77 7859$//,68867,('27( 0RRWWRULEHQVLLQL ( ( (ghoolqhqslypu . 77 7859$//,68867,('27(0rrwwrulehqvllql ( ( ulnlwq nhvoddwx wdoyloddwx 1hvwh)xwxud ( (

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Viimeinen muutospiv: 13.9.2017 Edellinen pivmr: 13.5.2016

  KYTTTURVALLISUUSTIEDOTEMoottoribensiini 95 E10, 98 E5, rikitn, keslaatu, talvilaatu; Neste Futura 95 E10, 98 E5

  (BE95 E10, BE98 E5), BE95E5

  KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtin tai yrityksen tunnistetiedot

  1.1. Tuotetunniste

  Kauppanimi Moottoribensiini 95 E10, 98 E5, rikitn, keslaatu, talvilaatu; Neste Futura 95 E10, 98 E5(BE95 E10, BE98 E5), BE95E5

  Tuotenumero ID 13866

  1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kytt ja kytt, joita ei suositella

  Tunnistetut kytt Aineen jakelu, (ES01a)Kytt polttoaineena, (ES12a, ES12b, ES12c)

  1.3. Kyttturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

  ToimittajaNeste OyjKeilaranta 21, Espoo, PL 95, FIN-00095 NESTESDS@neste.com (kemikaaliturvallisuus)Puh. +358 10 45811

  1.4. Htpuhelinnumero

  Kansallinenhtpuhelinnumero

  09-471 977 (suora) tai 09-4711 (vaihde) Myrkytystietokeskus

  KOHTA 2: Vaaran yksilinti

  2.1. Aineen tai seoksen luokitusLuokitus (EY 1272/2008)Fyysiset vaarat Flam. Liq. 1 - H224

  Terveyshaitat Skin Irrit. 2 - H315 Muta. 1B - H340 Carc. 1B - H350 Repr. 2 - H361 STOT SE 3 - H336 Asp.Tox. 1 - H304

  Ympristvaarat Aquatic Chronic 2 - H411

  2.2. Merkinnt

  Piktogrammi

  Huomiosana Vaara

  1/31

 • Viimeinen muutospiv: 13.9.2017 Edellinen pivmr: 13.5.2016

  Moottoribensiini 95 E10, 98 E5, rikitn, keslaatu, talvilaatu; Neste Futura 95 E10, 98 E5(BE95 E10, BE98 E5), BE95E5

  Vaaralausekkeet H224 Erittin helposti syttyv neste ja hyry.H304 Voi olla tappavaa nieltyn ja joutuessaan hengitysteihin.H315 rsytt ihoa.H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.H340 Saattaa aiheuttaa perimvaurioita.H350 Saattaa aiheuttaa syp.H361 Epilln heikentvn hedelmllisyytt tai vaurioittavan sikit.H411 Myrkyllist vesieliille, pitkaikaisia haittavaikutuksia.

  Turvalausekkeet P210 Suojaa lmmlt, kuumilta pinnoilta, kipinilt, avotulelta ja muilta sytytyslhteilt.Tupakointi kielletty.P273 Vltettv pstmist ympristn.P301+P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota vlittmsti yhteysMYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lkriin.P331 EI saa oksennuttaa.P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyv ilmanvaihto. Silyt tiiviisti suljettuna.P261 Vlt hyryn hengittmist.

  Sislt Bensiini

  2.3. Muut vaarat

  Muut vaarat Haihtuva., Hyryt saattavat muodostaa rjhtvn seoksen ilman kanssa., Maapern japohjaveden saastumisvaara.

  KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

  3.2. Seokset

  Bensiini 78 %

  CAS-nro: 86290-81-5 EY-nro: 289-220-8 REACH rekisterintinumero: 01-2119471335-39-0021

  LuokitusFlam. Liq. 1 - H224Skin Irrit. 2 - H315Muta. 1B - H340Carc. 1B - H350Repr. 2 - H361STOT SE 3 - H336Asp. Tox. 1 - H304Aquatic Chronic 2 - H411

  2-methoxy-2-methylbutane (TAME) 22 %

  CAS-nro: 994-05-8 EY-nro: 213-611-4 REACH rekisterintinumero: 01-2119453236-41-0000

  LuokitusFlam. Liq. 2 - H225Acute Tox. 4 - H302STOT SE 3 - H336

  2/31

 • Viimeinen muutospiv: 13.9.2017 Edellinen pivmr: 13.5.2016

  Moottoribensiini 95 E10, 98 E5, rikitn, keslaatu, talvilaatu; Neste Futura 95 E10, 98 E5(BE95 E10, BE98 E5), BE95E5

  Etyyli-tert-butyylieetteri (ETBE) 22 %

  CAS-nro: 637-92-3 EY-nro: 211-309-7 REACH rekisterintinumero: 01-2119452785-29-0004

  LuokitusFlam. Liq. 2 - H225STOT SE 3 - H336

  Methyl tert-butyl ether (MTBE) 22 %

  CAS-nro: 1634-04-4 EY-nro: 216-653-1 REACH rekisterintinumero: 01-2119452786-27-0003

  LuokitusFlam. Liq. 2 - H225Skin Irrit. 2 - H315

  Etanoli 10 %

  CAS-nro: 64-17-5 EY-nro: 200-578-6 REACH rekisterintinumero: 01-2119457610-43-XXXX

  LuokitusFlam. Liq. 2 - H225

  2-etoksi-2-metyylibutaani (TAEE) < 10 %

  CAS-nro: 919-94-8 EY-nro: 618-804-0 REACH rekisterintinumero: 01-2119489926-16-0000

  LuokitusFlam. Liq. 2 - H225Skin Irrit. 2 - H315Eye Irrit. 2 - H319STOT SE 3 - H336

  methanol < 3 %

  CAS-nro: 67-56-1 EY-nro: 200-659-6 REACH rekisterintinumero: 01-2119433307-44-XXXX

  LuokitusFlam. Liq. 2 - H225Acute Tox. 3 - H301Acute Tox. 3 - H311Acute Tox. 3 - H331STOT SE 1 - H370

  Kaikkien R-lausekkeiden ja vaaralausekkeiden tekstit on esitetty kokonaisuudessaan osassa 16.

  3/31

 • Viimeinen muutospiv: 13.9.2017 Edellinen pivmr: 13.5.2016

  Moottoribensiini 95 E10, 98 E5, rikitn, keslaatu, talvilaatu; Neste Futura 95 E10, 98 E5(BE95 E10, BE98 E5), BE95E5

  Muut tiedot Maaljytuotteen, oksygenaattien ja lisaineiden seos., Kokonaisaromaatit enintn:, 35 %,Tuotteen bensiinikomponentti (86290-81-5) sislt:, Benzene (CAS 71-43-2) 1 %, toluene(CAS 108-88-3) ~ 5 - 15 %, n-hexane (CAS 110-54-3) < 5 %., 95 E10-laadussa eetterityhteens enintn 22 til-%., 98 E5-laatu sislt enintn 5 til-% etanolia. 98 E5-laadussaMTBE, ETBE ja TAME enintn 15 til-%. Eetterit yhteens enintn 15 til-%.

  KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

  4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

  Hengittminen Siirr henkil raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Hakeudu lkriin jos oireetovat vakavat tai jatkuvat.

  Nieleminen l oksennuta. Hakeudu lkriin vlittmsti.

  Ihokosketus Riisu saastanut vaatetus vlittmsti ja pese iho saippualla ja vedell. Hakeudu lkriin josrsytys jatkuu pesun jlkeen.

  Silmkosketus Huuhtele vlittmsti runsaalla vedell. Poista piilolinssit, jos sen voi tehd helposti. Jatkahuuhtomista. Hakeudu lkriin jos rsytys jatkuu pesun jlkeen.

  4.2. Trkeimmt oireet ja vaikutukset, sek vlittmt ett viivstyneet

  Yleist tietoa rsytt ihoa. Saattaa rsytt silmi. Hyryt korkeina pitoisuuksina ovat huumaavia. Saattaaaiheuttaa pahoinvointia, pnsrky, huimausta ja huumautumista. Keuhkoihin psynielemisen tai oksentamisen yhteydess saattaa aiheuttaa kemiallisen keuhkotulehduksen.

  4.3. Mahdollisesti tarvittavaa vlitnt lketieteellist apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

  Huomioita lkrille Hoito oireiden mukaan.

  KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

  5.1. Sammutusaineet

  Soveltuvat sammutusaineet Vesisumu, vaahto, jauhe tai hiilidioksidi.

  Epsopivat sammutusaineet l kyt vesisuihkua sammuttamiseen, koska se voi levitt tulen.

  5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

  Erityisvaarat Erittin helposti syttyv neste ja hyry. Rjhdysvaara. Hyryt saattavat kernty lattialle jamatalille alueille. Silit voivat haljeta rjhdysmisesti tai rjht kuumennettaessa liiallisenpaineen muodostumisen vuoksi.

  Haitalliset palamistuotteet Hiilidioksidi (CO2). Hiilimonoksidi (CO).

  5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

  Suojatoimet sammutustoimienaikana

  Viilenn kuumuudelle altistuneet astiat vesisuihkulla ja siirr pois paloalueelta, mikli tmvoidaan tehd turvallisesti. Estettv sammutusvesien psy saastuttamaan pinta- taipohjavesi.

  Erityiset suojavlineetpalomiehille

  Kyt ylipainehengityslaitetta (SCBA) ja soveltuvaa suojavaatetusta.

  KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspstiss

  6.1. Henkilkohtaiset sujatoimet, suojavarusteet ja menettelyt httilanteissa

  Henkilkohtaiset varotoimet Vlt hyryjen hengittmist ja kosketusta ihoon ja silmiin. Kaikissa toimenpiteiss onkytettv riittvi suojavarusteita.

  Muille kuinpelastushenkilkunnalle

  Pysyttele tuulen ylpuolella vlttksesi hengittmst kaasuja, hyryj ja savua.

  4/31

 • Viimeinen muutospiv: 13.9.2017 Edellinen pivmr: 13.5.2016

  Moottoribensiini 95 E10, 98 E5, rikitn, keslaatu, talvilaatu; Neste Futura 95 E10, 98 E5(BE95 E10, BE98 E5), BE95E5

  Pelastushenkilkunnalle Asiattomien psy estettv. Hyryt ovat ilmaa raskaampia ja saattavat levit lhell maata jamatkustaa pitkikin matkoja syttymispaikasta ja leimahtaa. Huolehdittava hyvstilmanvaihdosta. Poista kaikki sytytyslhteet, jos sen voi tehd turvallisesti. Est staattisenshkn aiheuttama kipininti.

  6.2. Ympristn kohdistuvat varotoimet

  Ympristn kohdistuvatvarotoimet

  Vltettv pstmist ympristn. Sulje vuoto, jos sen voi tehd turvallisesti. Est vuodontai valuman psy putkistoihin, viemreihin ja vesistihin. Ker vuoto hiekkaan, maahan taimuuhun sopivaan palamattomaan materiaaliin. Ilmoita viranomaisille jos ympristnsaastumista ilmenee (viemrit, vesistt, maaper tai ilma). Maapern ja pohjavedensaastumisvaara.

  6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmt ja -vlineet

  Puhdistusohjeet Aloitetaan vlittmsti nestemisen tuotteen ja likaantuneen maan talteenotto. Pienet vuodot:Imeyt vuoto hiekkaan tai muuhun inerttiin imeytysaineeseen. Huomioitava tuotteenaiheuttama palo- ja terveysvaara.

  6.4. Viittaukset muihin kohtiin

  Viittaukset muihin kohtiin Henkilkohtaiset suojaimet, katso kohta 8.

  KOHTA 7: Ksittely ja varastointi

  7.1. Turvallisen ksittelyn edellyttmt toimenpiteet

  Kytn varotoimet Tuote sislt haihtuvia aineita, jotka voivat levit ymprivn ilmaan. Hyryt saattavatkernty lattialle ja matalille alueille. Vltettv kuumuutta, liekkej ja muita sytytyslhteit.Estettv staattisen shkn aiheuttama kipininti. Kyt rjhdysturvallisia shklaitteita.Kaikki ksittely tulee suorittaa ainoastaan hyvin ilmastoidussa tilassa. Pyritn vlttmntuotteen haihtumista ksittelyn ja siirtojen yhteydess. Vlt hyryjen hengittmist jakosketusta ihoon ja silmiin. Tarvittaessa kytettv henkilkohtaisia suojaimia ja/taikohdepoistoa. Syminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kytettess. Pese kdetja kaikki muut saastuneet kehon osat saippualla ja vedell ennen poistumista tykohteesta.SILITISS NOUDATETTAVA ERITYISOHJEITA (hapen syrjytymisen ja hiilivetyjenvaara).

  7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttmt olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

  Varastoinnin varotoimet Palavien nesteiden varasto. Varastoi paikallisten mrysten mukaan. Suojaaauringonvalolta. Varastoi rajatulla eristetyll alueella estksesi pstjen psyn viemriinja/tai vesistihin. Mahdollisiin vuotoihin varaudutaan esim. kerysaltailla, tytt- jatyhjennyspaikan pllystyksell ja viemrinnill. Varastoi ainoastaan oikein merkityissastioi