34
กก กกกก

ร า ย ง า น

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ร า ย ง า น. ก า ร เ ผ ย แ ผ่ ศ า ส น า ใ น ท วี ป ยุ โ ร ป. การเผยแผ่และการนับถือศาสนาในทวีปยุโรป. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: ร า ย ง า น

การเผยแผ�ศาสนาในทวี�ป

ย�โรป

รายงาน

Page 2: ร า ย ง า น

การเผยแผ�และการน�บถื�อศาสนาในทวี�ปย�โรป

พระพ�ทธศาสนาได้�เผยแผ�เข้�าไปในทวี�ปย�โรป โด้ยผ�านทาง ประเทศกร�ซก�อนในช่�วีงพ�ทธสตวีรรษต�น ๆ แต�ทวี�าย�งไม่�ได้�ร�บควีาม่น(ยม่เท�าใด้น�กจนกระท�*งหล�งจากพ�ทธ

ศตวีรรษท�* ๒๑ เป.น ต�นม่า เม่�*อช่าวีย�โรปได้�ประเทศต�าง ๆ ในทวี�ปเอเช่�ย เช่�น อ(นเด้�ย ศร�ล�งกา พม่�า เข้ม่ร ลาวี และ

บางส�วีนข้องจ�นเป.นอาณาน(คม่แล�วี ก0พบวี�าช่าวีพ�1นเม่�อง ส�วีนใหญ่�น�บถื�อพระพ�ทธศาสนา ซ3*งม่�หล�กธรรม่ค4าส�*งสอน

อ�นล3กซ31ง ม่�เหต�ม่�ผลถื5กต�องตาม่หล�ก วี(ทยาศาสตร6 จ3งบ�งเก(ด้ควีาม่สนใจและเม่�*อได้�ท4าการศ3กษาค�นควี�าพระ

ไตรป7ฎกและค�ม่ภี�ร6ต�าง ๆ เพ(*ม่เต(ม่ ก0ประจ�กษ6วี�าหล�กธรรม่ข้องพระพ�ทธศาสนาสาม่ารถืน4าไปใช่�ประโยช่น6ได้�อย�างด้�ย(*ง

Page 3: ร า ย ง า น

จ3งม่�การน4าหล�กธรรม่ด้�งกล�าวีออกเผยแพร�ในหม่5�ช่าวีย�โรปด้�วียก�น เหต�ผลท�*ท4าให�ช่าวีย�โรปเร(*ม่สนใจพระพ�ทธศาสนาก0เพราะประท�บใจ

หล�กการข้องพระพ�ทธเจ�า ท�*ทรงสอนให�บ�คคลอย�าเช่�*อถื�อค4าสอนข้องพระองค6โด้ยท�นท� จนกวี�าจะได้�ใคร�ครวีญ่พ(จารณาหร�อทด้ลองปฏิ(บ�ต(ด้5ก�อน เม่�*อเห0นผลแล�วีจ3งค�อยเช่�*อ นอกจากน�1 หล�กธรรม่ข้องพระพ�ทธศาสนาก0เน�นถื3งควีาม่ม่�เม่ตตากร�ณา ควีาม่ร�ก การไม่�เบ�ยด้เบ�ยนต�อก�น ส�งเสร(ม่เสร�ภีาพ ภีราด้รภีาพ และควีาม่เสม่อภีาค จ3งส�งผลให�ม่�ช่าวีย�โรปประกาศตนเป.นพ�ทธม่าม่กะเพ(*ม่ข้31นเร�*อย ๆ น�บต�1งแต�อด้�ตจนถื3งป<จจ�บ�น ซ3*งเราสาม่ารถืแบ�งรายละเอ�ยด้เป.นประเทศๆ ได้�ด้�งน�1

Page 4: ร า ย ง า น

ประเทศอั�งกฤษ

Page 5: ร า ย ง า น

ประเทศอ�งกฤษ

บุ�คคลท��นำ��ม�เผยแผ� ค�อ นายสเปนเซอร6 อาร6ด้� ต�พ(ม่พ6หน�งส�อช่�*อ ศาสนจ�กรแห�ง“

บ5รพาท(ศ ออก”เผยแผ�

นำ�ก�ยท��สำ��ค�ญ ค�อ

น(กายเถืรวีาท น(กายม่หายาน

น(กายเซน น(กายส�ข้าวีด้�

อังค�กรศ�สำนำ�ท��สำ��ค�ญ ค�อ สม่าคม่บาล�ปกรณ6 พ�ทธสม่าคม่แห�งเกรตบร(เตน สม่าคม่ม่หาโพธ(> (สาข้าลอนด้อน)

ก�จกรรมท��สำ��ค�ญ ค�อ พระเข้ม่ธ�ม่โม่ ได้�เข้�าไปสอนน�กโทษตาม่ ท�ณฑสถืานต�าง ๆ

Page 6: ร า ย ง า น

การเผยแผ�ศาสนาในประเทศอ�งกฤษการเผยแผ�ในประเทศอ�งกฤษเร(*ม่ต�นข้31นเม่�*อ พ.ศ .

2393 โด้ยนายสเปนเซอร6 อาร6ด้� ต�พ(ม่พ6หน�งส�อช่�*อ ศาสนจ�กรแห�งบ5รพาท(ศ ออก“ ” เผยแผ� แต�ไม่�ประสบผลส4าเร0จม่ากน�ก จนกระท�*งเม่�*อ เซอร6 เอ0ด้วี(น อาร6ด้นลด้6เข้�ยนหน�งส�อเร�*อง ประท�ปแห�งเอเช่�ย ออกส5�สายตา“ ”ม่หาช่นใน พ.ศ .2422 น�บต�1งแต�น�1นเป.นต�นม่า ช่าวีอ�งกฤษก0เร(*ม่ต�*นต�วีห�นม่าสนใจในพ�ทธศาสนาม่ากข้31นเร�*อย ๆ โยช่าวีอ�งกฤษได้�ร�วีม่ม่�อก�บช่าวีพ�ทธในประเทศต�าง ๆ ก�อต�1งสม่าคม่เพ�*อด้4าเน(นงานเผยแผ�พระพ�ทธศาสนาในประเทศอ�งกฤษข้31นหลายสม่าคม่ท�*ส4าค�ญ่ได้�แก�สม่าคม่บาล�ปกรณ6 จ�ด้พ(ม่พ6พระไตรป7ฎกเป.นภีาษาอ�งกฤษ พ�ทธสม่าคม่ระหวี�างช่าต(

Page 7: ร า ย ง า น

(สาข้าลอนด้อน ) ข้องพม่�า ต�พ(ม่พ6หน�งส�อช่�*อ พระพ�ทธ“ศาสนา ” พ�ทธสม่าคม่แห�งเกรตบร(เตนและไอร6แลนด้6ออกวีารสารช่�*อ พ�ทธ“ ศาสตร6ปร(ท�ศน6 สม่าคม่ม่หาโพธ(> ” (สาข้าลอนด้อน ) ข้องศร�ล�งกาออกวีารสารช่�*อ ช่าวีพ�ทธอ�งกฤษ “ ”และ ธรรม่จ�กร เป.นต�น“ ”

การเผยแผ�พระพ�ทธศาสนาในอ�งกฤษน�1ถื3งแม่�พ�ทธสม่าคม่ต�าง ๆ จะน�บถื�น(กายแตกต�างก�น เช่�น น(กายเถืรวีาท น(กายม่หายาน น(กายเซน น(กายส�ข้าวีด้� ฯลฯ แต�ท�กสม่าคม่ก0สม่�ครสม่านสาม่�คค�ก�นด้� โด้ยม่�การจ�ด้ก(จกรรม่และประช่�ม่ก�นบ�อยคร�1ง ท�1งน�1เพ�*อท4าให�พระพ�ทธศาสนาสาม่ารถืเผยแผ�ออกไปได้�อย�างกวี�างข้วีาง

Page 8: ร า ย ง า น

พุ�ทธศ�สำนำ�กชนำในำประเทศอั�งกฤษท��บุ�ญตั�กบุ�ตัรในำวั�นำวั�สำ�ขบุ'ช�

Page 9: ร า ย ง า น

อน3*งได้�ม่�การจ�ด้ต�1งวี(หารทางพระพ�ทธศาสนาข้31นหลายแห�งในประเทศอ�งกฤษ เป.นต�นวี�าพ�ทธวี(หารลอนด้อนข้องประเทศศร�ล�งกา วี�ด้ข้องม่5ลน(ธ(สงฆ์6อ�งกฤษท�*ถืนน แฮม่สเตท และม่�วี�ด้ข้องช่าวีพ�ทธศร�ล�งกา ท�*ต4าบลซ(ล(ค กร�งลอนด้อน วี�ด้ท(เบตท�*บ(ด้ด้อล6ฟ ประเทศสกอตแลนด้6 วี�ด้ไทยพ�ทธประท�ปท�*กร�งลอนด้อนเก(ด้ข้31น ต�อม่าก0ม่�วี�ด้อ�*น ๆ เช่�น วี�ด้ปDาจ(ตตวี(เวีก เม่�องแฮม่ไช่ร6 วี�ด้ปDาส�นต(ธรรม่ เม่�องวีอร(ค วี�ด้อม่ราวีด้� และวี�ด้ส�งฆ์ทาน เม่�องเบอร6ม่(งแฮม่

Page 10: ร า ย ง า น

พระภี(กษ�ไทยได้�ไปเผยแผ�พระพ�ทธศาสนา สอนวี(ป<สสนากรรม่ฐานให�แก�ช่าวีพ�ทธในประเทศอ�งกฤษ โด้ยเฉพาะปDา จ(ตตวี(เวีก วี�ด้อม่ราวีด้� และวี�ด้ปDาส�นต(ธรรม่ ได้�ม่�ช่าวีอ�งกฤษม่าบวีช่ศ3กษาปฏิ(บ�ต(จากหลวีงพ�อช่า ส�ภี�ทโท พระวี(ป<สสนาจารย6ผ5�ม่�ช่�*อเส�ยง แล�วีกล�บไปเผยแผ�ย�งประเทศข้องตน งานเผยแผ�พระพ�ทธศาสนาจ3งกระจายไปได้�อย�างรวีด้เร0วี

นอกจากน�1พระเข้ม่ธ�ม่โม่ ได้�เข้�าไปสอนน�กโทษตาม่ ท�ณฑสถืานต�าง ๆ โด้ยควีาม่ร�วีม่ม่�อข้องร�ฐ ผล�กด้�นให�ค�กเป.น สถืานปฏิ(บ�ต(ธรรม่ข้องน�กโทษ และโครงการองค�ล�ม่ารเพ�*อช่�วีย เหล�อน�กโทษ โด้ยม่(ได้�แบ�งวี�าน�บถื�อศาสนาพ�ทธหร�อศาสนาอ�*น ๆ

Page 11: ร า ย ง า น

กล�าวีโด้ยสร�ป ป<จจ�บ�นม่�ช่าวีอ�งกฤษประกาศตนเป.นพ�ทธม่าม่กะม่ากข้31นเร�*อย ๆ และจากรายงานในวีารสาร ทางสายกลาง “ ” ข้อง พ�ทธสม่าคม่ลอนด้อนระบ�วี�า ม่�

สม่าคม่และองค6การต�าง ๆ ท�*เก�*ยวีข้�องก�บพระพ�ทธศาสนาจ�ด้ต�1งอย5�ในประเทศอ�งกฤษแล�วีประม่าณ 32 แห�ง

Page 12: ร า ย ง า น

ประเทศเยอัรมนำ�

Page 13: ร า ย ง า น

ประเทศเยอรม่น�

บ�คคลท�*น4าม่าเผยแผ� ค�อโด้ย ด้ร.คาร6ล ไซเกนส(ตคเกอร6 และ ด้ร.ยอร6จ กร(ม่ม่6 ได้�ร�วีม่ม่�อต�1งพ�ทธสม่าคม่เยอรม่�นข้31นท�*เม่�องไลปGซ(ก

น(กายท�* ส4าค�ญ่ ค�อ

น(กาย เถืรวีาท

น(กายม่หายาน

แบบท(เบตและม่หายานแบบญ่�*ป�Dน

องค6กรทางศาสนาท�*ส4าค�ญ่ ค�อ พ�ทธสม่าคม่เยอรม่�นท�* เม่�องไลปGซ(ก

ก(จกรรม่ทาง ศาสนาท�*ส4าค�ญ่

ค�อ ออกวีารสารพระพ�ทธศาสนาฉบ�บภีาษาเยอรม่�นและม่�การจ�ด้แสด้งปาฐกถืา

อภี(ปราย และสนทนาธรรม่ท�*กร�งเบอร6ล(นตะวี�น

ตกประม่าณ 5 – 10 คร�1งต�อเด้�อน

Page 14: ร า ย ง า น

การเผยแผ�ศาสนาในประเทศสาธารณร�ฐ

เยอรม่น�ช่าวีเยอรม่�นได้�ยอม่ร�บพระพ�ทธศาสนาต�1งแต�ก�อน สงคราม่โลกคร�1งท�* 2 แล�วี แต�เป.นเพ�ยงช่นส�วีนน�อย

เท�าน�1น จนกระท�*งเม่�*อล�ทธ(นาซ� เร�องอ4านาจ พระพ�ทธศาสนาก0เร(*ม่เส�*อม่ไปจากประเทศเยอรม่น�

Page 15: ร า ย ง า น

หล�งจากสงคราม่โลกคร�1งท�* 2 เยอรม่�นถื5กแบ�งออกเป.น 2 ประเทศ พระพ�ทธศาสนาค�อย ๆ ได้�ร�บการฟH1 นฟ5ข้31นม่าใหม่� ในประเทศสาธารณร�ฐเยอรม่น� (เยอรม่�น

ตะวี�นตก ) โด้ย ด้ร.คาร6ล ไซเกนส(ตคเกอร6 และ ด้ร.ยอร6จ กร(ม่ม่6 ได้�ร�วีม่ม่�อต�1งพ�ทธสม่าคม่เยอรม่�นข้31นท�*เม่�องไลปGซ(ก เม่�*อ พ.ศ . 2464 เพ�*อท4าการเผยแผ�หล�ก

ธรรม่และด้4าเน(นก(จกรรม่ทางพระพ�ทธศาสนา

Page 16: ร า ย ง า น

การเผยแผ�พ�ทธศาสนาในประเทศเยอรม่�นตะวี�นตก ด้4าเน(นการโด้ยเอกช่นร�วีม่ม่�อก�บภี(กษ�สงฆ์6จาก ญ่�*ป�Dน ไทย ศร�ล�งกา ไทย ท(เบต จ�ด้พ(ม่พ6วีารสารแลจ�ลสารออกเผยแผ� เช่�น

กล��ม่ช่าวีพ�ทธเก�าต�พ(ม่พ6วีารสารช่�*อ ยาน สม่าคม่พระธรรม่“ ”ท5ตศร�ล�งกาและช่าวีพ�ทธในเม่�องฮ�ม่บ5ร6ก ออกวีารสารพระพ�ทธ

ศาสนาฉบ�บภีาษาเยอรม่�น นอกจากน�1ก0ม่�การจ�ด้แสด้งปาฐกถืาอภี(ปราย และสนทนาธรรม่ท�*กร�งเบอร6ล(นตะวี�นตก

ประม่าณ 5 10– คร�1งต�อเด้�อน รวีม่ท�1งย�งม่�ศาสตราจารย6ท�*เช่�*ยวีช่าญ่เร�*องราวีทางด้�านพระพ�ทธศาสนาน(กายส�ข้าวีด้�อย5�ในกร�งเบอร6ล(นตะวี�นตก เม่�องม่(วีน(กและฮ�ม่

บ5ร6ก เป.นประจ4าอ�กด้�วีย

Page 17: ร า ย ง า น

เม่�*อเยอรม่น�ตะวี�นตกได้�รวีม่เข้�าก�บเยอรม่น�ตะวี�นออกเป.นประเทศเด้�ยวี ก0พอท�*จะคาด้การณได้�วี�าคงจะม่�ช่าวีเยอรม่�นประกาศตนเป.นพ�ทธม่าม่กะเพ(*ม่ข้31นเร�*อย ๆ ซ3*งส�วีนใหญ่�จะเป.นผ5�ท�*อาศ�ยอย5�ใน

เม่�องฮ�ม่บ5ร6ก เบอร6ล(น สต�ตการ6ต ม่(วีน(ก โคโลญ่ และ แฟรงค6เฟ7ร6ต

ส�วีนการประกอบพ(ธ�กรรม่ทางศาสนาท�*ส4าค�ญ่ ม่�กจะกระท4าก�นท�* ศาสนสภีาแห�งกร�งเบอร6ล(น“ ”

Page 18: ร า ย ง า น

ป<จจ�บ�นน�1ท�*สหพ�นธ6สาธารณร�ฐเยอรม่น� ม่�วี�ด้ไทย 3 วี�ด้ ค�อ วี�ด้พ�ทธวี(หาร ท�*เม่�องเบอร6ล(น วี(ตเตน�วี วี�ด้ไทยม่(วีน(ค ท�*เม่�อง ม่(วีน(ค และวี�ด้ พ�ทธาราม่

เบอร6ล(น ซ3*งเป.นศ5นย6การเผยแผ�พระพ�ทธศาสนาในเยอรม่น�

Page 19: ร า ย ง า น

ประเทศฝร��งเศสำ

Page 20: ร า ย ง า น

ประเทศฝร�*งเศสประเทศฝร�*งเศส

ช่นช่าต(ท�*น4าม่าเผยแผ�

ค�อ กล��ม่พ�ทธศาสน(กช่นช่าวีฝร�*งเศส

ซ3*งม่� นางสาวีคอนสแตนต6 ลอนสเบอร�

เป.นผ5�น4า

น(กายท�*ส4าค�ญ่ ค�อ

น(กายเถืรวีาท

องค6กรทางศาสนาท�*ส4าค�ญ่ ค�อ พ�ทธสม่าคม่ ช่�*อ

“เล ซาม่� ด้5 บ�ด้ด้(สเม่ ”ท�*กร�งปาร�ส

ก(จกรรม่ท�*ส4าค�ญ่ ค�อ การแปลพระไตรป7ฎก

เป.นภีาษาฝร�*งเศส

Page 21: ร า ย ง า น

การเผยแผ�ศาสนาในประเทศฝร�*งเศสการเผยแผ�พระพ�ทธศาสนาในประเทศฝร�*งเศสเร(*ม่ข้31นเม่�*อ

พ.ศ . 2471 โด้ยกล��ม่พ�ทธศาสน(กช่นช่าวีฝร�*งเศส ซ3*งม่� นางสาวีคอนสแตนต6 ลอนสเบอร� เป.นผ5�น4า ได้�ร�วีม่ก�นจ�ด้ต�1งพ�ทธ

สม่าคม่ ช่�*อ เล ซาม่� ด้5 บ�ด้ด้(สเม่ ข้31นท�*กร�ง“ ” ปาร�ส พ�ทธสม่าคม่แห�งน�1นอกจากจะท4าการเผยแผ�หล�กธรรม่ค4าสอนข้องพระพ�ทธศาสน(กายเถืรวีาทแล�วี ก0ย�งได้�จ�ด้ให�ม่�การแสด้งธรรม่อภี(ปรายเร�*องราวีข้องธรรม่ะ ออกวีารสารพระพ�ทธศาสนารายเด้�อน ฝJกอบรม่การน�*งสม่าธ(และวี(ป<สสนาให�แก�ผ5�ท�*สนใจ นอกจากน�1ย�งได้�น(ม่นต6พระสงฆ์6จากประเทศไทย พม่�า ลาวี เด้(นทางไปแสด้งพระธรรม่เทศนาท�*กร�งปาร�ส และนางสาวีคอนสแตนต6 ก0ย�งเป.นผ5�ร (เร(*ม่การแปลพระไตรป7ฎกจากภีาษาบาล�เป.นภีาษาฝร�*งเศสด้�วีย

Page 22: ร า ย ง า น

ป<จจ�บ�นสถืานะข้องพระพ�ทธศาสนาในฝร�*งเศสย�งไม่�ร� �งเร�องน�ก การเผยแผ�และการจ�ด้ก(จกรรม่ทางพระพ�ทธศาสนาด้4าเน(นการโด้ยพระภี(กษ�จากไทย ญ่�*ป�Dน ศร�ล�งกา กล��ม่พ�ทธศาสน(กช่น จากประเทศฝร�*งเศสและประเทศอ�งกฤษ และเม่�*อถื3งวี�นวี(สาข้บ5ช่า ข้องท�ก ๆ ปK ช่าวีพ�ทธในกร�งปาร�สจะประกอบพ(ธ�เวี�ยนเท�ยนก�น ท�*วี(หารข้องพ�ทธสม่าคม่ โยม่�วี�ด้ไทยต�1งอย5� 2แห�ง

Page 23: ร า ย ง า น

ประเทศอัดี�ตัสำหภ�พุโซเวั�ยตั

Page 24: ร า ย ง า น

ประเทศอด้�ตสหภีาพโซเวี�ยต

ช่นช่าต(ท�*น4าม่าเผยแผ� ค�อ พวีกม่องโกลภีาย

ใต�การน4าข้องพระจ�กพรรด้(เจงก(สข้�าน

ก(จกรรม่ท�*ส4าค�ญ่ค�อ การสร�างวี�ด้ไอโวีก(นสก�ม่หายาน

และวี�ด้อ�โวีลกาในสหพ�นธ6

ร�สเซ�ย

น(กายท�*ส4าค�ญ่ ค�อน(กายต�นตระ

องค6กรทางศาสนาท�*ส4าค�ญ่ ค�อ

พ�ทธสม่าคม่

Page 25: ร า ย ง า น

การเผยแผ�พระพ�ทธศาสนาในประเทศอด้�ต

สหภีาพโซเวี�ยตสหภีาพโซเวี�ยตจ�ด้เป.นประเทศท�*ใหญ่�ท�*ส�ด้ในโลก โด้ยม่�ด้(นแด้นครอบคล�ม่ถื3ง 2 ทวี�ป ค�อ ย�โรปและเอเช่�ย จากหล�กฐานทางประวี�ต(ศาสตร6พบวี�า พระพ�ทธศาสนาได้�เผยแผ�เข้�าส5�สหภีาพโซเวี�ยตซ3*งในข้ณะน�1นเร�ยกวี�า ร�ส“เซ�ย เม่�*อคร�1งท�*พวีกม่องโกลภีายใต�” การน4าข้องพระจ�กพรรด้(เจงก(สข้�าน ยกท�พม่าร�กราน ย�โรปเม่�*อ พ.ศ . 1766และสาม่ารถืปกครองร�สเซ�ย อย5�เป.นเวีลานานประม่าณ 2

50 ปK แต�ทวี�าม่�ช่าวีร�สเซ�ยเพ�ยงส�วีนน�อยเท�าน�1นท�*ยอม่ร�บพระพ�ทธศาสนา

Page 26: ร า ย ง า น

ภีายหล�งสงคราม่โลกคร�1งท�* 1 ได้�ม่�ผ5�น4าพระพ�ทธศาสนาเข้�าไปเผยแผ�ในร�สเซ�ยอ�ก เช่�น ม่าด้าม่เช่อร6บาตรสก� และ ม่ร . บ�.เอ0น . โตโปรอฟ แปลหน�งส�อธรรม่บทจากภีาษาบาล�เป.นภีาษาร�สเซ�ย นอกจากน�1ก0ย�งม่�การจ�ด้ต�1งพ�ทธสม่าคม่ข้31นในร�สเซ�ยด้�วีย ม่�ช่�*อวี�า บ(บล(โอเธคา พ�ทธ(“คา แต�การเผยแผ�พ�ทธศาสนาก0ท4าได้�ในข้อบเข้ตท�*จ4าก�ด้” เน�*องจากสหภีาพโซเวี�ยตม่�ระบบการปกครองแบบคอม่ม่(วีน(สต6 จ3งส�*งห�าม่ม่(ให�บ�คคล องค6การ สม่าคม่ ท4าการโฆ์ษณาเผยแผ�หล�กธรรม่ค4าสอนข้องศาสนาจนกวี�าจะได้�ร�บอน�ญ่าตจากทางการเส�ยก�อน

Page 27: ร า ย ง า น

การประกอบพ(ธ�กรรม่ทางพระพ�ทธศาสนาคร�1งใหญ่�ท�*จ�ด้ท4าข้31นในสหภีาพโซเวี�ยต ก0ค�องานเฉล(ม่ฉลอง 25 พ�ทธศตวีรรษ เม่�*อ พ.ศ . 2500 ท�*กร�งม่อสโก

ป<จจ�บ�นเม่�*อม่�การแยกต�วีเป.นร�ฐเอกราช่ต�าง ๆ ก0ท4าให�ช่าวีพ�ทธกระจายก�นออกไปแต�ละร�ฐ เช่�น สหพ�นธร�ฐเซ�ย สาธารณร�ฐล(ท�วีเน�ย สาธารณร�ฐคาซ�คสถืาน เป.นต�น ซ3*งโด้ยม่ากม่�กจะน�บถื�อน(กายต�นตระ ส�วีนวี�ด้ม่�เหล�ออย5�เพ�ยงไม่�ก�*แห�งโด้ยวี�ด้ส�วีนใหญ่�จะถื5กด้�ด้แปลงท4าเป.นพ(พ(ธภี�ณฑ6เพ�*อการศ3กษา และบางแห�งก0ถื5กด้�ด้แปลงท4าเป.นสถืานท�*ราช่การ วี�ด้ส4าค�ญ่ ๆ ได้�แก� วี�ด้ไอโวีก(นสก�ม่หายานและวี�ด้อ�โวีลกาในสหพ�นธ6ร�สเซ�ย เป.นต�น

Page 28: ร า ย ง า น

ประเทศเนำเธอัร�แลนำดี�

Page 29: ร า ย ง า น

ประเทศเนเธอร6แลนด้6

วี�ด้ท�*ส4าค�ญ่ ค�อ วี�ด้พ�ทธาราม่

และวี�ด้พ�ทธวี(หารอ�ม่สเตอร6ด้�ม่

องค6กรทางศาสนาท�*ส4าค�ญ่ ค�อ ช่ม่รม่ช่าวีพ�ทธด้�ตซ6และพ�ทธศาสตร6ศ3กษา

ก(จกรรรม่ท�*ส4าค�ญ่ค�อ ม่�การแสด้งปฐกฐาและม่�การประกอบการ

เวี�ยนเท�ยนในวี�นส4าค�ญ่ต�าง ๆ

ช่นช่าต(ท�*น4าม่าเผยแผ� ค�อ โด้ยการผ�านม่าทางพ�อค�าช่าวีด้�ตช่6

และช่าวีพ�1นเม่�องจากประเทศ อ(นโด้น�เซ�ยและศร�ล�งกา

Page 30: ร า ย ง า น

การเผยแผ�พระพ�ทธศาสนาในประเทศ

เนเธอร6แลนด้6พระพ�ทธศาสนาได้�เผยแผ�เข้�าส5�ประเทศ

เนเธอร6แลนด้6โด้ยผ�านม่าทางพ�อค�าช่าวีด้�ตช่6และช่าวี พ�1นเม่�องจากประเทศอ(นโด้น�เซ�ยและศร�ล�งกา ซ3*งเด้(น

ทางเข้�าม่าศ3กษาเล�าเร�ยนอย5�ในกร�งอ�ม่สเตอร6ด้�ม่ แต�ทวี�าก0ม่�ผ5�น�บถื�ออย5�เพ�ยงไม่�ก�*คนเท�าน�1น

Page 31: ร า ย ง า น

หล�งสงคราม่โลกคร�1งท�* 2 ช่าวีพ�ทธในกร�งเฮก ได้�ฟH1 นฟ5ช่ม่รม่ช่าวีพ�ทธข้31นม่าใหม่�เม่�*อ พ.ศ . 2498โด้ยม่�จ�ด้ม่��งหม่ายท�*จะให�เป.นศ5นย6กลางในการพบปะ

ส�งสรรค6ก�นข้องพ�ทธศาสน(กช่นในประเทศเนเธอร6แลนด้6 ช่ม่รม่น�1จะเป7ด้ประช่�ม่ท�กวี�นอ�งคาร

ส�ปด้าห6ท�* 3 ข้องเด้�อน ซ3*งในการประช่�ม่ท�กคร�1งจะเร(*ม่ต�นด้�วียการบรรยายหล�กธรรม่ข้องพระพ�ทธเจ�า แล�วีอ�านพระส5ตรพร�อม่ก�บอธ(บายควีาม่หร�อข้ยายควีาม่เพ(*ม่เต(ม่ และก�อนเป7ด้ประช่�ม่จะม่�การฝJกสม่าธ(ก�อน

Page 32: ร า ย ง า น

ป<จจ�บ�นการเผยแผ�พระพ�ทธศาสนาในประเทศ เนเธอร6แลนด้6 ด้4าเน(นงานโด้ยพระภี(กษ�สงฆ์6จาก

ประเทศไทย ศร�ล�งกา และญ่�*ป�Dนเป.นส�วีนใหญ่� และม่� วี�ด้ไทยเก(ด้ข้31น เพ�*อเผยแผ�พระพ�ทธศาสนา ค�อ

วี�ด้พ�ทธ ราม่ และวี�ด้พ�ทธวี(หารอ�ม่สเตอร6ด้�ม่ โด้ยพระ ธรรม่ท5ตท�*ผ�านการอบรม่จากม่หาวี(ทยาล�ยสงฆ์6ไปอย5�ท4าหน�าท�* เผยแผ�พระพ�ทธศาสนา และเป.นท�*คาด้ก�นวี�าในอนาคตอ�นใกล�น�1คงจะม่�ช่าวีด้�ตช่6ห�นม่ายอม่

ร�บน�บถื�อ พระพ�ทธศาสนาเพ(*ม่ข้31นม่ากเร�*อย ๆ

Page 33: ร า ย ง า น

ผ5�จ�ด้ท4า1 .ด้.ช่.เอกช่�ย เวี�ยงสม่�ทร2. ด้.ญ่.เบญ่จวีรรณ ล�จาด้3. ด้.ญ่.ณ�ฐณ(ช่า สรค�ปต64. ด้.ญ่.ณ�ฐร�จา ส�ค�นธวีร�ตน65. ด้.ญ่.จ(ราภี�ค เก(ด้ช่��ม่6. ด้.ญ่.พ�ช่ร� พลเสนน�กเร�ยนช่�วีงช่�1นท�* 3 ช่�1นม่�ธยม่ศ3กษาปK* ท�*

31

Page 34: ร า ย ง า น