155*423A Nozawn, T. 1165.45*174A Nugent, A. 1180-195.465A Numagucbi, Y. 1259.165*289A, 11X7-42.49A Nunez. C. 1308.55*213A Nunn, M. 1077.179*231A, 868.4.286A, X95-1.303A Nussbacher, A. 1233-54.195A Nussey, S.S. 1196.185.274A Numll, A. 1008-20+59A, X55-2.35lA Nuzzo, R. 1227-167.2XlA Nykanen, D. 805~4.464A Nylander, E. 1067-148.3XXA 0’ Meara, E. 1144150+404A 0’ Neil&W. 29-4*XA O’Brien, E.R.M. 1093.16@236A O’Brien, K.D. 806.6.483A O’Brien, P, 1279.20@47OA O’Brien, T. 108X-14-ISA O’Brien, TX. 1231.47195A O’Bryan, CL. 12X1-103487A O’Callaghan, p. 1059-66.154A, 84X-4*113A O’Connor, C. 116X-6?178A O’Connor, CM. 116X-61*177A, 1201.61.189A, 872.1*209A,

872.4*209A O’Connor, F.C. 1127-165.247A O’Connor, G.T. 1073.3?15A O’Connor, W. 1039.21*3A, 1219.90*356A O’Donnell, C.J. 1067.149.3XXA, 110X-139.392A, 847.

2.184A O’Donnell, C.P. 1020.196*453A, 841.5.464A O’Donnell, M.J. 1090.39.23A, 1040-3+6A, X03-2*502A O’Donnell, SD. 1026.193*226A O’Fallon, W.M. 11%108*476A, X59-5*27XA O’Gara, F’.T. 1045-5?145A O’Keefe, J.H. 1275.145*438A O’Leary, E. 1145.151.405A, 1145.15>405A O’MalIey, P.G. 1136-73.171A, 1026.193*226A O’NeiU, B.J. 1282-75*37lA ON&U, C. 1218-86.355A, X06-5.483A O’NeilI, W.W. 1122.15*3OA, 1184-91.347A, 1183-89.347A,

11X6-7835OA, 1218.8+355A, 1249.101*361A, 1223. 3@66A, 1254-40*69A, 1254-11*69A, X06-5.483A, X87- 6.86A

O’Rourke, DJ. 864.+51OA O’Rourke, M. 11%160.255A, 1163.185.26OA O’Rourke, M.F. 1159.164*256A O’Rourkc, R.A. 1073.3+15A, X21-1*327A, IISO-81.336A,

1275.14@43XA, 1037.5*492A, 1501.1.49XA O’Sbaughnessy, CD. X11-1.26A O’Shea, D. X92-4*14OA O’Shea, J. 1070-19.llA, 1123.29*33A, 1293-10’76A4, X85-

3.84A O’Shea, J.C. X85-+84A O’Sullivan, CA. 1210.153*423A, X66-4*433A O’Donnell, C.J. X95-5.304A O’Donoghue, A. 1027.lltiX7A Oh&a, J. 1066-144*387A Obel, O.A. 848-4*113A Obradovic, V. 1210-152.423A Obrenovic-Kircanski, B. 1235-73.199A Ochiai, Y. 1043-45*142A, 1049-105*474A Odabashian, J. 1064-13ti385A, X81-3*443A Odashiio, K. 118X-15*5OA Odemuviwa. S. 1263-1x6.29312 Oechslin, E. 1167.57*176A, 119X-49*187A, 130X-48*212A,

1163-183.259A, 1147-199462A Oemrawsingh, F!V. 10X9-23*2OA, 10X0-7.496A Oesterle, S.N. 1123-20.31A, 1008-205.59A Oeteen. ME. 118X-13.5OA O&n; W.J. 1120-93.332A Offerman, E.H. 1131.194253A Ogami, M. 1131-185*251A, 1054.95*317A Ogavwara, K. 1071-26.13A Ogata, J. 1023-171.222A Ogawa, II. 1019.97.312% 1085.86.32lA,l222-26.64A Ogawa, S. 1053-93.317A Ogihara, T. 1023.171*222A, 1097.193.24lA, 1195.18>273A Ogimoto, A. X42-4.262A Ogino, K. X12-4*163A

AUTHOR INDEX 543A

KEY: Author, Session-abstract number * page number

544A AUTHOR INDEX

Ogita, H. 1251.85*362A, 1251.Xp363A Oguchi, S. 10X4-81.32OA, 850.1*264A Oh, J. 1168.68’179A, 106X-153*389A Oh, J.K. 1005204*47XA, 1149.10@482A Oh, S. 1190-33’54A, 853.4.57A Oh-iwa, H. 10X5-8@321A Ohara, T. 1269.131*127A, 1072.29*13A, 1267.64*206A, 866-

3.433A, 409-5*499A Ohashi, S. 1155.13*4OA Ohba, ‘I? 1088-1?19A, 1123.2231A, 1185.99.349A Ohe, H. 1158.34.44A Ohe, T 1237.117’121& 1057.54.151A, 1079-194.234A,

125%193*288A Ohira, N. 1229-185*284A, 1263-182*293A Ohki, T. 829.1’3XA Obkw, T. 1194.176.272A, X27-4’245A Ohlin, H. 1003-20%494A &din, H. 895-3.30312 Oh&in, E.H. 113569169A, 1135.72Q7OA Ohman, E. 1203.llX~llSA, 1154-77*341A, 1220.95*357A,

12X3-8@372A Ohman, M. X46->343A, X55-1*351A, X63->359A Ohmori, K. 1211.155*423A Ohm&a, M. 1162.179259A, 1083-77.319A Ohnishi, M. 1132.4+165A, 1201.6+19OA, 1201.72*191A Ohnishi,Y. 1101.55*16OA, 1134.6@169A Ohno, M. 1097.19>24OA, 1015.102*307A Ohno, T. 1116->5OOA Ohno-Machado, L. X85-1*83A Ohsuzu, F. 1131-192253A Ohta, K. 1237.117*121A Ohre, N. 1067.150*3XXA Ohtsuka, T. X42-+262A Ohtuka, Y. 1301-16@297A Ohyanagi, M. 818-5*28A Oikarinen, L. 1225.160.27XA, 11X4-94.34812 Oikawa, S. X42-6*263A Oi!awa, Y. 1071.26.13A Ojeda, S. 1189.3@53A, 1295-2>XOA Oka, N. 1144.147404A Oka, R.K. 12%172.2XlA Okada, M. 1038.9*lA, 1124.33.34A, 1107.136*391A, 1179.

156*415A, 836.5.47A Okada, R.D. 1175.140*412A Okada, T. 82X-2*37A Okajima, K. 1134-6@169A Okamatsu, K. 108X-17*19A, 1123.22.31A Okamatsu, S. 1107.135*391A Okamura, IM. 1107-13339OA Okawa, M. 1268.74.20XA Okazaki, M. 1015.101.307A Okadi, T. 826.5*244A Oki, T 1141.133.401A Okimoto, T. 10X8-1@19A Okin, P.M. 1010.201*133A, 1023.168*22lA, 1023.

170’222A, 1164.190.261A, 1225.160*27XA Okreglicki, A. 1029-12@89A Okubagzi, I? 8X7-5*86A Okubo, S. 1183-88947A Okuda, N. 1054.9931XA Okumura, K. 1259-165*289A, 1187.42*49A, 884+296A Okura, H. 1107-13&39lA, X53-1.57A, X53-5.57A Oldenburg, 0.1161.175*25XA, 826.1.243A Oldenquist, G.W. 1233-53195A Oldroyd, K. 10x6-91.32211 Olgin, J.E. 1106-131*99A Olin, J.W. 1026-19@225A, 1026.191*226A, 859.4.278A Oh&a, P. 1296.35*82A Olivier, D. 1197-45.186A Olivotto, I. 1009.203.201A, 1009.20@202A, 128X-139’446A Olsen, D. X29-2’3XA Olsen, M.H. 1164-19@26lA Olson, M.B. 1007.205*26XA, 1252-94*364A, 1037~&492A,

1214.2.50XA Olson, S. X55-2.351A Olson, TM. 126X-71.20XA Olsson, M. 1003.208.494A Olsson, S.M. 1003-208.494A Olstad, B. 1006-210.41OA Olthof, E. llOO-49*159A Omens, J. 1016.82*309A Omichi, C. 1202-113*114A, 1269.131*127A Ommen, S.R. 126%71*208A, 861.5’2OOA Omoto, R. 1143-149403A Omran, H. 1139.119103A Omura, S. 1088-1@19A Onan, D. 822.5.164A

JACC February 2001

Ozumi, K. 115X-34*44A Pacchiana, CM. 1293.10*76A Pace, C. X93-3.471A Pace, L. X67-2.434A Pacetti, PE. 129%11%136A Pache, J. 11X9-22’51A, 1189.2@53A Pacheco, A.L.A. 1281.107.4XXA Pacheerat, 0. 1281-106.4XXA Pacher, R. 1046-67’147A, X30-1.171A Pachinger, 0.10%73*149A, 1093.173*237A, X58-5*426A Packard, C. 1026-19+226A Packer, D.L. 1224.40*67A Packer, M. 116X-66.178A, X45-5.184A Pacouret, G.D. 826.+244A Pad&t%, L. 1063.111+94A, 857.5*119A Padmanabahn, N. 1196.191*275A Paes, A.T. 1070-ll*lOA, 1073.4>16A Paetsch, I. 110X-137.391A Pagani, M. 1140-125*105A Page, M. 1217.82’354A Pagliei, M. 1009.201.201A Painchaud, C.A. X30-5*172A Pakala, R. 1096.18?239A, 80X->276A P&&as, LF. 1110.147*394A, 1243-14@43OA, 29.4.XA Paladini, B. 1120-91*332A, 12X8-139’446A Palagi, C. 894.4.451A P&is, M. 1041.39.7A P&log, E. 1259.163289A Paliga, J. 1112-156.396A, X94-6.452A Palinkas, A. X24-4*399A Palm-L&, A. X48-l.llZA Pahnaz, J.C. 1254.42.7OA Palmer, R. 1247.6*512A Palmeri, S. 1186-7?35OA P&n&i, C. 1160.17+25XA Palm&i, V. 1023-168*221A, 1023.16?221A, 843.1*263A,

843.4*264A, X69-3.287A, 869-4*287A, 806-4.4X3.4 Palmisano, J. 1305-17~30012 Palojoki, E. 1284-89.374A Palombo, C. 1094.17?238A, 1127-16@247A, 1225-

193*279A, 843-2*263A Pan, M. 1038-17QA, 1189.30.53A, 1295.23.XOA Pan, S. 837.5.1X2.4,412->SOlA Panagiotakos, D.B. 1148~+504A Pandian, N. 1208-142.42OA Pandian, N.G. 1297.113*135A, 1130-18@25OA, 1279.

200*47OA, 817.4.243A Pania, N. 88X-1*21XA Paniagua, D. 1155.19.41A Paniagua, O.A. 817.1.242A Paniccia, R. X76-4’295A Panigrahy, D. 409->49XA Pankuweit, S. 1057.55*152A, 1235-71*199A Panse, N. 1267.67’207A Panse, I? 1251-9@363A Panse, P.M. 1267-67*207A Pantos, C. 1217-8@354A Panza, J.A. 1229.184*284A, 1263.185*293A, 1184.93.348A;

1067.147.3XXA, 1276.14*439A, X17-1%242A, 85X- ti425A, X81-2.442A

Paoletti, R. 1261.174.291A Papademewiou, V. 1023-168.221A, 1225.192*279A, 869-

3*287A, 869.@287A, X21->327A Papakodos, S. 1267-68.207A Papaiambrakopoulos, A. 1253.95.365A Papamichail, N. 1253.95*365A Papandreou, G. 1038.l@lA, X36-1.46A Papantonakos, A. 1085-8+321A Papasteriadis, E. 1198-47*187A, 1077.177*23OA Pap&-Benson, K. X56-5.193A Pape, L. 1002-201’492A Pap&, F. 120X-14242OA Papouin, G. 891.5’49OA Pappas, C.K. 887.5.86A Pappone, C. 802.5*107A, 857.+119A, X80-5.132A Pamvolidakis, K. 1077.177.23OA Par&m, N. 1196-185*274A, 101X-93’311A Parissis, J, 110412497A Park, G.S. 107X-189233A, 1229-180’283A Park, J. 103X-ll*lA, 1195.183.273A Park, M.H. 109X-43155A, 1098-65.156A Park, S. 1195-183.273A, 1189.2O%A, 11X9-2O+lA, 1190.

33*54A, 1190-33*54A, 853.4.57A, X53-4.57A Parker, H. 29-7.9A Parker, J.D. 1234.6>197A, 413-3.505A Parker, J.O. 1055.74*149A, 1263.183*293A, 1152-92*33XA Parker, K.M. 864.3*51OA

Onda, T. 1194.177+272A Oneill, W.W. 1220.99.35XA Ong, L. 11X6-7+349A, 1040.32.5A Onishi, M. 10X7-102324A Onorati, D. 122X-174.282A, 835.4*254A Oomen, J.A. 1301.194*29XA Oommen, R. 1111.153.39644 Oparil, S. 1025%187.225A, 1295.30*XlA Opasich, C. 1098.67.156A Opavslq, A. 1044.55.144A Opie, D. 1157.29+43A Oraby, M.A. 1174.135.411A Oral, H. 1139-121*104A, 1170.119.1OXA, 1099-47%8A,

1062.125*93A, 839.1.11111, X73-3.131A, X80-6.132A Omv, E. 1180.196.465A Ordin, D.L. 1234.61*197A, 1247-5.512A, X56-4*193A Ord6nez, A. 1170.11&107A, X73-1.13OA Oren, R.M. X72-4.209A, X72-1.209A Orfaly, R.A. 11X0-196*465A Orford, J.L. 1008-207.59A Orino, T. 104X-199455A Orlic, D. 1036-15ti384A Orlowski, W. 100X-206.59A Ormiston, J.A. 1070.15*llA Omato, J.P 1054-97.31XA, 10X4-8232OA, 1154.101.341A Oron, G.H. 1092-160234A Oron, U. 111X-78.329A Orrb, M. 1286-9X.377A Orszulak, T.A. 1005-20ti479A Ortega, J.R. 11X9-3@53A Ortiz, C. 1155.1941A Ortiz, L. 1096.188*24OA Ortlepp, J.R. 1077.175.23OA Osada, K. 1144-147.404A Osaki, S. X12-4.163A Osanai, H. 11X7-42.49A Ose, L. 842~5.263A Osende, J.I. 1024.174.222A, X08-3.276A Oshima, A. 1039.2+4A Oshita, A. 1211.155.423A Osman, A.F. X13-3mlOOA Osman, l? 1063.131*95A Osterberg, L. 1042.44*142A, 1505.2.514A Ostergren, J. X69-1*286A Ostergren, J.B. X59-1.277A Ostojic, M. 1036.156.38412 Osmjic, M.C. 1235.73*199A, 1210.lSp422A, 1210.

152*423A Ota, S. 1059.6>153A, 1267.62206A, 1031.13&379A Ota, T 1087.102.324A, 1107.136*391A, 1179.15&415A Otani, S. 1244151*431A, X40-5*417A Otani, ‘I 1132.5+166A Otasevic, I? 130~.130.139A Otsuji, S. 1123-27*32A Otsuji, Y. 1267-5+205A, 1107.13>39OA, 1110.14+395A,

x49-e418A Otsuka, M. 1131-185*251A, 1054.9?317A, X28-2+37A Otsuka, R. 1034.149*382A, X49-2.417A Ott, I. 1051.7%314A Otten, M.H.C. 1121-99.333A, 1121-95.333A, 1121-

96+333A, 1282.77.371A Ottewanger, J. 1001.203*305A, 1121.97.333A Otto, CM. X06-6.483A Otuji, Y. 1059.71*155A Oude Ophuis, A.J.M. 1235.72.199A Oudiz, R.J. X26-2243A Oury, J.H. 1049.109.475A Onyang, F. 1205.12%117A, 1205.127.117A, 1104-12297A Ouyang, p. 1079.191*233A, X90-2.302A, 831-3*334A OverXaard, M.T. 1306.183’301A Overhage, J. 1081~+497A Ovitt, T. 8X3-1’37OA Civiin$, K. 1139-122.10412,1007-202267A Owa, M. 1102.62162A Owen, E. X77-6*211A Owen, W.F. 1070-19.llA Owen, W.G. 107X-183*231A, 1296-3>82A Oxenham, H.C. 1108-138.392A Oxvig, C. 1306-183.301A Oyanagi, M. 1107-13+391A Ozcan, C. 1183.90.347A Ozer, N. 1139.122104A &er, N. 1007.202267A Ozkq M. 1065.138*386A Ozmen, E 1139-122.1MA &men, F. 1007-202267A Ozoux, M. 1076.172229A, 1076-169.229A

KEY: Author, Session-abstract number * page number

JACC February 2001

Parker, N. 1066-142*386A Parmacek, MS. 1074-159-227A Par&y, W.W. 1301.188’297A, X71->366A, 889.1*377A,

XXY-4.37XA Parnassa, D. 1244154.431A Par&i, 0. 119X-4@187A Parrish, R.L. 11X1-5*507A Parry, A. 1004-209.457A Parry, S.W. X92-4*14OA Parsonnet, V. 1119.88.331A Parsons, L. 1220-9%35XA, X55-6-352A Parsons, L.S. 1081.1.496A Parthasarathy, S. 1074.164*22XA, 1160.173.257A Parvani, J. 409.1*498A Pasalodos, J. 32.+17A Pasanisi, E. 1168-65*17XA Pas&i, F. 1193.171*271A Pascal, 0.1174.136.lllA, 1255.13.7OA, X89-ti37XA Pasquaii, S.K. 1081-7’497A PasquaIini, R. 1175.140*412A Pasque, M.K. 12%109.4XSA,1248-106.486A Pasquet, A. 1069-15%39OA, X94-2-451A Pasquini, L. 893-3*471A Pass, R.H. X34-1.460A Pasrerkamp, C. 1125.10.35A Pastor, D. 1065.141*386A Pate, G.E. 1113.105.476A Pal, A. 1271-122*129A, 88X-6-219A Patel, A.R. 1130.180.25OA, X17-4.243A PateI, N.S. 1221711.61A Pal, N.U. 1182.8@345A Pal, F!J. X48-2-113A Patel, R. 13OY-61.214A Pal, V. 1172.129.llOA, 129X-116.136A Pat.& V.B. 11X9-21.51A Patel, V.V. 113X-117.103A, 1237.116*121A, 1239-130.123A Paterni, G. 11X6-10235OA, X94-4*451A Path& A. 1074163.227A Patterson, J.B. 1009-207.202A Patterson, J.H. X72-4.209A Patterson, K. X96-6.516A Paturn, R 1080.1*495A Pau, B. 1279-198*47OA Paul, A. 1116~5.5OOA Paul, D.L. 113X-116.103A Paulus, W.J. X54-3.192A Pauly, D.F. 1263.184.293A Pauschinger, M. 875.4*487A Pavan, D. 114Y-103*4XlA Pavel, K. 1204.123.116A Pavia, S. 123X-124.122A, 1271.125.129A, 1062.12+94A,

802.3*106A, X83-5.37OA Pavia, S.V. 1029-127.89A Pavin, D. 1270.118+12XA, 1059.67-154A, 12X0-1.513A Pavlovic, D. 11X9-30*53A, 1295.23.XOA Pavri, B.B. 1204.120*116A, 1239.13@123A, 1103.118*96A Pawade, A. 1004.209.457A Payne, N. 1196-192?275A, 1006-205*409A Payzin, S. 1007-201.267A Paz, F. 127X-155.440A Pain-Fiio, A. 10X0-ti496A, 867-4435.4 Pearson, G.D. X05-5.465A Pearson, J.D. X78-2.367A Pearson, R.R. 1302-163*299A, 12X3-81.373A, 1189.23.52A Pearson, T.A. lOSO-101.313A, X07-3-424A Pecheux, M. 1238-120*121A Pedersen, C.A. 1025.183*224A Pedersen, I? 1046.65*147A, X04-3*1XlA Pedersen, K.E. 1229.183.283A, 1294-13.7XA Pedersen, O.D. XXX-4.219A Pederson, D. 1204.12+117A Pcdrineili, R. 1163.18726OA Peel, G.K. 1182.79.345A P&v&i, S. 1058.5>152A Pelbeig, R.A. 1145.15&405A Peleato, A. X52-4-56A PeIl, J. 1026-19+226A P&&a, M. 1033.144.3XlA Peliegrino, T. 1009.209.203A P&m, M. 12%162-289A P&c&, A. 120X-14242OA P&u&, F. 1009.20lQOlA PeIIiccioni, S. X18->27A P-&&a, P.A. 101X-90*31OA, 117X-151*414A, 1290-

14X+tXA, 1290-147-44X1\, 1149.108.482A, X24- 5-399A, 891.1.489A

AUTHOR INDEX 545A

Piatti, P. 10%65*154A Piazza, R. 1284.84’373A Pibamt, p. 1149.105*482A Pica, M.C. 1186.78*35OA, 1254.40*69A, 1254.11*69A Picano, E. 116X-65.17XA, X24-+399A Picard, F. 1078.180*231A Picard, M.H. 1031-134*379A, 1031.133-379A, 1243.

148.430A Picchio, EM. X93-3.4718 Piccinini, L. 1229.17+282A Pichard, A. 11%24*42A Pichaid, A.D. 1072.31.14A, 1073-39*15A, 1089-25.2OA,

1089.29-21A, 1089.27.21A, 1089.30.21A, 1090. 31’22A, 1090.35.23A, 1092.159*234A, 1124-31-334 1156.21*42A, 1156-25.434 1189.24’52A, 1190- 34*54A, 1221.10*6OA, 1221.1>61A, 1221.16*62A, 1221.19.62A, 1222.24.64A, 1256.22*72A, 1257. 3+74A, 1294.1?7XA, 1294.19.79A, 811.>26A, Xll- 4.2711, X53-2-57A, X.53.6-5XA, 860-4.6XA, X60-5*6XA, X70-4.7611 X87-5*86A

Picht, E. 1100.51.159A Pickard, J.S. X48-1*112A Piechaud, J. 1001.205*305A, 1153.99*34OA Piedad, B. 1209.147.422A Piek, J. 1126.163*246A Pi&, J.J. 1071.2>12A, 10X9-2&21A, 32.1*16A, X16-4*242A,

818.1.27A Pieper, K 1154.102341A, 1281.10+4XXA Piepoli, M.F. 1300.128*139A, 1201.71*191A, 1084.79-319A,

1287.133.445A PieragnoIi, P X57-5*119A Pierard, L.A. 109X-71.157A, 101X-91*311A, 1210.154.423A Pierce, C. 12X1-101-4XXA Piercey, G.E. 11X0-197-466A Pieri, R 12X8-141.447A Pieroni, C. 128X-13~446A Pieroni, M. 1106-llp9XA Pierri, H. 1233.54*195A Pierson, R.N. 1308.55.213A Piessens, J. 1295.Z@XOA Pie&, E. X23-l*lOOA Pieua, B. 11X0-199*466A Pieuopaola, I. X43-?264A PignatelIi, R.H. 1003.210.494A Pignatri, P. 1051.X2-314A Pignatti, RF. 1051.89315A PihI, E. X79-+369A Piippo, K. 1213.19p467A Pijls, N. 852.1*55A Pijls, N.H.J. 1071-22*12A, 8%6.56A P&gad, H. 863.4.359A PiIote, L. 1037-1.491A, 1037.2*491A, 1081.5*497A Pin, R. 32.5-17A Pin Ming, L. X26-3244A Pina, I. 872.1*209A, X72-4-209A Pingitore, A. 116%65*17XA, X24-4*399A Pini, *_ 1159.169255A Pinski, S.L. 1203.115.llSA, 1270.12@12XA Pinsky, M.R. X81-@443A Pinto, I.M. 1070.l>lOA, 1294.lti79A Pinto, I.M.F. 1070-ll*lOA, X36-6-47A, 29.>XA Pinto, L.B. 1233-54.195A Pinto, Y.M. 1100.49.159A, 804.5.1XlA Pintya, A.O. X67-4*435A Piper, C. 1215.105*484A, X75-2487A, X75-4*487A Piper, W.D. 1073.37*15A Pippen, A.M. 1093.171*236A, 1151.89*33XA, X71-4.367A Pirenne, B. 10X6-92322A Pies, M.D. 1273.138.436A Pisani, A. 1125.p35A Pisch, J. 1221.11*61A Piscione, F. X67-2434A Pi&u, C. 1034.14?382A, 1141.134*401A, 1292.15745OA Pitsavos, C. 1193.17>271A, 1252-91.364A, 114X-&504A,

X43-5*264A Pitsavos, C.E. 1019.100.312A Pitwos, C.P. 1260.169.29OA Pitschner, H.F. 123X-121*122A, X02-6.107A Pitt, B. 1264.43*203A, 1196.18@274A, 890.6*303A Pitt, M. 1302.167-300A Pittams, A. 1225-192*279A, 821.3*327A Pi&is, M.V. 1299.122*137A, 823.5.101A P&i, C. 1083-76e319A Pizza. S-V. 409.1*49XA Pizz&, F. 1219.92*356A Piapperr, T. 109X-68*156A, 1087.101*324A, 1118.77.329A,

801.2-325A, X14-2.397A

P&xi, F 1139.121*104A, 1170.llFlOXA, 1099.4>15XA, 1062.12+93A, X39-1.111% X73-3*131A, X80-6-132A

Peltier, M. 1113.106-476A Pena, E. 1204.124.117A Pen&, B. 1210.152.423A Penn, M.S. 82X-6.3XA Pennell, D. 1102.59*161A, 886.4.21XA Pen&I, D.J. 110X-141.392A, 1207.13?419A, 874.4-442A Penninger, J. X54-4*192A Pennock, G. X30-4*172A Penny, D-J. 1004.207*456A, 805.6-465A Penrod, J.R. 10X1-5.497A Paz, S. 1127.16*247A, 1193.169.271A Pepine, C.J. 1311.7@216A, 1130-1X3-2514 1263-1X4-2934

12%94*364A, 1253-97*365A, 1214-2*5OXA, 1008. 209.6OA, 817.3*243A, 87%l-367A

Pepper, J.R. 1017.8+309A Perego, G.B. 1140-128*105A, 1140-129105A Perephez, J.J. 103X-17.2A Pereyra, M. 1032.1403XOA Perez, A. 107X-1X4-232A, X25-5.4OOA Perez, D. 1120.94.332A Perez, J.E. 127X-157.441A Perez, N. 828.1*37A Perez de Arenaza, D. 1283.83*373A, X96-4*515A Perez de I&, L. 1073.3+14A Pera de Isla, L. 1255.17.71A Pera I&, L. 1294.15*78A Peres-David, E. 1101.58-161A Perez-Lugones, A. 123X-124.122A, 1271.125*129A, 1029.

127.89A, 1062.12&94A, X02-3*106A Peri, G. 1201.68.19OA Perin, E.C. 100X-204*59A, 100X-210-6OA, 874.244112 Perlang&, S. 1504.2.510A Perloffa J.K. X41-4.463A PermuIr, L.P. 1196.19@275A Perrem, S. 1281.107.4XXA P&no, C. 1254~969A Perrone Filardi, P. X67->434A Perruchoud, A.P. 1040.30*5A, 1040.36.6A Perry, K. XXX-6.219A Perry, S.B. X41-5.464A Persson, K. 87Y-4.369A Perussolo, R. 1072-30.13A P&c, R. 1235-73199A Pestana, J.O.M. 1122.13.29A Peter, K. 1024-175*223A Peter, R.H. X78-3.367A Peters, B. 1179.155*415A, 1179.157.415A, 127X-1%44lA Peters, B.B. 1211-157.424A Peters, R.W. 1061.121.93A Peters, W. 1063.12Y.95A Petersen, C. 116X-65.17XA Peterson, E. 1160-17>257A, 1039.22.3A Peterson, E.D. 1081.7.497A Peterson, G.E. 1047.105.473A, X91-6.490A Peterson, L.R. 116X-71.179A Peterson, M.A. 1230.190.285A Peterson, T. 412.3.501A Peterson-Norby, K. 1041.41*7A Perracci, B. 1238-12>122A, 1059.70.155A Per&to, L. 1159-163.255A P&e, M. 1094.175*237A, 1094.176.237A Pet+, M.C. llY6-191*275A, 877-221OA, X77-5.21112 Petronio, A. 11X6-102.35OA, 894.4*451A Petmpouiu, E. 1210-154.423A Petrucci, E. 1001.208-306A PetruzelIa, F.D. 1183.87346A Petterson, T.M. 859.5.278A Pezzella, E. 1009.202.2OlA Pfafferott, C. X87-l*XSA Pfau, S. X67-3.434A Pfeffer, M. 109X-68.156A Pfiste,, A. 1090.36.23A Pfisrer, A.J. 1182.79.345A, 1250-81*362A, 1250.83.362A Pfisterer, M. 1150.83*336A, 12X7-135*445A Pflaum, CD. X27-5*245A Pham, T.A. 1100.5316OA Phiibin, E.F. 105X-60%3A, 1133-61*16XA, 1133.60-16XA,

1050.101*313A Philip, G. 1172.130’llOA, 1063.112*94A Phiiipp, S. 830.2172A Philippens, S. X13-5.1OOA Phillips, J. 1092.161*234A, 1254.1@69A Phiiips, R. 1502.1*5OlA Phillips, R.A. 1164.192*261A, 8Y4-3*451A Piana. R.N. X85-l*X3A

ILEt? Author, Session-abstract number * page number

546A AUTHOR INDEX

Platoshyn, 0. 1279.195.469A Platt, L. X37-+182A Plausao, G. 1219.92356A Plehn, J. 1168-68*179A, 1068.153.389A Plehn, J.F. 116X-67.17X& 1144.150.404A Plokker, T.H.W. 1257-35.75A Plokkq T.H.W.M. 834.3.461A Plokker, T.W.M. 32.6*17A, 885+84A Pliiss, K. 126%SOv?OSA Pogatsa-Murray, G. 29.&9A Pogue, J. X59-1.277A Pohl, C. 1240.135*427A, 1245.15%432A Pohl, J. 1086.91.322A Pohast, G. 1037.6.492A Pohost, G.M. 1032.141.3XOA Pohwani, A.L. 1059.72*15SA Pokrajac, B. 12%2p72A Pola, R. X51-5.266A Polak, J. 1144.150.404A Polar,, J.L. 1157.31.44A Polan-Curtain, J. 11X7-40.49A Poldermans, D. 1178.15+415A, 1277.153+tOA, X67-1*434A Polidori, G. 876-4.295A Pollard, J.R. X14-2*397A Poliock, C. 1166.52*175A, 1188-19%A, 84++4XA Poloczek, M. 1296.31.81A Polaniecki, J. 1280.2.513A, 865.5.126A Pomerantz, R.M. 1255.1>7OA Ponikowski, F! 1201-71*19lA, 1311.6Y216A Ponikowski, P.P. 1287.13?445A Pontes, SC. 1065.138.386A Pool, L. 1016.81*3OXA Poole-Wilson, P.A. 1264.43*203A Poornima, LG. 1142.14@402A Popma, J. 1124.39.35A Popma, J.J. 1249.7&36OA, 1158-35*45A, 1008.2Op59A,

853-3.57A, 29.PXA, X85-1.83A Popovic, Z. 1300.130.139A Porath, S. X80-+132A Porciani, M. 857.5.119A Poret, P. X65-4*125A Pormzzo, M. 8X7-S*X6A Porter, C.J. 10X2-197.45XA Porter, J. 1102.59.16lA Porter, T.R. 1145.151.405A, 1145-152.4OSA, 1146.

15&406A, 1211-15@423A, X33-3.407A, 833-5.407A Porteri, E. 1127.16@247A Ports, T.A. 1091-10.24A Porway, M. 1220.100.35XA Porzio, S. 12X4-88*374A Possati, G. 1131.18+251A Post, M. 111X-80329A Post, M.J. 1074-162227A Potapov, E. 1043-47.143A Pot&, J. X26-4Q44A Pott, L. 1030.131.91A Potter, J.D. 1309-6@214A Potter, K. X21-1*327A Potter, R. 1256.21.72A Pouard, P 1246-199469A Pouger, p. 1503.l.507A Pouliot, J. 1037.1.491A Poulopoulos, K. 119X-47.187A Pouzer, B. X44-+4XA Powell, A. 1020.197*453A, X41-5.464A Powers, E.R. 1071-21*12A, 867.3*434A, 874-3*442A, X87-

2?85A, 29.7.9A Pozzan, R. 1260.16X.29OA Prabhu, S.D. X54-1*191A Prakash, A. 1172.13O.llOA, 1063.11>94A, 1063.132.95A Prandstr&r, D. X93-3.471A Prasad, A. 817.>242A Prastaro, M. 867->434A Pratali, L. 116X-65.17XA Pm&y, S. 1169.73*1XOA Pratsos, A. 1124.39.35A Precoma, D. 1072.3@13A Prelorentzos, G. 1116.1*499A Prendergast, B. 1078.185.232A Prescott, E. 1102.59.161A, X86-4*21XA Preston, R. 1076.169.229A Pr&ue, R. 1246.199469A Price, C.F! 1185.9&34XA Price, K. 1059.61.153A P&to, A.EJ. 1100.50.159A Prigent, F.M. 1311.68*216A Primavera, J. 851->266A

Prim&o, CA. 1249.76*36OA Primin, M. 32.317A Prince, S. 12%81*362A Princen, H.M.G. 1131.194.253A Priitzen, G. 1183.85.346A Prinzen, F.W. 1140.127*105A Priori, S.G. 1027.11+87A, 1027.115*87A Proclemer, A. 1063-llti94A Proctor, B. 819.3.29A Prosper, D.M. 1040.34*6A, 860~&6XA Protonotarios, N. 1268.73*2OXA Psycbari, S. 1072.32.14A Puddu, F!E. 1219-92356A Pudil, R. 1010.20+134A Puel, J. 1503.1.507A Pulkki, K. 12X4-89374A Puppels, G.J. 1129.179.25OA Purser, A. 1090.31*22A Puushothaman, K. 12%194.2X812,1039-21.3A, 1219-

90.35612 Py, A. 1070.16.llA Qin, F. 1264-47.204A, 1264-4@204A Qin, J. 1043.45*142A, 1119.86.331A, 1067-147*3XXA, 1143.

144.403A, 1006.201*4OXA, 1273.133’435A, 1276. 14?43XA, 1276.148*439A, 124X-104.4X5& 861. 4*2OOA, X61->2OOA, 879.@369A, X49-1*417A, X49- 3*417A, 849.5*418A, X58-1*425A, 858~&427A, XXI- 2*442A

Qg, X. X37-5.182A Quaegebeur, J.M. X05-3.464A Quast, M. X25-Y4OOA, 825.4.4OOA Queiroga, A.A. 1063.131.95A Q&x, S.C. 1082.200.459A Qyertermous, T 868~+286A Quigley, P. 1234.59*197A, 856-1*193A @ill, L. 1279.198.47OA Q&Ian, K. 1239-129123A Quinn, J. 1233.53.195A Qinones, M.A. 1291.151*449A Q&ones, MA X61-S*ZOOA Qinones, M.A. X24-?399A, 894-1*451A Quinton, H.B. 1073.3?15A Quist, W. X25-5.4OOA Quivers, E.S. SOS-5*465A @on, H. 1221.11.61A Qureshi, E. 1267.65*206A Qreshi, E.A. 1022.16ti221A Quyyumi, Ah. 11X4-9>34XA, X17->242A, X50-3.265%

890+302A, X67-5.435A Rabbani, L.E. 1133-59*167A, 1024-173Q22A Rabbat, M.G. 1144-148.404A Rabelink, T.J. 1131.188.252A, 890->302A Rabilloud, M. 1199~54.1XXA Rabinowitz, B. 10%73.149A Rabito, P 808.>276A Rabussay, D.P. X51-?..266A Racanelli, A.L. 80X-5.276A Racine, N. 1227.168*2XlA, 1037-2.491A, 1037.1*491A Rackley, M.S. 1231.47195A Raddatz, E. 1204-123.116A Rade, J.J. 11X5-9&349A Radford, MJ. 1101~5+16OA, X56-2.193A, X55-3.351% X55-

5-351A, X03-6.503A Radley, D. 831.6.335A, X63-5.359A Radtke, N.L. 123X-123.122A, 1105-1279XA Raffetto, K. 1293.1@76A Rafter, R X94-2.451A Raggi, p. 1241-13&42XA Raghuveer, G. 413.+505A Ragbuwanshi, A. 854.>191A Ragosta, M. X67-3434A, X74-3.442A Rahimi, K. 1155-12.4OA Rai, M. 1093.174.237A Rai, M.S. 1301.193.29XA Raiesdana, A. 1081.4’497A, X24-3.399A Raisinghani, A. 1211-157e424A, 1276-14’+439A Raitt, M.H. 1137.113*102A Raizner, A.E. 1142.139*402A, 853.1.57A Raj, S.R. 1044-53*144A, 10%58*152A, 815.>477A Rajabi, M. X25-3’4OOA, X25-+4OOA Rajagopalan, N. 1273-13+435A Rajagopalan, S. 1074.16+22XA, 1196-186.274A, 1196.

189275A, X90-@303A, X40-1.416A Rajakumar, A.J. 1234.62197A Rajappan, K. 1207.137<419A, 1149.10&482A, 874+442A Rajavasbsitb, T 1192-16727OA Rajjoub, H. llll-151*395A

JACC February 2001

Rajput, F. 1143.142*402A Rallidis, L. 119X-4?187A Ramaiab, V. 829.2*3XA Ramasamy, S. 1279.200.47OA Ramaswami, G. 1092.163*23SA, X59-2*277A Rambaldi, R. 106X-154*389A Rambod, E. 1206.13&419A Rune, J. 8X8-3.219A Ramee, S. 1124.39.35A Ramee, S.R. 1122.1&3OA Rameken, M. 1139.123*104A, 1172.127.109A, 1061.

124.93A Ram&s, J.A.F. 1201-61.189A, 1160-16ti256A, 1147.

197.462A, 812&163A, X78-+36XA Ram&z, A. 1160.171*257A, 1295.23*XOA Ramza, B.M. 1173.13plllA, 1274.13*436A Rand, W. XXX-6.219A Randon, J. 1260.172.291A Ray, A.A. 1115-10@481A Rxjadayalan, K. 11X5-9@34XA Rankin, J.M. 1189.25.52A Rankin, K.M. 1009.207*202A, 1091-11*24A, 1091.41.2%

115X-40.46A Rao, A. X80-1.131A Rae, D.S. 1093.171.236A Rae, L. 1172.128+109A Rapacciuolo, A. 1254-9.69A Rapati, D. 1117-10232XA Rappaport, L. X05-2.464A Rashba, E. 1298.120.137A Rashba, E.J. 1061.121*93A, 1103.117.96A, X13-3.1OOA Rashid, M. 1201.6@19OA Rask-Madsen, C. 1263.188.294A Rasmussen, H. 1129-176*249A Rammen, K. 1220-9?357A Rasmussen, M. 129X-115.136A Rasouli, M. 1042-7+142A Rathi, V.K. 1032.1413XOA Rathore, S.S. 1101~54+16OA, 1120.93.332A, X56-2.193A Ratiiff, N.B. X75-ti487A i(,,, M. 1274-140*437A, 12X9-142+7A Rauch, J.C. X80-2.131A Rauch, U. SOS-3*276A Rauchhaus, M. 109X-6+156A, 1201.67.19OA, 1201-

65*19OA, 1201.66.19OA, 1201.71*191A, 812.3.163A, X27-SQ45A

Raul, E. 112X-172Q4XA Ravagnani, P. 1101.5+16OA Raval, TJ. X67-6.435A Ravekes, W.J. 1246.196.46XA Ravnan, M.C. 1305.181.3OOA Rmval, V.K. 847.+185A Ray, P.A. 1102-61*162A, 1206.135.419A, X86-1.217A Ray, P.R. 1074.161.227A Ray, S.G. 121%103484A Raymond, I. 1046.65.147A, 804-PlXlA Raymond, R.E. X85->83A Raza, A. 1261-175*292A, 1263.186.293A _ Razack, V. X41-1.463A Razavi, R. X58-2.426A Razmi, R.M. 1032-141.3XOA Rea, R 1170.llS.lOXA, 1298-115.136A Realson, R. 130X-51.212A Reardon, MJ. X94-1.451A Reboldi, G. 1097.191*24OA Rebuzzi, A.G. 1112.15?397A, 1146-15ti406A, X18->27A Renuch, K. 1311.69.216A Reddan, D.N. 1070.1YllA Reddy, C.C.V.R. 12%91.375A Reddy, S. 1301.190.29XA Reddy, v. 1004.203.456A Redfield, M.M. 104556.145A, 1231.4+195A, 1310.

64.2156 1094.17923XA, 1247-7.5124, X04-6*181A, X77-1*21OA, X77->21OA, X27-1*244A

Fkdington, A.N. 1004.207.456A, SOS-@465A Redmond, J.M. 1005.205*479A Redwood, S.R. 821+327A, 87X-2.367A, 413.5.506A Reed, G.W. 1022-16@221A Reed, R.C. 1050.101*313A Reeder, G.S. 1249.102*361A, 114X-3*504A, 1148.2.504A,

1247-7.512A Rem, B. X11-3.26A Reeves, C. 1215103.48412 Reeves, J. 1065-141*386A Reffelmann, T. 1016.793OXA Rcgan, J. 102X-122.XXA Regan, T.J. 854-2*191A

JACC February 2001

Regar, E. 1221-13.61A, 32.1.16A, 887.3.85A Regenfus, M. 1292-15~45OA Regensteiner, J.G. 1026.190*225A, 1026.191*226A, X59-

4*278A Regueiro, C. 1249-7936OA Rehorik, R. 1196-187-274A Reiber, H. 1155.17*4lA Reiber, J.H.C. 1080-?496A, 1189.26*52A Reich, D. 1295-2@79A, 82X-1*37A, X52-2-55A Reich& N. 1130-183*251A, 1252.94+364A, 1214.2*508A,

817.3*243A, SOI-4*325A, 87X-1.367A R&her-Reiss, H. 1075-165.22XA Reid, F. 865.2*125A Reifat, N. IOOR-205.59A Reiffel, J.A. 823.3.IOlA Reiken, S. 1100-SOm159A Reilly, T 808.5.276A Rein, A.J.J.T. 1020.196*453A Reinecke, A. 1127-16@247A, 1193.169271A, 111%

79*329A, 801-5.325A Reinecke, T 1256.25+73A Reis, SE. 1130-183*251A, 1263.184*293A, 12%94*364A,

1214.2*508A, 817-3-2436 831.3*334A, 878.1-367A R&r, M.F. 874.1*441A R&man, M. 1267.6%207A, 1190.35.54A Reiter, M. 86$-6*126A Rembelos, G. 114%ti504A Remskar, M. 1131.193.253% 1187.10.49A Ren, J. 1138.117.103A. 1271.121*128A, 1297.131*135A,

862.3*124A, 854.4.192A Renlund, D.G. 1233-55*196A, 126X-72*208A, 1091.9.24A,

1007.207*268A, 1302-163.2994 121X-8+354A, 1283. 81*373A, 11X9-23*52A

Rensing, B. 836.>47A Renzi, M. 1068.154*389A Repetto, A. 828-4.37A Repeao, S. 1001-208.306A Resnic, F.S. 88%1*83A Resnik, M. 851.6’267A Restive, M. 1060-115*9lA, 1060.116*92A Reutelingspergcr, C.P.M. 1175.139.411A Revel, D. 1066-14+387A Reyes, M. 1096.188*24OA Keyes, O.S. X16-5*242A Reynen, K 1190-37*55A Rezaee, M. 1297.lll.l35A, 11%28*43A, 1041-37.6A, 868

6.286A, 844-1.47A Rczaei, E. 822.4*164A Rezavi, R. 120X-14+421A Rhee, B.J. 1234-63*197A Rheem, J. 1109-142.393A Rho, R.W. 1172.129QlOA Rhodes, J. 1279.200.470A I&d, K. 1065.137.385A, 1111.151*395A Ribakove, G. 1114-195.459A Ribakove, G.H. 1209-147.422A Ribeiro, E. 1001.209.306A I&cd, D.R. 1070..lS*llA Ricci, R. 106X-15+389A Ricciardi, M.J. 1181~+506A Rice, M.J. 1048.198*455A, 1048.200.455A Rice, N.T. 1049.109.475A Rich, M.W. 1168.71*179A Rich, S. 1203-115.115A Richard, p. 1070-16’1lA, 1078-1X0-23lA, 844.4*48A Richards, A. 845-3-183A, 869-5*287A Richards, M. 1226-165.280A Richardson, D. 1301.189.297A Richardson, K.A. 1182-83.345A Richardt, G. 111%82.33OA, 1217.81.354A Richenbacher, W. 868.2*285A Richter, D. 1077.177.230A Richtq M. 1197-74.186A Rickeard, D. 1058-6@153A, 1133.61*168A, 1133.60.168A Ricken, W. 1274.140.437A, 1289.142.447A Rickens, CR. 87%1*367A Ridai, N. 1160.169257A Ridker, F? 1160.171.257A Ridker, P.M. 1160.169*257A Rieber, J. 1296-36.82A Riedel, K. 1122.le3OA Rieger, J.M. 1087-10@324A, 1183.87+346A Riegger, G.A.J. 1046.6X-148A, 1201.63.189A, 1077-

178+231A, 1083.78.319A Rifai, N. 1052.86.315A, 820-1.325A, X20-3.326A Riggs, T.W. 1213-199.467A Rigopoulos, A. 1268.73.208A

AUTHOR INDEX 547A

Rihal, C.S. 1040-2X-4A, 1295-2?8OA, 870.2*75A, 870. Roman, -.J. 11%163.255A 3*76A Roman, M.J. 1023.169*22lA, 1248.105*486A, 843-4-26412,

Rim, S. 10X7-97*323A, 1112.158’397A, 1146.155.406A, 843.6.264A, 869.+287A, 806.4’483A 833.1.407A, 833.4*407A, 894.5*452A Roman-Gonzales, J. 1224.40.67A

Rimington, H. X91->489A Romano, C. 1193.171.2714 X43-1*263A Rimaldi, 0.1066.143*387A, 1207.137*419A, 1149. Roman&M. 1117.102.328A

104*482A, 882.6.445A Romanova, M. 1056-47.15OA, 822.4.164A Rimoldi, O.E. 1066.146*387A Romero, M. 1038.17*2A, 1189-30’53A, 1295-23.80A I&con, G. 1058-56.152A Romson, J.L. 1065-141*386A Rinder, M.R. 12%2?73A, 860.3-68A Ronchetti, E. 1027.11+87A, 10%115*87A Riou, L.M. 1087.10@324A, 1207.140*42OA Rang, J.X. 1032.138.380A Ripe, D.W. 1180-199.466A Roolvink, V. 1052.X@316A Risric, A.D. 1235.71*199A, 1235.73.199A Ropers, D. 1289.144*447A, 1290.149.448A Ristic, G. 1235-73199A Roque, M. 1192.163.270A Ritchie, J.L. 864-5*511A, 29.8*9A Rosal, M. 1095.184239A Ritman, E.L. 1289-145.448A Resales, A.M. 1271.126.129A Rivard, A. 1301.191*298A, 890.5*302A Resales, 0.1230.19@285A, 1153.98.34OA, 1296.38.83A Rivera, J.M. X24-2.399A Rosanio, S. 802.5*107A, 880.5.132A Rizza, A. 1160.174.258A Rosano, G.M.C. 1075-167.228A, 1160.16@256A, 122X- RizzelIo, V. IOSl-82.314A, 1051.83315A 174-282A, 835.4*254A, 835.5*254A R&o, R.J. 1049.108.475A Rosa, M. X41-2-463A R&on, B. 1299.122?137A, X23-S*lOlA Rosen, M.R. X39-2.111A Rizzon, p. 1299.12>137A, 823-5.101A Rosenbaum, M.S. 1109.142.393A Rizoni, D. 1127.166*247A Rosenberg, P.B. 1267.69.207A Roach, p. 1169.73.18OA Rosenberg, Y. 1308.53213A Roalfe, A.K. 1046.61*146A, 1046.63*147A Rosenberg, Y.D. 1308.52.213A, 872.3*209A Robb, S.D. 1046.62.146A, 804.2-18OA Rosenblum, W.D. 1059.72155A Robbins, D.C. 1023.16p221A Rosensrhein, U. 17.55.14.7OA, 810-5*26A Robbins, M.A. 1090-33*22A, 1306.18+3OlA, 1253. Rosenthal, G.L. 1004.20+456A, 1213.195.467A

9X-365A, 1223.3+66A, 1293.11.77A, 818.3.28A Rosero, S.Z. 1029.126.89A Robert, J. 1104.121.97A Rosi, A. 1061.122.93A Robeits, C.S. 10%97.318A Roskamm, H. 1040.30-5A, 1040.36.6A, 1223.33*65A Roberts, R. 1236.111*119A, 1269.113*126A, 1120.90.33lA, Ross, A.M. 1001.210.306A

1287.13+445A, 832.3+173A, 832.4*174A Ross, C. X96-3*515A Robertson, A.D. 1308.51*212A Ross, R.S. 1231.47+195A Robertson, A.L. 1297.111.135A R&berg, J. 1249.77*36OA Robertson, D. 1052.86.315A, 1150.79.335A, 820.1.325A Rossen, J.D. 1302.165.299A Robertson, D.H. 864.3.SIOA Rossi, A. 1231.44+194A, 1308.46-2llA Rob&k, F. 1016.81.308A Rossi, E. 1024.181*224A Robins, S.J. 884.2*296A Rossi, L. 1503.2-508A Robinson, D. 837.6-183A Rossi, R. 1229-17@282A, 835.3.254A, 1503.2508A Robinson, J. 1173.113*11OA Roth, S. 1168.66.178A Robinson, M. 1231.43.194A Rorhman, A. 1025.183*224A, 1192.165*27OA, 1279. Robinson, T. 1047.lOp474A 195*469A Robotis, D. 1029.126.89A, 1060.116-92A Rothman, M.T. 1267-6&207A Rocchini, A. 1048.195.454A Rorhman, S.A. 1236.13>12OA, 1029.129*9OA Rocha Nero, A. 1106-112.99A Rott, D. 850.3.265A, 850.5.265A Rochat, A.C. 1204.123*116A Rottiers, H. 1239.127.123A Rochetre, L. 1178.152.414A Rouanlt, G. 1059.67*154A, 1109-143.393A Rodabough, R. 1095-184.239A Roubin, G. 1222.2@63A Rodefeld, M.D. 1004-203*456A Roubin, G.S. 1070.l@llA, 11X8-16*5OA, 1188.13+5OA, Rodeheffer, R.J. 1045.56*145A, 1247.7.512A 1189.27.SZA, 1296.34*82A, 829.1*38A, 829.6.39A Roden, D.M. 1060-118*92A Roudaut, R. 1065-13X-386A Rodin, A. 1196.185*274A I&leau,J. 1098.68*156A, 1098.68.156A, 1227.168.28lA2, Rodney, J. 1181+507A 1284.85.374A Rodrigo, J.L. 881.5.443A Rouleau, J.L. 1197.43*186A Rodrigues, E.A. 1120-94.332A Rousseau, J. 891.5.49OA Rodriguez, A.E. 29+8A Roux, R. 1037.2*491A, 1037.1*491A Rodriguez, L. 1298-119.137A, 813-S*lOOA, 862.2*124A Rovin, B. 868.3.286A Rodriguez, 0. X08-3*276A Rowland, E. 1059-66.154A Rodriguez Alempxte, M. 29.+8A Roy, D. 1061-123*93A Rodriguez-Lopez, J. 829.2*38A Rozanski, A. 1022.166*221A Rodriguez-Parcel, M.G. 1301-189.297A Raze!+ M. 129%22.80A Rodriquez, A. 1001.209*306A Rozenszajn, L.A. 810.5.26A Roe, M.T. 1286-96.376A, 863.3*359A Rubenfire, M. 1099.47-158A, 1196.189.275A Roecken, C. 1299.125.138A Rubenstein, J. 1160.171.257A Roelandt, B. 866.2.433A Rubin, J. 1170.11&107A, 873.1*13OA Roelandt, J.R.T.C. 1178.15+415A Rubin, L.J. 1279.195*469A Roesner, A. 1299.125.138A Rubins, H.B. 8X4-2296A Roff~, M. 1090-33*22A, 1253.9X-365A, 1188.17.5OA, 1190. Rubinstein, I. 851.ti267A

38.55A, 1040-34.6A, 1223.34.66A, 1293.Il.77A, 32. Rubio, R. 1073.34*14A, 1255.1?7lA 5*17A, 818.3*28A, 846.5.344A, 860.ti68A, 870-l*75A Ruddy, TD. 1066.145387A

Roger, V.L. 1148.5*504A, 1148.3*504A, 1148.2.504A, 1247. Rudolf, J. X75-4.487A 7-512A Ruf-Richter, J. X65-6.126A

Rogers, C. 810..2.25A, 885.1*83A RuhI, S. 1005.20X-479A Rogers, C.D.K. 811-1.26A Ruiz, E.E.S. 1080.&496A Rogers, J.D. 868-2.285A Ruiz, M. 10X7-10@324A, 1183.8?346A, 1207.14@42OA Rogers, J.G. 1168.71*179A R&shin, V. 80X-6*277A Rogers, J.M. 1297.132135A R&ad, E. 1095-181*238A Rogers, R. 1140.130.106A Rumberger, J.A. 1241.139*428A Rogers, W.J. 1130.183*25lA, 1084-82.32OA, 1252.94.364A, Ruokonen, A. 1030.111.90A

1214-2+508A, 817.3-243A, 801.+325A, 855+352A, Rupnick, M. 409.3*498A X78-l-367A Ruscazio, M. 1219-91*356A, 1179.15@415A

Roguin, A. 851~&267A Ruschitzka, F. 830.1*171A Rojas, G. 1226.164-280A Rusk, R.A. 1020.199.453A, 1048.19X-4554 X58-3-426A Rekey, R. 1003.210.494A Ruskin, J.N. 1237-115.12OA Rolong, B. 1136.74*17lA Russell, J.L. 805.4-464A

KEY: Author, Session-abstract number - page number

548A AUTHOR INDEX

RusseIl, S. 830-5*172A Russo, A. 1204-12@116A Russo, A.M. 1239-130.123A, 129%116.136A, 1029.

13@9OA, 848+114A Russo, R.J. 1089-Z>ZOA, 1089.2+2OA, 811.5*27A Rutherford, B. 83X-3*342A, 83X-la342A, X38-2342A, 83X-

4-343A Rutherford, B.D. 1123-30.33A, 1189-21*51A, 811-1.26A Rudedge, J.M. 1114.19+459A, 8344*461A Ruygrok, PN. 1070.lS*llA Ryan, CA. 834-6*461A Ryan, S. 1039.21*3A, 1219-9@356A Ryan, T. 1132-49165A, 1047-105*473A, 891~+49OA Rychik, J. 1020-20@454A, 1246-198’46!3& X93-1.47OA Rychnovsb, S. 1092.161.234A Ryder, IM. 1234.59*197A, 856-1.193A Ryu, K. 1269.112126A &ad, J. 1073.42.16A, 1296-35.82A Saad, R.M. 1281-103.487A Saadeddin, S.M. 1155-11*4OA Saba, P. 1159.163*255A Saba, S. 1138-116.103A Sabate, M. 1190.36.54A Sabatier, M. 1119-85*33OA, X83-3*37OA Sabbadini, G. 1134.65*169A Sabbadini, R.A. 1217.8>354A Sabbah, H.N. 1100.52.159A, 1135-68*169A, 1135-71*17OA,

1264-45*204A, 1225.159’278A, 1049.103*474A, 830- 6.173A, X54-5.192A, X15-5.478A

Sabetai, M. 1092-163*235A, 859.+278A Sabini, A. X57-5*119A Saburi, Y. X84-4*296A Sachar, R. 837-4.182A Sachdev, V. 1184.93.34XA Sack, S. 1025.186’225A, 826-1.243A Sackner~Bernstein, J. 1308.55.213A Sackner-Bernstein, J.D. 1139.69169A, 1135.7217OA Sacks, I? 1021-161.22OA Sacra, C. 1215-10@484A Sadanandan, S. 1253.99.366A Sadaniantz, A. 888&219A Sadeghi, H. 1276-149439A Sadeghi, M.M. X07-2424A Sadiq, I. 1052.87*315A, X03-+503A Sadowski, C. 1125.42.36A Sadreddini, M. 1044.55.144A Saeki, H. 842.4-262A S&n, R.D. 1122.15*3OA, 1254.40.69A, 1254-ll.69A, 887-

&86A Sagie, A. 1065.138*386A Sahadevan, J. 1269-112.126A Sahin, V. 1182.82345A Sahn, D. 1206.13&419A Sahn, D.J. 1064-13&3X%, 1006-203.408A, 1006-202*408A,

1006-206*409A, 1006-204’409A, 1273.136.436A, 1291. 154*45OA, 1292-158.45OA, 1020-196.453A, 1020. 199.453A, 1048-19&454A, 104X-19X.455A, 104% 20@455A, 1115-107*481A, X58-?426A

S&i, N. 10X9-2*21A Saikia, S. 1153.9@34OA, 1276-150.439A Saito, H. 1237.llp121A Saito, M. 1035-154~383A Saito, N. 1130-184.251A Saito, T. 1054-99’318A, X84-3*296A Saito, Y. 842-6.263A S&be, K. 1010.207.134A Sakabe: M. 1237.118.121A S&i, H. 1158-34=44A S&i, K. 1050-102.313A S&i, S. 1185.99.349A Sakamoto, K. 1244.151*431A, 840-5.417A Sakamoto, N. X26-5.24411 Sakanoue, Y. 1131-185.2514 1054.95.317A Sakata, T 1010.207*134A Saksena, S. 1172-13o’llOA, 1063.112.94A, 1063.13295A S&u, K. 1171.123*1OXA, 1205.129Q17A, 1096-18924OA S&J, Y. 1113.103.475A Sakuma, I. 1167.59177A, 1222-2+64A S&ma, T. 1087.97*323A, 1112-158.397A, X33-1*407A,

833-6*4OXA, X94-5.452A Sakwada, H. lOlO-207-134A Sakurai, K 1237-118*121A S&wai, M. 1123-27*32A S&h, A. 1059.63.153A Salbaivaro, A. 1234-58.196A Salemi, V.M.C. 1273-135*436A

JACC February 2001

1257.34*74A, 1294.1?7XA, 1294.19’794 X29-1*38A, 853.2.57A, 853-6’58A, X60-5*68A, X70-4.76A, X87- 5-86A

Sata, H. 1071-2+13A, 1101.55*16OA, llOl-55.16OA, 1166m 53*176A, 1017.88*31OA, 1018.92.3114 1154.75*34OA, 1220.96.357A, 1220.9+357A, 1155.13.4OA

Sata, T. 1107.134*391A, 1005.203*478A Satou, K. 1084-81.32012 Satti, S. 1236.113*12OA, 1298.118*136A Saudubray, J. 1093.167.236A Saw, W.H. 1053-92317A, 896->515A Saner&n, W. 1221.1?62A, 1256.2@72A Saul, B. 1285.91.375A Saul, J. 1028.11988A Saul, J.F! 1246-20@469A SaunamXki, K. 1220-97*357A, 1155-1?41A Sauter, B. 1192.16>27OA, 125X-192.28811,1125-4l.36A Savage, M. 1124.39.35A Savelieva, I. X65->125A Savolainen, M. X23-l*lOOA Sawada, S. 1081+497A, X24-1.398A, 824.>399A Sawada, Y. 1218-87.355A Saw&i, M. 1132.46’165A, 1201.64.19OA, 1201.72.191A Sawamura, T 8X9-2.377A Sawhney, N. 1276.149.439A Saxon, L.A. 857.4-118A Sayad, D.E. 1244.154.431A Sbarouni, E. 1072-3p14A Scalia, G.M. 849-4*418A Scarab&, TM. 1016.83309A Schaar, J. 1025-186.225A, 1161.175.258A, 826-1.243A Schaar, S. 1161.175-258A Schacht, E. 1256.29.74A Schade, I. 8X3-&371A Schaeberle, M.D. 1130.18>25OA Schaefer, E.J. X84->296A Schaefers, K. 1066.143.387A Schaer, G.L. 868.2.285A Schafer, J. 857~4-118A SchBfer, U.W. 1151.8@337A Schafers, K.P. 1207.13?419A Schaff, H.V. 1005.206.479A, 124X-107.486A, 861.5*2OOA,

891-3.489A Schaffner, T. 1265..5@205A, 1183-85.346A Schaison, E 1078-18@231A Schalcher, C. 130X-48’212A, 1147.199.462A Sch&j, M.J. 1089.23*2OA, 10X2-198*45XA, 11X9-2e52A,

839-5-11244, X62-5.124A S&alla, S. 1108-13739lA Schaper, A. 1191.161*269A, 1247-1.511A Schaper, J. 1197-7+186A, 1016.81.3OXA, X78-4.36XA Schaper,W. 1169.74.18OA, 1074.160.227A, 1126-162.246A,

1126-163.246A, 1126-16+247A, 1118-83.33OA Schxf, C. 1308-4@212A, 1163..18>259A Schatz, R.A. 868.2.285A, X83-C37OA Schaub, R.G. 818-4.28A Schauerte, p. 1104.121.97A Schechner, J.S. 807.2.424A Schechter, A.N. 1229.184*284A Schecter, D. 1008-20%58A Scheidegger, M.B. 1274.137*436A Scheiner, M.A. 129X-11+136A, 1105.125*97A Scheller, B. 1155.9.39A, 83X-5.343A Schenke, W.H. 817-2.242A Scheri, R.P. 1248-10&486A Scherl, G. 1134-65.169A Scheuermann-Freestone, M. 830.>172A Schiavello, R. 1131-186.251A Schick, E. 1171-121*108A Schick, E.C. 1132.47.165A Schiele, F. 1222.22*63A, 1254-41*7OA, 826->244A Schiele, R. 1086.93’323A, 1282-102372A, 1214.5.509A Schiele, T. X19-1*2XA Schiele, T.M. 1296-3@82A S&id, H. 1139.119.103A Schiaci, G. 1097-19l#OA Schiller, N. 1065-141.386A Schiiing, R.J. 1270-115*127A, 1003.20@493A Schimpf, R. 1298.117*136A, 1300-129139A Schindler, R. 1163.183*259A Schinkel, A. 1178-15+415A Schirdewan, A. 32.91712 Schirdewan, P 1029-125*89A Schisterman, E.F. 1033.145*381A, 1142-141.40211 1176.

142’412A, 1176-14+413A, 1241.141*429A, 1242- 144.429A, 1242-14>429A, 1242.145*43OA, 1275- 144.438A, 847+185A, 807~+425A

Saliba, W. 1238.124.122A, 1005-201*478A, 1029.12?89A, 1062.12&94A, 802.3’106A

Saliba, W.I. 1271.125-129A S&o, M. 1046-6914XA S&.wm, J. 1153-98*34OA, 1296.38%3A Salmela, PI. 1030-lllm9OA Salter, L. 1156-24.42A Salter, L.F. 811-2.26A Saltman, A.E. 1017.87*31OA S&on, C.J. 1067.149.388A, 110X-139.392A, 1108-140.392A S&&he, K. 1091.9.24A, 1007..207.268A, 1302-163299A Salvadori, P. 119X-48-187A Salvetti, A. 1225.193*279A, X43-2’263A S&berg, J. 118X-13*5OA Samady, H. 1071-Zl%?A, 867.3.434A, 874-3+QA, 8X7-

2.85A Samaha, F.F. 1142.13X.402A Samar, H. 1073.36.15A Sambin, L. 1284.9@375A Sambuceti, C. 1198.48.187A, 846.1*343A Sampaolesi, A. 1001.209306A Sample, R. 1140..13@106A Samples, S.D. 829.5-39A Samra,J.S. 1234.6@197A Sanada, S. 1251-85.362A, 1251-88.363A Sanchez-Harguindey, L. 8X1-5*443A Sandberg, S.M. 804.6.181A Sandella, S. 1071-23.12A Sander, M. 882-2.444A Sanderink, G. 1076.172229A, 1076.169.229A Sanders, A.B. 1084-80.32OA Sanders, J.M. 1254.1@69A Sanders, S.P. 1180.19+466A Sanderson, J.E. 1227-17@281A Sandhu, R. 871.>367A Sandkull, P. 1003.208*494A Sandri, M. 1201-6>189A Sane, D. 1197.73.186A Sanfilippo, A. 1047-109.474A Sangrigoli, R.M. 1236.13>12OA, 1029-1299OA San&l, O.F! 1290-150+%49A Sam, G. 1159-163*255A Sanna, I? 1159.163.255A Sansoni, S. 1062-128*94A Santamaria, M. 1051-83.315A, 818-227A Santarelli, F. 1131.186’251A Santiago, T. 1171-124.109A Santoian, E. 1070-19.1lA Smtoro, E. 1264-43.203A Santoro, G.M. 1255-16.7lA Santoro, L. 1112.157’397A, 1146-158.406A Santos, A. 1141.13+401A, 1080.5*495A Saouaf, R. 1109.142.393A Saponjski, J. 1210.151*422A Sapp;S;;;-42.77& 1295-2981A, X31-5.335A, X79-

Sarano, M.E. 1291-152.449A, 1149.108.482A, 1215. 104.484A, 1248-107.486A, 1248.108*486A, X91- 3-489A

Saraste, A. 1284-89.374A Sarembock, I. 1070.l!+llA Sarembock, 1.J. 1092.161*234A, 1032-139*38OA, 1254-

10.69A Sarkq S. X35-1.253A Suma, J.S.M. 1202-112114A Sarmento-Leite, R. 1008.204.59A, 1008-21@6OA, 874-

2.441A Sarrazin, J. 1284.85~374A S&s, G. 1104.124.97A Sartini, S. 1120.91*332A S&n&y, L. 889.5.378A Sarzi-Puttini, P 1024-181*224A Sasaki, H. 10747161.227A Sasaki, J. 842.6.263A Sadi, T 832-6.174A Sasako, Y. 1049.10+475A, 1005.203.478A Sasayama, S. 1135-7@17OA, 1194-178.272A, 1225.

19+279A, 1087-98*324A, 889~>377A Sathyanarayana, S. 8X1-3.443A S&r, L.F. 1072.31*14A, 1073.39.15A, 1038.15*2A, 1089-

25*2OA, 1089.29-21A, 1089-27.21A, 1089.30.21A, 1090-31*22A, 1090.35*23A, 1092-159234A, 1230. 19@285A, 112431*33A, 1156-21.42A, 1156-25*43A, 1189.24.52A, 1190-34.54A, 1221.10’6OA, 1221. 1261A, 1221-16*62A, 1222.24.64A, 1256-22.72A,

KEY: Author, Session-abstract number * page number

JACC February 2001

Schleman, K 130X-Sl%ZA Schlemminger, E. 106514@386A Schlingmann, K. 808-5*276A Schlitt, A. 884-5*296A Schlosser, T. 1240.135.427A, 1245.158.432A Schheter, M. 829-3.38A Schlundt, C. 1292-155.45OA Schmeisser, A. 1131.187*252A, 1190.37*55A Schmermund, A. 1176-143*412A Schmid, R.W. 1196.193275A Schmidt, A. 1146-157*406A, 1080.6*496A Schmidt, G. 1173-lll*llOA, 1010.203*133A, lOlO-

210.134A, 865-1*125A, 865.2.125A Schmidt, H.1139-119*103A, 1201.65*19OA Schmidt, H.B. 812-3*163A Schmidt, K.L. 1154.101*341A Schmidt, IM. 1196.189275A. 875.>487A Schmieder, R.E. 1164.193.261A, 1193-170.27lA Schmieder, S. 839.3.112A Schmitt, C. 1043.47*143A, 839.3.112A Scbmirr, M. 1040.33’5A Schnackenbug, B. 1108.137391A Schnali, R.P. 817.4*243A Schneider, B. 1065.140*386A, 1065-139*386A Schneider, D.J. 1223-3065A Schneider, J. 1136-7+171A, 1306.184301% 883-6*371A Schneider, J.R 818-328A, 885.>83A Schneider, M.P. 116+19>26IA, 1193.17@271A Schneider, R. 1010.21@134A, 865.1*125A Schneider, S. 1086-93*323A, 1282.10>372A, 1214.5*509A Schnell, T. 1117-lOl.328A Schnyder, G. 32.5.17A Schoemig, A. 1112.156*396A, 894.6*452A Schoene, N. 1201.70.191A, 845-4*183A Schoenhagen, i? 1058.56*152A, 1235-74*199A, 1093.

17+237A, 870.1.75A Schafer, J. 829-3.38A Schofield, L. 1224.39.67A Scholz, D. 1169.74’18OA, 1074.160+227A Scholze, J. 1164-191*26IA Schomig, A. lOlO-210*134A SchBmig, A. 1038-14.211 Schomig, A. 1001-20@306A Schijmig, A. 1155.144OA, 1189.22*51A, 1189-28*53A Schomig, A. 865.I.l25A, 879.1.368A Schtimig, A. 29-S%%, 887-1.85A, 29-6.9A Schoneveld, A.H. 1125.1@35A Schopick, E. 1245-15?432A Schorr, C. 129%116.136A Schott, A. 1196-189275A Schorten, U. 1100.51.159A Schouten, Y. 81%1.27A Schrader, J. 1087.99824A Schratzberger, F? 851.5.266A Schreiber, T.L. 887.+86A Scbreieck, J. 839-3*112A Schricke, U. 1112-15+396A Schroeder, R.F. 1043.45*142A, 1049-105.474A Schroeder, W. 1158.38.45A Scbmth, G. 1153.98*34OA, 1296-38.83A Schrott, H. 1306-18+30IA Schachert, A. 1099-4@159A Schueler, S. 1171-12@109A, 883~6.371A Schuett, H. 32-3.17A Schiihlen, H. 1038.14.2A Schuhlen, H. 1001.206.306A Schiihlen, H. 1189.22+1A, 1189.28.53A, 887-1.85A Schuhwerk, K.C. 1001.2Ol.3054 1153.96.339A Schuler, G. 1201.70.191A,1224-38.67A, 1029.125*89A,

812.2163A, 845.+183A, 868.5*286A, 883.>37OA, 813.1*99A

Schulman, D.S. 831.3.334A Schubnan, KA. 888.1.218A Schulman, S.P. 1185.98.349A, 831.3.334A Schulte, B. 1238.121*122A, 802.6.107A Schultheiss, H. 1096.18@239A, 875-4*487A SchultheiR, HP 1215.105.484A Schulz, 0.1169.4+18OA &h&e, M.R. 830-1*171A &h&e, I? 1201.7@19lA Schulz, PC. 812-2.163A &h&e-Neick, I. 1004-207*456A, 805~&465A Schunkcert, H. 1046.6@148A, 1201-63*189A, 1077-

178*231A, 1083.78.319A Schuurbiers, J.C.H. 1301.19+298A Schwtzman, P.R. 1274.141.437A

AUTHOR INDEX 549A

Serro-Awl, J.B. 1233-54.195A Serruys, P. 1219.94*357A, 819.I-28A, 836.%47A Serruys, PW. 1088.16*18A, 1089.26.21% 1301.194.298A,

1034.148*382A, 1039.2&4A, 1158.35*45A, 1190. 3@54A, 1190.39.55A, 1221.14.614 1221.13*61A, 32. 1*16A, 819.4=29A, 29.2.8A, 887-3*85A, 887.4*85A

Sewer, G.A. 1082.196*458A Seshiah, PN. 412.2*501A Se&, A. 1068.154*389A, 1178.153.414A Setara, J.F. 1311.71.216A Seth, R. 1066.145.387A Sethi, G. 883.1*37OA Setola, E. 1059.65.154A Sevdalis, E. 1268.73.208A Severyn, D. 1166-51.175A Seward, J.B. 1141.135*401A, 1141.134.4014 1177.

14@413A, 1240.13?427A, 1292.157.45OA, 1113. 108.476A, 859.5-278A, 824.5*399A, 840.4+416A, 881. 4.443A

Sewoke, p. 1254.41*7OA Sexton, D.J. 1243.15@431A, 1047.105.473A Sgarbossa, E.B. 1203.115.115A, 1203.117115A, 1270.

120’128A Shaddy, R.E. 1147.19@462A Shaffer, E.M. 1180.199.466A Shah, A. 1157.33+A, 807-3.424A Shah, D.J. 1215.108.485A Shah, J.S. 1311.72217A, 806-2.483A Shah, M.A. 814.3.398A Shah, M.H. 1231.45*194A Shah, N. 880-1*131A Shah, P. 1131-19>253A Shah, P.B. 828.5*37A Shah, P.K. 1192.16?27OA, 1125-11*36A, 1187.1@49A, 816.

5*242A, 808.6.277A Shah, P.M. 1115-108.481A Shah, R.K. 1154.lOl+341A, 1253.100.366A Shah, S. 1240.13&428A Shahid, M.S.A. 1065-13%386A Shaisbkoleslami, R. 1132.45*165A Shakq S.F. 1199-52.188A Shakir, S.A.W. 1302.162.299A Shalman, E. 1089.2@19A Shalomoff, Y. 1111.153396A Shamim, W. 1308-47*211A Shammas, N.W. 1168.63178A Shari, K. 894-1.451A Shanaban, p. 1311.72-217A, 806.>483A Shandas, R. 1003-207.494A Shanker, S.S. 412.2.5OlA Shannon, E. 877-6*211A Shannon, K.M. 1279.196*469A Shannon, R. 1249.75.36OA Shannon, R.P. 886.3*217A, 886.5.218A Shao, L. 807.5.425A Shapira, Y. 1065-138.386A Shapiro, E.P. 1079.191*233A, 1127.165.247A, 111%81*329A Shapiro, S. 1116-p499A Sharaf, B. 1037.e492A Sharaf, B.L. 1130.183’251A, 1263.18+293A, 1252-94*364A,

1214-2’508A, 1222.23*63A, 1224.39*67A, 817.3*243A, 878-1.367A

Share, D. 1090.39*23A, 1040.35*6A, 803.7/502A Sheriff, S. 1209-150.422A Shari& B.G. 1192-167*27OA, 1125.11.36A Sharir, M. 1055.73.149A Shwkey, S.W. 896.1*515A Sharma, A. 1071.23*12A, 1124.34.34A Sharma, P 1280.>513A Sharma, R. 1098-64*156A, 1201.6?19OA, 1201.6@19OA,

1201.65*19OA, 812.3*163A Sharma, S. 1057-S>lSlA, 1057.51.15L4,812-l.l62A Sharma, S.K. 1295.20*79A, 828.1’37A, 852.2.55A Sharov, V.G. 1100.52*159A, 1135.68*169A, 1135.71*17OA,

1049-103*474A, 854.5.192A, 815-5*478A Shape, N. 1230.191*285A, 1108-138*392A, 845.3.183A ShavelIe, D.M. 806.@483A Shaw, L.J. 1275.14>437A, I275-146*438A, 807.+425A Shaw, L.K. 1168.61.177A, 1214.3.508A Shaw, R. 1223-29*65A, 821.5.327A Shawl, F. 1166.5>175A, 1188.19.51A, 844-6.48A Shea, K. 1239.129123A Shechter, M. 1055.73.149A Sheedy, RF. 1241.139.428A, 1289-145.448A Sheehan, F.H. 1115.103.48OA, 1116-7.5OOA Sheehy, JI? 1159-159.255A Sheehy, M. 1142-137*401A

Schwacke, H. 1139.123104A, 1172.12?109A, 1061. 124.93A

Schwaiger, M. 1112-156.396A Schwahn, S.A. 814.>397A Schwamm, L.H. 1031.133.379A Schwammenthai, E. 1149-lOti482A Schwartz, A. 1133.59167A Schwartz, B. 1041.40.7A Schwartz, D. 1187.41*49A Schwartz, p. 865~2.125A Schwartz, F’J. 1027.114.87A, 1027.115.87A Schwartz, R.G. 807.3.424A Schwartz, R.S. 1306.183*301A, 1217.7?353A, 1157.28*43A,

1187.11*49A, 1224-40*67A, 1296.32.82A, 810-1*25A, 851.+266A, 868.6.286A, 844.5*48A

Schwartz, Y. 8X0-4*132A Schwartzman, D. 1028.121*88A, 802.+106A, 802->106A,

848.3.113A Schwartzman, R. 1015-75*307A Schwarz, A. 1308-49*212A Schwarz, E.R. 10%79.308A Schwarzacher, S.S. 1093.173.237A Schweich, CJ. 1043-45.142A, 1049.105*474A Schweikert, R. 1238.124*122A, 1271.125*129A, 1029.

12?89A, 1062.126.94A, 802.3.106A Schweikert, R.A. 1005.201*478A Schwemmer, M. 1130.181*25OA S&cm, R.R. 1133.59167A, 1024.173*222A Scott, C. 1170.11%108A, 892.+141A Scott, L.R. 862-4.124A Scott, L.R.F! 1106.13I.99A Scott, L.W. 1161.176.258A Scott, M. 1016.8>309A, 1151.84.337A Scott, M.J. 1006.207.409A Scott, R.L. IO98-43*155A, 1098-65*156A, 1308.54.213A Sdringola, S. 1153-98*34OA, 1066.142.386A, 1296-38*83A Seaborn, R. 1157-32.44A Seccareccia, F. 1068-154.389A Sed!is, S.P. 1024.176*223A, 1150-80.336A See, F. 822.1*163A, 822.5.164A Seed, A. 1094.175.237A, 1094.176*237A Seely, E.W. 1159-159.255A Seethamraju, R. 1267.67.207A Seferovic, P.M. 1235-73.199A SegaI, R. 1264.43.203A Segatto, J. 1257.31.74A, 1257.32.74A Seggewiss, H. 1009-204.202A, 861-1*2OOA, 861~&201A Segura, J. 1038.17*2A, 1189.30*53A, 1295-23.8OA Segura, L. 1133-5@167A Sehgal, CM. 1074.159.227A Seiberling, M. 1075-16@229A Seidl, K. 1139.123*104A, 1172.127*109A, 1061.124*93A Seidman, C.E. 832.3*173A Seidman, J.G. 832-3.173A Seifcr, ED. 1136.44171A Seifert, E 1017.87*31OA S&r, C. 1008.20@59A Seimiya, K. 1088-17*19A, 1123-22.31A, 1185-99*349A Seixas, A.C. 1070-l>lOA, 1070.Il*lOA, 1294-18*79A, 836.

6*47A, 29.2.8A Sekar, N.S. 1243.14@43OA S&i, E. 1155.13.4OA S&N, F! 830.5.172A Selbig, D. 32.3*17A S&em, A. 1286.98.377A S&m, A. 1069.155*389A SelI, J.C. 880->133A Sell, J.E. 805-5.465A Sellitto, C. 1138.116.103A S&e, F.W. 1074.162.227A, 1041.42*7A Selwyn, A. 890-1*302A Selwyn, A.P. 1008-20759A Seminario, N.A. 1024-173*222A Semrad, B. 1296.31*81A Sen, G. 1199-56.189A Sen, L. 1133.57+67A, 1199.56*189A Senaratne, M. 895.2.303A Senges, J, 1139.12>104A, 1172-127109A, 1308-49212A,

1195.180=273A, 1301.192*298A, 1086.93*323A, 1282- 102.372A, 1214-5.509A

Senior, R. 1112-155*396A, 1277.151*439A, 867.6*435A Senni, M. 877-3*21OA,877-1*21OA Se”, J. 1195-183.273A Serafmi, L. 842-3*262A Serebruany, V.L. 1302-166.299A Sermer, M. 841-6.464A Seronde, M. 1254.41*7OA, 826-3.244A

KEY: Author, Session-abstract number * page number

550A AUTHOR INDEX

Sheffield, M.A. 888.3.219A Sheffy, J. 817.+243A Sheikzadeh, A. 1144.149404A Shekerdemian, L. 1004-207.456A, 805~6%5A Shen, W. 1298.115*136A, 892~@141A, 413.2t505A Shen, W.K. 1170-118.108A, 848.2*113A Shen, X. 840.3.416A Shen, Y. 886.3.217A Shepherd, J. 1026.194.226A Sheppard, M. 1027.llti87A Sheridan, D.J. 1207.137*419A, 1149-104.482A Sherrid, M.V. 1111.152.395A Sherriff, D. llll-151.395A She&r, K 104%44.142A Shi, Y. 1196-19@275A Shibata, M. 1128-17324812 Shibata, M.C. 1120.94’332A, 1283.8>373A, 896.+515A Shiga, N. 1268.70.208A, 1077-17@23OA Shigemasa, C. 812-4*163A Shigematsu, Y. 842.4*262A Shim, W. 1191.160*269A, 1230-188*284A, 1257.36.75A Shimada, K. 1155.1>4OA, 849~2417A Shimamom, K. 1085-88.321A, X42-6*263A Shimamoto, S. 1249-7@36OA Shimamoto, T. 1166.55*176A Shimatani,Y. 1166-53*176A, 1018-92*31lA, 1154.75*34OA Shimbo, D. 1024-174*222A Shimiq H. 1132.51*166A, 1131.191*252A Shim&u, M. 1071.25*13A, 1268.7@208A Shimizu, S. 1116.>SOOA Shim& Y. 1088-lt?+19A Shiiodozono, S. Sll-1.26A Shimomura, H. 1019-97.312A, 1085.8@321A Shimoni, S. 1065-13%386& 1291.151*449A, 894.1*451A Shin, E.K. 1078.189233A, 1229-18@283A, 835+254A Shin, J. 1219.9>357A, 1294-1&78A Shin, M. 1110.15@395A Shinada, ‘I? 1185-9p349A Shingu, T. 1229-181*283A Shinke, T. 1059.62+153A, 1267.62*206A, 1031.136*379A Shiiohara, H. 1218.87.355A Shinokawa, N. 1165.45*174A Shinozaki, Y. 12%85*362A, 12%87.363A Shinsato, T. 1054.95*317A Shin&Y. 1019.95*311A, 1069.156’39OA, 1211.1%+424A Shiota, T 1043.45*142A, 1119-8&331A, 1067-147*388A,

1143-144*403A, 1006.201*408A, 1273.133.435A, 1276. 14?438A, 1276.14%439A, 1115109’481A, 1248. 10+485A, 861.+2OOA, 861.Z?2OOA, 879~&369A, 849. 1.417A, 849-3*417A, 849.5*418A, 858.p425& 858. 6*427A, 881-2.44212

Shiotani, I. 1101.55*16OA, 1220-96357A Shiai, S. 1123.2+32A, 1296.39*83A Shirani, J. 1111.153*396A, 8%&192A Shiiany, A. 1196.18@274A Shite, J. 1264.47204A Shiu, P. 1025183*224A Shively, B.K. 1291-154.45OA Shizukudn, Y. llOO-53+16OA Shlipak, M. 1084.82.32OA Shofti, R. 1118.7%329A Shogren, K. 12%16OQ88A Shahet, R.V. 1035-153*383A, 833.2.407A Shokawa, T 1088.18.19A Shomura, Y. 1049.109*475A Shores, J.C. 893-1.47OA Shorofsb, S.R. 1298-120.137A, 1061-121.93A, 1103.

117.96A, 813.3.1OOA Shotan, A. 1075.165.228A Shou, M. 1078.18?232A, 1126.16@246A Shu, X. 1005.21@48OA Shubrooks, S.J. 864.4.51OA Shukla, G.J. 1298.118.136A Shukla, U. 1076-17>229A, 1076.169229A Shunk, K 1091.10.24A Shusterman, V. 1027.11787A Shut& R. 826-5.244A Sia, Y.T. 1284.85*374A Siadaty, S. 1088-14.18A, 816.2*241A Sianos, G. 819.4*29A, 887-3*85A Sias, T.M. 1109-1&393A Sica, G. 1009.20>2OlA, 1009-209203A Sicks, J.D. 1113.108*476A Side&, D.A. 1253-95*365A Sidi, D. 1246.199*469A Siebelink, H.J. 1227.169281A Siedman, C. 832.&174A

JACC February 2001

Siegbahn, A. 879.4.369A Skelding, K.A. 1236.131.12OA, 1254.40.69A, 12%11*69A Siegel, R.M. 1249-78*36OA, 1008.20&59A, 855.2351A Sketch, M.H. X96-3.515A Siemens, H.G. 1144.149-404A Sk&no, S. 10%74*149A, 1152.92338A Siems, W.E. 1096.18@239A Skinner, J.L. 1297.132135A Sierevogel, M.J. 1125-lQ35A Skinner, M. 1102.60.161A Sieswerda, C.J. 1069.15e39OA Skipper, B. 1291.154*45OA Sieswerda, G.T. 10%64.154A Sklansky M.S. 1081->496A Sievers, A. 1073.3?15A Skobel, EC. 1016-79.308A Sievers, R.E. 1129.17?249A, 1301.18*297A, 871-2*366A, Skopicki, HA. 837.5*182A

889.1*377A, 889.+378A Skovron, M. 1282.101.372A Sievert, H. 829.>38A Skowasch, D. 1051-7?314A, 1113-104.476A Sicw, S. 1183.89347A Skudicky, D. 1198.4@187A Siffert, W. 1176-143.412A Sk&tad, H. 1064.135.385A Silaruks, S. 1281.106.488A Skwara, W. 878.+368A Silber, H.A. 1079-191*233A, 890~2.302A Skynne-Jones, R.A.P. 1163.186’26OA Silber, S. 1296.3>82A, 819.1*28A Slager, C.J. 1301.19+298A, 1190.3+54A, 32.1.16A Sides, J.R. 1189-3@53A Slany,J. 10%73+149A Silva, G. 1008-20+59A, 1008.21@6OA, 874.>441A Slater, J. 1293-1@76A Silva, G.G. 1106-11299A Sleeper, L.A. 1220.10@358A, 1180.196*465A Silva, P.D. 1089.22*2OA,1089-24*2OA, 811.5*27A Sleight, F! 869.1*286A S&a, S. 1001.209.306A Slepian, M.J. 1089.2@19A Silver, M. 1168-67*178A, 1145m151*405A, 1145-152405A, Slinq K.A. 1130.18@25OA, 817.4*243A

1157-29.43A Sloan, M.A. 1282.78.372A Silverman, D.I. 1300-127*139A Slot&q D.J. 1173.131*111A, 1271.123*129A, 1298. Silverman, N. 1135.71’17OA, 854.5*192A 114*136A, 1105.125.97A Silverman, S.H. 1078.188*232A Smadja, C. 1177.15@414A Silvestri, P. 1286-99*377A Smallhorn, J. 841.6.464A Silvestry, F.E. 814.>397A Smalling, R.W. 1153-98*34OA, 1183.8+346A, 1296.38*83A Simantirakis, E.N. 1165.49*175A, 1030.1129OA Smedira, N.G. 1119.86*331A, 1216.75*352A, 861.4*2OOA, Shari, R. 412->5OlA 861.2.2OOA Sin&us, K. 1184.94348A Smeets, J.L.R.M. 839.5*112A Simeoni, E. 851.1*266A Smiseth, O.A. 1064-135*385A Simes, J. 1021.161*22OA, 1007.206*268A, 1226-165*28OA, Smit, A.J. 1093-170236A

1230.191’285A, 842.1*262A, 842.>262A Smith, B. 1245157432A Simeunovic, D. 1235-73.199A Smith, C. 1123-28.33A, 801.3*325A Simkhis, M. 1089.2@19A Smith, F.C. 1147-200.463A Simmons, T.W. 1238.12>122A, 1105.12798A Smith, G.J. 1089.2>2OA, 811~5*27A SimBes, M.V. 1080.&496A, 867.+435A Smith, G.S. 1108.141*392A Simon,A. 1093.16?236A, 1097-194241A Smith, J.B. 1217.7*353A Simon, A.W. 1182.81*345A, 1081.6*497A, 1040.2*5A, Smith, J.D. 1096.185*239A

1223.3>6SA Smith, M. 876.229SA Simon, D.I. 1186.101*35OA Smith, P.N. 1280.>513A Simon, H.U. 1177.147.413A Smith, RW. 1087.100.324A Simon, M. 1174.136*41lA, 12%13*7OA, 889.6*378A Smith, SJ. 1234.62197A Simon, MA 1199.52188A Smith, T.F. 11%10@476A Simon, R.D.B. 1208.14+421A, 858.>426A Smith, V.E. 1162.177258A Simonetti, 02 8%24OOA Smith, W.B. 830.5.172A Simons, G. 1204.12+117A hits, P 836.>47A Simans, M. 1074.162.227A, 1118-80*329A, 1041-4>7A Snulever, R.P. 1033.144.381A Simansen, S. 1226.162*279A Snader, C. 1055.44.149A Sirnoons, M. 820.2326A, 820.+326A Snapp, K.R. 1123.28.33A Simoons, M.L. 1154.102*34lA, 118%9?348A, 1218. Snetselq L. 1095.184.239A

88.355A Snyder, L. 874.3+2A Sinagra, G. 1134-65.169A, 1231.4>194A Sobashima, A. 1107.135*391A Sinak, L.J. 1206.13+419A Sahel, B.E. 1024.175*223A, 1223.30.65A Singh, B. 1230-191*285A Sobki, S.H. 115511.4OA Singh, B.K. 1267.65*206A, 1036.157384A Socr~tous, F. 1046.72*148A Singh, B.N. 1202.112*114A Sodian, R. 1043.4?143A Singh, D. 801.4*325A Soeda, ‘i? 1166.55.176A Singh, M. 1070-l+lOA Soejima, H. 1019.9?312A, 1085.8+32lA Singh, N. 1285.9+376A So&i, T. 1218.87.355A Singh, R. 412-3*501A Sohn, M.S. 107%189*233A Singh, T. 1234.6+198A Sale, M.J. 1197.43.186A Singh, V. 828.1*37A S&r, B. 1039.20.3A Singh, VI! 1267.65.206A, 1036-157*384A Solomon, A.J. 1120.9>332A, 1061.119.92A Singleton, C.B. 1202.131.114A Solomon, C.G. 1159.159255A Sinha, A.M. 1140.12ti105A Solomon, S. 1098.68*156A, 806.3.483A Sinha, D. 114Q-126105A Solomon, S.D. 1159.159.255A Sinha, S. 1259.167.29OA Salowiejczyk, D.E. 834.ti46OA Siniawski, H. 1043.47*143A Salymoss, B. 1052-85.315A Sinkey, CA. 413.4.505A Somerset, S. 1226.163.28OA Sinnaeve, P. 1259.162289A Somerville, J. 1099-46*158A Sinof+, E. 1028.123.88A, 1028.124.89A Sommer, T. 1139.119103A Sinusas, A.J. 807.2424A Somrantin, M. 11%20’41A Sioros, L. 1253.95*365A Somum, F. 1167.58.177A Sirkin, K. 1221+6OA Son, J.W. 1078.189233A, 1229.180.283A Sisko, J. 1135-69169A Sondheimer, H.M. 1180.199+466A Sitges, M. 1119-8+331A, 1067-14?388A, 1143.144.403A, Sal, A. 1090.34.22A

1006.201*408A, 1273-133*435A, 1276.147.438A, 1276. Sang, J. 1035-151.38312,833-+407A, 853.4.57A, 853.4.57A 14*439A, 11%109.481A, 1248-10+485A, 861. Sonnen, R. 1065-139.386A +2OOA, 861.2QOOA, 879~+369A, 879~&369A, 849. Sonnenblick, E.H. 1195.18l.27312 1*417A, 849.3-417A, 849.5*418A, 858-1*425A, 858. Sonntag, S. 1043.49.143A 6.427A Sopko, G. 1130-183*25lA, 1007-205.268A, 1263.184.293A,

Sin, S. 1044.55*144A, 841.@464A 1214.2508A, 817.3’243A, 878.1.367A Sivaram, CA. 814.3*398A Sorace, 0.1198.48.187A Sk&, H. 1098-68.156A Saran, 0.1117.76.328A Sk& N.O. 1159.159255A Sarbo. M.D. 1047.108.474A

KEY: Author, Session-abstract number * page number

JACC February 2001

Sorensen, K.E. 122%183.283A Sorensen, S. 84X-b’464A Sorensen, S.G. 1189.23*52A Sorem, G. 1033.144.381A Soriano, J. 1073-34*14A, 12%1?71A, 1294.15+78A Sorrell,J. 1077-179.231A Sosa Liprandi, A. 1255.18.71A Sosnik, K. 1311-69.216A Sosunov, E.A. 839-2.11lA Saucier, RJ. 1300-12p139A Soda, E. 1253.95.365A Sousa, A.G.M.R. 1070-lXOA, 1070.ll*lOA, 1073.4216A,

1294.18.79A, 1296-35*82A, 836.6.47A, 29.2.8A Sousa, E. 1070.QlOA, lOOl-209306A Sousa, J.M.R. 1070.ll+lOA, 1073-4216A, 1294.18.79A,

1296-35*82A, 836~&47A, 29.2*8A Soussa, J. 1089-26’21A Southworth, H. 1261.174*291A, 1261-17+292A So&E. 1256-26*73A Sozzi, F.B. 1178.154.415A Spanos, A. 1091.40.24A Sparapani, R. 1286-9+376A, 863.3-359A Sparapani, R.A. 846-2.343A Sparkes, J.D. 12%23.72A Sparks, C. 1191-159269A Sparks, l?B. 848~5*113A Spaulding, C.M. 1070.16*llA, 1078..18@231A, 844.+48A Spaziani, D. 1140.125.1054, Spears, J. 841+464A Spector, P. 880-1.131A Spencer, C.G.C. 1079-19OQ33A Spencer, F. 1052-8p315A, 1181.6.507A Spencer, F.A. 1095-182%238A, 1051.77.313A, 1214-1.508A,

846~6.344A Spencer, K.T. 1116.4*5OOA Spencer, W.H. 861-3*2OOA, 861.5.2OOA Spensley, A. 877.6.21lA Sperling, L.S. 1148.4*504A Spertus, J. 1037.3*491A, 1002.204*493A, 821.l.327A Spertus, J.A. 1037+491A, 1037.5*492A, 1501-1*498A,

1181.3.506A Spicer, D. 106&152*389A, 866-5.433A Spies, S. 1270-119128A Spillmann, F. 1096-186*239A Spinier, S.A. 1253-9&365A Spitzer, S.G. 1171.126*109A Spodick, D.H. 1308-5@213A Sponzilli, C. 1036155.383A Spooner, P.H. 830~4.172A Sparmann, D.P. 1046&148A Sprague, EA. 12%4>7OA Spray, XL. 1004.201*455A, 893.1.47OA Springe, D. 1017-8@309A Spurrell, P.A.R. 1103.116+95A, 813.4.lOOA Srichai, M.B. 1274-141*437A Sri&as, V. 1124-35*34A Srinivas, V.S. 1142-137*401A StJohn Sutton, M. 1168.68*179A, 1068-153*389A St John Sutton, M.G. 814.2*397A St-Jacques, H. 1227.168.281A St. John Sutton, M. 1098.68.156A St. Vmin, J. 1065.137.385A Sr.John-Sutton, M. 1087-101*324A, 1118.77.329A, 801.

2.325A Stabile, E. 1259.166.289A Stafford, J. 1156-26.43A Stahl, I? 1224.38*67A Stahl, G.L. 889.3.378A Stable, E. 1250.80.361A, 863.4.359A St&o, R. 1070.12*1OA, 1070-ll.lOA, 1294-1@79A, 836.

6*47A Stainback, R.F. 1065-138*386A, 1209-14%422A Stambier, B.S. 1269-11>126A Stamos, T.D. 1234-67*198A Stamou, S.C. 1182.79345A, 1250.8ti362A, 1250.83.362A Sranek, B. 1046-67.147A Stankovic, G. 1036-1%384A, 1221-14.61A, 819-1.28A Srankovic, G.R. 1256-28+73A St&y, WC. 830.@173A Stantke, K. 1043.48’143A, 1043.49143A Start, T.J. 805->464A Srames, V.A. 1004-208+457A Sratbopoulos, C. 1286.100*377A Statkevich, P. 1075%16@229A Sravnes, S. 12.56.26.73A Stavroulakis, GA. 1024-180.224A, 89%&304A S&&berg, J.M. 1113.108.476A

AUTHOR INDEX 551A

Strickberger, S. 1062-125’9312,839.l*lllA, 880.6.132A Strichan, N. 1257-37*75A Stritooi, P. 1117-10>328A Strohm, C. 1118-83*33OA Stroud, M. 1246.200.469A Strumpf, R. 1038-15.2A Strutt, K.L. 1261.176.292A Stuart, R. 1264.47.204A Stuber, M. 1108.14@392A Stuckey, T. 1001.207.306A, 1123-21*31A, 838-3*342A, 83%

1*342A, 838.>342A, 838.4*343A Stuehlinger, M. 1229-177282A Stueblinger, M.C. 413..1.505A Smhlinger, H.S. lo%-73149A Stull, J. 412.l*SOlA Sturm, B. 1274.141*437A Stirzenhofecker, F! 1223-33.65A Su, J. 1284.90*375A So, M. 1299-121*137A Suarezde Lao, J. 1089.21.19A, 1038.17*2A, 1189-3@53A,

1295.2>8OA Subramanian, V. 1090.36+23A Subramanian, V.A. 1182.80+345A Subramanium, V. 1296.3+82A Subraya, R.G. 109%44.156A Soda, K. 1279-199.47OA Sudano, I. 869-2+287A Suddath, W.O. 1222.24.64A Sueta, C.A. 872.4.209A Suermgu, M. 827.4.245A Suga, S. 1049-106.475A Sugi, K. lOlO-207.134A, 1060-11792A Sugihara, H. 1009-208.202A Sugioka, K. 1162-17@259A Sugisaki, Y. 1113-103*475A Sui, L. 1116-7.5OOA Sdeiman, S. 1004.209457A Sdemm, S. 1004-203456A Sulke, N. 1103-116*9SA, 813.4.1OOA Solleharger, J.T. 1021.15922OA Sullivan, C. 1052.8?315A, 863-1*358A, 852-5.56A Sullivan, C.M. 1181~6.507A Sullivan, M. 409.&499A Sullivan, S. 1115-106*481A Sulpizio, A. 1135-69169A Sumii, K. 1088.18.19A Sumiyoshi, T. 1252.93.364A Sumner, W. 1501.1.498A Sun, A.Y. 854.>191A Sun, H. 1172.128.109A Sun, J. 1025.18?225A, 1064.13+385A Sun, J.P 881-3*443A Sun, W. 1202-112+114A, 1202-132115A Sun, X. 826-2.243A Sun, Y. 1301-18%297A, 1080-3*495A, 1080.1*495A, 880.

l.l31A, 871.>366A, X89-4.378A Sundaram, R. 1247..l*SllA Sundt, TM. 1215-109.48541 Sung, J. 1079-191*233A Sung, J.C.Y. 884.1.295A Sung, RJ. 1297.111.135A Sung, R.Y.T. 1229.178.282A Sunthanlingam. M. 1190.35*54A Superko, H. 1128-172*248A, 1305.180’3OOA Superko, R. 1226.164.28OA &piano, M. 1196.18&274A Supine, P.G. 1033.14+381A, 1248.105*486A Supple, G.E. 1115.10&481A Suryapranata, H. 1001.203.305A, 1121.9?333A, 1153.

97339A Susmano, A. 1305-179.3OOA Sussex, B. 1168-6+178A Sutherland, G.R. 1048.19?454A, 866.1*433A Suto, F. 1060-11+91A Sutsch, G. 1121-9@333A Sutton, R. 1045.60.146A, 892->14OA Suttorp, M. 1257.35.75A, 32.@17A Sq-Selton, C. 1165.48.175A Suzuki, G. 1100.52.159A, 1135.6@169A, 1049-103.474A,

830.6.173A Suzuki, H. 1128-173.248A Suzuki, J. 842~+262A Suzuki, K. 1126.16>246A Suzuki, M. 1162-180.259A Suzuki, S. 1053-90.316A

Stefanadis, C. 1070.13*1OA, 1088.lS*lSA, 1038.16*2A, 1038.18.2A. 1268.7>208A. 1077.177.23OA. 1091. 40’24A, 119%17>2716,1219-89356A, 12%84*362A, 12%91*364A, 1039-2+4A, 1148.+504A, 32.2.17A, 843-5*264A

Stefanadis, C.I. 1260-169*29OA, 1019-10@312A, 1218. 8+355A, 878-5.368A

Stefanick, M. 1095.184+239A Stefanidis, A. 1019.9+312A, 1085.84.321A Stefenclli, T. 1196.193.275A Steffens, iM. 1139-119103A Steg, G. 10%87*315A Steg, El 1214.1.508A, 863-1*358A Steg, RG. 838.6*343A Stein, E. 1261.17&292A, 1261.175*292A Stein, E.A. 1007-204*268A, 1261.173*291A, 1306.186*301A,

842.S.263A Stein, J.H. 856-5*193A Stein, K.M. 1173.131*111A, 1271-123*129A, 1298.

11+136A, 1105.125.97A Steinbeck, G. 874.1*441A Steinberg, J.S. 1139.124*104A, 1272.129*13OA Steinberg, L.A. 1280.5513A Steingart, R. 1502.1*5OlA Steingart, R.M. 1311-68*216A St&, P.R. 852~&56A Srempfle, H. 1296-36+82A Stender, S. 1229.183.283A Stenestrand, U. 1086.9+323A, 879.3.369A Stepan, H. 1262.180.292A Stepanavage, M.E. 1306.18@301A Stepanovic, J. 1036-15ti384A, 1210.151*422A Stephanou, A. 1016-83309A Stephens, R. 1201.6@19OA Stephenson, K. 1077.179.2314 868.4.286A, 895.1.303A Sterling, F.D. 852-2.55A Stertzer, S.H. 1072.33.14A, 1157.2@43A Steuer, J. 1250-80.361A Steuhlinger, M. 1228-172281A Stevens, J. 1239.128’123A, 1270-116.127A Stevens, S. 1264-4?204A, 1264.46*204A Stevens, W. 1181-?507A Stevenson, J. 1203.115.115A Stewart, A.J. 1263-186.293A Stewart, B. 1136-4317OA Stewart, D. 1044.55.144A Stewart, D.J. 1197-43*186A, 1119.84*33OA, 1157.30.43A,

871-3+367A Stewart, J.T. 1070.15.llA Stewart, K.J. 1079.191*233A, 1127-165.247A Stewart, R. 1007-20&268A, 825.5.4OOA Stewart, S. 840.6.417A Stewart, W.J. 1064.136.385A Sticherling, C. 1139.121*104A, 1170.119.108A, 1099.

4>158A, 1062.125.9312, 839.l.lllA, 873-3131A, 880- 6,132A

Stiller, p. 1125-42.36A Stoian, I. 1284.8+373A Stojkovic, S. 1036.15+384A, 1210.151.42211 Stoker, J. 1114.199*46OA Stall, H. 1155+39A, 838.5*343A Stone, A.F.M. 1185.100.349A Stone, G. 1001.207806A, 1123.21*31A Stone, G.W. 1070.18.llA, 1236-131*12OA, 1073.39%A,

1089-25*2OA, 1090.35*23A, 1001.209.306A, 1124. 31.336 1249.101.361A, 1155.16.4OA, 11%24.42A, 1189-27.52A, 1222.2@63A, all->26A, 811.4.27A, 819-3*29A, 838-3.342A, 838.1*342A, 838.2*342A, 838. 4*343A, 860~+68A, 29-7*9A

Stone, NJ. 1144-148.404A Stone, P.H. 1160-171.257A Srorper, I.S. 1243-14743OA Stan, C. 1127.168*247A, 1193.169.271A Strachan, G. 1179.155.4154 1278.158*441A Strachan, M. 1179.157*415A, 1211.157.424A Stranieri, C. 1051-8>314A, 1051.83315A Strasburger, CJ. 827-5.245A Strasser, R. 1190-37.55A Strasser, R.H. 889+378A Stratos, C. 1070.lplOA, 1038-16*2A, 1218-85.355A Strauh, R.H. 1129-17+249A Strauss, B.H. 12%2372A, 822.4.164A Strecker, K. 1046.67Q47A Srrehlow, MC. 1006-202.408A Strengers, p. 1019.98.312A Strickberger, A. 1139.121*104A, 1170-ll?lOSA, 1099-

47*158A, 873.3.131A

KEY: Author, Session-abstract number. page number

552A AUTHOR INDEX

Suzuki, T. 103X-lO*lA, 112X-171*24XA, 1157.28*43A, 1002. 201*492A, 12X0-7*514A, 1041.37*6A, 1223.28*64A, X36-1*46A, X44-1*47A, X52-3*56A

Svedberg, L. 1051.81*314A Svedjeholm, R. 863.4859A Svensson, A. 1249.77*36OA Svensson, H. 1249.77*36OA Svensson, P X69-1.286A Svirsky, R. 1124.32*34A Swahn, E. 12X6-97*376A, X63-4*359A, X63-6*36OA, X79-

4-369A Swan, H. 1213-198.467A, X23-1.1OOA Swanson, N. 103%12.1A Swanson-Birchi, J.C. 1292.158*45OA Swedberg, K. 1234.6+197A, 1234.66.198A Sweet, W.L. 12%23.72A Sweeters, N. 1279.19@47OA Swerdlow, CD 84X-3*113A Swinburn, J.M.A. 1112.155*396A, 874.4-442A Swingen, C. 1267.67*207A Swistel, D.G. 1250.82*362A Symes, J. X68-2-285A Synm, J.F. X68-1*285A, 883.4.370A Szabo, C. 1265.4@204A Szabo, G. 1265.48.204A, 1004.210.457A, 1061.12@92A S&id, Z. 1259.162%79A %&lard, M. 1070.17*llA Szrejfman, C. 1255518*71A Szuba, A. 1228.172281A Taaffe, M. 1072.31.14A Tabata, T. 1299.124*138A, 1043.45*142A, 1267.63.206A,

1006.208*409A, 1049.105*474A, X14-5*39XA Tabata, Y. 1192.164.270A Tabatabaei, N. 1007.207268A Tachibana, H. 1197.73186A, 827.?245A Tada, H. 1139.121*104A, 1062.125.93A, 839.l*lllA, 873.

3*131A, X80-6.132A Tada, N. 1131.192253A Tadros, F!N. 1123.30.33A Taggart, I? 10%84-315A Taguchi, J. 1097.192.24OA, 1015.102307A Tagusari, 0. 1005-203.47XA Taheri, S. 1025.18+224A Tahk, S. 1219-93’357& 1294-16.7XA Tajik, A. 126X-71*208A, 1114.197*459A, X91-1*489A, X91-

>489A Tajik, A.J. 1113.108*476A, 1149-10@482A, X61-5*2OOA,

X59-5*27XA Tajih, K. 1185.99*349A Tak, T. 876.2.295A T&da, G. 1036.158*384A, 17.44.15>431A, 1048.199.455A Takada, N. 1067.15@388A Takagaki, M. 1043.45*142A, 1049.105.474A T&g& A. 1071.21*12A, 853.3*57A, 8X7-2-85A Takagi, S. 1223-35*66A Takagi, T. 1071.24-12A, 1240.134*427A Takagi, Y. 1211.155*423A Takahashi, H. 1050-76*313A Takahashi, K. 10X7-102*324A Takahashi, M. 1229.185*284A, 1263.182493A Takahashi, T. 1053.93*317A, 10X5-88*321A, 10X7-102.324A T&i, E. 126X-7@208A, 1077.176.230A Takaja, Y. 1301.16@297A T&la, P 1184.94*348A Takami, M. 1010.207*134A Takamato, S. 1171.125*109A T&no, M. 10X8-17.19A, 1123.22.31A, 11X5-99.349A T&ma, T 1024.178.223A, 1184.92.347A, 1251.86*363A T&w, Y. 1294.14*78A T&a&, H. 1059.62%3A, 1031.136.379A Takarada, A. 1134.6+169A, 126X-70.2OXA T&as&i, K. 1059.7l+155A, 1267.59*205A, lllO-149.395A,

X49-6*418A T&&i, T. 1229.185*284A Takashima, H. 1229.185.284A, 1263.182293A Takashima, S. 1165-45.174A, 1251.85*362A, 1251.88.363A Takayama, M. 1024.178.223A, 11X4-92*347A, 1251.X6-363A Takazoe, K. 1019.97*312A, 10X5-8+321A Takeda, S. 103X-9.1A, 1124.33*34A, 836.5*47A Takeda, ‘I? 1206.133.41XA Takehana, K. 10X7-100*324A, 11X3-87.346A, 1207.

140.420A Takeishi, Y. X22-3.164A Takekoshi, N. 1183.8%347A Takemoto, M. 412.5-502A Takenaka, S. 1050.102.313A Takeo, E. 1229.181.283A

Takeuchi, H. 1211.155~423A Takeuchi, K. 1162.17%259A, 1034.149382A, 1291-

153.449A, X49-2.417A Takcuchi, M. 1244.151*431A, 840.5-417A Takimoto, Y. 1135.70*17OA, 1087.98*324A Takizawa, K X19-5*29A Takuma, S. 1080.2.495A T&j?, M. 1061.123*93A T&n, M.I. 1310.62.215A Talcott, M. X80-2*131A Tamai, H. 1038-9-L%, 1124-33*34A, 1223-28*64A, X36-

5-47A, X52-3.56A Tam&i, S. 1132.53*166A, 1023.171*222A Tambara, K. 1132.53.166A Tamirisa, P 12%2?73A, 860.3*68A Tamisier D. 1246.199*469A Tam+ K. 1071.24*12A, 1240-134.427A Tamura, K. 1113.103.475A Tamura, M. 1036.15@384A, 1244-153’431A, 104X-

199-455A Tamura, Y. 1218.87.355A Tan, S. 877.1.21OA Tan, W. 118X-14.5OA Tanabe, J. 1185.99.349A Tanabe, K. 1071.24*12A, 1240.134427A Tanabe, Y. 11X3-88.347A Tanahashi, H. 1206.133.418A Tanajura, L.F. 1070.l>lOA Tanajura, L.F.L. 1070-ll*lOA, 1294.18*79A, 836~6-47A Tanaka, A. 122X-175*282A Tanaka, K. 1211.158.424A Tanaka, S. 122X-175.282A Tanaka, Y. 1087.102.324A Tandon, S. 1195.181*273A Taneja, T 1236.112119A Tang, A. 1028.123.88A, 102%124.89A Tang, M. X57-l.llSA Tanguay, J, 81X-4.28A Tani, L.Y. 1147.198*462A Tani, S. 1084-Xti32OA Tani, T. 1071-2+12A, 1240.134*427A Taniike, M. 1206.13941XA Taniuchi, M. 1256.27’734 860.3*68A Tanouchi, J. 1206.139418A Tantikosum, W. 1281.106.488A Tao, Y. 1194.177.272A Tapanainen, J.M. 1262.179292A Tapanainen, J.S. 1030.111*9OA Tarakji, K. X79-6*369A Tarastchuk, J.C.E. 1281.107*488A Turbine, S. 1001.209306A Tardif, J. 1196-190.275A, 1227.168*281A Tardiff, B.E. 121X-XX.355A Tarkington, L.G. 1182.81*345A, 1081.6-497A, 1040.29.SA,

1223.32.65A Tartaglia, P.F. 12%106-484A Tasaki, H. 1015.101.307A Tasissa, G. 855.4-351A, 885.4+84A Tat&hi, J. X18-5*28A Tateishi, 0. 1505-1.514A Tatsanavivat, P 1281.10@488A Taturn, J.L. 1054.9>318A, 1154.101*341A Taua, W. 881.5*443A Tauberr, G. 1301.192.298A Tavazzi, L. 1098.67*156A Tavernier, R.H. 1239-127123A Tawakol, M. 1093.172.236A Tayback, M. 1233.53.195A Taylor, A.J. 1136.73*171A, 1026.193*226A, 1007.203.267A Taylor, J. 877.6*211A Taylor, J.P 1247.5.512A Taylor, M.R.G. 1231.43.194A Taylor, T. 891.1*489A Tcheng, J. 1123.21*31A Tcheng, J.E. 1070.19.llA, 1123.29.33A, 1293.10*76A,

1295-29-814 83X-3*342A, 83X-1*342A, 83X->342A, 838.+343A, 885.3*84A, X85-4.84A

Tchou, P. 1238-124*122A, 1271.125.129A, 1029.127.89A, 1062.126.94A, 802.3.106A

Tchou, F!J. 1005.201.478A T&ink, J.R. 1098-74%8A, 1234.65.19XA, XXX-5*219A Tei, C. 1059.71*155A, 1267.5?205A, 1107.133*39OA, 1110.

149.3954 832.3*173A, X49-6*418A Teicherr-Kuliszewka, K 871.3*367A T&n, D. 1276-14X-439A Teiger, E. 1174.136.411% 12%13*7OA, X89-6.378A Teirstein, P. 1190.32*54A

JACC February 2001

T&t&, P.S. 1221-9*6OA, 1221.18*62A, X44-5*48A, 29. 3.8A

Tejima, T 1010.2Op134A Tempel, K. 1118-X2-330A Temporelli, P 1284.84*373A ten Berg, J.M. 1257.35*75A, 32.6-17A, X85-6-84A Tena-Carbi, D. X65-4*125A Tenderich, G. 1204.121*116A Tentalouris, C. 103X-16*2A, 121X-85.355% 1251.84*362A Tea, K. 821.1.327A Tea, K.K. 1275.146.43XA Tepper, 0. 851.5.266A Teragaki, M. 1162.17@259A, 1034.149382A, 1291.

153.449A Teragawa, H. 1050.102313A Terashima, M. 1077.176*23OA Terpstia, W.F. 1093.170.236A Terrazzini, S. 1063-111.94A Terrien, E.F. 1223.30*65A Terrin, M. X31-3*334A Terzic, A. 1231.46.195A Tea, G. 1219.92.356A Testa, R. 846-1*343A Tester, D.J. 126X-71*2OXA, 413.2.505A Tewatia, T. 108X-14*18A, 1160.165.256A Textor, S.T. X70-2.75A Tezel, T. 1248.103*485A Tezuka, N. 1010.207.134A Thadani, U. 1253-99*366A Thai, H. 10%46.150A ThaIare, C. 1296.37.83A Thambar, S. 1224.37.66A, 1224.39.67A Thamilarasan, M. 1053.89’316A, 847.5*185A Thaneemir-Chen, S. 1233.55*196A, 130X-52*213A, X72-

3-209A Thanigaraj, S. 127X-157.441A Thayssen, p. 1229.183*283A, 1220.97.357A, 1294.1>78A the LIPID Investigators, F. 842.2*262A The&n, D. 1224.4p67A The&n, K. 1296.36.82A Theodorakis, G.N. X92-5.141A Theopistou, A. 126X-73*2OXA Theoret, J. 818.+28A ThtroqF? 1052.X5-315A Theroux, P 1253-97.36SA, X46-3*344A Therrien, M.L. 1300.127-139A Thiagarajan, R. 1020.197*453A Thibault, B. 1061.12393A Thiele, H. X83-2.37OA Thiemann, D.R. 1185.9@349A, X31-3*334A Thiene, G. 1047.10@474A, 1106.111*98A Thierry, J. 1197.45*186A Thimister, P.W.L. 1175-139411A Thinkhamrop, B. 12X1-106*48XA Thama, M. 1085.84.321A Thomas, ES. 1222.23.63A Thomas, F. 1097.190.24OA Thomas, I. 830.3.172A Thomas, J.D. 1043.45*142A, 1119.86.331A, 1064.13@385A,

1067.147.388A, 1143.14+403A, 1006.201*408A, 1006. 208*409A, 1245.155.432A, 1273.133.435A, 1276. 147*43XA, 1276-148.439A, 1049.10+474A, 1115 109*481A, 124X-10+485A, 1116-2-499A, X47-5*185A, X61-4*2OOA, 861.2+2OOA, X14-5*398A, X40-2*416A, 849.1*417A, X49-3*417A, 849.5*418A, X58-1*425A, 85%6.427A, X81-1*442A, X81-2.442A

Thomas, J.T. 1234.67198A Thomas, S. 1234.67198A Thomas, W.G. X22-5.164A Thomas, W.J. 1122.17*3OA, 1148.1.503A Thomeer, B.J.M. 1004.206.456A Thompson, B.S. 1267.69.207A Thompson, C. 829.2.38A Thompson, C.R. 1002-202492A Thompson, M.A. X71-4.367A Thompson, P.L. 1059.61*153A, 1241.137*428A,884-6.296A Thompson, S.L. 1053.91*316A, 1282.78.372A Thompson, T 115X-4>46A, 1002.205*493A Thompson, TD. 1073.41*16A, 1073.40*16A, 1250.79.361A,

1002.203*493A Thompson, W.T. 1093.166.235A Thorns, J.D. 1267.63.206A Thomson, H. 12%104.484A Thomson, H.L. 1018.90*31OA, 1291-152+!9A Thornton, J. 1308.55.213A THROMBO Investigators, E 1160.169.257A Thubrikar, M.J. 124%109486A

KEY: Author, Session-abstract number * page number

JACC February 2001

Thury, A. 1301-194*298A, 1190.36*54A, 32-l-1642, X87- 3*85A

Tiago, A. 119%46*187A Tibayan, F.A. 1264.&203A, 1143.146-403A, lll5-

104*4XOA, 1115.105*48OA, 815-4.477A Tichotsb, S. 1254.lO-69A Tie, H. 1202-131.114A Tiede, D. 891-1*489A Tiede, D.J. 1070.14*1OA Tiemann, K. 1240.135’427A, 1245.158*432A T&he, F. 1502.l.SOiA Tijssen, J.G.P. 1071.22-12A Tikkanen, I. 12X4-89’374A T&em&r, P.L. 128%137*446A Timek,T.A. 1264.44.203A, 1143.146.403A, 1115.105*48OA,

1115.104.48OA, 886+217A, 815.4.477A Timimi, F.K. 1092.162*235A Timmermans, C. 1298.119*137A, 813.5*1OOA, 862->124A Timmis, A.D. 1267.6&207A, 1185.96*348A, 820.5.326A Timmis, G.C. 1136.43*17OA, 1186.7@35OA, 1218.86-355A,

1223.36.66A Tim&, S.B.H. 11X6-7%35OA Timms, T.A. 1160.171*257A Ting, H.H. 1092.162+235A, 1040.28*4A, 1008-203*58A,

870.2*75A, 870-3*76A Tio, I? 1038.lO*lA, X36-1*46A Tio, FQ. 1126.160*246A, 1256-23*72A Tio, R.A. 1071.22*12A, 1227.169.281A Tiang, I. 829.5*39A Tirouvanziam, A. 1070.99A Tissm, F. 844.4*48A Titov, S 1265.49*204A Tiukinhoy, S.D. 1160.167*256A, 1144.148.404A Tjeerdsma, G. 1173-ll>llOA, 1199-53*188A, X04-5*181A Tkebuchava, T. 851-5-266A Toal, S.C. 1105.129.98A Tobe, L.E. 11X9-25*52A Tober, R.B. 1186.78.35OA Tobis, J.M. 1294.1+78A Toccbetti, C.G. 1009.202*201A, 1009.209.203A Toda, H. 1107.133.39OA, 1110-149.395A, 849.6.418A Toda, I. 1034-149.382A Todor, A. 1100.52*159A, 1135-6%169A, 1135.71*17OA,

1049-103*474A, 854.5*192A, 815.5.478A Toegel, G.S. 810.2&A Tofler, G.H. 1169-73’18OA, X95-5.304A Togni, M. 1076-173-23OA, 1179.157*415A, 1211.157424A Tognoni, G. 1046.69’148A Toivonen, L. 1225.160*278A, 11X4-94*348A, 1213.19@467A Tojo, H. 1171.123.108A. 1205.129.117A Tokai, K. 849.2*417A Toki,Y.1187-42.49A T&o!+ M. 1035-152.383A Toma, C. 1308.55*213A Tomassoni, G. 1271.125*129A Tomida, T. 1187.42*49A Tomimura, M. 10X8-1?19A, 1123.22-31A To&a, Y. 1251.8+363A Tomoda, Y. 1131.189.252A Tomohxo, Y. 828.2*37A Tong, A.T. 1065.138*386A Ton&A. 1021.161*22OA, 1007-20@268A, 1226.165*2XOA,

1230-191’285A, 842.1*262A, 842-2.262A Topaz, 0.1253-100.366A Topham, A. 1103.116*95A, X13-+lOOA Topol, E. 1295.29.81A, 820.2.326A, X20-4.326A, 855.

1*351A, 879.6*369A Topol, E.J. 1090.33.22A, 1306.18+301A, 1154.102*341A,

1154.77.34lA, 1220.95.357A, 1253.98’365A, 1283. 80.372A, 1286-96.376A, 1040-34.6A, 1223.3+66A, 1293.11*77A, 1293.42.77A, 818.?28A, 831.1*334A, 846.2*343A, 846.5*344A, X63-3*359A, 879.1*368A, 828.+38A, 860-6*68A, X70-1.75A, 885-2*83A, 29.7-9A

Torella, D. 1125.9-35A, 1254.9*69A Toriyama, T. 1050.76.313A Torosoff, M.T. 1162.177.258A Tarp-Pedersen, C. 1263.18X-294A Tarp-Pederson, C. 1236-111*119A, 1269.113*126A, 1120.

90.331A, 1287-134.445A Torrcs, A. 103%17.2A Tortoledo, F. 1001.209*306A Toscano, A. 893.3.471A To&i, E. 119X-48.187A Toshima, S. 1128-171’248A Toso, A. 1119.85*330& 883.3*37OA TostiGueria, C. 857.5.119A Tom, K.H. 888-3*219A

AUTHOR INDEX 553A

Tsujino, H. 1067.147-388A, 1006.201*408A, 1273. 133*435A, 1276.148*439A, 124X-104.485A, 861. 2*2OOA, 849.1*417A, 849.3*417A, 849.5*418A, X58- 1-425A, 881.2.442A

Tsujita, Y. 1023.171*222A Tsukaham, R. 1089.28.21A Tsukmoto, M. 1009-208?202A Tsumura, Y. 1134.6+169A Tsumgida, M. 1107.13339OA Tsutamoto, T. 1132.46.165A, 1201.64.19OA, 1201-72*191A,

1229.185.284A, 1207.141*42OA Tsutsui, H. 1058.56-152A, 1093.174*237A, 1252-93*364A Tsutsui, M. 1015.101*307A Tsutsui, N. X10-4.25A Tsutsui, T. 1132.4&165A, 1201.6+19OA, 1201.72*191A Tsutsumi, Y. 1035.152.383A Tu, J. 1247.3*512A, 888.2*218A T&cillo, B. 1215.106.484A Tuck, 1M.L. 1097.193*241A, 1195.182*273A Tuebler, T. 829.3.3XA Tuertelmann, I? 1030.131.91A T&ash, E.1239.129*123A Tug&in, S.1171-12@109A,883-@371A Tuinenbmg, J.C. 1080.7.496A T&v&i, 1.1. 1114.199*46OA Tunick, P.A. 1209.147*422A, 859-3*277A Turgeman, A. 8X0-4-132A T&l, M. 1024.181*224A Turkoglu, C. 1026.189.225A Turner, J. 869.5*287A Turner, K.L. 1079.191.233A Turner, M.S. 1016.77.308A Turnipseed, S.D. 1055.43.149A Turnlund, T. 1256.23*72A Turpie, A.G.G. X63-5*359A Tutar, A. 1098.74*158A, 1234-65*198A, 872.2.209A, 888-

5.219A Tuzcu, E. 1071-21*12A, 1058.56.152% 1093-17&237A,

1301.193*298A, 1222-21*63A, 837.4=182A, 861- 2*2OOA, 861-4’2OOA, 887.2-85A

Tweddel, A.C. 1308.45.211A Tyagi, S.C. 822-3*164A Tychon, M. 1095.181*238A Tyers, G.O. 1204.122.116A Tyner, J.J. 868.2.285A Tyrrell, W.R. 810-2.25A Tzanidis, A. 1132.52*166A, 822.1*163A, 822-5*164A Tzioumis, K. 1091.40*24A, 1148.6*504A, 843-5*264A Uber, PA. 1098.43*155A, 1098-65*156A Uchiyama, Y 1165-45.174A Udeison, J. 888.ti219A Udelson, J.E. X30-5*172A, 1130.180.25OA, 845.5’184A, 817.

4t243A &da, H. 1088.18*19A, 828.2.37A &da, K. 1132.53.166A Ueda, M. 1131-185*251A, 1054.95*317A Ueda, T. 1132-511166% 1094.178.238A, 1131.191.252A Ueda, Y. 1071.25.13A, 10%62*153A, 1267-6.?206A, 1031.

136.379A Uehata, H. 103X-9-lA, 1124.33*34A, 836.5*47A Ueland, T. 1226.162*279A Uemura, R. 108X-17.19A, 1123.22.31A, 1185.99,349A Uemura, S. 1131.189*252A Ueno, K. 1171.125*109A Ueno, T. 1301.160*297A, X44-2*48A Uhlich, F. 32.3*17A Uijen, G.J.H. 1052.88.316A, X79-2*368A Ujino, K. 1034.149*382A, 849.>417A Ukai, T. 1197.73*186A, 827.3*245A Ulm, K. 1010.210.134A Ulzheimcr, S. 1289.144.447A Umansky, S.R. 889-1.377A Umemura, S. 1194.177*272A Umemura, T. 1166.53*176A, 1018.92.311A, 1154.75*34OA Undavia,M. 1036-157.384A Underhill Fox, K. 830.0172A Underwood, P 1158.38.45A Unger, R.H. X33-2*407A Unger, S.A. 1109.144.393A Unnikrishnan, D. 1027.116’87A Unterberg, C. 1137.112.102A, 1239.12X-123A, 1270.

116.127A Unterberg-Buchwald, C. 813.1.99A Urasawa, K. 1130.18+251A Urata, H. 1096-18924OA Urban, L. 1120.89.331A Urban. P. 819.1*28A

Toronchy, T.Z. 1006.202.408A Totta, C. 1065.137.385A, 1111.151*395A Touboul, P 1027.115.87A Touiza, A. 1059.6*154A Toulouse, C. 1178-15.2.414A Tousoulis, D. 1251.84*362A Toutouza, M. 1193.172.271A Tourouza, M.G. 1260.169*29OA, 1019.100.312A Toutouzas, C. 1251.84.362A Toutouzas, K. 1070.13*1OA, 108X-15*18A, 1038.16.2A,

1038.18*2A, 1193-172-2714 121X-85*355A, 1219. 89*356A, 1039.25*4A, 843.5*264A

Toutouz~s, K.I? X78-5.368A Toutouzas, I’ 1070.13.1OA, 1088.15*18A, 103%16*2A, 1038

1X-2A, 1268.73*208A, 1077.17?23OA, 1091.40*24A, 1193.172*271A, 12%85*355A, 1219.89*356A, 1251- 84.362A, 1252.91*364A, 1039.25*4A, 1148+504A, 843.5*264A

Toutouzas, PK. 1260-169.29OA, 1019.10@312A, 87X- 5*368A

Towbin,J.A. 1180.196*465A, 1213-197467A Townsend, S.N. 831-3*334A Toya,Y.1194-177.272A Toyama, Y. 1059.71.155A Toyof&+ M. 1088.18.19A Toyonaga, K. 1107.133.39OA, 1110.149.395% 849.6*41XA Toyono, M. 1036.158.384A, 1244.153*431A, 1048.199455A Toyota, Y. 1229-181.283A Traad, E.A. 1017-85*309A Trabatroni, D. 1101.56-160A TmUori, G. 1120.91*332A Tran, M. 1065.141.386A Trapani, M. 1255.16*71A Trappe, H. 1030.131*91A Trastman, E. 1033.144*381A Trauthen, B. 1190-31.53A Travaglini, A. 1067.14?38SA, 1273.133.435A Traven, N.D. 1247.5.512A Travers, B. 1234.59.197A, X56-1*193A Travin, M.I. 1142.137-4OlA Trawinski, J. 1046.61.146A, 1046-63147A, 1046.65*147A,

1046.68*148A, 804.3*181A Treat-Jacobson, D. 1026.190-225A, 1026.191<226A, 859.

4-278A TribouiIIoy, C. 1113.106.476A Tricca,A. 1201.6>189A Triedman, J.K. 1271.126’129A Tries,H. 1277.153dOA T&s, A. 1039.25*4A Trikkas, A. 87X-5*368A Trimble, R.W. 1060.118’92A Tripuraneni, P. 1190.32.54A, 1221.p6OA, 1221.18*62A, 29-

3*8A Tripuraneni, R. 1181.3.506A Tritos, N.A. 1108-140.392A Trochu, J. 1175.141*412A Trohman, R.G. 1203-115.115A Trojette, F. 1113.106*476A Troughton, R.W. X69-5.287A Tmter, S.L. 1047.107.473A, 875.3*487A Trzos, E. 1015.76.307A, 1152.93.338A Tsamis, G. 1198.47*187A Tag, J. 1008.202.5SA Tsang, T.S.M. 1177.148’413A Tsang, V. 808.@277A Tsanis, E. 1085-8+321A Tsao, P.S. 1229.177*282A, 413-1*505A Tsatsopoulou, A. 1268-73*208A Tschoepe, C. 1096.18@239A Tse, H. 1137.111.102A, 1298.119*137A, 1106-132.99A,

857-1.118A Tsekoura, D. 1038.18*2A, 121%85*355A, 1219.89356A,

1039.25*4A Tseng, Y. 1103.119.96A Tsiamis, E. 1070.13.lOA, 1038-1@2A, 103X-18’2A, 1193.

172*271A, 1218-85’355A, 1219.89356A, 1039.25*4A, 878.5.368A

Tsiapras, D.P. 1277.154.440A Tsioufis, C. 1070.13-lOA, 1091.40*24A, 1193.172*271A,

1219.89*356A, X43-5-264A Tsioufis, K. 1260.169*29OA Tsuchihashi, K. 1085.88’321A Tsuchikane, E. 1123.27.32A Tsuji, T. 103X-9*1A, 1124.33*34A, 836.5*47A Tsujmmra, E. 1206.133*418A

KEY: Author, Session-abstract number * page number

554A AUTHOR INDEX

Uren, N.G. 1078.185*232A, 1156.2>42A Uretsky B. 11%36*45A Urenky, G. 1118-78.329A Urheim, S. 1064.135*385A Ursomanno, P. 1114-195.459A Urushibata, K. 1102.62162A Uthman, M. 1183.8+346A U&l, K. 1168-72179A Uzui, H. 1132.51.166A, 1131.19p252A Vaccarino, V. 1045.58.145A, 1233-52.195A, 1311.71.216A,

855.@352A Vacek, J.L. 1181.3.506A &her-Lavcnu, M. 844~+48A Vaghetti, M. 1221.1&61A, 1256-2@73A V&a&n, A. 891-5*49OA V&i, C. 1113.109477A Vaina, S. 1088-15*18A, 1193.172*27lA, 1219.89356A,

1039.25*4A, 87%5*368A Vaitkevicius, P 1233-53.195A Valderrabano, M. 409-5.499A Valdes-Cruz, L. 1003-207494A Vale, F! 868.2.285A Vale, P.R. 851.5*266A, 868.1*285A, 883.4*37OA V&xi, P 817.5*243A Valenti, R. 1255.1@71A Valenzuela, S.M. 1202-131*114A Valina, C. 29.+9A V&xi, p. 856.3.193A Valsecchi, G. 10%65*154A Valverde, A. 1170-ll%lOSA van ‘t Hof, A.W.J. 1001.203*305A, 1121.9?333A, 11%

97*339A Van Arsdell, C.S. 805~+464A Van Asseldonk, J. 1175.139411A van Boven, A.J. 879.2.368A van Bra&, M. 1030.131*91A Van Camp, C. 894-2451A Van Camp, J. 868.>285A van Campen, L.M.C. 1059.64.154A Van de Brand, M. 1088-1@18A, 1039-26.4A van de Poll, S.W.E. 1129-179.25OA Van de Werf, F. 1070.17.llA, 1086-95*323A, 1153.

100.34OA, 1186-76*349A, 1283.80372A, 1255.lY71A, 1295-26.8OA

van de We& F. 846.2.343A Van de Werf, F. 879.5*369A, 803.+503A Van den Berg, M. 1137-112*102A van den Bergh, PJ.P.C. 879.2.368A van den Brand, M. 836-3.47A van der Boom, H. 1131.19+253A van der G&en, W.J. 1190-39.55A, 1221.1?61A, 887.3+.5A van der Laarse, A. 1129.179*25OA, 1131-19+253A van der Meer, F.J. 11251@35A van der Meer, F! 1277.153+44OA Van der Nagel, T. 1140-127.105A van der Wal, A.C. 1054-98.318A, 816+242A van der Wail, E.E. 1089-232OA, 1114-19Y46OA van der Weri, T. 1052.88.316A van der Wild, J. 1095181*238A van Dieijen-Visser, M. 1019.98*312A Van Driest, S.L. 1268.71*208A Van E&Stir, B.L.F. 1071-22.12A van Erven, L. 862-5.124A Van Gilst, W.H. 1100.49159A Van Hare, G.F. 1213.20@46!3A Van Helden, M. 1100.51.159A Van Kriekinge, S. 1116.5*5OOA Van Langenhove, G. 1088-1&18A, 1219-94*357A, 1034.

148’382A, 1039.2&4A van Langenhove, G. 32.1.16A Van Langenhove, G. X87-4*85A Van Ostaeyen, D. 1234-58.196A Van Pelt, N. 1259.166.289A, 1259.162289A Van Petten, M. 1026.193.226A Van Praagh, R. 834.6.461A van Ree, J. 1095-181.238A van Royen, N. 1126.162246A Van Royen, N. 1126.163*246A Van Schuerbeeck, E. 866.2.433A van Suylen, R. 862.?/124A Van Tosh, A. 1033.144.381A, 894.>451A van Veen, B. 813.1.99A Van Veen, B.K. 1137.112.102A van Veldhuisen, D. 1173.ll>llOA, 1199.53*188A, 804.

5.181A Van Veldhuisen, D.J. 1100.49+9A, 1227.169.281A Van Wagoner, D.R. 839.6%2A, 883.5*37OA

JACC February 2001

Viggen, K. 1240.133.427A, 840-4*416A Vigliani, F. 1201.68*19OA Viitasalo, M. 1225.160’278A, 1213-198*467A Villafane, J. 1082-195.458A Villani, G. 1061.12293A Villa& G.Q 1300.12@139A Villareal, R.P. 1150-82.336A, 860.1*67A Vinar, J. 846.4.344A Vince, D. 1058-5&152A Vincent, G. 1189-2?52A Vincent, J.A. 1114-19+459A, 834+461A Vinch, C.S. 1236.113+12OA, 1267-61*206A, 1177-147413A Violante, A. lW9-202.201A, 1009-20Y203A Virdee, M. 1046-66.147A, 866.&434A Virmani, R. 1160.172*257A, 1039-223A, 1123.23*31A,

1221.15’62A Visser, C.A. 10%64*X4& 1069.158*39OA, 867.1*434A Visser, F.C. 1059.6+154A, 867-1’434A Visser, L. 8%+426A Vitali Serdoz, L. 120%14242OA Vitalis, D. 1019.9ti312A Vitek. T.I.1188-l@SOA, 1188-1>5OA, 829.6.39A

Van Zooneveld. A. 1259.162289A Vandekerckhove, H. 866->433A VanderBrink, B. 113%116’103A, 1028-12288A VanderBrink, B.A. 1297.113+135A Vanderheyden, M. 854.>192A Vaninerti, R. 1001.20@306A Vannan, M. 1034-15@382A, 1143.14>402A, 1278-

155*44OA, 840.1*416A, 840.+417A Vanni, S. 876+295A Vanoverschelde, J. 1069.15@39OA Vanoverschelde, J.J. 894->451A Varagic, J. 1260.170*29OA &as, C. 8X4-1*295A Vardakis, K.E. 1030-112.9OA Vardas, P.E. 1165.49175A, 1030-112.9OA Varenne, 0.1259.166.289A, 891-5.49OA Vqa, A. 824.+399A Vqhese, F?J. 1160.172257A Vargiu, D. 1009.203.201A Varma, C. 1046.66.147A, 1059..6@154A, 812-l.162A Vamava, A.M. 1160.17@257A Varshneya, N. 1027.118.87A Vasan, R.S. 109%70.157A, 847-2%34A, 814.1*397A Vasey, C. 824.l.398A Vassalli, G. 851.1*266A Vater, M. 1139.12>104A, 1061.124*93A Vaughn, W. 100%204*59A, 1008-21@6OA Vaughn, W.K. 1166.5+176A, 1155-1?41A Vaur, L. 1195.184274A Vavouranakis, M. 1088.15*18A, 87&%5*368A Vavuranakis, M. 1070.13.1OA, 1038-16QA, 1218.85+355A,

1219.89.356A, 1039-25.4A Veasy, L.G. 1147.19@462A Vedala, G. 1267-6@205A, 1248.10@486A Veen, G. 1086-9@322A, 879.>368A Veeramachaneni, V. 1188.13*5OA, 1296-3+82A Vega, G.L. 1128.174249A Veinot, J. 1028.123*88A, 1028-124+39A Velagaleti, R. 1059.69155A Vclazquez, E.J. 1132.49.165A, 1120.92332A Veldtman, G.R. 841.1*463A Veledar, E. 1073-41*16A, 1073.4@16A, 1250-79361A, 1002-

203*493A, 1002.205*493A, 821-1.327A Velema, E. 1125-1@35A Veltmann, C. 1240-135.427A, 1245.158*432A Velusamy, M. 1033-146.381A Veneroso, G. 1069-157.39OA Venge, F! 1154.7t?.341A, 820.2326A, 820~+326A Venkar, D. 1214.6’509A Ventura, H. 1037.7.492A Ventura, H.O. 130%50.212A, 872.1*209A, 872+209A Ventura, R. 1099-48*159A Venmrini, C. 890.&303A Venturini, V. 1009.201*2OlA Ver Lee, P.N. 864~+51OA Verani, M.S. 1142-13p402A, 128%13+446A, 1288.

14@446A Verbeken, E. 1070.17.llA, 1259.16>289A, 1256-29.74A Verdecchia, P. 1097.191*24OA Verdino, R. 129%116*136A Verdino, R.J. 1239.13@123A, 1029-13@9OA, 1104.123*97A Verdun, A. 1223-33*65A Vered, Z. 1059-63.153% 837-6.183A Verheugt, F.W.A. 1235.72*199A, 1052.8@316A, 1086.

9@322A, 32.6.17A, 879.2*368A, 885.+84A Verheye, S. 8%1*241A, 819.2.28A Verma, R. 1205-130*118A Verma, S. 1044.53+4A, 1058.58*152A, 8%2.477A Verma, V.K. 1033.14@381A Vermeer, F. 1095-181*238A, 1086-91*322A Vermeersch, p. 1259-16+289A, 1259-162289A Vermeire, I. 1256-2974A Vetmillion, J. 1249.78.36OA, 100%206?59A, 855>351A V&et, R.L. 1041-38*7A Vesely, I. 1047-103*473A, 875-1.487A Vetrovec, G.W. 1155.1@39A, 1295.28.81A Vicari, R. 1052.8@315A, 820.1*325A Vichinsky, E. 1279.198+47OA Vi&, G.W. 1093.165*235A, 1003-21@494A Victor, F. 1270-118.128A Vicuna, R.I. 1234.63.197A Vidaillet, H. 1280-3*513A, 832~+174A Vidal, C. 1078.180.231A Vido, D. 1037~@492A Viedt, C. SlO-3.25A, 850~>265A Vi&, N.W. 1233.54195A Vierbuchen, M. 1065.14@386A

.__ Vittone, F. 1127.16@247A Vlzhopoulos, C. 1038-1@2A, 11%160*255A, 11%

164*25&A, 1163-185.26OA, 1039.25*4A, 878.5.368A Vlachos, H. 1189-29.53A Vlassak, I. 881.1.442A Vlerter, W.B. 1178.15+415A Vloka, M.E. 1139.124.104A, 1272-129.13OA Voci, P. 1219.9>356A, 1069-15%39OA Vocke, DC. 1113.109477A Voeller, G. 1196.188*274A Vogel, D. 29.4%?A Vogel, J. SSO-2.265A Vogel, M. llOO-51.159A Vogel, M.E 1134-63.168A Vogel, R.A. 1301.159297A Vogiani, P. 1077.17723OA Vogt, A.M. 87%4*368A Vogt, J. 1204-12p116A Vogtmann, T 1205-127.117A Voidou, E. 1072-3214A Voigt, J, 1146.15?406A, 1292-155.45OA Voigt, J.U. 1290.149448A Voipio-P&&i, L. 1284-89.374A Volbracht, L. 1024.177.223A, 1123-2+32A Volders, P.G.A. 1023.172.222A Volkcrs, C. llOO-49159A Voikmer, M. 1205-12@117A, 1205.127*117A, 1104-12297A Vollmann, D. 1239-12*123A, 1270.116Q27A Volponi, C. 1069-157*39OA Voltchikhina, S.A. 1310.62215A Volterrani, D. 894-4.451A .,om Brocke, E. 865.6.126A vom Dahl, J. 1155-15*4OA, 1222-2>63A, 12%25*73A van Beckerath, N. 1155.14.4OA van Birgelen, C. 108%1+19A, 12%2@72A van B&l, M. 1118-8333OA van Dryander, S. 1171-121.108A van Hardenberg, ‘l? 1024-17@223A van M&g, G.O. 1263.18+293A, 817.3.243A van Scheidt, W. 10%57.152A, 1054.9@317A, 837.2182A van Segesser, L. 1005-209.479A van Segesser, L.K. 851.1*266A van Smekal, A. 874.1.441A Voonahme, J. 1024.177.223A, 1123-26.32% 1123-26.32A Vera, A.M. 1105.129.98A Vos, J. 836.3.47A Vos, M. 862-2.124A Vos, M.A. 1023-172222A Voskuil, M. 1089.2+21A, 1126-169246A VouhC, P.R. 1246.199.469A Vourvouri, E.C. 117%15+415A Vowinckel, E. 1247.>512A, SSS->218A Vrints, C. 1089.26*21A Vrolii, MC. 11X9-26.52A Vromans, R.EIJ.W. 879-2.368A Vuk, L. 1300-13@139A Vukcevic, V. 1036.15+384A Vukov, LX 1241.139*428A Vulpis, V. 1299.122.137A Vuolteenaho, 0.1262.179.292A Vuust, J. 1309~5@214A Waagstein, E 845.2*183A Wachtell, K. 1023.168.221A, 1164.19@261A, 869.>287A Wackers, F. 1175.139.411A Wackers, F.J. 867.3.434A

KEY: Author, Session-abstract number * page number

JACC February 2001

Wadwiw, M.A. Xl?-2%42A Wada,A. 1132-46*165A, 1201-64.19OA, 1201.72.191A Wada, Y. 1211.155.423A Wade, MJ. 1073.3tilSA, 1311.72*217A, li50.81*336A,

Waggoner, A. 1267-6@205A Wagner, G.S. 1203-11%115A, 1203.117.115% 1220.

97.357A Wagner, M. 1003-209*494A Wagner, S. 1074.160.227A Waigand, J. 32.3*17A, 829.3.38A Waighr, D. 1020.195.453A W&&n, M. X37-3.182A Wainsrein, M.V. 100X-207+9A, 890.1.302A, 885.1.83A Wainstein, R.V. 88%1.83A Wait, T.D. 1167-56’176A, 857.3.11XA Wajngarten, M. 1233-5+195A, 1160.16+256A W&man, R. 1072-31*14A, 1089.27.21A, 1089.30*21A,

1090-31.224 1090.35.23A, 1124.31.33A, 1156. 20.41A, 1156-25*43A, 1190.31*53A, 1190.34*54A, 1221-1@6OA, 1221.12*61A, 1221.11*61A, 1221. 16*62A, 1221.19+62A, 1222.24.64A, 1256.22*72A, Xl9 >29A, 853.1*57A, X53-2*57A, X53-3*57A, 853.6*5XA, X60-5*68A, X70-+76A, 887.5.86A

Waktare, J. 1098.73.157A waku, s. X18-5.ZXA Walcott, G.P. 1239.125.122A Walden, J. 1204-119.116A Waldo, A.L. 1269.112*126A, 839.4-112A Waldsrreicher, J. 1007.204*26XA Walbout, R. 834-34461A W&our, RJ. 1092-16@234A Waligora, M. 1270-119.12XA Walker, B.D. 1202.131*114A Walker, C. 1257-33*74A WaIker,J. 1102.59161A, 1078-187.232A, 1092-161-23412,

11%161*246A, 886+218A Walker, M. 1134.63.16XA Wa!.ker, R.G.T. 1059-61*153A, 1241.137*42XA, 884.6.296A Wa”entin, L. 1051.81*314A, 10X6-94323A, 1150-8>336A,

1154-78*341A, 820.2.326A, X20-4*326A, X63-+359A, 879+369A, 879.3.369A

W&r, C. 1151-90*33XA, 1224.41.67A WaI!ick, D.W. 1299-12+138A, 1299.123*13XA, 1267.

63*206A, 1006-208.409A Wallner, K. 1125-11.36A Walporh, B.H. 1017.86.309A Walsh, E.P. 1271-126.129A W&h, M. 1026.190*225A, 10%191*226A, X59-4-278A Walsh, MJ. 108%85*321A, 1113.105*476A Walsh, R.A. 822-3*164A W&her, C. 845.4.183A Walther, T. 1096.186*239A, 1262.180.292A Wang, A. 1243.150*431A, 12X1-104.4XXA, X91-6.49OA, 896.

3.51512 Wang, A.Y.M. 11%107*476A Wang, C. 1269-131.127A Wang, I? 1271-124*129A Wang, J. 1100.50.159A, 1308.55*213A, 409-2.49XA, 409.

4*499A Wang, K. 1276.147.43XA, X79-6-369A, 8%6.427A Wang, L. 1192.167.27OA, 1038.19.3A, 1256.29.74A Wang, M. 1234.58.196A Wang, N. 1157-33*44A Wang, PJ. 113X-116.103A, 1297.113.135A, 1028.12288A Wang, W. 840.3*416A Wang, Y. 1101.5+16OA, X56-2-193A Wang, Z. 1020.195*453A Wanitkun, S. 1020.199453A, 1048.200.455A Ward, B. 1181.?507A Wardeh, A.J. 1190-39.55A, 1221-1+61A, 1221.13*61A, 887

3*8SA Wargovich, T.J. 1008.209*6OA Warmao, E. 1028.121*88A, X48-3.113A Warman, E.N. 1103.115*95A Warner, J.J. 1281-10+488A, 896.3.515A Warner, K.G. 1279.200.47OA Warnes, C.A. 10X2-19?45XA, 1114.197.459A Warshofsky M.K. 1133.59-167A Warsi, M.A. 841.1.463A Warn&r, G. 1146.157406A Wasmer, K. 1139.121*104A, 1170.119.lOXA, 1099-4715XA

1062.125*93A, 839.l.lllA, 873-3*13lA, 880.6-132A Wasserman, A. 850-5.265A Wasserman, K. 826.>243A Watanabe, C.T. 29.8.9A

Watanabe, H. 1071.26-134 1162.178*259A, 1034. 149.382A, 1107.136’391A, 1291.15>449A, X49- 2.417A

Watanabe, I. 10X4-81.320A Watanabe, J. 1267.63*206A, 1053.89*316A, 1006-20X-409A,

1273-133*435A, 847.5*185A, 814.5-398A, X49-5*41XA Watanabe, N. 1107.134.391A Watanabe, 0.1228.175.282A Watanabe, T. 1072.29*13A, 1267.64*206A, 1096.187*239A,

808.2*276A Watanabe, Y. 1050.76.313A, 10X5-89.322A, 11%13*4OA Waters, CA. 1092.161.234A Waters, D. 1305.179.3OOA Watkins, M.W. 1223-30.65A, 864-4*51OA Watkins, T. 1136.73.171A Watkowska, J. 1061.123.93A Watson, D. X67-3.434A Watson, D.D. 1087.100*324A, 11X3-X7-346A, 1109.

144*393A, 1207.140.420A Watson, K.E. 1095.183.239A Warn, W. llll-151.395A Wayhs, R. 1241-138.428A Weaver, W. 1081-l-496A, 8556.352A Webb, C. 890.6.303A Webb, D.J. 1072-32.14A, 107X-185.232A Webb, G.D. 841-1.463A Webb, J.G. 1220-100.358A Webb-Peplae, M. X78->367A Webb-Peploe, M.M.M. 1263.186.293A Weber, D.K. 1039.22.3A Weber, S. 1070.16.llA, 1078-1X0-231A Webster, K.A. 1016.77.30XA Webster, M.W.I. 1070.lS*llA Wedel, H. 1168.62*177A Wear, A. 1155.17.41A Webling, M. 1102.63.162A Wei, C. X27-2-245A Wei, J. 825.3*4OOA, 825.4.400A Wei, K. 1112-158*397A, 1145.154.405A, X33-l-407A, X94-

5-452A Weidemann, F. 104X-197-454A, 866.1*433A Weidinger, I? X63-2*359A Weidinger, F.F. 1093.173.237A We& H.F.C. lOSO-101.313A Weinberg, PM. 1020-200.454A Weinberger, M. 1165-46.174A Weinbrenner, C. 88915*378A Weinert, L. 1064-133.384A, 1174.134*41OA, 1116.4-SOOA Weintraub, W. 1155.19-4lA Weintraub, W.S. 1073-41+16A, 1073.40*16A, 1223-2965A,

1052.86.315A, X20-1.325A, 821.1.327A, X21-5.327A, 1150.79.335A, 1250.79.3614 1275.146*43XA, 11% 42*46A, 1037.5*492A, 1002-20?493A, 1002.205*493A, 1501-l-498& 114X-4*504A, 864.3.51OA

Weirick, B. 1158.38.45A Weis, M. 105X-57*152A, 1229.177.282A Weisner, N. 1127.168*247A Weiss, J. 1081.1*496A Weiss, J.N. 1202.113.114A Weiss, R. 1027-11787A Weiss, R.M. 886.&218A Weisslinger, N. 1076.171~229A Weissman, N. X53-6*58A Weissman, N.J. 10X9-29QlA, 10X9-27-21A, 1309.60*214A,

1092-159.234A, 1230.19@285A, 1156.21*42A, 11% 25*43A, 1158-35.45A, 1221.11*61A, 1221.19.62A, 1222.24*64A, 1257.3+74A, 1294.17*78A, 1294. 19*79A, 1296-37.83A, 853.2.57A

Weissman, N.W. 12X6-95*376A Welge, D. 1024.177*223A, 1123-26*32A WeIlens, H. 129X-119*137A, 1019-98*312A W&ens, H.J.J. 1140.127*105A, 1023.17>222A, 1175.

139.4114 813+1OOA, X62-2-124A We&, A. 1159.164.256A Wells, W.J. 1004.208.457A Weltman, K.D. 1142.137401A Welv, T.K. 1023.169*221A, X43-4-264A, 869.4.287A Welz, A. 1113.104*476A We&g, M. 1028.11988A Wen, W. 1197-43*186A Wencker, D. 854.6.192A Weng, Y. 1043.47.143A Wennberg, D.E. 1073.37*15A, 803-2.502A, 864.4-5lOA Wentze1,J.J. 1301.19+29XA, 1190.36.54A, 32.1.16A Werdan, K. 812.3*163A Werlemann, B. 1009-204*202A, X61-l*ZoOA Werner, D. 1146.157.406A

KEY: Author, Session-abstract number * page number

AUTHOR INDEX 555A

Werner, G.S. 1216-101*352A, 1251.X9-363A Wernovsky, G. 805.2.464A, X93-l.47OA Werns, S.W. 1122-14.3OA, 100%201.58A Wesloske, W. 1239.129.123A Wessel, D.L. 1271.126.129A, X05-2.464A West, J. 1042~44-1424 1234.58*196A, 1505.2.514A West, M. 1230.191.285A West, S.G. X35-2*253A Westa& G.M. 1246.197*46XA Westerman, E. 1066.145.387A Westfall, K.A. 1234.61*197A, 856-4*193A Weston, S. 114X-3.504A, 114X-2*504A, 1247.7.512A Weston, S.A. 1148.+504A Wenel, G.T. 1138.118*103A, 1202-112.114A, 1202.

132.115A Wexberg, P 1256.21.72A Weyers, J. 1007.206-268A Wharton, J. 1272.129.130A Whellan, D.J. 888.1.21XA Whelton, A. 1164.189*261A White, C.J. 1122.16-3049 White, D.S. 12X1-103.487A White, H. 1007-206268A, 1230.191*285A, X42-1*262A White, H.D. 1154.77.341A, 1220.lC+35XA, 1283.SO-372A,

846.2*343A, X46-5.344A White, K. 1181+507A, 864-6.511A White, M. 1046-70’14XA, 1168.67.178A, 1227.168*2XlA White, R. X60-5*6XA, 8X7-5.86A White, R.D. 1274.141*437A White, W.B. 1164.189*261A Whitely, G.S.T.J. 1196.185.274A Whiting, J. X19-5.29A Whitlow, P. 1090.32*22A, 829.1.38A Whitlow, P.L. X29-5-39A, 8X5-2.83A Whitman, C. X81-3*443A Whittaker, P 1284.86-374A Whittingham, H.A. 1256-23*72A Wholey, M.H. 118X-14.5OA, 1188.14.5OA Whyte, G. 10%Sl%lA, 1057-52*151A Wichterle, D. 1022.165.221A Wickline, S. 1016.82-309A Wickline, S.A. 1151.84.3374 1006-207409A Widen, G. X51-2*266A Widimslq J. 1234.66*19XA Wiebers, D.O. 11%10X-476A, X59-5*27XA Wiedemann, M. 1272.13@13OA Wiegand, D. 1054.96*317A, X37-2182A Wiegand, U.K.H. 1063.129*95A Wiegers, S.E. X14-2-397A Wiegman, A. 1093-17@236A Wienbergen, H. 10X6-93*323A, 1282.102*372A, 1214-

5.509A Wieneke, H. 1088.19*19A, 1024.17?223A, 1123.26-32A,

1295.25*8OA Wxernik, PH. 1027.11%87A Wijesekera, N. 1045.6@146A Wijns, W. 819.>2XA, X52-@56A Wilber, D.J. 1271.122*129A, 862.@125A W&&en, D. 1226.165*28OA Wilcox, J.N. 1125.11*36A Wilensiq R.L. 1090.34.224 1074.159.227A Wiles, J-D. 1234.6@197A W&e, N. 1267.67.207A W&e, N.M. 1251.90.363A W&ins, M.R. 1025.18p225A W&off, B. 1062.12@94A WiIk& B.L. 1005.201*478A, 1029.127.89A, X73-4*131A WilIems, F.F. 1083.75.319A Wilienbrock, R. 830.2172A WilIerson, J.T. 108X-14*1XA, 1039-23*3A, 816.2241A, X25-

3-400A, X25-4.4OOA Willette, R.N. 1135.69169A, 1135.72-170A WiIIiams, B.A. X46-4.344A Williams, D. 12X0-&514A WilIiams, D.O. 1073-35*15A, 1124-35*34A, 11X9-2953A,

1222.23-63A, 1224.37-66A, 1224.39*67A Williams, K. 1070.19-1lA Williams, L.S. 1165.4@174A Will&s, R. 1006.209.41OA, 412.1.50lA Williams, R.V. 1147.198*462A Williams, S.A. 1045.5@145A Williams, W.G. X41-3*463A, 805-4*464A Williams, W.H. 12%79361A Williford, D.J. X07-3-424A Williford, W. 1098.69157A Wilson, A.C. 1098.4+156A Wilson, J.M. 1032.140*3XOA, X60-1*67A

556A AUTHOR INDEX

Wilson, M.F. 1217-83*354A Wilson, P.W.F. 884-1.295A Wilson, RF. 1090.37.23A Wilton, L.V. 1302.162.299A Winkelmann, B.R. 1195.18@273A, 1301-192298A Winkler, J. 1309.57*214A, X32-5*174A Winkkr, R. 1195l80.273A, 1301.192*298A Winters, S.L. 1239-129123A Wintersperger, B.J. 874.1*441A Wintour-Coghlan, M. 1127.169248A Wise, B. 1219.90.356A Wiseth, R. 836.2%A Wisniacki, N. 877.ti211A Witch&, S. 1227.16@28OA Witheraw, F.N. 1078.185.232A Witt, T 412->501A Wittekoek M.E. 1093.17@236A Wohlfrom; M. 1125.47..36A Wov, J. 1252.92?364A, 1178.lQ414A Wolf, P.A. 814.ti397A Wolf R.K. 1182.83*345A Wov, T. 1118.78.329A W&c, P. 1234.61*197A, 856.4.193A W&l, E.E. 1199-52188A Wolff A. 830.6Q73A Wolff, A.A. 1055.74.149A, 1152-92.338A Wolff, G.S. 1105.128.98A Wolff, R. 1296.32.82A Wolfram, S. 1169.74.18OA Wolfrum, S. 1118.8233OA Wolner, E. 1182.82.345A Wolperr, C. 1298.117.136A, 1300-12?139A, 1103.115.95A Wolski, C. 1293.427711 Wolski, K.E. 831.1.334A Wang, H. 1136.73.171A Wang, J. 1127.169.248A Wang, K. 1204.120.116A Wang, M.L. 1082.20@459A Wang, P 1123.2@31A Wang, P.C. 1004.208.457A Won& S. 1089.22.2OA, 1267-6*207A, 1190.32.54A, 811-

5*27A Wang, S.P. 11%103.48OA Wang, T. 1003.206.493A Wongvipaporn, C. 1281-106.488A Wonke, B. 1102-59.161A, 886.+218A Woo, K.S. 1229.178.282A, 1301.161.297A Woo, M.A. 109X-72.157A Wood, D. 1027.116.87A Wood, D.A. 803-5.50312 Wood, D.L. 1008-203.58A Woodford, E. 1017-87*31OA Woodiwiss, A.J. 832.>173A Woods, C.W. 1047.105.473A Woods, R.L. 1046.72.148A Woods, T 1135.69.169A Woodward, M. 1169-73.18OA W&y, S. 1204.124.117A Wrarme, B. 1067.148.388A Wright, M. 1027.116~87A Wright, M.L. 843.&264A Wright, R.S. 1249-102.36lA Wright, S.M. 864.5.511A Wroczynski, M. 1003-209.494A Wu, A.H. 1220.98.358A Wu, CM. 150%>498A Wu, D. 103X-l>lA, 1291.151*449A Wu, H. 1090-31.22A, 1080.2.49%4,1189-2+52A, 850-

3.265A, 870.4.76A Wu, K. 1192.16727OA Wu, L.A. 1170.117.107A, 1148-7.505A Wu, S.M. 409.1*498A Wu, W. 1202.131.114A Wudel, E. 1215.105.484A Wu!.ferr, EM. X18-1.27A Wunderlich, G. 1190-37.55A W,ij, D. 805.>464A Wyse, K.R. 1202.131*114A Wyss, CA. 1198-49=187A Xavier-Nero, J. 1022-164.22OA Xenakis, C. 1251-84.362A Xenakis, K. 1193.172271A, 843-5.264A Xia, Q 1127-168*247A, 1193.169.271A, Sol-5.325A Xiao, Y. 409.4.499A X&shun, L. 1070-17.llA Xie, F. 1145-151’405A, 1145.152*405A, 1146.156%6A,

833-3.407x& 833-5.407A

JACC February 2001

Yang, A.C. 1071.20.12A, 1071-2l%2A, 1297.lll.l35A, 1157-2@43A, 115%3+45A, 1041-37*6A, 8441*47A, 853-ti57A, 887+85A

Yeung, L.Y.C. 1227-17@28lA Yi, Q 1132.45.165A Yin, A. 124X-105.486A Yip, J.W.L. 1082-200.459A Yock, P.C. 1071-2O%A, 1071.21*12A, 1297-lll.l35A,

1072.33*14A, 1039.24*4A, 1156-2@41A, 1041.37.6A, Sll-3*26A, X11-1*26A, 844-1*47A, X53-1*57A, 853- 3.57A, 853.5*57A, 887-2.85A

Yodogawa, K. 1116-3.5OOA Yodoi, J. 1054.99.318A Yoh, H. 1107.13@391A Yokohama, H. 1229.185*284A, 1263-182Q93A Yokoi, H. 1090.38.23A, 1123-24*32A, 1188.15*5OA, 1296.

39.83A Yokota, M. 1167.58.177A Yokoya, M. 1050.7+313A Yokoyama, M. 1059.62153A, 1134-6+169A, 1267-62206A,

1268-7@208A, 1077.17@23OA, 1031-13@379A Yokoyama, S. 108%17*19A, 1123.22*31A, 1185-99349A Y&shim, T. 115X-34.44A Yang, P 1140-130.106A Yang, Y. 1291-151.449A Yoo, S. 1294-lti78A Yook, R.M. 1305.182.3OOA Yoon, M. 1219-93*357A, 1294-lti78A Yoon, S. 11%2+43A Yoon, Y. 1230-188.284A Yoshida, A. 1134.64*169A, 1134.66*169A Yoshida, J. X26-5*244A Yoshida, K. 1107.13+391A Yoshida, M. 1131.19>253A Yoshifuku, S. 1059.71*155A, 1110.149+395A, 849+418A Yoshiham, F. 1049.10+475A Yoshikawa, J. 1162.17@259A, 1034-149*382A, 1107.

136.391A, 1244151a431A, 1291.153+%9A, 840- 5.417A, 849.2.417A

Yosbikawa, R. 1059-62153A, 1267-62*206A, 1031.136+379A Yosbikawa, T. 1053-93.317A Yoshimoto, N. 1228-175*282A Yoshitama, T. 1222.25*64A Yoshitani, H. 1244.151*431A, 840.5*417A Young, A.A. 1108.138.392A Young, I.S. 1228.173.281A Young, J.B. 872.3.209A Young, K. 1047.107’473A, 1188.13.5OA Young, M. 1105-128.98A Young, P X42-2.262A Young, TM. 1091.11*24A, 1158-40.46A Yousef, 2. 130X-47.211A Yousufuddin, M.1308-47+211A Ym-Ame, K. X36-2.46A Yu, C. 1214.?509A, 8%1.118A Yu, C.W. 1229.178.282A Yu, Z. 1113-103.475A Yuan, C. 1032-137.37912 Yuan, J.X.J. 1279-195+59A Yuasa, S. 1166-55.176A Yuasa, ‘I? 1267-59.205A, lllO-149395A, 849.ti418A Yuda, S. 1277-152.44OA Yue, R.L. 1122.163OA Yuhala, K.J. X10-1.25A Yui, Y. 1087-9e324A Y&iii, K. 1211.155.423A Yung, T X93-5.47lA Ytiekcy, K. 850.2.265A Yusef S. 109X-69.157A Yusuf, S. 1132-45.165A, 869-1.286A Yutani, C. 1057.5&151A, 1156-23.42A, 1049-lOQ475A Yuval, R. 1168.72.179A Yes, L. 1197.45.186A Zabal, C. 841~7..463A Zabalgoitia, M. 1174-135.411A Zadina, K. X83-1.37OA Zado, E.S. 113X-11?103A, 1205126.117A, 1029-13@9OA,

84X-@114A Zabler, R. 1138-llti103A Zahn, R. 1086-93*323A, 1282.102372A Zairis, M. 1077.177.23OA, 1019.96*312A, 1085-8+321A Zalenski, R. 1084.8>32OA Zalenski, R.J. 1282.101.372A Z&s-Ganley, A. 1045.59.145A Zalos, G. X17-2.242A Zamaklar-Trifunovic, D. 1235-73199A &man, A. 80X-3*276A

Xie, H. 1221.ll.61A Xie, T. 1208-145*421A, 1240.136’428A Xie, Z. 1194-174*272A Xu, X. 1175141*412A, 1187-1@49A, X16-5*242A Xydas, T. 119X-47.187A Yabe, T. 1268.74.208A Yacono, B.C. 1310.62.215A Yacoub, M. 1066-143.387A Yadav, J.S. 1223.3+66A, 1188-17.5OA, 829.5.39A Yagami, H. 1156-23.42A Yogi, T. 124&13+427A Yagihara, ‘I? 1005.203*478A Yakubov, S.J. 29.7.9A Y&e, Y. 882-4’44444 Yamabe, K. 1071-24.12A, 1240-134.427A Yamada, A. 1072.3@13A, 1107.135*391A Yamada, D.M. 1220.95*357A Yamada, H. 1141-133.401A Yamada, J. 1194.176’272A, 827~+245A Yamada, M. 12%165*289A, 11X7-42*49A Yamada, S. 1134-64169A Yamada, Y. 1206-133.418A Yamagara, T. 10%102313A Yamagishi, M. 1252.93*364A, 1156-23.42A, 1292.15+45OA Yamaguchi, T. 1010.2Op134A, 1156.2342A, 1060.11792A Yam&ado, M. 1097.19224OA Yamamato, H. 1071.25*13A, 1132.54*166A, 1131-189’252A,

1293.41.77A Yamamoto, K. 1009.20@202A, 1019-95.311A, 1069.

15&39OA, 1211.158.424A, 1060-116.9212 Yamamoto, ‘I 1132.4+165& 1201.72’191A, 1184-92’347A Yamamuro, A. 1071-24.12A, 1240.13+427A Yamanaka, Y. 1059-6>153A, 1267-62*206A, 1031-136’379A Yamanari, H. 1079-19+234A Yamane, Y. 1184-92347A Yamashiro, K. 1134.64*169A Yam&it+ T 1107-13>39OA Yamaura, G. 1074-161*227A, 871.1*366A Yamaura, Y. 1107.13+391A Yamawaki, T. 1107.135.391A Yamazaki, T. 1132.51*166A, 1131-191.252A Yamazato, A. 1132.53.166A Yamamoto, T. 1201-6+19OA Yanagi, S. 1107-13@391A Yanazume, T. 1192-16+27OA, 1194.17&272A, 889->377A Yancy, C.W. 1267.69207A, 888.3.219A Yandle, T.G. 845-3+183A, 869.5.287A Yak, L.R. 1305182.3OOA Yang, A. 1298.11?136A, 1300.12+139A Yang, B. 1075-16V229A Yang, H. 857-1.118A Yang, N. 1221.11*61A Yang, P 863-2.359A Yang, S.H. 107X-18&232A, 1229.180*283A, X35-6.25412 Yang, X. 1016.78*308A, 1183-8@346A Yang, Y. 1079.193.234A, 1211.155*423A, 409.4.499A Yanming, H. 1070.17QlA, 1038-19.3A, 1256.25’.74A Yano, J. 1131-19>253A, X16-5.242A Yano, M. 1194-176*272A, 827.4.245A Yao, S. 1036-157*384A, 1111.152395A Yap, Y. 1173.lll.llOA, 1236-111*119A, 1269-113*126A,

1010.203’1334 1098.7>157A, 1134.62168A, 1120- 9@331A, 1287-13+445A

Yap, Y.G. 1272.127.129A Yarzebski, J. 1095.182*238A, 852.?56A Yasaka, A. 1225-19+279A Yasu, T. 10351.54.383A Yasuda, S. 1162.180.259A, 810~+25A Yasuda, T. 1094.178.238A Yasumura, Y. 1292.156.45OA Yasuno, S. 1223.35.66A Yasuoaka, Y. 826.5.244A Yaw&, K. 1036.158.384A, 1244-153.431A, 104X-199.455A Yasutake, M. 1251.86.363A Yavqil, 0.1026.189.225A Yawn, BP. 1148-3.504A, 114X-2’504A, 1247-?512A Yazaki, Y. 126%72208A Yazdanpanah, M. 1056.47.15OA Y&i, H.A. 1157-32.44A Yazicioglu, M. 882-4++4A Yeagcr, M. 10X9-2+2OA Yeatman, L. 1294.1+78A Yen Ho, S. 1246-195.468A Yea, J. 1049.109.475A Yeung, A. 1008.205.59A

KEY: Author, Session-abstract number * Page number

JACC February 2001

&man, Z. 1255.1?71A Zambaras, i? 1091.40*24A Zamorano, J.L. 8X1-5*443A Zamparelli, R. 1131-186Glh Zanchi, C. 1134-65*169A Zannad, F 1132.50*166A Zanobetti, M. 112@91*332A, 12%139*446A Zanoila, L. 1231.44.194A, 130%46-211A Z;lrdini, P 1231.44*194A, 1308.46.211A Zareba, W. 1173-113.llOA, 1160.16’+257A, 1191.

159269A, 10%87*321A Zaret, B.L. 807.2.424A Zaretdq A. 111%78.329A Zarse, M. 1104121*97A Zandis, E. 892.5*14lA Zbicinski, I. 1003.2Op494A Zebra& J.S. 1218.84.354A Zecchel, R. 1246-195.468A Zehr, K.J. 891.3*489A Zeidan, Z. 120%146.421A Zeidler, D. 1099-48.159A Zeijlemaker, V.A. 1274.137436A Zeidin, W. 1249.78*36OA Zelikovich, L. 810-1*25A Zelinger, A.B. 1241~138.428A ZelinghqJ. 1124-3>34A Z&s, R. 1227-16?28lA, 845-1*183A Z&r, M.1252-92*364A, 1178.152.414A Z&nix, C. 1129.17?249A, 8X9-1.377A Zenker, D. 1239-128.123A Zenovich, A. 1267~67*207A, 1251.90~363A Zemos, M.J. 121%86.355A Zervoudaki, A. 1260.169.29OA, 843.5.264A Zenerlund, P.C. Sll-1*26A Zerts, 4.D. 1067-147.388A, 1276.148.4394 1248.

104*485A, 849-1*417A, 849~3*417A, 849~5*418A, 858- 1*42SA, 881.2.442A

Zhang, C. 409-3.498A Zhang, H. 1267-59.205A Zhang, J. 10%183.224A, 1192-165*27OA Zhang, 1~. 1271.124.129A Zhang, L. 1192.165*27OA, 1189.23+52A, 409-2*498A Zhang, M.J. 1163-18&26OA Zhang, Q 1247~+512A Zhang, S. 1271-124*129A, 1032.137’379A Zhang, X. 1204-124.117A Zhang, Y. 1299-12+138A, 1299-123*138A, 1267-61’206A,

1084.83*32OA, 1006.208*409A, 1215.109.485A Zhang, Z. 1197-73*186A, 1002.205*493A, &27-3”245A Zhao, F. 1251-90.363A Zhao, G. 1175.141.412A Zhao, N. 1052.84.315A Zhao, X. 1007.208.268& 842-3*262A Zhou, S. 1202-113*114A, 1269.131*127A, 1234.58.196A Zhou, X. 1276.147*438A, 879.6.369A, 858~@427A Zhou, Y. 1078-187*232A, 1126.161.246A, 1126.160’246A,

850~5.265A Zhou, Z. 1276-14?438A, 879.+369A, 85%6*427A Zhu, B. 1301-188*297A, 871.2.366A, 889.4.378A Zhu,J. 1045591456 1079.19>234A, 850.3*265A, X50-

5-265A Zhu, L. 1074-161*227A, 871-1.366A Zhu, M.M. 1001.20>305A, 11%18*41A Zhu, Q 1151-84337A Zhu, S. 1231.45*194A, 1079.193*234A Zhu, W. 1138.116.103A, 1297-113*135A, 1028.122%3A Zhu, Z.1079-193*234A Zhuang, S. 1299-124.138A, 1299-123+38A, 1267.63.206A,

1006.208*409A &da, K.M. 1058.56*152A, 1093-174*237A, 1188.17+5OA,

1190-38*55A, 1040-3+6A, 12.22.21’63A, 837-+182A, 829-S-39& 860.6*68A, &70-l-75A

Ziaie Matin, M. 1139.124.104A Ziccardi, J.W. 1136.44171A Ziegelhoeffer, T. 1169-74*18OA, 1074-160.227A, 1016-

81*308A Ziegenbalg, K. 1029.125*89A, X13-1.99A Ziegenhom, K. 825.I-399A ZieglgBnsberger, D. 10%78.314A Zielinska, M. 894.@452A Ziemssen, P. 1009-20+202A Zijlstra, F. 1001.203*305A, 1121-9?333A, 1153.97’339A Zilberberg, R. 1136.7417lA Zile, M. 1168-6@178A Zimariq M. 1221.19.62A Zimmtino, M. 1221-1@6OA Zimmerman, J. 1299.126*138A

AUTHOR INDEX 557A

Zimpfer, D. 11X2-8>345A Zip, D.P. 1106.131*99A, 862-4.124A, 880.3.132A, 892.

3*14OA Zoghbi, W.A. 1065-138*386A, 1291.151.449A, 861.5*2OOA,

824.2*399A, 894-1’451A Zoghi, M. 1026-189%5A Zoncu, S. 1075-167.22SA, 835.4.254A, 835.5.254A Zomoff, L. 1098-68.156A Zotz, R.J. 11%12.4OA Zouridakis, E.G. 1015-75*307A Zrenner, B. 839.3.112A Zuckq M. 1017.85.309A Zuckermann, A. 1182-82~345A Zueco, J. 32.4.17A Zuin, G. 1117-102-328A Zuk, R.F. 851.5.266A Zurbliigg, H.R 1043.47.143A Zuzak, K.J. 1130-182*25OA Zweifel, M. 1265.50*205A Zwinderman, A.H. 1131-188*252A, 890.3’302A

KEY Author, Session-abstract number * page number