Click here to load reader

: 55/20 1 5/TTLT BTC BKHCN · PDF file 2015-09-16 · : 55/20 1 5/TTLT BTC BKHCN Ha

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of : 55/20 1 5/TTLT BTC BKHCN · PDF file...

 • BQ TAI CHINH-BQ KHOA HQC VA CONG NGHC CQNG HOA XA H01 CHU NGHIA VIVI' NAM DOc Ifip — Tty do — Hanh phtic

  : 55/20 1 5/TTLT -BTC -BKHCN Ha N0i, ngay 22 Mang 4 nam 2015

  THONG TIf LIEN TICH Htrerng dAn dinh mtic xay dung, phfin bO du. toan va quyet toan kinh phi dOi

  $0 KHOA HOC VA cailift*Wm v 1.1 khoa hoc va cong nghe c6 sir dung ngfin sach nha nu•o .c

  s c7537U tA

  . : BEAl Ngay4s./.5./,,vis can•0 LuOt Ngan sach nha mac so 01/2002/QH11 ngay 16 thcing 12 nam

  Chu _20192; Can ca. Luejt khoa hoc va cong nghe so 29/2013/QH13 ngay 18 thong 6 nam

  2013,

  Can cir Nghi clinh so 60/2003/ND-CP ngay 06 thong 6 nam 2003 ctia Chinh phi quy dinh chi tilt va huang dan thi hanh Lueit Ngan sach nha nuac;

  Can ca. Nghi dinh so 08/2014/ND-CP ngay 27 thong 01 nam 2014 cUa Chinh phi quy dinh chi tilt va huang dan thi hanh mot so di'du cita Lueit khoa hoc va cong ngl*

  Can cit. Nghi clinh so 215/2013/ND-CP ngay 23 , thcing 12 nam 2013 ci'ta Chinh phi quy dinh chirc ruing, vu, quyen hign va ca cau to chtiv cia BO Tai chinh;

  Can cu Nghi clinh so 20/2013/ND-CP ngay 26 thong 02 nam 2013 ctia Chinh phft quy clinh chirc nang, nhiOm vu, quyen han va ca ceiu to chirc clia BO Khoa hoc va COng nghe;

  BO truang BO Tai chinh va BO truang BO Khoa hoc va Gong ngh0 ban hanh Thong tu' lien tich huang dan dinh mite xay dung, phan bo du toan va quyet town kinh phi dot veri nhi 'Om vu khoa hoc va cong ngh0 có sti dung ngein sach nha

  Chuang I NHUNG QUY DINH CHUNG

  Dieu 1. Pham vi dieu chinh

  Thong tu nay quy dinh cac yeu to dau vao cau thanh du toan nhiem vu khoa hoc va cong nghe (KH&CN) c6 sir dung ngan sach nha nuOc; dinh mirc xay dung du toan kinh phi doi nhiem vu KH&CN; cac hoot dOng phuc vu cong tac quan 1)'T nhiem vu KH&CN cua ca quan có thAm quyen; quy dinh ve lap , tham dinh, phe duyet N/A quyet toan kinh phi doi voi nhiem vu KH&CN; quy dinh chi cong bo ket qua nghi'en ciru Ira chi clang ky boo 118' quyen so hal tri tue.

 • Dieu 2. Doi tu•ng ip dung

  Thong tu nay dp dung deii vai cac ca quan quan 1)", nhiem vu KH&CN va ca quan có thAm quyen phe duyet nhiem vu KH&CN co sir dung ngan sach nha nuoc; cac to chirc, ca nhan thuc hien nhiem vu KH&CN có sir dung ngan sach nha nuOc va cac to chirc, ca nhan khac c6 lien quan.

  Dieu 3. Nguyen tic ap dung dinh mirc xay dtrng va phan 134 du. town

  , 1. Cac dinh mdc xay dung du toan quy dinh tai Thong tu nay la dinh muc toi da, dp dung doi vOi nhiem vu KH&CN cap quoc gia. Can cu quy dinh tai Thong tu nay, cac BO, ca quan trung ucmg, dia phuang co trach nhiem hung dan, ban hanh cac not dung va dinh mirc xay dung du toan doi vai nhiem vu KH&CN cap BO, cap tinh, cap ca so. de thuc hien thOng nhat trong pham vi BO, ca quan trung ucmg va dia phuang, dam bao phi' hop vO.i nguon Luc, dac thu hoat &Ong KH&CN cua BO, ca quan trung trang, dia phuang va kh8ng vugt qua dinh mirc du toan quy dinh tai Thong to nay.

  2. Cac dinh mire chi khac lam can cir 14 du toan cua nhiem vu KH&CN khOng quy dinh cu the tai Thong tu nay dugc thuc hien theo cac quy dinh hien hanh cua nha nuO.c.

  Dieu 4. Cac loci nhiem vu KH&CN co sir dung ngan sach nha ntrO .c

  Cac loaf nhiem vu KH&CN co sir dung ngan sach nha nuoc dugc quy dinh tai Dieu 25, 26, 27 va 28 Nghi dinh so 08/2014/ND-CP ngay 27 thang 01 nam 2014 cila Chinh phu quy dinh chi tiet va twang dan thi hanh mot so dieu cua Lu4t khoa hoc va cong nghe.

  Dieu 5. Chti.c danh thu.c hien nhiem vu KH&CN

  1. Cac chirc danh thuc hien nhiem vu KH&CN:

  a) Chia nhiem nhiem vu;

  b) Thanh vien thuc hien chinh, thul4 khoa hoc;

  c) Thanh vien;

  d) KS'T thu4t vien, nhan vien ho trg.

  2. S8 lugng thanh vien va ngay cong tham gia d8i vai moi chirc danh (Chu nhiem nhiem vu; thanh vien thkrc hien , chinh, thu khoa hoc; thanh vien) phi thuc vao not dung thuc hien theo thuyet minh nhiem vu KH&CN dugc HOi (long khoa hoc xem xet va ca quan co tham quyen quyet dinh phe duyet dam bao theo diing cac quy dinh cua nha !mac.

  3. D8i vii chirc danh k.5% thuat vien , nhan vien ho trg thuc hien theo quy dinh tai diem c khoan 1 Dieu 7 Th8ng tu nay.

 • Chirp ng II NM-11%1G QUY DINH C1,1 THE

  Muc I CAC YEU TO DAU VAO CAU THANH Dv TOAN VA MCAT SO KHUNG

  DINH MirC )(AY DUNG DI) TOAN NHIEM VV KH&CN

  Dieu 6. Cac yeu to dAu vio eau thinh du. town nhiem vu KH&CN of, sir dung ngfin sich nha milk

  , 1 . Tien ding lao dOng true tiep, Om: tien cong cho cac cht:rc danh quy dinh tai Dieu 5 Thong tu nay; tien cong thue chuyen gia trong nuac va chuyen gia ngoai nuac phoi hap trong qua trinh nghien dru va thvc hien nhiem vu KH&CN. Doi voi nhiem vu KH&CN cap ca se khong ducfc thue chuyen gia trong qua trinh CO chirc thuc hien.

  2. Chi mua vat tu, nguyen, nhien, vat lieu, Om: nguyen lieu, nhien lieu, vat lieu, dung cu, phu king, vat re tien mau hong, nang lugng, tai lieu, to lieu, so lieu, sach, bao, tap chi tham khao, quyen sCr dung sang che, thiet ke, phan mem, bi quyet cong nghe phuc vu hoax dOng nghien dm.

  3. Chi situ chila, mua sam tai san co dinh:

  a) Chi mua tai san thiet yeu, phuc vu trtrc tiep cho hoat dOng nghien ciru khoa hoc va phat trien cong nghe cua nhiem vu KH&CN;

  b) Chi thue tai san trvc tiep tham gia thkrc hien nghien dru va phat trien cong nghe dm nhiem vu KH&CN;

  c) Chi khAu hao tai san co dinh (nett co) trong th6i gian truc tiep tham gia thvc hien nhiem vu KH&CN theo mire trich khau hao quy dinh dpi voi tai san dm doanh nghiep;

  d) Chi sira chira trang thiet bi, ca so vat chat phuc vu true tiep cho viec nghien cal cua nhiem vu KH&CN;

  4. Chi hOi thao khoa hoc, cong tac phi trong va ngoai nuac phuc vu hoat dOng nghien dru;

  5. Chi tra dich vu thue ngoai phuc IN hoat dOng nghien ciru;

  6. Chi dieu tra, khao sat thu thap so lieu;

  7. Chi van phong pharn, thong tin lien lac, in an phuc vu hoat dOng nghien ci:ru;

  8. Chi hop hOi dOng tu danh gia ket qua thkrc hien nhiem vu KH&CN (neu co);

  9. Chi quan IY chung nhiem vu KH&CN nham dam bao yeu cAu quan IY trong trien khai thvc hien nhiem vu KH&CN;

 • 10. Chi khac c6 lien quan trkrc tiep cian tri'en khai thkrc hien nhiem vu KH&CN.

  Dieu 7. Khung dinh mare lam can dr xay dtrng du. town nhiem vu KH&CN do sir dung ngin sich nha ntrerc.

  1. Dkr toan tien cong lao d'Ong trkrc tiep

  a) CAu triic thuyet minh phAn tinh tien cong lao clOng trien khai nhiem vu KH&CN bao g6m cac cong viec va dkr ki6n k& qua nhu sou:

  STT NOi dung cong viec . A Du. kien ket qua

  1 Nghien ciru tong quan Xay dung thuyet minh nhiem vu KH&CN, bao cao tong quan van de can nghien ciru

  2 Danh gia thkrc trang Bao cao thkrc trang van de can nghien ciru

  3 Thu tha‘p thong tin, tai lieu, dt lieu; xir 1)", so lieu, phan tich thong tin, tai lieu, (lit lieu

  Bao cao ket qua thu thap tai lieu, de lieu, xir 157 s6 lieu, phan tich thong tin, tai lieu, du Ru

  4 NOi dung nghien ciru chuyen mon

  BA° cao ve ket qua nghien ciru chuyen mon

  5

  Tien hanh thi nghiem, thir nghiem, thkrc nghiem, khao nghiem, che tao, san xuAt; nghien cfru, hoan thien quy trinh cong nghe

  Bao cao ve ket qua thi nghiem, thir nghiem, thkrc nghiem, khao nghiem. ale tao, san xuAt; quy trinh cong nghe

  6

  De xuAt giai phap, kien nghi, sang che, giai phap him. ich, san phAm, che phAm, mo hinh, An phAm khoa hoc va a )(Ilk khac

  Bao cao ket qua ve kien nghi, giai phap, sang che, giai phap him ich, san pham, che phAm, mo hinh, An phAm khoa hoc va ket qua khac

  7 T6ng ket, danh gia Bao cao thongIce, bao cao tom tit va bao cao tong hop

  Trong trtrong hop cu the, nhiem vu KH&CN có the khong dAy du cac phAn not dung theo cau true tren.

  b) Tien cong trkrc tiep cho cac chirc danh thkrc hien nhiem vu KH&CN &roc tinh theo ngay cong lao dOng quy dOi (08 gi6/01 ngay; trtrerng hop c6 so gia cong le, tren 4 gia ducfc tinh 1 ngay ding, duoi 4gier ducic tinh ngay cong) va mire ltrang co so do Nha nu& quy dinh tai thi diem xay dyng dkr toan.

 • T6 chirc chu tri va chit nhiem nhiem vu KH&CN có trach nhiem xay dung thuyet minh du toan tien cong theo cau tr.& chung nhiem vu KH&CN tai diem a, khoan 1 Dieu nay, chi tit theo tirng chirc danh tham gia thuc hien ni)i dung ding viec, so ngay ding tham gia cua tong chirc danh.

  Du toan den cong truc tiep dOi veri tirng chirc danh dtryc tinh theo ding thirc va dinh mtrc sau:

  Tc = Lcs x Hstcn x Snc

  Trong do:

  Tc: Du toan tien cong cua chirc danh

  Lcs : Luang ca so do Nha ntrac quy dinh

  Hstcn: He so tien ding ngay tinh theo luang ca so cua tong chirc danh tinh theo Bang 1 duai day

  Snc: S'6 ngay cong cua tong chirc danh

  Bang 1: He so tien cong ngay cho cac chirc danh thuc hien nhiem vu KH&CN

  STT Chtrc danh HO sochth

  danh nghien Om (Hcd)

  HO so lao dOng khoa hyc (Hkh)

  H? A tien ding theo ngay

  Hstcn= (Hcd x Hkh)/22

  1 Chit nhiem nhiem vu 6,92 2,5 0,79

  2 Thanh vien thuc hien chinh; thtr14, khoa hoc

  5,42 2,0 0,49

  3 Thanh vien 3,66 1,5 0,25

  4 Ky thuat vien, nhan vien ho try 2,86 1,2 0,16

  He so tien cong ngay cho cac chirc danh thuc hien nhiem vu KH&CN quy dinh tai Bang 1 dm Thong to nay la mix he so toi da, dp dung cho nhiem vu KH&a

Search related