of 12 /12
د ... ؟ ش ي م ي چ

چي مي شد ... ؟

Embed Size (px)

DESCRIPTION

چي مي شد ... ؟. چي مي شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما بركت بده. چرا كه ديروز ما وقت نكرديم از او تشكر كنيم. چي مي شد اگه خدا فردا ديگه ما را هدايت نمي كرد. چون امروز اطاعتش نكرديم. چي مي شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود. چرا كه امروز قادر به دركش نبوديم. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: چي مي شد ... ؟

؟ ... چيميشد

Page 2: چي مي شد ... ؟

از نكرديم وقت ما ديروز كه چرا . كنيم تشكر او

وقت امروز خدا اگه چيميشدبده بركت ما به نداشت

Page 3: چي مي شد ... ؟

را ما ديگه فردا خدا اگه شد مي چيكرد نمي هدايت

اطاعتشنكرديم . امروز چون

Page 4: چي مي شد ... ؟

ما با امروز خدا اگه چيميشدنبود همراه

دركش به قادر امروز كه چرانبوديم.

Page 5: چي مي شد ... ؟

شدن شكوفا هرگز ديگه چيميشدديديم نمي را گلي

بارون خدا وقتي كه چرا . كرديم گله بود فرستاده

Page 6: چي مي شد ... ؟

مراقبتشرا و عشق خدا اگه چيميشدكرد مي دريغ ما از

ديگران به ورزيدن محبت از ما كه چراكرديم . دريغ

Page 7: چي مي شد ... ؟

كتابمقدسش فردا خدا اگه چيميشدميگرفت ما از را

آنرا نكرديم فرصت امروز كه چرابخوانيم .

Page 8: چي مي شد ... ؟

مي اشرا نه خا در خدا اگه چيميشدبست

ايم بسته را خود قلبهاي در ما چون .

Page 9: چي مي شد ... ؟

حرفهايمان به امروز خدا اگه چيميشدداد گوشنمي

دستوراتشخوب به ديروز چون. نكرديم عمل

Page 10: چي مي شد ... ؟

را هايمان خواسته خدا اگه شد مي چيگذاشت مي پاسخ بي

. فراموششكرديم چون

Page 11: چي مي شد ... ؟

چيميشه

به مطالب اين از اگه؟ بگذريم سادگي

Page 12: چي مي شد ... ؟

به را خود كنيم خدا بياييم نزديكتر

در را خداشناسي بذر يكديگر هاي قلبـ وبكاريم.

Designer: Domino