16
1 Пазарот на ХВ како извор за финансирање на РМ Маја Парнарџиева, раководител на Секторот за управување со јавен долг Охрид, 31 март 2007 година

Пазарот на ХВ како извор за финансирање на РМ

  • Upload
    trygg

  • View
    66

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Маја Парнарџиева , раководител на Секторот за управување со јавен долг. This presentation will probably involve audience discussion, which will create action items. Use PowerPoint to keep track of these action items during your presentation In Slide Show, click on the right mouse button - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Пазарот на ХВ како извор за финансирање на РМ

1

Пазарот на ХВ како извор за финансирање на РМ

Маја Парнарџиева, раководител на Секторот за управување со јавен долг

Охрид, 31 март 2007 година

Page 2: Пазарот на ХВ како извор за финансирање на РМ

2

Структура на презентацијата:

Финансирање на буџетот до 2004 година

Развој на пазарот на ДХВ од 2004 до 2007 година

Page 3: Пазарот на ХВ како извор за финансирање на РМ

3

Период до 2004

Финасирањето на буџетот на РМ:

Официјални кредитори(мултилатерални, билатерални и приватни)

Користење на депозити на државата Приватизациони приливиСтруктурни обврзници (девизно штедење, денационализација,

обврзници за санација и приватизација на банкарскиот сектор)

Page 4: Пазарот на ХВ како извор за финансирање на РМ

4

Структура на јавниот долг

45%

6%13%

27%

5%

4%

Јануари 2007 година

Мултилатерални кред. Билатерални кред.

Приватни кред. Структурни обвр.

Континуи. Државни хартии од вредност Државни записи за монетарни цели

38%

12%15%

35%

Декември 2003 година

Мултилатерални кредитори Билатерални кредитори

Приватни кредитори Структурни обврзници

Page 5: Пазарот на ХВ како извор за финансирање на РМ

5

Години на пресврт

Стратегија за развој на пазарот на државните хартии од вредност -2003 год.

Законска и институционална рамка за издавање ДХВ – 2003 год.

Емитувани првите 3 месечни и 6 месечни државни записи (ДЗ) – 2004 год.

Закон за јавен долг – секундарна цел на управувачите со

јавниот долг- развој на пазарот на ДХВ

Page 6: Пазарот на ХВ како извор за финансирање на РМ

6

Зошто РМ треба да го развива пазарот на ДХВ?

РМ не е повеќе ИДА земја– минимална можност за концесионални

кредити– се покомерцијални услови од

официјалните кредитори и тоа со варијабилни каматни стапки

Постепено намалување на депозитите– заокружување на приватизацијата во РМ

Висок девизен ризик во портфолиото на јавниот долг на РМ

Воведување на трезорски систем во РМ

Page 7: Пазарот на ХВ како извор за финансирање на РМ

7

Сегашна состојба

Постепено оформување на портфолиото на т.н. континуирани ДХВ

ДЗ – 3М, 6М и 12МДО – 2Г, 3Г и 5Г И покрај ниските буџетски дeфицити или

суфицити МФ продолжува со развој на пазарот на ДХВ

Page 8: Пазарот на ХВ како извор за финансирање на РМ

8

Пазари на ДХВ

Примарен пазар– Редовни аукции– Web апликација на НБРМ– ОДУ - банките– ИУ - клиенти

Секундарен пазар– Македонска берза на ХВ– Пазари преку шалтер

Page 9: Пазарот на ХВ како извор за финансирање на РМ

9

Портфолио на ДХВ

февруари март април мај јуни јули август септември октомври ноември декември јануари февруари

0

2000000000

4000000000

6000000000

8000000000

10000000000

12000000000

12м

изно

с во д

ен.

Page 10: Пазарот на ХВ како извор за финансирање на РМ

10

Крива на принос на ДХВ на примарниот пазар

3М 6М 12М 2Г 3Г5

6

7

8

9

10

Каматни стапки

Page 11: Пазарот на ХВ како извор за финансирање на РМ

11

Сопственичка структура на ДХВ

41,18%

58,82%

2004 г.

Клиенти

Банки

27,56%

72,44%

2007г.

Клиенти

Банки

Page 12: Пазарот на ХВ како извор за финансирање на РМ

12

Каматни стапки-приноси на ДХВ 2004 - 2007 год

J an 04

F eb 04

M ar 04

A pr 04

M aј 04

J un 04

J ul 04

A вg 04

S ep 04

Oкt 04

N oе 04

Deк 04

J an 05

F eb 05

M ar 05

A pr 05

M aј 05

J un 05

J ul 05

A вg 05

S ep 05

Oкt 05

N ov 05

Deк 05

J an 06

F eb 06

M ar 06

A pr 06

M aј 06

J un 06

J ul 06

A вg 06

S ep 06

Oкt 06

N oе 06

Deк 06

J an 07

F eb 07

M ar 07

5

6

7

8

9

10

11

12

3M

6M

12М2Г

период

проц

енти

Page 13: Пазарот на ХВ како извор за финансирање на РМ

13

Еврообврзница

Декември 2005, издавање на првата Еврообврзница

– Износ-150.000.000,00 ЕУР

– Купон - 4,625% p.a.

– Цена распон 117 b.p. над 10 mid term swap

– Рок на доспевање-10 год. Побарувачка 4 пати поголема од понудата во

примарната емисија Успешно секундарно тргување на Лондонската

берза

– mid-swap spread 51,15 bid price 99,33 Дополнителен ефект од емисијата

– зголемен интерес на нерезидентите за целиот пазар на капитал на РМ

Page 14: Пазарот на ХВ како извор за финансирање на РМ

14

Идни активности

Проекција за рочната структура на континуираните ДХВ

2007 2008 2009 2010

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

7-г ДО

5-г ДО

3-г ДО

2-г ДО

12-м ДЗ

6-м ДЗ

3-м ДЗ

Page 15: Пазарот на ХВ како извор за финансирање на РМ

15

Идни активности

Неконкурентни понудиПримарни дилериРазвој на секундарните пазариРедовна кампањаДржавни записи за монетарни цели

наспроти благајнички записиЗголемување на нето задолжување

преку ДХВ

Page 16: Пазарот на ХВ како извор за финансирање на РМ

16

Благодарам за вниманието!

www.finance.gov.mk

[email protected]