18

Simprolitsimprolit.rs/pdf/001.pdf · - СанПин 2.1.2.729-99 «Polimerni i polimerkompozitni gradjevinski materijali, proizvodi i konstrukcije. Ekološki (Higijenski) zahtevi

  • Upload
    others

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Simprolitsimprolit.rs/pdf/001.pdf · - СанПин 2.1.2.729-99 «Polimerni i polimerkompozitni gradjevinski materijali, proizvodi i konstrukcije. Ekološki (Higijenski) zahtevi
Page 2: Simprolitsimprolit.rs/pdf/001.pdf · - СанПин 2.1.2.729-99 «Polimerni i polimerkompozitni gradjevinski materijali, proizvodi i konstrukcije. Ekološki (Higijenski) zahtevi

Simprolit

Simprolit polistirolbeton – je patentirana mešavina ispenjenih granula polistirola, portland cementa i specijalnih aditiva, sa najboljim termofizičkim karakteristikama u klasi lakih betona:

- izuzetni ekološki (sanitarno-epidemiološki) pokazatelji, za stepen i više bolji, nego što je to predvidjeno po ГОСТ Р 51263-99;

- objekti sa elementima od Simprolita korisnicima pružaju dugovečnu komfortabilnost življenja;

- konstrukcije i pojedini elementi od Simprolita ne zagadjuju okolnu sredinu, kako pri proizvodnji, tako i pri dugovečnoj eksploataciji;

- konstrukcije i elementi od Simprolita definisani su kao «suvi» (ne više od 4% vlažnosti). U slučaju natapanja elemenata od Simprolita u havarijskim situacijama ili vremenskim nepogodama, oni se brzo suše, bez gubitka švrstoće i drugih termofizičkih karakteristika;

- mogućnost primene u svim klimatskim regionima sveta, od arktičkih do tropskih područja;

- Simprolit ima najpovoljniji koeficijent odnosa čvrstoće prema termoizolacionoj sposobnosti medju analozima;

- Simprolit ima najviši koeficijent odnosa otpornosti na vlegu prema termoizolacijskim karakteristikama medju analozima;

- Simprolit takodje ima najviši koeficijent odnosa dugovečnosti prema termoizolacijskim karakteristikama medju analozima;

- Simprolit polistirolbeton je jedinstveni negoriv materijal u klasi polistirolbetona, a paneli od polistirolbetona sa srednjim slojem od stiropora prošli su ispitivanja u Ispitivačkom centru Ministarstva odbrane Rusije na dejstvo požara na 90 minuta, pri čemu «u toku 90 minuta dejstva požara, gubici celovitosti i termoizolacionih sposobnosti nisu nastupili».

2

Page 3: Simprolitsimprolit.rs/pdf/001.pdf · - СанПин 2.1.2.729-99 «Polimerni i polimerkompozitni gradjevinski materijali, proizvodi i konstrukcije. Ekološki (Higijenski) zahtevi

Polistirolbeton Simprolit i Simprolit elementi namenjeni su za ugradnju u stambene, poslovne, industrijske i objekte specijalne namene, medju njima:

- Monolitne i montažne konstrukcije, termo- i zvukoizolacioni pokrivni slojevi;

- Samonosivi zidova objekata svih tipova;

- Spoljašnje termo- i zvukoizolaciono oblaganje fasada objekata i elemenata konstrukcija;

- Unutrašnje samonoseći pregradni zidovi;

- Zarobljene termo-oplate u monolitnim konstrukcijama.

- Termoizolacioni, zvukoizolacioni i izravnjavajući slojevi medjuspratnih ploča i krovova.

Monolitni Simprolit i proizvodi od njega sertificirani su za eksploataciju na celoj teritoriji Ruske Federacije i mogu se primenjivati za sve grupe objekata, s obzirom da odgovaraju zahtevima:

- СНиП II-3-79* «Gradjevinska termotehnika»

- СНиП II-12-77 «Zaštita od buke»

- СНиП II-26-76 «Krovovi»

- СНиП 3.04.01-87 «Izolacioni i slojevi za završnu obradu»

- СНиП 23-01 «Gradjevinska klimatologija»

- СНиПы za konkretne tipove zgrada i specijalnih objekata

- СанПин 2.1.2.729-99 «Polimerni i polimerkompozitni gradjevinski materijali, proizvodi i konstrukcije. Ekološki (Higijenski) zahtevi bezbednosti»

- odgovarajuće norme požarne bezbednosti (НПБ)

- preporuke НИИСФ РААСН o primeni Simprolita i Simprolit elemenata u najoštrijim klimatskim područjima Ruske Federacije

Po zaključku i sertifikatu Ispitivačkog Centra Požarne Bezbednosti (ИЦ ПБ) «Požpolitest», ANO, po sertifikaciji «Elektrosert» Simprolit spada u grupu negorivih materijala (grupa NG).

Uvodjenje u sastav Simprolita aditiva za povećanje hidrofobnosti omogućilo je primenu Simprolita kod bilo kojih tipova prostorija sa suvim, normalnim i vlažnim režimom eksploatacije.

Simprolit i Simprolit elementi proizvode se i plasiraju na tržište po licencionom ugovoru sa holdingom «SIMPRO HOLDINGS LTD».

3

Page 4: Simprolitsimprolit.rs/pdf/001.pdf · - СанПин 2.1.2.729-99 «Polimerni i polimerkompozitni gradjevinski materijali, proizvodi i konstrukcije. Ekološki (Higijenski) zahtevi

Oblast primene Simprolita Sve navedene karakteristike pružaju mogućnost široke primene Simprolit

polistirolbetona, kako u svojstvu termoizolacionog materijala, tako i u vidu termičke oplate delova konstrukcije, posebnih elemenata i konstrukcije u celini. Pri tome mala težina Simprolit polistirolbetona, lakoća njegove obrade i

prisustvo cementne «strukturne rešetke», koja ne samo da štiti od korozije armaturu koja mođe biti ugradjena u Simprolit polistirolbeton, već učestvuje i u preraspodeli konstruktivnih uticaja unutar konstruktivnog elementa, što pruža mogućnost široke primene Simprolit polistirolbetona i kod projektovanja elemenata ili delova noseće konstrukcije objekta:

1. Termoizolacija krovova, kako u monolitnoj, tako i u montažnim varijantama.

2. Spoljna i unutrašnja zvuko- i termoizolacija zidova, kao i medjuspratnih i krovnih ploča.

3. Izgradnja objekata različite namene i različite spratnosti.

4. Nadgradnja objekata.

5. Izgradnja kuća i vikendica.

6. Izrada gradjevinskih elemenata različitih tipova i namene:

- blokova raznih tipova i dimenzija za spoljašnje i unutrašnje zidove

- ploča iza utopljavanje fasada

- pregradnih, hidroizolacionih i podnih ploča

- montažnih i polumontažnih medjuspratnih i krovnih ploča i td.

7. Utopljavanje specijalnih objekata i konstrukcija:

- pokrivne ploče podzemnih rezervoara sa pitkom vodom, atmosferskim vodama, kod sistema revirzibilnog vodosnabdevanja, skloništa, hranilišta, uzgajališta i dr. Pri tome se Simprolit beton može i armirati, te na sebe preuzeti i deo konstruktivnih funkcija

- sabirnih bazena – akumulatora kod kompleksnih toplana, termocentrala, hidrocentrala i drugih energetskih objekata

- cevnih rabvoda, fitinga i drugih konstrukcija složene forme

8. Primena u zonama vanrednih situacija (zemljotresi, poplave i sl.) sa veoma brzim uspostavljanjem proizvodnje elemenata na licu mesta, što omogućava drastično skraćenje rokova izvodjenja radova na obnovi oštećenih ili srušenih objekata, pri čemu se u značajnoj meri smanjuje i cena tako izgradjenih objeka, i to ne privremenih, već odmah i trajnih objekata za zbrinjavanje ugroženog stanovništva.

4

Page 5: Simprolitsimprolit.rs/pdf/001.pdf · - СанПин 2.1.2.729-99 «Polimerni i polimerkompozitni gradjevinski materijali, proizvodi i konstrukcije. Ekološki (Higijenski) zahtevi

I OPŠTE KARAKTERISTIKE SIMPROLIT POLISTIROLBETONA * Zahtevi koje Simprolit polistirolbeton mora zadovoljiti projektovani su u skladu sa:

ГОСТ Р 51263-99, ГОСТ 25192, ГОСТ 25820 и СТ СЭВ 1406, A takodje u skladu i sa Thničkim uslovima ТУ 5741-003-52775561-2003 «Polistirolbeton Simprolit i proizvodi iz istog»

* Čvrstoća Simprolit polistirolbetona u projektovanoh starosti definiše se čvrstoćom na pritisak:

В0,5; В0,75; В1; В1,5; В2; В2,5.

* Ćvrstoća Simprolit polistirolbetona od kojeg su projektovani elementi koji ne potpadaju pod zahteve СТ СЭВ 1406, definiše se čvrstoćom na pritisak:

М2; М2,5; М3,5; М5.

* Odnos izmedju klasa betona i marki Simprolit polistirolbetona po čvrstoći prema ruskim standardima, pri normativnom koeficijentu varijacije 18% dat je u Tablici I-1.

Odnos izmedju klasa betona i marki Simprolit polistirolbetona po čvrstoći na pritisak

Tablica I-1.

Klasa betona po čvrstoći

Srednja čvrstoća betona R,

MPa

Približna marka Simprolit polistirolbetona

po čvrstoći

В0,5 0,73 М7,5 В0,75 1,09 М10 В1,0 1,45 М15 В1,5 2,16 М20 В2,0 2,90 М25 В2,5 3,60 М35

* Po pokazateljima srednje zapreminske težine u suvom stanju,

utvrdjene su sledeće marke Simprolit polistirolbetona:

D150, D200, D250, D300, D350, D400, D450, D500, D550, D600. D900, D1000 – specijalni zvukoizolacioni Simprolit peščani polistirolbeton

5

Page 6: Simprolitsimprolit.rs/pdf/001.pdf · - СанПин 2.1.2.729-99 «Polimerni i polimerkompozitni gradjevinski materijali, proizvodi i konstrukcije. Ekološki (Higijenski) zahtevi

KLASE I MARKE SIMPROLIT POLISTIROLBETONA * Za Simprolit polistirolbeton, primenjen kod elemenata i konstrukcija koje su tokom eksploatacije podvrgnute naizmeničnom zamrzavanju i otopljavanju, definisane su sledeće marke po otpornosti na mraz: F25, F35, F50, F75, F100. Odabir potrebne marke Simprolit polistirolbetona po otpornosti na mraz vrši se u skladu sa projektnim normama, u zavisnosti od klase objekta, režima eksploatacije i proračunskih temperatura spoljašnjeg vazduha u konkretnom klimatskom regionu gradnje objekta. * Klase i marke Simprolit polistirolbetona kokretnih vidova elemenata i konstrukcija definišu se po standardima ili tehničkim uslovima za te elemente ili konstrukcije, a po normama projektovanja u gradjevinarstvu i uzimajući u obzir vrednosti iz Tablice I-2.

Tablica I-2.

Marka Simprolit polistirolbetona po

čvrstoći

Klasa Simprolit polistirolbetona po čvrstoći na pritisak

Marka zapreminske težine Simprolit polistirolbetona

Klasa Simprolit polistirolbetona po otpornosti na mraz

М2 - D150, F25 – F35 М2,5 - D200 F35 – F50 М3,5 - D250 F35 – F75 М5 - D200 F35 – F50

В0,5 D250 F35 – F50 В0,75 D300 F35 – F75 В1,0 D350 F35 – F75 В1,5 D400 F35 – F75 В2,0 D500 F50 – F100 В2,5 D550, D600 F50 – F100

NORMATIVNE I PRORAČUNSKE ČVRSTOĆE SIMPROLIT POLISTIROLBETONA

* Normativne i proračunske čvrstoće Simprolit polistirolbetona, neophodni pri proračunu i projektovanju konstrukcija, primenjuju se po tablicama I-3.

Tablica I-3.1.

Normativna otpornost Simprolit polistirolbetona i proračunska otpornost Simprolit polistirolbetona, MPa, za granična stanja

druge grupe pri klasi betona po čvrstoći na pritisak Vid

čvrstoće

М5

В0,5 В0,75 В1,0 В1,5 В2,0 В2,5

Osni pritisak (čvrstoća prizme) Rbn и Rb,ser

0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 1,8 2,1

Osno zatezanje Rbtn i Rbt,ser

0,12 0,15 0,21 0,26 0,3 0,32 0,35

Zatezanje pri savijanju Rbtfn i Rbtf,ser

0,23 0,27 0,38 0,47 0,55 0,58 0,64

6

Page 7: Simprolitsimprolit.rs/pdf/001.pdf · - СанПин 2.1.2.729-99 «Polimerni i polimerkompozitni gradjevinski materijali, proizvodi i konstrukcije. Ekološki (Higijenski) zahtevi

Таблица I-3.2.

Proračunska otpornost Simprolit polistirolbetona (u Mpa), za granična stanja prve grupe pri klasi betona po čvrstoći na pritisak Vid

otpornosti

М5

В0,5 В0,75 В1,0 В1,5 В2,0 В2,5

Osni pritisak (čvrstoća prizme) Rb

0,25 0,35 0,55 0,75 1,05 1,4 1,75

Osno zatezanje Rbt

0,07 0,09 0,12 0,15 0,18 0,20 0,23

Zatezanje pri savijanju Rbtfn i Rbtfn,ser

0,14 0,16 0,22 0,28 0,32 0,35 0,40

POČETNI MODUL ELASTIČNOSTI SIMPROLIT POLISTIROLBETONA

Tablica I-3.3.

Početni modul elastičnosti Simprolit polistirolbetona Pri pritisku i zatezanju Е0 x 10-3 MPa

Marka Simprolit polistirolbetona

po srednjoj zapreminskoj težini

М5

В0,5 В0,75 В1,0 В1,5 В2,0 В2,5

D250

0,35 0,45 - - - - -

D300

0,40 0,50 0,60 - - - -

D350

0,50 0,60 0,70 1,1 - - -

D400

- 0,70 0,80 1,2 1,3 - -

D450

- - - 1,3 1,4 1,6 -

D500

- - - - 1,45 1,7 1,9

D600

- - - - 1,6 1,8 2,1

* Faktička srednja zapreminska težina Simprolit polistirolbetona ne treba da bude veća od zahtevane vrednosti, propisane u skladu sa ГОСТ 27005.

7

Page 8: Simprolitsimprolit.rs/pdf/001.pdf · - СанПин 2.1.2.729-99 «Polimerni i polimerkompozitni gradjevinski materijali, proizvodi i konstrukcije. Ekološki (Higijenski) zahtevi

Čvrstoća Simprolit polistirolbetona na zatezanje pri savijanju

* Čvrstoća na zatezanje pri savijanju, u zavisnosti od klase (marke) Simprolit polistirolbetona po čvrstoći na pritisak ne treba biti niža od vrednosti navedenih u Tablici I-4. Tablica I-4.

Klasa ili marka Simprolit polistirolbetona

po čvrstoći na pritisak

Granične vrednosti čvrstoće Simprolit polistirolbetona

na zatezanje pri savijanju, MPa

М2

0,08

М2,5

0,10

М3,5

0,15

В0,35

0,25

В0,5

0,35

В0,75

0,50

В1,0

0,60

В1,5

0,65

В2,0

0,70

В2,5

0,73

U zavisnosti od namene i uslova eksploatacije Simprolit polistirolbeton u elementima i konstrukcijama, u skladu sa ГОСТ 25192 može imati kompaktnu, poristu i krupnoporistu strukturu.

Simprolit polistirolbeton kompaktne ili porizovane strukture sa ičešćem cementa ne manje od 200 kg/m³ obezbedjuje pri standardnim uslovima eksploatacije zaštitu čelične armature od korozije.

8

Page 9: Simprolitsimprolit.rs/pdf/001.pdf · - СанПин 2.1.2.729-99 «Polimerni i polimerkompozitni gradjevinski materijali, proizvodi i konstrukcije. Ekološki (Higijenski) zahtevi

ТТЕЕRRMMOOTTEEHHNNIIČČKKEE KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKKEE SSIIMMPPRROOLLIITT PPOOLLIISSTTIIRROOLLBBEETTOONNAA

Termotehničke karakteristike Simprolit polistirolbetona, neophodne kod proračuna elemenata i konstrukcija, primenjuju se po Tablici I-5. Tablica I-5.

Proračunski koeficijenti pri uslovima eksploatacije

Proračunski maseni odnos

vlage u materijalu,

%, pri uslovima eksploatacije

Toplo-provodnost

λ Wt/(m ºС)

Марка по средней плотности

Koeficijent toplotne inercije,

КДж/(кг ºС)

Koeficijent toploprovodnosti

λ u suvom stanju,

Wt/(m ºС)

А Б А Б

Paro-propusnost мg/(g.h.Pa)

(А, Б)

150 1,06 0,055 4 8 0,057 0,060 0,135 200 1,06 0,065 4 8 0,070 0,075 0,120 250 1,06 0,075 4 8 0,085 0,090 0,110 300 1,06 0,085 4 8 0,095 0,105 0,100 350 1,06 0,095 4 8 0,110 0,120 0,090 400 1,06 0,105 4 8 0,120 0,130 0,085 450 1,06 0,115 4 8 0,130 0,140 0,080 500 1,06 0,125 4 8 0,140 0,155 0,075 550 1,06 0,135 4 8 0,155 0,175 0,070 600 1,06 0,145 4 8 0,175 0,200 0,068

* Deformacije sleganja Simprolit betona, predvidjenog za monolitne spoljašnje zidova, ne treba da budu veće od 1,0 mm/m. * Koeficijent prolaska toplote Simprolit polistirolbetona u suvom stanju, pri temperaturi 25 ºС ne treba za više od 10 %da prekoračuju vrednosti navedene u Tablici I-6. Tablica I-6.

Marka Simprolit polistirolbetona po srenjoj zapreminskoj težini

Koeficijent toploprovodnosti λ u suvom stanju, Wt/(m ºС)

D150 0,055 D200 0,065 D250 0,075 D300 0,085 D350 0,095 D400 0,10 D450 0,115 D500 0,125 D550 0,135 D600 0,145

9

Page 10: Simprolitsimprolit.rs/pdf/001.pdf · - СанПин 2.1.2.729-99 «Polimerni i polimerkompozitni gradjevinski materijali, proizvodi i konstrukcije. Ekološki (Higijenski) zahtevi

II PROIZVODI OD SIMPROLIT POLISTIROLBETONA

II-1. Blokovi

Simprolit blokovi, u zavisnosti od oblasti primene, konstruktivne ispune i zapreminske težine, dele se na:

- Simprolit konstruktivni blokovi, sa šupljinama (tabl.II-1.1.) - Simprolit pregradni blokovi (tabl.II-1.2.) - Simprolit blokovi krupnih dimenzija, bez šupljina.

Tablica II-1.1. Dimenzije, mm

Vid Marka Dužina Visina Debljina

Marka po zapreminskoj

težini

sa četiri otvora SB25 SB30

500 600

250 300

sa dva otvora SBD25 SBD30

500 600

250 300

sa spojnicama od stiropora ili Simprolita SBS20 SBS25 SBS30

600 500 600

250 300

sa spojnicama od stiropora ili Simprolita, sa dva otvora

SBDS20 SBDS25 SBDS30

600 500 600

190

250 300

D200

sa četiri otvora SB30v sa dva otvora SBD30v sa pet otvora SBS30v sa tri otvora SBDS30v

600

225

300 D300

Tablica II-1.2.

Dimenzije, mm Vid Marka

Dužina Visina Debljina

Marka po zapreminskoj

težini sa dva otvora SPB50 500 sa dva otvora SPB60 600 sa tri otvora SPB90 900 sa spojnicama SPBS50 500 sa spojnicama SPBS60 600 sa spojnicama SPBS90 900

190

120

D200

sa dva otvora SPB60v 600 sa tri otvora SPBS60v 600

225

120

sa pet otvora SPBS90-15 900 190 150 sa okruglim otvorom SPB8r sa kvadratnim otvorom SPB8к

600 190 80

D300

sa dva otvora, zvukoizolacioni SPB60zi 600 190 120 D1000

Simprolit blokovi krupnih dimenzija, bez šupljina:

SBK350-D350; SBК400-D400; SBK450-D450

Geometrijske veličine ovih blokova usaglašavaju se sa naručiocem.

10

Page 11: Simprolitsimprolit.rs/pdf/001.pdf · - СанПин 2.1.2.729-99 «Polimerni i polimerkompozitni gradjevinski materijali, proizvodi i konstrukcije. Ekološki (Higijenski) zahtevi

TTIIPPOOVVII SSIIMMPPRROOLLIITT BBLLOOKKOOVVAA

SB30 (600x300x190) SBD30 (600x300x190)

SB250 (500x250x190) SBD25 (500x250x190)

SBS30 (600x300x190) SBDS30 (600x300x190)

11

Page 12: Simprolitsimprolit.rs/pdf/001.pdf · - СанПин 2.1.2.729-99 «Polimerni i polimerkompozitni gradjevinski materijali, proizvodi i konstrukcije. Ekološki (Higijenski) zahtevi

SBS25 (500x250x190) SBDS250 (500x250x190)

SBS20 (600x200x190) SBDS20 (600x200x190)

SPB60 (600x120x190) SPB50(500x120x190)

SPBS60 (600x120x190)

12

Page 13: Simprolitsimprolit.rs/pdf/001.pdf · - СанПин 2.1.2.729-99 «Polimerni i polimerkompozitni gradjevinski materijali, proizvodi i konstrukcije. Ekološki (Higijenski) zahtevi

SPBS90 (900x120x190) SPBS90_15 (900x150x190)

SPB8K (600x80x190) SPB8R (600x80x190)

II-2. Ploče (paneli) U zavisnosti od konstruktivne ispune, oblasti primene, debljine i zapreminske težine

Simprolit polistirolbetona, proizvode se dva tipa Simprolit ploča (panela): - jednoslojne (tabl.II-2.1.) - troslojne sa spoljašnjim slojevima od Simprolit polistirolbetona debljine 10mm i

utopljavajućim srednjim slojem od stiropora marke 15 (Tablica II-2.2. i Tablica II-2-3.).

Tablica II-2.1.

Namena Marka Debljina, mm

Marka Simprolita po zapreminskoj

težini

Simprolit ploče za oblaganje fasade

SOP3 SOP5 SOP8

SOP10 SOP12 SOP15

30 50 80 100 120 150

D350

Simprolit pregradne ploče SPPO 8

SPPO 10 SPPO 12

80 100 120

D350

Simprolit podne ploče SNPD 400 SNPD 450

po narudžbi

D400 D450

13

Page 14: Simprolitsimprolit.rs/pdf/001.pdf · - СанПин 2.1.2.729-99 «Polimerni i polimerkompozitni gradjevinski materijali, proizvodi i konstrukcije. Ekološki (Higijenski) zahtevi

Таблица II-2.2.

Namena Marka Debljina, mm

Marka Simprolita po zapreminskoj

težini

Simprolit ploče za oblaganje fasade, bez falceva

SUP 3R

SUP 5R SUP 8R

SUP 10R SUP 12R SUP 15R

30 50 80 100 120 150

D300

Simprolit ploče, falcovane sa svih strana*

SUP 5 SUP 8

SUP 10 SUP 12 SUP 15

50 80 100 120 150

D300

Simprolit pregradni panel, sa dva falca SPP8

SPP10 SPP12

80 100 120

D400

Simprolit pregradni panel, sa tri falca

SPS8 SPSO8 SPS10

SPSO10 СПС12 СПСО12

80 80 100 100 120 120

D400

D500

Simprolit hidro-termo-izolaciona ploča, Za zidove i podove

SIP3 SIP4 SIP5 SIP6

30 40 50 60

D400

Таблица II-2.3.

MARKA PLOČE Debljina

falca Širina falca

Debljina stiropora

Ukupna debljina

spoljašnjih slojeva

Debljina sloja

Simprolita

Ukupna debljina ploče

1 2 3 4 5 6 7

SUP 5 25 25 30 20 10 50

SUP 8 40 25 60 20 10 80

SUP 10 50 25 80 20 10 100

SUP 12 60 25 100 20 10 120

SUP 15 75 25 130 20 10 150

14

Page 15: Simprolitsimprolit.rs/pdf/001.pdf · - СанПин 2.1.2.729-99 «Polimerni i polimerkompozitni gradjevinski materijali, proizvodi i konstrukcije. Ekološki (Higijenski) zahtevi

II-3. Nominalne linearne dimenzije proizvoda Nominalne linearne dimenzije (mm) Simprolit proizvoda izloženi su u Tablici 1.7.

Tablica 1.7.

Blok Ploča

Parametar Vrednost Parametar Vrednost

Dužina 500 -1200 Длина 300 – 2000

Širina 120 - 500 Ширина 300 - 1000

Visina 190 - 600 Толщина (высота) 30 - 150

* Isključivo uz saglasnost sa vlasnikom patentnog prava na Simprolit, dopušta se proizvodnja Simprolit proizvoda i drugih dimenzija.

* Geometrijske dimenzije takvih proizvoda i granična odstupanja od njih trebaju biti ukazane na crtežu ili u narudžbini za izradu.

15

Page 16: Simprolitsimprolit.rs/pdf/001.pdf · - СанПин 2.1.2.729-99 «Polimerni i polimerkompozitni gradjevinski materijali, proizvodi i konstrukcije. Ekološki (Higijenski) zahtevi

16

Page 17: Simprolitsimprolit.rs/pdf/001.pdf · - СанПин 2.1.2.729-99 «Polimerni i polimerkompozitni gradjevinski materijali, proizvodi i konstrukcije. Ekološki (Higijenski) zahtevi

TT T II I

PP P OO O

VV V II I

SS S

II I MM M

PP P RR R

OO O LL L

II I TT T

PP P

AA A NN N

EE E LL L

AA A

17

Page 18: Simprolitsimprolit.rs/pdf/001.pdf · - СанПин 2.1.2.729-99 «Polimerni i polimerkompozitni gradjevinski materijali, proizvodi i konstrukcije. Ekološki (Higijenski) zahtevi

II-4. Nominalne linearne dimenzije proizvoda

Norma za marke

Naziv proizvoda

SB25, SB30, SBD25, SBD30, SBS25, SBS30 SBDS25, SBDS30 SPB50, SPB60, SPB90 SPBS60, SPBS90, SPBS90_15

SB30v, SBD30v, SBS30v, SBDS30v SPB60v, SPBS60v, SPB8r, SPB8к SBK350, SUP 5,8,10,12,15 SUP 3p,5р,8р,10р,12р,15р SPPO 8,10, 12 SOP 3,5,8,10,12,15 SPP 8,10,12

SPS 8,10,12 SPSO 8,10,12 SIP 3,4,5,6

SNP400

SBK400 SNP450 SBK450

Marka po zapreminskoj težini

D 200

D 300

D 350

D 400

D 450

Klasa po čvrstoći na pritisak*, ne manje od

M5

В 0,75

B1,0

Granica čvrstoće na zatezanje pri savijanju, Mpa, ne manje od

0,25

0,50

0,60

Коэффициент теплопроводности при 25ºС, Вт/мºС, не более**

0,075

0,085;

0,095

(adekvatno marki po zapreminskoj težini)

0,105;

0,115

(adekvatno marki po zapreminskoj težini)

Marka po otpornosti na mraz

F50 F50 F50

Primedbe:

* Klasa betona B 0,75 – srednja čvrstoća na pritisak, MPa –1,09

* Klasa betona B 1,0 – srednja čvrstoća na pritisak, MPa –1,45

** Uzimajući u obzir odstupanja po ГОСТ Р 51263.

* Otpusna srednja čvrstoća betona na pritisak utvrdjuje se pri starosti od 3 dana i čini ne manje od 60% srednje čvrstoće betona starosti 28 dana normalnog svrdnjavanja.

18