5

คำสั่งเลขที่ 2054 2556

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: คำสั่งเลขที่ 2054 2556
Page 2: คำสั่งเลขที่ 2054 2556

,lo-

x0. n[u;n::]rnr:drrfiu^rru6'nr{rradnrnrur{nr:dn16onr,{lin{ruufirinurf,'urudrsilrru

:r ald"tfldiu rtu rfr ourrnrurJ:su1ilur.iufi u

I I aU S - & { Cis.sr rdt?Un'lAtll'la15U:0Lltvlyf}j.l?fl11 InElnrr: fll:llf'1"1:

9t I Ib.d iJs?uaram:rl1lflrauf;1 n'r1!q!rnu n::ilflr:aqavb.d e1Q'l5U fi:.ttUtiJ:nfl 0nann0l nSqt rn'ls

te.b rhiiunrnpi:'rai:dvr:irnrunvd unniriutrrjac n::!nr:utld,t ('r!D.c,i FllJ'lUfl"ln0ll"lA1tilfil.019'1 l.l{}10ist

b.d fidrurirannrr:dN:r'll firi'r:!t9t I r

b.6t tlg?UP1'lflfi:1t'1:tr Fll.0U'tFl A!!n:Ul'lt! n5:ilni:lsJ.6o50{fi'lflH:1n1TUfl:,lJ'lUU'l'l'lltJ?l

lo.o"r o'10'1:u 9r:.6?r{xi

b.b :o{sr1fi Fr:1Q'rrtjnfiriud

iq.r+or Ui,lil1?Cif:rru

b. olo 1.'l''1'l fl tJf]tl1

b.osl l]l.in1r!:rfito.e< irfi riovr5a:.;: rori

v,?l:']uBn? uTvi'lufl:tIn'ltoJa

lFlIbt?fiUUFi n5:lJn1:

fl:tiln'15

fin;':::21ru nr:rnr:linumrlqnl:v r v vlAiUYnYiS tit?Ut0fl-rln'l:

t!t

fl5Uv{ {tluLRtjlqnl:lclurrt:flJ {trtitatrtlnr:

n'tlljnui,nu n:I!ln1:

0nnflnFl nr:iln1:

a v A o v r v w v J dJ v .JtJl,lil1yl nlU!nyAntnf,lYlft-'rifinte0nttflvQfliY]itl0flOtl?nn']'llll Llfiu0l^trlYtltlU']1J0'lF'lilri

ittfl1tufiil0!14?J'rtl

" rf, ounr ruflun'l: [{hnr?a!v{fin{1uilr4'livruT du f, 'tuit1n1:m. Fl[U3fll5lln1:Bant0 a uI 4v I

t 0 {Fl'1fl 9r I 1a'l: uri fl !1.Jv19ad'rfttulr'lp!11119; l5uf, 1unITiln15

{rirun'rarr:rlr:dioulvrufrrinri ifru';fifrT n'irtifl1:yt a

6n.m l'jS?Ufi'lArrIlt'l5ULeUfi'l!d(vau

6n,6 014"1:u fl:.U0i[U:flfl

m.o

m.b

9t I a U €en.d r.l{'i U fl 1fl fil:"lA 1: Ullt nll n iitlWlg }Jfl rl: t0U'.lti S{ nl iilf]1:arrs

pn.b f"lX?Bfl'lfln:1n1:U Ftt.0U1 n.iT0ivtVr

sr.r, Ht'JUri1flfi:ll'l:ulj:vQU fil.,tnlvr ( a

sn.d zutj?UPi'rflFl1"lS15bf]i,€l',liF, Olrt]gll|t?!Vt a 4 q a aqs

en.d FltiufilAFll'l$1:U 9IT.fl;E1JnU nlt1t411

m.oo l0iFl'1flF1'13'l:U fl:.t'l!v ?1?l}]?l

m.oro 1j1'lf ilrfiYril il[u14t111U

m.ortE 1J.|.t6'1?Ul'lfiJ nllYlv4

m.om 1.11iltj'l'll1.L9ln:

frr,rrirfi 0afl{oac!rrruf;lunrrrflun;ro'rn'in{1uilr41iyrr.]rdu nraieJrnr: cloiillili ..!v/

riaaat rl::1{0aouhirritru,rofir-r{r{readunT :frt'r:srn'innluil14"riv,t 'rfruruilrc}.iT ru:uttr{1i$/riuufiourrnluilru!'lruuriufiu unv6u1firfiur{a'rr,'rurlotnrrr6iiorurru (:a,un '

n::tn1:fl5i1;fl11

nttilnitn:irntt Lravinl,l!nl:tl

t11l?tiLnllun^1!rYtirs?utncj'1un'11!t

ryt?flrn1i\n1:

Page 3: คำสั่งเลขที่ 2054 2556
Page 4: คำสั่งเลขที่ 2054 2556

-d-

fiurfirfr !:vrtaxnnr:eoluav{'prl4rrru'rruarrir.iani:aougornfrrrruurarivrurduaruirrnr: lunr:filr:rurnfnrrurrarivrurdururJ:vrrEu:ruldhil,dYurturfiouqrnruf rvu'rru

.i iJ o d a dLrtluFtu uau0ulutnu?t0in'rtlll08nl:uFrlroull!1L

sr. nsuJn?runlrnnrnannun{.rutJt{riil8rf,'ururJ:curu:1altfri#triliuriurfiour urJ :;ur ru ur.iufi ug a r n cu;

cr. o nruseilo'Ifi ldniuau rvr nlulad

6"i.Gr.o 0'tl1:d q:.flvra{ u:rl*fr':e'r.o.le o'tQ'l:d rr:.flr-uni:fi4 nnnind

V | ( 4dsi.o.on f^lt?bflllfln:'li15tl n:.6n141j UnLlA.:!r

9. a

sl.o.d i.llj?Ufli'lflFl:'lQ15U ri:.nFiln u1flti9tJ- u /-{

sd.o.d rl1Al:U116't'l ilnn:'llffe

ri.o.b U'l.l?'1!fU SUl:ll{

ead

i,Fl:u6?tlJiJlJF'i

n{Yie{

t1i11}]qn

ntrublEnn

t"l{rrti1nl

fivr:a

!:vii1!n:i!n1:: c{thvi'r!n5:iJn1l

n::!tnr5

nt:tntT

n:'iiln15rrficta{1!n]:

U:!611rt::iln1t

50dti:ct'ltnx5ilfl'r:

nt:iln1:

n:5iln1:

i td iAi i i I

n: : l.jn1t $[n J lnl'lli fi 15

n ilu iluurJ Ft'r a n iuar d'q n u g'r d FliI

U I f U t, - a a d a*ss/.cn,o ftS'lUn1flP'rt1t'"llAl0UlliVflslAn In0:nfi:!

!, a a

st.m.b ilt?Ufl"lAn:lQ'l:Ufl:.OUnn OlJlJeitel?{U

6{?r.Jau

rtinS !$tJilu.!.

1JfUflU5

I i:qi r*c,l

q l<oqtq rnqst rlttslldgu rHrrd.ffl ta

r0{il:ufiriJn::un'll

fi : 5lJ n 15 U6 u LillJ'r! nr :

si.m.m 01Q't:ritjuv

rl.Fn.d 0"18'l5tjl'ttfU'ltUav3

gi m.d o]t]tUlfuCIuurr

e'Len.b lJ'l{i.Ji?Fl

s,r.d nfUC?Yl U'l n150O n1laa

srl.c,.o O1i;1)tJ 0r:.611iU

si.d.d A1t1:UFll11:

s'J.d.b U1n6'l?At'19t"'l

vt a I6'r,d.b ftt?Ufi14fl5'lQ'l:UiQtsfll n?lilntJLntJ

!drut a - ! u a a

e.l.d.m [it'JUfl1An51t1:tiflQ:'1ri:f! v{nlUYl:v!v I f , w a a+ a

6'1"d. d ft tl uFl"iFn 1 1n1l [J1J TvV{1]fi lt{ls t (ufl nU

vYn'tuttfl'l

e:stt1J1ufivr8

'lJ?:!

il:sD1Ln::ilfl1:

lE-iil:vn1lJn-s5t|n-r:

n:1ilfi'.l5

n55!n15,/

n5 rit t-l'rr Ltff c !apil{Fr[ ,l

{ivv'

cr.h nil3n1fi1fltli

e'i.b.o to{fi 1fl n:1r-15dnAfu149r J

sJ ie.b {lJ'ltJFl'l6fi:'lQ'1:tJ flf .qU1.A

c'/.b.en 0111:!J F15.fi nii:(v

6'r.b.d 01t1:u Fll.0{nXl1Ut J ^6't.b.d 41?0n'lAFl:1A1IUY{!n'l

6'r.b,b 1J'liOlid

Page 5: คำสั่งเลขที่ 2054 2556