Εργοληπτικό Βήμα τεύχος 55 03-04/2007

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Εργοληπτικό Βήμα τεύχος 55 03-04/2007

Text of Εργοληπτικό Βήμα τεύχος 55 03-04/2007

 • !"#$%&'()*+),%+-./)()0)1+

  234555/)()0)1+

  !"##

  $%&'"(%&')'"*++,

  '$- !" ./0

  ''"1--

  6"7"8"

  1"-

  6668969:;97

  2 3"

  $453%$"3"$"

 • $)-99-

  &"&"

  VW

  %$'%

  @Y^@VU"_[W

  $:" )"'

  RQ7QRU7QQW@QZ_"_UQVW

  @YQ?XYUE`YW

 • #LQVLLbYL

  !

  'P+

  .)

  5.55+$&$8+P0P5)

 • >"66"3"

  7TQY]8V?ZX_U78?W

  _bQRXV#QbRYZ

  bQSTXTQaTX6"7"8"#S^S#Z^7TQY]8V?ZX_U78?W 7Y[[ BQV QVZ T TQRT ESQ a TS DQ^ZVEQV "TQS"TQ 7_Z"QRTa8VXeQRXD_EQV

  "ZSQYZYQQVZTZV^SZ#ZVQSTXbQS`ZTTaQaQRX#V_bQRXVQbRQ_VQRT

  7bYQLRQaQRX - & &

  ! \

  # ' \ %& ',) 2

  2)

  !

  - \ ) #

  . -! !

  .

  $ & & ' \

  ! \ 8. K#

  -!-4!

  !&*

  #) ) )

  ) . .)

  & ' .

  %&',!!)

  .

  . 'P+

  $4 'P+

  .)

  .3.-:=#

  $ ' P.

  +% 'P+,)& '*

  ..

  ) 55

  ! #

  %&-# #) ) # # ,

  ! 55 T#

  _#

  #

  ##( 'P+

  !

  #

  &'.$ 'P+.

  -) ) '

  #'

  !

  -)

  !-4

  +&'.-

  ! 0 &

  ! .

  .

  ..)

  ! !

  )#

  & ' N 2 2 N

  '\)

  '\)4)

  !

  ' \ & 4

  !$

  TVTQRS0

  !!!

  & '0 0#&)

  @

  52) 'P+%N.

  , 4.S %, *

  )!#

  - )

  O= ? -

  - !

  4 ?

  5

  )

  !

  N. )

  C 5# 5 #) * /_)

  0-. %0

 • ,

  !)

  ! ! 0 -- .

  !

  2).

  .).%

  .#,

  . 'P+

  6QYTTYT](( 0 . N!& ' 0N

  .

  . ! !)

  !!

  ( .) !!) !!

  ! !

  - )

  . !

  !

  $-

  )

  ))!

  #_!\)

  4

  !) !

  --) !

  ..

  "TXYQ(( 0 .)

  !- 'P+

  D. %

  ) 4.), 'P+

  #!

  %,

  )-.5!!

  5

  @

  8::O7`=>

  *aDa$8N

 • ?0

  VX"" +)

  *. @ 5 'P+@D

  ) 5

  +!@

  5*4

  4

  @

  == '-!'

  ! 4 . $.

  !'!

  `$. !

  '

  #).-!

  #

  ==

  4

  # ' 4

  #) .

  !#

  == '.#.

  -3 ! -3

  '! !

  .!!

  # # + + #

  ##

  B `8 'P+

  ! ! ) !

  ! 'P+

  == '-

  -.

  !)!!

  == ' - .- . %

  . #

  #

  .

  - !

  .) )

  #,..D

  !

  .))

  !#3!

  M

  == ' ! -!

  4

  !

  == ' ! ) !

  ).-3_

  == ' ! !

  !

  -!

  .- ! .

  #)--

  #

  =='-).

  # !

  4#

  == ' 3 . *

  "EnoHpqp-.

  == ' !

  .!3-.

  D

  - $ 5 '

  P. +5 . -

  # -

  )#

  $

  .) .

  . ! #)

  )#)!!

  5

 • @_TQZSR^ N 0 &N

  ! - !

  -

  $(L Q$P-.8::O7`

  'P+) 3! ! -)

  - )

  .

  -.

  - # 0 %.,

  4

  .)#!

  !

  .Q

  0 .) . '

  & '

  'P+

  (. . !

  .!'!

  0 .

  !

  !) !

  !!

  . )

  B:=== r # ! %

  -! , BB======

  %4-.,

  # 8* - !3 ) .

  # # -

  # * .

  4 !

  0---3_!

  .3.0

  ---3!

  !+40

  0 -- 4 #

  #.

  #*

  . .

  !#

  *!!.)

  !)#

  !!8*

  .!

  *-.!!

  'P+N& '0N

  - )

  .s

  ).

  #)!

  4!

 • /+

  &%-&'"-

  S7ZQ6"7"8">QY

  ##

  TQV

  7>QYEQTSXTQVTQS^TbQZYQRT_S^aQZVQXQaVXQRTaT^QXaVZ]^VS7ZQ6"7"8"@S_7ZQVVL-$"'%&6%. 8A

  8B C0 DL TV Y ^V X ^YZX Qa VXQRTaT^QX ^aQ # ZVQ TQbQ#T[TZR_bS ZQ QQVX 6QRQY 8VX "TZ_X T X 78? T T_S TQSQ TQbQ TYQ[ QR R TV a TQY SRX X ZTX XQaQRXT_SRYT^QQVXQT`S_7^TQY`YTQSRQ7ZQV

  6"B6>

  6=?;?9:

  # 6Q7ZQX#"D=C>

  "=QVD;Y== AQS6QZQ6"7"8"Q7ZQV8VT^aQ]Z^V

 • //

  6=7E":>

  6=?;?9:

  6=G?D>

  7:D"8=?7>

  !#! 6Q7ZQX#"D=C>"=7:D"8=?7>

  # "TRRY"RSZEYTB87

  6"7"8""QX#T

  # 7B"8"

  "R"QX

  8VZ7S6QSZQ7B"8""R"_@QZ_B87

  6"7"8""QX#T

  ;]"QRa>Q7ZQV

  "TV8]VX"@QZYQD8=9B"7

  7@@9

  6=?;?9:

  !#! 6Q7ZQX#"D=C>"=

 • /*

  0

  >VZ6"7"8"VRRS

  jTXV^TQRRVTQZS L"QRTS@L_^ BQVQZZVVZ6eX7ZX"QRTa8VXeQRX(!&\!22@

  5Q!!.!4 )

  )& ' #)

 • /6"7"8" RRQbS UQ6QX ##WTQ TQRS6"AG8" TQ[6"7"8"

  &KL' & '

  @

  *.?)

  * '` BA ? )

  'BA`:>9`7`J866:`7NBN6A=

 • /?

  0

  RRQb8:6"AG8"

  + 'BA ?&KL' ) 5*

  :6OB`=95).&

  !@

  *#B7:>O`RXZS_[_6"7"8"

  $ .- & ' P 2

  !@

  ( ? 4 3

  %!)

  #)

  ,)

  -! ) 3

  !6O8:6OB`

 • *+

  0

  #

  ) . !

  '

  -

  !

  *.!.

  B:8:A=`

 • **

  6QYRTVaQXTQ[YX6"8"

  :TS6"7"8":TQRST^S

  *?)

  \1!4#

  83+ ('&.

  ? 44

  ) !

  ( ) #

  -! +& #'\

  D.!&!.

  !+ ('..!

  + $ ##

  .8.#

  + (' . . -!

  $ ! . +&' .

  .

  B #

  ! ' \

  .

 • *J

  TQQVbRXR

 • *``AB=>`>6=9 ?. &KL' !

  ..&'!#

  6 +

  !) .

  - . - )

  -#*

  >!'\

  #

  9+4%B*#,

  ?$$#)%9)AvO,#)

  ?#)''v*)

  .#*#

  >[QYX679EBQV9bTQRS6"AG8"CST

 • J*

  :-$% 3$53

  ETVRTVZ]SZVXVX

  76"8"6Qa

  976"8"6QaY

 • JJ

  hb

  " +0* 4!

  .!8#M'

  . M

  ) 4.

  Ms

  )

  !4#*)0* #!

  #

  2 . # !

  @

  B + ! .

  8.

 • J:`=9B=>6`=9

  +!!!'$?

  +

  ! ! 4 -

  44-!

  %!!!,

  B

 • !

  )HZUkZUWXHfXfkchVXWfhd

  #

  \

  !!.$

  ! #)

  ) !

  +

  !)!)

  )

  6TYX$!!.

  - )

  # . -

  %)

  ) ) ) )

  ,)..#)

  !!!-

  )

  4!+

  )

  !.)!@

  N?3--+

  !!).

  ) 4 -

  #).

  _

  N ! ! ! !

  -

  )

  4 _) m

  4-!

  m 4 )

  ) # !

  !!

  N # . !

  ) .

  .!!!)#

  . .

  # . ) ) .

  *

  ) -!

  !..

  N ( - !) .

  !3

  "VVTYXN?+).

  .

  )@

  )

  -#

  #)

  +! ! .!

  -

  #)

  #

  4

  N (

  # # ) !

  !).

  ) . )

  )!.

  .) .

  !

  #

  N # +

  ) .

  # ) 4

  !!#)

  #

  .!

  N 03 #

  -

  )

  4

  !)

  -

  . !

  N '

  ! ! !

  # !

  -!)

  !-!

  7SEQRQbVXr%''&0&)sH&'0&K1t%KN+%K*&(*IuO>6Q^Xv&''&( wI'J !# EQ ^ s%Hx%H( y)((%H

 • B9D?E>"DG7>"AD9;9
 • 9;G7"GD\B:&! ! J(? JCa$?*aP$?)

  .>==@

  3 *J( B=N= ==@

  N3*J(B)

 • #+

  "T';39608RSQ9QU SQbW#~%i#

  3"$")"6'%

  "'!'%%"4%-

  . $:" )'"-'1&%'%

  '&"-%3%")53

  %B9%0H9. #@?

  . *++>

  TQ Y^ ZRXS XQV S^SS [YT Z Y S Z^ TV`VTSSQZQ_]XTQ[Y`kSSXQVTQTTQ[Y SRX SQ ZQ_]X ^ Y^ ZRXS ZTaTb_]XTQ_QSQ_ZTQVZVTQSZZZVZRX_ b[ S SQ ZQ_]X Tk QV TQ[ TQY]XZV Y ZYQ ZZV ZRX_ TS TV S^ Ta Z^ TVYbV[Y[

  O ! 4

 • #*

  "'!'%%"4%-

  . $:" )'"-'1&%'%

  '&"-%3%")53

  %B9%0H9. >*@

  . *++>

  7TQVTXYTVZVTTaV

  S TS TQV R _Q RR

  T ^V ]_ X TVX TQ[Y

  V TS Y QR Y ^V S

  TQV Y QST Qa Q[ T

  TQT XQV TaZ a

  TQYZ TQbQY bk S TS TY

  S RR T ^V

  Za [S TQ_T Y QST

  TZ^S _R b[V S SRX RR

  T bQY TQYR QR RQ

  ZTQV8RY T ^ TQV R

  ZL"QS6^VLU\"E_"

  QTTX _ TQaT a

  TV ^aW Z TQV`

  ZRXS S `_ TS

  ZQ]

  9!!..4

  BB

  5&3 QQQQ5 ?&$a2$@

  %/(,

  ^Ep qF ^o"n5 B> @ 5B>B 2

  !4)

  )

  !) AA7)== ?aL Q B>,

  ! )

 • #

  ! . #

  . -

  `

  B=B

 • #?

  # ) . .

  !)

  -)

  ! %- B`

 • #@

  ! ) B> #

  ) ! .- ) 4 )

  .

  ).6

 • >+

  "'!'%%"4%-

  . %&'"%6"

  %B9%0H9. //*,

  . *++