of 24 /24
Programs for HIV Prevention and Treatment IRD UMI 174 พพ พพพ พพ พพ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก กก กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก กก กกก กก กก กกกกกกกกกกก (PHPT Cohorts) กกกกกกกกกกกกก กกกกกก กกกกกกกกกก กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก กกก:

พี เอช พี ที

  • Author
    carsyn

  • View
    47

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

พี เอช พี ที การติดตามสังเกตการณ์กลุ่มผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี ผู้ใหญ่และเด็กในโรงพยาบาลเครือข่าย พี เอช พี ที ในประเทศไทย (PHPT Cohorts) การถอดบทเรียน หัวข้อ การขยายการเข้าถึง การรักษาด้วยยาต้านไวรัส. สนับสนุนโดย :. สารบัญ. บทนำ - เครือข่าย พี เอช พี ที - PowerPoint PPT Presentation

Text of พี เอช พี ที

Page 1: พี เอช พี ที

Programs for HIV Prevention and Treatment IRD UMI 174

พี� เอช พี� ที�การติ�ดติามสังเกติการณ์ กลุ่��มผู้��ติ�ดเชื้��อเอชื้ ไอ วี� ผู้��ใหญ่�แลุ่ะเด!กในโรงพยาบาลุ่เคร�อข่�าย พ� เอชื้

พ� ที� ในประเทีศไทีย (PHPT Cohorts)

การถอดบทีเร�ยน หวีข่�อ การข่ยายการเข่�าถ-งการรกษาด�วียยาติ�านไวีรสั

สันบสัน�นโดย:

Page 2: พี เอช พี ที

Programs for HIV Prevention and Treatment IRD UMI 174

สัารบญ่• บทีน/า

- เคร�อข่�าย พ� เอชื้ พ� ที� - การติ�ดติามสังเกติการณ์ กลุ่��มผู้��ติ�ดเชื้��อเอชื้ ไอ วี� ผู้��ใหญ่�แลุ่ะเด!ก

ในโรงพยาบาลุ่เคร�อข่�าย พ� เอชื้ พ� ที� ในประเทีศไทีย (PHPT Cohorts)

• โครงการภายใติ�การสันบสัน�นข่องกองที�นโลุ่กเพ�2อติ�านเอดสั วีณ์โรคแลุ่ะมาเลุ่เร�ย- บร�บทีในระดบประเทีศแลุ่ะระดบนานาชื้าติ�- เป3าประสังค

• การด/าเน�นการ• ผู้ลุ่ลุ่พธ์

Page 3: พี เอช พี ที

Programs for HIV Prevention and Treatment IRD UMI 174

วีติถ�ประสังค หลุ่กข่อง พ� เอชื้ พ� ที�• ด/าเน�นการวี�จัยเพ�2อผู้ลุ่ประโยชื้น สั�งสั�ด ข่อง

- การป3องกนการถ�ายทีอดเชื้��อเอชื้ ไอ วี� จัากมารดาสั��ทีารก (PMTCT)

- การด�แลุ่รกษาเอชื้ ไอ วี� ในครอบครวี

• แสัดงหลุ่กฐานสันบสัน�นข่�อแนะน/าเพ�2อการก/าหนดนโยบายแลุ่ะแนวีทีางรกษา

Page 4: พี เอช พี ที

Programs for HIV Prevention and Treatment IRD UMI 174

เคร�อข่�ายการวี�จัยทีางคลุ่�น�กข่อง พ� เอชื้ พ� ที�• ทีรพยากร: แพทีย , พยาบาลุ่ , ผู้��ให�การ

ปร-กษา , เภสัชื้กร , นกสังคมสังเคราะห จัากภาควี�ชื้าอาย�รศาสัติร , ก�มารเวีชื้ ,สั�ติ�ศาสัติร , กลุ่��มผู้��ป7วีย , คณ์ะกรรมการที�2ปร-กษาชื้�มชื้น ในโรงพยาบาลุ่ข่องรฐจั/านวีน 45 แห�ง

• การประชื้�มเคร�อข่�ายเป8นประจั/า (ระดบประเทีศ , ระดบภาค )

• การแบ�งป9นควีามร� �ควีามชื้/านาญ่ , ควีามร�วีมม�อในระดบนานาชื้าติ�

Page 5: พี เอช พี ที

Programs for HIV Prevention and Treatment IRD UMI 174

คณ์ะเจั�าหน�าที�2ข่อง พ� เอชื้ พ� ที� ในจังหวีดเชื้�ยงใหม�• ทีรพยากร: แพทีย 4 ที�าน , แพทีย ที�2ปร-กษา 3 ที�าน , พยาบาลุ่วี�จัย

3 ที�าน , นกไวีรสัวี�ทียา 1 ที�าน , นกเภสัชื้วี�ทียา 1 ที�าน , เภสัชื้กร 1 ที�าน

• เจั�าหน�าที�2เทีคน�คการแพทีย ประจั/าห�องปฏิ�บติ�การข่อง พ� เอชื้ พ� ที�/คณ์ะเทีคน�คการแพทีย มหาวี�ทียาลุ่ยเชื้�ยงใหม�

• ผู้��ชื้�วียนกวี�จัยทีางคลุ่�น�ก (Clinical Research Assistants)

• คณ์ะผู้��จัดการแลุ่ะวี�เคราะห ข่�อม�ลุ่• คณ์ะผู้��บร�หารจัดการด�านการจัดสั�งยา• ผู้��ประสัานงานแลุ่ะด/าเน�นการด�านกฎระเบ�ยบข่องโครงการ• ผู้��บร�หารงานที2วีไป/ผู้��ด/าเน�นการทีางบญ่ชื้�

เจั�าหน�าที�2ที�กติ/าแหน�งได�รบการอบรมในหวีข่�อการพ�ทีกษ สั�ทีธ์�อาสัาสัมครแลุ่ะหลุ่กการปฏิ�บติ�ทีาคลุ่�น�กที�2ด�

Page 6: พี เอช พี ที

Programs for HIV Prevention and Treatment IRD UMI 174

เป3าประสังค ข่องโครงการ พ� เอชื้ พ� ที�/กองที�นโลุ่ก1 .เพ�2อแสัดงควีามย2งย�นข่องโครงการที�2จัดหาการด�แลุ่รกษาที�2ม�มาติรฐาน

สั�งให�กบผู้��ป7วียติ�ดเชื้��อเอชื้ ไอ วี�ในประเทีศไทีย ผู้�านทีางการม�สั�วีนร�วีมอย�างแที�จัร�งข่องผู้��ป7วีย , เคร�อข่�ายแลุ่ะการฝึ=กปฏิ�บติ�ในงานจัร�งข่องผู้��ประกอบอาชื้�พทีางการแพทีย

2. เพ�2อด/าเน�นการฝึ=กอบรมเบ��องติ�นแลุ่ะอย�างติ�อเน�2องเก�2ยวีกบการใชื้�ยาติ�านไวีรสัให�เก�ดประโยชื้น สั�งสั�ด ซึ่-2งรวีมถ-งการลุ่ดผู้ลุ่ข่�างเค�ยงจัากยา ,การเพ�2มควีามสัม/2าเสัมอในการรบประทีานยาแลุ่ะควีามคงทีนข่องสั�ติรยาให�กบผู้��ให�การปร-กษา , แพทีย , พยาบาลุ่ , เภสัชื้กรแลุ่ะเคร�อข่�ายผู้��ป7วีย

3. เพ�2อสัร�างการบร�หารจัดการที�2เหมาะสัมสั/าหรบการคดกรองผู้��ป7วีย , การประเม�นเบ��องติ�น , การจั�ายยา , การบญ่ชื้� , การเร�2มการรกษาแลุ่ะการติ�ดติาม , การจัดเก!บข่�อม�ลุ่แลุ่ะการรายงานติ�อกระทีรวีงสัาธ์ารณ์สั�ข่

Page 7: พี เอช พี ที

Programs for HIV Prevention and Treatment IRD UMI 174

1. โครงการจัดหาการด�แลุ่รกษาที�2ม�มาติรฐานสั�งให�กบผู้��ป7วียติ�ดเชื้��อเอชื้ ไอ วี� ในประเทีศไทียการติ�ดติามสั�งเกติการณ์�กลุ่��มผู้��ติ�ด

เช��อเอช ไอ วี� ผู้��ใหญ่�แลุ่ะเด#กในโรงพียาบาลุ่เคร�อข่�าย พี� เอช พี� ที� ในประเทีศไทีย (Cohorts)

• เร�2มเม�2อ พ.ศ . 2542 โดยม�กระทีรวีงสัาธ์ารณ์สั�ข่ แห�งประเทีศไทีย , ม�ลุ่น�ธ์�ออกซึ่ แฟม แลุ่ะสัถาบน ไอ อาร ด� เป8นผู้��สันบสัน�น

• นบติ�งแติ�ป@ 2546 เข่�าเป8นสั�วีนหน-2งข่องโครงการด�แลุ่รกษาเอชื้ ไอ วี�ข่องกองที�นโลุ่กประจั/าประเทีศไทีย ให�การรกษาแก�ผู้��ป7วียประมาณ์ 2000, ราย

• ได�รบการออกแบบมาเพ�2อด/าเน�นการร�วีมกบเคร�อข่�ายแลุ่ะโครงสัร�างพ��นฐานข่องพ� เอชื้ พ� ที�การด�แลุ่รกษาที�2ด�ที�2สั�ดติ�องพ-2งพาการวี�จัย การวี�จัยติ�องพ-2งพาการเข่�าถ-งการด�แลุ่รกษา

Universal Coverage

THAILAND

GFATM

PHPT GFAT

M

Page 8: พี เอช พี ที

Programs for HIV Prevention and Treatment IRD UMI 174

ผู้��ใหญ่� เด!กคดกรอง

2268,ราย

คดกรอง 763 ราย

ผู้��ใหญ่�เข่�าร�วีมโครงการ 1723, ราย เด!กเข่�าร�วีมโครงการ 674 ราย

ผู้��ใหญ่� 1438 ราย อย��ระหวี�างการติ�ดติาม 8(

9% เป8นผู้��ที�2ไม�เคยรบยาติ�านไวีรสัมาก�อนในชื้�วีงเร�2ม

ติ�นการรกษา)

เด!ก 595 รายอย��ระหวี�างการติ�ดติาม

43( % เป8นผู้��ที�2ไม�เคยรบยาติ�านไวีรสัมาก�อนในชื้�วีง

เร�2มติ�นการรกษา)

545 รายไม�ได�เข่�าร�วีมหร�อไม�อย��ระหวี�างรอเข่�าร�วีมโครงการ

285

รายออกจากโครงการ:

77 รายเสั�ยชื้�วี�ติ + 114

รายข่าดการติ�ดติาม +

84 รายสัมครใจัถอนติวีออกจัากโครงการ

ราย 89 รายไม�ได�เข่�าร�วีม

หร�อไม�อย��ระหวี�างรอเข่�าร�วีมโครงการ

79 รายออกจากโครงการ:

25 รายเสั�ยชื้�วี�ติ +

17 รายข่าดการ

ติ�ดติาม + 37 ราย

สัมครใจัถอนติวีออกจัาก

โครงการ

Page 9: พี เอช พี ที

Programs for HIV Prevention and Treatment IRD UMI 174

ผู้��ป7วียเข่�าร�วีมในโครงการ Cohorts

ติ�งแติ�เด�อนติ�ลุ่าคม 2546เด!ก ผู้��ใหญ่� รวีม

เข่�าร�วีมโครงการ 674 1723 2397

เสั�ยชื้�วี�ติ 25 77 102

สัมครใจัถอนติวีออกจัากโครงการ

37 94 131

ข่าดการติ�ดติาม 17114

131

อย��ระหวี�างการติ�ดติาม ณ์ ป9จัจั�บน 595 1438 2033

Page 10: พี เอช พี ที

Programs for HIV Prevention and Treatment IRD UMI 174

ก�จักรรมสันบสัน�น• การจัดหาการจั�ายยาติามแนวีทีางปฏิ�บติ�ป9จัจั�บน• การติ�ดติามด�านการติรวีจัทีางห�องปฏิ�บติ�การ , ปร�มาณ์ซึ่�ด� 4,ปร�มาณ์ไวีรสั , การติรวีจัการด��อติ�อยา , การ

ติ�ดติามระดบยาในพลุ่าสัมา เพ�2อการรกษา • การเก!บข่�อม�ลุ่ (แบบฟอร มรายงานผู้��ป7วีย)• การก/ากบด�แลุ่ ณ์ สัถานที�2วี�จัยเป8นประจั/า

ข่องผู้��ชื้�วียทีางการวี�จัยทีางคลุ่�น�ก• การอ/านวียการแลุ่ะบร�หารจัดการ

PHPT GFATMsites

Page 11: พี เอช พี ที

Programs for HIV Prevention and Treatment IRD UMI 174

การด/าเน�นการ: การถอดบทีเร�ยน•ค�าใชื้�จั�ายลุ่ดติ/2าลุ่ง ชื้�วียเพ�2มโอกาสัให�กบ

การรกษาที�2ด�ข่-�น•ควีามย2งย�น: ควีามสั/าเร!จัข่องโครงการ

ยาติ�านไวีรสัได�สันบสัน�นให�ยาติ�านไวีรสัได�รบการบรรจั�ไวี�ในระบบประกนสั�ข่ภาพถ�วีนหน�า

ไม�ม�ใครอยากกลุ่บไปเผู้ชื้�ญ่กบสัถานการณ์ เม�2อป@ 2543 อ�กแลุ่�วี!

Page 12: พี เอช พี ที

Programs for HIV Prevention and Treatment IRD UMI 174

เทีคน�ค Real Time HIV DNA PCR สั/าหรบการวี�น�จัฉัยเอชื้ ไอ วี�โดยเร!วีในทีารกที�2เก�ดกบมารดาติ�ดเชื้��อเอชื้ ไอ วี�• หยดเลุ่�อดแห�งจัะถ�กสั�งทีางไปรษณ์�ย ไปยง

ห�องปฏิ�บติ�การในจังหวีดเชื้�ยงใหม�เพ�2อที/าการติรวีจัด�วียเทีคน�ค In-House DNA PCR

• ผู้��ป7วียที�2ได�รบการย�นยนวี�าติ�ดเชื้��อเอชื้ ไอ วี� จัะถ�กสั�งติ�อเพ�2อเข่�ารบการรกษาภายใติ�ดครงการหลุ่กประกนสั�ข่ภาพถ�วีนหน�า หร�อ โครงการกองที�นโลุ่ก

• ทีารกมากกวี�า 800 รายได�รบการวี�น�จัฉัยเอชื้ ไอ วี�โดยเร!วีภายใติ�โครงการน��

• เข่�าสั��กระบวีนการบ�รณ์าการภายใติ�ระบบประกนสั�ข่ภาพถ�วีนหน�า

Page 13: พี เอช พี ที

Programs for HIV Prevention and Treatment IRD UMI 174

การอบรมผู้��ให�บร�การด�านสั�ข่ภาพแลุ่ะเคร�อข่�ายผู้��ติ�ดเชื้��อ

- การประชื้�มเชื้�งวี�ชื้าการแลุ่ะเชื้�งปฏิ�บติ�การด�านการรกษาด�วียยาติ�านไวีรสัข่อง พ� เอชื้ ที� (ติ�ลุ่าคม 25

49,ก�มภาพนธ์ 2551- เข่�าร�วีมในการประชื้�มเอดสั โลุ่กที�2กร�งเทีพฯ ในป@ 2547- การประชื้�มผู้��วี�จัย: ให�ควีามร� �ด�านการแพทีย เอชื้ ไอ วี�ที�2ทีนสัมย- การฝึ=กอบรมพยาบาลุ่แลุ่ะผู้��ให�การปร-กษา- การวี�เคราะห ข่�อม�ลุ่สั/าหรบแพทีย - การฝึ=กอบรมทีางห�องปฏิ�บติ�การ- กระชื้บควีามสัมพนธ์ ระหวี�างกลุ่��มผู้��ด�แลุ่รกษาเอชื้ ไอ วี�กบเคร�อข่�ายผู้��ติ�ดเชื้��อ

Page 14: พี เอช พี ที

Programs for HIV Prevention and Treatment IRD UMI 174

การถอดบทีเร�ยน

ม��งสั��การรบรองให�การวี�จัยทีางคลุ่�น�กเป8นเคร�2องม�อหลุ่กในการพฒนาค�ณ์ภาพการด�แลุ่รกษา

Page 15: พี เอช พี ที

Programs for HIV Prevention and Treatment IRD UMI 174

ควีามย2งย�นแลุ่ะค�ณ์ประโยชื้น สั�งค�าข่องการวี�จัยทีางคลุ่�น�กในบร�บทีการด�แลุ่รกษาด�านสัาธ์ารณ์สั�ข่• การสันบสัน�นทีางวี�ชื้าการจัากหน�วียงานนอกม�ควีามจั/าเป8นติ�อเคร�อ

ข่�ายการวี�จัยในการด/าเน�นการ เน�2องจัากการวี�จัยทีางคลุ่�น�กเป8นก�จักรรมที�2เสัร�มสัร�างค�ณ์ภาพข่องการด�แลุ่รกษา หากวี�าก�จักรรมน��ไม�ไปข่ดข่วีางก�จักรรมข่องที�มทีางการแพทีย

• องค กรติ�องสัามารถย�ดหย��นได� ปรบเปลุ่�2ยนได� ระบ�ป9ญ่หาได� ม�ควีามหลุ่ากหลุ่าย แลุ่ะโปร�งใสั

ฐานการวี�จัยที�2สันบสัน�นการวี�จัยทีางคลุ่�น�ก

คณ์ะผู้��ปฏิ�บติ�งานในโรงพยาบาลุ่ กระทีรวีงสัาธ์ารณ์สั�ข่ แลุ่ะ สัปสัชื้

Page 16: พี เอช พี ที

Programs for HIV Prevention and Treatment IRD UMI 174

ค/าถามการวี�จัยค�ออะไร?• ค/าถามการวี�จัยอาจัเก�ดข่-�นในหลุ่ายระดบแลุ่ะเก�2ยวีเน�2องกบ

- พยาธ์�สัร�รวี�ทียาข่องโรค ป9ญ่หาเก�2ยวีกบการวี�น�จัฉัย/การคดกรอง- เภสัชื้วี�ทียา , ประสั�ทีธ์�ผู้ลุ่แลุ่ะควีามปลุ่อดภยข่องยา- ประสั�ทีธ์�ภาพข่องระบบการบร�การด�แลุ่สั�ข่ภาพ- ติ�นที�น-ประสั�ทีธ์�ผู้ลุ่ข่องทีางเลุ่�อกที�2ม�ประสั�ทีธ์�ผู้ลุ่ติ�างๆ- ผู้ลุ่กระทีบข่องโรคหร�อการรกษาที�2อย��นอกเหน�อจัากสัภาวีะสั�ข่ภาพ

Page 17: พี เอช พี ที

Programs for HIV Prevention and Treatment IRD UMI 174

ค/าถามการวี�จัยค�ออะไร (ติ�อ)• ค/าถามการวี�จัยอาจัเก�ดข่-�นในหลุ่ายระดบแลุ่ะแปรผู้นไปติามผู้��ม�

สั�วีนได�สั�วีนเสั�ย/บร�บที:- สั/านกงานหลุ่กประกนสั�ข่ภาพแห�งชื้าติ� , องค การเภสัชื้กรรม- การประชื้�มในระดบประเทีศ แลุ่ะระดบนานาชื้าติ�- ป9ญ่หาที�2ระบ�โดยคณ์ะผู้��ด�แลุ่รกษาประจั/าโรงพยาบาลุ่ หร�อชื้�มชื้น/กลุ่��มผู้��ป7วีย- บร�ษทีผู้��ผู้ลุ่�ติยา อ�ปกรณ์ แลุ่ะการบร�การด�านสั�ข่ภาพ- นโยบายสัาธ์ารณ์สั�ข่ หร�อการประชื้�มด�านแนวีทีางการรกษา- สัภาวี�จัยแห�งชื้าติ� ประจั/าประเทีศไทีย หร�อ สัถาบนทีางวี�ชื้าการหร�อทีางการวี�จัยอ�2นๆ- สัมาคมวี�ชื้าชื้�พอน�สัาข่าวี�ชื้าเวีชื้กรรม

Page 18: พี เอช พี ที

Programs for HIV Prevention and Treatment IRD UMI 174

เคร�อข่�ายผู้��ปฏิ�บติ�งานข่องโรงพยาบาลุ่ข่องรฐ• คณ์ะผู้��วี�จัยชื้2วีคราวี

- แพทีย - พยาบาลุ่- เจั�าหน�าที�2ทีางห�องปฏิ�บติ�การ

• คณ์ะกรรมการด�านจัร�ยธ์รรมการวี�จัยที�2ได�รบการฝึ=กอบรม• ระบบค�ณ์ภาพ• การได�รบการประกนค�ณ์ภาพข่องโรงพยาบาลุ่รวีมถ-ง การ

วี�จัย• การม�สั�วีนร�วีมจัร�งข่องภาค�ภาคประชื้าคม

Page 19: พี เอช พี ที

Programs for HIV Prevention and Treatment IRD UMI 174

ฐานการวี�จัยที�2สันบสัน�นการวี�จัยทีางคลุ่�น�ก• ประเด!นด�านกฎระเบ�ยบการควีบค�ม แลุ่ะ การรายงานด�าน

ควีามปลุ่อดภย• การก/ากบด�แลุ่ ณ์ สัถานที�2วี�จัย• การเก!บรวีบรวีม/การจัดการ/วี�เคราะห ข่�อม�ลุ่• เทีคโนโลุ่ย�สัารสันเทีศ• การสันบสัน�นด�านการบร�หารงานที2วีไป• การจัดการด�านค�ณ์ภาพ• ห�องปฏิ�บติ�การ

Page 20: พี เอช พี ที

Programs for HIV Prevention and Treatment IRD UMI 174

กระทีรวีงสัาธ์ารณ์สั�ข่• การสันบสัน�นทีางการเง�นแลุ่ะฐานข่�อม�ลุ่ข่�าวีสัารด�านทีรพยากรอ�2นๆ• คลุ่งเก!บกลุ่างสั/าหรบข่�อม�ลุ่แลุ่ะติวีอย�างสั�2งสั�งติรวีจั• PHPT Cohorts ค�อการวี�จัยหลุ่ก• ทีรพยากรมน�ษย การปฏิ�บติ�เพ�2อสั�งเสัร�มการเข่�าร�วีมในการวี�จัยทีางคลุ่�น�ก

- การรบรองเร�2องควีามก�าวีหน�าในอาชื้�พ- เวีลุ่าที�2สังวีนไวี�สั/าหรบการวี�จัยแลุ่ะการเข่�าร�วีมในการจัดการประชื้�มทีางวี�ทียาศาสัติร - เป8นสั�วีนหน-2งข่องการศ-กษาติ�อ- การสั�งเสัร�มควีามค�ดร�เร�2มข่องผู้��วี�จัยทีางคลุ่�น�กแลุ่ะควีามเป8นอ�สัระ

• การได�รบการประกนค�ณ์ภาพข่องโรงพยาบาลุ่ติ�างๆ ซึ่-2งรวีมถ-ง ศกยภาพในการวี�จัย“ ”

Page 21: พี เอช พี ที

Programs for HIV Prevention and Treatment IRD UMI 174

กระทีรวีงสัาธ์ารณ์สั�ข่ (ติ�อ)• การเป8นม�ออาชื้�พทีางการวี�จัยทีางคลุ่�น�กในที�กระดบข่องแพทีย

พยาบาลุ่ แลุ่ะเจั�าหน�าที�2ห�องปฏิ�บติ�การ• งบประมาณ์หลุ่กที�2สั/าคญ่ซึ่-2งจัดสัรรให�กบก�จักรรมการวี�จัย ณ์ สัถานที�2

วี�จัย• โครงสัร�างพ��นฐาน/ระบบทีางการเง�นเพ�2อบร�หารจัดการเง�นที�นจัาก

ภายนอก• หน�วียงานสั/าหรบการเฝึ3าระวีงควีามปลุ่อดภยด�านยา แลุ่ะการเฝึ3าระวีง

ด�านอ�2นๆ• หน�วียงานด�แลุ่ด�านสัถ�ติ�แลุ่ะเทีคโนโลุ่ย�สัารสันเทีศ• หน�วียงานผู้��ให�ที�นสันบสัน�นทีางวี�ชื้าการสั/าหรบการพฒนาโครงการ

การบร�หารงบประมาณ์ การแปลุ่เอกสัาร การเสันอโครงการ แลุ่ะการติ�พ�มพ ผู้ลุ่งาน

Page 22: พี เอช พี ที

Programs for HIV Prevention and Treatment IRD UMI 174

กระทีรวีงสัาธ์ารณ์สั�ข่ (ติ�อ)• การเชื้�2อมประสัานกบสัถาบนทีางวี�ชื้าการแลุ่ะสัถาบนวี�จัยในระดบประเทีศ

แลุ่ะระดบนานาชื้าติ�• การเชื้�2อมประสัานกบองค การอาหารแลุ่ะยา• กรอบงานด�านกฎหมายเพ�2อการด/าเน�นการวี�จัยทีางคลุ่�น�กภายในประเทีศ• หน�วียงานที�2ให�การสันบสัน�นด�านจัร�ยธ์รรม กฎระเบ�ยบ แลุ่ะค�ณ์ภาพ• การฝึ=กอบรมเร�2องหลุ่กปฏิ�บติ�ทีางคลุ่�น�กที�2ด� , กลุ่วี�ธ์�การวี�จัยทีางคลุ่�น�ก

ค�ณ์ภาพ แลุ่ะจัร�ยธ์รรม• การเชื้�2อมประสัานกบสัถาบนวี�จัยด�านระบบสั�ข่ภาพ• การสั�งเสัร�มการแพทีย ที�2ม�หลุ่กฐานแลุ่ะการเข่�าร�วีมเป8นสั�วีนหน-2ง/การ

เชื้�2อมประสัานกบเคร�อข่�ายCochrane

• การเชื้�2อมประสัานกบเคร�อข่�ายอ�2นๆ อาที� INCLEN, CRCN

Page 23: พี เอช พี ที

Programs for HIV Prevention and Treatment IRD UMI 174

สัร�ป• การรบรองวี�าสั�2งใดที�2จั/าเป8น เชื้�น ในเร�2องข่องโครงสัร�างพ��นฐาน

ข่องการวี�จัยที�2เป8นซึ่อฟที แวีร จัะสัามารถย�ดหย��นการกระจัายองค กรร�วีมในการวี�จัยจัากสั�วีนกลุ่างได�มากกวี�าฮาร ดแวีร อาที� อาคารแลุ่ะศ�นย การวี�จัย

• การวี�จัยทีางคลุ่�น�ก ม�ผู้ลุ่อย�างมากในที�กสั�วีนติ�อค�ณ์ภาพข่องการด�แลุ่รกษา , การม�สั�วีนร�วีมข่องที�มทีางการแพทีย แลุ่ะการสัร�างควีามสันใจัใหม�ให�เก�ดแก�ก�จักรรมประจั/าวีนข่องที�ม , การศ-กษาติ�อ , การสั�งเสัร�มการด�แลุ่รกษาแลุ่ะการแพทีย ที�2ม�หลุ่กฐาน

• ม��งสั��การวี�จัยทีางคลุ่�น�กข่องกระทีรวีงสัาธ์ารณ์สั�ข่แลุ่ะสัถาบนวี�ชื้าการด�านนโยบายเพ�2อน/าสั�งที�งการฝึ=กอบรมแลุ่ะหลุ่กสั�ติรในระดบปร�ญ่ญ่าโทีแลุ่ะปร�ญ่ญ่าเอก

Page 24: พี เอช พี ที

Programs for HIV Prevention and Treatment IRD UMI 174

5. เทีคน�คการติรวีจเอชไอวี�ในเด#กเลุ่#ก – ติ�วีอย�างการที-าให� ระบบใช�ผู้ลุ่งานวี�จ�ยเพี�.อพี�ฒนาระบบบร�การ โดย PHPT

– ติรวีจัเลุ่�อดจัากกระดาษกรองม�ควีามแม�นย/า เก�อบ 99% เที�าๆ กบติรวีจัเลุ่�อดจัากหลุ่อดทีดลุ่อง ควีรข่ยายผู้ลุ่ให�ไปใชื้�ที2วีที�งประเทีศ สั�งทีางไปรษณ์�ย ได� สัะดวีก ที/าได�ที�2คณ์ะเทีคน�คการแพทีย มหาวี�ทียาลุ่ยเชื้�ยงใหม�

– เทีคน�ค PCR เจัาะเลุ่�อดเด!กยาก ใชื้�เลุ่�อดมาก เสั�ยค�าข่นสั�งมาก– เจั�าหน�าที�2 lab ไปอบรมแติ�ไม�ได�น/ามาเผู้ยแพร� ซึ่-2งพยาบาลุ่เป8นคน

เจัาะ ที/าให�ม�นโยบาย ควีรม�การแจั�งเป8นอกษรกบ รพ . จัากกระทีรวีงสัาธ์ารณ์สั�ข่

– นโยบายติรวีจัที�2 12 แลุ่ะ 18 เด�อน ซึ่-2งปฏิ�บติ�ที�2 รพ.– การรกษาควีามลุ่บในการติรวีจัเลุ่�อด ที�2เติร�ยมการรองรบประเด!น

ทีางสังคมที�2อย��นอกเหน�อจัากเทีคน�คการติรวีจัเลุ่�อด