of 20 /20
وه بهود ئاماژههحم حاجی م محهمهدیهرێمداتی ه سهرۆكایه لهپرسیكات كه دهی كێشهكانوهكردنه بڕیار بۆ یهك دواو دهڵێتو پارتییه، ئ���ههكێت���ی یی هكانیییوهندیی پهوهی بون���ه "ئاس���این مستهفا زۆرو نهوشیروارزانین با نێوا قورسه". محهم���هدی���ه، س���لێمانی: ئاوێن س���كرتێریهحم���ود، م حاج���ی���تی كوردس���تانیالیسزب���ی سۆس حیوێنهداهت بهئا تایب لهچاوپێكهوتنێك���ین خاڵی حوزهیرای23 یگهیاند ك���ه راێوانهكانی نیوهندیرچهرخان بو لهپه وهرزانیدا، ئهون مس���تهفاو با نهوش���یروابڕیو ئێس���تا لهیهك دا ئهوانی روداوهماوه. بهیهكتر نههیانتمان موهی ئهو وت���ی "پێنج حزبهك���ه ئهن���دا قس���هیوهكاوه داخرا لهكۆبون���ه گشتیو خهڵككهن، بۆ رایر ده لهسهن".اگهیهن راینان���هش ك���هو رهخنت ب���هباره س���هكرێ���ت كهی دهڕاس���تهی حزبهك���ه ئای زیاتر بههتیدا س���هرۆكای لهپرس���یوهوهتیه ش���كاندویرتیدان���یو پارزا با "ئهو كهسانهی، ئهو وتیبوه نهیهن بێیالس���تو ئێمهخن���ه لهحزبی سۆس رهه لهخۆیان بگرن، دهبێت رهخن دهگرنهبوایهتیان هسه ده ئهگهر ئهو حزبانهتهشهوای ئ���هم وهێش���ت هیانده نههڵمژین". ه حزب���یتێك���دا "لهكاش���ی وتی���هڕی دژی داعشیالیس���ت لهش سۆسس���تهیش دهكردو ده���هی دابه رهبایی ئهداهیدكردو شهش دهجومی دابه هتهیانو پۆس���تی ئهم وهات ئهوان دا دابهش ئهكرد". پرسی عهلی: هادیهرێمتی ه سهرۆكایه ڕواڵهتینها ته كێشهكهیه دهرهوهی "هادیمی ئیسهكگرتوی یاری دیهتی كهساینهبونی ئامادهكات كهوه ده ب���هلی" ئاماژه عه چاكسازیمدانی بۆ ئهنجارهكانتداسه دهیهنه تزهرانی و گو ح���اڵومداس���تهقینه لهئاكا ڕاهموار،رو ناهمێكی دژوارهنجاگهیهنێته س���ه دهنهاهرێم تهتی ه سهرۆكایهو دهڵێت "پرسی ئه كێشهكهیه". دهرهوهی ڕواڵهتیدا كه عهلی لهوتارێك هادیهت بهئاوێنه: تایبوهتهوكراوهوێنهدا بهی رۆژنامهی ئا ژمارهی لهمرچاوهیهرو سهوهكات كه جهوه ده به ئاماژهویهرێمو دیی هنه سیاسیهكه قهیرانهی ڕاستهقیوهگهڕێتهی ئێس���تا ده ئهم قهیرانه ن���اوهوهی نهبونیهكهمیان، یرهكیۆكاری س���ه بۆ دو هتسهشكردنی ده پێویست لهدابهاوسهنگی ه زاڵبونیهۆیندا، به سیاس���یهكاێزهێوان ه لهنتدارهوهس���هزبی دههن دوحییهتی لهزبای حیتیس���هكان���ی ده بهس���هر تێك���ڕای جومگه دوهمیش���یان. ه���ۆكاریهرێم���دااس���ی ه سیبهش���كردنی ماڵوری لهداروه نهبونی دادپ���ه لهتهشهنهكردنیه، كه خۆیدای گشتی سامانینێت.وردا دهنوێهكی بێسنندهڵی گهرانهرێ���م لهتات���ی هوێن���هری حكومه ننو ئهمهریكات كه ئێراوه دهكا به ئاماژههرك هنیش���دا ن���ه كوردستا لهعێ���راقومش���یانه، بهن���ێ، بهڵك���و شهڕیلم مت بهپرسیبارهێی سهرنجه سهوهی ج ئهوبهش���داخاڵێك���ی هاهتی له س���هرۆكایزانمو دهڵێت "ناو كۆكن، ئهوهگرنهكده یهگۆركو قاس���میوهی ماكستش���كانه دههتی سهرۆكایت بهپرسیباره سلێمانی سهكوێ دهگات؟"هرێم به ه حكومهتیوێنهری نهت بهئاوێنه: تایبمهر" بهئاوێنهی "نازم عورانهرێ���م لهتا همی ئێران��� ئیسان���د كه كۆماری راگهی خۆیهڵوێس���تیرمی ها ئێس���تا بهفه تهرێمتی ه سهرۆكایهت بهپرس���یباره سهیاندوه. رانهگهیهنه زی���ارهتی "ئێ���ران خوا ئ���هو و خۆیان كێش���هكانیهكان خۆیانی كوردیو بگهن���هس���هر بك���هنن چارهزا بهس���ایهوهج���ی ئێ���ران ئه. ئامان رێككهوت���نهرێمی كوردستان هوه ئاسایش���ه لهڕویرامییهكهر نائا ه سهقامگیر بێت، چونكهگهریبێت، كاریان دروس���ت ب لهكوردست ئێران دهبێت". لهسهرنو ئهمهریكاكهم ئێراستدههشی "ه وتیهتی س���هرۆكای بهپرس���یبارهت س���هدان پرسهكهوهێستنو لهگهڵ ئههڵو هاوه بكرێ���ت، چونكهس���هرن چارهزا بهس���اگهری كاریت���هدا پهرتبونی كورد لهم كا���هڕی دژ بهداعشاپ���ی لهس���هر ش خر دهبێت". پێدهچێتی ك���هوهی ئ���ه دهرب���ارهتیس���هی ژێردهگ���ۆرك لهناوچ���ه ماكتروتدارسهقاسمی سلێمانی دهرتیدا له پاهر وتی "قاسمی عومر بێت، نازمهێزت بههردوكیانگۆرك هو بریت ماك س���لێمانی س���هرجهم لهعێ���راقوتیانس���ه دههێزیش���ن، منهیهو بهنیش���دا ه كوردستاوه،یهكانی���ه وردهكاری���هوێ بچم���ه نامیا كاریگهری چ���ۆن ئهمهری���كروهكه ه پرسیردس���تانو لهس���هرهرێمی كوه لهمانشێوهههه، ئێرانیش بههیتی ه سهرۆكایههیه".تی هسهیو ده كاریگهری وهفدێك���یدای���ه ك���هاتێك ئهم���ه لهكنێوه���ران لهدوێمی ئێ��� ئیس كۆم���اریردس���تانهو بهمهبهس���تیهرێمی كوه لهبارهتهكان سهیهن وهی لێنزیكخس���تنهپرسانیهتی، لهگهڵ بهر سهرۆكای بهپرسیوه.بنه كۆدهیهنهكه پێنج گشتییهی سیاسیهكی رۆژنامهیهریدهکاتای ئاوێنه د کۆمپانی)493( ژماره2015/9/1 مە سێشەمw w w . a w e n e . c o m م ریک18 یشینی خانهن تهدا لهم وباچوهنجێکی به ره دینار1000 ش دەکات نرخیوێنە دابەڤ پەیک ئاای ب کۆمپانی3201274 تهلهفۆن:32 ی ژماره شوقه- ی سێهم نهۆم- ری زارانی تهیشان: سلێ ناون4500 تیراژ: مهترسیهكانی چاكسازیوانهبادی.. تاكڕه عهر دهدات بڕیا7 13 2 11 هحمود: حاجی م محهمهدیێوانهكانی نییوهندیی پهوهی بونه ئاسایتهفا زۆر قورسههوشیروان مسرزانیو ن با17 پڕۆژەیکردنیکنشتاین بەفرانی سیاسی جەستەی پهکهکه بهمهرج ئاگربهستگهیهنێت راده کهمهندی زۆر عهباسیمبهرمان بو بهرا بێوهفا بهکر عهلیانسۆرشهکی س بهفیوهکرێته دههید شهن؟ دهخوێنییهکاننکۆ جیهانم زاسانی کورد لهکاپرنی بهر منا5 هرێم..تی ه سهرۆكایهت بهپرسیباره سهزانم: نارانهرێم لهتاتی هوێنهری حكومه نكوێ دهگات؟گۆركو قاسمی سلێمانی بهوهی ماكستشكانه ده13 3 3 رزانی بان مستهفا نهوشیروا قاسمی سلێمانیگۆرک ماک

ژماره 493

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of ژماره 493

 • "

  ". : 32

  . "

  ". "

  ". "

  ".

  :

  " " "

  ". : .

  .

  "

  " : " "

  . "

  .

  ". "

  ".

  "

  ".

  .

  (394) 1/9/5102

  m o c . e n e w a . w w w

  81

  : 0054: - - 23 : 4721023 0001

  ..

  11 2317

  :

  71

  5

  ..

  :

  3 31

  3

 • )394) 1/9/51022

  / !

  /

  /

  .

  "

  ". : (KNK) " "

  "

  ". ( )

  " :

  ". "

  ". "

  ". " ".

  :

  29111 71/8/5102

  "

  ".

  42/8/5102

  . 005 ( ) 004

  .

  .

  .

  .

  "

  ". "

  ".

  "

  ". "

  ". "

  ".

  04 "

  " : "

  ".

  "

  ". "

  ".

  " "

  " "

  :

  eciffO hayinamialuS - sproC ycreMnoitacilppA redneT rof noitativnI

  ecnis qarI ni smargorp gnitnemelpmi OGN tiforp-non lanoitanretni na si sproC ycreM.3002

  detseretni morf noitatouq ecirp ticilos ot si rednet ot noitativnI siht fo tcejbus ehT sproC ycreM rof stcejorp 3 tnemelpmi ot gnitcartnoc rof seinapmoc dezirohtua yllagel.smargorp

  :era stcejorP ehT

  ni saera lareves si smetsys enirtal dna skrowten retaw fo riaper dna noitallatsnI -1.saera gnidnuorrus dna hayinamialuS

  ni saera lareves si smetsys enirtal dna skrowten retaw fo riaper dna noitallatsnI -2.saera gnidnuorrus dna neeqanahK

  ni saera lareves si smetsys enirtal dna skrowten retaw fo riaper dna noitallatsnI -3.saera gnidnuorrus dna kukriK

  elbaliava si tcejorp noitacol hcae fo ytitnauQ fo lliB dna ngiseD ,kroW fo epocS deliateD.tcejorp siht rof deraperp egakcap gnirednet eht ni

  :stnemeriuqer gniwollof eht teem lliw rodneV lufsseccuS

  htiw deretsiger yllagel eb tsum ynapmoc eht ,tcejorp hayinamialuS rof gnirednet roF .1 tsum ynapmoc eht ,stcejorp kukriK dna neeqanahK rof gnirednet rof elihw ,swal GRK .swal iqarI htiw deretsiger yllagel eb

  .ecivres deriuqer eht edivorp ot yticapac evah tsum ynapmoc ehT .2noissimbus fo etad eht retfa syad 03 rof dilav eb dluohs reffO .3

  :ylppa oT

  eciffo hayinamialuS morf egakcap gnirednet tcelloc esaelp :seinapmoC hayinamialuS -42442510770 :rebmun enohp ,awA reihsuM ni

  ,afarA ni ni eciffo kukriK morf egakcap gnirednet tcelloc esaelp :seinapmoC kukriK -93280310770 :rebmun enohp

  rof ksa dna sserdda sliame siht ot liame na dnes esaelp ;seinapmoC neeqanahK ->([email protected]) 42442510770 llac ro ,egakcap rednet

  5102 ,ht01 rebmetpeS fo 00:41 si nwoitacilppa rof enildaeD -

  42442510770 llac ,yriuqni yna roF

 • 3)394) 1/9/5102

  :

  "

  ".

  .

  13 6991 " " 5102 " "

  . " " :

  . .

  . "

  ". " "

  .

  "

  ". "

  ". "

  ". "

  ". "

  ".

  "

  ". "

  " .

  :

  "

  ".

  :

  :

  . :

  :

  . :

  :

  81/8/5102

  . :

  :

  . :

  :

  . :

  :

  .

  : :

  : .

  :

  : 6 4102

  . :

  : 32 32

  . :

  : ( ) . .

  .

  :

  :

  01

  . .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . " "

  . .

  " " " "

  .

  .

  .

 • )394) 1/9/51024

  :

  13 : 13

  :

  .

  " "

  "

  ". "

  ". " . .

  ."

  " "

  " . .

  ". "

  ". " ". "

  ".

  "

  2 ". "

  ". : "

  ".

  " "

  "

  ".

  "

  ". " ".

  "

  ".

  "

  " " ".

  " .

  ". "

  ".

  :

  13

  " "

  .

  91 13 " "

  " " .

  . 6991

  .

  . " 13

  13 ". "

  ".

  " .

  ". .

  " 69

  ". " (13) (13) : ..

  .. (13)

  ." 13 "

  ". 13

  . " 13

  ". " 13

  ".

  :

  :13

  :

  .

  69

  :

 • 5)394) 1/9/5102

  :

  .

  41

  .

  .

  .

  .

  .

  . 82

  .

  .

  . . .

  .

  .

  .

  .

  . .

  .

  .

  "

  ". "

  ".

  :

  " " .

  .

  .003 0052 . 002 011 4102

  912 . 67 005

  . 17

  .

  3 007

  . 5

  .

  . 4

  .

  .

  " "

  .

  "" " " .

  . " ..

  "

  ". 052% 5102

  .

  ..

  052%

 • [email protected] )394) 1/9/510266

  /

  32/ 32

  . 91/ . 1/ NU 91/

  . 3

  . 5 3 .

  1.

  .2. .

  3. .

  4. .

  5. .

  .

  . "5"

  .

  :

  1/9

  "

  ".

  "

  ". "

  ". "

  ". "

  ". "

  ". " 1/9

  ". "

  ". "

  ". 09

  .

  . "

  ". "

  ". "

  ". "

  ".

  .

  . "

  ".

  "

  ".

  / " "

  :

  .

  .

  .

  .

  . "

  ".

  .

  . 91

  " "

  .

  . "

  ". "

  ". 91

  .

 • )394) 1/9/5102 7

  "" "

  ".

  "

  ". " 5 06

  ". "

  ". "

  ". . . " ( )

  ""

  ".

  . " " " : () : ! : :

  ".

  " .

  ". "

  ". "

  ". "

  ".

  ..

  :

  .

  " 33 22

  ". " " "

  ". "

  .

  ". "

  ".

  "

  ". "

  ". 3002 "

  ". "

  ".

  . "

  ".

  ..

 • 8 )394) 1/9/5102

  :

  02

  " 02

  ".

  02

  .

  . 08

  . " 02

  ". "

  ". " 54 02

  ". 02

  . "

  ". 05% 005 05

  . 4102 057-008 5102 02

  .

  .

  . 32 "

  . "

  ".

  "" :

  :

  "

  ".

  " ".

  " 0001 003

  ". "

  ".

  41

  ". "

  " .

  " 741 021 31

  ". "

  . "

  .

  "

  ". "

  ". "

  .

  :

 • )394) 1/9/5102 9

  :

  "

  ".

  52 "

  ". "

  ". 12 "

  ." " .

  ".

  . "

  ". " 5 4

  02 53

  ". "

  ".

  . "

  ". 02 53 08%

  .

  :

  .

  . . "

  ". "

  ". "

  ". 03

  5 "

  ". "

  ". "

  ".

  22 "

  ". " ( )

  ". "

  ".

  . "

  ".

  " 5102

  ".

  :

 • )394) 1/9/5102 [email protected]

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  11

  ( )

  . 1 7391 . 7591 ( ) . 71 2891 ()

  .

  . 1891 9

  4891 . 74 11 .

  35 011 71 4

  .

  .

  ()

  . :" , . , ,

  : ,

  ".

  :

  : -

  .

  .

  . " 64 ( ) 82

  ".

  . "

  .

  ".

  .

  " ( )

  ". 43 " " " " ""

  .

  .

  " 02 " "

  . "

  ". "

  ".

  :

  :

  .

  .

  . ( ) ( )

  . 0001

  .

  (559 -) ( ) ( ) :" ( ) () () () ()

  ( ) ( ) . ( ) . . .

  . . . . . .

  ! . . .

  ".

  ( )

 • [email protected] )394) 1/9/5102

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  0101

  :

  - .

  .

  - .

  .

  - . .

  - ,

  .

  - .

  -

  .

  ()

  . :"

  " "

  ". :" . . " " . 9002

  " " 1102 . 2102

  ". :" : . "" . .

  ".

  :"

  . .

  ". 21

  .

  " "

  .

  . -

  .

  . 02 8591 . 01

  .

  ( ).

  (559 -) ( ) ( ) :" ( ) () () () ()

  ( ) ( ) . ( ) . . .

  . . . . . .

  ! . . .

  ".

  ( )

 • . ( ). . . .

  . .

  . . .

  . .

  . . .

  . .

  . . . . .

  .

  (1_ 2)

  . . . . .

  . . . . " " . " " . .

  .

  .: . . .

  .: .

  . . . 1 . 1 . 1 1

  . : . . . .

  .: .

  .

  [email protected] (94) 1/9/510221

  . .

  :-

  .-

  . -

  .- .

  . 1991

  . . .

  ! . ( ) ( ) !

  () ( + . ) () ( ) .

  ! .... ""

  ! () 91 102 .

  :- ( ) ....

  !

  91

 • . .

  : :

  .

  .

  . : .. . .

  .

  .

  . ( ) . ( )

  .

  . . .

  . ( ) : "

  ." .

  .

  . . . " ". . . " " erutneV sisomotsanA daeH

  . . . . " " . . :

  . . . . ""

  . " .

  . . . .

  . . . . . . . . .

  . .

  . . . . :

  .

  [email protected] (394) /9/5

  31

  . . ( )

  . ( )

  .

  .

  .

  ( )

  . (

  ).

  .

 • 41)394) 1/9/5102

  . .

  ...

  . .

  . . .

  . . .

  .

  . . .

  .

  ( ). . . . . . . ( ). . : . 991 .

  .

  . . . 2991 3102 . 2991 5% 51%.

  2991 . 2991

  .

  . . - ( ) .

  .

  . . . . . .

  .

  .

  .

  :

  .

  . . ( )

 • .

  . ! ( )

  ...

  . !

  .

  . " (...)

  .." . .

  . " ..."

  " ...!"

  .

  [email protected] )394) 1/9/5102 51

  4

  . .

  . ( ) 43%

  .

  :1.

  .2.

  .3.

  .4.

  .

  -

  .

  - .

  .

  - .

  .

  1 43

  2

  57

  6 8

 • :

  4102-5102

  " ".

  81 " " "

  ".

  . "

  ".

  "

  ". "

  ". "

  ( ) ". "

  ".

  "

  ". "

  ".

  ( ) "

  " . " 05

  .

  . "

  ". 9 11-5-5102

  .

  .

  [email protected] (394) 1/9/510261

 • :

  .

  " "

  . ! " ".

  ( )

  !

  !

  .

  .

  . !

  . . " ""

  " ." " !

  ...." "

  ! " " "

  !".

  .

  :

  " "

  12

  ." "

  " "

  .

  4991 " "

  .

  "41 . 6 8 ". . " "

  1 6991 "

  ".

  1

  . 1 4991 " "

  . ( ) "" " ". (

  ".

  .

  13

  " ". "

  () .

  ".

  71(394) 1/9/5102

  !

  41

  6

  8

 • )394) 1/9/510281

  13

  . 13 5 . . : . : .

  13

  :

  . . . .

  . .

  .

  . . . .

  . 5

  21 . . : .

  . 9 4 4 ( - - - - - )

  ( ) .

  .

  5

  . 4/9/4991 3 01 TNT 5

  .

  . 91 . 13

  .

  .

  . .

  .

  .

  .

  . . . .

  .

  .

  *

  *

  9591 .

  .

  91 .

  . 03 .

  .

  .

 • 91 )394) 1/9/5102

  /2 /

  4621 / 52/8/ 5102

  ( ) ( _ (11/8/5102 ) ( / 1 ) (33) ( 8991) . 51

  ... ....

  /2 52/8/5102

  _ 1_ _ HZ01C9670101

  2_ 01z1tedoidiV _ HZ01C48900113_ 1413 8212P .

  4_ + rT11101131 A53382 5_ rF61000201

  6_ drofamaTS _ _ + 3 .

  8_ gniloocteJ 720 _ 9_ 2 _

  01_ knaBecI _ 2 11_ ( ) _ 383468 21_ ( ) 383468

  31_ ( ) 3 . 22103080

  . / 62103080 . / 32103010

  41 _ ( ) looc yaD _491021080 _ 51_ + 11 _ 610041

  61_ _ gnilooc rewoT _ 71_ _ _ / 4071 663

  81_ _ 6351101 , 881116 91_ ( ) . . _

  02_ 4531 12|- ( 2 ) 10 lihC

  22- _ 30.2.3102_ _ _ _ 40 . 3102

  50 . 3102 _

  . _ 2582162861. _2973162861. _ 8973162861. _ 0323162861

  32_ : . . 60WAYHC 07WAYHC

  . _ _ 30WR_ 5 ( )

  42_ ( ) . _ _

  . _ 30WAYHC .52_ ) .

  . . 30pRRW . _ 50WAYHC 40WAYHC

  62_ ( ) . . .

  020WAYHC . _ 010WAYHC 110WAYHC _ _

  72_ . 1039774 + 2 + 2 _ 82_ ( ) . 0610002

  + 2 090WAYHC 080WAYHC

  _ 92_ . _ _ 573111KA

  03 _ _ _ 873111KA

  13_ ( ) ..

  . 673111KA .

  23_ . RALLLPRETAC 17862A4BTE 33- RETSYH C01910A411E

  * ( ) (2102 3102)

  .

  . . .

  . . . . . . .

  . . . . .

  . . .

  . : . . .

  . . .

  . . . . . .

  . .

  . : .

  . . . . . () . . . .

  .

  ...

  - -

  93990050770 5251023350

  - -

  32131530770 11919108470

  moc.enewa.www

 • !

  : . . . . .

  . . . . ... "" " " ... .

  . . . "" "" .

  . . .

  .

  :: enewA

  87

  9

  5.01

  3.82 1/3

  6

  4

  5.3

  5.2

  5.2

  5.1

  5.1

  9

  ..