of 30 /30
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จํากัด นโยบายในการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหญ่ๆ 2 ประเภท ดังนี% 1) SOLIDFUEL: ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายถ่านหินทั งในประเทศและต่างประเทศเป็นธุรกิจ หลัก (CORE BUSINESS) โดยมีเหมืองถ่านหินเป็นฐานในการผลิตและจําหน่ายอยู ่ในประเทศ อินโดนีเซียและมีธุรกิจการขนส่งทางทะเลอยู ่ในประเทศสิงคโปร์ ซึ 7งจะช่วยสนับสนุนและบริหาร การขนส่งถ่านหินที7นําเข้ามาจําหน่ายในประเทศและหรือส่งไปจําหน่ายยังประเทศอื7นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 2) LIQUID BIO-FUEL :ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายเอทานอลเพื7อใช้เป็นเชื อเพลิงในประเทศ ไทยเป็นธุรกิจรอง (SECONDARY CORE BUSINESS) โดยมีโรงงานเอทานอลเป็นฐานในการ ผลิตและจําหน่ายอยู ่ที7อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด

  • Upload
    -

  • View
    96

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด

Page 1: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด

บรษท ลานนารซอรสเซส จากด

นโยบายในการดาเนนงานของบรษทฯ

บรษทฯ ประกอบธรกจใหญๆ 2 ประเภท ดงน%

1) SOLIDFUEL: ประกอบธรกจผลตและจาหนายถานหนท�งในประเทศและตางประเทศเปนธรกจ

หลก (CORE BUSINESS) โดยมเหมองถานหนเปนฐานในการผลตและจาหนายอยในประเทศ

อนโดนเซยและมธรกจการขนสงทางทะเลอยในประเทศสงคโปร ซ7 งจะชวยสนบสนนและบรหาร

การขนสงถานหนท7นาเขามาจาหนายในประเทศและหรอสงไปจาหนายยงประเทศอ7นไดอยางม

ประสทธภาพ

2) LIQUID BIO-FUEL :ประกอบธรกจผลตและจาหนายเอทานอลเพ7อใชเปนเช�อเพลงในประเทศ

ไทยเปนธรกจรอง (SECONDARY CORE BUSINESS) โดยมโรงงานเอทานอลเปนฐานในการ

ผลตและจาหนายอยท7อาเภอดานชาง จงหวดสพรรณบร

Page 2: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด

คณคา (CORE VALUE) ผลตและจาหนายถานหนท?มคณภาพดเปนท?เช?อถอของลกคา

• มงม7นสความเปนเลศในการดาเนนธรกจโดยยดม7นการสรางความพงพอใจแกลกคาดวยการรบฟงความคดเหนรวมท�งประเมนและทบทวนตนเองเพ7อพฒนาและสรางสรรคส7งท7ดท7สดอยเสมอ เพ7อใหบรษทฯ มการเจรญเตบโตท7ม7นคงและย 7งยนในอนาคต

• พฒนาสนคาและบรการใหเปนเลศ คดคนนวตกรรมใหมๆ เพ7อเพ7มคณคาใหแกสนคาและบรการอยางตอเน7อง และแสวงหาลทางท7เปนประโยชนสงสดใหกบลกคา

• พฒนาบคลากรใหมทกษะและจดหาเทคโนโลยท7ทนสมยเพ7อใหการผลตและการจาหนายสนคาและบรการท7มคณภาพและไดมาตรฐานอยางสม7าเสมอ

• ยดม7นในความรบผดชอบตอสงคมและส7งแวดลอมเพ7อสรางสรรคและพฒนาความย 7งยนใหกบองคกร (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) ในระยะยาวและมงม7นในการตอตานการทจรตคอรรปช7นทกรปแบบ (ANTI-CORRUPTION)

• ตระหนกถงความสาคญของการดแลกจการท7ด (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยดหลกความยตธรรมและซ7อสตยสจรต (FAIRNESS AND INTEGRITY) มความรบผดชอบตอผลงาน (ACCOUNTABILITY) ตระหนกในหนาท7 (RESPONSIBILITY)มการดาเนนงานท7โปรงใส (TRANSPARENCY) สงเสรมใหมการปฏบตท7เปนธรรมอยางเสมอภาคและเปนท7เช7อถอของผมสวนไดเสยทกฝายท7เก7ยวของ (STAKEHOLDERS)

วสยทศน (VISION) เปนหน?งในผนาธรกจถานหนในภมภาคเอเชย

พนธกจ (MISSION)

Page 3: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด

ลกษณะการประกอบธรกจ

- ธรกจถานหนในประเทศ

บรษทฯ นาเขาถานหนจากเหมองรวมทนและจากแหลงอ7นในประเทศอนโดนเซยมาจาหนายใหกบ

ลกคาในประเทศไทย โดยขายแบบสงตรงใหลกคาและนาเขามาสตอกไว ณ ศนยจาหนายถานหนอยธยาซ7 ง

ต�งอยท7อาเภอนครหลวง จงหวดพระนครศรอยธยาเพ7อจาหนายใหลกคาอกตอหน7ง โดยศนยจาหนายถานหน

อยธยามเน�อท7ท�งส�น 31 ไร 29 ตารางวาสามารถรองรบการนาเขาถานหนมาสตอกไดถง 200,000 ตน โดยม

สวนแบงตลาดถานหนในป 2556 ประมาณรอยละ 3.70

การใชถานหนในประเทศในป 2556 สวนใหญจะใชในกลมอตสาหกรรมผลตปนซเมนตคดเปนรอยละ

ประมาณ 33.43 และใชในการผลตกระแสไฟฟาและอตสาหกรรมอ7นคดเปนรอยละประมาณ 66.57 คาดวา

การใชถานหนซ7งมราคาตอหนวยของคาความรอนท7ต 7ากวาเช�อเพลงอ7นจะมการขยายตวอยางตอเน7องใน

อนาคต ย7งราคาน�ามนเช�อเพลงปรบตวสงข�นกจะมผประกอบอตสาหกรรมหนมาใชถานหนซ7งมราคาถกกวา

เปนเช�อเพลงในการผลตสนคาเพ7มมากย7งข�นเร7อยๆ ตามราคาน�ามนเช�อเพลงท7ปรบตวสงข�นดงกลาว

- ธรกจถานหนในตางประเทศ

บรษทฯ ไดเขาไปรวมลงทนทาเหมองถานหนในประเทศอนโดนเซยมาเปนเวลามากกวา 12 ปแลว

โดยบรษทฯ ไดนาเขาถานหนจากเหมองรวมทนในประเทศอนโดนเซยมาจาหนายใหกบลกคาในประเทศ

ไทยและสงไปจาหนายยงประเทศอ7นดวยโดยเฉพาะตลาดในแถบภมภาคเอเชย เชน อนเดย ญ7ปน เกาหลใต

ไตหวน ฮองกง เปนตน โดยถานหนท7บรษทฯ ผลตออกจาหนายมคณภาพและม BRAND เปนท7เช7อถอของ

ลกคาท�งตลาดในประเทศและตางประเทศ ซ7 งเปนบรษทหน7งท7มช7อเสยงเปนท7นาเช7อถอในธรกจถานหนใน

ภมภาคเอเชย

PT. LANNA HARITA INDONESIA ซ7 งเปนบรษทยอยท7จดทะเบยนในประเทศอนโดนเซย โดย

บรษท ลานนารซอรสเซส จากด (มหาชน) ถอหนรอยละ 55 ของทนท7ชาระแลว ประกอบธรกจทาเหมอง

ถานหนท7อาเภอซามารนดา และอาเภอคเตย จงหวดกาลมนตนตะวนออก โดยไดรบสมปทาน (COAL

CONTRACT OF WORK) จากรฐบาลแหงประเทศอนโดนเซยเพ7อผลตถานหนออกจาหนายมกาหนดเวลา

30 ป (เร7มต�งแตป 2544 ถง 2574) โดยมปรมาณสารองถานหน (PROVED AND PROBABLE COAL

RESERVES) ตามมาตรฐาน THE AUSTRALASIAN CODE FOR REPORTING MINERAL

Page 4: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด

RESOURCES STANDARDS (“JORC CODE”) คงเหลอไมต7ากวา 64 ลานตน และมกาลงการผลตถานหน

ออกจาหนายปละประมาณ 3 ลานตน

PT. SINGLURUS PRATAMA เปนบรษทยอยท7จดทะเบยนในประเทศอนโดนเซยโดยบรษท ลาน

นารซอรสเซส จากด (มหาชน) ถอหนรอยละ 65 ของทนท7ชาระแลว ประกอบธรกจทาเหมองถานหนท7

อาเภอคเตย จงหวดกาลมนตนตะวนออก โดยไดรบสมปทาน (COAL CONTRACT OF WORK) จาก

รฐบาลแหงประเทศอนโดนเซยเพ7อผลตถานหนออกจาหนายมกาหนดเวลา 30 ป (เร7มต�งแตป 2552 ถง

2582) คาดวามปรมาณสารองถานหนคงเหลอไมต7ากวา 45 ลานตน ขณะน�อยระหวางการศกษาและสารวจ

ตรวจสอบปรมาณสารองถานหนท7มอยท �งหมดตามมาตรฐาน THE AUSTRALASIAN CODE FOR

REPORTING MINERAL RESOURCES STANDARDS (“JORC CODE”) โดยมกาลงการผลตถานหน

ออกจาหนายปละประมาณ 3 ลานตน

PT. LANNA MINING SERVICES เปนบรษทยอยท7จดทะเบยนในประเทศอนโดนเซย โดยบรษท

ลานนารซอรสเซส จากด (มหาชน) ถอหนรอยละ 99.95 ของทนท7ชาระแลว และ UNITED BULK

SHIPPING PTE. LTD. ถอหนรอยละ 0.05 ของทนท7ชาระแลวประกอบธรกจซ�อถานหนจากแหลงตางๆ ใน

ประเทศอนโดนเซยมาจาหนายใหลกคาอกตอหน7ง โดยมเปาหมายท7จะใชบรษทน� เปนฐานเขาไปลงทนใน

แหลงสมปทานเหมองถานหนแหงใหมในอนาคต

UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. เปนบรษทรวมท7จดทะเบยนในประเทศสงคโปร โดย

บรษท ลานนารซอรสเซส จากด (มหาชน) ถอหนรอยละ 49 ของทนท7ชาระแลว ประกอบธรกจขนสงสนคา

ทางทะเล ซ7 งจะชวยสนบสนนและบรหารการขนสงถานหนท7นาเขามาจาหนายในประเทศไทยและหรอ

สงไปจาหนายยงประเทศอ7นไดอยางมประสทธภาพและมตนทนการขนสงท7ต 7า

- ธรกจเอทานอลเพ?อใชเปนเช%อเพลง

บรษท ไทย อะโกร เอนเนอรย7 จากด (มหาชน) เปนบรษทยอยท7จดทะเบยนในประเทศไทย โดย

บรษท ลานนารซอรสเซส จากด (มหาชน) ถอหนรอยละ 75.75 ของทนท7ชาระแลว ประกอบธรกจผลตและ

จาหนายเอทานอล (แอลกอฮอลบรสทธg 99.5% โดยปรมาตร) เพ7อใชเปนเช�อเพลง โดยมโรงงานผลตเอทา

นอลจานวน 2 สายการผลตต�งอยท7อาเภอดานชาง จงหวดสพรรณบร ขนาดกาลงการผลตเอทานอล

สายการผลตท7 1 จานวน150,000 ลตรตอวน และสายการผลตท7 2 จานวน 200,000 ลตรตอวน รวมท�งส�น

350,000 ลตรตอวน โดยใชกากน�าตาลเปนวตถดบหลก ท�งสองสายการผลตไดรบสทธประโยชนพเศษตาม

Page 5: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด

พระราชบญญตสงเสรมการลงทน พ.ศ. 2520 ท�งน� เอทานอลเปนเช�อเพลงท7สะอาดใชผสมกบน�ามนเบนซน

ในอตราสวนผสม 10%, 20% และ 85% เปนน�ามนแกสโซฮอลE10, E20 หรอ E85 ท7ใชเปนเช�อเพลงสาหรบ

รถยนต ซ7 งนอกจากจะชวยลดมลภาวะท7มผลกระทบตอสขภาพและส7งแวดลอมแลวยงชวยลดการนาเขา

น�ามนเช�อเพลงและสารปรงแตงเพ7มออกเทนMTBE (METHYL TERTIARY BUTYL ETHER)ใหนอยลง

อนจะชวยประหยดเงนตราตางประเทศและชวยลดการขาดดลการชาระเงนของประเทศใหนอยลง

- ลกษณะของถานหน

ถานหนเปนเช�อเพลงธรรมชาตชนดหน7 งประกอบดวยสารท7ระเหยไดชนดตางๆ ความช�นและแร

ธาตท7สาคญคอ คารบอน (CARBON)ซ7 งเปนสวนท7จะเผาไหมได เม7อสารระเหยและความช�นถกขบไล

ออกไปจะมข� เถาจานวนเลกนอยเหลออยหลงจากเผาไหมแลว ถานหนสามารถจดแบงตามคณภาพโดย

พจารณาคาความรอน (CALORIFIC VALUE) ปรมาณสารระเหย (VOLATILE MATTER) และปรมาณ

คารบอนคงท7 (FIXED CARBON) เรยงลาดบจากคณภาพท7ดท7สดได 4 กลมคอ (1) ANTRACITE, (2)

BITUMINOUS, (3) SUB-BITUMINOUS และ (4) LIGNITE สาหรบถานหนท7สารวจพบ และพฒนาข�นมา

ใชในอตสาหกรรมอยางแพรหลายในประเทศไทยจะเปนประเภทถานลกไนต สวนถานหนท7นาเขาจาก

ตางประเทศสวนใหญเปนประเภท BITUMINOUSซ7งมคาความรอนสงกวาถานลกไนตท7ผลตในประเทศ

คณสมบตถานหนท7ใชเปนเกณฑในการกาหนดราคาซ�อขายโดยปกตจะประกอบดวยคาความรอน

(CALORIFIC VALUE) ปรมาณความช�น (MOISTURE) ปรมาณสารระเหย (VOLATILE MATTER)

ปรมาณคารบอนคงท7 (FIXED CARBON) ปรมาณข� เถา (ASH) ปรมาณกามะถน (SULPHUR) และขนาด

ของกอนแร (SIZE) ท7ผลตออกจาหนาย

- การผลตถานหน

ถานหนเกดจากการสะสมตวของซากพชท7ทบถมอยในหนอง คลอง บงเปนเวลานานนบลานป และ

คอยๆ จมตวลงใตผวดนจนซากพชกลายสภาพมาเปนถานหน โดยผลของการเปล7ยนแปลงของผวโลก และ

ขบวนการตามธรรมชาตในชวงหลายลานปท7ผานมา ดงน�นการท7จะนาถานหนข�นมาใชจงตองมการสารวจ

คนหาโดยการศกษาขอมลทางธรณวทยาใตผวดน เพ7อใหทราบถงความหนาของช�นถานหน ขอบเขตพ�นท7

การกระจายตวของแหลงถานหน คณภาพทางเคม และปรมาณสารองในเชงพาณชย ซ7 งจะใชเปนขอมลใน

การตดสนใจเพ7อพฒนาแหลงถานหนดงกลาวตอไป ดงน�นการผลตถานหนจงแบงออกไดเปน 3 ข�นตอน

ใหญ ดงน�

Page 6: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด

(1) การสารวจ:เร7มต�งแตการศกษาขอมลธรณวทยาผวดนและโครงสรางทางธรณวทยาเพ7อกาหนด

พ�นท7เปาหมายในเบ�องตนแลวทาการเจาะสารวจ (SCOUT DRILLING) เพ7อศกษาการสะสมตวของช�นดน

หนและโครงสรางทางธรณวทยาของพ�นท7เพ7อใหแนใจวามถานหนสะสมตวอย รวมท�งประเมนคณภาพและ

ปรมาณสารองของถานหนในเชงพาณชยประกอบการตดสนใจท7จะพฒนาแหลงถานหนดงกลาวเพ7อเปดการ

ทาเหมองตอไป

(2) การทาเหมอง :กอนจะเปดการทาเหมองจาเปนตองทาการเจาะสารวจในข�นละเอยด (DETAIL

DRILLING) เพ7อหาขอมลรายละเอยดตางๆ ของพ�นท7 ไดแก ปรมาณสารองและคณภาพในแตละระดบของ

การวางตวของช�นถานหนรวมท�งช�นดนท7ปดทบอย ขอมลท7ไดจะถกนามาใชในการกาหนดแผนแมบทใน

การทาเหมอง (MINE MASTER PLAN) ซ7 งจะรวมถงการศกษาตนทนและวธการเปดเหมองตลอดจนศกษา

ปรมาณและบรเวณท7จะขดขนสงหนาดนหรอถานหนในแตละข�นตอนและการเลอกเคร7องจกรเคร7องมอท7

เหมาะสมกบการทาเหมองดวย

(3) แตงแร : ถานหนท7ขดไดจากการทาเหมองจะตองผานการแตงแรเพ7อใหไดถานหนท7มคณภาพ

ตรงตามความตองการของผใชหรอลกคา ซ7 งมข�นตอนต�งแตบด ยอย คดขนาด รวมท�งคดส7งเจอปนออก โดย

การรอน และลางเปนตน

Page 7: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด

วธการจดการกบมลพษจากการอสาหกรรมถานหน

สาหรบศนยจาหนายถานหนอยธยา จงหวดพระนครศรอยธยา ซ7 งเปนสถานประกอบการใน

ประเทศกไดดแลดานส7งแวดลอมดวยการปลกตนไมเพ7อสรางแนวกนลมสาหรบปองกนฝ นละออง รวมท�ง

ตดต�งสเปยแรงดนสงพรมน�าบรเวณรอบๆ พ�นท7กองเกบถานหนและเสนทางการลาเลยงถานหน สวนน� าท�ง

กมการรวบรวมเขาบอกกตะกอนไมใหตะกอนไหลลงสแมน�าสาธารณะ ควบคมรถบรรทกใหคลมผาใบและ

มบอลางลอสาหรบรถบรรทกถานหนเพ7อปองกนเศษวสดตดพ�นถนนสาธารณะ มการตรวจสอบคณภาพ

อากาศและน� าอยางสม7าเสมอ และเพ7อใหแนใจวาสามารถควบคมฝ นละอองไดอยางมประสทธภาพจงได

กอสรางโรงเรอนขนาดใหญเพ7อกองเกบและขนถายถานหนใหอยภายในโรงเรอนท7ปดมดชดจานวน 1 ยนต

ขนาดความจ 6,000 ตนใชเงนลงทนประมาณ 40 ลานบาท คาดวาจะกอสรางแลวเสรจตนป 2557 โดยได

วางแผนท7จะกอสรางเพ7มเตมในปตอไปเพ7อปรบปรงวธการกองเกบและขนถายถานหนจากพ�นท7โลงแจงให

อยภายในโรงเรอนท7ปดมดชดท�งหมดเพ7อลดการฟงกระจายของฝ นละอองใหนอยท7สดการบาบดน� าเสยจาก

กระบวนการผลตเอทานอลเปนเช�อเพลง

Page 8: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด

(ก) น� าเสยจากกระบวนการผลตเอทานอลจากกากน� าตาล จะถกนาไปบาบดดวยระบบบาบดแบบไมใช

อากาศ (ANAEROBIC DIGESTOR) โดยระบบน� จะทาการบาบดน� าเสยและผลตกาซชวภาพ (BIOGAS)

เพ7อนาไปใชเปนเช�อเพลงทดแทนน� ามนเตาสาหรบหมอไอน� า (BOILER) ซ7 งทาใหประหยดการใชเช�อเพลง

ไดมากและเปนผลดกบส7งแวดลอม โดยน� าเสยท7ผานการบาบดจะถกระบายสบอตกตะกอนเพ7อลดปรมาณ

ของแขงท7แขวนลอยในน� าแลวสงตอไปยงบอกกเกบน� าขนาดใหญเพ7อนาไปใชเปนน� าชลประทานสาหรบ

การเกษตร เชน ไรออย, ไรมนสาปะหลง เปนตน

น� าเสยจากกระบวนการผลตเอทานอลจากกากน� าตาล

ระบบบาบดน� าเสยแบบไมใชอากาศ

ANAEROBIC DIGESTOR

ไบโอแกสนาไปใชเปน

เช�อเพลง

บอตกตะกอน

บอกกเกบน� าขนาดใหญ

น� าชลประทานนาไปใชในการเกษตร

Page 9: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด

(ข) น�าเสยจากกระบวนการผลตเอทานอลจากมนสาปะหลงจะถกสบและสงไปยงระบบผลตกาซชวภาพ

(BIOGAS) โดยข�นแรกจะเปนการลดอณหภมของน�าเสยดวยระบบ HEAT EXCHANGER กอนจะสงไปพก

ในบอ EQUALIZING แลวจงสงตอไปยงระบบบาบดแบบ UP FLOW ANAEROBIC SLUDGE

BLANKET (UASB) ซ7 งเปนระบบบาบดน�าเสยแบบไรอากาศ เพ7อผลตกาซชวภาพสาหรบนาไปใชเปน

เช�อเพลงทดแทนน�ามนเตาสาหรบหมอไอน�า (BOILER) ซ7งทาใหประหยดการใชเช�อเพลงไดมากและเปน

ผลดกบส7งแวดลอม สาหรบน�าเสยท7ผานการบาบดจากระบบ UASB แลวจะถกสงตอไปยงบอตกตะกอน

และบอผ7งตอไป

น� าเสยจากกระบวนการ

ผลตเอทานอลจากมน

สาปะหลง

บอพก

EQUALIZING

ระบบบาบดน� าเสยแบบไร

อากาศ

บอตกตะกอน ไบโอแกสนาไปใชเปน

เช�อเพลง

บอผง

Page 10: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด

ตารางเปรยบเทยบการจดการดานมลพษของบรษทกบกฎหมาย

ประเภทของ

มลพษ

พ.ร.บ. สงเสรมและรกษาคณภาพ

ส?งแวดลอมแหงชาต พ.ศ.2535

การดาเนนงานของ

บรษท ลานนารซอรสเซส จาหด (มหาชน)

1. มลพษทาง

อากาศและเสยง

- ดานยานพาหนะตองไมกอใหเกด

มลพษเกนคามาตรฐาน

- การปลอยอากาศเสย รงส หรอมลพษ

ท7อยในสภาพควน ไอ กาซ เขมา ฝ น

ละออง เถาถานหรอมลพษอากาศออกส

ภายนอกไมใหเกนมาตรฐานควบคม

มลพษจากแหลงกาเนด

- ผครอบครองมลพษจะตองจดใหม

เคร7องมอหรออปกรณในการบาบด

อากาศเสย กอนปลอยสภายนอก สวน

มลพษทางเสยงกปฏบตเชนเดยวกน

ทางบรษทไดมการปลกตนไมเพ7อสรางแนว

กนลมสาหรบปองกนฝ นละออง รวมท�ง

ตดต�งสเปรแรงดนสงพรมน�าบรเวณรอบๆ

พ�นท7กองเกบถานหนและเสนทางการ

ลาเลยงถานหน มการควบคมรถบรรทกให

คลมผาใบและมบอลางลอสาหรบ

รถบรรทกถานหนเพ7อปองกนเศษวสดตด

พ�นถนนสาธารณะ และมการตรวจสอบ

คณภาพอากาศอยางสม7าเสมอเพ7อใหแนใจ

วาสามารถควบคมฝ นละอองไดอยางม

ประสทธภาพ จงไดมการสรางโรงเรอน

ขนาดใหญเพ7อกองเกบและขนถายถานหน

ใหอยภายในโรงเรอนท7ปดมดชด และ

บรษทมแผนท7จะกอสรางเพ7มเตมตอไปเพ7อ

ปรบปรงวธการกองเกบและขนถายถานหน

จากพ�นท7โลงแจงใหอยภายในโรงเรอนท7

ปดมดชดท�งหมดเพ7อลดฝ นละอองใหนอย

ท7สด

2. มลพษทางน%า - การปลอยน�าเสยหรอของเสยลงส

แหลงน�าสาธารณะไมใหเกนมาตรฐาน

การควบคมมลพษจากแหลงกาเนด

- ผครอบครองมลพษท7เกนกวากาหนด

น�าท�งกมการรวบรวมเขาบอกนตะกอน

ไมใหตะกอนไหลลงสแมน�าสาธารณะ ม

การตรวจสอบคณภาพน�าอยางสม7าเสมอ

Page 11: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด

ประเภทของ

มลพษ

พ.ร.บ. สงเสรมและรกษาคณภาพ

ส?งแวดลอมแหงชาต พ.ศ.2535

การดาเนนงานของ

บรษท ลานนารซอรสเซส จาหด (มหาชน)

ตองจดใหมระบบบาบดน�าเสยหรอ

กาจดของเสยตามท7กาหนดไว

- หากในทองท7มระบบบาบดน�าเสย

หรอระบบกาจดของเสยรวมอยแลวให

นาของเสยของตนไปบาบดและตองเสย

คาบรการตามอตราท7กาหนด และหาม

ไมใหผท7ไมไดรบอนญาตจากรฐเปนผ

รบจางในการบาบดน�าเสย

3. มลพษอ?นและ

ของเสยอนตราย

- การบาบดขยะมลฝอยและของเสยอ7น

ท7อยในสภาพท7เปนของแขง หรอมท7มา

จากการทาเหมองแร การขดเจาะน�ามน

เปนตน ใหจดการตามกฎหมายท7มอย

แลว ในกรณท7ไมมขอกาหนดในการ

กาจดของเสยดงกลาว ใหรฐมนตร

กาหนดโดยจะตองมวธการท7เหมาะสม

และถกตองตามหลกวชาการ

--ในรายงานของทางบรษท

ไมไดระบขอมลไว--

Page 12: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด

ความรบผดชอบในการจดการส?งแวดลอมป 2556

บรษทจดทารายงานผลกระทบส7งแวดลอม(ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS STUDY)

ท7ไดรบการอนมตจากหนวยราชการ และจดใหมการฟ� นฟสภาพพ�นท7เพ7อปรบปรงสภาพแวดลอมและระบบ

นเวศวทยาภายหลงการท าเหมองใหอยในสภาพท7ด ดวยการปลกตนไมท7มคณคาเชงอนรกษและมการ

ปรบปรงพ�นท7เพ7อใชในกจกรรมตางๆ เชน พ�นท7เพ7อการเกษตร อางเกบน�า การอยอาศย ลานนาและบรษท

ในเครอมไดละเลยจตสานกและความรบผดชอบท7มตอสงคมชมชนและส7งแวดลอม การทาเหมองถานหน

ของบรษทยอยจะตองปฏบตตามแผนผงโครงการทาเหมองและรายงานผลกระทบส7งแวดลอม

(ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS STUDY)โดย PT. LANNA HARITA INDONESIA (LHI)

และ PT. SINGLURUS PRATAMA (SGP) ซ7 งเปนบรษทยอยท7ประกอบธรกจทาเหมองถานหนในประเทศ

อนโดนเซยไดรบรางวลดานส7งแวดลอมในป 2556 ดงน�

• เม7อเดอนมถนายน 2556 LHI ไดรบประกาศนยบตร THE GREEN CERTIFICATE FOR

EXCELLENT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT จาก GOVERNOR OF EAST

KALIMANTAN PROVINCE แหงประเทศอนโดนเซย เน7องจากบรหารจดการส7งแวดลอมไดดกวา

ขอกาหนดของกฎหมาย

• เม7อเดอนมถนายน 2556 LHI ไดรบประกาศนยบตร CERTIFICATE FOR COMPANY’S EFFORT

DONE FOR SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE MINING SECTOR

จาก MAJOR OF SAMARINDA CITY แหงประเทศอนโดนเซย เน7องจากบรหารจดการส7งแวดลอม

ไดดอยางตอเน7อง

• เม7อเดอนพฤศจกายน 2556 LHI ไดรบประกาศนยบตร THE BRONZE CERTIFICATE FOR

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT YEAR 2013 จาก DIRECTORATE GENERAL OF

MINERAL AND COAL แหงประเทศอนโดนเซย เน7องจากบรหารจดการส7งแวดลอมไดดตาม

ขอกาหนดของกฎหมาย

• เม7อเดอนมถนายน 2556 SGP ไดรบประกาศนยบตร THE GREEN CERTIFICATE FOR

EXCELLENT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT จาก GOVERNOR OF EAST

KALIMANTAN PROVINCE แหงประเทศอนโดนเซย เน7องจากบรหารจดการส7งแวดลอมไดดตาม

ขอกาหนดของกฎหมาย

Page 13: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด

• เม7อเดอนพฤศจกายน 2556 SGP ไดรบประกาศนยบตร THE MINING ENVIRONMENTAL

MANAGEMENT จาก THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES แหงประเทศ

อนโดนเซย เน7องจากบรหารจดการส7งแวดลอมไดดตามขอกาหนดของกฎหมาย

• เม7อเดอนพฤศจกายน 2556 SGP ไดรบประกาศนยบตร THE SAFETY MANAGEMENT OF

MINERAL AND COAL MINING YEAR 2013 จาก THE MINISTRY OF ENERGY AND

MINERAL RESOURCES แหงประเทศอนโดนเซย เน7องจากบรหารจดการความปลอดภยในการทา

เหมองไดดตามขอกาหนดของกฎหมายตระหนกถงความสาคญตอส7งแวดลอม ท�งมลภาวะอากาศ น�า

เสย และเสยง โดย TAE มการตรวจสอบคณภาพของอากาศและเสยงเพ7อใหเปนไปตามมาตรฐาน

ขอกาหนดของภาครฐท7กากบดแลเร7องผลกระทบตอส7งแวดลอมอยางเขมงวดและสม7าเสมอ ในสวน

ของน�ากากสา (SPENT WASH) ซ7 งเปนน�าเสยท7เกดจากกระบวนการกล7นเอทานอลน�น TAE ม

นโยบายในการนาน�ากากสาดงกลาวมาผานกระบวนการบาบดจนไดมาตรฐานท7กาหนด และจะไม

ระบายน�ากากสาท7ผานการบาบดแลวลงสพ�นท7หรอลารางสาธารณะตามขอกาหนดท7เรยกวา “ZERO

DISCHARGE” น�ากากสาท7เกดจากกระบวนการกล7นเอทานอลจะถกสงไปบาบดดวยระบบการยอย

สลายแบบไมใชออกซเจน (ANAEROBIC DIGESTION) เพ7อยอยสลายสารอนทรยในน�าเสยโดย

สามารถลดคา COD และ BOD ไดประมาณรอยละ 70 และ 80 ตามลาดบ และทาใหเกดกาซชวภาพ

(BIOGAS) ซ7 งสามารถนาไปใชเปนเช�อเพลงผลตไอน�าในกระบวนการผลตเอทานอลทดแทนการใช

เช�อเพลงชนดอ7นได เชน น�ามนเตา หรอกะลาปาลม เปนตน โดยน�าเสยท7ผานการบาบดจากบอผลต

กาซชวภาพ จะถกสงไปกกเกบไวในบอพกภายในบรเวณโรงงานซ7งมความจรวมประมาณ 1,260,000

ลกบาศกเมตร และอกสวนหน7งจะถกนาไปใชในแปลงปลกพชท7ทนความเคมเพ7อชวยดดซบน�าเสยท7

บาบดแลวดงกลาว ในชวงท7ผานมา TAE ไมเคยถกดาเนนคดเก7ยวกบปญหาดานส7งแวดลอม เน7องจาก

TAE ไดตระหนกถงความสาคญตอส7งแวดลอมและมลพษตางๆ ท7อาจเกดข�นจากกระบวนการผลต

ดงกลาวขางตน นอกจากน� TAE ยงไดรบการรบรองมาตรฐานการจดการส7งแวดลอม ISO 14001:2004

ในป 2552 ซ7 งเปนเคร7องพสจนไดวา TAE มระบบการจดการส7งแวดลอมท7ดและเปนไปตามมาตรฐาน

ท7กาหนด

Page 14: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด

ความรบผดชอบตอสงคมและส?งแวดลอม ป 2555

เม7อเดอนมถนายน 2555 LHI ไดรบประกาศนยบตร

GREEN CERTIFICATE FOR EXCELLENT

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT จาก

GOVERNOR OF EAST KILIMANTAN PROVINCE

แหงประเทศอนโดนเซยเน7องจากบรหารจดการดาน

ส7งแวดลอมไดดกวาขอกาหนดตามกฎหมาย

เม7อเดอนมถนายน 2555 LHI ไดรบรางวล PLAQUE OF

SUSTAINABLE ENVIRONMENT MANAGEMENT IN COAL

MINING SECTOR จากMAJOR OF SAMARINDA CITY เน7องจาก

บรหารจดการส7งแวดลอมไดดอยางตอเน7องตลอดมา

เม7อเดอนพฤศจกายน 2555 LHI ไดรบประกาศนยบตร BLUE

RANK CERTIFICATE FOR EXCELLENT

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT จากMISNISTRY OF

ENVIRONMENT แหงประเทศอนโดนเซยเน7องจากบรหาร

จดการส7งแวดลอมไดดตามขอกาหนดของกฎหมาย

Page 15: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด

เม7อเดอนพฤศจกายน 2555 SGP ไดรบรางวล PRATAMA

CATEGORY FOR MINING ENVIRONMENTAL

MANAGEMENTจาก MINISTRY OF ENERGY AND

MINERAL RESOURCE แหงประเทศอนโดนเซยเน7องจากบรหาร

จดการส7งแวดลอมไดดตามขอกาหนดของกฎหมาย

PT. LANNA HARITA INDONESIA (LHI) และ PT. SINGLURUS PRATAMA(SGP) ซ7 งเปนบรษทยอย

ในประเทศอนโดนเซยไดใหความสาคญกบการพฒนาชมชนสงคมและส7งแวดลอมในพ�นท7สมปทานเหมอง

ถานหนและพ�นท7ใกลเคยงโดย LHI ไดใชจายเงนในป 2555 ไปจานวน 2,621,825,557 รเปq ยะหอนโดนเซย

และ SGP ไดใชจายเงนในป 2555 จานวน 5,852,675,030 รเปq ยะหอนโดนเซย

Page 16: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด

งบการเงนของบรษท

Page 17: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด
Page 18: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด
Page 19: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด
Page 20: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด
Page 21: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด
Page 22: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด
Page 23: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด
Page 24: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด
Page 25: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด
Page 26: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด

ขอวเคราะหของกลมตอบรษท

บรษท ลานนารซอรสเซส จา กด (มหาชน)ใหความสาคญกบการพฒนากจการใหกาวหนาและ

ย 7งยนในฐานะผผลตถานหนและเอทานอลนอกจากการบรหารจดการอยางรอบคอบเพ7อใหองคกรเตบโต

อยางม7นคงแลวบรษทยงตระหนกดวาความย 7งยนของส7งแวดลอมและสงคมสวนรวมเปนรากฐาน

ความสาเรจของทกกจการการพฒนาธรกจโดยใสใจตอผลกระทบท7จะเกดข�นตอส7งแวดลอมและสงคม

ตลอดจนการมสวนรวมพฒนาชมชนในพ�นท7รอบโรงงานและสงคมวงกวางเพ7อรกษาดลยภาพท�งในดาน

เศรษฐกจส7งแวดลอมและสงคมพรอมท�งเช7อม7นวาการบรหารจดการธรกจโดยมการกากบดแลกจการท7ด

เปนพ�นฐานเพ7อใหระบบการบรหารจดการมประสทธภาพเปนธรรมโปรงใสและตรวจสอบไดซ7 งนอกจาก

จะชวยสรางความม7นใจตอผถอหนผมสวนไดสวนเสยและผเก7ยวของทกฝายแลวยงจะนาไปสการเตบโต

อยางย 7งยนและเพ7มขดความสามารถในการแขงขนระยะยาวใหกบองคกรอกดวย

การผลตเอทานอลเพ7อใชเปนเช�อเพลงของบรษทน�น บรษทไดวางแผนแกปญหาน�าเสยจาก

กระบวนการผลตเอทานอลท7อาจจะสงผลกระทบตอส7งแวดลอมอยางครบวงจร โดยนาน�าเสยจาก

กระบวนการผลตท7ผานระบบบาบดและผลตกาซชวภาพแลว ซ7 งยงมธาตอาหารท7เปนประโยชนตอพชไปใช

สาหรบการทาเกษตรกรรมโดยจะไมมระบายน�าเสยจากกระบวนการผลตเอทานอลออกสส7งแวดลอม

ภายนอกภายใตแนวคด ZERO DISCHARGE จดยนในการผลตและทาธรกจของกจการท7ไมสราง

ผลกระทบทางลบตอสงคมและเปนมตรตอส7งแวดลอม

ขอวเคราะห ตอระบบบญชส?งแวดลอมขององคการ

จากการใชทรพยากรธรรมชาตท7ปราศจากความรบผดชอบ การพฒนาแบบย7งยนจงเปนการสราง

เอกลกษณของการพฒนาท7เนนการเพ7มประสทธภาพใหกบความเจรญเตบโต ทางเศรษฐกจ ดวยการใช

ทรพยากรธรรมชาตอยางมประสทธภาพและประหยด เพ7อใหการสะสมความม7งค7ง การบญชเพ7อ

ส7งแวดลอมเปนการบญชท7ตระหนกถงปญหาส7งแวดลอมท7มผลกระทบตอธรกจ เพ7อหลกเล7ยงผลกระทบ

ดานลบท7มตอส7งแวดลอม โดยระบรายไดและคาใชจายท7เก7ยวของกบส7งแวดลอม และพยายามประเมนผล

การทาบญชส7งแวดลอมจะทาใหเหนชดเจนวาเร7องส7งแวดลอมไมใชเปนภาระ ไมเปนการเพ7มตนทน จรงๆ

เปนการลดตนทนท�งในเร7องการเงนและส7งแวดลอมดวย และทาใหการจดการส7งแวดลอมดข�น

Page 27: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด

แนวปฏบตเร7องส7งแวดลอม การบญชเก7ยวกบส7งแวดลอมดานสนทรพย หน� สน หน� สนท7อาจจะ

เกดข�น ตนทนและคาใชจาย ผลกระทบของบญชส7งแวดลอมท7มตอการบรหารงาน ภาระผกพนท7เกดจาก

แนวคดทางคณธรรมหรอจรยธรรม การคานวณตนทนและคาใชจายในการดาเนนงานเก7ยวกบส7งแวดลอม

การจดทางบประมาณเพ7อการควบคมตนทนและคาใชจายเก7ยวกบส7งแวดลอม การเปดเผยขอมลดาน

ส7งแวดลอม

พบวาการเปดเผยสวนใหญเปนการเปดเผยขอมลในเชงบรรยายเก7ยวกบผลกระทบของกระบวนการ

ผลตตอส7งแวดลอม นโยบายในการบารงรกษาส7งแวดลอม กจกรรมตางๆ ของบรษทท7เก7ยวของกบสภาวะ

แวดลอม อยางไรกตามการศกษาเก7ยวกบการบญชส7งแวดลอมแนะนาวาควรมการเปดเผยขอมลเก7ยวกบ

- การเปดเผยจานวนเงนท7ลงทนในโครงการอนรกษส7งแวดลอมท7เกดข�นจากขอบงคบตามกฎหมาย

และท7เกดจากธรกจดาเนนการเองโดยสมครใจ

- การเปดเผยภาระหน� สนท7ไมแนนอนเก7ยวกบส7งแวดลอม

- การเปดเผยตนทน และคาใชจายทางดานสภาพแวดลอม

จากท7กลาวมาขางตน ถงแมวาบรษทยงไมมวธการปฏบตทางการบญชท7ชดเจนลงไปวาจะตองบนทกตนทน

ส7งแวดลอม และคาใชจายเก7ยวกบส7งแวดลอมอยางไร แตมนกวชาการรวมถงองคกรธรกจตางๆ ท7ให

ความสาคญในการเปดเผยขอมลส7งแวดลอมเพ7มมากข�น

Page 28: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด

บรรณานกรม

กฎกระทรวงทรพยากรธรรมชาตและส?งแวดลอม. (ม.ป.ป.). เขาถงไดจาก : http://www.onep.go.th (วนท7คนขอมล : 21 สงหาคม พ.ศ. 2557).

การประเมนผลกระทบส?งแวดลอม. (ม.ป.ป.). เขาถงไดจาก : http://th.wikipedia.org/wiki (วนท7คนขอมล : 20 สงหาคม พ.ศ. 2557).

นกบญชกบส?งแวดลอม. (ม.ป.ป.). เขาถงไดจาก : http://www.hu.ac.th/academic/article/Ac/Ponapa.htm

(วนท7คนขอมล : 20 สงหาคม พ.ศ. 2557).

น%าเสยและมลพษทางน%า. (ม.ป.ป.). เขาถงไดจาก : http://web.bsru.ac.th/~jumpot/mgt_water.doc (วนท7คนขอมล : 20 สงหาคม พ.ศ. 2557).

บมจ. ลานนา รซอรสเซส รายงานเก?ยวกบส?งแวดลอม. (ม.ป.ป.). เขาถงไดจาก : http://www.lannar.com (วนท7คนขอมล : 22 สงหาคม พ.ศ. 2557)

บญชคาใชจายดานส?งแวดลอม. (ม.ป.ป.). เขาถงไดจาก : http://www.greenoceansociety.com/index.php? option=com_content&view=article&id=129%3A2011-01-20-10-02-34&catid=53&Itemid=82 (วนท7คนขอมล : 20 สงหาคม พ.ศ. 2557).

ประเดนปญหาส?งแวดลอม. (ม.ป.ป.). เขาถงไดจาก : http://www.isotoyou.com/index.php/article/170- environmental-aspect.html (วนท7คนขอมล : 20 สงหาคม พ.ศ. 2557).

ปญหาขยะมลฝอย. (ม.ป.ป.). เขาถงไดจาก : http://www.tungsong.com/Environment/Garbage_n/ garbage_01.html (วนท7คนขอมล : 20 สงหาคม พ.ศ. 2557). พระราชบญญตสงเสรมและรกษาคณภาพส?งแวดลอมแหงชาต พ.ศ. 2535. (ม.ป.ป.). เขาถงไดจาก : http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_envi.html (วนท7คนขอมล : 22 สงหาคม พ.ศ. 2557).

พระราชบญญตสงเสรมและรกษาคณภาพส?งแวดลอมแหงชาต พ.ศ. ๒๕๓๕. (ม.ป.ป.). เขาถงไดจาก :

Page 29: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด

http://www.kpi.ac.th/wiki/images/5/53/%.pdf (วนท7คนขอมล : 22 สงหาคม พ.ศ. 2557).

มลพษจากของเสยอนตราย. (ม.ป.ป.). เขาถงไดจาก : http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_ polhazewaste.html (วนท7คนขอมล : 20 สงหาคม พ.ศ. 2557).

มลพษจากมลฝอยและส?งปฏกล. (ม.ป.ป.). เขาถงไดจาก : http://www.pcd.go.th/info_serv/ reg_polwaste.html (วนท7คนขอมล : 20 สงหาคม พ.ศ. 2557).

มลพษทางดน. (ม.ป.ป.). เขาถงไดจาก : http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/ecology/chapter4/ chapter4_soil7.htm (วนท7คนขอมล : 21 สงหาคม พ.ศ. 2557).

มลพษทางเสยง. (ม.ป.ป.). เขาถงไดจาก : http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_polnoise.html (วนท7คนขอมล : 20 สงหาคม พ.ศ. 2557).

มลพษทางอากาศและเสยง. (ม.ป.ป.). เขาถงไดจาก : www.onep.go.th/download/soe42/10.doc (วนท7คนขอมล : 20 สงหาคม พ.ศ. 2557).

Page 30: บร ษ ท ลานนาร_ซอร_สเซส จำก_ด

จดทาโดย

นายกรนทร อาสาฬหประกต รหสนสต 5430110060

นายชนธาร ชสาตร รหสนสต 5430110213

นางสาวพรรณภา พ7งเจรญ รหสนสต 5430110515

นางสาวพชญา เขมทรพย รหสนสต 5430110523

นางสาวศรประภา สมมากสพงศ รหสนสต 5430110728

คณะวทยาการจดการ สาขาการบญชบรหาร

มหาวทยาลยเกษตรศาสตร วทยาเขตศรราชา