of 29 /29
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Разсекретяването на щата на Министерството на вътрешните работи стана възможно с промените в ЗЗКИ, извършени със Закона за изменение и допълнение на ЗМВР ( Обн. ДВ бр. 93 от 2009 г.):. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Page 2: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Разсекретяването на щата на Министерството на вътрешните работи стана възможно с промените в ЗЗКИ,

извършени със Закона за изменение и допълнение на ЗМВР (Обн. ДВ бр. 93 от 2009 г.):

С параграф 69, т. 3 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗМВР беше изменена т. 4 от Приложение № 1 към чл.25 “Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като държава тайна” от Раздел II “Информация, свързана с външната политика и вътрешната сигурност на страната”.

Съгласно чл. 171 ал. 1 (Нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) от ЗМВР, общата щатна численост на МВР от държавни служители с висше образование, държавни служители със средно образование и лица, работещи по трудово правоотношение, се определя с правилника за прилагане на закона.

Page 3: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЗДЕЛ ІІ

4. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Подробна организационна и щатна структура на службите за сигурност и служба "Военна полиция" на Министерството на отбраната, както и обобщени данни за личния им състав.

Page 4: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Данни, които подават на ЕВРОСТАТ страните членки за численост на полицията

Page 5: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НА МВР

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЗАМ.-МИНИСТРИ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Page 6: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

НА МВР

Page 7: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОСНОВНИ СТРУКТУРИ НА НА МВР

(чл.9 ЗМВР)

ГЛАВНИ ДИРЕКЦИИ

ОБЛАСТНИ ДИРЕКЦИИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДИРЕКЦИЯ “ОПЕРАТИВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ”

ДИРЕКЦИЯ “ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ”

ДИРЕКЦИЯ “МИГРАЦИЯ”ДИРЕКЦИЯ “БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ”

ДИРЕКЦИЯ “МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ”

ДИРЕКЦИЯ “НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА 112”

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДИРЕКЦИИ

АКАДЕМИЯ НА МВР

МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ИНСТИТУТИ

Page 8: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЪКОВОДСТВО НА МВР

ОБОБЩЕНИ ДАННИ !

ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ЩАТ ЗАЕТИ

ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ 23 5

АФКОС 20 18

ЗВЕНО СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА26 

20 

ПОМОЩНИ ЗВЕНА КЪМ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 26 9

РЪКОВОДСТВО 3 1

МИСИИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 42 42

ЗАДГРАНИЧНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 23 23

ВСИЧКО 163 118

Page 9: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРУКТУРИ НА МВР

ОБОБЩЕНИ ДАННИ !

ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ЩАТ ЗАЕТИ

СДОТО

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ"

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" 6 020 5 746

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА" 1 532 1 458

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ" 107 99

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ В ОДМВР 6 978 6 628

ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА" 112 439 306

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОДМВР, ГЛАВНИ ДИРЕКЦИИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРУКТУРИ

6 074 5 774

Page 10: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРУКТУРИ НА МВР

ОБОБЩЕНИ ДАННИ !

6 020

1 532

107

6 978

439

6 074

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ"

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА"

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА

БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ"

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ В ОДМВР

ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА" 112

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОДМВР, ГЛАВНИТЕ

ДИРЕКЦИИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ

СТРУКТУРИ

6 020

1 532

107

6 978

439

6 074

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ"

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА"

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА

БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ"

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ В ОДМВР

ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА" 112

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОДМВР, ГЛАВНИТЕ

ДИРЕКЦИИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ

СТРУКТУРИ

Page 11: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРУКТУРИ НА МВР

ОБОБЩЕНИ ДАННИ !

ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ЩАТ ЗАЕТИ

ДИРЕКЦИЯ "БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ“ и звена в ОД на МВР

833 821

ДИРЕКЦИЯ "МИГРАЦИЯ" и звена в ОД на МВР 472 440

СПЕЦИАЛНА КУРИЕРСКА СЛУЖБА 205 191

Page 12: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДИРЕКЦИИ НА МВР

ОБОБЩЕНИ ДАННИ !

ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ЩАТ ЗАЕТИ

"МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ" 29 21

"КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" 1 011 866

"ИНСПЕКТОРАТ" 31 28

"ИНФОРМАЦИЯ И АРХИВ" 140 128

"УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ОТБРАНИТЕЛНО - МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА"

90 90

"КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ" 125 111

"ПРАВНО -НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ" 45 34

"ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА" 51 47

"ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО" 45 39

"ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" 79 67

"ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА" 58 45

"УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" 1 025 972

"ВЪТРЕШЕН ОДИТ" 24 18

ВСИЧКО 2 724 2 605

Page 13: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МВР предоставя над 80 вида административни услуги, сред тях са: Издава български документи за самоличност. Налага и отменя принудителни административни мерки,

свързани с изпълнение на Закона за българските лични документи. Издава удостоверения, свързани с издаването и ползването на български документи за самоличност. /ДБДС/

Издава разрешения за краткосрочно и продължително пребиваване на чужденци в Р България. Анулира визи или намалява срока за пребиваване на чужденци в страната. Издава удостоверителни документи, свързани с процедурата за издаване и отнемане на разрешение за пребиваване в страната. Приема декларации за изгубени национални документи на продължително и постоянно пребиваващи чужденци в Р България. Осъществява административно обслужване на гражданите на ЕС. Дава становища по молби за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство. /Дирекция “Миграция”/

Издава лицензи за извършване на частна охранителна дейност. Съгласува разрешителни по Наредба № 11 за движение на извънгабаритни и тежки превозни средства. Издава разрешение за допълнително обучение на водачи на МПС с отнети контролни точки. Издава разрешения за внос, износ, закупуване, пренос, съхранение, производство, колекциониране и ремонт на огнестрелни оръжия и боеприпаси. Издава разрешителни необходими за боравене, търговия, пренос и съхранение на взривни вещества. /ГДОП/

Издава сертификати, удостоверения и разрешителни, свързани с пожарната безопасност. Извършва изпитания и дава становища за пожарна безопасност. /ГДПБС/

Издава удостоверения и съгласувания за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително - монтажни работи. Съгласува планове за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари. Извършва професионално обучение на спасители. /ГДНСГЗ/

Осигурява достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Национална система за спешни повиквания на единен европейски номер 112. Приема, обработва и регистрира спешни повиквания към ЕЕН 112 и обменя със службите за спешно реагиране. /ДНС112/

Осигуряване прием на граждани, искания, жалби, сигнали и предложения. Извършва проверка и подготвя отговори по жалби сигнали и предложения на граждани. Предоставя достъп до обществена информация. /САДАО/

Издава удостоверения и препис - извлечения по присъди, мотиви и обвинителни актове по наказателни дела, конфискация на имущество. Извършва проверка и заверка на документи несвързани с наказателно производство от общ характер. Извършва заверка на копия на архивни документи. /ДИА/

Извършва психологически изследвания на лица за извършване на частна охранителна дейност и психологически изследвания на лица, кандидати за контрольори в ЦГМ-ЕООД. /Институт по психология - МВР/

Page 14: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИНСТИТУТИ НА МВР

ОБОБЩЕНИ ДАННИ !

ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ЩАТ ЗАЕТИ

МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ 1 054 997

ИНСТИТУТ ЗА КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ 60 47

ИНСТИТУТ ЗА СПЕЦИАЛНА ТЕХНИКА 149 136

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ

119 108

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОЛОГИЯ 127 120

ВСИЧКО 1 509 1 408

Page 15: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Численост на полицейските струкрури в ЕС

Number of police officersDefinition: In most cases these figures include all ranks of police officers including criminal

police, traffic police, border police, gendarmerie, uniformed police, city guard, municipal police. They exclude civilian staff, customs officers, tax police, military police, secret service police,

part-time officers, special duty police reserves, cadets, and court police. The range of personnel included differs between countries and comparisons based upon absolute figures are therefore

misleading.

Брой на полицейските служителиВ повечето случаи страните са подали данни за броя на всички полицейски служители,

в това число криминална полиция, пътна полиция, гранична полиция, жандармерия, униформения полицейски състав, общинска полиция. Не се включва цивилният състав,

митнически служители, данъчна полиция, военна полиция, сигурност, полицейски резервен щат за специални задачи, обучаеми и съдебна полиция.

Page 16: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Численост на полицейските струкрури в ЕС

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ

Брой полицаи на 100 000 души население - 374 полицаи

Население - 10 414 336 души.Интегрираната белгийска полиция (федерална и локална) наброява 47 000 души, от които 39 000

полицейски служители и 8 000 административен персонал. Пожарната безопасност, гражданска защита и националната система 112 са част от федералната

обществена служба „Вътрешни работи” в системата на МВР.След реформата от 2001 в белгийската полиция няма структура „Жандармерия”.

Функциите на Гранична полиция се изпълняват от отделни дирекции на белгийската федерална полиция.Издаване на документи за самоличност – извършва се от общините по местоживеене„

регистриране на МПС – извършва се от Министерството на транспорта.

МВР

Пожарна

112

Жандармерия

Документи За

самоличност

Регистрация на

автомобилиГражданска

защита

Гранична Полиция

Page 17: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ

Брой полицаи на 100 000 души население – 389 души

Население - 64 000 000 Национална полиция на Франция – 144 000

Национална жандармерия на Франция (в рамките на МВР на Франция от 2009 г.) – 105 000Пожарна безопасност и спасяване – извън МВР. Съществуват общински служби, които работят съвместно с

Дирекцията за гражданска защита към МВР. Общ брой на пожарникарите – 236 000, от които 79,5% (198 200) доброволци и 51 200 - професионални, щатни пожарникари. Професионални са пожарните в големите

градове. От тях 39 200 са цивилни, а 12 000 са военни (пожарникарските бригади в Париж и Марсилия). Гражданска защита е подчинена на МВР. Щатните служители са 2500 души с цивилен и военен статут.

Национална система 112 – извън МВР.Издаване на документи за самоличност - извършва се от общината по местоживеене, единствено в Париж е

в префектурата на полицията.Регистриране на МПС - извън МВР.

МВР

Пожарна

112

Документи За

самоличност

Регистрация на

автомобили

Гражданска защита

Гранична полиция

Жандармерия (част от полицията)

Page 18: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ

Брой полицаи на 100 000 души население - 475 полицаи

Население - 45 200 000 Брой служители с полицейски правомощия - 214 935.

Пожарна безопасност и спасяване - под ръководството на общините.Гражданска защита - структура на МВР.

Задачите на Гранична полиция са поверени на Гуардия сивил.Телефон 112 - в структурите на Гражданска защита.

Издаване на документи за самоличност – извършва се от МВР.Регистриране на МПС – извършва се от МВР.

МВР

Пожарна

112

Документи За

самоличност

Регистрация на

автомобилиГражданска

защита

Гуардия сивил(Гранична полиция)

Page 19: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ

Брой полицаи на 100 000 души население - около 425 полицаи

Министерството на правосъдието и правоприлагането в Република Унгария обединява вътрешното и правосъдното министерства.

Население - около 10 милиона души. Числен състав на полицията - 42 500, от тях 9 500 администрация Гранична полиция е част от Националната полиция.

Звената на противопожарната служба и управлението на кризи са подчинени на Национална генерална дирекция за управление на кризи, която е част от Министерството на местното управление. Национална система 112 е

отговорност на полицията.Издаване на документи за самоличност – към Министерски съвет в Унгария съществува специална

административна служба, която издава документите за самоличност – лични карти, задгранични паспорти. Регистриране на МПС - също се осъществява от специалната административна служба към Министерски съвет в

Унгария„

МВР

Пожарна

112

Документи За

самоличност

Регистрация на

автомобили

Гражданска защита

Национална полиция

(Гранична Полиция)

Page 20: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ

Брой полицаи на 100 000 души население - ....

Противопожарната служба и гражданска защита са част от системата на Министерството за защита на гражданина (аналог на българското МВР) .

Издаване на документи за самоличност – извършва се от Министерството за защита на гражданина.Регистриране на МПС – извършва се от Министерството на транспорта.

Министерство за защита на гражданина

МВР

Пожарна

112

ЖандармерияДокументи

За самоличност

Регистрация на

автомобили

Гражданска защита

Гранична Полиция

Page 21: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Брой полицаи на 100 000 души население - 324 полицаи

Население - 82 000 000. Брой служители с полицейски правомощия в провинциите и от федералните служби - около 266 000 служители. В отделните провинции картината е различна. В градовете -държави като Берлин,

Хамбург и Бремен един полицай обслужва средно 220 жители.След отпадането на сухопътните граници, Гранична полиция е преименована във Федерална полиция, която

поема задачи и във вътрешността на страната. Пожарна безопасност и спасяване – няма структура на федерално подчинение. Подчинена е на МВР на провинциите и на общините. Общ брой на пожарникарите -

1 342 500, от които 95% (1 036 000) доброволци и 27 900 - професионални, щатни пожарникари. Гражданска защита е подчинена на ФМВР. Щатните служители са 860 души, а доброволните сътрудници са 83 350 .

Национална система 112 е на подчинение на МВР. Издаване на документи за самоличност - издават се от службите по гражданско състояние към общините. Регистриране на МПС и административно-наказателна

дейност за автомобили в покой (паркирали) - извършват се от общински служби.

МВР

Пожарна

112

Документи За

самоличност

Регистрация на

автомобили

Гражданска защита

Федерална полиция

(Гранична полиция

Page 22: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ

Брой полицаи на 100 000 души население - 362 полицаи

Население – 8 188 207. Пожарна безопасност и спасяване – извън МВР.

Жандармерия – през 2006 г. Структурите на жандармерията преминаха към полицията.Гражданска защита и Телефон 112 са част от МВР.

Издаване на документи за самоличност – извън МВР, Общински служби.Регистриране на МПС– извършва се извън МВР.

МВР

Пожарна

112

Жандармерия

Документи За

самоличност

Регистрация на

автомобили

Гражданска защита

Гранична Полиция

Page 23: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПОЛИЦЕЙСКИ СЛУЖИТЕЛИ(по смисъла на ЕВРОСТАТ)

ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ЩАТ ЗАЕТИ

ПОЛИЦИЯ В ОДМВР(ръководство, криминална, охранителна, ОДЧ, разследваща полиция и договори)

27 652 24 072

ДИРЕКЦИЯ "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ" 84 69

ДИРЕКЦИЯ "МОПС" 102 92

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ" 1 073 1 037

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ" 1 710 1 528

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО" 86 63

ВСИЧКО 30 707 26 861

ОБОБЩЕНИ ДАННИ !

Page 24: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПОЛИЦЕЙСКИ СЛУЖИТЕЛИ

ОБОБЩЕНИ ДАННИ !

ГД "Досъдебно производство"

86

Полиция в ОДМВР 27 652

ГД "Охранителна полиция"

1 710

ГД "Криминална полиция"

1 073

Дирекция "МОПС"102

Дирекция "Вътрешна сигурност"

84

ГД "Досъдебно производство"

86

Полиция в ОДМВР 27 652

ГД "Охранителна полиция"

1 710

ГД "Криминална полиция"

1 073

Дирекция "МОПС"102

Дирекция "Вътрешна сигурност"

84

Page 25: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Брой заети полицаи на 100 000 души население - 352 полицаи.Брой полицаи по щат на 100 000 души население - 402 полицаи.

Население – 7 640 200 *.

Брой служители с полицейски правомощия - 30 707, от тях незает щат 3 846.

* Източник – “Население и демографски процеси 2008”, НСИ, София, 2009

Page 26: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заключителна статистика!

30 707

Page 27: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБОБЩЕНИ ДАННИ !

ЧИСЛЕНОСТ НА МВР ЩАТ ЗАЕТИВСИЧКО РАЗПРЕДЕЛЕНА

ЧИСЛЕНОСТ: 60 622 55 052

РЕЗЕРВ: 548  

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА МВР: 61 170  

Page 28: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Използвани съкращения

ДС-ВО – Държавни служители с висше образованиеДС-СО - Държавни служителии със средно образованиеЛРТП – Лица, работещи в трудово-правни отношенияОДЦ – Оперативен дежурен центърОДЧ – Оперативна дежурна частНТЛ - Научно-техническа лаборатория КОС – Контрол на общоопасните средстваСОД – Сигнално-охранителна дейностНТЛ – Научно-техническа лабораторияМПС – Моторни превозни средстваППС - Пътни превозни средстваПТП – Пътно-транспортни произшествияАНД - Административно-наказателна дейностЕС – Европейски съюзЗКИ – Защита на класифицирана информация МТСО - Материално-техническо и социално осигуряване УССД – Управление на средствата и социални дейностиУКОМП – Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подгоовкаМПД – мрежа за предаване на данниАИС – Автоматизирани информационни системиШИС – Шенгенска информационна системаАСД - Аварийностно-спасителна дейност ДПК - Държавен противопожарен контрол

Page 29: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!